Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [2 MB]

DWP 10

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Simboli

Šajā dokumentācijā lietotie simboli
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Simboli uz izstrādājuma
Image alternative Izlasiet lietošanas instrukciju
Image alternative Maksimālais darba spiediens
Image alternative Uzpildes tilpums
Image alternative CE pārbaudes numurs

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Ūdens pievades iekārta
  DWP 10
  Paaudze:
  01
  Sērijas numurs:

Drošība

Drošība

 • Nekādā gadījumā nemēģiniet ietekmēt izstrādājuma funkcijas vai to pārveidot.
 • Nekādā gadījumā neveiciet manipulācijas ar drošības vārstu vai tā pārveidi.
 • Šo izstrādājumu nedrīkst lietot bērni un jaunieši.
 • Nekādā gadījumā neiepildiet iekārtā ūdeņraža peroksīdu vai citas vielas, kas izdala skābekli.
 • Saskare ar augstspiediena ūdens tvertnes materiāliem vai izraisīt eksplozīvu spiediena paaugstināšanos.
 • Raugieties, lai ūdens pievades iekārta nesakarstu virs maksimālās darba temperatūras.
 • Maksimālās darba temperatūras pārsniegšana var izraisīt eksplozīvu spiediena paaugstināšanos.
 • Sūknēšanas laikā vienmēr vērojiet manometru, lai nepārsniegtu maksimālo darba spiedienu.
 • Pēc tvertnes lietošanas iztukšojiet to katru dienu.
 • Nekādā gadījumā neatstājiet tvertnē šķidruma paliekas.
 • Glabājiet izstrādājumu sausā vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Tvertne
 2. Uzpildes līmeņa indikācija
 3. Spraudnis
 4. Manometrs
 5. Drošības vārsts
 6. Sūknis
 7. Šļūtenes savienojuma nipelis ar lodveida krānu
 8. Šļūtene
 9. Saspraužams šļūtenes savienojums
 10. Izplūdes atvere

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Šeit aprakstītais izstrādājums ir augstspiediena ūdens tvertne, kas paredzēta dzesēšanas un skalošanas šķidrumu pievadīšanai urbjmašīnām, betona zāģiem vai iekārtām ar abrazīvajām griezējripām. Šim nolūkam parasti tiek izmantots ūdens.

Varbūtējā nepareizā lietošana

Šis izstrādājums nav paredzēts:
 • uzliesmojošiem šķidrumiem;
 • ūdeņraža peroksīdam un tamlīdzīgām vielām, kas izdala skābekli;
 • kodīgām vielām (noteiktiem dezinfekcijas un impregnēšanas līdzekļiem, skābēm, sārmiem);
 • amonjaku saturošiem šķidrumiem;
 • šķīdinātājiem un šķīdinātājus saturošiem šķidrumiem;
 • bieziem, lipīgiem vai nogulsnes veidojošiem šķidrumiem (krāsām, smērvielām);
 • lietošanai pārtikas nozarē.
Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst lietot:
 • kopā ar ārējiem spiediena uzturēšanas avotiem;
 • šķidrumu uzglabāšanai;
 • acu skalošanai.

Piegādes komplektācija

Tvertne ar sūkni, šļūtene ar savienojumiem, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group | ASV: www.hilti.com .

Tehniskie parametri

Tvertnes materiāls ir tērauds ar poliestera pārklājumu.
Svars tukšā veidā
5,2 kg
Kopējais tilpums
13 ℓ
Maksimālais uzpildes tilpums
10 ℓ
Tehniskais atlikušais daudzums
0,03 ℓ
Maksimālais darba spiediens
6 bar
Maksimālā darba temperatūra
40 ℃

Sagatavošanās darbam

Ūdens pievades iekārtas montāža

Image alternative
 1. Pirms montāžas pārbaudiet, vai tvertnei, sūknim un šļūtenei nav bojājumu.
 2. Iespraudiet šļūteni izplūdes atverē [1].
 3. Piesūknējiet tukšo ūdens pievades iekārtu līdz spiedienam 2 bar [2].
  • 30 min laikā spiediens nedrīkst pazemināties vairāk kā par 0,5 bar!
 4. Lai veiktu pārbaudi, pavelciet drošības vārsta sarkano pogu [3].
  • Spiedienam jāpazeminās.

Ūdens pievades iekārtas uzpilde

Image alternative
 1. Iepildiet ūdeni tvertnē [1].
 2. Pārbaudiet uzpildes līmeni šļūtenē [2].
 3. Vairākas reizes pārvietojiet caurspīdīgo šļūteni pie tvertnes no augšas uz leju [3].
  • Šķidruma līmenis šļūtenē un tvertnē izlīdzinās. Pēc tam šļūtenē redzamais šķidruma līmenis atbilst tvertnes uzpildes līmenim, kas ir nolasāms uz skalas.

Ūdens pievades iekārtas sagatavošana

Image alternative
 1. Ieskrūvējiet sūkni tvertnē [1].
 2. Paspiediet sūkņa rokturi uz leju un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā [2].
  • Sūkņa rokturis ir atbloķēts.
 3. Paaugstiniet spiedienu tvertnē līdz apm. 2 bar [3].
  • Maksimālais spiediens nedrīkst pārsniegt 6 bar (sarkano atzīmi uz manometra). Ja tiek pārsniegts maksimālais spiediens, iedarbojas drošības vārsts, lai novērstu pārspiedienu.
 4. Paspiediet sūkņa rokturi uz leju un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
  • Sūkņa rokturis ir nobloķēts.

Lietošana

Image alternative
 1. Savienojiet augstspiediena ūdens tvertnes spraudsavienojumu ar nipeli [1].
 2. Pagrieziet lodveida krānu.
  • Sākas šķidruma pievade.
  • Šķidruma daudzumu var regulēt ar lodveida krāna palīdzību.
 3. Veiciet papildu sūknēšanu, kad spiediens pazeminās zem 1 bar [2].
 4. Kad tvertne ir tukša, veiciet tās uzpildi.

Pēc lietošanas

Image alternative
 1. Velciet uz augšu drošības vārsta sarkano pogu tik ilgi, līdz tvertnē vairs nav paaugstināts spiediens
 2. Aizveriet lodveida krānu un atvienojiet spraudsavienojumu un nipeli [1].
 3. Nobloķējiet sūkņa rokturi.
 4. Izskrūvējiet sūkni no tvertnes.
 5. Izlejiet no tvertnes atlikušo ūdeni.
 6. Noslaukiet ūdens pievades iekārtu ar mitru drāniņu.
 7. Aptiniet šļūteni ap tvertni un uzspraudiet savienojumu uz ūdens pievades iekārtas spraudņa [2].
 8. Ļaujiet ūdens pievades iekārtai izžūt un glabājiet to saules stariem un sala pasargātā vietā.

Apkope un uzturēšana

Apkopes un uzturēšanas darbi

Image alternative
 1. Regulāri pārbaudiet iekārtu.
  • Mēs iesakām ik pēc 2 gadiem veikt ārēju un ik pēc 5 gadiem – iekšēju pārbaudi, kā arī ik pēc 10 gadiem – stiprības pārbaudi, ko veic eksperts.
 2. Izjauciet sūkni [1] un ieziediet ar smērvielu blīvgredzenu [a] un manšeti [b].
 3. Veiciet apkopes darbus pēc katrām 50 lietošanas reizēm, taču ne retāk kā vienu reizi gadā!
  Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

Traucējumu diagnostikas tabula

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ūdens pievades iekārtā nepaaugstinās spiediens.
Sūknis nav pieskrūvēts.
 • Stingri ieskrūvējiet sūkni.
Bojāts sūkņa blīvgredzens.
 • Nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.
Bojāta manšete.
 • Nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.
Augšpusē no sūkņa izplūst šķidrums.
Netīrs vai bojāts vārsta disks.
 • Notīriet vārsta disku vai nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.
Drošības vārsts nostrādā priekšlaicīgi.
Bojāts drošības vārsts.
 • Nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.
Manometrs nerāda tvertnes spiedienu.
Bojāts manometrs.
 • Nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Neizmetiet šo izstrādājumu sadzīves atkritumos!
Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.

Ražotāja informācija

HILTI DWP10 sērijas 3585 izstrādājumi atbilst Spiediena iekārtu direktīvas 2014/68/ES prasībām un ir marķēti ar CE zīmi.
Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.