Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [3 MB]

DD 150-U

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli uz izstrādājuma

Pieprasījuma simboli

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi pieprasījuma simboli:
Image alternative Lietojiet aizsargbrilles
Image alternative Lietojiet aizsargķiveri
Image alternative Lietojiet ausu aizsargus
Image alternative Lietojiet aizsargcimdus
Image alternative Lietojiet drošus darba apavus
Image alternative Lietojiet vieglu elpceļu aizsargmasku
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju

Statusa indikācija

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pretnozagšanas aizsardzības indikācija
Image alternative Urbšanas jaudas indikācija
Image alternative Servisa indikācija

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Aizliegts transportēt ar celtni
Image alternative Norāde par pretnozagšanas aizsardzību
Image alternative Ampēri
Image alternative Volti
Image alternative Maiņstrāva
Image alternative Vati
Image alternative Herci
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
Image alternative Diametrs
Image alternative Milimetri
Image alternative Apgriezienu skaits minūtē
Image alternative Bezvadu datu pārnese

Norādījumu uzlīmes

Uz urbja statīva, pamatplāksnes un dimanta vainagurbja iekārtas
Image alternative Pie urbja statīva un vakuuma pamatplāksnes
Augšā : horizontālo urbumu veikšanai ar vakuuma stiprinājumu urbja statīvu nedrīkst izmantot bez papildu fiksācijas.
Apakšā : Vakuuma stiprinājuma pamatni nedrīkst izmantot, veicot urbšanu virs galvas.
Image alternative Pie dimanta vainagurbja iekārtas
Veicot urbšanu virzienā uz augšu, izmantojot ūdeni, obligāti jālieto ūdens savākšanas sistēma kopā ar šķidrumu nosūcēju.

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Dimanta vainagurbja iekārta
  DD 150-U
  Paaudze:
  02
  Sērijas Nr.:

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

Drošības norādījumi par darbu ar dimanta vainagurbja iekārtām

 • Veicot urbšanas darbus, kam nepieciešams izmantot ūdeni, nodrošiniet ūdens novadīšanu no darba zonas vai lietojiet šķidruma savākšanas ierīci. Šādi piesardzības pasākumi palīdzēs saglabāt darba zonu sausu un samazinās elektrošoka risku.
 • Ja pastāv iespēja, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus vai pašas iekārtas barošanas kabeli, iekārta vienmēr jātur tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz elektroiekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Strādājot ar dimanta vainagurbjiem, valkājiet dzirdes aizsardzības aprīkojumu. Trokšņa iedarbība var radīt dzirdes zudumu.
 • Ja elektroiekārta nobloķējas, pārtrauciet to virzīt uz priekšu un izslēdziet. Noskaidrojiet un novērsiet elektroiekārtas nobloķēšanās iemeslu.
 • Pirms atkārtoti ieslēgt dimanta vainagurbja iekārtu pēc tam, kad urbis ir iestrēdzis apstrādājamajā materiālā, pārbaudiet, vai nav traucēta instrumenta rotācija. Ja instruments ir iestrēdzis, pastāv iespēja, ka tas negriezīsies, un tas var novest pie dimanta vainagurbja iekārtas pārslodzes vai atraušanas no apstrādājamās virsmas.
 • Nostiprinot urbja statīvu pie apstrādājamās virsmas ar dobtapām un skrūvēm, raugieties, lai izmantojamā stiprinājuma sistēma spētu droši nofiksēt iekārtu darbības laikā. Ja apstrādājamā virsma nav pietiekami izturīga vai ir poraina, dobtapa no tās var tikt izrauta, kā rezultātā urbja statīvs atdalīsies no virsmas.
 • Veicot urbšanu sienās un griestos, raugieties, lai tiktu pasargāti cilvēki un darba zona pretējā pusē. Vainagurbis var izurbties cauri konstrukcijai, un urbuma serde var izkrist pretējā pusē.
 • Nelietojiet šo iekārtu darbiem virs galvas augstuma ar ūdens pievadīšanu. Ja ūdens iekļūst elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

Papildnorādījumi par drošību

Personīgā drošība
 • Aizliegts veikt neatļautas manipulācijas vai izmaiņas iekārtā.
 • Gādājiet, lai rokturi būtu sausi, tīri, nenotraipīti ar eļļu un smērvielām.
 • Pārliecinieties, vai sānu rokturis ir piemontēts pareizi un kārtīgi nostiprināts. Vienmēr turiet iekārtu ar abām rokām aiz tam paredzētajiem rokturiem.
 • Pirms elektroiekārtas montāžas pareizi samontējiet stiprinājuma ierīci. Pareiza montāža ir svarīga, lai novērstu nekontrolētas salocīšanās risku.
 • Pirms elektroiekārtas lietošanas droši nofiksējiet to pie stiprinājuma ierīces. Elektroiekārtai izslīdot uz stiprinājuma ierīces, var tikt zaudēta kontrole pār iekārtu.
 • Novietojiet stiprinājuma ierīci uz stingras, līdzenas un horizontālas virsmas. Ja stiprinājuma ierīce var izslīdēt vai ļodzīties, vienmērīga un droša elektroiekārtas virzīšana nav iespējama.
 • Pārbaudiet virsmas īpašības. Ja virsma ir raupja, var samazināties fiksācijas spēks. Pārklājums vai kārtaini materiāli apstrādes laikā var atdalīties.
 • Nepakļaujiet stiprinājuma ierīci pārslodzei un nelietojiet to, lai atbalstītos vai pakāptos. Stiprinājuma ierīces pārslodze vai pakāpšanās uz tās var pārvietot tās smaguma centru uz augšu un izraisīt stiprinājuma ierīces apgāšanos.
 • Strādājiet ar pārtraukumiem, kā arī veiciet atslābināšanās un pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti.
 • Iekārta nav paredzēta, lai to patstāvīgi lietotu personas ar nepietiekamām fiziskajām vai garīgajām spējām. Raugieties, lai iekārta nebūtu pieejama bērniem.
 • Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba zonā. Saskare ar rotējošām iekārtas daļām, jo īpaši ar rotējošiem instrumentiem, var izraisīt traumas.
 • Nodrošiniet, lai darba laikā barošanas kabelis, pagarinātājkabelis, putekļu nosūkšanas šļūtene un ūdens šļūtene vienmēr atrastos iekārtas aizmugurē. Tādējādi tiek samazināts paklupšanas risks, ko var radīt aizķeršanās aiz kabeļa vai šļūtenes.
 • Izvairieties no urbšanas duļķu nokļūšanas uz ādas.
 • Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem - jo īpaši kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekļiem). Lietojiet pēc iespējas efektīvu putekļu nosūkšanu. Šim nolūkam izmantojiet Hilti ieteiktu mobilo putekļsūcēju, kas paredzēts koka un minerālu materiālu putekļiem un ir piemērots šai elektroiekārtai. Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Ieteicams valkāt elpceļu aizsardzības masku ar filtra klasi P2. Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē attiecīgo materiālu apstrādi.
Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope
 • Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Apstrādājamā priekšmeta nostiprināšanai izmantojiet skrūvspīles vai citas fiksācijas ierīces. Šādi tas būs novietots drošāk un stabilāk nekā tad, ja to turēsiet ar roku, turklāt abas rokas būs brīvas iekārtas vadīšanai.
 • Pārliecinieties, vai maināmo instrumentu savienojumu sistēmas atbilst iekārtas fiksācijas sistēmai un tie tajā kārtīgi nofiksējas.
 • Ja tiek pārtraukta sprieguma padeve, iekārta jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla. Tas palīdzēs izvairīties no iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās, kad tiks atjaunota sprieguma padeve.
Elektrodrošība
 • Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās virsmas neatrodas apslēpti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var būt zem sprieguma, ja, piemēram, darba laikā nejauši tiek bojāts elektriskais vads. Tā rezultātā rodas nopietns elektrošoka risks.
 • Iekārtu nekādā gadījumā nedrīkst darbināt bez komplektā iekļautā PRCD (ja iekārtai nav PRCD - bez atvienošanas transformatora). Pārbaudiet PRCD pirms katras lietošanas.
 • Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam remonta vai nomaiņas veikšanai. Ja ir bojāts elektroiekārtas barošanas kabelis, tas jānomaina pret speciāli aprīkotu un sertificētu kabeli, ko piedāvā klientu apkalpošanas organizācija. Regulāri pārbaudiet pagarinātājkabeļus un bojājumu gadījumā nomainiet tos. Ja darba laikā tiek bojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabelis, nepieskarieties tam. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. Bojāti barošanas kabeļi un pagarinātāji slēpj elektriskā trieciena risku.
Darba vieta
 • Izdarot caurejošus urbumus sienās, atbilstoši jānodrošina bīstamā zona sienas pretējā pusē, jo materiāla daļas vai urbuma serde var izkrist otrā pusē. Izdarot caurejošus urbumus pārsegumos, atbilstoši jānodrošina bīstamā zona apakšpusē, jo materiāla daļas vai urbuma serde var izkrist cauri.
 • Veicot urbšanu virzienā uz augšu, izmantojot ūdeni, obligāti jālieto ūdens savākšanas sistēma kopā ar šķidrumu nosūcēju.
 • Vakuuma stiprinājumu izmantošana, urbjot virzienā uz augšu, ir aizliegta.
 • Veicot horizontālos urbumus ar vakuuma stiprinājumu (papildaprīkojums), urbja statīvu nedrīkst izmantot bez papildu fiksācijas.
 • Pamatplāksnes pieregulēšanai nedrīkst izmantot triecieninstrumentus (āmuru).
 • Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Nepietiekama ventilācija darba vietā var novest pie putekļu izraisītiem veselības traucējumiem.
 • Darbu veikšanai jāsaņem akcepts no būvdarbu vadības. Ēku vai citu būvju daļās izveidotas rievas var nelabvēlīgi ietekmēt statiku, jo īpaši, ja tās skar armatūras stieņus vai atbalsta elementus.
 • Strādājot brīvā dabā, ieteicams lietot gumijas aizsargcimdus un apavus ar neslīdošām pazolēm.
Personīgā drošība
 • Dimanta vainagurbja iekārtai un dimanta vainagurbim ir liels svars. Pastāv traumu risks. Lietotājam un tuvumā esošajām personām iekārtas lietošanas laikā jāvalkā piemērotas aizsargbrilles, aizsargķivere, dzirdes aizsarglīdzekļi, aizsargcimdi, aizsargapavi un viegli elpceļu aizsardzības līdzekļi.

Apraksts

Iekārtas daļas un vadības elementi

Image alternative
 1. Skalošanas / iesūkšanas galva
 2. Ūdens caurplūdes indikācija
 3. Sānu rokturis
 4. Ūdens padeves regulēšana
 5. Ūdens padeves pieslēgums
 6. Pārnesuma slēdzis
 7. Pārnesuma mehānisms
 8. Motors
 9. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 10. Rokturis
 11. Pretzādzību aizsardzības indikācija (opcija)
 12. Servisa indikators
 13. Urbšanas jaudas indikācija
 14. Ogles suku pārsegs
 15. Barošanas kabelis ar PRCD
 16. Identifikācijas datu plāksnīte
 17. Savienojuma plāksne
 18. Noslēgšanas skrūves (skalošanas / iesūkšanas galva)
 19. Pārsegs (skalošanas / iesūkšanas galva)
 20. Nosūkšanas sistēmas pieslēgums
 21. Instrumenta patrona

Urbja statīvs

Image alternative
 1. Rokturis
 2. Statnis
 3. Kariete
 4. Slīdņa fiksācija
 5. Identifikācijas datu plāksnīte
 6. Vakuuma aerācijas vārsts
 7. Vakuuma savienojums
 8. Vakuuma blīvējums
 9. Pamatplāksne
 10. Manometrs
 11. Līmeņošanas indikācija
 12. Iestatīšanas svira
 13. Līmeņošanas skrūves
 14. Urbuma centra indikators
 15. Dziļuma atdure
 16. Fiksācijas skrūve
 17. Slīdņa brīvkustības regulēšanas skrūve
 18. Atdures skrūve
 19. Kabeļa turētājs

Piederumi

Image alternative
 1. Krustveida rokturis
 2. Svira
 3. Ekscentrs
 4. Fiksācijas skrūve
 5. Dziļuma atdure
 6. Ūdens savākšanas tvertne
 7. Urbja vadčaula
 8. Urbja vadčaulas adapters
 9. Blīve
 10. Iekārtas savienojums
 11. Turētājs
 12. Ūdens savākšanas tvertne
 13. Blīve
 14. Piespiedējskrūve
 15. Kustības mehānisms

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir elektriski darbināma dimanta vainagurbja iekārta. Tas ir paredzēts manuāli virzītai caurejošu atveru un padziļinājumu ieurbšanai ar šķidruma pievadīšanu vai bez tās un statīva virzītai caurejošu atveru un padziļinājumu ieurbšanai ar šķidruma pievadīšanu (armētos) minerālos materiālos.

Aprakstītais izstrādājums ir paredzēts profesionāliem lietotājiem, un tā apkalpošanu, apkopi un uzturēšanu drīkst uzticēt tikai sertificētam un atbilstīgi apmācītam personālam. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Aprakstītais izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to lieto nepareizi vai uztic pietiekami neapmācītam personālam.
 • Instrumentu drīkst lietot tikai atbilstošu instrumenta norādītajai tīkla sprieguma frekvencei.
 • Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošās darba aizsardzības prasības.
 • Lai izvairītos no traumām, lietojiet tikai oriģinālos Hilti  piederumus un instrumentus.

Urbšanas jaudas indikācija

Dimanta vainagurbja iekārtai ir urbšanas jaudas indikācija ar gaismas signālu.
Simbols
Statuss
Nozīme
Image alternative deg oranžā krāsā
Pārāk mazs piespiešanas spēks
deg zaļā krāsā
Optimāls piespiešanas spēks
Deg sarkanā krāsā
Pārāk liels piespiešanas spēks

Servisa indikācija

Dimanta vainagurbja iekārtai ir servisa indikācija ar gaismas signālu.
Simbols
Statuss
Nozīme
Image alternative Deg sarkanā krāsā
Izstrādājums darbojas
Ogles sukas ir stipri nodilušas.
Pienācis laiks servisa darbiem. Pēc indikācijas iedegšanās ar iekārtu vēl dažas stundas var strādāt, līdz tiek aktivēta automātiskā izslēgšanās.
Savlaicīgi nododiet izstrādājumu Hilti servisā.
Deg sarkanā krāsā
Izstrādājums nedarbojas
Jānomaina ogles sukas.
mirgo sarkanā krāsā
Dimanta vainagurbja iekārta ir pārkarsusi vai bojāta.
Skat. Traucējumu novēršana.

Piegādes komplektācija

Dimanta vainagurbja iekārta, lietošanas instrukcija.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.com .

Tehniskie parametri

Izstrādājuma īpašības

Nominālā sprieguma, nominālās strāvas, frekvences un nominālās ieejas jaudas parametri ir norādīti attiecīgajai valstij paredzētajā identifikācijas datu plāksnītē.
Ja šīs iekārtas darbināšanai izmanto ģeneratoru vai transformatoru, tā izejas jaudai jābūt vismaz divreiz lielākai par nominālo ieejas jaudu, kas norādīta uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Transformatora vai ģeneratora darba spriegumam vienmēr jābūt iekārtas nominālā sprieguma diapazonā ar pielaidi +5 % vai -15 %.

DD 150-U
Nominālais strāvas stiprums
230 V
10,3 A
Nominālā ieejas jauda
2 200 W
Dimanta vainagurbja iekārtas svars
8,2 kg
Urbja statīva svars ar kombinēto pamatplāksni un slīdni
13,3 kg
Dimanta vainagurbja iekārtas izmēri (garums × platums × augstums)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Urbja statīva izmēri (garums × platums × augstums)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Pieļaujamais spiediens ūdensvadā
≤ 6 bar
Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
1. pārnesums
840 apgr./min
2. pārnesums
1 640 apgr./min
3. pārnesums
3 070 apgr./min
Aizsardzības klase
Aizsardzības klase I (ar drošības zemējumu)

Ideālais atstatums starp atzīmi un urbuma centru

Pamatplāksne ar dobtapām
270 mm
Vakuuma stiprinājuma pamatne
290 mm
Kombinētā pamatplāksne
290 mm

Nominālais spriegums

Izstrādājums tiek piedāvāts ar dažādiem nominālajiem spriegumiem. Informācija par jūsu izstrādājuma nominālo spriegumu un nominālo ieejas jaudu ir norādīta identifikācijas datu plāksnītē.
Nominālais spriegums
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Nominālais strāvas stiprums
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Tīkla frekvence
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Pagarinātājkabeļa izmantošana

Izmantojiet tikai paredzētajai darbības vietai atbilstošu elektriskā pagarinātāja modeli ar pietiekošu šķērsgriezumu.
Ieteicamais kabeļa minimālais šķērsgriezums un maksimālais garums:
Vada šķērsgriezums →
↓ Barošanas spriegums
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
nav ieteicams
nav ieteicams
25 m
nav ieteicams
110 V
nav ieteicams
15 m
nav ieteicams
30 m
127 V
nav ieteicams
20 m
nav ieteicams
35 m
220 V
35 m
65 m
nav ieteicams
105 m
230 V
40 m
70 m
nav ieteicams
110 m
240 V
40 m
70 m
nav ieteicams
110 m

Vainagurbja diametrs

Veicot urbšanu virzienā uz augšu, izmantojot ūdeni, obligāti jālieto ūdens savākšanas sistēma kopā ar šķidrumu nosūcēju.

1. pārnesums
2. pārnesums
3. pārnesums
Ø vainagurbji (virzīšanai ar statīvu, ar ūdeni)
Ar ūdens savākšanas sistēmu
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Bez ūdens savākšanas sistēmas
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø vainagurbji (manuālā virzīšana, ar ūdeni)
Bez ūdens savākšanas sistēmas
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø vainagurbji (manuālā virzīšana, bez ūdens, HDMU)
Ar putekļu nosūkšanu
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø vainagurbji (manuālā virzīšana, bez ūdens, PCM)
Ar putekļu nosūkšanu
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Izmantošana kopā ar dažādām aprīkojuma daļām

Manuāla virzīšana /
virzīšana ar statīvu
Papildu sistēmas
Vainagurbja diametrs
Urbšanas virziens
manuāla virzīšana / sausā veidā
ar putekļu nosūkšanu
37 mm … 162 mm
Visi virzieni
Manuāla virzīšana / ar ūdeni
bez ūdens savākšanas sistēmas
8 mm … 132 mm
Nedrīkst virzienā uz augšu
Manuāla virzīšana / ar ūdeni
ar ūdens savākšanas sistēmu
8 mm … 62 mm
Visi virzieni
Virzīšana ar statīvu / ar ūdeni
bez ūdens savākšanas sistēmas
12 mm … 162 mm
Nedrīkst virzienā uz augšu
virzīšana ar statīvu / ar ūdeni
ar ūdens savākšanas sistēmu
12 mm … 162 mm
Visi virzieni

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 62841

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas rādītāji

Manuāli virzāma
Ar statīvu virzāma
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Kopējie vibrācijas rādītāji

Manuāli virzāma
Ar statīvu virzāma
Urbšana betonā (ar šķidruma pievadīšanu) (ah, DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
HDMU urbšana kaļķa smilšakmenī (bez ūdens) (ah, DD)
6,5 m/s²
·/·
Iespējamā kļūda (K)
6,5 m/s²
·/·
PCM urbšana kaļķa smilšakmenī (bez ūdens) (ah, DD)
14,5 m/s²
·/·
Iespējamā kļūda (K)
4,5 m/s²
·/·

Sagatavošanās darbam

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Ja urbja statīvs nav pietiekami nostiprināts, tas var rotēt vai apgāzties.
 • Pirms dimanta vainagurbja lietošanas nostipriniet urbja statīvu pie apstrādājamās virsmas ar dobtapu vai vakuuma pamatplāksnes palīdzību.
 • Lietojiet tikai tādas dobtapas, kas ir piemērotas apstrādājamajai virsmai, un ievērojiet dobtapu ražotāja norādījumus par montāžu.
 • Lietojiet vakuuma pamatplāksni tikai tad, ja apstrādājamā virsma ir piemērota urbja statīva nostiprināšanai ar vakuuma stiprinājumu.

Urbja statīva nostiprināšana ar dobtapu

BRĪDINĀJUMS!
Neatbilstīgu dobtapu lietošana var izraisīt traumas! Iekārta var atbrīvoties no stiprinājuma un radīt apdraudējumu.
 • Lietojiet tādas dobtapas, kas atbilst pamatvirsmai, un ievērojiet dobtapu ražotāja norādījumus par montāžu.
Hilti iespīlējamās metāla dobtapas M12 un M16 parasti ir piemērotas dimanta vainagurbja aprīkojuma nostiprināšanai nesaplaisājušā betonā. Taču noteiktos apstākļos var būt nepieciešams alternatīvs stiprinājums. Ar jautājumiem par drošu nostiprināšanas veidu vērsieties pie Hilti tehniskā servisa darbiniekiem.
Image alternative
 1. Izmantojiet virsmai atbilstīgas dobtapas. Izvēlieties atstatumu, kas atbilst izmantojamajai pamatplāksnei.
  Tehniskie parametri
  Pamatplāksne ar dobtapām
  270 mm
  Kombinētā pamatplāksne
  290 mm
 2. Ieskrūvējiet nospriegošanas vārpstu dobtapā.
 3. Uzlieciet dimanta vainagurbja iekārtas pamatplāksni uz vārpstas un pieregulējiet tās novietojumu.
 4. Uzskrūvējiet fiksācijas uzgriezni uz vārpstas, stingri nepievelkot.
 5. Ar līmeņošanas skrūvju palīdzību nolīmeņojiet pamatplāksni. Nodrošiniet, lai līmeņošanas skrūves būtu stingri piespiestas pamatvirsmai.
 6. Pievelciet fiksācijas uzgriezni pie fiksācijas vārpstas, izmantojot piemērotu dakšatslēgu.
 7. Pārliecinieties, ka dimanta vainagurbja iekārta ir nostiprināta droši.

Urbja statīva nostiprināšana ar vakuumu

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks spiediena nekontrolēšanas gadījumā !
 • Pirms urbšanas un tās laikā jānodrošina, lai manometra rādītājs atrastos skalas zaļajā daļā.
Lietojot urbja statīvu ar dobtapu pamatplāksni, izveidojiet stingru un līdzenu savienojumu starp vakuuma pamatplāksni un dobtapu pamatplāksni. Pieskrūvējiet dobtapu stiprinājuma pamatplāksni pie vakuuma pamatplāksnes. Raugieties, lai izvēlētais vainagurbis nesabojātu vakuuma pamatplāksni.
Pirms veikt horizontālus urbumus, nostipriniet vainagurbja iekārtu papildus (piemēram, ar ķēdi, kas nostiprināta ar dobtapu).
Izvēloties urbja statīva novietojumu, atcerieties, ka nepieciešams atstāt pietiekami daudz vietas montāžai un apkalpošanai.
Image alternative
 1. Pagrieziet līmeņošanas skrūves tā, lai tās pamatplāksnes apakšpusē būtu izvirzītas par apm. 5 mm.
 2. Savienojiet vakuuma pamatplāksnes vakuuma pieslēgumu ar vakuumsūkni.
 3. Atzīmējiet urbuma centru. Novelciet līniju no urbuma centra virzienā, kur paredzēts novietot iekārtu.
 4. Noteiktajā attālumā no urbuma centra izdariet atzīmi uz garās līnijas.
  Tehniskie parametri
  Kombinētā pamatplāksne
  290 mm
  Vakuuma stiprinājuma pamatne
  290 mm
 5. Ieslēdziet vakuumsūkni un nospiediet un turiet nospiestu vakuuma aerācijas vārstu.
 6. Iestatiet pamatplāksnes atzīmi pret līniju.
 7. Kad dimanta vainagurbja iekārtas novietojums ir pareizs, atlaidiet vakuuma aerācijas vārstu un piespiediet pamatplāksni pie pamatvirsmas.
 8. Ar līmeņošanas skrūvju palīdzību nolīmeņojiet pamatplāksni.
 9. Pārliecinieties, ka dimanta vainagurbja iekārta ir nostiprināta droši.

Urbja statīva nostiprināšana ar vītņoto vārpstu (piespiedējskrūvi)

 1. Nostipriniet vītņoto vārpstu pie sliedes augšējā gala.
 2. Novietojiet urbja statīvu uz pamatvirsmas.
 3. Ar 4 līmeņošanas skrūvju palīdzību nolīmeņojiet pamatplāksni.
 4. Nofiksējiet urbja statīvu ar vītņotās vārpstas (piespiedējskrūves) palīdzību un nodrošiniet to pret atskrūvēšanos.
 5. Pārliecinieties, ka dimanta vainagurbja iekārta ir nostiprināta droši.

Rokriteņa montāža

Image alternative
Rokritenis var būt piemontēts abās urbja statīva pusēs.
 • Uzlieciet rokriteni uz ass.
 • Nofiksējiet rokriteni.

Sānu roktura montāža

Image alternative
 1. Pagriežot rokturi, tas tiek atbrīvots vai nostiprināts.
 2. Pārliecinieties, vai sānu rokturis ir piemontēts pareizi un kārtīgi nostiprināts.

Sānu roktura noregulēšana

Image alternative
 1. Atbrīvojiet sānu rokturi, pagriežot sānu rokturi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
 2. Noregulējiet sānu roktura novietojumu.
 3. Nofiksējiet sānu rokturi, pagriežot sānu rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā.
 4. Pārliecinieties, ka sānu rokturis ir kārtīgi pievilkts.

Dziļuma atdures iestatīšana (statīva režīmā)

 1. Iestatiet dziļuma atduri.
 2. Nofiksējiet dziļuma atduri ar fiksācijas skrūves palīdzību.

Dimanta vainagurbja iekārtas nofiksēšana pie urbja statīva

Image alternative
 1. Pagrieziet rokriteni pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam un izvelciet fiksācijas skrūvi.
 2. Iekariniet iegriezuma vietas plāksni urbja statīva āķī.
 3. Iebīdiet fiksācijas skrūvi atpakaļ vietā un pievelciet to ar rokriteņa palīdzību (pulksteņa rādītāja kustības virzienā).
 4. Ievietojiet slēdža bloķētāju rokturī.
  Slēdža bloķētājs ļauj nofiksēt ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi nepārtrauktas darbības režīmā.
 5. Aizveriet sānu rokturī esošo ūdens padeves vārstu.
 6. Pievienojiet ūdens pievadu.

dimanta vainagurbja iekārtas atvienošana no urbja statīva

 1. Ar slīdņa fiksācijas palīdzību nofiksējiet slīdni uz sliedes.
 2. Aizveriet sānu rokturī esošo ūdens padeves vārstu.
 3. Atvienojiet ūdens pievada savienojumu.
 4. Izņemiet slēdža bloķētāju no roktura.
 5. Atbrīvojiet fiksācijas skrūvi ar rokriteņa palīdzību (pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam).
 6. Izvelciet fiksācijas skrūvi no rievas.
 7. Atvāziet iekārtu projām no urbja statīva.

Ar pretnozagšanas aizsardzību TPS aprīkotas iekārtas atbloķēšana

 1. Pievienojiet dimanta vainagurbja kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdai.
 2. Nospiediet bojājumstrāvas aizsargslēdža taustiņu "Reset" vai "I".
  • Mirgo dzeltenā pretnozagšanas aizsardzības indikācija.
 3. Novietojiet atbloķēšanas atslēgu tieši uz atslēgas simbola.
  • Dzeltenā indikācijas spuldzīte nodziest, un iekārta ir atbloķēta.
  Sprieguma padeves pārtraukuma gadījumā izstrādājuma gatavība darbam saglabājas apm. 20 minūtes. Pēc ilgākiem pārtraukumiem pretnozagšanas aizsardzība no jauna jāatceļ ar atbloķēšanas atslēgu.

Brīvgājiena noregulēšana starp sliedi un kamaniņām

 1. Ar iekšējā sešstūra atslēgas palīdzību pievelciet iestatīšanas skrūvi ar tādu spēku kā pievelkot ar roku.
  Tehniskie parametri
  Pievilkšanas moments
  5 Nm
 2. Pēc tam atlaidiet iestatīšanas skrūvi par 1/4 apgrieziena.
 3. Slīdnis ir noregulēts pareizi, ja tas bez dimanta vainagurbja paliek savā vietā, bet ar dimanta vainagurbi pārvietojas uz leju.

Urbšanas leņķa iestatīšana pie statīva ar kombinēto pamatplāksni

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Risks iespiest pirkstus pie šarnīra !
 • Lietojiet aizsargcimdus.
Image alternative
 1. Atlaidiet regulēšanas sviru, kas atrodas urbja statīva apakšdaļā, līdz atbrīvojas tapu fiksācija.
 2. Pārvietojiet statni vēlamajā pozīcijā.
 3. Ar regulēšanas sviras palīdzību pilnībā nofiksējiet tapas rievā, kā rezultātā statnis atkal ir nofiksēts.

Nosūkšanas ierīces pievienošana

Image alternative
 1. Noskrūvējiet skalošanas / iesūkšanas galvas vāciņu.
 2. Pievienojiet nosūkšanas šļūteni nosūkšanas sistēmas pieslēguma vietā.
 3. Aizveriet sānu rokturī esošo ūdens padeves vārstu.

Ūdens padeves instalācija

UZMANĪBU!
Nepareizas lietošanas radīts apdraudējums! Nepareiza lietošana var izraisīt šļūtenes sabojāšanu.
 • Regulāri pārbaudiet, vai šļūtenes nav bojātas, un nodrošiniet, lai ūdens pievadā nebūtu pārsniegts pieļaujamais maksimālais spiediens 6 bar.
 • Jāuzmanās, lai šļūtene nenonāktu saskarē ar iekārtas rotējošām daļām.
 • Raugieties, lai slīdņa kustības laikā netiktu bojāts iekārtas barošanas kabelis.
 • Maksimālā ūdens temperatūra: 40 °C.
 • Pārbaudiet, vai pievienotā ūdens padeves sistēma ir hermētiska.
Lai nepieļautu iekārtas daļu bojājumus, jālieto tikai svaigs ūdens vai ūdens bez netīrumu piemaisījumiem.
Image alternative
 1. Aizveriet skalošanas / iesūkšanas galvas vāciņu.
 2. Pievienojiet ūdens regulatoru dimanta vainagurbja iekārtai.
 3. Pievienojiet ūdens padevi (šļūtenes savienojums).

Ūdens savākšanas sistēmas montāža (papildaprīkojums)

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Nosūknēšanas bojājuma gadījumā ūdens var noplūst caur motoru un pārsegu!
 • Ja nedarbojas nosūknēšanas sistēma, nekavējoties pārtrauciet darbu.
Dimanta vainagurbja iekārtai jābūt pagrieztai 90° attiecībā pret griestiem. Ūdens savākšanas sistēmas blīvējumam jāatbilst dimanta vainagurbja diametram.
Izmantojot ūdens savākšanas sistēmu, ūdeni var novadīt kontrolējamā veidā un tādējādi ievērojami samazināt netīrību darba vietā. Vislabākie rezultāti tiek sasniegti, lietojot to kopā ar šķidruma nosūcēju.
Image alternative
 1. Atlaidiet skrūvi pie urbja statīva sliedes priekšpusē.
 2. Iebīdiet paredzētajā vietā ūdens savākšanas tvertnes turētāju.
 3. Iemontējiet skrūvi un pievelciet to.
 4. Ievietojiet ūdens savākšanas tvertni starp turētāja abām kustīgajām svirām.
 5. Izmantojot divas pie turētāja esošās skrūves, nofiksējiet ūdens savākšanas tvertni, piespiežot to pie pamatnes.
 6. Pievienojiet ūdens savākšanas tvertni pie šķidruma nosūcēja vai samontējiet šļūteņu savienojumu, kas nodrošina ūdens novadīšanu.

Lietošana

Dimanta vainagurbja montāža ar instrumenta stiprinājumu BI+

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks instrumenta nomaiņas laikā! Lietošanas laikā instruments sakarst. Instrumentam var būt asas malas.
 • Instrumenta nomaiņas laikā vienmēr valkājiet aizsargcimdus.
Dimanta vainagurbji jāmaina, līdzko manāmi samazinās griešanas efektivitāte un palielinās urbšanai nepieciešamais laiks. Parasti tas notiek tad, kad dimanta segmenti nolietojuma rezultātā ir sasnieguši noteiktu augstumu.
Image alternative
 1. Ar slīdņa fiksācijas palīdzību nofiksējiet slīdni uz sliedes. Pārbaudiet, vai tas ir nostiprināts kārtīgi.
 2. Atveriet instrumenta patronu, pagriežot "vaļējās skavas" simbola virzienā.
 3. No apakšas iespraudiet dimanta vainagurbi dimanta vainagurbja iekārtas instrumenta stiprinājuma sazobē un grieziet to, līdz tas nofiksējas.
 4. Aizveriet instrumenta patronu, pagriežot "aizvērtās skavas" simbola virzienā.
 5. Pārbaudiet, vai dimanta vainagurbis ir stingri nofiksēts instrumenta patronā.

Dimanta vainagurbja montāža ar alternatīvu stiprinājumu

 1. Nofiksējiet iekārtas vārpstu ar atbilstīgas dakšatslēgas palīdzību.
 2. Pievelciet vainagurbi ar atbilstīgas dakšatslēgas palīdzību.

Dimanta vainagurbja ar instrumenta stiprinājumu BI+ demontāža

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks instrumenta nomaiņas laikā! Lietošanas laikā instruments sakarst. Instrumentam var būt asas malas.
 • Instrumenta nomaiņas laikā vienmēr valkājiet aizsargcimdus.
 1. Ar slīdņa fiksācijas palīdzību nofiksējiet slīdni uz sliedes. Pārbaudiet, vai tas ir nostiprināts kārtīgi.
 2. Atveriet instrumenta patronu, pagriežot "vaļējās skavas" simbola virzienā.
 3. Instrumenta patronas čaula ar bultiņu norādītajā virzienā jāpavelk uz iekārtas pusi. Tā rezultātā vainagurbis tiek atbrīvots.
 4. Izņemiet dimanta vainagurbi.

Dimanta vainagurbja ar alternatīvu instrumenta stiprinājumu demontāža

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks instrumenta nomaiņas laikā! Lietošanas laikā instruments sakarst. Instrumentam var būt asas malas.
 • Instrumenta nomaiņas laikā vienmēr valkājiet aizsargcimdus.
 1. Nofiksējiet iekārtas vārpstu ar atbilstīgas dakšatslēgas palīdzību.
 2. Noņemiet vainagurbi ar atbilstīgas dakšatslēgas palīdzību.

Rotācijas ātruma izvēle

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Nodiluma risks Pārnesuma mehānisma bojājumu risks
 • Pārslēgšanu nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā. Nogaidiet, līdz beidzas vārpstas rotācija.
Image alternative
 • Pagrieziet slēdzi ieteicamajā pozīcijā, vienlaikus ar roku griežot vainagurbi.

Bojājumstrāvas aizsargslēdzis PRCD

Dimanta vainagurbja iekārtām, kas nav aprīkotas ar PRCD, jālieto atvienošanas transformators.
 1. Pievienojiet dimanta vainagurbja iekārtas barošanas kabeļa kontaktdakšu kontaktligzdai ar zemējuma pieslēgumu.
 2. Nospiediet bojājumstrāvas aizsargslēdža PRCD taustiņu "I" vai "RESET".
  • Iedegas indikācija.
 3. Nospiediet bojājumstrāvas aizsargslēdža PRCD taustiņu "0" vai "TEST".
  • Indikācija nodziest.
BRĪDINĀJUMS!
Elektrotraumu risks! Ja indikācija pie bojājumstrāvas aizsargvada nenodziest, kad tiek nospiests taustiņš 0 vai TEST , dimanta vainagurbja lietošana jāpārtrauc!
 • Nododiet dimanta vainagurbja iekārtu Hilti servisā, lai veiktu remontu.
 1. Nospiediet bojājumstrāvas aizsargslēdža PRCD taustiņu "I" vai "RESET".
  • Iedegas indikācija.

Sausā urbšana manuālā režīmā

Liela putekļu daudzuma uzkrāšanās vainagurbī var izraisīt līdzsvara zudumu.
 • Iztīriet no vainagurbja putekļus.

Sausā urbšana ar putekļu nosūkšanu

Liela putekļu daudzuma uzkrāšanās vainagurbī var izraisīt līdzsvara zudumu.
 • Lai novērstu statisko izlādi, lietojiet antistatisku putekļu nosūcēju.

Divdaļīgās ieurbšanas palīgierīces lietošana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks, ko rada nepareiza lietošana! No ieurbšanas palīgierīces var atdalīties daļas, ja tā netiek piespiesta pie pamatvirsmas.
 • Lietojot divdaļīgu ieurbšanas palīgierīci, dimanta vainagurbja iekārtu nedrīkst darbināt tukšgaitā bez saskares ar pamatvirsmu.
Katram vainagurbja diametram tiek lietota cita ieurbšanas palīgierīce.
 1. No priekšpuses ievietojiet ieurbšanas palīgierīci dimanta vainagurbī.
 2. Urbšanas laikā izdariet tikai viegli spiedienu, līdz vainagurbis nocentrējas. Tikai pēc tam palieliniet spiedienu. Izdariet 3-5 mm dziļu virzības iegriezumu.
 3. Apturiet iekārtu, atlaižot ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi. Nogaidiet, līdz pilnībā apstājas vainagurbja kustība.
 4. Izņemiet ieurbšanas palīgierīci no vainagurbja.
 5. Ievietojiet vainagurbi virzības iegriezumā, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi un turpiniet urbšanu.

Putekļu nosūcējs ar elektroiekārtām paredzētu kontaktligzdu

Lietojiet vainagurbjus ar atverēm tikai tad, kad strādājat bez putekļu nosūkšanas.
 1. Iestatiet sānu rokturi vajadzīgajā pozīcijā un nofiksējiet to.
 2. Opcija: piemontējiet un lietojiet divdaļīgo ieurbšanas palīgierīci.
 3. Pievienojiet dimanta vainagurbja iekārtas kontaktdakšu putekļu nosūcēja kontaktligzdai.
 4. Pievienojiet putekļu nosūcēja barošanas kabeļa kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdai.
 5. Ja ir pievienots: nospiediet PRCD slēdzi "Reset" vai taustiņu "I".
 6. Novietojiet dimanta vainagurbja iekārtu urbuma centrā.
 7. Nospiediet dimanta vainagurbja iekārtas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
  Putekļu nosūcējs ieslēdzas pēc elektroiekārtas ieslēgšanas ar laika aizturi. Pēc elektroiekārtas izslēgšanas putekļu nosūcējs izslēdzas ar laika aizturi.

Putekļu nosūcējs bez elektroiekārtām paredzētas kontaktligzdas

Lietojiet vainagurbjus ar atverēm tikai tad, kad strādājat bez putekļu nosūkšanas.
 1. Iestatiet sānu rokturi vajadzīgajā pozīcijā un nofiksējiet to.
 2. Opcija: piemontējiet un lietojiet divdaļīgo ieurbšanas palīgierīci.
 3. Pievienojiet putekļu nosūcēja barošanas kabeļa kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdai.
 4. Ja ir pievienots: nospiediet PRCD slēdzi "Reset" vai taustiņu "I".
 5. Novietojiet dimanta vainagurbja iekārtu urbuma centrā.
 6. Nospiediet dimanta vainagurbja iekārtas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
 7. Pēc iekārtas izslēgšanas ļaujiet putekļu nosūcējam vēl dažas sekundes darboties, lai nosūknētu atlikušo materiālu.

Darbs bez putekļu nosūkšanas

Lietojiet vainagurbjus ar atverēm tikai tad, kad strādājat bez putekļu nosūkšanas.
 1. Iestatiet sānu rokturi vajadzīgajā pozīcijā un nofiksējiet to.
 2. Opcija: piemontējiet un lietojiet divdaļīgo ieurbšanas palīgierīci.
 3. Pievienojiet iekārtas kontaktdakšu rozetei un nospiediet PRCD slēdzi "Reset" vai taustiņu "I".
 4. Novietojiet dimanta vainagurbja iekārtu urbuma centrā.
 5. Nospiediet dimanta vainagurbja iekārtas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

Urbšana manuālā režīmā ar ūdens pievadīšanu un bez ūdens savākšanas sistēmas

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Nosūknēšanas bojājuma gadījumā ūdens var noplūst caur motoru un pārsegu!
 • Ja nedarbojas nosūknēšanas sistēma, nekavējoties pārtrauciet darbu.
 1. Iestatiet sānu rokturi vajadzīgajā pozīcijā un nofiksējiet to.
 2. Opcija: piemontējiet un lietojiet divdaļīgo ieurbšanas palīgierīci.
 3. Pievienojiet iekārtas kontaktdakšu rozetei un nospiediet PRCD slēdzi "Reset" vai taustiņu "I".
 4. Novietojiet dimanta vainagurbja iekārtu urbuma centrā.
 5. Lēnām atveriet ūdens regulēšanas vārstu, līdz tiek nodrošināta vajadzīgā ūdens plūsma. Indikācija pie sānu roktura ļauj kontrolēt ūdens daudzumu.
 6. Nospiediet dimanta vainagurbja iekārtas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

Urbšana manuālā režīmā ar ūdens pievadīšanu un ūdens savākšanas sistēmu

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Nosūknēšanas bojājuma gadījumā ūdens var noplūst caur motoru un pārsegu!
 • Ja nedarbojas nosūknēšanas sistēma, nekavējoties pārtrauciet darbu.
Šķidrumu nosūcēja barošanas kontaktligzdu nedrīkst lietot.
 1. Ja tiek lietota nosūkšanas sistēma: ieslēdziet šķidrumu nosūcēju un atveriet ūdens padevi.
 2. Iestatiet sānu rokturi vajadzīgajā pozīcijā un nofiksējiet to.
 3. Opcija: piemontējiet un lietojiet divdaļīgo ieurbšanas palīgierīci.
 4. Pievienojiet iekārtas kontaktdakšu rozetei un nospiediet PRCD slēdzi "Reset" vai taustiņu "I".
 5. Novietojiet dimanta vainagurbja iekārtu urbuma centrā.
 6. Lēnām atveriet ūdens regulēšanas vārstu, līdz tiek nodrošināta vajadzīgā ūdens plūsma. Indikācija pie sānu roktura ļauj kontrolēt ūdens daudzumu.
 7. Nospiediet dimanta vainagurbja iekārtas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

Urbšana ar urbja statīvu un ūdens pievadīšanu

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Nosūknēšanas bojājuma gadījumā ūdens var noplūst caur motoru un pārsegu!
 • Ja nedarbojas nosūknēšanas sistēma, nekavējoties pārtrauciet darbu.
Urbšanai virzienā uz augšu obligāti jālieto šķidrumu nosūcējs apvienojumā ar ūdens savākšanas sistēmu!
Image alternative
 1. Lēnām atveriet ūdens regulēšanas vārstu, līdz tiek nodrošināta vajadzīgā ūdens plūsma.
 2. Izmantojot ieslēgta stāvokļa bloķētāju, pārslēdziet iekārtu nepārtrauktas darbības režīmā.
 3. Atbrīvojiet slīdņa fiksāciju.
 4. Ar rokriteni pagrieziet dimanta vainagurbi, līdz tas pieskaras virsmai.
 5. Urbšanas laikā izdariet tikai viegli spiedienu, līdz vainagurbis nocentrējas. Tikai pēc tam palieliniet spiedienu.
 6. Regulējiet piespiešanas spēku atbilstīgi urbšanas jaudas indikācijai.

Rotācijas sliedes (statņa pagriešanas mehānisma) lietošana

Rotācijas sliede nodrošina ātru un vienkāršu piekļuvi urbumam vai urbuma serdei bez nepieciešamības daļēji vai pilnībā demontēt visu sistēmu.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, ko rada nepareiza lietošana! Urbja statīvs var tikt sabojāts vai salūzt.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet rotācijas sliedi kā statņa pagarinājumu.
 1. Ar slīdņa fiksācijas palīdzību nofiksējiet slīdni uz sliedes. Pārbaudiet, vai tas ir nostiprināts kārtīgi.
 2. Demontējiet atdures skrūvi no sliedes aizmugurējā gala.
 3. Nostipriniet rotācijas sliedi tā, lai sliedes zobi būtu pavērsti vienā virzienā.
 4. Pievelciet rotācijas sliedes skrūvi.
 5. Atbrīvojiet slīdņa fiksāciju un uzbīdiet slīdni uz rotācijas sliedes.
 6. Atskrūvējiet rotācijas sliedes stiprinājuma skrūves un pagrieziet iekārtu ar rotācijas sliedi pa kreisi vai pa labi. Tādējādi tiek nodrošināta piekļuve urbumam.
 7. Izņemiet urbuma serdi vai nomainiet vainagurbi.
 8. Pagrieziet iekārtu ar rotācijas sliedi atpakaļ sākotnējā pozīcijā un pievelciet rotācijas sliedes stiprinājuma skrūves. Uzbīdiet iekārtu atpakaļ uz statīva statņa, lai varētu turpināt darbu.
 9. Pēc rotācijas sliedes demontāžas nostipriniet atdures skrūvi atpakaļ sliedes aizmugurējā daļā.

Darbības vainagurbja iestrēgšanas gadījumā

Iestrēgšanas gadījumā vispirms nostrādā slīdošais sajūgs. Pēc tam elektronika izslēdz motoru un divas reizes to atkal ieslēdz bez operatora manuālas iejaukšanās. Ja arī tas nepalīdz novērst iestrēgšanu, elektronika izslēdz motoru uz 90 sekundēm. Lai manuāli atbrīvotu iestrēgušo urbi, rīkojieties šādi:

Vainagurbja atbrīvošana ar rokriteni

 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Ar rokriteni atbrīvojiet vainagurbi no pamatnes.
 3. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
 4. Turpiniet urbšanas procesu.

Vainagurbja atbrīvošana ar dakšatslēgu

 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Tuvu nostiprinātajam galam satveriet dimanta vainagurbi ar atbilstošu dakšatslēgu un pagriežot atbrīvojiet dimanta vainagurbi.
 3. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
 4. Turpiniet urbšanas procesu.

Apkope, uzturēšana, transportēšana un uzglabāšana

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Apkopes un remonta darbu veikšana, neatvienojot iekārtu no elektrotīkla, var izraisīt smagas traumas un apdegumus.
 • Pirms jebkādiem apkopes un remonta darbiem vienmēr atvienojiet barošanas kabeli!
Kopšana
 • Uzmanīgi jānotīra pielipušie netīrumi.
 • Uzmanīgi jāiztīra ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks! Neprofesionāli veikts elektrisko daļu remonts var kļūt par cēloni smagām traumām un apdegumiem.
 • Elektrisko daļu labošanu var veikt tikai elektrības nozares speciālisti .
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Ogles suku nomaiņa

BRĪDINĀJUMS!
Elektrotraumu risks! !
 • Iekārtu drīkst kopt un remontēt tikai sertificēts un atbilstoši apmācīts personāls. Personālam jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem.
 1. Atveriet ogles suku pārsegu kreisajā un labajā motora pusē.
 2. Pievērsiet uzmanību tam, kā ogles suku novietojumam un vadu instalācijai. Izņemiet nolietotās ogles sukas no dimanta vainagurbja iekārtas.
 3. Ielieciet jaunās ogles sukas precīzi tāpat, kā bija iemontētas vecās.
  Ielikšanas laikā raugieties, lai netiktu sabojāts signāla vads.
 4. Pieskrūvējiet ogles suku pārsegus motora kreisajā un labajā pusē.
 5. Vismaz 1 minūti bez pārtraukuma darbiniet iekārtu tukšgaitā, lai piestrādātos ogles sukas.
  Pēc ogles suku nomaiņas un apmēram 1 minūti ilgas darbības kontrolspuldze nodziest.

Transportēšana un uzglabāšana

UZMANĪBU!
Zemas temperatūras izraisīts apdraudējums! Ūdens iekļūšana šajā izstrādājumā var to sabojāt, kā arī palielināt elektriskā trieciena risku.
 • Ja temperatūra ir zemāka par nulli, nodrošiniet, lai iekārtā nepaliktu ūdens.
 • Pirms dimanta vainagurbja iekārtas novietošanas glabāšanā atveriet ūdens padeves regulatoru.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

dimanta vainagurbja iekārta nedarbojas

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Image alternative
Nav servisa indikācijas.
Nav ieslēgts PRCD.
 • Pārbaudiet PRCD funkcijas un ieslēdziet to.
Pārtraukta sprieguma padeve.
 • Pievienojiet citu elektroiekārtu un pārbaudiet, vai tā darbojas.
 • Pārbaudiet spraudsavienojumus, barošanas kabeli, vadu instalācijas un tīkla drošinātājus.
Motorā iekļuvis ūdens.
 • Novietojiet dimanta vainagurbja iekārtu siltā, sausā vietā un ļaujiet tai pilnībā izžūt.
Image alternative
Servisa indikācija deg.
Nodilušas ogles sukas.
Image alternative
Servisa indikācija mirgo.
Pārkarsis motors.
 • Nogaidiet dažas minūtes, līdz atdziest motors, vai ļaujiet dimanta vainagurbja iekārtai darboties tukšgaitā, lai paātrinātu atdzišanu. Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.
Pārslodzes izraisīta kļūme.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.
 • Virziet urbjmašīnu taisni un/vai nespiediet to ar tik lielu spēku.
Image alternative
Mirgo aizsardzības pret zādzībām indikācija.
Nav atcelta urbjmašīnas bloķēšana (urbjmašīnām ar aizsardzību pret zādzībām, opcija).
 • Atbloķējiet urbjmašīnu ar atbloķēšanas slēdža palīdzību.

dimanta vainagurbja iekārta darbojas

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Image alternative
Servisa indikācija deg.
Gandrīz sasniegta ogles suku nodiluma robeža. Laiks, kas atlicis, līdz dimanta vainagurbja iekārta automātiski izslēgsies, ir tikai dažas stundas.
 • Lieciet tuvākajā laikā nomainīt ogles sukas.
Ogles sukas ir nomainītas un vēl nav piestrādājušās.
 • Vismaz 1 minūti bez pārtraukuma darbiniet iekārtu tukšgaitā, lai piestrādātos ogles sukas.
Dimanta vainagurbja iekārta nesasniedz pilnu jaudu.
Tīkla traucējums – nepietiekams spriegums elektrotīklā.
 • Pārbaudiet, vai citi patērētāji nerada traucējumus elektrotīklā vai ģeneratora darbībā.
 • Pārbaudiet izmantojamā pagarinātājkabeļa garumu.
Dimanta vainagurbis negriežas.
Nav nofiksējies pārnesuma slēdzis.
 • Nospiediet pārnesuma slēdzi tā, lai tas nofiksējas.
Dimanta vainagurbis ir iestrēdzis urbjamajā virsmā.
 • Virziet urbjmašīnu taisni.
 • Ar dakšatslēgas palīdzību atbrīvojiet dimanta vainagurbi: atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla. Tuvu nostiprinātajam galam satveriet dimanta vainagurbi ar atbilstošu dakšatslēgu un pagriežot atbrīvojiet dimanta vainagurbi.
 • Urbšana, izmantojot statīvu: Pagrieziet rokratu un mēģiniet atbrīvot dimanta vainagurbi, izmantojot slīdņa kustību augšup un lejup.
Samazinās urbšanas ātrums.
Sasniegts maksimālais urbuma dziļums.
 • Izņemiet urbuma serdi un lietojiet vainagurbja pagarinātāju.
Urbuma serde ieķeras dimanta urbja vainagā
 • Izņemiet urbuma serdi.
Neatbilstīgas urbjamās virsmas īpašības.
 • Izvēlieties vainagurbi ar piemērotu specifikāciju.
Liela tērauda daļa (konstatējama pēc dzidra ūdens ar metāla skaidiņām).
 • Izvēlieties vainagurbi ar piemērotu specifikāciju.
Dimanta vainagurbis ir bojāts.
 • Pārbaudiet, vai dimanta vainagurbis nav bojāts, un, ja nepieciešams, nomainiet to.
Ieslēgts nepiemērots pārnesums.
 • Izvēlieties atbilstīgu pārnesumu.
Nepietiekams piespiešanas spēks.
 • Palieliniet piespiešanas spēku.
Nepietiekama iekārtas jauda.
 • Izvēlieties nākamo zemāko pārnesumu.
Dimanta vainagurbis ir nodilis.
 • Uzasiniet dimanta vainagurbi uz asināšanas plāksnes
Pārāk liels ūdens daudzums.
 • Samaziniet pievadīto ūdens daudzumu, izmantojot ūdens padeves regulēšanu.
Nepietiekams ūdens daudzums.
 • Pārbaudiet ūdens padevi dimanta vainagurbim vai palieliniet pievadīto ūdens daudzumu, izmantojot ūdens padeves regulēšanu.
Nofiksēta slīdņa bloķēšana.
 • Atbrīvojiet slīdņa fiksāciju.
Putekļi mazina urbšanas efektivitāti.
 • Lietojiet piemērotu putekļu nosūkšanas sistēmu.
Rokratu var pagriezt bez pretestības.
Salūzusi cirpes tapa.
 • Nomainiet cirpes tapu.
Dimanta vainagurbi nav iespējams ielikt instrumenta stiprinājumā.
Iespraužamā instrumenta gals / instrumenta stiprinājums ir netīrs vai bojāts.
 • Notīriet un ieeļļojiet instrumenta galu vai instrumenta stiprinājumu vai, ja nepieciešams, nomainiet to.
Pie skalošanas galvas vai pārnesuma mehānisma korpusa izplūst ūdens.
Pārāk augsts ūdens spiediens.
 • Samaziniet ūdens spiedienu.
Darba laikā no instrumenta stiprinājuma izplūst ūdens.
Dimanta vainagurbis nav kārtīgi ieskrūvēts instrumenta stiprinājuma.
 • Stingri pievelciet dimanta vainagurbi.
 • Izņemiet dimanta vainagurbi. Pagrieziet dimanta vainagurbi par apm. 90° ap vainagurbja asi. Piemontējiet dimanta vainagurbi atpakaļ vietā.
Iespraužamā instrumenta gals / instrumenta stiprinājums ir netīrs.
 • Notīriet un ieeļļojiet instrumenta galu vai instrumenta stiprinājumu.
Bojāts instrumenta stiprinājuma vai iespraužamā gala blīvējums.
 • Pārbaudiet blīvējumu un, ja nepieciešams, nomainiet to.
Nav ūdens caurplūdes.
Aizsērējis filtrs vai ūdens caurplūdes indikators.
 • Izņemiet un izskalojiet filtru vai ūdens caurplūdes indikatoru.
Pārāk liela urbšanas sistēmas brīvkustība.
Dimanta vainagurbis nav kārtīgi ieskrūvēts instrumenta stiprinājuma.
 • Stingri pievelciet dimanta vainagurbi.
 • Izņemiet dimanta vainagurbi. Pagrieziet dimanta vainagurbi par apm. 90° ap vainagurbja asi. Piemontējiet dimanta vainagurbi atpakaļ vietā.
Iespraužamā instrumenta gals / instrumenta stiprinājums ir bojāts.
 • Pārbaudiet, vai instrumenta gals vai instrumenta stiprinājums nav bojāts, un, ja nepieciešams, nomainiet to.
Pārāk liela slīdņa brīvkustība.
Vaļīgs skrūvsavienojums pie urbja statīva.
 • Pārbaudiet, vai urbja statīva skrūves ir stingri pievilktas, un, ja nepieciešams, pievelciet tās.
Urbja statīvs nav kārtīgi nostiprināts.
 • Nostipriniet urbja statīvu kārtīgi.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ieteicamā priekšapstrāde duļķu utilizācijai

Ņemot vērā vides aizsardzības aspektus, urbšanas radīto duļķu tieša ieplūšana ūdenskrātuvēs vai kanalizācijā bez atbilstīgas priekšapstrādes nav vēlama. Informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem jūs varat saņemt vietējā pašvaldībā.
 1. Savāciet urbšanas duļķes (piemēram, ar šķidruma nosūcēju).
 2. Ļaujiet urbšanas duļķēm nogulsnēties un utilizējiet nogulsnes būvgružu izgāztuvē (koagulanti var paātrināt atdalīšanas procesu).
 3. Pirms atlikušā ūdens (sārmains, ph vērtība > 7) novadīšanas kanalizācijā tas jāneitralizē, pievienojot skābu neitralizācijas līdzekli vai atšķaidot ar lielu ūdens daudzumu.

Ķīnas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r5062.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative