Vispārējie darījumu noteikumi

1. Definīcijas

Noteikumos ir lietoti šādi termini:

1.1.    Pārdevējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HILTI SERVICES LIMITED", vienotais reģistrācijas numurs 40003287934, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004;

1.2.    Interneta veikals – Pārdevēja uzturēta mājaslapa internetā, kas atrodas interneta adresē www.hilti.lv un ar kuras starpniecību iespējams iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces; 

1.3.    Patērētājs – fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;

1.4.    Pircējs – persona, kura veic preču pasūtījumu Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kas nav Patērētājs;

1.5.    prece - visa Interneta veikalā pieejamā produkcija;

1.6.    Puses – Pircējs un Pārdevējs;

1.7.    Atteikuma tiesības – Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – Noteikumi par distances līgumu);

1.8.    Vispārējie darījumu noteikumi – šie noteikumi, kas nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju.

2. Vispārējie noteikumi

2.1.    Vispārējie darījumu noteikumi nosaka Pircēju un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un maksājumu noteikumus, preču piegādes, preču kvalitātes garantijas un remonta noteikumus, pušu atbildību un citus ar pirkumiem Interneta veikalā saistītos noteikumus.

2.2.    Ar pasūtījuma izdarīšanu Interneta veikalā Pircējs bez ierunām apstiprina, ka viņam ir tiesības veikt pirkumus Interneta veikalā.

2.3.    Pircējs nav tiesīgs veikt pirkumus Interneta veikalā, ja viņš nav iepazinies ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem un/vai tiem nepiekrīt. Ar pasūtījuma izdarīšanu Pircējs apliecina, ka viņš ar Vispārējiem darījumu noteikumiem ir iepazinies un tiem piekrīt. 

2.4.    Vispārējie darījumu noteikumi un apstiprinātais pasūtījums ir starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtā pirkuma līguma neatņemamas sastāvdaļas un ir saistoši abām Pusēm.

2.5.    Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā izdarīt grozījumus un papildinājumus Vispārējos darījumu noteikumos. Pircējam ir saistoši pasūtījuma izdarīšanas brīdī spēkā esošie Vispārējie darījumu noteikumi.

2.6.    Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Pircējs nav pienācīgi iepazinies ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, kaut gan Pircējam ir bijusi iespēja ar tiem iepazīties.

2.7.    Pārdevējs ir tiesīgs bez atsevišķa paziņojuma uz pagaidu vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt Interneta veikala darbību un Pārdevējs nav atbildīgs par Pircējam šajā sakarā radītajiem zaudējumiem. 

2.8.    Vispārējie darījumu noteikumi neierobežo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās Pircēja tiesības.

3. Preču raksturojums un cenas

3.1.    Preču cenas Interneta veikalā un Pārdevēja veikalā "Hilti centrs", Mūkusalas ielā 42, Rīga, LV-1004, var atšķirties. Preču cenas Interneta veikalā norādītas euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.

3.2.    Preču cenas, kas redzamas Interneta veikala nereģistrētam lietotājam, ir informatīvas. Lai redzētu preces galīgo cenu, par kuru attiecīgais Pircējs to var iegādāties, Pircējam ir jāreģistrējas Interneta veikalā. Galīgā cena, kas iekļauj arī PVN un piegādes izmaksas, ir redzama Pircējam pirms pasūtījuma apstiprināšanas. 

3.3.    Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm speciālo cenu. Prece tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā preces pasūtījuma veikšanas brīdī. Informācijai par preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, tā nav saistoša Pārdevējam.

3.4.    Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču specifikācijas, kā arī preču aprakstā izmantoto informāciju un attēlus.

3.5.    Preču attēliem ir informatīvs raksturs. Ja informācija par precēm Interneta veikalā nesakrīt ar Pārdevēja veikalā „Hilti centrs“ sniegto informāciju, tiek uzskatīts, ka Pārdevēja veikalā „Hilti centrs“ norādītā informācija ir pareiza.

4. Pasūtījumu veikšana un apmaksas kārtība

4.1.    Lai iegādātos preces Interneta veikalā, Pircējam ir jāveic šādas darbības:

4.1.1.     reģistrēties Interneta veikalā;

4.1.2.    izvēlēties preci (vai preces), pievienojot to „Iepirkumu grozam”;

4.1.3.    pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, nospiest „Noformēt pasūtījumu”.

4.2.    Pircējs var pasūtīt preci, izmantojot jebkuru no saziņas veidiem, kas norādīts Interneta veikala sadaļā „Kontakti“. Pasūtījumam jebkurā gadījumā ir jāsatur Pircēja izvēlētās preces precīzs un pilns nosaukums, skaits un citi parametri, kas ļauj nekļūdīgi identificēt Pircēja izvēlēto preci.

4.3.    Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.

4.4.    Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot Interneta veikala sadaļā „Kontakti“ publicēto kontaktinformāciju. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt. Jebkādas izmaiņas pasūtījumā ir veicamas, pamatojoties uz Pušu vienošanos.

4.5.    Pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi priekšapmaksas rēķinu par pasūtīto preci. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir saņēmis priekšapmaksas rēķinu nākamajā darba dienā.

4.6.    Pēc priekšapmaksas rēķina saņemšanas Pircējs nekavējoties veic Pirkuma apmaksu ar bezskaidras naudas pārskaitījumu.

4.7.    Pārdevējam ir tiesības atteikt Interneta veikalā pasūtītās preces pārdošanu, informējot par to Pircēju, ja:

4.7.1.    Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vispār vai tā nav pieejama daudzumā, kādā Pircējs ir to pasūtījis;

4.7.2.    Preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci un neatbilstība ir radusies Interneta veikala tehniskas kļūdas dēļ.

4.8.    Ja Pārdevējs īsteno 4.7. punktā minētās tiesības, Pārdevējs nekavējoties informē par to Pircēju un atmaksā Pircējam par preci samaksāto maksu 5 (piecu) darba dienu laikā, pārskaitot to uz Pircēja bankas norēķinu kontu, ja tāda ir samaksāta. 

4.9.    Ja Pircējs vairāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no priekšapmaksas rēķina saņemšanas nav veicis preces priekšapmaksas rēķina apmaksu, Pircēja pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu.

4.10.    Puses var vienoties par preces apmaksu ar pēcapmaksu, slēdzot atsevišķu vienošanos.

5. Piegāde

5.1.    Par preces piegādi ir paredzēta maksa, tā nav iekļauta preces cenā. Informācija par preču piegādi, tajā skaitā maksa par piegādi, ir norādīta Interneta veikala sadaļā „Piegāde”. Preču piegāde tiek veikta Latvijas Republikas robežās. Preču piegādi veic Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarotā trešā persona. 

5.2.    Piegādes veidu izvēlas Pircējs, noformējot preces pasūtījumu. Piegādes vietā Pircējs var izvēlēties pats saņemt preci Pārdevēja veikalā „Hilti centrs“.

5.3.    Prece tiek piegādāta tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts, un Pārdevējs savā norēķinu kontā ir saņēmis samaksu pilnā apmērā par pasūtīto preci atbilstoši Pircējam nosūtītajam priekšapmaksas rēķinam.

5.4.    Piegādes laiks tiek noteikts, ņemot vērā Pircēja atrašanās vietu Latvijas Republikā. Piegādes paredzamais laiks dažādās vietās Latvijas Republikā ir norādīts Interneta veikala sadaļā „Piegāde”.

5.5.    Pircēja pasūtītā prece tiek piegādāta pasūtījumā norādītajā adresē.

5.6.    Prece tiek piegādāta kopā ar preču rēķinu.

5.7.    Pirms preces saņemšanas Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase) vai autovadītāja apliecība. Ja Pircējs ir juridiska persona, preces saņēmējs uzrāda arī pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus. 

5.8.    Gadījumā, ja Pircējs ir Patērētājs un Patērētājs norādītajā adresē nav sastopams, prece tiek izsniegta tikai Patērētāja pilnvarotai personai, kas uzrāda atbilstošu notariāli apstiprinātu pilnvaru.

5.9.    Gadījumā, ja preces piegāde nav iespējama Pircēja rīcības vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, kļūdaina adrese, Pircējs nav sastopams norādītajā adresē), Pārdevējam nav pienākums veikt atkārtotu preces piegādi. Preces atkārtota piegāde tiek veikta tikai tad, ja Pircējs veic samaksu par atkārtotu preces piegādi. Prece tiek glabāta Pārdevēja veikalā „Hilti centrs” un Pircējs var pats to saņemt. Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā Pircējs neierodas pakaļ precei, pirkums tiek uzskatīts par anulētu un Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci saņemto samaksu.

5.10.    Pircējs apliecina, ka piekrīt, ka preces piegāde izņēmuma gadījumos var tikt kavēta neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

5.11.    Saņemot preci, Pircējs parakstās par tās saņemšanu uz preču rēķina. Pirms preces saņemšanas un preču rēķina parakstīšanas Pircējs pārbauda preces iepakojumu un pašu preci iespēju robežās.

5.12.    Gadījumā, ja Pircējs, saņemot preci, konstatē, ka piegādātā prece neatbilst pasūtījumam (nepareiza prece, neatbilstošs skaits) vai tai vai tās iepakojumam ir redzami bojājumi, viņam ir pienākums par to nekavējoties informēt Pārdevēju. Ja Pircējs neinformē Pārdevēju par preces trūkumiem, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pieņēmis preci bez acīmredzamiem bojājumiem.

5.13.    Zaudējumu risks vai risks, ka prece varētu tikt sabojāta, pāriet uz Pircēju, kad viņš vai trešā persona, ko šim nolūkam izraudzījies Pircējs un kas nav pārvadātājs, ir ieguvis preci fiziskā valdījumā. Tomēr risks pāriet uz Pircēju, tiklīdz prece tiek nodota pārvadātājam, ja Pircējs ir uzdevis pārvadātājam piegādāt preci un minēto izvēli nav piedāvājis Pārdevējs.

6. Atteikuma tiesību īstenošana un preču atdošana atpakaļ

6.1.    Patērētājs ir tiesīgs bez iemeslu norādīšanas atkāpties no pirkuma līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā par to rakstiski (ar vēstuli, e-pastu vai faksu) informējot Pārdevēju, aizpildot atteikuma veidlapu (pieejama šeit) vai nododot paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas tiek noteikts, sākot ar preces piegādes dienu, t.i. ar dienu, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies Patērētājs, ir ieguvusi fiziskā valdījumā preci, tās pēdējo partiju vai daļu.

6.2.    Ja Patērētājs nav saņēmis informāciju par atteikuma tiesībām, tad atteikuma termiņš beidzas pēc viena gada pēc preču piegādes dienas. Ja Patērētājs informāciju par atteikuma tiesībām saņem šī viena gada laikā, tad atteikuma termiņš beidzas pēc 14 kalendārām dienām, sākot no dienas, kad Patērētājs ir saņēmis šo informāciju.

6.3.    Patērētājs ir tiesīgs 6.1. un 6.2.punktos noteiktās tiesības izmantot gadījumos, ja prece nav tikusi bojāta Patērētāja vainas dēļ vai tā nav vizuāli būtiski izmainīta un nav iestājušies normatīvajos aktos noteiktie izņēmumi.

6.4.    Atkāpšanās no līguma gadījumā Patērētājs preci nosūta atpakaļ Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Izmaksas par preces atdošanu sedz Patērētājs.

6.5.    Pēc paziņojuma par atkāpšanos saņemšanas Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atmaksā Patērētājam par preci un tās piegādi samaksāto summu. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Patērētājam par preci samaksāto summu, kamēr Patērētājs nav nodevis atpakaļ preci vai iesniedzis dokumentus, kas apstiprina preces nosūtīšanu vai nodošanu atpakaļ Pārdevējam.

6.6.    Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Patērētājs jebkurā gadījumā nav atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja Pārdevējs viņu nav informējis par atteikuma tiesībām.

6.7.    Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības Noteikumos par distances līgumu noteiktajos gadījumos, tai skaitā, ja prece tika izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta, prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš, Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, un citos gadījumos.

7. Preču kvalitātes garantija un remonts

7.1.    Precēm ir mūža garantija attiecībā uz ražošanas defektiem, kas attiecas gan uz Patērētāju, gan citu Pircēju iegādātu preci.

7.2.    Patērētājam ir normatīvos aktos noteiktās tiesības pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.

7.3.    Interneta veikalā piedāvāto preču īpašības tiek norādītas preču aprakstos.

7.4.    Pārdevējs garantē preču kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 

7.5.    Pārdevējs nav atbildīgs gadījumā, ja Interneta veikalā piedāvāto preču krāsa, forma vai citas īpašības Pircēja datora ekrāna īpašību dēļ atšķiras no preces reālās krāsas, formas vai citām īpašībām.

7.6.    Pārdevējs nodrošina preces remontu bez maksas noteiktu termiņu pēc preces iegādes dienas. Katrai precei noteiktais termiņš, kurā tiek nodrošināts šajā punktā minētais bezmaksas remonts, ir atrodams Interneta veikalā pie attiecīgās preces norādītajā informācijā. Lai nodotu preci remontā, Pircējs aizpilda Interneta veikalā tiešsaistes remonta pieteikumu, norādot attiecīgo preces sērijas numuru, vai nodod preci Pārdevēja veikalā „Hilti centrs”. Preces nodošana remontā notiek, Pusēm parakstot servisa nodošanas – pieņemšanas aktu.

7.7.    Pēc attiecīgai precei noteiktā remonta termiņa notecējuma, preces remonts ir maksas pakalpojums. Minētais neattiecas uz ražošanas defektiem kā noteikts 7.1.punktā. Preces nodošana remontā notiek 7.6.punktā aprakstītajā kārtībā. Par remonta cenu Puses vienojas atsevišķi.

7.8.    Preces ar trūkumiem tiek labotas, atgrieztas atpakaļ un apmainītas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un tajos noteiktajos termiņos.

7.9.    Preces trūkumi tiek vispirms laboti 7.6., 7.7. un 7.8.punktā noteiktajā kārtībā Gadījumā, ja preces remonts nenovērš preces trūkumus, Patērētājam ir tiesības no Pārdevēja prasīt:

7.9.1.    bez trūkumiem esošas preces piegādi (vēlāku izpildi); Ja trūkst vai bojātas ir tikai atsevišķas nokomplektēta iepakojuma daļas, Pārdevējs nosūta attiecīgās daļas bez maksas.

7.9.2.    Atbilstošu cenas samazinājumu;

7.9.3.    trūkumu novēršanas izmaksu atlīdzināšanu gadījumā, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā trūkumus nav novērsis un trūkumus novērsis Pircējs pats vai ar trešo personu palīdzību;

7.9.4.    līguma atcelšanu un par preci samaksātās naudas summas atmaksu.

8. Personas datu aizsardzība

Pircēju sniegtie dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības. Apstrādājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas noplūdes, atklāšanas vai jebkādas citas nelikumīgas darbības. Personas datu apstrādes detalizētāki noteikumi atrodami Privātuma politikā.

9. Sīkdatnes

Interneta veikalā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala plašākas izmantošanas iespējas. Detalizētāki noteikumi attiecībā uz sīkdatnēm atrodami Privātuma politikā.

10. Autortiesības

10.1.    Interneta veikalā saturs ir autortiesību objekts un pieder Hilti grupas uzņēmumiem. Tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.2.    Interneta veikala satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu pastāvīgā informācijas nesējā vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.

10.3.    Interneta veikala saturu ir atļauts citēt, ņemot vērā autortiesības aizsargājošo tiesību aktu prasības. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt Interneta veikalā ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

11. Atbildība

11.1.    Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem un Privātuma politiku.

11.2.    Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties Interneta veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Interneta veikala piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai Interneta veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai Interneta veikala darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

11.3.    Pārdevējs nav atbildīgs par Interneta veikala bildēs un attēlos redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu vizuālo parametru neatbilstību faktiskajam preču izskatam.

11.4.    Pircēju ērtībai un informētībai Interneta veikalā var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa lapām. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar Interneta veikalā izvietotas saites starpniecību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās lapās, un Pārdevējs neatbild par jebkādu nepietiekamu, nepareizu vai nepatiesu informāciju. Apmeklējot trešo personu tīmekļa lapas, Pircējam ir jāiepazīstas ar šo lapu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.

11.5.    Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikalā veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).

11.6.    Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī trūkumiem komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras darbībā.

12. Nobeiguma noteikumi

12.1.    Vispārējie darījumu noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar un atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Tie izpildāmi un interpretējami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.2.    Šo Vispārējo darījumu noteikumu piemērošanas vai izpildes sakarā radušies strīdi izšķirami sarunu ceļā.  Gadījumā, ja sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja strīds par šo Vispārējo darījumu noteikumu piemērošanu vai izpildi rodas ar Patērētāju, tad strīds vispirms tiek risināts Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (vairāk informācijas pieejams: http://www.ptac.gov.lv ) Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija regulā 524/2013 (EK) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē noteiktajā kārtībā. Pirms vēršanās Patērētāju strīdu risināšanas komisijā Patērētājam ir jāvēršas pie Pārdevēja ar iesniegumu. Patērētājs strīdu izšķiršanai var izmantot arī Eiropas Komisijas uzturēto platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kas ir pieejama šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dalīties