Valoda

R 6-22

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli lietošanas instrukcijā

Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:
Image alternative Ievērojiet lietošanas instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.
Image alternative Hilti Litija jonu akumulators
Image alternative Hilti Lādētājs

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs lietošanas instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Aizsardzības klase II (divkārša izolācija)
Image alternative Lietot tikai telpās
Image alternative Iekārta atbalsta tehnoloģiju NFC, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
Image alternative Izmantotā Hilti litija jonu akumulatoru sērija. Ņemiet vērā informāciju, kas iekļauta nodaļā Nosacījumiem atbilstīga lietošana .
Image alternative Litija jonu akumulators
Image alternative Ja uz izstrādājuma tas ir norādīts, šī sertifikācijas iestāde ir sertificējusi izstrādājumu laišanai apritē ASV un Kanādas tirgū saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Radio
  R 6-22
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Image alternative
Ražotājs, uzņemoties pilnu atbildību, apliecina, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst spēkā esošo tiesību aktu un standartu prasībām.
Tehnisko dokumentāciju glabā:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgie drošības norādījumi

UZMANĪBU! Jāizlasa visas instrukcijas. Šeit iekļauto darba drošības noteikumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.
Rūpīgi saglabājiet šo instrukciju.
Darba vieta
 • Rūpējieties par labu darba vietas apgaismojumu.
 • Aizliegts veikt nepieļautas manipulācijas vai izmaiņas iekārtā.
 • Iekārta nav paredzēta stiprināšanai pie sienas.
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
Personīgā drošība
 • Izstrādājumu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām psihiskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez pietiekamas pieredzes un/vai pietiekamām zināšanām. Atbildīgajai personai ir jāinstruē šādas personas par drošu rīcību ar iekārtu un jāuzrauga tās iekārtas lietošanas laikā.
 • Paskaidrojiet bērniem, ka iekārta nav paredzēta rotaļām.
 • Bērni, kas ir sasnieguši 8 gadu vecumu, atbildīgajai personai jāinstruē par drošu rīcību ar iekārtu un jāuzrauga iekārtas lietošanas laikā.
 • Nevalkājiet rotaslietas, gredzenus vai ķēdītes. Rotaslietas var radīt īssavienojumu un izraisīt apdegumus.
 • Izvairieties no saskares ar kontaktiem.
Akumulatoru pareiza lietošana un apkope
 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nemēģiniet izmantot vai uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecienam, krituši no vairāk nekā viena metra augstuma vai ir citā veidā bojāti. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet akumulatoru labi pārredzamā, ugunsdrošā vietā, pietiekamā atstatumā no degošiem materiāliem. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Ja pēc stundas akumulators joprojām ir tik karsts, ka to ir grūti satvert, tas nozīmē, ka tas ir bojāts. Vērsieties Hilti servisā .
Serviss
 • Uzdodiet veikt iekārtas remontu tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet turpmāk izklāstītos drošības norādījumus, lai litija jonu akumulatoru lietošana neradītu apdraudējumu. Norādījumu neievērošana var izraisīt ādas kairinājumu, smagas korozīvas traumas, ķīmiskos apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Lietojiet akumulatorus tikai tad, ja tie ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī.
 • Rīkojieties ar akumulatoriem uzmanīgi, lai pasargātu tos no bojājumiem un nepieļautu veselībai ļoti kaitīgu šķidrumu izplūdi!
 • Nekādā gadījumā nedrīkst veikt akumulatoru pārveidi vai citas neatļautas manipulācijas!
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C (176 °F) vai sadedzināt.
 • Nelietojiet un nemēģiniet uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecieniem vai ir bojāti citā veidā. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoriem nav konstatējamas bojājumu pazīmes.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet atjaunotus vai remontētus akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu elektroiekārtu kā instrumentu sišanai.
 • Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatorus tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai, dzirkstelēm vai atklātai liesmai. Tas var izraisīt eksploziju.
 • Nepieskarieties bateriju poliem ar pirkstiem vai instrumentiem un nepieļaujiet, ka tie nonāk saskarē ar rotaslietām vai citiem priekšmetiem, kam piemīt elektriskā vadītspēja. Tas var izraisīt akumulatoru bojājumus, kā arī materiālu kaitējumu un traumas.
 • Sargājiet akumulatorus no lietus un mitruma un šķidrumiem. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus, ugunsgrēku un eksploziju.
 • Lietojiet kopā ar akumulatoru tikai tā tipam paredzētos lādētājus un elektroiekārtas. Ievērojiet attiecīgo lietošanas instrukciju norādījumus.
 • Nelietojiet un neuzglabājiet akumulatoru sprādzienbīstamā vidē..
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet akumulatoru labi pārredzamā, ugunsdrošā vietā, pietiekamā atstatumā no degošiem materiāliem. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Ja pēc stundas akumulators joprojām ir tik karsts, ka to ir grūti satvert, tas nozīmē, ka tas ir bojāts. Vērsieties servisā Hilti vai izlasiet dokumentu "Norādījumi par Hilti litija jonu akumulatoru drošību un lietošanu".
  Ievērojiet īpašos norādījumus, kas attiecas uz litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un lietošanu.
  Izlasiet Norādījumus par Hilti litija jonu akumulatoru drošību un lietošanu, kas ir pieejami, noskenējot QR kodu šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Apraksts

Pārskats

Image alternative
 1. Displejs
 2. Ieslēgšanas taustiņš
 3. Pārnēsāšanas rokturis
 4. Antena
 5. Regulators
 6. Korpuss
 7. Gumijas apvalks
 8. Režīma taustiņš
 9. Iepriekšējās izvēles taustiņš
 10. Bluetooth taustiņš
 11. Ekvalaizera taustiņš
 12. Laika iestatījumi
 13. USB pieslēgums
 14. AUX pieslēgums
 15. Akumulators
 16. NFC pieslēgvieta
 17. Bateriju nodalījums

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir ar akumulatoru darbināms radio būvobjektiem. Tas ir paredzēts mūzikas atskaņošanai kā radiouztvērējs vai, izmantojot dažādas ierīces, kas var tikt savienotas ar šo izstrādājumu ar Bluetooth vai AUX kabeļa palīdzību.

 • Izstrādājums ir paredzēts lietošanai būvobjektos un līdzīgā vidē. Nepakļaujiet izstrādājumu mitruma, piemēram, tekoša ūdens, iedarbībai.

 • Lietojiet izstrādājumu tikai slēgtās telpās.

Image alternative
 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai sērijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus. Hilti iesaka lietot kopā ar šo izstrādājumu šajā tabulā norādītos akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai šeit norādīto sēriju Hilti lādētājus.

Piegādes komplektācija

Radio būvobjektiem, baterijas AAA (2x), lietošanas instrukcija
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Bluetooth

Šis izstrādājums ir aprīkots ar Bluetooth (opcija).
Bluetooth ir bezvadu datu pārneses savienojums, kas nodrošina komunikāciju starp diviem ar Bluetooth aprīkotiem izstrādājumiem, kas atrodas nelielā attālumā viens no otra.

Litija jonu akumulatora indikācija

Hilti litija jonu akumulatoru Nuron indikācija var informēt par akumulatora uzlādes līmeni, kļūmēm un stāvokli.

Uzlādes līmeņa indikācija un kļūmes paziņojumi

Lai redzētu kādu no turpmāk aprakstītajām indikācijas veidiem, īsi nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņu.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Ja akumulators ir ievietots un tiek nospiests atbloķēšanas taustiņš, nodrošiniet, lai akumulators atkal tiktu kārtīgi nofiksēts izstrādājumā.
Uzlādes līmeņa un varbūtējo traucējumu indikācija ir redzama arī pastāvīgi, kamēr izstrādājums ir ieslēgts.
Statuss
Nozīme
Četras (4) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 100 % līdz 71 %
Trīs (3) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 70 % līdz 51 %
Divas (2) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 50 % līdz 26 %
(1) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 25 % līdz 10 %
Viena (1) LED lēni mirgo zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: < 10 %
(1) LED ātri mirgo zaļā krāsā
Litija jonu akumulators ir pilnībā izlādējies. Uzlādējiet akumulatoru.
Ja LED pēc akumulatora uzlādes joprojām ātri mirgo, vērsieties Hilti servisā.
(1) LED ātri mirgo dzeltenā krāsā
Litija jonu akumulators vai tam pievienotais izstrādājums ir pārslogots, pārāk karsts vai pārāk auksts vai ir radusies cita kļūme.
Nodrošiniet, lai izstrādājums vai akumulators būtu ieteicamajā darba temperatūrā, un lietojiet izstrādājumu tā, lai tas netiktu pārslogots.
Ja indikācija nepazūd, vērsieties Hilti servisā.
Viena (1) LED konstanti deg dzeltenā krāsā
Litija jonu akumulators un ar to savienotais izstrādājums nav savā starpā saderīgi. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.
(1) LED ātri mirgo sarkanā krāsā
Litija jonu akumulators ir bloķēts un nav lietojams. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.

Akumulatora stāvokļa indikācijas

Lai apskatītu akumulatora stāvokļa indikāciju, turiet atbloķēšanas taustiņu nospiestu ilgāk nekā trīs sekundes. Sistēma konstatē, ka potenciālu baterijas kļūmi, ko var izraisīt neatbilstīga apiešanās, piemēram, kritiens, saduršana, ārēja karstuma iedarbība utt.
Statuss
Nozīme
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg zaļā krāsā.
Akumulatoru var turpināt lietot.
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg dzeltenā krāsā.
Akumulatora stāvokļa informācijas nolasīšanu neizdevās pabeigt. Atkārtojiet procesu vai vērsieties Hilti servisā.
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg sarkanā krāsā.
Ja pievienoto izstrādājumu var turpināt lietot, atlikusī akumulatora kapacitāte ir mazāka nekā 50 %.
Ja pievienoto izstrādājumu vairs nevar lietot, akumulators ir savu laiku nokalpojis un jānomaina pret citu. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.

Displeja indikācija

Displeja indikācija
Displeja indikācija
Image alternative Kā audio avots izvēlēts AM.
Image alternative Kā audio avots izvēlēts FM.
Image alternative Kā audio avots izvēlēts DAB. (Noteiktos tirgus reģionos nav pieejams.)
Lai nodrošinātu labāko skaņas kvalitāti, vienmēr izvēlieties audio avotu DAB, ja vien tas jūsu atrašanās vietā ir pieejams.
Image alternative Kā audio avots ir izvēlēts AUX.
Image alternative Kā audio avots ir izvēlēts Bluetooth.
Image alternative Mūzikas atskaņošanai mobilā ierīce tiek savienota, izmantojot Bluetooth.
Simbols mirgo, kamēr izstrādājums meklē varbūtēji esošo savienojumu vai veido jaunu savienojumu.
Image alternative Parāda pamatiestatījumus.
Image alternative Parāda augstuma iestatījumus.
Image alternative Parāda, ka atskaņošana notiek stereo režīmā. Ja uztveršanas stiprums ir pietiekams, atskaņošana stereo režīmā notiek automātiski.
Image alternative Parāda raidītāja atmiņas pozīciju.
Image alternative Parāda laiku.
Iestatīšanas režīmā simboli mirgo.
Image alternative DAB uztveršanas signāls ir pārāk vājš.

Mobilo ierīču novietošanas iespēja

Image alternative
Izmantojot Bluetooth vai AUX savienojumu, radio var atskaņot mūziku no ārējām mobilajām ierīcēm (piemēram, viedtālruņiem vai planšetdatoriem). Mobilās ierīces iespējams drošā veidā novietot uz radio.

Tehniskie parametri

Izstrādājuma īpašības

Ieejas jauda
160 W
Akumulatora darba spriegums
22 V
Akumulatora bloks
Li-Ion
Svars (bez akumulatora)
5,1 kg
Frekvences diapazons AM
526,5 kHz … 1 606,5 kHz
Frekvences diapazons FM
87,5 MHz … 108 MHz
DAB / DAB +
174 MHz … 240 MHz
Izejas spriegums USB
5,0 V / 2,1 A
Apkārtējā temperatūra
−17 ℃ … 40 ℃

Bluetooth

Bluetooth starojuma jauda
7,30 dBm
Bluetooth frekvence
2 402 MHz … 2 480 MHz

Akumulators

Akumulatora darba spriegums
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumulatora temperatūra uzlādes sākumā
−10 ℃ … 45 ℃

Sagatavošanās darbam

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nejaušas iedarbošanās gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka attiecīgais izstrādājums ir izslēgts.
 • Pirms iekārtas iestatīšanas vai piederumu maiņas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Akumulatora uzlādēšana

 1. Pirms uzlādes sākšanas izlasiet lādētāja lietošanas instrukciju.
 2. Raugieties, lai akumulatora un lādētāja kontaktu virsmas ir tīras un sausas.
 3. Veiciet akumulatora uzlādi atbilstīgā lādētājā.

Akumulatora ievietošana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
 1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
 2. Iebīdiet akumulatoru izstrādājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Akumulatora izņemšana

 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņu.
 2. Izvelciet akumulatoru no iekārtas.

Buferbateriju ievietošana

Ja bateriju nav, saglabāt iestatījumus nav iespējams.
Raugieties, lai būtu ievērota pareiza bateriju polaritāte.
Image alternative
 1. Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu.
 2. Ievietojiet 2 komplektā iekļautās AAA baterijas bateriju nodalījumā.
 3. Piemontējiet bateriju nodalījuma vāciņu.

Iekārtas ieslēgšana / izslēgšana

Image alternative
 • Nospiediet ieslēgšanas taustiņu.

Lietošana

Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Bluetooth savienojuma izveide

Ja jūs saņemat uzaicinājumu ievadīt kodu, lūdzu, ievadiet kodu 0000.
Image alternative
 1. Nospiediet Bluetooth taustiņu.
 2. Ja vēlaties pirmo reizi izveidot savienojumu ar radio manuāli, nospiediet un apm. 2 sekundes turiet nospiestu Bluetooth taustiņu.
  • Bluetooth simbols mirgo.
  • Izvēlieties mobilajā ierīcē Hilti radio.
  • Kad iekārtas ir savienotas, displejā konstanti deg Bluetooth simbols un pāra sasaistes simbols.
 3. Ja radio jau ir savienots ar mobilo ierīci, nospiediet Bluetooth taustiņu.
  • Savienošana sākas automātiski, un ekrānā sāk mirgot pāra sasaistes simbols.
  • Radio meklē signālu ne ilgāk kā 3 minūtes.
  • Kad iekārtas ir savienotas, displejā parādās pāra sasaistes simbols.
  • Kad radio lokalizē pievienotu mobilo ierīci, displejā tiek parādīts Bluetooth simbols.
 4. Ja jums ir vēl viens radio, jūs varat izmantot mūzikas atskaņošanai divus radio vienlaikus, lai iegūtu stereo skanējumu.
  • Radio (A) ir savienots ar jūsu mobilo ierīci. Šis radio kalpo kā vedējierīce.
  • Ieslēdziet radio (B) .
  • Nospiediet radio (B) Bluetooth taustiņu.
  • Nospiediet vedējierīces (A) iepriekšējās izvēles taustiņu (akustiskais signāls apstiprina veiksmīgu savienojuma izveidi).
  • Neilgi pēc tam abi radio sāk atskaņot mūziku stereo režīmā.

NFC savienojuma izveide

Image alternative
 1. Aktivējiet savas mobilās ierīces NFC funkciju, ja tā atbalsta NFC funkciju.
 2. Turiet savu mobilo ierīci cieši pie radio NFC pieslēgvietas. Tā atrodas labajā pusē un ir apzīmēta ar NFC simbolu.
  Pirmajā savienošanas reizē jums jāapstiprina NFC savienojums savā mobilajā ierīcē.

Audio avota iestatīšana

Image alternative
 1. Nospiediet režīma taustiņu.
 2. Izvēlieties nepieciešamo audio avotu.
  Jūs varat izvēlēties AM, FM, AUX, Bluetooth un DAB.

Raidītāju meklēšana un saglabāšana

Ātri un īsi pagriežot regulatoru, tiek sākta raidītāju meklēšana.
Image alternative
 1. Ar regulatora palīdzību izvēlieties frekvenci.
 2. Nospiediet iepriekšējās izvēles taustiņu.
 3. Saglabājiet šo frekvenci, nospiežot regulatoru.

Antenas iestatīšana

Image alternative
 • Iestatiet antenu tā, lai iegūtu vislabāko uztveršanas kvalitāti.

Skaļuma iestatīšana

Image alternative
 1. Lai palielinātu skaļumu, pagrieziet ieslēgšanas taustiņu pulksteņrādītāja kustības virzienā.
 2. Lai samazinātu skaļumu, pagrieziet ieslēgšanas taustiņu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

Ekvalaizera iestatījumi

Šeit var mainīt basu un augšu iestatījumus.
Image alternative
 1. Nospiediet ekvalaizera taustiņu (EQ) .
 2. Ar regulatora palīdzību izvēlieties, vai vēlaties mainīt zemo vai augsto skaņu iestatījumus.
 3. Mainiet iestatījumus ar regulatora palīdzību.

Mūzikas atskaņošana no mobilās ierīces, izmantojot Bluetooth savienojumu

Lai nodrošinātu labu mūzikas kvalitāti, ārējās ierīces skaļuma iestatījumam jābūt ļoti lielam. Tālākā skaļuma iestatīšana notiek ar iekārtas palīdzību.
 1. Savienojiet mobilo ierīci ar radio, izveidojot Bluetooth savienojumu.
 2. Izvēlieties atskaņošanas režīmu (Bluetooth).
 3. Nospiediet savas mobilās ierīces starta / pauzes taustiņu vai regulatoru, lai sāktu vai apturētu mūzikas atskaņošanu.
 4. Lai mainītu skaņdarbu vai sāktu tā atskaņošanu, izmantojiet mobilās ierīces navigācijas taustiņus vai grozāmo regulatoru.

Mūzikas atskaņošana no ārējas ierīces ar AUX savienojumu

Lai nodrošinātu labu mūzikas kvalitāti, ārējās ierīces skaļuma iestatījumam jābūt ļoti lielam. Tālākā skaļuma iestatīšana notiek ar iekārtas palīdzību.
Image alternative
 1. Izvēlieties atskaņošanas režīmu (AUX vai Bluetooth).
 2. Nospiediet savas mobilās ierīces starta / pauzes taustiņu, lai sāktu vai apturētu mūzikas atskaņošanu.
 3. Lai mainītu vai sāktu atskaņot skaņdarbu, lietojiet ārējās ierīces taustiņus ar bultiņām.

Pulksteņa iestatīšana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt automātisko laika sinhronizāciju ar radio pulksteni.
Image alternative
 1. Nospiediet pulksteņa taustiņu.
 2. Iestatiet pulksteni ar regulatora palīdzību.
 3. Saglabājiet iestatījumu, īsi nospiežot regulatoru.
 4. Ar regulatora palīdzību izvēlieties, vai vēlaties sinhronizēt pulksteņa iestatījumu, un apstipriniet izdarīto izvēli, īsi nospiežot regulatoru.

USB uzlādes funkcija

USB pieslēgums nodrošina tikai uzlādēšanas iespēju. Datu pārnese nav iespējama.
Image alternative
 • Pievienojiet savu mobilo ierīci, savienojot USB kabeli ar radio USB pieslēgvietu.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Izstrādājuma kopšana
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Ja izstrādājumam ir ventilācijas atveres, uzmanīgi iztīriet tās ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Notīriet korpusa virsmas tikai ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
 • Izstrādājuma kontaktu tīrīšanai lietojiet tīru un sausu drāniņu.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru ar nosprostotām ventilācijas atverēm. Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Nepakļaujiet akumulatoru nevajadzīgai putekļu vai netīrumu ietekmei. Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatoru spēcīgam mitrumam (piemēram, nemērciet to ūdenī un neatstājiet lietū).
  Ja akumulators ir samircis, rīkojieties ar to tāpat, kā jūs rīkotos ar bojātu akumulatoru. Ievietojiet to izolētā nedegoša materiāla tvertnē un vērsieties Hilti servisā.
 • Raugieties, lai akumulators nebūtu savārtīts ar nepiederīgu eļļu un smērvielām. Raugieties, lai uz akumulatora nevajadzīgi neuzkrātos putekļi un netīrumi. Notīriet akumulatoru ar sausu, mīkstu birstīti vai tīru un sausu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
  Nepieskarieties akumulatora kontaktiem un neattīriet kontaktus no rūpnīcā uzklātās smērvielas.
 • Notīriet korpusa virsmas tikai ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Nelietojiet izstrādājumu, ja tam ir radušies bojājumi un/vai funkciju traucējumi. Nekavējoties nododiet izstrādājumu Hilti servisā remonta veikšanai.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem piemontējiet vietā visas aizsargierīces un pārbaudiet, vai tās darbojas nevainojami.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas, patēriņa materiālus un piederumus, kuru lietošanu kopā ar šo izstrādājumu akceptē Hilti , var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Iekārtu un akumulatoru transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatoru / akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā netransportējiet akumulatorus nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzē. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no triecieniem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepieļautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un īssavienojuma rašanos. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru transportēšanu.
 • Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātus akumulatorus, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas transportēšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.
Uzglabāšana
  BRĪDINĀJUMS!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Glabājiet izstrādājumu un akumulatorus vēsā un sausā vietā. Ievērojiet temperatūras robežvērtības, kas norādītas tehnisko parametru sadaļā.
 • Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc uzlādes procesa vienmēr noņemiet akumulatoru no lādētāja.
 • Nekad neglabājiet akumulatorus saulē, uz siltuma avotiem vai aiz stikla.
 • Glabājiet izstrādājumu un akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni un nepiederošas personas.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas uzglabāšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Radio neiedarbojas.
Izlādējies akumulators
 • Uzlādējiet akumulatoru vai ievietojiet jaunu akumulatoru.
Akumulators ir bojāts
 • Pārbaudiet akumulatoru, nospiežot abus sānu taustiņus. Ja LED deg, iespējams, ka ir bojāts radio. Ja LED nedeg, ir bojāts akumulators.
 • Vērsieties Hilti servisā.
Radio ir bojāts
 • Vērsieties Hilti servisā.
Baterijas simbola ietvars mirgo, neviena uzlādes līmeņa zona nav aizpildīta (šāda indikācija ir redzama īsu brīdi pirms iekārtas izslēgšanas).
Akumulators ir pārāk karsts
 • Nogaidiet un ļaujiet akumulatoram atdzist.
Akumulators ir pārāk auksts
 • Nogaidiet un ļaujiet akumulatoram sasilt.
Akumulators ir bojāts
 • Pārbaudiet akumulatoru, nospiežot abus sānu taustiņus. Ja LED deg, iespējams, ka ir bojāts radio. Ja LED nedeg, ir bojāts akumulators.
 • Vērsieties Hilti servisā.
Iestatījumi, piemēram, laiks, vairs nav saglabāti.
Tukša baterija
 • Nomainiet buferbaterijas.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks neatbilstīgas utilizācijas gadījumā! Veselības apdraudējums, izplūstot kaitīgām gāzēm un šķidrumiem.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative Hilti izstrādājumu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

Papildu informācija

Ķīnas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)
Image alternative
Šī tabula attiecas uz Ķīnas tirgu.
Taivānas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)
Image alternative
Šī tabula attiecas uz Taivānas tirgu.

Hilti litija jonu akumulatori

Norādījumi par drošību un lietošanuŠajā dokumentācijā ar jēdzienu "akumulators" tiek apzīmēti daudzreiz uzlādējami Hilti litija jonu akumulatori, kas sastāv no vairākiem litija jonu elementiem. Tie ir paredzēti Hilti elektroiekārtām, un tos drīkst lietot tikai kopā ar tām. Izmantojiet tikai oriģinālos Hilti akumulatorus!
Hilti akumulatori ir izgatavoti atbilstīgi aktuālajam tehnikas attīstības līmenim un aprīkoti ar elementu kontroles un elementu aizsardzības sistēmām.
AprakstsAkumulatorus veidojošie elementi satur enerģiju akumulējošus litija jonu materiālus, kas nodrošina lielu specifisko enerģijas blīvumu. Atšķirībā no NiMH un NiCd akumulatoriem litija jonu akumulatoriem piemīt ļoti neliels atmiņas efekts, taču tie ārkārtīgi jutīgi reaģē uz spēka iedarbību, pārmērīgu izlādi vai augstu temperatūru. Skat. Drošība
Izstrādājumus, ko atļauts lietot kopā ar mūsu akumulatoriem, jūs atradīsiet Hilti Store vai tīmekļvietnē:
www.hilti.group | ASV: www.hilti.com .
Drošība
 • Nekādā gadījumā nedrīkst veikt akumulatoru pārveidi vai citas neatļautas manipulācijas!
 • Nekādā gadījumā nelietojiet atjaunotas vai remontētas baterijas, kuru izmantošanu nav atļāvis Hilti serviss.
 • Nemēģiniet izmantot vai uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecienam, krituši no vairāk nekā viena metra augstuma vai ir citā veidā bojāti. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoram nav konstatējamas bojājumu pazīmes, piemēram, iespiedumi, iegriezumi vai caurdūrumi.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu elektroiekārtu kā instrumentu sišanai.
 • Nepieļaujiet no akumulatora izplūdušā šķidruma iekļūšanu acīs vai saskari ar ādu!
 • Skat. Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
 • No bojātiem akumulatoriem var izplūst šķidrums un nonākt uz tuvumā esošajiem priekšmetiem. Notīriet savārtītās daļas ar siltu ziepjūdeni un nomainiet to bojātus akumulatorus.
 • Skat. Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
 • Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatorus augstas temperatūras, dzirksteļošanas vai atklātas liesmas iedarbībai. Tas var izraisīt eksploziju
 • Nepieskarieties baterijas kontaktiem ar pirkstiem, kā arī instrumentiem, rotaslietām vai citiem metāla priekšmetiem. Tas var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus vai eksploziju.
 • Sargājiet akumulatorus no lietus un mitruma. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus vai eksploziju.
 • Lietojiet kopā ar akumulatoru tikai tam paredzētos lādētājus un elektroiekārtas. Ievērojiet attiecīgos lietošanas instrukcijas norādījumus.
 • Neglabājiet un neizmantojiet akumulatoru sprādzienbīstamā vidē, kurā atrodas degoši šķidrumi vai gāzes. Negaidīts akumulatora darbības traucējums šādos apstākļos var izraisīt eksploziju.
Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā
 • Ja akumulators ir bojāts, vienmēr jāsazinās ar Hilti servisa partneri.
 • Ja ir izplūdis šķidrums, valkājiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, lai nepieļautu tā iekļūšanu acīs un/vai tiešu saskari ar ādu.
 • Ievietojiet bojāto akumulatoru nedegoša materiāla tvertnē un nosedziet to ar sausām smiltīm, krīta pulveri (CaCO3) vai silikātu (vermikulītu). Pēc tam hermētiski noslēdziet tvertnes vāku un novietojiet tvertni glabāšanā vietā, kas neatrodas degošu gāzu, šķidrumu vai priekšmetu tuvumā.
 • Nododiet konteineru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma. Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • No baterijām izplūdušā elektrolīta likvidēšanai lietojiet šim nolūkam paredzētus, sertificētus ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus.
Rīcība akumulatoru nedarbošanās gadījumā
 • Pievērsiet uzmanību ar akumulatora lietošanu saistītām novirzēm, piemēram, neatbilstīgai uzlādei vai neparasti ilgam uzlādes laikam, jūtamam jaudas samazinājumam, īpatnībām LED indikācijā vai šķidruma izplūdei. Tās liecina par akumulatora iekšēju problēmu.
 • Ja jums šķiet, ka akumulatoram ir radusies iekšēja problēma, sazinieties ar savu Hilti servisa partneri.
 • Ja akumulators nedarbojas, to vairs nav iespējams uzlādēt vai no tā izplūst šķidrums, tas ir jāutilizē saskaņā ar iepriekš izklāstītajiem norādījumiem.
 • Skat. Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
Pasākumi akumulatora aizdegšanās gadījumā
  BRĪDINĀJUMS!
  Apdraudējums, ko rada akumulatora aizdegšanās! Akumulatora degšanas laikā izdalās kaitīgi un sprādzienbīstami šķidrumi un tvaiki, kas var izraisīt korozīvas traumas, apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Degoša akumulatora dzēšanas laikā valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu.
 • Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, lai veicinātu bīstamo un eksplozīvo tvaiku aizplūšanu.
 • Ja intensīvi izplatās dūmi, nekavējoties atstājiet telpu.
 • Elpceļu kairinājuma gadījumā meklējiet medicīnisko palīdzību.
 • Ja akumulators ir aizdedzies, dzēšanai lietojiet tikai ūdeni. Pulverveida ugunsdzēšamie līdzekļi un segas litija jonu akumulatoru degšanas gadījumā ir neefektīvi. Apkārtējā ugunsgrēka dzēšanai var izmantot parastos ugunsdzēsības līdzekļus.
 • Nemēģiniet izkustināt lielu daudzumu bojātu, aizdegušos vai izplūdušu bateriju. Aizvāciet no tuvākās apkārtnes neskartos materiālus un tādējādi izolējiet bojātos akumulatorus. Ja ar jūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem neizdodas degšanu nodzēst, sauciet ugunsdzēsējus.
Ja aizdedzies tikai viens akumulators:
 • ar lāpstas palīdzību paceliet to un iemetiet spainī ar ūdeni. Pateicoties ūdens dzesējošajai iedarbībai, no aizdegšanās tiek pasargāti akumulatora elementi, kas vēl nav sasnieguši kritisko temperatūru.
 • Nogaidiet, līdz akumulators ir pilnībā atdzisis.
 • Skat. Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
Informācija par transportēšanu un uzglabāšanu
 • Apkārtējā temperatūra robežās no -17 °C līdz +60 °C / no 1 °F līdz 140 °F.
 • Uzglabāšanas temperatūra robežās no -20 °C līdz +40 °C / -4 °F līdz 104 °F.
 • Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet akumulatoru no lādētāja.
 • Ja iespējams, glabājiet akumulatorus vēsā un sausā vietā. Uzglabāšana vēsumā paildzina akumulatora kalpošanas laiku. Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst glabāt augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātas baterijas, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
 • Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no triecieniem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepieļautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un īssavienojuma rašanos.
Apkope un utilizācija
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs, un nepieļaujiet tā savārtīšanu ar eļļu un smērvielām. Notīriet šādu netīrumus ar tīru un sausu drāniņu.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru, ja ir nosprostotas tā ventilācijas atveres. Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar mīkstu birstīti.
 • Raugieties, lai akumulatora iekšienē neiekļūtu svešķermeņi.
 • Nepieļaujiet pārmērīgu putekļu un netīrumu uzkrāšanos uz akumulatora virsmām. Notīriet akumulatoru ar mīkstu otu vai tīru un sausu drāniņu.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu akumulatorā. Ja akumulatorā ir iekļuvis mitrums, tas jāuzskata par bojātu un jāizolē, ievietojot nedegoša materiāla tvertnē.
 • Skat. Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
 • Ja utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību. Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma. Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Neizmetiet akumulatorus sadzīves atkritumos.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni. Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.