Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [2 MB]

DC-EX 125/5"M

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli

Papildus tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Strādājot ar iekārtu, valkājiet aizsargbrilles.
Image alternative Strādājot ar iekārtu, valkājiet dzirdes aizsargaprīkojumu.
Image alternative Strādājot ar iekārtu, valkājiet aizsargcimdus.

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Pārsegs
  DC-EX 125/5"M
  Paaudze:
  01
  Sērijas Nr.:

Drošība

Drošība

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus šajā dokumentācijā ietvertos drošības norādījumus un instrukcijas, kā arī drošības norādījumus par lietošanai atļautajām iekārtām. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
 • Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles.
 • Lietojiet elpceļu aizsardzības aprīkojumu, kas darba laikā pasargā seju un elpceļus no atlikušajiem putekļiem.
 • Arī tad, ja ir piemontēts pārsegs, vienmēr lietojiet attiecīgās, lietošanai atļautās Hilti iekārtas sānu rokturi.
 • Instrumenta nomaiņas laikā valkājiet aizsargcimdus.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Savienojuma elements
 2. Bloķēšanas slēdzis
 3. Priekšējā skava
 4. Slīdnis ar griezuma pozīcijas atzīmi
 5. Fiksators
 6. Slīdņa kamanas
 7. Ritenīši
 8. Vāks
 9. Rotācijas virziena bultiņa
 10. Sānu roktura stiprinājuma vieta
 11. Aizmugurējā sieniņa
 12. Slīdņa kamanas
 13. Pozīcijas atzīme leņķa slīpmašīnas adapterim
 14. Dziļuma atdures skala
 15. Fiksācijas skrūve
 16. Rotācijas virziena norāde leņķa slīpmašīnas slīpuma pozīcijai

Rievošanas adaptera komplekts

Image alternative
 1. Adapters
 2. Distancripa 3 mm
 3. Distancripa 6 mm
 4. Izlaušanas instruments

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Rievotais pārsegs DC‑EX 125/ 5" M ir paredzēts minerālu materiālu, jo īpaši mūra griešanai un rievošanai, lietojot 125 mm/5" ripas kopā ar Hilti putekļsūcēju. Rievoto pārsegu DC‑EX 125/ 5" M drīkst izmantot tikai leņķa slīpmašīnām AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S un AG 125-19SE, strādājot bez ūdens.

Piegādes apjoms

1 distancadapters, 3 distancripas (3 mm/0,1"), 2 distancripas (6 mm/0,2"), izlaušanas instruments
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.com .

Tehniskie parametri

Tehniskie parametri


DC-EX 125/5"M
Svars
1,35 kg
Ripas diametrs
125 mm
Griezuma platums ar dubultripām
25 mm
Maksimālais griezuma dziļums
28 mm

Dimanta griezējripas


Dimanta griezējripa
Lietošana
Griešana, rievošana
Saīsinājums
DC‑D
Virsma
minerāla

Lietošanas uzsākšana

Pārsega montāža

Image alternative
 1. Uzlieciet drošības pārsegu uz vārpstas sašaurinājuma tā, lai trīsstūra marķējumi uz iekārtas un uz pārsega būtu novietoti viens otram pretī.
 2. Lai novietotu pārsegu nepieciešamajā darba pozīcijā, sasveriet iekārtu radiāli un vienlaikus nospiediet leņķa slīpmašīnas sprūdu.
  • Sprūds dzirdami nofiksējas.

Pārsega atvēršana

Image alternative
 1. Nospiediet fiksatoru.
 2. Atveriet priekšējo skavu.
 3. Nospiediet bloķēšanas taustiņu.
 4. Atveriet pārsegu.

Dimanta griezējripas lietošana rievu iegriešanai

Šādiem darbiem nedrīkst izmantot "Kwick-Lock".
Šiem darbiem ir nepieciešams rievošanas adaptera komplekts, ko var iegādāties kā papildaprīkojumu.
Image alternative
 1. Noņemiet vārpstas stiprinājuma atloku.
 2. Uzskrūvējiet adapteru uz vārpstas un pievelciet to.
 3. Uzlieciet dimanta griezējripu, ievērojot norādīto rotācijas virzienu.
 4. Uzlieciet atstatuma gredzenus atbilstīgi nepieciešamajam rievas platumam.
 5. Uzlieciet dimanta griezējripu, ievērojot norādīto rotācijas virzienu.
 6. Uzskrūvējiet fiksācijas uzgriezni uz vārpstas un pievelciet to ar fiksācijas atslēgas palīdzību.
 7. Aizveriet pārsegu.

Dimanta griezējripas montāža

Image alternative
 1. Uzlieciet fiksācijas atloku uz vārpstas.
 2. Uzlieciet pirmo dimanta griezējripu uz fiksācijas atloka.
  Ņemiet vērā norādīto rotācijas virzienu.
 3. Uzskrūvējiet ātrās fiksācijas uzgriezni Kwick-Lock , līdz tas piespiežas pie ripas.
 4. Aizveriet pārsegu.

Dziļuma iestatīšana

 1. Atlaidiet fiksācijas skrūvi.
 2. Paspiediet aizmugurējo sieniņu tā, lai tā atrastos nepieciešamajā pozīcijā.
  • Iestatījums ir redzams uz skalas.
 3. Pievelciet fiksācijas skrūvi.

Iegremdēšanas funkcija

 1. Novietojiet slīdņa kamanas uz apstrādājamā materiāla.
 2. Ieslēdziet iekārtu.
 3. Iegremdējiet griezējripu apstrādājamajā materiālā.
  Ar fiksācijas skrūves palīdzību iegremdēšanas funkciju var atcelt.

Sānu roktura montāža

Image alternative
 • Piemontējiet sānu rokturi nepieciešamajā pusē.

Lietošana

Piekļuve sienām un stūriem

Image alternative
 1. Nospiediet bloķēšanas taustiņu.
 2. Atveriet priekšējo skavu vairāk nekā 180° leņķī.

Griezuma pozīcijas atzīmes

Atzīme 1 atbilst iekšējās griezējripas vai atsevišķās ripas pozīcijai.
Atzīme 2 parāda maksimālo iespējamo griezuma platumu, izmantojot otru griezējripu.

Instrumenta demontāža

Image alternative
 1. Atveriet pārsegu.
 2. Atlaidiet fiksācijas uzgriezni.
 3. Noņemiet dimanta griezējripu.
 4. Noņemiet distancgredzenus.
 5. Noņemiet dimanta griezējripu.
 6. Atskrūvējiet adapteru ar fiksācijas atslēgu.
 7. Pavelciet leņķa slīpmašīnas sviru.
 8. Pagrieziet pārsegu radiāli, līdz pārsegu var noņemt no iekārtas.

Joslas izlaušana

Image alternative
 • Izlauziet joslu.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.