Vides politika

Spēkā no 2020. gada novembra

„Hilti grupa" („Hilti”) tiecas uz savas ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanu. Šajā politikā ir izklāstītas „Hilti” Rīcības kodeksa sadaļas, kas attiecas uz ilgtspējas jomu un mūsu īstenoto pieeju vides jautājumu pārvaldībā, kā arī nosaka attiecīgos pamatnoteikumus un to piemērošanu.

Vides politika atspoguļo būtisku „Hilti” ilgtspējas stratēģijas segmentu un kalpo par pamatu Vides pārvaldības sistēmas (EMS) procesu īstenošanai saskaņā ar ISO 14001 standartu.

Šī politika attiecas uz „Hilti” korporāciju un visām tās tiešajām vai netiešajām meitas sabiedrībām, kurās „Hilti” pieder vairākuma vai mazākuma akciju pakete, ja „Hilti” šajās sabiedrībās ir pārvaldības kontrole un savi darbinieki, tostarp direktori, amatpersonas un vadītāji, stažieri un pagaidu darbinieki.

Pamatnoteikumi

1.  Mēs tiecamies uz mūsu darbību un produktu radītās ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanu.

2.  Mēs ievērojam piemērojamos vides noteikumus un regulas.

3.  Mēs sasniedzam savus vides mērķus un īstenojam darbības uzlabojumus.

4.  Mēs uzņēmumā un savā piegādes ķēdē sekmējam informētību par vides jautājumiem.

Noteikumu piemērošana

1.  Mēs samazinām savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu:

     a)  līdz 2023. gadam kļūstot par CO2 neitrālu uzņēmumu attiecībā uz 1. un 2. pakāpes emisijām, un darba braucieniem;

     b)  nepārtraukti samazinot mūsu enerģijas un izejmateriālu patēriņu, atkritumus, ūdens patēriņu, emisijas un trokšņu līmeni;

     c) īstenojot atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas praksi, cenšoties samazināt atkritumu daudzumu, tos atkārtoti izmantot un otrreizēji pārstrādāt, kā arī kļūt par atkritumu poligonus neizmantojošu uzņēmumu.

2.  Lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem un regulām, mēs:

     a)  īstenojam datubāzēs balstītus procesus ar mērķi uzraudzīt mūsu normatīvās atbilstības vidi un atbalstīt ar to saistīto amatu un pienākumu administrēšanu;

     b)  uzturam ISO 14001 standarta sertifikātus.

3.  Mūsu vides mērķu izpildei:

     a)  mēs uzstādām mērķus nepārtrauktu uzlabojumu īstenošanai;

     b)  mēs meklējam iespējas maksimāli samazināt „Hilti” produktu un pakalpojumu potenciālo ietekmi uz vidi;

     c)  mēs aizvietojam tādu izejmateriālu un vielu izmantošanu, kam ir potenciāli bīstama ietekme uz vidi, cilvēku veselību un labklājību;

     d)  mēs reģistrējam un izvērtējam mūsu īstenoto darbību ietekmi uz vidi un integrējam šādas ietekmes samazināšanas aspektus savos darbības mērķos un pasākumos uzlabojumu panākšanai.

     e)  mēs veidojam pārredzamu vidi un iekšējās ziņošanas procedūru, tādējādi veicinot produktu cirkularitātes uzlabojumus;

     f)  mēs integrējam aprites principus projektēšanas un piegādes procesos, un īstenojam dzīves cikla novērtējumu, lai pārliecinātos par resursu efektivitāti un pārstrādājamību;

     g)  mēs samazinām iepakojuma apjomu palīgmateriāliem un loģistikā (piem., pārstrādājams, atkārtoti izmantojams iepakojums);

     h)  mēs sniedzam klientiem atbalstu to rīku izmantošanas optimizēšanai;

     i)   mēs augstā līmenī nodrošinām savu laiku nokalpojušu rīku savākšanu un otrreizēju pārstrādi;

     j)   mēs palielinām izejmateriālu atkārtotu izmantošanu (piem., remontā izmantojot rezerves daļas, otrreizēji pārstrādājot instrumentu koferus un akumulatorus);

    k)  mēs integrējam vides apsvērumus pasīvu ēku projektēšanas un energoefektivitātes aspektos attiecībā uz jaunceltnēm un atjaunotās ēkām, kur vien iespējams cenšoties nodrošināt atbilstību labās prakses standartiem;

     l)  kur nepieciešams, mēs izstrādājam konkrētajam objektam pielāgotus bioloģiskās daudzveidības rīcības projektus, ievērojot katra atsevišķā objekta specifiku;

    m)  kur nepieciešams, plānošanas procesā ietveram pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumus.

4.  Informētības par vides jautājumiem sekmēšana:

     a)  nodrošinot kolēģu informētību par „Hilti” Vides politiku un saviem pienākumiem, sniedzot darbiniekiem nepieciešamās kompetences un apmācību;

     b)  padarot vides standartus saistošus mūsu piegādes ķēdei un stimulējot to izpildi;

     c)  veicinot vides labās prakses koplietošanu visās mūsu darbībās;

     d)  ziņojot iekšējām un ārējām ieinteresētajām pusēm par mūsu panākto progresu. 

Paziņojums par Vides politiku

„Hilti” darbības devīze ir „Mēs aizrautīgi veidojam entuziastiskus klientus un būvējam labāku nākotni”. Lai „būvētu labāku nākotni”, „Hilti” apņemas darboties pret vidi atbildīgā veidā.

Ar šo apliecinu, ka manā atbildībā esošā juridiskā persona ievēro „Hilti” Vides politikas prasības, sekojot šādiem pamatprincipiem:

1.      Mēs tiecamies samazināt mūsu veikto darbību un ražoto produktu radīto ekoloģiskās pēdas nospiedumu.

2.      Mēs ievērojam piemērojamos vides noteikumus un regulas.

3.      Mēs izpildām savus vides mērķus un nodrošinām darbības uzlabojumus.

4.      Mēs veicinām informētību par vides jautājumiem uzņēmuma iekšienē un mūsu piegādes ķēdē.

Dalīties