Valoda

TE DRS‑B

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli lietošanas instrukcijā

Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:
Image alternative Ievērojiet lietošanas instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.
Image alternative Hilti Litija jonu akumulators
Image alternative Hilti Lādētājs

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs lietošanas instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Lietojiet elpceļu aizsargmasku ar putekļu filtru

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Putekļu nosūcēja modulis
  TE DRS‑B
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Drošība

Drošība

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukcijas un ar drošību saistīto informāciju par sistēmas produktiem.
 • Lietojiet putekļu moduli tikai kopā ar 1. attēls norādītajām elektroiekārtām, pretējā gadījumā ir iespējamas traumas.
 • Lietojiet izstrādājumu un tā papildaprīkojumu tikai tad, ja tas ir nevainojamā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet ietekmēt izstrādājuma vai tā papildaprīkojuma funkcijas vai to pārveidot.
 • Izstrādājums ir paredzēts profesionālai lietošanai. Izstrādājumu drīkst kopt un remontēt tikai pilnvarots un apmācīts personāls. Personālam jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem.
 • Strādājiet ar izstrādājumu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nelietojiet izstrādājumu, ja esat noguruši vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības var kļūt par cēloni nopietnām traumām.
 • Apstrādājot materiālu, var atdalīties tā šķembas. Materiāla šķembas var savainot ķermeni un acis. Izstrādājuma lietošanas laikā valkājiet acu aizsarglīdzekļus, aizsargķiveri un dzirdes aizsarglīdzekļus.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Traumu risks, ko rada krītoši instrumenti un/vai piederumi. Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai piemontētie piederumi ir droši nostiprināti.
 • Ūdens uzsūkšana ir aizliegta.
 • Putekļi, kas rodas slīpēšanas, griešanas un urbšanas laikā, var saturēt bīstamas ķimikālijas. Daži piemēri: svins vai krāsas uz svina bāzes; ķieģeļi, betons un citi mūra materiāli, dabīgais akmens un citi silikātus saturoši produkti; noteiktu veidu koksne, piemēram, skābardis, ozols un ķīmiska apstrādāta koksne; azbests vai azbestu saturoši materiāli. Nosakiet ekspozīcijas līmeni, kam pakļauts iekārtas lietotājs un tuvumā esošās personas, vadoties pēc apstrādājamo materiālu bīstamības kategorijas. Veiciet nepieciešamos pasākumus, lai ekspozīcija nesasniegtu kaitīgu līmeni, piemēram, lietojiet putekļu nosūkšanas sistēmu vai piemērotus elpceļu aizsardzības līdzekļus. Vispārīgie ekspozīcijas ierobežošanas pasākumi ir šādi:
 • darbs labi vēdināmās vietās,
 • izvairīšanās no ilgstošas saskares ar putekļiem,
 • putekļu novirzīšana projām no sejas un ķermeņa,
 • aizsargapģērba valkāšana un savārtītā apģērba mazgāšana ar ūdeni un ziepēm.
 • Ja vien iespējams, lietojiet attiecīgajam lietojumam piemērotu, Hilti ieteiktu putekļu savācēju.
 • Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes, jālieto antistatiska iesūkšanas šļūtene.
 • Raugieties, lai uz adaptera un instrumenta patronas ārējām virsmām nebūtu eļļas un smērvielu. Ja virsmas, pie kurām tiek piemontēts putekļu nosūcēja modulis TE DRS-B, ir savārtītas ar eļļu un/vai smērvielām, modulis TE DRS-B var nokrist. Attīriet adapteru un instrumenta patronas ārējās virsmas no eļļas un smērvielām, izmantojot drāniņu.
 • Raugieties, lai modulis nepārkarstu. Temperatūrā virs 80° C materiāls kūst.
 • Neizmantojiet moduli sistēmas pārnēsāšanai vai pārbīdīšanai. Izmantojiet šim nolūkam paredzētos elektroiekārtas rokturus.
 • Darbības laikā neturiet elektroiekārtu aiz nosūcēja galvas.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Nosūcēja bāze
 2. Kloķsvira
 3. Adapters Y
 4. Adapters S
 5. Nosūcēja galva, īsā
 6. Nosūcēja galva, garā

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir putekļu nosūcēja modulis, kas tiek izmantots kā papildu aprīkojums kopā ar Hilti atskaldāmajiem āmuriem un putekļu savācēju.

Piegādes komplektācija

Nosūcēja bāze, kloķsvira, adapters S, adapters Y, nosūcēja galva, īsā, nosūcēja galva, garā, lietošanas instrukcija
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Tehniskie parametri


Nosūcēja galva, garā
Nosūcēja galva, īsā
Svars
≤ 590 g
≤ 440 g
Izmēri (garums × platums × augstums)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Instrumenta tips
Smailais kalts, plakanos kaltus, izsišanas instrumenti
Smailais kalts, plakanos kaltus, izsišanas instrumenti
Instrumenta garums
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Lietošana

Putekļu nosūcēja moduļa montāža

No nosūcēja galvas izvirzītais brīvais instrumenta garums nedrīkst būt lielāks nekā 125 mm un mazāks nekā 30 mm. Tas ļauj nodrošināt optimālu putekļu nosūkšanu.
Atļauts izmantot tikai uz 2. attēlā redzamos smailos kaltus, plakanos kaltus un izsišanas instrumentus.
Raugieties, lai montāžas laikā elektroiekārtā nebūtu ievietots darba instruments.
Image alternative
 1. Izvēlieties piemērotu adapteru un līdz galam uzspraudiet adapteru uz instrumenta patronas.
 2. Atveriet kloķsviru pie nosūcēja bāzes.
 3. Līdz galam uzspraudiet nosūcēja bāzi ar atvērtu kloķsviru uz adaptera.
 4. Aizveriet kloķsviru.
 5. Izvēlieties nosūcēja galvu, kas atbilst instrumenta garumam.
 6. Uzlieciet nosūcēja galvu uz nosūcēja bāzes.
  Šo mezglu arī samontētā un saspraustā stāvoklī var uzglabāt un transportēt koferī / kārbā.
 7. Noņemiet no darba instrumenta putekļu aizsarga uzmavu, ja tāda ir piemontēta, un ievietojiet darba instrumentu.
  Ievērojiet attiecīgos elektroiekārtas lietošanas instrukcijas norādījumus.
 8. Savienojiet putekļu savācēju ar nosūcēja moduli.

Putekļu nosūcēja moduļa demontāža

 • Lai demontētu moduli, veiciet attiecīgās darbības apgrieztā secībā.
  Demontējiet nosūcēja galvu citā veidā, bet tikai pavelkot pastiprināto nosūcēja galvas gala gredzenu.

Lietošana

BRĪDINĀJUMS!
Putekļu nosūcēja moduļa nokrišanas radīts traumu risks. Ja nav pareizi aizvērta kloķsvira, putekļu nosūcēja modulis var nokrist.
 • Raugieties, lai kloķsvira būtu aizvērta.
Ievērojiet putekļu savācēja lietošanas instrukciju. Regulāri iztukšojiet putekļu savācēju.
 1. Pievienojiet putekļu savācēju un ieslēdziet to.
 2. Ieslēdziet elektroiekārtu.

Apkope un uzturēšana

Moduļa apkope

Nelietojiet eļļas, smērvielas vai tīrīšanas līdzekļus.
Notīriet korpusa virsmas tikai ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
 1. Noņemiet pieķērušos netīrumus un pārbaudiet, vai iesūkšanas atveres nenosprosto putekļu paliekas.
 2. Regulāri mazgājiet moduli ar aukstu ūdeni.
 3. Regulāri attīriet adapteru iekšējās virsmas no smērvielām un putekļu paliekām.

Uzturēšana

 • Regulāri pārliecinieties, vai visas iekārtas un tās papildaprīkojuma ārējās daļas ir nebojātas un visi vadības elementi darbojas nevainojami. Nelietojiet iekārtu, ja ir bojātas tās daļas vai traucētas vadības elementu funkcijas.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Izplūst pārmērīgs putekļu daudzums.
Putekļu savācējs ir pilns.
 • Iztukšojiet putekļu savācēju.
Bojāta nosūcēja galva.
 • Nomainiet nosūcēja galvu.
Aizsērējis iesūkšanas kanāls.
 • Iztīriet nosūkšanas kanālu.
Instrumentu izvirzītais garums pārsniedz 125 mm.
 • Lietojiet īsāku instrumentu vai garo nosūcēja galvu.
Putekļu modulis TE DRS‑B nokrīt
Putekļu nosūcēja modulis nav pareizi piemontēts.
Uz adaptera un instrumenta patronas ir eļļa vai smērvielas.
 • Ar drāniņas palīdzību attīriet adapteru un instrumenta patronas ārējās virsmas no eļļas un smērvielām.
Bojāts fiksācijas mehānisms.
 • Nomainiet fiksācijas mehānismu (kloķsviru un fiksācijas saiti).
Izvēlēts neatbilstīgs adapters.
 • Izvēlieties atbilstīgu adapteru.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

Papildu informācija

Image alternative
Papildinformācija par lietošanu, tehniku, vides aizsardzību un materiālu otrreizējo pārstrādi ir pieejama, izmantojot šādu saiti: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Šī saite QR koda veidā ir iekļauta arī lietošanas instrukcijas beigās.