Darījumu noteikumi Līguma klientiem

 

PĀRDOŠANAS LĪGUMS Nr. _____

Rīga, 201__.gada ____._________

SIA “Hilti Services Limited”, reģistrācijas numurs 40003287934, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42a, Rīga, LV-1004, ko pārstāv valdes priekšsēdētājs Igor Gašpar, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses un

_______________________ reģistrācijas numurs ___________________, juridiskā adrese: ______________________, ko pārstāv _____________________________, kas rīkojas uz _________ pamata, turpmāk tekstā – Pircējs, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā – Puses, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

 1. Līguma priekšmets

 1.1 Šī līguma darbības laikā Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk HILTI (reģistrēta preču zīme) produkciju, turpmāk tekstā – Prece.

 1.1 Par Preces daudzumu Puses vienojas atsevišķi, atspoguļojot šādu vienošanās attiecīgajos rēķinos un/vai pavadzīmes, saskaņā ar kuriem Pārdevējs pārdod Preci Pircējam. Preces cenas un sortiments ir norādīti Pārdevēja mājas lapā www.hilti.lv. Gadījumā, ja starp Pusēm ir noslēgts atsevišķs cenu līgums, Pircējam pārdodamo Preču cenas tiek noteiktas atbilstoši minētā cenu līguma noteikumiem.

 1.2 Pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs sniedz Pircējam konsultācijas par Preces izmantošanu un citus ar Preci saistītos pakalpojumus.

 2. Maksājumi

2.1 Par saņemto Preci Pircējs maksā Pārdevējam saskaņā ar Pārdevēja izrakstītiem rēķiniem, ieskaitot PVN.

2.2 Samaksu par saņemto Preci un/vai pakalpojumiem Pircējs veic ar pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā kontā vai ar iemaksu Pārdevēja kasē. Gadījumā, ja attiecīgajos rēķinos nav norādīts apmaksas termiņš, Pircējam ir pienākums samaksāt par saņemto Preci vai pakalpojumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pārdevēja rēķina izrakstīšanas brīža. 

2.3 Rēķins izsniegtās Preces vai sniegto pakalpojumu apmaksai tiek izrakstīts nekavējoties pēc Preces izsniegšanas vai pakalpojuma sniegšanas un tas tiek nosūtīts elektroniskā veidā uz šajā līgumā norādīto Pircēja elektronisko pastu. Ar šī līguma parakstīšanu Puses apstiprina, ka ir vienojušās atzīt par derīgiem visus Pārdevēja rēķinus, kas būs sagatavoti un nosūtīti Pircējam elektroniski, bez Pārdevēja pārstāvja paraksta.

2.4 Gadījumā, ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Preces vai pakalpojuma saņemšanas Pircējs nav lūdzis Pārdevēju atkārtoti izsniegt tam rēķinu par saņemto Preci vai pakalpojumu, tiek uzskatīts, ka Pircējs attiecīgu rēķinu bija saņēmis savlaicīgi.

2.5 Pārdevējam ir tiesības noteikt Pircējam kredītlimitu (šeit un tālāk – Kredītlimits), vadoties no Pircēja ekonomiskā stāvokļa, finansiālo rādījumu un līdzšinējās maksāšanas disciplīnas  novērtējuma. Kredītlimits ir Pircējam Preces pārdošanā piemērotais Pārdevēja vienpusēji noteiktais naudas apmēra ierobežojums, pārsniedzot kuru Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt priekšapmaksu, izrakstīto rēķinu apmaksu vai atteikties izsniegt papildus Preci Pircējam.

2.6 Pārdodot Preci vai sniedzot pakalpojumus Pircējam, Pārdevējam ir tiesības noteikt pilnu vai daļēju priekšapmaksu, kādu Pircējam būtu jāsamaksā pirms pasūtītās Preces vai pakalpojuma saņemšanas.

2.7 Pircēja veiktā samaksa tiek uzskatīta par saņemtu brīdī, kad attiecīga nauda summa ir ieskaitīta Pārdevēja norēķinu kontā vai kasē.

2.8 Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Preces un pakalpojumu cenas, kā arī mainīt Pircējam piešķirta kredītlimita un maksājumu nosacījumus. Pirms Preces vai pakalpojumu pasūtīšanas Pircējam ir jāpārliecinās par aktuālajām pērkamo Preču vai pasūtamo pakalpojumu cenām.

3. Piegāde

3.1 Gadījumā, ja Puses nav vienojušas par to atsevišķi, Pircējs saņem pasūtīto Preci vai pakalpojumu Pārdevēja noliktavā. Ja Pārdevējs nodrošina Preces piegādi, maksa par Preces piegādi tiek noteikta atbilstoši cenrādim Pārdevēja mājas lapā www.hilti.lv. Pārdevējam ir tiesības veikt piegādi tikai Latvijas Republikas teritorijā.  

 3.2 Pircēja pārstāvim, kas saņem Preci vai pakalpojumu, jābūt pilnvarotam Pircēja vārdā pieņemt pasūtīto Preci vai pakalpojumu, kā arī parakstīt dokumentus, kas apliecina Preces piegādi un/vai pakalpojuma pieņemšanu. Attiecīgais pilnvarojuma teksts ir norādīts Pārdevēja mājas lapā: www.hilti.lv. Pircējam ir pienākums informēt Pārdevēju par pilnvarojuma atsaukšanu, kā arī par to, ka pilnvarniekam ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Pircēju.

 3.3 Pārdevējam ir tiesības atteikties veikt Preces nodošanu vai pakalpojuma sniegšanu gadījumā, ja Preces saņemšanas vai pakalpojuma sniegšanas vietā nav Pircēja pārstāvja, kas ir pilnvarots veikt norādītās darbības vai šis pārstāvis dokumentāli nevar apstiprināt attiecīgu pilnvarojumu. 

 3.4 Gadījumā, ja Pircēja vārdā pasūtīto Preci ir pieņēmusi persona, kas nav uzrādījusi attiecīgu pilnvarojumu vai kas nav bijusi pilnvarota rīkoties Pircēja vārdā, Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces izsniegšanas brīža uzteikt šādu darījumu un atgriezt Preci Pārdevējam (ja Prece un tas iepakojums nav sabojāts, Prece nav bijusi lietota). Pēc minētā termiņa notecēšanas Puses uzskatīs, ka Prece tika nodota Pircēja pilnvarotam pārstāvim.

 3.5 Pircējam nav tiesību atteikties no Preces vai pakalpojuma pieņemšanas, ja Prece vai pakalpojums atbilst Pircēja veiktajam pasūtījumam. Pasūtījums var tikt pieņemts pa telefonu, tikšanās laikā vai pa e-pastu. Lielākajiem vai nestandarta pasūtījumiem Pārdevējam ir tiesības prasīt noformēt pasūtījumu rakstiski. Gadījumā, ja Pircējam ir jebkādi iebildumi sakarā ar izsniegto Preci vai sniegto pakalpojumu, viņš tos norāda rakstveidā dokumentos, kas apliecina Preces piegādi vai pakalpojuma pieņemšanu.

 3.6 Pieņemot Preci, Pircējs pārbauda to atbilstību pasūtījumam, kā arī tehnisko un vizuālo stāvokli. Preces piegādes dokumentu parakstīšana apliecina saņemtās Preces pieņemšanu bez iebildumiem, ja vien piegādes dokumentos nav izdarītas attiecīgas atrunas par to. Pēc piegādes dokumentu parakstīšanas visi riski par Preces saglabāšanu pāriet no Pārdevēja uz Pircēju.

 4. Preces lietošana un garantijas noteikumi

 4.1 Kopā ar Preci Pircējam tiek izsniegta Preces lietošanas instrukcija un Pircēja paraksts uz piegādes dokumentiem apliecina minētās instrukcijas saņemšanu.

 4.2 Pircējam ir pienākums lietot Preces tam paredzētajam nolūkam, stingri ievērojot lietošanas instrukcijas un citus Pārdevēja norādījumus.

 4.3 Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem iespējamiem zaudējumiem un izdevumiem, kas Pircējam var rasties sakarā ar Preci, kas ir nopirkta vai saņemta no Pārdevēja, vai tās lietošanu.

 4.4 Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Pārdevēja uz Pircēju ar brīdi, kad Pircējs būs pilnībā, ieskaitot šajā līgumā noteiktos nokavējuma procentus, norēķinājies ar Pārdevēju par to.

 4.5 Jebkādu Precei nepieciešamo remontu vai apkalpošanu veic tikai Pārdevējs. Preces remonts un apkalpošana tiek veikti saskaņā ar HILTI Group globālo garantijas politiku, kas ir norādīta Pārdevēja mājas lapā: www.hilti.lv 

 4.6 Pircējam ir pienākums informēt Pārdevēju, ja Prece tiek tālāk nodota trešajām personām. Preces nodošana trešajām personām neatbrīvo Pircēju no saistībām pret Pārdevēju.

 4.7 Pārdevējam ir tiesības atteikties veikt Preces garantijas remontu vai apkalpošanu gadījumā, ja Pircējam ir jebkādi neapmaksātie Pārdevēja rēķini, kuriem ir iestājies samaksas termiņš, kā arī gadījumā, ja Preces bojājumi radušies nepareizas ekspluatācijas dēļ vai ir konstatēts Preces nesankcionēts remonts.

 5. Atbildība

 5.1 Puses nav atbildīgas par līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi gadījumā, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies no nepārvaramas varas apstākļiem. Neierobežojot šī apstākļa galveno pazīmi, šādu apstākļu piemēri ir dabas katastrofas, karš vai embargo.

 5.2 Pārdevēja atbildība par līgumsaistībām un iespējamiem defektiem Precei, kas ir izsniegta Pircējam, nevar pārsniegt pirkuma maksu, kādu Pircējs par šo nopirkto Preci ir samaksājis. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem zaudējumiem (t.i. Pircēja izdevumi un peļņa) saistībā ar šī līguma izpildi.

 5.3 Gadījumā, ja Pircējs aizkavē šajā līgumā noteiktos maksājuma termiņus, tas maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavēto dienu. Pēc termiņa Pārdevēja saņemtās naudas summas bez papildus brīdinājuma vispirms tiek ieskaitītas nokavējuma procentu samaksai.

 5.4 Gadījumā, ja Pircējs aizkavē šajā līgumā noteiktos maksājuma termiņus, Pārdevējam ir tiesības aizturēt un neizsniegt Pircējam Preci, kas iepriekš tika nodota remontam vai apkalpošanai, līdz Pircējs, ieskaitot šajā līgumā noteiktos nokavējuma procentus, būs norēķinājies ar Pārdevēju par jau saņemto Preci un pakalpojumiem.

 6. Pārējie noteikumi

 6.1 Šis līgums stājas spēkā ar parakstīšanu un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku līdz tas būs izbeigts ar jebkādas Puses 30 dienas iepriekš izdarītu rakstveida paziņojumu. Šī līguma stāšanās spēkā atceļ visus iepriekš starp Pusēm noslēgtos Pirkuma līgumus.

 6.2 Katrai Pusei ir tiesības izbeigt šo līgumu vienpusēji, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei. Šādas tiesības Pircējam ir vienīgi tad, ja viņš ir pilnībā, ieskaitot šajā līgumā noteiktos nokavējuma procentus, būs norēķinājies ar Pārdevēju par jau saņemto Preci un pakalpojumiem.

 6.3 Gadījumā, ja šī līguma darbības laikā Pircējs pasūta vai pērk Preci Pārdevēja mājas lapā www.hilti.lv un tiek konstatētas pretrunas starp šī līguma noteikumiem un interneta vietnē publicētiem iepirkšanas noteikumiem, par prioritāriem atzīstami šī līguma noteikumi.

 6.4 Visi sūtījumi, kas nosūtīti no šajā līgumā norādītām e-pasta adresēm, bez papildus nosacījumu iestāšanās atzīstami par attiecīgas Puses sūtījumiem. Visi sūtījumi, kas nosūtīti ierakstītās vēstulēs uz otras Puses adresi, kas ir norādīta šajā līgumā, tiek uzskatīti par saņemtiem 7. (septītajā) dienā pēc sūtījuma nodošanas nosūtītāja pasta nodaļā.

 6.5 Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināts Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanos panākt nav iespējams, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (Reģ.№ 40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata vai LR tiesā pēc piekritības.

 6.6 Visā pārējā, kas nav atrunāts šajā līgumā, Puses vadās no spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas.

 6.7 Pārdevējs apstrādā personīgu informāciju Pircēja maksātspējas noteikšanai nolūkā administrēt Pircēja  parādu un maksātspējas potenciāla informāciju. Gadījumā, ja Pircējs pārkāpj rēķinu apmaksas termiņu, Pārdevējs ir tiesīgs apstrādāt datus attiecīgas informācijas atklāšanai parādnieku reģistros, kurus tiesiski uztur attiecīgu pakalpojumu sniedzēji, un datu bāzēs, kas veicina parādu atgūšanu saskaņā ar piemērojamu likumdošanu. Turklāt Pārdevējs apstrādā datus savu pienākumu izpildei atbilstoši grāmatvedības un nodokļu likumdošanai. Šajos gadījumos datu apstrāde tiek pamatota ar tiesību normām, kas uzliek Pārdevējam pienākumu uzturēt noteiktu grāmatvedības informāciju. Gadījumā, ja Pircējs pārkāpj šo līgumu, Pārdevējam ir tiesības vērsties parādu atgūšanas kompānijās. Parādu atgūšanas izmaksas sedz Pircējs.

 6.8 Katra līguma Puse apņemas nekavējoties informēt otro Pusi par kontaktinformācijas vai par pilnvaroto personu izmaiņām.

 6.9 Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm.

Līguma paraugs

Dalīties