Valoda

BX-S
BX‑SH B3

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli lietošanas instrukcijā

Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:
Image alternative Ievērojiet lietošanas instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs lietošanas instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Iekārta atbalsta tehnoloģiju NFC, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.

Uz izstrādājuma

Lāzera informācija
Image alternative Lāzera 1. klase saskaņā ar standartu IEC⁄EN 60825-1:2014 un atbilstīgi CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Lāzers
  Turētājs
  BX-S
  BX-SH B3
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Image alternative
Ražotājs, uzņemoties pilnu atbildību, apliecina, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst spēkā esošo tiesību aktu un standartu prasībām.
Tehnisko dokumentāciju glabā:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šis izstrādājums var radīt bīstamas situācijas, ja ar to rīkojas neatbilstīgi. Drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt izstrādājuma bojājumus un/vai smagas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar izstrādājumu sprādzienbīstamā vidē, kurā atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.
 • Lietojot izstrādājumu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai.
 • Lietojiet izstrādājumu tikai paredzētajā diapazonā.
 • Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos drošības tehnikas noteikumus.
Elektrodrošība
 • Sargājiet izstrādājumu no lietus un mitruma. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus vai eksploziju.
 • Nosusiniet izstrādājumu, pirms to ievietot transportēšanas tvertnē.
Personīgā drošība
 • Strādājiet ar izstrādājumu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nelietojiet izstrādājumu, ja esat noguruši vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības izstrādājuma lietošanas laikā var kļūt par cēloni nopietnām traumām.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu.
 • Valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu. Individuālā aizsargaprīkojuma lietošana samazina traumu risku.
 • Nepadariet neefektīvus iekārtas drošības elementus un nenoņemiet norādījumu un brīdinājuma zīmes.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms bateriju ievietošanas, izstrādājuma pacelšanas vai pārnēsāšanas pārliecinieties, ka izstrādājums ir izslēgts.
 • Lietojiet izstrādājumu un tā papildaprīkojumu saskaņā ar šo instrukciju un norādījumiem, kas attiecas uz konkrēto iekārtas tipu. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Izstrādājumu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no mērierīču lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo mērierīci bieži un to labi pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
 • Izstrādājumu nedrīkst lietot medicīnisko ierīču tuvumā.
Izstrādājuma lietošana un apkope
 • Lietojiet izstrādājumu un tā papildaprīkojumu tikai tad, ja tas ir nevainojamā stāvoklī.
 • Laikā, kad izstrādājums netiek lietots, glabājiet to tā, lai tam nevarētu piekļūt bērni. Neļaujiet izstrādājumu lietot personām, kuras nav iepazinušās ar tā funkcijām vai izlasījušas šo instrukciju. Izstrādājums ir bīstams, ja to lieto personas bez pietiekamas pieredzes.
 • Rūpīgi veiciet izstrādājuma apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē izstrādājuma nevainojamu darbību. Pirms iekārtas lietošanas uzdodiet veikt bojāto daļu remontu. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tādēļ, ka nav nodrošināta pareiza izstrādājumu apkope.
 • Nekādā gadījumā nedrīkst izstrādājumu pārveidot vai veikt ar to citas neatļautas manipulācijas. Ja tiek veikti pārveidojumi vai modificēšanas pasākumi, ko nav nepārprotami akceptējis Hilti , lietotāja tiesības sākt izstrādājuma ekspluatāciju var tikt ierobežotas.
 • Pirms svarīgu mērījumu veikšanas, kā arī pēc mērierīces kritiena vai pakļaušanas citai mehāniskai iedarbībai jāpārbauda izstrādājuma precizitāte.
 • Sakarā ar iekārtas darbības principu mērījumu rezultātu var ietekmēt noteikti apkārtējie apstākļi. Tas attiecas arī, piemēram, uz gadījumiem, kad tuvumā atrodas iekārtas, rada spēcīgus magnētiskos vai elektromagnētiskos laukus, vibrāciju un temperatūras izmaiņas.
 • Straujas mērījumu apstākļu izmaiņas var sagrozīt mērījumu rezultātus.
 • Ja izstrādājums no liela aukstuma tiek pārvietots siltā telpā vai otrādi, tam pirms lietošanas jāļauj aklimatizēties. Liela temperatūras starpība var izraisīt kļūdainas darbības un sagrozīt mērījumu rezultātus.
 • Lietojot adapterus un papildaprīkojumu, pārliecinieties, ka aprīkojums ir droši piestiprināts.
 • Neskatoties uz to, ka izstrādājums ir paredzēts lietošanai skarbos būvobjekta apstākļos, ar to, tāpat kā visiem citiem optiskajiem un elektriskajiem izstrādājumiem (tālskati, brillēm, fotoaparātu), ir jārīkojas uzmanīgi.
 • Ievērojiet norādīto darba un uzglabāšanas temperatūru.

Papildnorādījumi par drošību

 • Izstrādājuma neatbilstīgas atvēršanas rezultātā var rasties lāzera starojums, kas pārsniedz 1. klasei noteiktos parametrus. . Uzticiet izstrādājuma remontu tikai Hilti servisa darbiniekiem.
 • Nevērsiet izstrādājumu pret sauli vai citiem spēcīgas gaismas avotiem.
 • Nevērsiet lāzeru pret citām personām un pret nenosegtu ādu no neliela attāluma.
 • Izslēdziet izstrādājumu, kad jūs to nelietojat.
 • Nelietojiet izstrādājumu ļoti gaišāks vidē. Lāzera staram pastāvīgi jābūt redzamam. Ja nepieciešams, apēnojiet vai aptumšojiet darba zonu.
 • Pēc izstrādājuma kritiena vai pakļaušanas citai mehāniskai ietekmei pārbaudiet tā darbības precizitāti.
 • Lai nepieļautu kļūdainus mērījumus, raugieties, lai lāzera stara lodziņš būtu tīrs.
 • Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošās darba aizsardzības prasības.

Elektromagnētiskā savietojamība

Neskatoties uz to, ka izstrādājums atbilst visstingrākajām attiecīgo direktīvu prasībām, Hilti nevar izslēgt iespēju, ka tā darbību traucē spēcīgs starojums, izraisot kļūdainas operācijas. Šādā gadījumā, kā arī tad, ja citu iemeslu dēļ rodas šaubas par mērījumu rezultātiem, jāveic kontroles mērījumi. Tāpat Hilti nevar izslēgt arī iespēju, ka tiek radīti traucējumi citu iekārtu (piemēram, lidmašīnu navigācijas aprīkojuma) darbībai.

Rūpīga apiešanās ar baterijām un to lietošana

 • Pirms pārtraukt izstrādājuma lietošanu uz ilgāku laiku, izņemiet no tā baterijas. Ilgstošas uzglabāšanas laikā var rasties bateriju korozija un notikt pašizlāde.
 • Raugieties, lai baterijas nebūtu pieejamas bērniem.
 • Neizmantojiet vienlaicīgi jaunas un vecas baterijas. Vienmēr nomainiet visas baterijas vienlaicīgi. Neizmantojiet dažādu ražotāju un atšķirīgu modeļu baterijas.
 • Neizmantojiet bojātas baterijas.
 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai tam paredzētā tipa baterijas. Cita tipa bateriju lietošana var izraisīt traumas un aizdegšanās risku.
 • Mainot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti. Pastāv eksplozijas risks.
 • Nepārkarsējiet baterijas un nemetiet tās ugunī. Baterijas var eksplodēt vai izdalīt toksiskas vielas.
 • Nemēģiniet uzlādēt baterijas.
 • Nenostipriniet baterijas izstrādājumā ar lodēšanas palīdzību.
 • Nemēģiniet izlādēt baterijas, izveidojot īsslēgumu. Baterijas var kļūt nehermētiskas eksplodēt, aizdegties un savainot cilvēkus.
 • Nesabojājiet baterijas un nemēģiniet tās izjaukt. Baterijas var kļūt nehermētiskas eksplodēt, aizdegties un savainot cilvēkus.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Lāzera stara lodziņš
 2. Iestatīšanas gredzens
 3. Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš
 4. Atbloķēšanas taustiņš
 5. Stiprinājuma skrūve
 6. Turētājs

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir lāzers. Tas ir paredzēta tikai un vienīgi lietošanai kopā ar montāžas iekārtu BX 3 . Ja lāzers ir piemontēts pie atbilstīgā turētāja BX‑SH B3 (01) un iestatīts noteikts atstatums, ar lāzera palīdzību ir iespējams ātri un precīzi noteikt nākamā stiprinājuma elementa montāžas vietu.

Izstrādājums ir paredzēts lietošanai iekštelpās.

Piegādes komplektācija

Lāzers, 3x AA baterijas (tikai noteiktos tirgus reģionos), lietošanas instrukcija
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group .

Indikācija "Zems bateriju uzlādes līmenis"

Ja bateriju uzlādes līmenis pazeminās zem 10 %, lāzera diode mirgo noteiktā ritmā:
Rašanās brīdis
Gaismas signāls
Ieslēgšanas brīdī
Mirgo 5×
Darbības laikā
Mirgo 5× (ik pēc 5 minūtēm)

Tehniskie parametri

Projekcijas rādiuss
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,8 in, 15,7 in, 19,7 in, 23,6 in, 31,5 in)
Precizitāte (Ja nav piespiesta montāžas iekārta)
-15% ... +5%
Lāzera klase
1
Automātiskā izslēgšanās
≈ 6 min
Darbības ilgums
ja +20 °C (+68 °F): 15 h (raksturīgais)
Strāvas padeve
3× AA baterijas (1,5 V)
Sprieguma diapazons
2,7 V … 5 V
Maksimālā vidējā izejas jauda (p)
≤ 600 mW
Svars kopā ar baterijām
266 g
(9,4 oz)
Svars kopā ar turētāju un baterijām
354 g
(12,5 oz)
Lāzera izmēri (garums × platums × augstums)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,08 in × 2,76 in × 3,01 in)
Turētāja izmēri (garums × platums × augstums)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,36 in × 3,96 in × 5,41 in)
Maksimālais gaisa mitrums bez kondensācijas
85%
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
0 ℃ … 50 ℃
(32 ℉ … 122 ℉)
Uzglabāšanas temperatūra
−15 ℃ … 70 ℃
(5 ℉ … 158 ℉)

Lietošana

Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Ekspluatācijas sākšana

BX-S piegādes komplektācijā ir iekļautas baterijas (noteiktos tirgus reģionos). Pirms lietošanas jānoņem izolējošā plēve, ar kuras palīdzību baterijas tiek aizsargātas pret priekšlaicīgu izlādēšanos.
 1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
 2. noņemiet izolējošo plēvi.
 3. Uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu, vispirms ievietojot tā izvirzījumu un pēc tam to aizverot. Vāciņš nofiksējas ar sadzirdamu troksni.

Bateriju nomaiņa

Image alternative
 1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
 2. Ievietojiet bateriju nodalījumā trīs AA baterijas.
  • Ievērojiet pareizu polaritāti.
 3. Uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu, vispirms ievietojot tā izvirzījumu un pēc tam to aizverot. Vāciņš nofiksējas ar sadzirdamu troksni.

Turētāja montāža

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks, ko rada iespiešana turētāja montāžas laikā!
 • Turētāja montāžas laikā lietojiet piemērotus roku aizsarglīdzekļus.
Image alternative
 1. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi.
 2. Aplieciet turētāju ap montāžas iekārtu.
 3. Pievelciet stiprinājuma skrūvi.
 4. Pārbaudiet, vai montāža ir veikta pareizi.
  • Turētāja atverēm precīzi jāsakrīt ar montāžas iekārtas ventilācijas atverēm.

Lāzera montāža / demontāža

Image alternative
 1. Piemontējiet turētāju.
 2. Uzlieciet lāzeru ar priekšējo fiksācijas mēlīti uz turētāja.
 3. Pēc tam uzspiediet lāzeru ar aizmugurējo fiksācijas mēlīti uz turētāja, līdz tas nofiksējas ar sadzirdamu klikšķi.
 4. Pārbaudiet, vai abas lāzera fiksācijas mēlītes ir kārtīgi nofiksējušās turētājā.
 5. Lai demontētu, nospiediet lāzera atbloķēšanas taustiņu un noņemiet lāzeru no turētāja.

Lāzera lietošana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, ko rada lāzera staru iedarbība! Var rasties nespējams nekontrolēts lāzera starojums.
 • Nelietojiet izstrādājumu, ja ir saplīsusi lēca vai lāzera stara lodziņš vai ja lāzera izskats ir neparasts (ar pārāk gaišām vai pārāk tumšām zonām, pārtrauktu lāzera loku utt.).
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Nepareizas lietošanas radīts apdraudējums! Kļūdaini mērījumu rezultāti var izraisīt stiprinājuma elementu iedzīšanu nepareizā vietā.
 • Šis izstrādājums ir palīglīdzeklis un neaizstāj mērierīci. Tas ir paredzēts tikai pietuvinātiem mērījumiem un nevar nodrošināt precīzus mērījumu rezultātus. Lietošanas laikā ņemiet vērā iespējamās mērījumu pielaides.
 • Lietojiet lāzeru BX‑S tikai kopā ar atbilstīgo turētāju BX‑SH B3, kas nostiprināts uz Hilti izstrādājumu sērijas BX 3 montāžas iekārtas.
 • Montāžas iekārtu drīkst lietot tikai ar magazīnas atbalsta kāju, un tai jābūt precīzi uzliktai taisnā leņķī.
 • Lietojiet lāzeru tikai uz pēc iespējas gludām virsmām.
Image alternative
 1. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu lāzeru.
  Lāzers izslēdzas automātiski, ja 6 minūtes netiek iedzīts neviens stiprinājuma elements.
 2. Iestatiet nepieciešamo atstatumu ar iestatīšanas ritentiņu.
 3. Iedzeniet stiprinājuma elementu (skat. montāžas iekārtas lietošanas instrukciju).
 4. Sagatavojiet montāžas iekārtu nākamā stiprinājuma elementa iedzīšanai, novietojot to uz virsmas tā, lai lāzera loks būtu precīzi nocentrēts virs iepriekš iedzītā stiprinājuma elementa.
  Pareizs rādiuss tiek parādīts tikai tad, kad montāžas iekārta nav piespiesta.
 5. Iedzeniet nākamo stiprinājuma elementu.
 6. Atkārtojiet 3. līdz 5. darbību, līdz ir iedzīti visi nepieciešamie stiprinājuma elementi.
 7. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu lāzeru.

Apkope un uzturēšana

Izstrādājuma kopšana
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Nopūtiet putekļus no lāzera stara lodziņa. Nepieskarieties lāzera stara lodziņam ar pirkstiem.
 • Notīriet korpusa virsmas tikai ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Nelietojiet izstrādājumu, ja tam ir radušies bojājumi un/vai funkciju traucējumi. Nekavējoties nododiet izstrādājumu Hilti servisā remonta veikšanai.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem piemontējiet vietā visas aizsargierīces un pārbaudiet, vai tās darbojas nevainojami.
Lai izstrādājuma lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas, patēriņa materiālus un piederumus, kuru lietošanu kopā ar šo izstrādājumu akceptē Hilti , var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Precizitātes pārbaude

 1. Atzīmējiet uz gludas virsmas punktu (krustiņu).
 2. Pareizi uzmontējiet lāzeru uz montāžas iekārtas.
 3. Novietojiet montāžas iekārtu ar izvirzījumu atzīmētā krustiņa centrā.
 4. Ieslēdziet lāzeru un iestatiet to uz 300 mm.
 5. Veiciet uz projicētā lāzera loka trīs papildu atzīmes pa kreisi un pa labi no sākotnējās atzīmes, kā arī virs tās.
 6. Izslēdziet lāzeru un nolieciet montāžas iekārtu malā.
 7. Izmēriet attālumu starp sākotnējo atzīmi un trim jaunajām atzīmēm.
  • Neviena punkta novirze nedrīkst pārsniegt -15 % līdz + 5 % no 300 mm.
  • Ja novirze ir lielāka, vērsieties Hilti servisā.
 8. Atkārtojiet 4. līdz 7 darbību ar visiem pārējiem rādiusiem (400 mm, 500 mm, 600 mm un 800 mm).

Transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas transportēšanas pārbaudiet, vai izstrādājums nav bojāts.
Uzglabāšana
 • Glabājiet izstrādājumu un baterijas vēsā un sausā vietā. Ievērojiet temperatūras robežvērtības, kas norādītas tehnisko parametru sadaļā.
 • Nekādā gadījumā neglabājiet izstrādājumu un baterijas saulē, uz siltuma avotiem vai aiz stikla.
 • Glabājiet izstrādājumu un baterijas tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni un nepiederošas personas.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas uzglabāšanas pārbaudiet, vai izstrādājums nav bojāts.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Lāzers nedarbojas.
Baterijas ir tukšas.
Nepareizi ieliktas baterijas.
Pirms pirmās lietošanas nav noņemta izolējošā plēve.
Pārsniegts pieļaujamais temperatūras diapazons.
 • Nodrošiniet, lai izstrādājums lēni sasniedz pieļaujamo darba temperatūras diapazonu.
Bojāts ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš vai lāzers.
 • Vērsieties Hilti servisā.
Nepareizi mērījumu rezultāti
Netīrumi vai svešķermeņu starp turētāju un montāžas iekārtu vai starp turētāju un lāzeru
 • Veiciet montāžas iekārtas, turētāja un lāzera stiprinājuma tīrīšanu.
Turētājs nepareizi uzmontēts uz montāžas iekārtas vai lāzers nepareizi piemontēts pie turētāja
 • Demontējiet turētāju un lāzeru un piemontējiet abus izstrādājumi pareizi.
Lāzera diode ir bojāta vai pārregulējusies trieciena rezultātā
 • Vērsieties Hilti servisā.
Montāžas iekārta nav novietota taisnā leņķī pret virsmu.
 • Novietojiet montāžas iekārtu precīzi taisnā leņķī attiecībā pret virsmu. Lietojiet magazīnas atbalsta kāju.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Nepareizas utilizācijas radīts apdraudējums.
 • Ja aprīkojuma utilizācija netiek veikta atbilstīgi noteiktajai kārtībai, iespējamas šādas sekas: sadedzinot sintētisko vielu daļas rodas indīgas gāzes, kas var izraisīt saslimšanas. Baterijas var eksplodēt un bojājumu vai spēcīgas sasilšanas gadījumā izraisīt saindēšanos, apdegumus, ķīmiskos apdegumus vai vides piesārņojumu. Vieglprātīgi likvidējot atkritumus jūs dodat iespēju nepiederošām personām pretlikumīgi izmantot aprīkojumu. Tā rezultātā šīs personas var savainoties pašas, savainot citus vai radīt vides piesārņojumu.
 • Utilizējiet baterijas saskaņā ar valsts normatīvo aktu prasībām.
Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Saskaņā ar Eiropas Direktīvu par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās īstenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod utilizācijai saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroniskās mērierīces sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.