Pilnvara

PILNVARA Nr. _____

Rīga, 20___.gada _________________

 

_______________________ reģ. Nr. ___________________, juridiskā adrese ______________________________, ko pārstāv _____________________________, kas rīkojas uz _________ pamata, turpmāk tekstā – Komercsabiedrība, ar šo pilnvaro:

1. Vārds, Uzvārds | Personas kods | Tālrunis

2. Vārds, Uzvārds | Personas kods | Tālrunis

3. Vārds, Uzvārds | Personas kods | Tālrunis

....

veikt sekojošās darbības Komercsabiedrības vārdā un uzdevumā:

  • pasūtīt no SIA “Hilti Services Limited”, reģ. Nr. 40003287934, jebkādu preci un/vai pakalpojumu;
  • vienoties ar SIA “Hilti Services Limited”, reģ. Nr. 40003287934, par pasūtītās preces un/vai pakalpojumu piegādes/izpildes kārtību un vietu, kā arī par piegādes/izpildes termiņiem;
  • pieņemt no SIA “Hilti Services Limited”, reģ. Nr. 40003287934, pasūtīto preci un/vai pakalpojumu, tostarp Komercsabiedrības vārdā parakstot attiecīgus rēķinus, pavadzīmes, aktus un apliecinājumus;
  • pārbaudīt SIA “Hilti Services Limited”, reģ. Nr. 40003287934, piegādāto preci un/vai sniegto pakalpojumu, pieņemot izpildījumu un apliecinot tā pieņemšanu;
  • atgriezt SIA “Hilti Services Limited”, reģ. Nr. 40003287934, no tās saņemto preci, tostarp sakarā ar preces maiņu, kā arī nodot SIA “Hilti Services Limited”, reģ. Nr. 40003287934, iepriekš no tās saņemto preci remonta darbu vai tehniskās apkalpošanas veikšanai;
  • parakstīt defektācijas aktus, pārbaudes protokolus un citus dokumentus, kas attiecās uz preces un pakalpojumu apriti starp Komercsabiedrību un SIA “Hilti Services Limited”, reģ. Nr. 40003287934;
  • veikt jebkādas citas nepieciešamās darbības un kārtot visas citas nepieciešamās formalitātes, kas attiecas uz preces pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu Komercsabiedrībai, ko veic SIA “Hilti Services Limited”, reģ. Nr. 40003287934.

Šī pilnvara ir izsniegta bez pārpilnvarojuma tiesībām.

Šī pilnvara ir derīga līdz 20___.gada ________________________.

Pilnvaras paraugs

Dalīties