Valoda

C 4-22

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli lietošanas instrukcijā

Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:
Image alternative Ievērojiet lietošanas instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.
Image alternative Hilti Litija jonu akumulators
Image alternative Hilti Lādētājs

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs lietošanas instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Izstrādājums atbalsta tehnoloģiju NFC, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
Image alternative Ar divkāršu izolāciju
Image alternative Tikai lietošanai iekštelpās
Image alternative Līdzstrāva
Image alternative Maiņstrāva
Image alternative Ja uz izstrādājuma tas ir norādīts, šī sertifikācijas iestāde ir sertificējusi izstrādājumu laišanai apritē ASV un Kanādas tirgū saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Lādētājs
  C 4‑22
  Paaudze
  02
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Image alternative
Ražotājs, uzņemoties pilnu atbildību, apliecina, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst spēkā esošo tiesību aktu un standartu prasībām.
Tehnisko dokumentāciju glabā:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgie drošības norādījumi

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
 • Šo izstrādājumu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai uztveres spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām.
 • Bērni nedrīkst rotaļāties ar izstrādājumu.
 • Ja jūs montējat lādētāju pie sienas, raugieties, lai lādētājs būtu pie tās kārtīgi nostiprināts.
 • Piemontējiet lādētāju tā, lai tajā ievietotais akumulators nevarētu nokrist.

Rūpīga lādētāju apkope un lietošana

 • Lai nepieļautu traumas, izmantojiet lādētāju tikai norādīto Hilti litija jonu akumulatoru uzlādei.
 • Lādētājam jāatrodas tīrā, vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā.
 • Uzlādes procesa laikā no lādētāja tiek novadīts siltums, tādēļ ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsegtas. Lādēšanu nedrīkst veikt slēgtās tvertnēs vai kārbās.
 • Rūpīgi veiciet iekārtas apkopi. Raugieties, lai neviena daļa nebūtu salauzta vai bojāta tādā mērā, ka izstrādājums vairs nedarbojas pareizi. Ja izstrādājumam ir bojātas vai salauztas daļas, uzdodiet veikt remontu, pirms atsākt tā lietošanu.
 • Lietojiet lādētāju un tam paredzētos akumulatorus tikai saskaņā ar šīs instrukcijas norādījumiem, kas attiecas uz specifisko iekārtas tipu. Lādētāja izmantošana vajadzībām, kam tas nav paredzēts, var radīt bīstamas situācijas.
 • Akumulatoru uzlādei lietojiet tikai ražotāja ieteiktos lādētājus. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Nepieļaujiet, ka akumulators vai lādētājs laikā, kamēr to neizmanto, nonāk saskarē ar papīra skavām, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem sīkiem metāla priekšmetiem, kas var radīt akumulatora vai lādētāja kontaktu īssavienojumu. Ja starp akumulatora un lādētāja kontaktiem rodas īssavienojums, tas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
 • Neglabājiet akumulatoru uz lādētāja. Pēc uzlādes procesa vienmēr noņemiet akumulatoru no lādētāja.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet turpmāk izklāstītos drošības norādījumus, lai litija jonu akumulatoru lietošana neradītu apdraudējumu. Norādījumu neievērošana var izraisīt ādas kairinājumu, smagas korozīvas traumas, ķīmiskos apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Lietojiet akumulatorus tikai tad, ja tie ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī.
 • Rīkojieties ar akumulatoriem uzmanīgi, lai pasargātu tos no bojājumiem un nepieļautu veselībai ļoti kaitīgu šķidrumu izplūdi!
 • Nekādā gadījumā nedrīkst veikt akumulatoru pārveidi vai citas neatļautas manipulācijas!
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C (176 °F) vai sadedzināt.
 • Nelietojiet un nemēģiniet uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecieniem vai ir bojāti citā veidā. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoriem nav konstatējamas bojājumu pazīmes.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet atjaunotus vai remontētus akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu elektroiekārtu kā instrumentu sišanai.
 • Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatorus tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai, dzirkstelēm vai atklātai liesmai. Tas var izraisīt eksploziju.
 • Nepieskarieties bateriju poliem ar pirkstiem vai instrumentiem un nepieļaujiet, ka tie nonāk saskarē ar rotaslietām vai citiem priekšmetiem, kam piemīt elektriskā vadītspēja. Tas var izraisīt akumulatoru bojājumus, kā arī materiālu kaitējumu un traumas.
 • Sargājiet akumulatorus no lietus un mitruma un šķidrumiem. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus, ugunsgrēku un eksploziju.
 • Lietojiet kopā ar akumulatoru tikai tā tipam paredzētos lādētājus un elektroiekārtas. Ievērojiet attiecīgo lietošanas instrukciju norādījumus.
 • Nelietojiet un neuzglabājiet akumulatoru sprādzienbīstamā vidē..
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet akumulatoru labi pārredzamā, ugunsdrošā vietā, pietiekamā atstatumā no degošiem materiāliem. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Ja pēc stundas akumulators joprojām ir tik karsts, ka to ir grūti satvert, tas nozīmē, ka tas ir bojāts. Vērsieties servisā Hilti vai izlasiet dokumentu "Norādījumi par Hilti litija jonu akumulatoru drošību un lietošanu".
  Ievērojiet īpašos norādījumus, kas attiecas uz litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un lietošanu.
  Izlasiet Norādījumus par Hilti litija jonu akumulatoru drošību un lietošanu, kas ir pieejami, noskenējot QR kodu šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Akumulators
 2. Akumulatora statusa indikācija
 3. Akumulatora atbloķēšanas taustiņš
 4. Lādētāja darbības režīma indikācija
 5. Atveres montāžai pie sienas
 6. Akumulatora pieslēgvieta

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir portatīvs lādētājs, kas paredzēts Hilti litija jonu akumulatoriem ar nominālo spriegumu no 21,6 V. Atkarībā no valsts versijas to var pievienot kontaktligzdām ar maiņstrāvas spriegumu no 100 līdz 127 V vai no 220 līdz 240 V.

Lādētāju var uzstādīt uz līdzenas virsmas vai piemontēt pie sienas.
Image alternative
 • Hilti litija jonu akumulatori, ko drīkst izmantot kopā ar šo izstrādājumu, ir atrodami šajā sarakstā.

 • Ne visi akumulatori ir pieejami visos tirgus reģionos.

Lādētāja darbības režīma indikācija

Statuss
Nozīme
LED deg zaļā krāsā.
Lādētājs ir gatavs darbam.
LED nedeg.
Lādētājs nav gatavs darbam.

Litija jonu akumulatora uzlādes līmeņa indikācija uzlādes procesa laikā

Kad litija jonu akumulators Hilti Nuron ir savienots ar Hilti lādētāju, akumulatora statusa indikācija informē par akumulatora uzlādes līmeni, kā arī varbūtējām kļūmēm.
Statuss
Nozīme
Viena (1) LED lēni mirgo zaļā krāsā
Notiek akumulatora uzlāde, uzlādes līmenis: ≤ 20 %
Viena (1) LED deg zaļā krāsā, viena (1) LED lēni mirgo zaļā krāsā
Notiek akumulatora uzlāde, uzlādes līmenis: no 21 % līdz 40 %
Divas (2) LED deg zaļā krāsā, viena (1) LED lēni mirgo zaļā krāsā.
Notiek akumulatora uzlāde, uzlādes līmenis: no 41 % līdz 60 %
Trīs (3) LED deg zaļā krāsā, viena (1) LED lēni mirgo zaļā krāsā
Notiek akumulatora uzlāde, uzlādes līmenis: no 61 % līdz 80 %
Četras (4) LED deg zaļā krāsā
Notiek akumulatora uzlāde, uzlādes līmenis: ≥ 80 %
Neviena LED nedeg.
Akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes process ir pabeigts.
Viena (1) LED strauji mirgo dzeltenā krāsā, pēc tam viena vai vairākas LED deg zaļā krāsā
Uzlādes process ir pārtraukts. Iespējams, ka akumulatora temperatūra atrodas ārpus pieļaujamā diapazona.
Lādēšanas process tiek automātiski turpināts, līdzko atkal ir sasniegti nepieciešamie parametri. Ja nepieciešams, sasildiet vai atdzesējiet akumulatoru līdz ieteicamajai uzlādes temperatūrai.
(1) LED ātri mirgo sarkanā krāsā
Litija jonu akumulators ir bloķēts un nav lietojams. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.

Litija jonu akumulatora stāvokļa indikācija

Hilti iesaka pirms katras uzlādes pārbaudīt litija jonu akumulatora stāvokli.
Lai apskatītu akumulatora stāvokļa indikāciju, ilgāk nekā trīs sekundes turiet nospiestu akumulatora atbloķēšanas taustiņu. Sistēma nekonstatē potenciālu baterijas kļūmi, ko var izraisīt neatbilstīga apiešanās, piemēram, kritiens, saduršana, ārēja karstuma iedarbība utt.
Statuss
Nozīme
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg zaļā krāsā.
Akumulatoru var turpināt lietot.
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg dzeltenā krāsā.
Akumulatora stāvokļa informācijas nolasīšanu neizdevās pabeigt. Atkārtojiet procesu vai vērsieties Hilti servisā.
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg sarkanā krāsā.
Ja pievienoto izstrādājumu var turpināt lietot, atlikusī akumulatora kapacitāte ir mazāka nekā 50 %.
Ja pievienoto izstrādājumu vairs nevar lietot, akumulators ir savu laiku nokalpojis un jānomaina pret citu. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.

Piegādes komplektācija

Lādētājs, lietošanas instrukcija
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Tehniskie parametri


C 4-22
Svars
0,55 kg
Nominālais izejas spriegums
10,8 V … 21,6 V
Maksimālais izejas jauda
90 W
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃

Lietošana

BRĪDINĀJUMS!
Bojāta kabeļa izraisīts apdraudējums! Ja darba laikā tiek sabojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabelis, nekavējoties atvienojiet izstrādājumu un kabeli no elektrotīkla. Nepieskarieties bojājuma vietai!
 • Regulāri pārbaudiet pieslēguma kabeļus.
 • Nomainiet bojātos pagarinātājkabeļus.
 • Citā gadījumā vērsieties Hilti servisā.
Principā ieteicams vienmēr izmantot bojājumstrāvas aizsargslēdzi (RCD) ar aktivēšanas strāvas stiprumu maksimāli 30 mA.

Lādētāja ieslēgšana un akumulatora uzlāde

BRĪDINĀJUMS!
Mēģinājums uzlādēt neatļautas baterijas var izraisīt eksploziju. Tas var novest pie traumām un lādētāja bojājumiem.
 • Nemēģiniet uzlādēt baterijas, kas nav atkārtoti uzlādējamas.
 • Lietojiet kopā ar šo lādētāju tikai Hilti atļautos akumulatorus.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Īssavienojums, mitrums vai slapjums Tiek izraisīts izstrādājuma bojājumus.
 • Lietojiet izstrādājumu tikai slēgtās telpās.
 • Sargājiet izstrādājumu no mitruma un slapjuma.
 1. Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.
  • LED deg zaļā krāsā.
 2. Uzspraudiet akumulatoru uz akumulatora pieslēgvietas.
  • Notiek akumulatora uzlāde.
 3. Kad akumulators ir uzlādēts, noņemiet akumulatoru no lādētāja.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Apkopes un remonta darbu veikšana, neatvienojot iekārtu no elektrotīkla, var izraisīt smagas traumas un apdegumus.
 • Pirms jebkādiem apkopes un remonta darbiem vienmēr atvienojiet tīkla kontaktdakšu!
Kopšana
 • Uzmanīgi jānotīra pielipušie netīrumi.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group .

Barošanas kabeļa nomaiņa

BĪSTAMI!
Traumu risks! Elektrošoka risks.
 • Izstrādājumu drīkst kopt un remontēt tikai pilnvarots un apmācīts personāls. Personālam jābūt labi informētam par iespējamiem riskiem.
Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina.
Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos elektrodrošības noteikumus.
Image alternative
 1. Atvienojiet lādētāja kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.
 2. Izvelciet gumijoto atbalsta kāju no pārsega un demontējiet zem tās esošo stiprinājuma skrūvi.
  Materiāls
  Torx® skrūvgriezis T10
 3. Atlokiet pārsegu.
 4. Lai neaizmirstu barošanas kabeļa novietojumu, fiksējiet to fotoattēlā vai zīmējumā.
 5. Ar rievas skrūvgriezi uzmanīgi iespiediet vienu no skavām, lai atbrīvotu vadu. Izvelciet vadu no spailes. Atkārtojiet šo darbību ar otru vadu un pēc tam noņemiet bojāto barošanas kabeli.
 6. Piemontējiet jauno barošanas kabeli. Ar rievas skrūvgriezi iespiediet vienu spaili un iebīdiet spailē vadu. Atlaidiet spaili un pārbaudiet, vai vads ir kārtīgi nofiksēts. Atkārtojiet šo darbību ar otru vadu.
  Materiāls
  Barošanas kabelis
  2289588 (EU, 220‑240V)
  2289589 (US, 110‑120V)
  2289910 (GB, 220‑240V)
  2300624 (GB, 100‑120V)
  2289911 (KR, 220‑240V)
  2289912 (RU, 220‑240V)
  2289913 (BR, 220‑240V)
  2289914 (JP, 100‑120V)
  2289915 (AUS 220‑240V)
  2289917 (ARG, 220‑240V)
  Izvēlieties lādētājam atbilstīgu barošanas kabeli šajā tabulā vai vērsieties Hilti servisā.
 7. Ievietojiet barošanas kabeli kabeļa vadotnē tāpat, kā tas bija ievietots pirms kabeļa nomaiņas. Atsaucei izmantojiet iepriekš uzņemto fotoattēlu vai veikto zīmējumu.
 8. Pielokiet pārsegu un iemontējiet atpakaļ vietā stiprinājuma skrūvi.
 9. Iespraudiet gumijoto atbalsta kāju pārsegā.
 10. Pievienojiet kontaktdakšu rozetei un pārbaudiet, vai lādētājs darbojas nevainojami.
  • LED deg: lādētājs darbojas nevainojami.
  • LED nedeg: lādētājs nedarbojas nevainojami.
   • Vērsieties Hilti servisā.

Transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
 • Raugieties, lai transportēšanas laikā izstrādājums būtu droši nofiksēts.
 • Pēc katras transportēšanas pārbaudiet, vai neviena redzamā daļa nav bojāta un vadības elementi darbojas nevainojami.
Uzglabāšana
 • Šī izstrādājuma glabāšanas laikā tā barošanas kabelim vienmēr jābūt atvienotam.
 • Glabājiet šo izstrādājumu sausā vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pēc ilgstošas glabāšanas pārbaudiet, vai neviena redzamā daļa nav bojāta un vadības elementi darbojas nevainojami.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
LED nedeg.
Nav pievienota tīkla kontaktdakša.
 • Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Izstrādājuma kļūme.
 • Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet izstrādājumu. Ja pēc tam LED joprojām nedeg, vērsieties Hilti servisā.
Barošanas kabeļa bojājums.
Lādētājs ir bojāts.
 • Nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

Papildu informācija

Ķīnas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)
Image alternative
Šī tabula attiecas uz Ķīnas tirgu.

Hilti litija jonu akumulatori

Norādījumi par drošību un lietošanuŠajā dokumentācijā ar jēdzienu "akumulators" tiek apzīmēti daudzreiz uzlādējami Hilti litija jonu akumulatori, kas sastāv no vairākiem litija jonu elementiem. Tie ir paredzēti Hilti elektroiekārtām, un tos drīkst lietot tikai kopā ar tām. Lietojiet tikai oriģinālos Hilti akumulatorus!
Apraksts Hilti akumulatori ir aprīkoti ar elementu kontroles un elementu aizsardzības sistēmām.
Akumulatorus veidojošie elementi satur enerģiju akumulējošus litija jonu materiālus, kas nodrošina lielu specifisko enerģijas blīvumu. Litija jonu elementiem piemīt ļoti neliels atmiņas efekts, taču tie ļoti jutīgi reaģē uz spēka iedarbību, pārmērīgu izlādi vai augstu temperatūru.
Izstrādājumus, ko atļauts lietot kopā ar Hilti akumulatoriem, jūs atradīsiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group
Drošība
 • Ievērojiet turpmāk izklāstītos drošības norādījumus, lai litija jonu akumulatoru lietošana neradītu apdraudējumu. Norādījumu neievērošana var izraisīt ādas kairinājumu, smagas korozīvas traumas, ķīmiskos apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Rīkojieties ar akumulatoriem uzmanīgi, lai pasargātu tos no bojājumiem un nepieļautu veselībai ļoti kaitīgu šķidrumu izplūdi!
 • Nekādā gadījumā nedrīkst veikt akumulatoru pārveidi vai citas neatļautas manipulācijas!
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nelietojiet un nemēģiniet uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecieniem vai ir bojāti citā veidā. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoriem nav konstatējamas bojājumu pazīmes.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet atjaunotus vai remontētus akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu elektroiekārtu kā instrumentu sišanai.
 • Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatorus tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai, dzirkstelēm vai atklātai liesmai. Tas var izraisīt eksploziju.
 • Nepieskarieties bateriju poliem ar pirkstiem vai instrumentiem un nepieļaujiet, ka tie nonāk saskarē ar rotaslietām vai citiem priekšmetiem, kam piemīt elektriskā vadītspēja. Tas var izraisīt akumulatoru bojājumus, kā arī materiālu kaitējumu un traumas.
 • Sargājiet akumulatorus no lietus un mitruma un šķidrumiem. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus, ugunsgrēku un eksploziju.
 • Lietojiet kopā ar akumulatoru tikai tā tipam paredzētos lādētājus un elektroiekārtas. Ievērojiet attiecīgo lietošanas instrukciju norādījumus.
 • Nelietojiet un neuzglabājiet akumulatoru sprādzienbīstamā vidē..
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet akumulatoru labi pārredzamā, ugunsdrošā vietā, pietiekamā atstatumā no degošiem materiāliem. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Ja pēc stundas akumulators joprojām ir tik karsts, ka to ir grūti satvert, tas nozīmē, ka tas ir bojāts. Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem, kas iekļauti nodaļā Pasākumi akumulatora aizdegšanās gadījumā .
Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā
 • Ja akumulators ir bojāts, vienmēr sazinieties ar Hilti servisu.
 • Nelietojiet akumulatoru, ja no tā izplūst šķidrums.
 • Šķidruma izplūdes gadījumā nepieļaujiet tā iekļūšanu acīs un/vai saskari ar ādu. Rīkojoties ar elektrolītu, vienmēr valkājiet aizsargcimdus un acu aizsarglīdzekļus.
 • No baterijām izplūdušā elektrolīta savākšanai lietojiet šim nolūkam paredzētu, sertificētu ķīmisko tīrīšanas līdzekli. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru elektrolīta savākšanu.
 • Ievietojiet bojāto akumulatoru nedegoša materiāla tvertnē un nosedziet to ar sausām smiltīm, krīta pulveri (CaCO3) vai silikātu (vermikulītu). Pēc tam hermētiski noslēdziet tvertnes vāku un novietojiet tvertni glabāšanā vietā, kas neatrodas degošu gāzu, šķidrumu vai priekšmetu tuvumā.
 • Nododiet tvertni utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties kompetentajā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā. Ievērojiet vietējos noteikumus par bojātu akumulatoru transportēšanu!
Rīcība akumulatoru nedarbošanās gadījumā
 • Pievērsiet uzmanību ar akumulatora lietošanu saistītām novirzēm, piemēram, neatbilstīgai uzlādei vai neparasti ilgam uzlādes laikam, jūtamam jaudas samazinājumam, īpatnībām LED indikācijā vai šķidruma izplūdei. Tās liecina par akumulatora iekšēju problēmu.
 • Ja jums šķiet, ka akumulatoram ir radusies iekšēja problēma, sazinieties ar Hilti servisu.
 • Ja akumulators nedarbojas, to vairs nav iespējams uzlādēt vai no tā izplūst šķidrums, tas ir jāutilizē. Skat. nodaļu Apkope un utilizācija .
Pasākumi akumulatora aizdegšanās gadījumā
  BRĪDINĀJUMS!
  Apdraudējums, ko rada akumulatora aizdegšanās! Akumulatora degšanas laikā izdalās kaitīgi un sprādzienbīstami šķidrumi un tvaiki, kas var izraisīt korozīvas traumas, apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Degoša akumulatora dzēšanas laikā valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu.
 • Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, lai veicinātu bīstamo un eksplozīvo tvaiku aizplūšanu.
 • Ja intensīvi izplatās dūmi, nekavējoties atstājiet telpu.
 • Elpceļu kairinājuma gadījumā meklējiet medicīnisko palīdzību.
 • Pirms sākt dzēšanas mēģinājumu, izsauciet ugunsdzēsējus.
 • Ja akumulators ir aizdedzies, veiciet dzēšanu tikai ar ūdeni, no iespējami liela attāluma. Pulverveida ugunsdzēšamie līdzekļi un segas litija jonu akumulatoru degšanas gadījumā ir neefektīvi. Apkārtējā ugunsgrēka dzēšanai var izmantot parastos ugunsdzēsības līdzekļus.
 • Nemēģiniet pārvietot lielu daudzumu degošu akumulatoru. Aizvāciet no tuvākās apkārtnes neskartos materiālus, lai tādējādi izolētu degšanas skartos akumulatorus.
Gadījumā, ja akumulators neatdziest, dūmo vai deg:
 • ar lāpstas palīdzību paceliet to un iemetiet spainī ar ūdeni. Pateicoties ūdens dzesējošajai iedarbībai, no aizdegšanās tiek pasargāti akumulatora elementi, kas vēl nav sasnieguši kritisko temperatūru.
 • Vismaz uz 24 stundām ievietojiet akumulatoru spainī, līdz tas ir pilnībā atdzisis.
 • Skat. nodaļu Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
Informācija par transportēšanu un uzglabāšanu
 • Apkārtējā temperatūra robežās no -17 °C līdz +60 °C / no 1 °F līdz 140 °F.
 • Uzglabāšanas temperatūra robežās no -20 °C līdz +40 °C / -4 °F līdz 104 °F.
 • Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc uzlādes procesa vienmēr noņemiet akumulatoru no lādētāja.
 • Ja iespējams, glabājiet akumulatorus vēsā un sausā vietā. Uzglabāšana vēsumā paildzina akumulatora kalpošanas laiku. Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst glabāt augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātus akumulatorus, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
 • Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no triecieniem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepieļautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un īssavienojuma rašanos. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru transportēšanu.
Apkope un utilizācija
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs, un nepieļaujiet tā savārtīšanu ar eļļu un smērvielām. Nepieļaujiet pārmērīgu putekļu un netīrumu uzkrāšanos uz akumulatora virsmām. Notīriet akumulatoru ar sausu, mīkstu otu vai tīru un sausu drāniņu.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru, ja ir nosprostotas tā ventilācijas atveres. Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Raugieties, lai akumulatora iekšienē neiekļūtu svešķermeņi.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu akumulatorā. Ja akumulatorā ir iekļuvis mitrums, tas jāuzskata par bojātu un jāizolē, ievietojot nedegoša materiāla tvertnē.
 • Skat. nodaļu Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
 • Ja utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību. Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma. Ievērojiet vietējos noteikumus par bojātu akumulatoru transportēšanu!
 • Neizmetiet akumulatorus sadzīves atkritumos.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni. Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.