Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [662 KB]

WSJ 750
WSJ 850

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Gājienu skaits tukšgaitā
Image alternative Ar divkāršu izolāciju

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Figūrzāģis ar svārsta kustību
  WSJ 750 | WSJ 850
  Paaudze:
  01
  Sērijas Nr.:

Atbilstības deklarācija

Image alternative
Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

Papildu drošības norādījumi par zāģēšanu ar asmens turpgaitas un atpakaļgaitas kustībām

 • Ja pastāv iespēja, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus vai pašas elektroiekārtas pieslēguma vadu, elektroiekārta vienmēr jātur tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Nofiksējiet un nodrošiniet apstrādājamo priekšmetu ar skrūvspīļu palīdzību vai citā veidā uz stabilas pamatnes. Ja jūs turat apstrādājamo priekšmetu ar roku vai piespiestu ķermenim, tas ir nestabils un var izraisīt kontroles zudumu.

Papildnorādījumi par drošību

Personiskā drošība
 • Aizliegts veikt nesankcionētas manipulācijas vai pārveidot iekārtu.
 • Ja pastāv iespēja, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus vai pašas elektroiekārtas barošanas kabeli, elektroiekārta vienmēr jātur tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektriskās strāvas trieciena risku.
 • Lietojiet dzirdes aizsargaprīkojumu. Trokšņa iedarbība var radīt dzirdes zudumu.
 • Veicot darbus, kas rada lielu daudzumu putekļu, valkājiet vieglu elpceļu aizsargmasku.
 • Strādājiet ar pārtraukumiem un veiciet atslābināšanās un pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti.
 • Iekārta nav paredzēta, lai to patstāvīgi lietotu personas ar nepietiekamām fiziskajām vai garīgajām spējām.
 • Raugieties, lai iekārta nebūtu pieejama bērniem.
 • Darba laikā vienmēr pievērsiet uzmanību tam, lai barošanas kabelis un pagarinātājs atrastos iekārtas aizmugurē. Tas palīdzēs izvairīties no aizķeršanās aiz kabeļa.
 • Lietojiet aizsargcimdus. Darbības laikā figūrzāģis var sakarst. Pieskaršanās instrumentam tā nomaiņas laikā var izraisīt grieztas traumas vai apdegumus.
 • Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem - jo īpaši kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekļiem). Lietojiet pēc iespējas efektīvu putekļu nosūkšanu. Šim nolūkam izmantojiet Hilti ieteiktu mobilo putekļsūcēju, kas paredzēts koka un minerālu materiālu putekļiem un ir piemērots šai elektroiekārtai. Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē attiecīgo materiālu apstrādi.
Elektrodrošība
 • Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās virsmas neatrodas apslēpti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var būt zem sprieguma, ja, piemēram, darba laikā nejauši tiek bojāts elektriskais vads. Tā rezultātā rodas nopietns elektriskās strāvas trieciena risks.
 • Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam remonta vai nomaiņas veikšanai. Ja ir bojāts elektroiekārtas barošanas kabelis, tas jānomaina pret speciāli aprīkotu un sertificētu kabeli, ko piedāvā klientu apkalpošanas organizācija. Regulāri pārbaudiet pagarinātājkabeļus un bojājumu gadījumā nomainiet tos. Ja darba laikā tiek bojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabelis, nepieskarieties tam. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. Bojāti barošanas kabeļi un pagarinātāji slēpj elektriskās strāvas trieciena risku.
 • Ja bieži tiek apstrādāti elektrību vadoši materiāli, ar tiem piesārņotās iekārtas regulāri jānodod pārbaudīšanai Hilti servisā. Uz instrumenta ārējās virsmas esošie putekļi, kas galvenokārt ir uzkrājušies no vadītspējīgiem materiāliem, vai mitrums nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
 • Ja tiek pārtraukta sprieguma padeve, iekārta jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla. Tas palīdzēs izvairīties no iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās, kad tiks atjaunota sprieguma padeve.
Īpaši drošības norādījumi par figūrzāģu lietošanu
 • Zāģēšanas laikā vienmēr virziet iekārtu prom no sava ķermeņa.
 • Nekādā gadījumā neturiet rokas priekšā zāģa asmenim vai pie tā.
 • Nezāģējiet materiālos, ja nav zināms, kas zem tiem atrodas, un nodrošiniet, lai virs un zem zāģa gājiena neatrastos nekādi šķēršļi. Ja zāģa asmens atduras pret kādu priekšmetu, tas var izraisīt izstrādājuma atsitienu.
 • Pirms transportēšanas izslēdziet izstrādājumu.
 • Nekādā gadījumā nedarbiniet izstrādājumu, ja pie tā nav piemontēts pretsaskares aizsargs. Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba zonā. Saskare ar rotējošām iekārtas daļām, jo īpaši ar rotējošiem darba instrumentiem, var izraisīt traumas.
 • Pirms darba sākšanas noskaidrojiet darba laikā radušos putekļu bīstamības kategoriju. Lietojiet celtniecības putekļsūcēju ar oficiālas sertifikācijas ietvaros piešķirtu drošības klasifikāciju, kas atbilst vietējiem putekļu ietekmes ierobežošanas normatīviem.
 • Pirms laušanas vai urbšanas darbiem, kas šķērso konstrukcijas daļas, atbilstīgi nodrošiniet attiecīgās daļas pretējo pusi. Instrumenta izkļūšana cauri virsmai rada traumu risku.
 • Zāģēšanas laikā nesatveriet apstrādājamo priekšmetu no apakšas.
Drošības norādījumi darbam ar putekļu nosūkšanas moduli WSJ-DRS
 • Mainot filtru, turiet izstrādājumu un/vai WSJ-DRS tā, lai putekļu atvilktni būtu iespējams vertikāli izvilkt virzienā uz leju. Tādējādi tiek novērsta putekļu izkļūšana.
 • Filtra nomaiņas valkājiet vieglu elpceļu aizsargmasku.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 2. Fiksācijas poga (tikai WSJ 750/850-ET)
 3. Ventilācijas atveres
 4. Gājienu skaita regulators
 5. Putekļu nosūkšanas īscaurule
 6. Pamatplāksne
 7. Svira svārsta gājiena iestatīšanai
 8. Pamatplāksnes fiksācijas skrūve
 9. Virzītājrullītis
 10. Zāģa asmens
 11. Pretsaskares aizsargs
 12. Instrumenta stiprinājums
 13. Svira zāģa asmens atbrīvošanai
 14. Putekļu nosūkšanas pārsegs
 15. Pamatplāksnes slīdnis
 16. Skaidu noplēšanas aizsargs

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir ar roku vadāms, elektriski darbināms figūrzāģis ar svārsta kustību. Tas ir paredzēts plastmasas, koka un metāla materiālu, kā arī ģipša un šķiedras plākšņu zāģēšanai.

Izstrādājums ir aprīkots ar īscauruli putekļu nosūkšanas ierīces pievienošanai. Strādājot ar putekļu nosūkšanas ierīci, jābūt piemontētam pārsegam.
Izstrādājumu drīkst darbināt tikai ar identifikācijas datu plāksnītē norādīto tīkla spriegumu un frekvenci.

Varbūtējā nepareizā lietošana

 • Šo izstrādājumu nedrīkst lietot koku zaru un stumbru zāģēšanai.
 • Šo izstrādājumu nedrīkst lietot veselībai kaitīgu materiālu apstrādei.
 • Ar šo izstrādājumu nedrīkst strādāt slapjā un mitrā vidē.

Skaidu nopūšanas ierīce

Figūrzāģis ir aprīkots ar skaidu nopūšanas ierīci.
Nopūšanas ierīce rada gaisa plūsmu, kas ir pavērsta uz zāģa asmeni un atbrīvo zāģējuma līniju no skaidām.

Gājienu skaits

Gājienu skaitu iespējams iestatīt ar regulatora palīdzību. Iestatīšana notiek robežās no pozīcijas 1 (mazs) līdz pozīcijai 6 (liels).
Norādījumi par pareizu iestatīšanu ir iekļauti konkrētā zāģa asmens specifikācijas prasībās.

4 pakāpju svārstības

4 iestatāmas svārstību pakāpes ļauj pielāgot zāģēšanas jaudu un zāģējuma formu apstrādājamajam materiālam. Ar svārsta gājienu iestatīšanas sviru var iestatīt 4 pakāpes.
Jo tīrākai un smalkākai jābūt zāģējuma malai, jo mazākai jābūt iestatītajai svārstību pakāpei. Optimālais iestatījums tiek noskaidrots, veicot praktiskus izmēģinājumus.
Statuss
Nozīme
Pakāpe 0
Nav svārstību kustības
Pakāpe 1
Neliela svārstību kustība
Pakāpe 2
Vidēja svārstību kustība
Pakāpe 3
Liela svārstību kustība

Skaidu noplēšanas aizsargs

Izstrādājumu var aprīkot ar skaidu noplēšanas aizsargu.
Skaidu noplēšanas aizsargs novērš virsmas plēšanu, zāģējot kokmateriālus.

Putekļu nosūkšana ar nosūkšanas ierīci

Putekļu nosūkšana samazina putekļu ietekmi, palielina darba drošību, radot labāku zāģējuma vietas pārskatāmību, un novērš darba vietas piesārņojumu ar putekļiem un skaidām.
Pievienojiet putekļu nosūkšanas ierīci, ja ilgstoši tiek apstrādāts koks vai citi materiāli, kuru apstrāde rada lielu putekļu koncentrāciju.
Strādājot ar putekļu nosūkšanas ierīci, jābūt piemontētam pārsegam.

Piegādes komplektācija

Figūrzāģis ar svārsta funkciju, zāģa asmens, skaidu noplēšanas aizsargs, nosūcēja adapters, slīdnis, iekšējā sešstūra atslēga, pārsegs, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Tehniskie parametri

Figūrzāģis ar svārsta kustību

Nominālā sprieguma, nominālās strāvas, frekvences un/vai nominālās patērējamās jaudas parametri ir norādīti attiecīgajai valstij paredzētajā identifikācijas datu plāksnītē.
Ja šīs iekārtas darbināšanai izmanto ģeneratoru vai transformatoru, tā izejas jaudai jābūt vismaz divreiz lielākai par nominālo ieejas jaudu, kas norādīta uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Transformatora vai ģeneratora darba spriegumam vienmēr jābūt iekārtas nominālā sprieguma diapazonā ar pielaidi +5 % vai -15 %.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01/2003
2,8 kg
2,6 kg
2,7 kg
2,6 kg
Darba temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Maksimālais griezuma dziļums konstrukciju tēraudam
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Maksimālais griezuma dziļums kokam
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 62841

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas rādītāji

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Kopējie vibrācijas rādītāji

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Svārstību emisija koka plātņu zāģēšanas laikā (ah,B)
8,7 m/s²
12,1 m/s²
8,7 m/s²
10,7 m/s²
Svārstību emisija skārda zāģēšanas laikā (ah,M)
5,2 m/s²
6,6 m/s²
4,2 m/s²
6,6 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Putekļu nosūcēja modulis


WSJ-DRS
Svars
0,25 kg

Pagarinātājkabeļa izmantošana

BRĪDINĀJUMS!
Bojāta kabeļa izraisīts apdraudējums! Ja darba laikā tiek bojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabelis, neaiztieciet to. Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 • Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam remonta vai nomaiņas veikšanai.
 • Lietojiet tikai konkrētajai darbības jomai atbilstīgus elektriskos pagarinātājkabeļus ar pietiekamu vada šķērsgriezumu. Pretējā gadījumā ir iespējami iekārtas jaudas zudumi un kabeļa pārkaršana.
 • Regulāri pārbaudiet, vai pagarinātājkabelis nav bojāts.
 • Nomainiet bojāto pagarinātājkabeli.
 • Strādājot ārpus telpām, izmantojiet tikai atbilstošus un attiecīgi marķētus pagarinātājkabeļus.
Informācija par ieteicamo minimālo šķērsgriezumu un kabeļa garumu QR koda veidā ir iekļauta šīs dokumentācijas beigās.

Sagatavošanās darbam

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Izstrādājuma nekontrolēta iedarbošanās.
 • Atvienojiet barošanas kabeli, pirms veikt iekārtas iestatīšanu vai aprīkojuma maiņu.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Zāģa asmens ievietošana

Image alternative
 1. Nospiediet zāģa asmens atbloķētāju un turiet to nospiestu.
 2. Iespiediet zāģa asmeni (ar zobiem griešanas virzienā) instrumenta stiprinājuma mehānismā, līdz tas nofiksējas.
 3. Pārvarot pretestību, turiet zāģa asmeni un ļaujiet zāģa asmens atbloķētājam atslīdēt atpakaļ.
 4. Pavelkot zāģa asmeni, pārbaudiet, vai tas ir droši nofiksēts.

Nosūcēja adaptera montāža

Image alternative
 1. Ievietojiet nosūcēja adapteru izstrādājuma atverē.
 2. No apakšas spiediet nosūcēja adapteru izstrādājuma virzienā, līdz tas nofiksējas.
 3. Pievienojiet putekļu nosūkšanas šļūteni pie nosūcēja adaptera.

Pārsega uzlikšana

Image alternative
 • No priekšpuses uzbīdiet pārsegu uz iekārtas, līdz tas nofiksējas.

Svārsta kustību iestatīšana

Ar 4 pakāpju svārstībām griezuma jauda un forma var tikt pielāgota apstrādājamajam materiālam.
Ar svārsta gājiena iestatīšanas sviru var secīgi pārslēgt 4 svārstību pakāpes.
Jo tīrākai un smalkākai jābūt griezuma malai, jo mazākai jābūt svārstību pakāpei.
Optimālais iestatījums tiek noskaidrots, veicot praktiskus izmēģinājumus.
Norādījumi par pareizu iestatīšanu ir iekļauti konkrētā zāģa asmens specifikācijas prasībās.
Image alternative
Statuss
Nozīme
Pakāpe 0
Nav svārstību kustības
Pakāpe 1
Neliela svārstību kustība
Pakāpe 2
vidēja svārstību kustība
Pakāpe 3
Liela svārstību kustība

Gājienu skaita regulēšana

Image alternative
 • Ar regulatora palīdzību iestatiet gājienu skaitu robežās no 1 (mazs) līdz 6 (liels).
  • Pareizais iestatījums izriet no konkrētajam zāģa asmenim izvirzītajām prasībām.

Skaidu noplēšanas aizsarga montāža

Funkciju var lietot tikai kopā ar šādam nolūkam paredzētiem zāģa asmeņiem.
Image alternative
 • No apakšas iespiediet skaidu noplēšanas aizsargu pamatplāksnē.

Zāģējuma leņķa noregulēšana

Image alternative
 1. Noņemiet uzsūkšanas īscauruli.
 2. Atskrūvējiet skrūvi.
 3. Viegli pavelciet pamatplāksni uz priekšu.
 4. Noregulējiet nepieciešamo leņķi, izmantojot uz izstrādājuma esošo skalu.
 5. Pievelciet skrūvi.

Pamatplāksnes pārvietošana

Image alternative
 1. Atskrūvējiet skrūvi.
 2. Atspiediet pamatplāksni līdz atdurei atpakaļ.
 3. Pievelciet skrūvi.

Pamatplāksnes slīdņa montāža

Apstrādājot viegli saskrāpējamus materiālus, lietojiet pamatplāksnes slīdni.
 1. Iekariniet slīdni pamatplāksnes priekšpusē.
 2. Aizmugurē spiediet slīdni pamatplāksnes virzienā, līdz tas nofiksējas.

Darbs

BRĪDINĀJUMS!
Bojāta kabeļa izraisīts apdraudējums! Ja darba laikā tiek sabojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabelis, nekavējoties atvienojiet iekārtu un kabeli no elektrotīkla. Nepieskarieties bojājuma vietai!
 • Regulāri pārbaudiet pieslēguma kabeļus. Nomainiet bojātos pagarinātājkabeļus. Uzdodiet veikt bojāto barošanas kabeļu nomaiņu sertificētam speciālistam.
Principā ieteicams vienmēr izmantot bojājumstrāvas aizsargslēdzi (RCD) ar aktivēšanas strāvas stiprumu maksimāli 30 mA.

Putekļu nosūcēja pievienošana

Putekļu nosūkšana samazina putekļu ietekmi, palielina darba drošību, radot labāku zāģējuma vietas pārskatāmību, un novērš darba vietas piesārņojumu ar putekļiem un skaidām.
Image alternative
 1. Uzlieciet pārsegu.
 2. Pievienojiet nosūcēja adapteru un nosūkšanas ierīci, ja jūs ilgstoši apstrādājat koku vai citus materiālus, kuru apstrādes laikā var rasties palielināta putekļu koncentrācija.

Ieslēgšana

 1. Ja eksistē turpmāk minētais aprīkojums, papildus veiciet arī šo darbību:
  WSJ 750-ET
  WSJ 850-ET
  Image alternative
  • Nospiediet ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi.
  • Pēc tam nospiediet bloķēšanas pogu.
   • Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis nofiksējas pozīcijā <Ieslēgts>.
  • Lai atceltu bloķēšanu, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
 2. Ja eksistē turpmāk minētais aprīkojums, papildus veiciet arī šo darbību:
  WSJ 750-EB
  WSJ 850-EB
  • Ieslēdziet izstrādājumu ar bīdāmā slēdža palīdzību.

Iegremdētie zāģējumi

Image alternative
 1. Pārvietojiet svārsta gājiena iestatīšanas sviru pozīcijā 0.
 2. Novietojiet iekārtu ar pamatplāksnes priekšējo malu uz apstrādājamā priekšmeta.
 3. Stingri turiet iekārtu un nospiediet izslēgšanas / ieslēgšanas slēdzi.
 4. Stingri piespiediet iekārtu pie apstrādājamā priekšmeta un iegremdējiet zāģi, samazinot pielikšanas leņķi.
 5. Kad asmens ir izdurts cauri zāģējamajam priekšmetam, novietojiet izstrādājumu normālā darba pozīcijā.
  • Pamatplāksne piekļaujas visā virsmas laukumā.
 6. Turpiniet zāģēšanu gar zāģējuma līniju.

Demontāža

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Izstrādājuma nekontrolēta iedarbošanās.
 • Atvienojiet barošanas kabeli, pirms veikt iekārtas iestatīšanu vai aprīkojuma maiņu.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Pārsega noņemšana

Image alternative
 • Viegli sasveriet pārsegu uz sāniem un noņemiet to, pavelkot virzienā uz priekšu.

Zāģējuma leņķa atiestatīšana

 1. Atskrūvējiet skrūvi.
 2. Uzstādiet griezuma leņķi uz 0°.
 3. Paspiediet pamatplāksni atpakaļ sākotnējā pozīcijā.
 4. Pievelciet skrūvi.

Putekļu nosūcēja demontāža

Image alternative
 1. Pavelkot putekļu nosūcēja šļūteni, noņemiet to no nosūcēja adaptera
 2. Paspiediet nosūcēja adapteru uz leju un izvelciet to no izstrādājuma.

Zāģa asmens atbrīvošana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Zāģa asmens nekontrolēta atbrīvošanās var izraisīt traumas.
 • Zāģa asmens atbrīvošanas laikā turiet iekārtu tā, lai no iekārtas izsviestais zāģa asmens neapdraudētu cilvēkus vai dzīvniekus.
Image alternative
 • Nospiediet zāģa asmens atbrīvošanas sviru uz sāniem līdz atdurei.
  • Zāģa asmens tiek atbrīvots un izkrīt.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Apkopes un remonta darbu veikšana, neatvienojot iekārtu no elektrotīkla, var izraisīt smagas traumas un apdegumus.
 • Pirms jebkādiem apkopes un remonta darbiem vienmēr atvienojiet tīkla kontaktdakšu!
Kopšana
 • Uzmanīgi jānotīra pielipušie netīrumi.
 • Uzmanīgi jāiztīra ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks! Neprofesionāli veikts elektrisko daļu remonts var kļūt par cēloni smagām traumām un apdegumiem.
 • Elektrisko daļu labošanu var veikt tikai elektrības nozares speciālisti .
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Putekļu tvertnes iztukšošana

BRĪDINĀJUMS!
Putekļu radīts apdraudējums Iztukšojot putekļu nosūkšanas moduli, gaisā var izplatīties putekļi.
 • Valkājiet vieglu elpceļu aizsargmasku.
 1. Vienlaicīgi nospiediet divus taustiņus pa labi un pa kreisi pie putekļu tvertnēm.
 2. Novelciet putekļu tvertni uz leju.
 3. Izkratiet putekļus no putekļu tvertnes vai iztīriet putekļu tvertni ar putekļsūcēju.

Nosūcēja adaptera tīrīšana

 1. Iztīriet nosūcēja adapteru.
 2. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tā rezultātā nav traucētas izstrādājuma funkcijas.

Zāģa asmeņu tīrīšana

 1. Regulāri attīriet izmantotos zāģa asmeņus no sveķiem.
 2. Uz 24 stundām ievietojiet zāģa asmeņus petrolejā vai veikalā nopērkamā sveķu šķīdinātājā.

Transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
 • Netransportējiet šo izstrādājumu ar tajā nostiprinātu darba instrumentu.
 • Raugieties, lai transportēšanas laikā izstrādājums būtu droši nofiksēts.
 • Pēc katras transportēšanas pārbaudiet, vai neviena redzamā daļa nav bojāta un vadības elementi darbojas nevainojami.
Uzglabāšana
 • Šī izstrādājuma glabāšanas laikā tā barošanas kabelim vienmēr jābūt atvienotam.
 • Glabājiet šo izstrādājumu sausā vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pēc ilgstošas glabāšanas pārbaudiet, vai neviena redzamā daļa nav bojāta un vadības elementi darbojas nevainojami.

Traucējumu diagnostika

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Izkrīt zāģa asmens.
Zāģa asmens nav kārtīgi nofiksēts.
 • Atkārtojiet fiksācijas procesu, raugoties, lai instrumenta stiprinājums ir pilnībā atvērts un zāģa asmens tiek iespiests, pārvarot pretestību.
Netīra fiksācijas sistēma.
 • Iztīriet instrumenta stiprinājumu.
Nevar ievietot zāģa asmeni.
Netīra fiksācijas sistēma.
 • Iztīriet instrumenta stiprinājumu.
Izstrādājumu nav iespējams ieslēgt.
Nav pievienota tīkla kontaktdakša.
 • Pārbaudiet savienojumu.
Slēdzis ir bojāts vai netīrs.
 • No ārpuses notīriet slēdzi ar tīrīšanas drāniņu.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
Nav iespējams nobloķēt slēdzi.
Slēdzis ir bojāts vai netīrs.
 • No ārpuses notīriet slēdzi ar tīrīšanas drāniņu.
Nav iespējams iestatīt svārsta gājienu.
Rievā ir netīrumi.
 • Atbrīvojiet svārsta gājiena sviras rievu no netīrumiem.
Nedarbojas svārsta kustība.
Netīra svārsta dakša.
 • Pārbaudiet, vai svārsta dakšas zonā neatrodas netīrumi, un, ja nepieciešams, veiciet tīrīšanu.
Svārsta gājiena svira atrodas pozīcijā "0".
 • Iestatiet nepieciešamo lielumu.
Nav iespējams iestatīt apgriezienu skaitu.
Regulators ir bojāts vai netīrs.
 • No ārpuses notīriet regulatoru.
Pārāk liels vai pārāk mazs apgriezienu skaits.
Iestatīta nepareiza vērtība.
 • Pārbaudiet iestatīto vērtību (regulatora skala) un atbilstoši mainiet iestatījumu.
Putekļu nosūkšana ar putekļsūcēju vai WSJ-DRS nedarbojas.
Nav uzlikts nosūkšanas pārsegs.
 • Pārliecinieties, vai putekļu nosūcējs darbojas, ir pievienots nosūcēja adapters un uzlikts nosūkšanas pārsegs.
Netīri izstrādājuma un/vai nosūcēja adaptera kanāli.
 • Iztīriet savienojumu un pārbaudiet, vai piederumi ir piemēroti.
Nav iespējams pagriezt pamatplāksni.
Nav atbrīvota stiprinājuma skrūve.
 • Pārbaudiet skrūvi un, ja nepieciešams, atbrīvojiet to.
Savienojums ar izstrādājumu ir netīrs.
 • iztīriet zonu starp pamatplāksni un izstrādājumu.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
Nav iespējams piemontēt piederumus.
Savienojums ir pamatplāksni ir netīrs.
 • Notīriet savienojumu.
Neatbilstīgi piederumi.
 • Pārbaudiet, vai piederumi ir piemēroti.
Putekļu nosūkšanas modulis DRS nedarbojas.
Nav pareizi izveidots savienojums ar izstrādājumu.
 • Pārbaudiet savienojumu ar izstrādājumu.
Putekļu tvertne ir pilna.
 • Iztukšojiet putekļu tvertni.
Netīrs filtrs.
 • Iztīriet filtru vai nomainiet putekļu tvertni.
Zāģējums nav taisns.
Zāģa asmens neatbilst attiecīgajam lietojumam.
 • Lietojiet jaunu, piemērotu zāģa asmeni.
Neass vai bojāts zāģa asmens.
 • Lietojiet jaunu zāģa asmeni.
Zāģējamais materiāls kļūst pārāk karsts.
Pārāk liels zāģēšanas spēks un apgriezienu skaits.
 • Samaziniet apgriezienu skaitu un piespiešanas spēku.
Zāģējamais materiāls (metāls) kļūst pārāk karsts.
Nepietiekama eļļošana, zāģējot metālu.
 • Lietojiet jaunu zāģa asmeni un nodrošiniet pietiekamu smērvielas daudzumu starp zāģa asmeni un apstrādājamo materiālu.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Nepareizas utilizācijas radīts apdraudējums.
 • Ja aprīkojuma utilizācija netiek veikta atbilstoši noteiktajai kārtībai, iespējamas šādas sekas: sadedzinot sintētisko vielu daļas rodas indīgas gāzes, kas var izraisīt saslimšanas. Baterijas var eksplodēt un bojājumu vai spēcīgas sasilšanas gadījumā izraisīt saindēšanos, apdegumus, ķīmiskos apdegumus vai vides piesārņojumu. Vieglprātīgi likvidējot atkritumus Jūs dodat iespēju nepilnvarotām personām pretlikumīgi izmantot aprīkojumu. Tā rezultātā šīs personas var savainoties pašas, savainot citus vai radīt vides piesārņojumu.
 • Bojātus akumulatorus nekavējoties utilizējiet. Nodrošiniet, lai tie nebūtu pieejami bērniem. Nemēģiniet akumulatorus izjaukt vai sadedzināt.
 • Veiciet nokalpojušo akumulatoru utilizāciju saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām vai nododiet tos atpakaļ Hilti .
Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Saskaņā ar Eiropas Direktīvu par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās īstenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod utilizācijai saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas un elektroniskās ierīces sadzīves atkritumos!

Papildu informācija

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)
Image alternative
Saiti uz bīstamo vielu tabulu jūs atradīsiet šīs dokumentācijas beigās QR koda veidā vai tīmekļvietnē qr.hilti.com/r3076.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.