Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [956 KB]

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi kopā ar simbolu:
Image alternative BĪSTAMI! Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
Image alternative BRĪDINĀJUMS! Brīdinājums par iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
Image alternative UZMANĪBU! Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija

Simboli uz izstrādājuma

Tiek lietoti šādi simboli uz izstrādājuma:
Image alternative Lietojiet aizsargbrilles
Image alternative Apgriezieni minūtē
Image alternative Apgriezieni minūtē
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits
Image alternative Diametrs
Image alternative Aizsardzības klase II (divkārša izolācija)

Apzīmējumi attēlos

Šajā instrukcijā iekļautie attēli ir paredzēti, lai radītu principiālu izpratni par izstrādājumu, un var atšķirties no izstrādājuma faktiskās versijas.
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā..
Image alternative Numerācija attēlā atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no teksta sadaļās lietotās darbību numerācijas.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .

Izstrādājuma informācija

Hilti izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to apkalpošanu, apkopi un uzturēšanu drīkst uzticēt tikai sertificētam un atbilstīgi apmācītam personālam. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Aprakstītais izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to lieto nepareizi vai uztic pietiekami neapmācītam personālam.
 • Ierakstiet identifikācijas datu plāksnītē norādīto apzīmējumu un sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā.
 • Vienmēr norādiet šo informāciju, vēršoties ar jautājumiem par izstrādājumu mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
Izstrādājuma dati
Leņķa slīpmašīna
DCG 230-DB
Paaudze
01
Sērijas Nr.

Drošība

Drošība

Nākamajā nodaļā atrodamie drošības norādījumi aptver visus vispārīgos drošības norādījumus attiecībā uz elektroiekārtām, kas jāietver lietošanas instrukcijā saskaņā ar spēkā esošajām normām. Līdz ar to instrukcijā var būt norādījumi, kas uz konkrēto iekārtu neattiecas.

Vispārīgi drošības norādījumi darbam ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) un iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un iekārtas kustīgajām daļām. Bojāts vai sapiņķerējies elektrokabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas slēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju . Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.

Vispārīgi drošības norādījumi, kas jāievēro, slīpējot, lietojot smilšpapīru, strādājot ar stiepļu birstēm, veicot pulēšanas un griešanas darbus

 • Nelietojiet nekādu papildu aprīkojumu, ja tā lietošanu kopā ar konkrēto elektroiekārtu nav paredzējis un ieteicis iekārtas ražotājs. Tas vien, ka aprīkojumu ir iespējams nostiprināt jūsu elektroiekārtā, vēl nenozīmē, ka tiek garantēta drošība.
 • Iekārtā nostiprināmā instrumenta pieļaujamajam rotācijas ātrumam jābūt vismaz tikpat lielam kā uz iekārtas norādītajam maksimālajam rotācijas ātrumam. Ja instrumentu rotācijas ātrums pārsniedz pieļaujamo, tie var salūzt un aizlidot.
 • Iekārtā nostiprināmā instrumenta ārējam diametram un biezumam jāatbilst norādītajiem elektroiekārtas parametriem. Instrumentus ar neatbilstīgiem parametriem nav iespējams pietiekami nosegt vai kontrolēt.
 • Maināmajiem instrumentiem ar vītnes kātu precīzi jāatbilst slīpēšanas vārpstas vītnei. Maināmajiem instrumentiem, kas tiek montēti ar atloksavienojuma palīdzību, instrumenta atveres diametram jāatbilst atloka iestiprināšanas diametram. Darba instrumenti, kas netiek stiprināti tieši pie elektroiekārtas, var rotēt nevienmērīgi, spēcīgi vibrēt un izraisīt kontroles zudumu.
 • Nelietojiet bojātas elektroiekārtas. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nostiprināmajiem instrumentiem, piemēram, slīpripām, nav atdalījušās šķembas un radušās plaisas, slīpēšanas diskiem nav radušās plaisas vai izteiktas nodiluma vai nolietojuma pazīmes un stiepļu birstēm nav atdalījušās vai salūzušas atsevišķas stieples. Ja elektroiekārta vai nostiprināmais instruments nokrīt zemē, pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi, un šaubu gadījumā lietojiet citu instrumentu. Pēc tam, kad esat instrumentu pārbaudījuši un nostiprinājuši iekārtā, ļaujiet iekārtai vienu minūti darboties ar maksimālo rotācijas ātrumu, nodrošinot, lai ne jūs, ne citas personas neatrastos rotējošā instrumenta kustības zonā. Ja nostiprinātais instruments ir bojāts, tas vairumā gadījumu salūst jau testa laikā.
 • Valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu. Atkarībā no darba veida lietojiet pilnu sejas masku, pusmasku vai aizsargbrilles. Ja nepieciešams, valkājiet masku ar putekļu filtru, austiņas vai ausu aizbāžņus, aizsargcimdus vai speciālu priekšautu, kas pasargā no slīpēšanas putekļiem un sīkām materiāla daļiņām. Sargājiet acis no svešķermeņiem, kas dažādu darbu laikā var atdalīties no apstrādājamā materiāla. Respiratoram vai maskai jānodrošina darba laikā radīto putekļu filtrēšana. Ilgstoša spēcīga trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes traucējumus.
 • Pievērsiet uzmanību tam, lai darba zonai netuvotos citi cilvēki. Visiem, kas uzturas darba zonā, jāvalkā atbilstošs individuālais aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla šķembas vai salūzuša instrumenta daļas var apdraudēt cilvēkus arī ārpus tiešās darba veikšanas zonas.
 • Sargājiet iekārtas barošanas kabeli no rotējošiem instrumentiem. Ja jūs zaudējat kontroli pār iekārtu, instruments var pārraut vai aizķert barošanas kabeli, kā rezultātā jūsu roka var tikt ierauta instrumenta darbības zonā un saskarties ar to.
 • Nekad nenolieciet iekārtu, kamēr nav pilnībā apstājusies tajā nostiprinātā instrumenta kustība. Rotējošais instruments var saskarties ar virsmu, uz kuras novietota iekārta, un jūs zaudēsiet kontroli pār elektroiekārtu.
 • Nekādā gadījumā nepārnēsājiet iedarbinātu elektroiekārtu. Rotējošais darba instruments var nejauši nonākt saskarē ar jūsu apģērbu un izraisīt traumas.
 • Regulāri iztīriet elektroiekārtas ventilācijas atveres. Motora ventilators ierauj putekļus iekārtas korpusā, tādēļ pastiprināta metāla putekļu uzkrāšanās var mazināt iekārtas elektrodrošību.
 • Nelietojiet elektroiekārtu degošu materiālu tuvumā. Dzirksteles var izraisīt aizdegšanos.
Atsitiens un ar to saistītie drošības norādījumiAtsitiens ir negaidīta reakcija uz rotējoša instrumenta, piemēram, slīpripas, pulēšanas diska vai tērauda birstes u.c., ieķeršanos vai nobloķēšanos. Ja instruments ieķeras vai nobloķējas, nekavējoties tiek apstādināta tā rotācijas kustība. Tā rezultātā nepietiekami kontrolēta elektroiekārta tiek pakļauta straujam paātrinājuma triecienam, kas darbojas pretēji rotējošā instrumenta kustības virzienam.
Piemēram, ja slīpripa ieķeras apstrādājamā materiālā vai nobloķējas, materiālā iegremdētā ripas mala var iestrēgt, izraisot slīpripas izlaušanu un radot atsitienu. Šādā gadījumā slīpripas kustība ir pavērsta pret iekārtas lietotāju vai pretējā virzienā – atkarībā no slīpripas rotācijas virziena nobloķēšanās vietā. Rezultātā slīpripa var arī salūzt.
Atsitiens ir nepareizas vai neatbilstīgas elektroiekārtu izmantošanas sekas. No tā ir iespējams izvairīties, ievērojot turpmāk aprakstītos drošības pasākumus.
 • Satveriet elektroiekārtu kārtīgi un ieņemiet tādu ķermeņa pozu un turiet rokas tā, lai nepieciešamības gadījumā varētu droši reaģēt uz atsitiena spēku. Ja iekārtai ir paredzēts papildu rokturis, tas vienmēr jālieto, lai nodrošinātu maksimālu kontroli pār eventuālo atsitienu un spēku, ko rada paātrinājums, iekārtai uzņemot apgriezienus. Ja iekārtas lietotājs veic atbilstošus piesardzības pasākumus, viņš spēj adekvāti reaģēt uz atsitiena un paātrinājuma spēkiem.
 • Nekādā gadījumā netuviniet rokas rotējošiem instrumentiem. Atsitiena gadījumā instruments var savainot jūsu rokas.
 • Nostājieties tā, lai jūsu ķermenis neatrastos iespējamā atsitiena iedarbības zonā. Elektroiekārtas piedziņa instrumenta nobloķēšanās gadījumā izraisīs slīpripas atsitienu pretēji tās kustības virzienam.
 • Īpaša piesardzība jāievēro, strādājot asu šķautņu un stūru tuvumā u.tml. vietās. Nepieļaujiet iespēju, ka iekārtā nostiprinātais instruments var atsisties atpakaļ no apstrādājamā materiāla un iestrēgt. Stūros, pie šķautnēm vai atsišanās gadījumā rotējošajam instrumentam piemīt tendence iestrēgt. Tā rezultātā var zust kontrole pār iekārtu vai rasties spēcīgs atsitiens.
 • Nelietojiet ķēdes zāģus vai zobainos zāģu asmeņus. Šādi instrumenti bieži rada atsitienu vai mazina kontroli pār elektroiekārtu.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Vārpstas bloķēšanas taustiņš
 2. Ieliktnis ar vītni rokturim
 3. Novietošanas balsts
 4. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 5. Atbloķēšanas svira (nolokāmajam rokturim)
 6. Sānu rokturis
 7. Fiksācijas atslēga
 8. Ātrdarbības fiksācijas uzgrieznis Kwik lock
 9. Abrazīvā griezējripa / raupjās slīpēšanas ripa
 10. Drošības pārsegs
 11. Kodēšanas balsts
 12. Vārpsta
 13. Spriegošanas svira
 14. Iestatīšanas skrūve

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir manuāli vadāma leņķa slīpmašīna ar elektrisko barošanu. Tā ir paredzēta metālisku un minerālu materiālu griešanai un raupjai slīpēšanai, nepievadot ūdeni. To drīkst lietot tikai griešanai / slīpēšanai sausā veidā.

Iekārtu drīkst darbināt tikai ar uz identifikācijas datu plāksnītes norādīto tīkla spriegumu un frekvenci.
 • Minerālu materiālu griešana, rievošana un slīpēšana ir atļauta tikai tad, ja tiek izmantots atbilstīgs drošības pārsegs (iegādājams papildus).

 • Apstrādājot minerālus materiālus, piemēram, betonu vai akmeni, principā ieteicams izmantot putekļu nosūkšanas pārsegu ar atbilstīgu Hilti sistēmas putekļu nosūcēju. Tā izmantošana pasargā lietotāju un palielina iekārtas un darba instrumentu kalpošanas ilgumu.

Piegādes apjoms

Leņķa slīpmašīna, sānu rokturis, drošības pārsegs, ātrās fiksācijas uzgrieznis Kwik lock , fiksācijas atslēga, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.com

Atlokāms rokturis

Lai jebkurā stāvoklī varētu strādāt droši un izvairītos no pastiprināta noguruma, rokturi var nolocīt par 90° pa kreisi vai pa labi.

Ieskrējiena strāvas ierobežojums

Pateicoties elektroniskajam ieskrējiena strāvas ierobežojumam, ieslēgšanās strāva tiek samazināta, lai novērstu tīkla drošinātāju aktivēšanos. Tādējādi tiek novērsts rāviens leņķa slīpmašīnas iedarbošanās brīdī.

Active Torque Control (ATC)

Elektronika identificē gaidāmu ripas iestrēgšanu un izslēdz iekārtu, lai nepieļautu vārpstas tālāku griešanos.
Ja ir aktivēta ACT sistēma, no jauna ieslēdziet iekārtu. Lai to izdarītu, vispirms atlaidiet un vēlreiz nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
ATC sistēmas atteices gadījumā iekārta turpina darboties, taču ar ievērojami samazinātu rotācijas ātrumu un griezes momentu. Nododiet iekārtu Hilti servisā pārbaudes veikšanai.

Atkārtotas ieslēgšanās novēršana

Pēc sprieguma padeves pārtraukuma iekārta automātiski neieslēdzas, ja ir nobloķēts ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis. Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis vispirms jāatbrīvo un pēc tam jānospiež vēlreiz.

Putekļu pārsegs (griešanai) DC-EX 230/9" ar virzības slīdni (papildaprīkojums)

Image alternative
Minerālu materiālu griešanas darbus drīkst veikt tikai ar putekļu pārsegu un virzības slīdni.
UZMANĪBU! Apstrādājot metālus, šī pārsega lietošana ir aizliegta.

Drošības pārsegs ar skārda aizsargu

Image alternative
Apstrādājot metāla materiālus, raupjajai slīpēšanai ar taisnām slīpripām un griešanai ar abrazīvajām griezējripām jālieto drošības pārsegs ar skārda aizsargu.

Patēriņa materiāli

Drīkst izmantot tikai ripas ar sintētisko sveķu saistvielu un šķiedru armējumu, kas paredzētas maks. Ø 230 mm un atļautas lietošanai ar rotācijas ātrumu vismaz 6500 apgr./min un aploces ātrumu 80 m/s.
Ripas biezums nedrīkst pārsniegt 8 mm.
UZMANĪBU! Veicot griešanu un rievošanu ar abrazīvajām griezējripām, vienmēr lietojiet drošības pārsegu ar skārda aizsargu vai pilnībā noslēgtu putekļu pārsegu.
Ripas

Lietošana
Saīsinājums
Virsma
Abrazīva griezējripa
Griešana, rievošana
AC‑D
metāla
Dimanta griezējripa
Griešana, rievošana
DC‑D
minerāla
Abrazīva raupjās slīpēšanas ripa
Raupjā slīpēšana
AG-D
metāliski
Ripu atbilstība izmantojamajam aprīkojumam
Poz.
Aprīkojums
AC‑D
AG-D
DC‑D
A
Drošības pārsegs

X
X
B
Drošības pārsegs ar skārda aizsargu
X

X
C
Griešanas pārsegs DC-EX 230/9"


X
D
Sānu rokturis
X
X
X
E
Stīpas rokturis DC BG (opcija pie D)
X
X
X
F
Ātrās fiksācijas atloks Kwik lock
X
X
X

Tehniskie parametri

Leņķa slīpmašīna

Ja šīs iekārtas darbināšanai izmanto ģeneratoru vai transformatoru, tā izejas jaudai jābūt vismaz divreiz lielākai par nominālo ieejas jaudu, kas norādīta uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Transformatora vai ģeneratora darba spriegumam vienmēr jābūt iekārtas nominālā sprieguma diapazonā ar pielaidi +5 % vai -15 %.
Norādītie dati attiecas uz nominālo spriegumu 230 V. Ja spriegums atšķiras vai attiecīgā versija ir paredzēta dažādām valstīm, dati var mainīties. Nominālais spriegums un frekvence, kā arī nominālā ieejas jauda vai nominālā strāva ir norādīta uz identifikācijas datu plāksnītes.
Nominālā ieejas jauda
2 400 W
Nominālā ieejas jauda (CH)
2 200 W
Nominālais apgriezienu skaits
6 500 apgr./min
Ripas maksimālais diametrs
230 mm
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01/2003
6,8 kg
Piedziņas vārpstas vītne
M14
Vītnes garums
18 mm

Informācija par troksni un svārstībām saskaņā ar EN 60745

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt palielināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas rādītāji noteikti saskaņā ar EN 60745-2-3
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
101 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
90 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
3 dB(A)
Kopējie svārstību rādītāji (trīs virzienu vektoru summa), noteikti saskaņā ar EN 60745-2-3Lietošana citiem darbiem, piemēram, griešanai, var izraisīt vibrācijas lielumu izmaiņas.
Virsmas slīpēšana, izmantojot vibrāciju slāpējošo rokturi (ah,AG)
5,0 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²

Lietošanas uzsākšana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks. Maināmais instruments var būt karsts vai ar asām malām.
 • Montāžas, demontāžas, iestatīšanas un traucējumu novēršanas darbu laikā valkājiet aizsargcimdus.

Sānu roktura montāža

 • Ieskrūvējiet sānu rokturi vienā no paredzētajiem vītņotajiem ieliktņiem.

Drošības pārsegs vai drošības pārsegs ar skārda aizsargu

 • Ievērojiet attiecīgā drošības pārsega montāžas instrukciju.

Drošības pārsega vai drošības pārsega ar skārda aizsargu montāža

Drošības pārsega kodēšanas mehānisms nodrošina, lai būtu iespējams piemontēt tikai konkrētai iekārtai atbilstīgu drošības pārsegu. Bez tam kodēšanas tapa neļauj drošības pārsegam uzkrist uz apstrādājamā priekšmeta.
Image alternative
 1. Atbrīvojiet fiksācijas sviru.
 2. Ievietojiet drošības pārsegu ar kodēšanas tapu kodēšanas rievā pie vārpstas sašaurinājuma iekārtas galvas pusē.
 3. Pagrieziet drošības pārsegu nepieciešamajā pozīcijā.
 4. Lai nofiksētu drošības pārsegu, aizveriet fiksācijas sviru.
  Drošības pārsegs ar regulēšanas skrūvi jau ir iestatīts atbilstīgi pareizajam iespīlēšanas diametram. Ja pēc drošības pārsega uzlikšanas fiksācija ir nepietiekama, nedaudz pievelkot iestatīšanas skrūvi, fiksācijas spēku var palielināt.

Drošības pārsega vai drošības pārsega ar skārda aizsargu regulēšana

Image alternative
 1. Atbrīvojiet fiksācijas sviru.
 2. Pagrieziet drošības pārsegu nepieciešamajā pozīcijā.
 3. Lai nofiksētu drošības pārsegu, aizveriet fiksācijas sviru.

Drošības pārsega vai drošības pārsega ar skārda aizsargu demontāža

 1. Atbrīvojiet fiksācijas sviru.
 2. Pagrieziet drošības pārsegu, līdz kodēšanas tapa nofiksējas kodēšanas rievā, un noņemiet pārsegu.

Maināmā darba instrumenta montāža un demontāža

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks. Darba instruments var spēcīgi sakarst.
 • Darba instrumenta nomaiņas laikā valkājiet aizsargcimdus.
Dimanta slīpripas jāmaina, līdzko ievērojami samazinās griešanas vai slīpēšanas efektivitāte. Kopumā ņemot, tas parasti notiek tad, kad dimanta segmentu augstums ir kļuvis mazāks nekā 2 mm (1/16").
Pārējo tipu ripas jāmaina, līdzko ievērojami samazinās griešanas efektivitāte vai citas leņķa slīpmašīnas daļas (izņemot slīpripu) nonāk saskarē ar apstrādājamo materiālu.
Abrazīvās ripas jāmaina, kad beidzas to derīguma termiņš.

Roktura regulēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, Ja rokturis tiek pārregulēts darbības laikā, vairs nav nodrošināta iekārtas stabilitāte un var notikt nelaimes gadījums
 • Nekādā gadījumā nepārregulējiet rokturi laikā, kad iekārta darbojas.
 • Pārliecinieties, vai rokturis ir kārtīgi nofiksējies vienā no trim iespējamajām pozīcijām.
Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Pavelciet atbloķēšanas sviru uz aizmuguri.
 3. Pagrieziet rokturi līdz galam pa labi vai pa kreisi.
 4. Pēc tam no jauna nofiksējiet rokturi ar atbloķēšanas sviru.
  Kamēr rokturis nav nofiksēts kādā no trim iespējamajām pozīcijām, leņķa slīpmašīnu nevar ieslēgt.

Lietošana

Slīpēšana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks. Darba instruments var negaidīti nobloķēties vai iestrēgt.
 • Lietojiet iekārtu kopā ar sānu rokturi (vai pēc izvēles – ar stīpas rokturi) un vienmēr satveriet iekārtu ar abām rokām.

Griešana

 • Veiciet griešanu, ar mērenu spiedienu virzot iekārtu uz priekšu, un nesašķiebiet iekārtu un/vai abrazīvo griezējripu (tā jātur apm. 90° leņķī pret griežamo virsmu).
  Profilus un nelielas taisnstūra caurules vislabāk var pārgriezt, izdarot griezumu mazākā šķērsgriezuma vietā.

Raupjā slīpēšana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks. Abrazīvā griezējripa var pārplīst, un atlūzušās daļas var izraisīt traumas.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvās griezējripas virsmas raupjajai slīpēšanai.
 • Izdarot mērenu spiedienu, kustiniet iekārtu turp un atpakaļ 5° līdz 30° leņķī attiecībā pret apstrādājamo virsmu..
  • Tādējādi apstrādājamais materiāls pārāk nesakarsīs un nemainīs krāsu un uz virsmas nepaliks rievas.

Ieslēgšana / izslēgšana

Ieslēgšana

 1. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
 2. Pabīdiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi uz priekšu un pēc tam to līdz galam nospiediet.
  • Motors darbojas.

Izslēgšana

 • Atlaidiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

Apkope un uzturēšana

Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.com .

Izstrādājuma kopšana

  BĪSTAMI!
  Izolācijas neesamība var izraisīt elektrošoku. Apstrādājot metālus ekstremālos ekspluatācijas apstākļos, iekārtā var iekļūt putekļi, kam piemīt elektriskā vadītspēja, kas izraisīs aizsargizolācijas efektivitātes zudumu.
 • Ekstremālos darba apstākļos lietojiet stacionāru putekļu nosūkšanas iekārtu.
 • Biežāk tīriet ventilācijas atveres.
 • Instalējiet pirms iekārtas bojājumstrāvas aizsargslēdzi (PRCD).
 • BRĪDINĀJUMS!
  Elektriskās strāvas radīts apdraudējums. Neprofesionāli veikts elektrisko daļu s var kļūt par cēloni smagām traumām.
 • Uzticiet veikt iekārtas elektrisko daļu remontu tikai kvalificētiem elektrotehnikas speciālistiem.
 • Nekad nedarbiniet izstrādājumu, ja ir nosprostotas tā ventilācijas atveres! Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti. Nepieļaujiet svešķermeņu iekļūšanu izstrādājuma iekšienē.
 • Raugieties, lai izstrādājums un jo sevišķi tā satveršanas virsmas būtu sausas un tīras un uz tām nebūtu eļļa vai smērvielas. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus.
 • Regulāri notīriet ārējās virsmas ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet tīrīšanai smidzināšanas iekārtas, tvaika tīrīšanas iekārtas vai ūdens strūklu.
  Ja tiek bieži apstrādāti materiāli elektrisko vadītspēju (piemēram, metāls, oglekļa šķiedra), saīsinās apkopes intervāli. Ņemiet vērā individuālo riska analīzi atbilstīgi apstākļiem darba vietā.

Pārbaude pēc apkopes un uzturēšanas darbiem

 • Pēc apkopes un uzturēšanas darbiem ir pārbaudiet, vai ir pievienotas visas aizsargierīces un vai to darbība ir nevainojama.

Transportēšana un uzglabāšana

 • Netransportējiet elektroiekārtu ar piemontētu maināmo darba instrumentu.
 • Glabāšanas laikā elektroiekārtas barošanas kabeļa kontaktdakšai vienmēr jābūt atvienotai.
 • Glabājiet izstrādājumu sausā vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pirms atsākt elektroiekārtas lietošanu pēc ilgas transportēšanas vai uzglabāšanas, pārbaudiet, vai tā nav bojāta.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko Jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Iekārtu nevar iedarbināt.
Pārtraukta tīkla elektroapgāde.
 • Pievienojiet citu elektroiekārtu un pārbaudiet, vai tā darbojas.
Bojāts barošanas kabelis vai kontaktdakša.
 • Uzdodiet elektrotehnikas speciālistam veikt barošanas kabeļa un kontaktdakšas pārbaudi un, ja nepieciešams, nomaiņu.
Nodilušas oglītes.
 • Uzdodiet elektrotehnikas speciālistam veikt iekārtas pārbaudi un, ja nepieciešams, oglīšu nomaiņu.
Pēc sprieguma padeves pārtraukuma ir aktivēta atkārtotas ieslēgšanas bloķēšana.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
Iekārta nedarbojas.
Iekārta ir pārslogota.
 • Atlaidiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi un pēc tam nospiediet to vēlreiz. Pēc tam apm. 30 sekundes darbiniet iekārtu tukšgaitā.
Iekārta nedarbojas ar pilnu jaudu.
Nepietiekams pagarinātājkabeļa šķērsgriezums.
 • Lietojiet pagarinātājkabeli ar pietiekoši lielu šķērsgriezumu.
Nedarbojas ATC funkcija
 • Nododiet izstrādājumu Hilti servisā, lai veiktu remontu.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.