Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [5 MB]

DG 150
DPC 20

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi kopā ar simbolu:
Image alternative BĪSTAMI! Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
Image alternative BRĪDINĀJUMS! Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
Image alternative UZMANĪBU! Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli

Tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Aizsardzības klase II (divkārša izolācija)
Image alternative Diametrs
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
Image alternative Apgriezienu skaits minūtē
Image alternative Apgriezienu skaits minūtē

Attēli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Izstrādājuma informācija

Hilti izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to lietošanu, apkopi un remontu drīkst veikt tikai atbilstīgi pilnvarots un instruēts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
Izstrādājuma dati
Izstrādājuma dati
Izstrādājuma dati
Slīpmašīna
DG 150
Paaudze
01
Sērijas Nr.

Izstrādājuma dati
Pārveidotājs
DPC 20
Paaudze
01
Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi darbam ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) un iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un iekārtas kustīgajām daļām. Bojāts vai sapiņķerējies elektrokabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas slēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju . Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

Vispārīgi drošības norādījumi, kas jāievēro, slīpējot, lietojot smilšpapīru, strādājot ar stiepļu birstēm, veicot pulēšanas un griešanas darbus

DG 150
 • Šo elektroiekārtu ir paredzēts izmantot kā slīpmašīnu. Ievērojiet visus drošības norādījumus, instrukcijas, attēlus un datus, kas saņemti kopā ar iekārtu. Šādu norādījumu neievērošana var kļūt par cēloni elektrotraumām, ugunsgrēkam un/vai smagiem savainojumiem.
 • Šī elektroiekārta nav paredzēta slīpēšanai ar smilšpapīru, darbam ar stiepļu birstēm, pulēšanai un abrazīvajai griešanai. Elektroiekārtas izmantošana mērķiem, kam tā nav paredzēta, var izraisīt bīstamas situācijas un traumas.
 • Nelietojiet nekādu papildu aprīkojumu, ja tā lietošanu kopā ar konkrēto elektroiekārtu nav paredzējis un ieteicis iekārtas ražotājs. Tas vien, ka aprīkojumu ir iespējams nostiprināt jūsu elektroiekārtā, vēl nenozīmē, ka tiek garantēta drošība.
 • Iekārtā nostiprināmā instrumenta pieļaujamajam rotācijas ātrumam jābūt vismaz tikpat lielam kā uz iekārtas norādītajam maksimālajam rotācijas ātrumam. Ja instrumentu rotācijas ātrums pārsniedz pieļaujamo, tie var salūzt un aizlidot.
 • Iekārtā nostiprināmā instrumenta ārējam diametram un biezumam jāatbilst norādītajiem elektroiekārtas parametriem. Instrumentus ar neatbilstīgiem parametriem nav iespējams pietiekami nosegt vai kontrolēt.
 • Maināmajiem instrumentiem ar vītnes kātu precīzi jāatbilst slīpēšanas vārpstas vītnei. Maināmajiem instrumentiem, kas tiek montēti ar atloksavienojuma palīdzību, instrumenta atveres diametram jāatbilst atloka iestiprināšanas diametram. Darba instrumenti, kas netiek stiprināti tieši pie elektroiekārtas, var rotēt nevienmērīgi, spēcīgi vibrēt un izraisīt kontroles zudumu.
 • Nelietojiet bojātas elektroiekārtas. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nostiprināmajiem instrumentiem, piemēram, slīpripām, nav atdalījušās šķembas un radušās plaisas, slīpēšanas diskiem nav radušās plaisas vai izteiktas nodiluma vai nolietojuma pazīmes un stiepļu birstēm nav atdalījušās vai salūzušas atsevišķas stieples. Ja elektroiekārta vai nostiprināmais instruments nokrīt zemē, pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi, un šaubu gadījumā lietojiet citu instrumentu. Pēc tam, kad esat instrumentu pārbaudījuši un nostiprinājuši iekārtā, ļaujiet iekārtai vienu minūti darboties ar maksimālo rotācijas ātrumu, nodrošinot, lai ne jūs, ne citas personas neatrastos rotējošā instrumenta kustības zonā. Ja nostiprinātais instruments ir bojāts, tas vairumā gadījumu salūst jau testa laikā.
 • Valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu. Atkarībā no darba veida lietojiet pilnu sejas masku, pusmasku vai aizsargbrilles. Ja nepieciešams, valkājiet masku ar putekļu filtru, austiņas vai ausu aizbāžņus, aizsargcimdus vai speciālu priekšautu, kas pasargā no slīpēšanas putekļiem un sīkām materiāla daļiņām. Sargājiet acis no svešķermeņiem, kas dažādu darbu laikā var atdalīties no apstrādājamā materiāla. Respiratoram vai maskai jānodrošina darba laikā radīto putekļu filtrēšana. Ilgstoša spēcīga trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes traucējumus.
 • Pievērsiet uzmanību tam, lai darba zonai netuvotos citi cilvēki. Visiem, kas uzturas darba zonā, jāvalkā atbilstošs individuālais aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla šķembas vai salūzuša instrumenta daļas var apdraudēt cilvēkus arī ārpus tiešās darba veikšanas zonas.
 • Ja pastāv iespēja, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus vai pašas elektroiekārtas barošanas kabeli, elektroiekārta vienmēr jātur tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Sargājiet iekārtas barošanas kabeli no rotējošiem instrumentiem. Ja jūs zaudējat kontroli pār iekārtu, instruments var pārraut vai aizķert barošanas kabeli, kā rezultātā jūsu roka var tikt ierauta instrumenta darbības zonā un saskarties ar to.
 • Nekad nenolieciet iekārtu, kamēr nav pilnībā apstājusies tajā nostiprinātā instrumenta kustība. Rotējošais instruments var saskarties ar virsmu, uz kuras novietota iekārta, un jūs zaudēsiet kontroli pār elektroiekārtu.
 • Nekādā gadījumā nepārnēsājiet iedarbinātu elektroiekārtu. Rotējošais darba instruments var nejauši nonākt saskarē ar jūsu apģērbu un izraisīt traumas.
 • Regulāri iztīriet elektroiekārtas ventilācijas atveres. Motora ventilators ierauj putekļus iekārtas korpusā, tādēļ pastiprināta metāla putekļu uzkrāšanās var mazināt iekārtas elektrodrošību.
 • Nelietojiet elektroiekārtu degošu materiālu tuvumā. Dzirksteles var izraisīt aizdegšanos.
 • Nelietojiet iekārtā darba instrumentus, kam nepieciešama dzesēšanas emulsija. Ūdens vai citu dzesēšanas šķidrumu lietošana var kļūt par cēloni elektrošokam.
Atsitiens un ar to saistītie drošības norādījumiAtsitiens ir negaidīta reakcija uz rotējoša instrumenta, piemēram, slīpripas, pulēšanas diska vai tērauda birstes u.c., ieķeršanos vai nobloķēšanos. Ja instruments ieķeras vai nobloķējas, nekavējoties tiek apstādināta tā rotācijas kustība. Tā rezultātā nepietiekami kontrolēta elektroiekārta tiek pakļauta straujam paātrinājuma triecienam, kas darbojas pretēji rotējošā instrumenta kustības virzienam.
Piemēram, ja slīpripa ieķeras apstrādājamā materiālā vai nobloķējas, materiālā iegremdētā ripas mala var iestrēgt, izraisot slīpripas izlaušanu un radot atsitienu. Šādā gadījumā slīpripas kustība ir pavērsta pret iekārtas lietotāju vai pretējā virzienā – atkarībā no slīpripas rotācijas virziena nobloķēšanās vietā. Rezultātā slīpripa var arī salūzt.
Atsitiens ir nepareizas vai neatbilstīgas elektroiekārtu izmantošanas sekas. No tā ir iespējams izvairīties, ievērojot turpmāk aprakstītos drošības pasākumus.
 • Satveriet elektroiekārtu kārtīgi un ieņemiet tādu ķermeņa pozu un turiet rokas tā, lai nepieciešamības gadījumā varētu droši reaģēt uz atsitiena spēku. Ja iekārtai ir paredzēts papildu rokturis, tas vienmēr jālieto, lai nodrošinātu maksimālu kontroli pār eventuālo atsitienu un spēku, ko rada paātrinājums, iekārtai uzņemot apgriezienus. Ja iekārtas lietotājs veic atbilstošus piesardzības pasākumus, viņš spēj adekvāti reaģēt uz atsitiena un paātrinājuma spēkiem.
 • Nekādā gadījumā netuviniet rokas rotējošiem instrumentiem. Atsitiena gadījumā instruments var savainot jūsu rokas.
 • Nostājieties tā, lai jūsu ķermenis neatrastos iespējamā atsitiena iedarbības zonā. Elektroiekārtas piedziņa instrumenta nobloķēšanās gadījumā izraisīs slīpripas atsitienu pretēji tās kustības virzienam.
 • Īpaša piesardzība jāievēro, strādājot asu šķautņu un stūru tuvumā u.tml. vietās. Nepieļaujiet iespēju, ka iekārtā nostiprinātais instruments var atsisties atpakaļ no apstrādājamā materiāla un iestrēgt. Stūros, pie šķautnēm vai atsišanās gadījumā rotējošajam instrumentam piemīt tendence iestrēgt. Tā rezultātā var zust kontrole pār iekārtu vai rasties spēcīgs atsitiens.
 • Nelietojiet ķēdes zāģus vai zobainos zāģu asmeņus. Šādi instrumenti bieži rada atsitienu vai mazina kontroli pār elektroiekārtu.
DG 150
Īpaši drošības norādījumi par slīpēšanu un abrazīvo griešanu
 • Kopā ar elektroiekārtu izmantojiet tikai konkrētai iekārtai paredzētus slīpēšanas materiālus un kopā ar tiem lietojamo drošības pārsegu. Slīpēšanas materiālus, kas nav paredzēti konkrētajai elektroiekārtai, nav iespējams pietiekami nodrošināt, tādēļ tie var radīt bīstamas situācijas.
 • Liektas slīpripas jāuzmontē tā, lai slīpēšanas plakne nebūtu izvirzīta ārpus drošības pārsega malas. Ja slīpripa nav uzmontēta pareizi un ir izvirzīta ārpus drošības pārsega malas, to nav iespējams aizsardzības nolūkā pietiekami aizsegt.
 • Drošības pārsegam jābūt kārtīgi nostiprinātam pie elektroiekārtas un, lai garantētu maksimālu drošību, iestatītam tā, lai iespējami neliela slīpēšanas instrumenta daļa būtu vaļējā veidā pavērsta pret iekārtas lietotāju. Drošības pārsegs palīdz pasargāt iekārtas lietotāju no lidojošām atlūzām, nejaušas saskares ar slīpēšanas instrumentu, kā arī dzirkstelēm, kas var izraisīt apģērba aizdegšanos.
 • Slīpēšanas materiālus drīkst izmantot tikai norādītajiem lietojuma veidiem. Piemēram: nelietojiet griezējripas slīpēšanai. Griezējripas ir paredzētas materiāla kārtas noņemšanai ar ripas malu. Ja uz šādiem slīpēšanas materiāliem iedarbojas spēks no sāniem, tie var salūzt.
 • Izvēlētās slīpripas nostiprināšanai vienmēr izmantojiet nebojātus fiksācijas atlokus ar atbilstīgiem izmēriem un formu. Piemēroti atloki pareizi atbalsta slīpripu un tādējādi samazina ripas salūšanas risku. Griezējripu nostiprināšanai paredzētie fiksācijas atloki var atšķirties no citu slīpripu atloka stiprinājumiem.
 • Neizmantojiet nolietotas slīpripas, kas pirms tam izmantotas kopā ar lielākām elektroiekārtām. Lielākā izmēra elektroiekārtu slīpripas nav paredzētas mazo elektroiekārtu lielajam rotācijas ātrumam un tādēļ var salūzt.

Papildnorādījumi par drošību

Personiskā drošība
 • Aizliegts veikt nepieļautas manipulācijas vai izmaiņas iekārtā.
 • Gādājiet, lai rokturi būtu sausi, tīri, nenotraipīti ar eļļu un smērvielām.
 • Pārliecinieties, vai sānu rokturis ir pareizi piemontēts un kārtīgi nostiprināts. Vienmēr turiet iekārtu ar abām rokām aiz tam paredzētajiem rokturiem.
 • Strādājiet ar pārtraukumiem, kā arī veiciet atslābināšanās un pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti.
 • Iekārta nav paredzēta, lai to patstāvīgi lietotu personas ar nepietiekamām fiziskajām vai garīgajām spējām.
 • Raugieties, lai iekārta nebūtu pieejama bērniem.
 • Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba zonā. Saskare ar rotējošām iekārtas daļām, sevišķi ar rotējošiem instrumentiem, var izraisīt traumas.
 • Slīpēšanas laikā var rasties bīstami putekļi. Pirms darba sākšanas noskaidrojiet slīpēšanas laikā rodošos putekļu bīstamības kategoriju. Lietojiet putekļu nosūkšanas iekārtu ar oficiālas sertifikācijas ietvaros piešķirtu drošības klasifikāciju, kas atbilst vietējiem putekļu ietekmes ierobežošanas normatīviem.
 • Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, betons / mūris / kvarcu saturoši akmeņi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem – sevišķi kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti. Ja iespējams, lietojiet putekļu nosūcēju. Lai nodrošinātu optimālu attīrīšanu no putekļiem, lietojiet piemērotu mobilo putekļu nosūkšanas iekārtu. Ja nepieciešams, valkājiet elpceļu aizsargmasku, kas paredzēta attiecīgajam putekļu veidam. Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos normatīvus, kas regulē attiecīgo materiālu apstrādi.
 • Pirms sākt slīpēšanu, rūpīgi atbrīvojiet virsmu no izvirzītiem elementiem, piemēram, naglām, skrūvēm u.tml.
 • Slīpēšana var radīt dzirksteles. Raugieties, lai netiktu apdraudēti cilvēki.
Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope
 • Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Apstrādājamā priekšmeta nostiprināšanai izmantojiet skrūvspīles vai citas fiksācijas ierīces. Šādi tas būs drošāk un stabilāk novietots nekā tad, ja to turēsiet ar roku, turklāt abas rokas būs brīvas iekārtas vadīšanai.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc darba pārtraukumiem pārbaudiet instrumenta fiksāciju.
Elektrodrošība
 • Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās virsmas neatrodas apslēpti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var būt zem sprieguma, ja, piemēram, darba laikā nejauši tiek bojāts elektriskais vads. Tā rezultātā rodas nopietns elektrošoka risks.
 • Kamēr slīpmašīna DG 150 darbojas un ir pakļauta slodzei, nekādā gadījumā neatvienojiet spraudni no tīkla pieslēguma bloka DPC 20.
 • Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam remonta vai nomaiņas veikšanai. Ja ir bojāts elektroiekārtas barošanas kabelis, tas jānomaina pret speciāli aprīkotu un sertificētu kabeli, ko piedāvā klientu apkalpošanas organizācija. Regulāri pārbaudiet pagarinātājkabeļus un bojājumu gadījumā nomainiet tos. Ja darba laikā tiek bojāts barošanas vai pagarinātāja kabelis, nepieskarieties tam. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. Bojāti barošanas kabeļi un pagarinātāji slēpj elektriskā trieciena risku.
 • Ja bieži tiek apstrādāti elektrību vadoši materiāli, ar tiem piesārņotās iekārtas regulāri jānodod pārbaudīšanai Hilti servisa darbiniekiem. Uz iekārtas ārējās virsmas esošie putekļi, kas ir uzkrājušies galvenokārt no vadītspējīgiem materiāliem, vai mitrums nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt elektrisko triecienu.
Personīgā drošība
 • Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Ieteicams valkāt elpceļu aizsardzības masku ar filtra klasi P2.
 • Dimanta slīpripa, kā arī drošības pārsega un iekārtas daļas (piedziņas mehānisma galva) darbības laikā var sakarst. Lai nepieļautu apdedzināšanos, pieskarieties šīm daļām tikai ar aizsargcimdiem.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 2. Sānu rokturis
 3. Drošības pārsegs, nokomplektēts
 4. Savilkšanas lente
 5. Spriegošanas svira
 6. LED indikācija
 7. Iekārtas kontaktdakša
 8. Rotācijas ātruma pārslēdzējs (1. un 2. pakāpe)
 9. Sānu roktura fiksācijas ripa
 10. Iestatīšanas skrūve

Iekārtas daļas un vadības elementi

Image alternative
 1. Fiksācijas atslēga
 2. Fiksācijas uzgrieznis
 3. Dimanta pussfēriskā ripa
 4. Plakanais blīvējums, mazais
 5. Fiksācijas atloks
 6. Plakanais blīvējums, lielais
 7. Sprostgredzens
 8. Vārpsta
 9. Drošības gredzens
 10. Drošības pārsega apakšējā daļa
 11. Drošības pārsega augšējā daļa
 12. Vārpstas bloķēšanas taustiņš

Iekārtas daļas, indikācijas un vadības elementi

Image alternative
 1. LED indikācija
 2. Barošanas kabelis
 3. Vadstienis
 4. Pārnēsāšanas rokturis
 5. Kabeļa fiksācijas vieta
 6. Kontaktligzda ar vāciņu
 7. Fiksācijas izcilnis

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir elektriski darbināma slīpmašīna darbam ar dimanta slīpripām. Tas ir paredzēts profesionāliem minerālu materiālu slīpēšanas darbiem. Slīpmašīna DG 150 ir darbināma tikai kopā ar pārveidotāju DPC 20. Lai nodrošinātu optimālu attīrīšanu no putekļiem, vienmēr jālieto putekļu nosūcējs.

Slīpmašīna ir paredzēta tikai nepārklātu minerālu materiālu virskārtas, kā arī plānas betona un tamlīdzīgu minerālu materiālu virsmu pārklājuma kārtas noņemšanai sausā veidā, nepārsniedzot maksimālo noņemamās kārtas biezumu 3 mm (0,12").

Varbūtējā nepareizā lietošana

Izstrādājumu nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē.
Izstrādājumu nedrīkst lietot slīpēšanai ar ūdens pievadīšanu.
Izstrādājumu nedrīkst lietot veselībai kaitīgu vai viegli uzliesmojošu materiālu (piemēram, azbesta, magnija, koka) apstrādei.

Piegādes komplektācija

Slīpmašīna DG 150, pārveidotājs DPC 20, fiksācijas atloks, fiksācijas uzgrieznis, fiksācijas atslēga, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group | ASV: www.hilti.com .

Tehniskie parametri

DG 150 tehniskie parametri

Nominālais apgriezienu skaits I pakāpē
4 700 apgr./min
Nominālais apgriezienu skaits II pakāpē
6 600 apgr./min
Svars DG 150 saskaņā ar EPTA procedūru 01/2003
4,1 kg
Aizsardzības klase (EN 60745 1)
Aizsargklase II (divkārša izolācija)
Ātra apstādināšana pēc izslēgšanas
≤ 2 s
Optimāls atstatums starp plakano blīvējumu un darba virsmu
0 mm … 1 mm

DPC 20 tehniskie parametri

Ja šīs iekārtas darbināšanai izmanto ģeneratoru vai transformatoru, tā izejas jaudai jābūt vismaz divreiz lielākai par nominālo ieejas jaudu, kas norādīta uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Transformatora vai ģeneratora darba spriegumam vienmēr jābūt iekārtas nominālā sprieguma diapazonā ar pielaidi +5 % vai -15 %.
Norādītie dati attiecas uz nominālo spriegumu 230 V. Ja spriegums atšķiras vai attiecīgā versija ir paredzēta dažādām valstīm, dati var mainīties. Nominālais spriegums un frekvence, kā arī nominālā ieejas jauda vai nominālā strāva ir norādīta uz identifikācijas datu plāksnītes.

230 V
Nominālā strāva
9,2 A
Ieejas jauda
2 100 W
Nominālā frekvence
50 Hz
Svars DPC 20 saskaņā ar EPTA procedūru 01/2003
3,4 kg

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 60745

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam. Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā. Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā. Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un maināmo instrumentu apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Informācija par troksni
Raksturīgais (A) skaņas emisijas līmenis (LpA)
88 dB(A)
Raksturīgais (A) skaņas jaudas līmenis (LWA)
99 dB(A)
Iespējamā kļūda
3 dB
Informācija par vibrāciju
Triaksiālā vibrācijas vērtība
5,8 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²

Lietošana

Sagatavošanās darbam

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Izstrādājuma nekontrolēta iedarbošanās.
 • Atvienojiet barošanas kabeli, pirms veikt iekārtas iestatīšanu vai aprīkojuma maiņu.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Drošības pārsega iestatīšana

 1. Novietojiet iekārtu uz darba virsmas.
 2. Atbrīvojiet fiksācijas sviru.
 3. Pagrieziet stiprinājuma gredzenu ar ievietoto plakano blīvējumu, līdz ir nodrošināts optimāls atstatums starp plakano blīvējumu un darba virsmu.
 4. Pagrieziet drošības pārsegu nepieciešamajā pozīcijā.
 5. Aizveriet fiksācijas sviru.
  Ja drošības pārsegs ar aizvērtu sviru nav stingri nofiksēts, jūs varat papildus nospriegot fiksācijas lenti, ar skrūvgrieža palīdzību pagriežot iestatīšanas skrūvi pulksteņrādītāja kustības virzienā.
  Ja drošības pārsegs ar atbrīvotu sviru nav pakustināms, jūs varat samazināt fiksācijas lentes nospriegojumu, ar skrūvgrieža palīdzību pagriežot iestatīšanas skrūvi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

Drošības pārsega iestatīšana malu apstrādei

 1. Atbrīvojiet fiksācijas sviru.
 2. Pagrieziet drošības pārsega augšdaļu attiecībā pret tā apakšdaļu, līdz ir sasniegts nepieciešamais novietojums.
 3. Novietojiet iekārtu uz darba virsmas.
 4. Pagrieziet stiprinājuma gredzenu ar ievietoto plakano blīvējumu, līdz ir nodrošināts optimāls atstatums starp plakano blīvējumu un darba virsmu.
 5. Aizveriet fiksācijas sviru.
  Apstrādājot malas, gar drošības pārsegu gaisā var nonākt lielāks daudzums putekļu.

Sānu roktura noregulēšana

 1. Atbrīvojiet sānu rokturi, pagriežot fiksācijas skrūvi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
 2. Pagrieziet sānu rokturi uz priekšu vai atpakaļ, līdz ir sasniegts nepieciešamais novietojums.
 3. Nofiksējiet sānu rokturi, pagriežot fiksācijas skrūvi pulksteņrādītāja kustības virzienā.

Dimanta pussfēriskās ripas montāža

 1. Uzspraudiet fiksācijas atloku uz vārpstas tā, lai tā apaļā iedobe būtu pavērsta uz priekšpusi un atloks nofiksētos, piekļaujoties formai.
 2. Uzlieciet slīpripu uz fiksācijas atloka centrēšanas apmales.
 3. Pulksteņrādītāja kustības virzienā uzskrūvējiet fiksācijas uzgriezni un ar fiksācijas atslēgas palīdzību pievelciet to, pārvarot piedziņas pretestību.

Pussfēriskās dimanta slīpripas demontāža

 1. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
 2. Atbrīvojiet fiksācijas uzgriezni, uzliekot uz tā fiksācijas atslēgu un pagriežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
 3. Noņemiet fiksācijas uzgriezni.
 4. Atlaidiet vārpstas bloķēšanas taustiņu un noņemiet pussfērisko dimanta slīpripu.

Darbs

Pussfēriskās dimanta slīpripas rotācijas ātruma iestatīšana

 1. Lietojiet I pakāpi, lai apstrādātu mīkstus minerālos materiālus, piemēram, krāsas kārtu uz cementa apmetuma, kā arī, lai nodrošinātu efektīvāku putekļu nosūkšanu un atvieglotu iekārtas virzīšanu, apstrādājot mīkstus materiālus.
 2. Lietojiet II pakāpi, lai izmantotu iekārtas pilnu jaunu, apstrādājot mīkstus minerālos materiālus, piemēram, betonu, pašizlīdzinošos segumus vai akmeni.

Iekārtas ieslēgšana

 1. Pievienojiet slīpmašīnu celtniecības putekļsūcējam.
 2. Savienojiet slīpmašīnas kontaktdakšu ar DPC 20 ligzdu.
 3. Pievienojiet DPC 20 barošanas kabeli elektrotīkla rozetei.
  • LED deg zaļā krāsā.
 4. Paceliet iekārtu no darba virsmas.
 5. Pabīdiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi uz priekšu līdz ieslēgtai pozīcijai (I).
  • Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis nofiksējas ieslēgtā pozīcijā (I).

Jaunas pussfēriskās dimanta slīpripas izmēģināšana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks. Bojātas pussfēriskās dimanta slīpripas var atbrīvoties no fiksācijas.
 • Nelietojiet vibrējošas pussfēriskās dimanta slīpripas un sargājiet slīpripas no triecieniem, sitieniem un smērvielām.
 • Ļaujiet iekārtai vismaz 1 minūti darboties bez slodzes.

Slīpēšana

 1. Vienmēr virziet slīpmašīnu tuvu apstrādājamajai virsmai.
 2. Kustiniet iekārtu turp un atpakaļ.
 3. Strādājiet ar mērenu spēku un nespiediet iekārtu apstrādājamajā materiālā.

Iekārtas izslēgšana

 1. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
  • Pēc ieslēgšanas / izslēgšanas slēdža atlaišanas tas pārvietojas izslēgtā pozīcijā (0).
 2. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 3. Ja tiek lietots celtniecības putekļsūcējs, atvienojiet šļūteni, kas savieno iekārtu ar celtniecības putekļsūcēju.

Izstrādājuma kopšana

 • Nodrošiniet, lai slīpmašīna un jo īpaši tās satveršanas virsmas būtu sausas un tīras un uz tām nebūtu eļļa vai smērvielas. Nedrīkst izmantot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus.
 • Nekādā gadījumā nedarbiniet slīpmašīnu, ja ir nosprostotas tās ventilācijas atveres. Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti. Nepieļaujiet svešķermeņu iekļūšanu izstrādājuma iekšienē.
 • Regulāri notīriet ārējās virsmas ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet tīrīšanai smidzināšanas iekārtas, tvaika tīrīšanas iekārtas vai ūdens strūklu.

Drošības pārsega plakanā blīvējuma demontāža

 1. Demontējiet pussfērisko dimanta slīpripu.
 2. Ar skrūvgrieža palīdzību izspiediet stiprinājuma gredzena trīs fiksācijas mēlītes pāri drošības pārsega malai.
 3. Izņemiet lielo plakano blīvējumu no stiprinājuma.
 4. Iespiediet skrūvgriezi divās atvēršanas rievās drošības pārsega ārpusē un atbrīvojiet mazo plakano blīvējumu.

Drošības pārsega plakanā blīvējuma montāža

 1. Attīriet stiprinājuma rievas no lielām netīrumu daļiņām.
 2. Iespiediet mazo plakano blīvējumu drošības pārsega vadotnē, līdz tas nofiksējas.
 3. Ievietojiet lielo plakano blīvējumu stiprinājuma gredzena rievā.
 4. Uzspiediet stiprinājuma gredzenu ar ievietoto lielo plakano blīvējumu uz drošības pārsega malas, līdz tas nofiksējas.

Traucējumu novēršana

DG 150

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Iekārtu nav iespējams ieslēgt.
Radies sprieguma padeves pārtraukums.
 • Vispirms pārbīdiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi izslēgtā pozīcijā (0) un pēc tam atpakaļ ieslēgtā pozīcijā (I).
Iekārta nedarbojas ar pilnu jaudu.
Nepietiekams spriegums tīklā.
 • Izvēlieties atbilstīgu barošanas avotu.
LED mirgo sarkanā krāsā.
Iekārta ir pārkarsusi.
 • Izslēdziet iekārtu un ļaujiet tai atdzist, līdz sarkanā LED indikācija nodziest.
Liels putekļu daudzums izplūst no aizsargpārsega.
Nav pievienots nosūcējs.
 • Pievienojiet nosūcēju.
Apmales blīvējums nepiekļaujas pamata virsmai, tādēļ putekļi var izplūst pa spraugu starp aizsargpārsegu un virsmu.
 • Piespiediet aizsargpārsegu pie darba virsmas.
Nolietojies apmales blīvējums.
 • Nomainiet apmales blīvējumu.
Nosūcēja nosūkšanas jauda ir nepietiekama, jo filtrs ir ļoti netīrs.
 • Ja automātiskās filtra attīrīšanas funkcija ir deaktivēta, aktivējiet to un 30 sekundes darbiniet nosūcēju.
 • 30 sekundes darbiniet nosūcēju ar aizspiestu šļūteni.
 • Noskalojiet filtru V 20/40 universal un filtru VC 20/40 performance ar ūdens šļūtenes palīdzību. Nekādā gadījumā nedrīkst izdauzīt filtru, sitot to pret sienu vai grīdu, jo tādējādi filtrā rodas sīki caurumiņi, pa kuriem var izkļūt putekļi.
 • Nomainiet filtru.
Nosūcēja nosūkšanas jauda ir nepietiekama, jo tiek lietots nepareizs filtrs.
 • Ūdens, duļķu vai mitru netīrumu nosūkšanai lietojiet filtru V 20/40 universal vai filtru VC 20/40 performance.
 • Liela daudzuma minerālmateriālu putekļu nosūkšanai (piemēram, cementa slīpēšanai, rievošanai vai putekļu nosūkšanai) lietojiet filtru VC 20/40 performance.
Nosūcēja nosūkšanas jauda ir nepietiekama, jo slīpējamais materiāls pastiprināti rada nosprostojumus.
 • Lietojiet filtru VC 20/40 performance vai putekļu filtra maisiņu.
Nosūcēja šļūtenes savienojums neatbilst slīpmašīnai.
Nepareizs šļūtenes savienojums
 • Nomainiet nosūcēja adapteru.
Samazinās darba efektivitāte.
Dimanta pussfēriskā ripa ir neasa.
 • Nopulējiet segmentus, veicot abrazīva materiāla (Hilti asināšanas plāksnes vai abrazīva kaļķakmens) slīpēšanu.
Slīpmašīna atstāj materiālā nevēlamas slīpēšanas švīkas.
Pussfēriskā ripa ir pārāk agresīva.
 • Lietojiet maigāku pussfērisko ripu.

DPC 20

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
LED nedeg.
Nav kārtīgi pievienota tīkla kontaktdakša.
 • Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Bojāts pievads.
 • Nododiet DPC 20 Hilti servisā pārbaudes veikšanai.
Nav nodrošināta sprieguma padeve DPC 20.
 • Ja DPC 20 ir savienots ar nosūcēju, pārliecinieties, ka nosūcēja slēdzis atrodas pozīcijā AUTO.
LED mirgo zaļā krāsā.
Iekārta nedarbojas ar pilnu jaudu.
Nepietiekams spriegums tīklā.
 • Izvēlieties atbilstīgu barošanas avotu.
Nepietiekams pagarinātājkabeļa šķērsgriezums.
 • Lietojiet pagarinātājkabeli ar pietiekami lielu šķērsgriezumu.
LED mirgo sarkanā krāsā.
Iekārta ir pārkarsusi vai to ietekmē strāvas stipruma, sprieguma vai temperatūras nevienmērīgums.
 • Izslēdziet iekārtu un ļaujiet tai atdzist, līdz zaļā LED atkal iedegas.
 • Ja zaļā LED neiedegas, pārbaudiet izejas drošinātājus.

Nenorādīta kļūme

 • Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r2654.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative