Valoda

DD 250-CA

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Pieprasījuma zīmes

Tiek lietotas šādas pieprasījuma zīmes:
Image alternative Lietojiet aizsargbrilles
Image alternative Lietojiet aizsargķiveri
Image alternative Lietojiet ausu aizsargus
Image alternative Lietojiet aizsargcimdus
Image alternative Lietojiet drošus darba apavus
Image alternative Lietojiet vieglu elpceļu aizsargmasku

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Analīzes dati
Image alternative Ieurbšanas režīms
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
Image alternative Maiņstrāva
Image alternative Diametrs
Image alternative Aizliegts transportēt ar celtni
Image alternative Bluetooth
Image alternative Fiksācija atvērta
Image alternative Fiksācija aizvērta
Image alternative Izstrādājums atbalsta bezvadu datu pārnesi, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
Image alternative Aizsargzemējums
Image alternative Ja uz izstrādājuma tas ir norādīts, šī sertifikācijas iestāde ir sertificējusi izstrādājumu laišanai apritē ASV un Kanādas tirgū saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.

Norādījumu uzlīmes

Uz urbja statīva, pamatplāksnes un dimanta vainagurbja iekārtas
Image alternative Pie vakuuma pamatplāksnes
Attēla augšējā daļa : horizontālo urbumu veikšanai ar vakuuma stiprinājumu urbja statīvu nedrīkst izmantot bez papildu fiksācijas.
Attēla apakšējā daļa : izmantojot vakuuma stiprinājumu bez papildu fiksācijas, nedrīkst veikt urbšanu virzienā uz augšu.
Image alternative Pie dimanta vainagurbja iekārtas
Veicot urbšanu virzienā uz augšu, obligāti jālieto ūdens savākšanas sistēma kombinācijā ar šķidrumu nosūcēju.
Image alternative Pie dimanta vainagurbja iekārtas
Strādāt tikai ar funkcionējošu PRCD

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Dimanta vainagurbja iekārta
  DD 250-CA
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Image alternative
Ražotājs, uzņemoties pilnu atbildību, apliecina, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst spēkā esošo tiesību aktu un standartu prasībām.
Tehnisko dokumentāciju glabā:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

Drošības norādījumi darbam ar urbjmašīnām

Drošības norādījumi visiem darbiem
 • Ja pastāv iespēja, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus vai pašas elektroiekārtas pieslēguma vadu, elektroiekārta vienmēr jātur tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
Drošības norādījumi darbam ar gariem urbjiem
 • Nekādā gadījumā nestrādājiet ar lielāku rotācijas ātrumu, kas pārsniedz attiecīgajam urbim pieļaujamo maksimālo apgriezienu skaitu. Lielāka rotācijas ātruma gadījumā urbis, griežoties bez saskares ar apstrādājamo materiālu, var viegli saliekties un izraisīt traumas.
 • Vienmēr sāciet urbšanas procesu ar mazāku apgriezienu skaitu un tikai tad, kad urbis atrodas saskarē ar apstrādājamo materiālu. Lielāka rotācijas ātruma gadījumā urbis, griežoties bez saskares ar apstrādājamo materiālu, var viegli saliekties un izraisīt traumas.
 • Nespiediet urbi ar pārāk lielu spēku un raugieties, lai spiediens tiktu izdarīts tikai urbja aksiālajā virzienā. Urbji var viegli saliekties un salūzt vai izraisīt kontroles zudumu un traumas.

Drošības norādījumi par darbu ar dimanta vainagurbja iekārtām

 • Veicot urbšanas darbus, kam nepieciešams izmantot ūdeni, nodrošiniet ūdens novadīšanu no darba zonas vai lietojiet šķidruma savākšanas ierīci. Šādi piesardzības pasākumi palīdzēs saglabāt darba zonu sausu un samazinās elektrošoka risku.
 • Ja pastāv iespēja, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus vai pašas iekārtas barošanas kabeli, iekārta vienmēr jātur tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz elektroiekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Strādājot ar dimanta vainagurbjiem, valkājiet dzirdes aizsardzības aprīkojumu. Trokšņa iedarbība var radīt dzirdes zudumu.
 • Ja elektroiekārta nobloķējas, pārtrauciet to virzīt uz priekšu un izslēdziet. Noskaidrojiet un novērsiet elektroiekārtas nobloķēšanās iemeslu.
 • Pirms atkārtoti ieslēgt dimanta vainagurbja iekārtu pēc tam, kad urbis ir iestrēdzis apstrādājamajā materiālā, pārbaudiet, vai nav traucēta instrumenta rotācija. Ja instruments ir iestrēdzis, pastāv iespēja, ka tas negriezīsies, un tas var novest pie dimanta vainagurbja iekārtas pārslodzes vai atraušanas no apstrādājamās virsmas.
 • Nostiprinot urbja statīvu pie apstrādājamās virsmas ar dobtapām un skrūvēm, raugieties, lai izmantojamā stiprinājuma sistēma spētu droši nofiksēt iekārtu darbības laikā. Ja apstrādājamā virsma nav pietiekami izturīga vai ir poraina, dobtapa no tās var tikt izrauta, kā rezultātā urbja statīvs atdalīsies no virsmas.
 • Ja urbja statīvs tiek nostiprināts pie apstrādājamās virsmas ar vakuuma plāksnes palīdzību, raugieties, lai virsma būtu gluda, tīra un nebūtu poraina. Nenostipriniet urbja statīvu pie laminētām vai slidenām virsmām, piemēram, flīzēm un kompozītmateriālu pārklājumiem. Ja apstrādājamā virsma nav gluda, līdzena vai pietiekami izturīga, vakuuma plāksne no tās var atdalīties.
 • Pirms urbšanas un tās laikā raugieties, lai būtu nodrošināts pietiekams vakuums. Nepietiekama vakuuma gadījumā vakuuma plāksne var atdalīties no apstrādājamās virsmas.
 • Nekādā gadījumā neveiciet urbšanu virs galvas vai sienās, ja iekārta ir nostiprināta tikai ar vakuuma plāksnes palīdzību. Tiklīdz nebūs nodrošināts pietiekams vakuums, vakuuma plāksne atdalīsies no apstrādājamās virsmas.
 • Veicot urbšanu sienās un griestos, raugieties, lai tiktu pasargāti cilvēki un darba zona pretējā pusē. Vainagurbis var izurbties cauri konstrukcijai, un urbuma serde var izkrist pretējā pusē.
 • Veicot darbus virs galvas augstuma, vienmēr izmantojiet lietošanas instrukcijā norādīto šķidruma savākšanas ierīci. Raugieties, lai ūdens neiekļūtu iekārtā. Ja ūdens iekļūst elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

Papildnorādījumi par drošību

Personīgā drošība
 • Aizliegts veikt neatļautas manipulācijas vai izmaiņas iekārtā.
 • Iekārta nav paredzēta, lai to patstāvīgi lietotu personas ar nepietiekamām fiziskajām vai garīgajām spējām.
 • Raugieties, lai iekārta nebūtu pieejama bērniem.
 • Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba zonā. Saskare ar rotējošām iekārtas daļām, jo īpaši ar rotējošiem instrumentiem, var izraisīt traumas.
 • Izvairieties no urbšanas duļķu nokļūšanas uz ādas.
 • Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, betons / mūris / kvarcu saturoši akmeņi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem – sevišķi kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti. Lietojiet pēc iespējas efektīvu putekļu nosūkšanu. Šim nolūkam izmantojiet Hilti ieteiktu mobilo putekļsūcēju, kas paredzēts koka un minerālu materiālu putekļiem un ir piemērots šai elektroiekārtai. Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Ieteicams valkāt elpceļu aizsargmasku, kas paredzēta attiecīgajam putekļu veidam. Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē konkrēto materiālu apstrādi.
 • Dimanta vainagurbja iekārtai un dimanta vainagurbim ir liels svars. Pastāv traumu risks. Lietotājam un tuvumā esošajām personām iekārtas lietošanas laikā jāvalkā piemērotas aizsargbrilles, ķivere, dzirdes aizsardzības aprīkojums, aizsargcimdi un droši darba apavi.
Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope
 • Jāpārbauda, vai iekārta ir pareizi nostiprināta urbja statīvā.
 • Raugieties, lai gala atdure vienmēr būtu piemontēta pie urbja statīva, jo pretējā gadījumā nedarbosies gala atdures funkcija, kas ir svarīga no drošības viedokļa.
 • Pārliecinieties, vai maināmo instrumentu savienojumu sistēmas atbilst iekārtas fiksācijas sistēmai un tie tajā kārtīgi nofiksējas.
Elektrodrošība
 • Nelietojiet pagarinātājus ar vairākām kontaktligzdām un tām pieslēgtām, vienlaicīgi strādājošām citām ierīcēm.
 • Iekārtas barošanai jāizmanto tikai tīkla pieslēguma kabelis ar zemējuma vadu un pietiekamu šķērsgriezumu.
 • Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās virsmas neatrodas apslēpti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var būt zem sprieguma, ja, piemēram, darba laikā nejauši tiek bojāts elektriskais vads. Tā rezultātā rodas nopietns elektrošoka risks.
 • Raugieties, lai slīdņa kustības laikā netiktu bojāts iekārtas barošanas kabelis.
 • Iekārtu nekādā gadījumā nedrīkst darbināt bez komplektā iekļautā PRCD (ja iekārtai nav PRCD - bez atvienošanas transformatora). Pārbaudiet PRCD pirms katras lietošanas.
 • Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam remonta vai nomaiņas veikšanai. Ja ir bojāts elektroiekārtas barošanas kabelis, tas jānomaina pret speciāli aprīkotu un sertificētu kabeli, ko piedāvā klientu apkalpošanas organizācija. Regulāri pārbaudiet pagarinātājkabeļus un bojājumu gadījumā nomainiet tos. Ja darba laikā tiek bojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabelis, nepieskarieties tam. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. Bojāti barošanas kabeļi un pagarinātāji slēpj elektriskā trieciena risku.
 • Nekad nelietojiet iekārtu, ja tā ir netīra vai mitra. Uz iekārtas ārējās virsmas esošie putekļi, kas ir uzkrājušies galvenokārt no vadītspējīgiem materiāliem, vai mitrums nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt elektrisko triecienu. Ja bieži tiek apstrādāti elektrību vadoši materiāli, ar tiem piesārņotās iekārtas regulāri jānodod pārbaudīšanai Hilti servisa darbiniekiem.
 • Ja jūs darbināt dimanta vainagurbja iekārtu bez DD AF-CA H, vienmēr uzlieciet DD AF-CA H paredzēto barošanas pievada pārsegu. Ja ūdens iekļūst elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
Darba vieta
 • Darbu veikšanai jāsaņem akcepts no būvdarbu vadības. Ēku vai citu būvju daļās iestrādātas rievas var nelabvēlīgi ietekmēt statiku, sevišķi, ja tās skar armatūras stieņus vai atbalsta elementus.
 • Ja urbja statīvs nav kārtīgi nofiksēts pie virsmas, vienmēr pārvietojiet pie statīva piemontēto iekārtu līdz galam uz leju, lai novērstu tās apgāšanās iespēju.
 • Raugieties, lai barošanas kabelis un pagarinātājkabelis, kā arī nosūcēja un vakuuma šļūtenes atrastos drošā attālumā no rotējošām iekārtas daļām.
 • Veicot urbšanu virzienā uz augšu, izmantojot ūdeni, obligāti jālieto ūdens savākšanas sistēma kopā ar šķidrumu nosūcēju.
 • Vakuuma stiprinājumu izmantošana bez papildu fiksācijas, urbjot virzienā uz augšu, ir aizliegta.
 • Veicot horizontālos urbumus ar vakuuma stiprinājumu (papildaprīkojums), urbja statīvu nedrīkst izmantot bez papildu fiksācijas.

Apraksts

Izstrādājumu pārskati

Dimanta vainagurbja iekārta DD 250-CA

Image alternative
 1. Daudzfunkcionālais displejs
 2. Vadības taustiņš Ieurbšanas režīms
 3. Vadības taustiņš Analīzes dati
 4. Identifikācijas datu plāksnīte
 5. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 6. Barošanas kabeļa pārsegs
 7. Barošanas sprieguma padeve DD AF-CA H (papildaprīkojums)
 8. Barošanas kabelis ar PRCD
 9. Ūdens padeves pieslēgums
 10. Pārnēsāšanas rokturis (2x)
 11. Ogles suku pārsegs (2x)
 12. Ūdens padeves regulēšana
 13. Instrumenta patrona
 14. Pārnesuma slēdzis

Urbja statīvs DD-HD 30

Image alternative
 1. Vītņotā vārpsta (papildaprīkojums)
 2. Pārsegs
 3. Sliede
 4. Līmeņošanas skrūve (3x)
 5. Urbuma centra indikators
 6. Dobtapa
 7. Pamatplāksne
 8. Identifikācijas datu plāksnīte
 9. Fiksācijas tapa
 10. Fiksācijas uzgrieznis
 11. Statnis
 12. Pārnēsāšanas rokturis
 13. Gala atdures skrūve
 14. Dziļuma atdure (papildaprīkojums)
 15. Pārvietošanas mehānisma stiprinājums
 16. Ūdens savācēja turētājs (papildaprīkojums)
 17. Blīve (papildaprīkojums)
 18. Ūdens savākšanas tvertne (papildaprīkojums)
 19. Ūdens savācēja blīvgredzens (papildaprīkojums)

Kariete DD-HD 30

Image alternative
 1. Rokrata uzmava 1:1
 2. Rokrata uzmava 1:3
 3. Ekscentrs (dimanta vainagurbja iekārtas nofiksēšanai)
 4. Cirpes tapa
 5. Rokrats
 6. Līmeņošanas indikators (2x)
 7. Slīdņa fiksācija
 8. Kabeļa turētājs
 9. Pieslēgvieta, kas paredzēta DD AF-CA H
 10. Slīdņa brīvkustības iestatīšanas skrūve (4x)

Vakuuma pamatplāksne (papildaprīkojums)

Image alternative
 1. Vakuuma aerācijas vārsts
 2. Vakuuma savienojums
 3. Pārvietošanas mehānisma stiprinājums
 4. Manometrs
 5. Vakuuma blīvējums
 6. Līmeņošanas skrūve (4x)

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir elektriski darbināma dimanta vainagurbja iekārta. Tā ir lietojama kopā ar statīvu un paredzēta slapjai un sausai caurejošu urbumu un padziļinājumu izurbšanai (armētos) minerālos materiālos. Dimanta vainagurbja iekārtas lietošana bez statīva, vadot to manuāli, nav atļauta.

 • Kopā ar dimanta vainagurbja iekārtu vienmēr lietojiet urbja statīvu. Urbja statīvam ar dobtapu vai vakuuma plāksnes palīdzību jābūt pietiekami stingri nostiprinātam pie virsmas.

 • Pamatplāksnes pieregulēšanai nedrīkst izmantot triecieninstrumentus (āmuru).

 • Iekārtu drīkst darbināt tikai ar jaudas datu plāksnītē norādīto tīkla spriegumu un frekvenci.

 • Sekojiet arī drošības un lietošanas norādījumiem, kas pievienoti izmantojamajiem papildu piederumiem.

Bluetooth®

Šis izstrādājums ir aprīkots ar Bluetooth.
Bluetooth ir bezvadu datu pārneses savienojums, kas nodrošina komunikāciju starp diviem ar Bluetooth aprīkotiem izstrādājumiem, kas atrodas nelielā attālumā viens no otra.
Lai nodrošinātu stabilu Bluetooth savienojumu, savienojamajām iekārtām jāatrodas savstarpējas redzamības zonā.
Šī izstrādājuma Bluetooth funkcijasBluetooth funkciju sīkāku aprakstu meklējiet pievienotās iekārtas lietošanas instrukcijā.
 • Pievienoto Hilti iekārtu servisa un statusa indikācija dimanta vainagurbja iekārtas displejā.
 • Savienojums ar mobilu galaierīci, izmantojot aplikāciju Hilti ON!Track 3 , servisa funkciju nodrošināšanai un ar izstrādājumu saistītu analīzes datu pārnesei.
Bluetooth ieslēgšana vai izslēgšana
Hilti izstrādājumu piegādes brīdī Bluetooth ir izslēgts. Pirmajā izstrādājuma palaides reizē Bluetooth ieslēdzas automātiski.
 • Lai to izslēgtu, vienlaikus nospiediet un vismaz 10 sekundes turiet nospiestus taustiņus Image alternative un Image alternative.
 • Lai ieslēgtu, vienlaikus nospiediet taustiņus Image alternative un Image alternative.
Izstrādājumu savienošanaSavienojums ar Hilti iekārtu, kas atbalsta Bluetooth, saglabājas līdz brīdim, kad dimanta vainagurbja iekārta tiek savienota ar citu tā paša tipa Hilti iekārtu vai tiek izslēgta Bluetooth funkcija. Savienojums saglabājas arī pēc izstrādājumu izslēgšanas un tiek automātiski aktivēts, kad tie tiek ieslēgti.
 • Lai izveidotu savienojumu ar Hilti ūdens sagatavošanas sistēmu vai mobilu galaierīci, kas atbalsta Bluetooth, vienlaikus nospiediet taustiņus Image alternative un Image alternative, kad ir ieslēgts Bluetooth.
Laika intervāls savienojuma izveidei ar citu Hilti iekārtu, kas atbalsta Bluetooth, ir 2 minūtes. Kad šīs 2 minūtes ir pagājušas, savienojuma izveides process tiek pārtraukts.
Licence
Vārdiskā preču zīme Bluetooth® un logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. , un Hilti izmanto šīs preču zīmes saskaņā ar licenci.

indikācijas simboli paskaidrojumi, dimanta vainagurbja daudzfunkcionālais displejs

Lai darbotos šāda indikācija, nepieciešams, lai dimanta vainagurbja iekārta būtu darba gatavībā (kontaktdakša pievienota pie elektrotīkla, PRCD ieslēgts).
Indikācija var atšķirties atkarībā no pārnesuma izvēles un lietošanas veida.
Image alternative
Sākuma ekrāns
Sākuma ekrāns parādās, kad dimanta vainagurbja iekārta tiek pievienota sprieguma padevei. Sākuma ekrānā ir redzams Bluetooth statuss, kā arī dimanta vainagurbja iekārtas personalizētais nosaukums un sērijas numurs.
 • Ekrānā redzamo izstrādājuma nosaukumu var mainīt, izmantojot aplikāciju Hilti ON!Track 3 (iestatījums: 'Your name here ').
Image alternative
Līmeņrādis
Dimanta vainagurbja iekārta nav ieslēgta. Indikācija palīdz nolīmeņot sistēmu, kā arī iestatīt urbja statīvu, veicot slīpus urbumus. Indikācija parāda dimanta vainagurbja iekārtas novietojumu ar simboliem un grādos.
 • Leņķa precizitāte istabas temperatūrā: ±2°
Image alternative
Pārnesuma indikācija
Dimanta vainagurbja iekārta darbojas tukšgaitā. Indikācija palīdz nodrošināt ieslēgtā pārnesuma atbilstību izmantojamajam vainagurbim. Indikācijas kreisajā augšējā daļā redzams ieslēgtais pārnesums, bet vidū – attiecīgajam pārnesumam ieteicamais vainagurbja diametra diapazons milimetros un collās.
Image alternative
Aktivēts ieurbšanas režīms
Dimanta vainagurbja iekārta ir izslēgta vai darbojas tukšgaitā. Šī funkcija palīdz samazināt vibrāciju ieurbšanas laikā, lietojot vainagurbjus ar lielu diametru. Funkciju jebkurā brīdī var atcelt, vēlreiz nospiežot taustiņu Image alternative.
 • Indikācija pēc dažām sekundēm nodziest automātiski.
Image alternative
Atlikušais darbības ilgums ieurbšanas režīmā
Dimanta vainagurbja iekārta veic urbšanu, un ir aktivēts ieurbšanas režīms. Indikācija rāda atlikušo darbības laiku līdz brīdim, kad dimanta vainagurbja iekārta automātiski izslēgsies.
 • Lai pasargātu dimanta vainagurbja iekārtu no bojājumiem, tās darbība ieurbšanas režīmā pēc maksimāli 2 minūtēm tiek automātiski pārtraukta.
  Pēc tam indikācija nodziest.
Image alternative
ieurbšanas režīms atcelts
ieurbšanas režīms ir atcelts. Dimanta vainagurbja iekārtas apgriezienu skaits un jauda atkal palielinās, un urbšanu var turpināt.
 • Indikācija pēc dažām sekundēm nodziest automātiski.
Image alternative
Nav iespējams aktivēt ieurbšanas režīmu
Dimanta vainagurbja iekārta veic urbšanu. Ieurbšanas režīma aktivēšanas taustiņš ir nospiests laikā, kad dimanta vainagurbja iekārta bija pakļauta slodzei vai darbojās dzesēšanas režīmā.
 • Indikācija pēc dažām sekundēm nodziest automātiski.
Image alternative
Urbšanas jaudas indikācija: nepietiekams piespiešanas spēks.
Dimanta vainagurbja iekārta veic urbšanu, un nav aktivēts ieurbšanas režīms. Indikācija palīdz nodrošināt dimanta vainagurbja iekārtas darbināšanu optimālās efektivitātes diapazonā.
 • Fona krāsa: dzeltena.
  Nepietiekams piespiešanas spēks. Palieliniet piespiešanas spēku.
Image alternative
Urbšanas jaudas indikācija: optimāls piespiešanas spēks
Dimanta vainagurbja iekārta veic urbšanu, un nav aktivēts ieurbšanas režīms. Indikācija palīdz nodrošināt dimanta vainagurbja iekārtas darbināšanu optimālās efektivitātes diapazonā.
 • Fona krāsa: zaļa.
  Piespiešanas spēks ir optimāls.
Image alternative
120 V
Pārsniegta nominālās strāvas robežvērtība
Dimanta vainagurbja iekārta veic urbšanu, un nav aktivēts ieurbšanas režīms. Nominālās strāvas stiprums ir sasniedzis robežvērtību 20 A.
 • Pārāk liels piespiešanas spēks. Samaziniet piespiešanas spēku.
Image alternative
Urbšanas jaudas indikācija: pārāk liels piespiešanas spēks
Dimanta vainagurbja iekārta veic urbšanu, un nav aktivēts ieurbšanas režīms. Indikācija palīdz nodrošināt dimanta vainagurbja iekārtas darbināšanu optimālās efektivitātes diapazonā.
 • Fona krāsa: sarkana.
  Pārāk liels piespiešanas spēks. Samaziniet piespiešanas spēku.
Image alternative
Statusa rinda norādījumiem
Statusa rindā ir redzami dažādi norādījumi par iekārtas aktuālo statusu, piemēram, ieslēgto pārnesumu vai ieurbšanas režīma aktivēšanu.
Image alternative
Statusa rinda brīdinājumiem
Statusa rindā ir redzami dažādi brīdinājumi par iekārtas aktuālo statusu, kas neizraisa dimanta vainagurbja iekārtas tūlītēju apstāšanos.
Image alternative
Bluetooth IESLĒGTS
Pamatiestatījumos Bluetooth ir aktivēts.
Lai izslēgtu Bluetooth funkciju, laikā, kad motors ir izslēgts, vienlaikus nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestus taustiņus Image alternative un Image alternative.
 • Indikācija pēc dažām sekundēm nodziest automātiski.
Image alternative
Bluetooth IZSLĒGTS
Bluetooth ir izslēgts. Dimanta vainagurbja iekārtu nav iespējams savienot ar citām iekārtām vai aprīkojumu.
Lai ieslēgtu Bluetooth funkciju, laikā, kad ir izslēgts motors, vienlaikus nospiediet taustiņus Image alternative un Image alternative.
 • Indikācija pēc dažām sekundēm nodziest automātiski.
Image alternative
Savienojuma izveide
Dimanta vainagurbja iekārta ir gatava savienošanai ar citām iekārtām vai aprīkojumu.
Lai sāktu savienojuma izveidi, vienlaikus nospiediet un vismaz 1 sekundi turiet nospiestus taustiņus Image alternative un Image alternative.
 • Laika intervāls savienojuma izveidei ar citām iekārtām ir 2 minūtes. Kad šīs 2 minūtes ir pagājušas, savienojuma izveides process tiek pārtraukts.
Savienojums starp dimanta vainagurbja iekārtu un citu iekārtu vai aprīkojumu tiek uzturēts tik ilgi, līdz:
 • dimanta vainagurbja iekārta tiek savienota ar citu tāda paša tipa iekārtu vai aprīkojumu;
 • Bluetooth tiek izslēgts.
Image alternative
Savienojuma pārtraukšana
Izveidotais Bluetooth savienojums ar citu iekārtu vai aprīkojumu ir pārtraukts.
Image alternative
Analīzes ilgums
Augšējā indikācija parāda urbšanas ilgumu (kad dimanta vainagurbja iekārta atrodas urbšanas režīmā) un apakšējā – darba stundas (kas dimanta vainagurbja iekārta ir ieslēgta) stundās, minūtēs un sekundēs.
Lai atiestatītu urbšanas ilguma uzskaiti un citus analīzes datus, nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu Image alternative.
 • Pēc dažām sekundēm vai taustiņa Image alternative nospiešanas indikācija nodziest automātiski.
 • Nospiežot taustiņu Image alternative, jūs varat pāriet pie nākamajiem analīzes datiem.
Image alternative
Lietotāja darba analīze
Šī indikācija parāda izstrādājuma lietotājam urbšanas laikā lietotā piespiešanas spēka novērtējumu procentos (%). Tas ļauj pielāgot izstrādājuma lietotāja rīcību darba laikā.
 • Pēc dažām sekundēm vai taustiņa Image alternative nospiešanas indikācija nodziest automātiski.
 • Nospiežot taustiņu Image alternative, jūs varat pāriet pie nākamajiem analīzes datiem.
Image alternative
Urbšanas virziena analīze
Šī indikācija parāda urbšanas virzienu novērtējumu procentos (%).
 • Pēc dažām sekundēm vai taustiņa Image alternative nospiešanas indikācija nodziest automātiski.
 • Nospiežot taustiņu Image alternative, jūs varat pāriet pie nākamajiem analīzes datiem.
Image alternative
Pārnesuma izvēles analīze
Šī indikācija parāda attiecīgā pārnesuma izmantošanas ilguma novērtējumu procentos (%). Bultiņa vienmēr norāda uz visbiežāk lietoto pārnesumu.
 • Pēc dažām sekundēm vai taustiņa Image alternative nospiešanas indikācija nodziest automātiski.
 • Nospiežot taustiņu Image alternative, jūs varat pāriet pie nākamajiem analīzes datiem.
Image alternative
Lietošanas analīze
Šī indikācija informē par dimanta vainagurbja iekārtas lietošanu manuālā režīmā, kā arī AF-CA lietošanu procentos.
 • Pēc dažām sekundēm vai taustiņa Image alternative nospiešanas indikācija nodziest automātiski.
 • Nospiežot taustiņu Image alternative, jūs varat pāriet pie nākamajiem analīzes datiem.
Image alternative
Savienotas iekārtas
Šī indikācija sniedz pārskatu par visām ar dimanta vainagurbja iekārtu savienotajām iekārtām un aprīkojumu.
 • Pēc dažām sekundēm vai taustiņa Image alternative nospiešanas indikācija nodziest automātiski.
 • Nospiežot taustiņu Image alternative, jūs varat pāriet pie nākamajiem analīzes datiem.
Image alternative
Savienojuma izveides sākšana
Lai sāktu savienojuma izveidi, vispirms aktivējiet to dimanta vainagurbja iekārtā un pēc tam – ar to savienojamajā iekārtā vai aprīkojumā.
Lai sāktu savienojuma izveidi, vienlaikus nospiediet un vismaz 1 sekundi turiet nospiestus taustiņus Image alternative un Image alternative.
 • Pēc dažām sekundēm vai taustiņa Image alternative nospiešanas indikācija nodziest automātiski.
 • Nospiežot taustiņu Image alternative, jūs varat pāriet pie nākamajiem analīzes datiem.
Image alternative
Nav nofiksējies ātruma pārslēgs
Pārnesuma slēdzis atrodas starpstāvoklī vai nav kārtīgi nofiksējies.
Nospiediet pārnesuma slēdzi tā, lai tas kārtīgi nofiksējas.
Image alternative
Atkārtotas ieslēgšanās novēršana
pārsniegts maksimālais darbības ilgums ieurbšanas režīmā; sprieguma padeves traucējumi; dimanta vainagurbja iekārta ir pārslogota; pārāk augsta temperatūra, motorā iekļuvis ūdens vai beidzies ūdens dzesēšanas sistēmā.
Iekārtas slēdzis atrodas pozīcijā I , kamēr sprieguma padeve ir ieslēgta.
Image alternative
Tīkla barošanas traucējums (nepietiekams spriegums)
Tīklā ir nepietiekams spriegums. Nepietiekama sprieguma gadījumā dimanta vainagurbja iekārtu nevar darbināt ar pilnu jaudu.
 • Indikācija pēc dažām sekundēm nodziest automātiski.
Image alternative
Pārāk augsta temperatūra
Dimanta vainagurbja iekārta ir pārkarsusi un izslēgusies vai darbojas dzesēšanas režīmā. Indikācija parāda atlikušo dzesēšanas ilgumu. Ja pēc šī laika dimanta vainagurbja iekārta joprojām ir pārāk karsta, laika skaitīšana sākas no jauna.
Image alternative
Atlikušais laiks līdz ogles suku nomaiņai
Dimanta vainagurbja iekārtas motors darbojas, un ir gandrīz sasniegta ogles suku nodiluma robeža. Indikācija parāda atlikušo laiku līdz ogles suku nomaiņai. Tiek parādīts atlikušais laiks stundās un minūtēs līdz brīdim, kad dimanta vainagurbja iekārta automātiski izslēgsies.
 • Indikācija pēc dažām sekundēm nodziest automātiski.
Image alternative
Servisa indikācija
Ogles sukas ir nodilušas un jānomaina.
Image alternative
Piestrāde pēc ogles suku nomaiņas
Dimanta vainagurbja iekārtas motors darbojas. Lai nodrošinātu optimālu kalpošanas ilgumu, pēc ogles suku nomaiņas ir nepieciešama to piestrāde, vismaz 1 minūti darbinot iekārtu tukšgaitā.
 • Indikācija parāda atlikušo laiku līdz piestrādes procesa beigām.

Piegādes komplektācija

Dimanta vainagurbja iekārta, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Piederumi un rezerves daļas

Rezerves daļas
Artikula numurs
Apzīmējums
51279
Šļūtenes savienojums
2006843
Ogles sukas 220-240 V
2104230
Ogles sukas 100-127 V
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālos Hilti piederumus, rezerves daļas un patēriņa materiālus.

Tehniskie parametri

Nominālā sprieguma, nominālās strāvas, frekvences un/vai nominālās patērējamās jaudas parametri ir norādīti attiecīgajai valstij paredzētajā identifikācijas datu plāksnītē.
Ja šīs iekārtas darbināšanai izmanto ģeneratoru vai transformatoru, tā izejas jaudai jābūt vismaz divreiz lielākai par nominālo ieejas jaudu, kas norādīta iekārtas identifikācijas datu plāksnītē. Transformatora vai ģeneratora darba spriegumam vienmēr jābūt iekārtas nominālā sprieguma diapazonā ar pielaidi +5 % vai -15 %.

DD 250-CA
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01
15,4 kg
Urbuma dziļums bez urbja pagarinājuma
500 mm
Pieļaujamais spiediens ūdensvadā
≤ 7 bar
Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
1. pārnesums
240 apgr./min
2. pārnesums
580 apgr./min
3. pārnesums
1 160 apgr./min
4. pārnesums
2 220 apgr./min
Optimālais vainagurbja diametrs
1. pārnesums
152 mm … 500 mm
2. pārnesums
82 mm … 152 mm
3. pārnesums
35 mm … 82 mm
4. pārnesums
12 mm … 35 mm
Ideālais atstatums starp atzīmi uz dobtapu pamatplāksnes un urbuma centru
267 mm
Ideālais atstatums starp atzīmi uz vakuuma pamatplāksnes un urbuma centru
292 mm

Pieļaujamais vainagurbja diametrs darbam ar dažādu aprīkojumu

Ņemiet vērā pieļaujamo urbšanas virzienu konkrētajam aprīkojuma veidam.
Urbšanai virzienā uz augšu obligāti jālieto šķidrumu nosūcējs apvienojumā ar ūdens savākšanas sistēmu.

DD 250-CA
Ø bez aprīkojuma
12 mm … 300 mm
Ø ar atstatuma starpliku
12 mm … 500 mm
Ø ar ūdens savākšanas sistēmu un šķidrumu nosūcēju
12 mm … 250 mm

Urbja statīvs


DD-HD 30
Svars
21,4 kg

Bluetooth


DD 250-CA
Frekvences diapazons
2 400 MHz … 2 483 MHz
Maksimālā starojuma raidīšanas jauda
10 dBm

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 62841

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Trokšņa rādītāji

DD 250-CA
Skaņas jaudas līmenis (L WA)
109 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (K WA)
3 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (L pA)
93 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (K pA)
3 dB(A)

Kopējie svārstību rādītāji (trīs virzienu vektoru summa), noteikti saskaņā ar EN 62841

Triaksiālie kopējās vibrācijas rādītāji (vibrācijas vektoru summa) pie rokrata (krustiskā roktura) saskaņā ar EN 62841-3-6 nepārsniedz 2,5 m/s 2 (ieskaitot kļūdu K).

Sagatavošanās darbam

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Ja urbja statīvs nav pietiekami nostiprināts, tas var rotēt vai apgāzties.
 • Pirms dimanta vainagurbja lietošanas nostipriniet urbja statīvu pie apstrādājamās virsmas ar dobtapu vai vakuuma pamatplāksnes palīdzību.
 • Lietojiet tikai tādas dobtapas, kas ir piemērotas apstrādājamajai virsmai, un ievērojiet dobtapu ražotāja norādījumus par montāžu.
 • Lietojiet vakuuma pamatplāksni tikai tad, ja apstrādājamā virsma ir piemērota urbja statīva nostiprināšanai ar vakuuma stiprinājumu.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Izstrādājuma nekontrolēta iedarbošanās.
 • Atvienojiet barošanas kabeli, pirms veikt iekārtas iestatīšanu vai aprīkojuma maiņu.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

DD-HD 30: urbja statīva uzstādīšana un urbšanas leņķa iestatīšana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Iespiešanas risks! Urbja statīva sasvēršanas fiksatora atbrīvošanās var izraisīt negaidītu sliedes sasvēršanos.
 • Lai izvairītos no iespiešanas, atbrīvojiet sasvēršanas fiksatoru piesardzīgi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Dimanta vainagurbja iekārta var nokrist.
 • Vienmēr piemontējiet pārsegu sliedes galā. Tas vienlaikus kalpo aizsardzībai un kā gala atdure.
Image alternative
 1. Atskrūvējiet skrūvi, kas atrodas zem sliedes šarnīra, un skrūvi augšā pie atbalsta stieņa.
 2. Novietojiet sliedi vajadzīgajā pozīcijā.
  • Grādu skala aizmugurē atvieglo iestatīšanu.
 3. Pēc tam atkal stingri pievelciet abas skrūves.

DD-HD 30: slīdņa nofiksēšana pie urbja statīva

 1. Pagrieziet slīdņa fiksatoru bloķēšanas pozīcijā.
  • Fiksācijas tapai jānofiksējas.
 2. Viegli pagriežot rokratu, pārliecinieties, ka slīdnis ir nofiksēts.

Rokrata montāža pie urbja statīva

Rokratu var uzmontēt gan slīdņa labajā, gan kreisajā pusē.
Urbja statīvam DD‑HD 30 rokratu var piemontēt pie slīdņa uz divām dažādām asīm. Augšējā ass iedarbojas tieši, bet apakšējā ass samazina slīdņa piedziņas pārnesumu attiecībā 1:3.
Image alternative
 1. Lai veiktu rokrata montāžu, pavelciet atpakaļ melno gredzenu.
 2. Uzlieciet rokratu uz ass.

Urbja statīva nostiprināšana ar dobtapu

Hilti Metāla iespīlējamās dobtapas M16 (5/8") parasti ir piemērotas dimanta vainagurbja aprīkojuma nostiprināšanai nesaplaisājušā betonā. Taču noteiktos apstākļos var būt nepieciešams alternatīvs stiprinājums.
Ar jautājumiem par drošu nostiprināšanas veidu vērsieties Hilti tehniskajā servisā.
Image alternative
BRĪDINĀJUMS!
Neatbilstīgu dobtapu lietošana var izraisīt traumas! Iekārta var atbrīvoties no stiprinājuma un radīt apdraudējumu.
 • Lietojiet tādas dobtapas, kas atbilst pamatvirsmai, un ievērojiet dobtapu ražotāja norādījumus par montāžu.
 1. Izmantojiet virsmai atbilstīgas dobtapas. Izvēlieties atstatumu, kas atbilst izmantojamajai pamatplāksnei.
  • Ideālais atstatums līdz urbuma centram DD-HD 30: 330 mm (13")
 2. Jāieskrūvē dobtapā fiksācijas vārpsta (papildaprīkojums).
 3. Pārlieciet urbja statīvu pāri vārpstai un pieregulējiet tā novietojumu. Lietojot urbja statīvu DD-HD 30, veiciet novietojuma regulēšanu ar urbuma centra indikatora palīdzību. Lietojot atstatuma starpliku, urbja statīva novietojuma regulēšanai urbuma centra indikatoru nevar izmantot.
 4. Uzskrūvējiet fiksācijas uzgriezni uz vārpstas, stingri nepievelkot.
 5. Ar līmeņošanas skrūvju palīdzību nolīmeņojiet pamatplāksni. Izmantojiet šim nolūkam līmeņošanas indikāciju. Nodrošiniet, lai līmeņošanas skrūves būtu stingri piespiestas pamatvirsmai.
 6. Vienmērīgi pievelciet līmeņošanas skrūves tik daudz, lai urbja statīvs būtu pietiekami labi nostiprināts.
 7. Pārbaudiet, vai urbja statīvs ir nostiprināts kārtīgi.

Urbja statīva nostiprināšana ar vakuumu

BĪSTAMI!
Traumu risks vainagurbja nokrišanas gadījumā !
 • Urbja statīva nostiprināšana pie griestiem tikai ar vakuuma stiprinājuma palīdzību ir aizliegta. Papildu stiprinājumu iespējams nodrošināt, izmantojot, piemēram, masīvu būvkonstrukcijas balstu vai vītņoto vārpstu.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks spiediena nekontrolēšanas gadījumā !
 • Pirms urbšanas un tās laikā jānodrošina, lai manometra rādītājs atrastos skalas zaļajā daļā.
Lietojot urbja statīvu ar dobtapu pamatplāksni, izveidojiet stingru un līdzenu savienojumu starp vakuuma pamatplāksni un dobtapu pamatplāksni. Pieskrūvējiet dobtapu stiprinājuma pamatplāksni pie vakuuma pamatplāksnes. Raugieties, lai izvēlētais vainagurbis nesabojātu vakuuma pamatplāksni.
Pirms veikt horizontālus urbumus, nostipriniet vainagurbja iekārtu papildus (piemēram, ar ķēdi, kas nostiprināta ar dobtapu).
Izvēloties urbja statīva novietojumu, atcerieties, ka nepieciešams atstāt pietiekami daudz vietas montāžai un apkalpošanai.
Image alternative
 1. Pagrieziet līmeņošanas skrūves tā, lai tās būtu par apm. 5 mm izvirzītas vakuuma pamatplāksnes apakšpusē.
 2. Savienojiet vakuuma pamatplāksnes vakuuma pieslēgumu ar vakuumsūkni.
 3. Atzīmējiet urbuma centru. Novelciet līniju no urbuma centra virzienā, kur paredzēts novietot iekārtu.
 4. Noteiktajā attālumā no urbuma centra izdariet atzīmi uz garās līnijas.
  Atzīmes atstatums
 5. Ieslēdziet vakuumsūkni, nospiediet un turiet nospiestu vakuuma aerācijas vārstu.
 6. Iestatiet pamatplāksnes atzīmi pret līniju.
 7. Kad urbja statīvs ir novietots pareizi, atlaidiet vakuuma aerācijas vārstu un piespiediet pamatplāksni pie virsmas.
 8. Ar līmeņošanas skrūvju palīdzību nolīmeņojiet pamatplāksni.
 9. Pārbaudiet, vai urbja statīvs ir nostiprināts droši.
Atzīmes atstatumsIzvēlieties atstatumu, kas atbilst izmantojamajai pamatplāksnei.
Ideālais atstatums starp atzīmi uz vakuuma pamatplāksnes un urbuma centru
292 mm
Ideālais atstatums starp atzīmi uz kombinētās pamatplāksnes un urbuma centru
292 mm

DD-HD 30: urbja statīva nostiprināšana ar vītņoto vārpstu

 1. Noņemiet no sliedes augšējā gala pārsegu (ar integrēto gala atduri).
 2. Iespraudiet vītņotās vārpstas cilindru urbja statīva sliedē.
 3. Nostipriniet vītņoto vārpstu, pagriežot ekscentru.
 4. Novietojiet urbja statīvu uz pamatvirsmas.
 5. Ar līmeņošanas skrūvju palīdzību nolīmeņojiet pamatplāksni.
 6. Nofiksējiet urbja statīvu ar vītņotās vārpstas palīdzību un nodrošiniet to pret atskrūvēšanos.
 7. Pārbaudiet, vai urbja statīvs ir nostiprināts kārtīgi.

DD-HD 30: sliedes (papildaprīkojums) pagarināšana pie urbja statīva

Ieurbšanai drīkst lietot tikai tādus vainagurbjus vai pagarinātos vainagurbjus, kuru kopējais garums nepārsniedz 650 mm (25 1/2").
Kā papildu gala atduri sliedei var izmantot arī dziļuma atduri.
Pēc sliedes pagarinājuma pārsegs (ar integrēto gala atduri) jāpiemontē atpakaļ pie urbja statīva. Pretējā gadījumā nebūs nodrošināta gala atdures funkcija, kas ir svarīga no drošības viedokļa.
Image alternative
 1. Noņemiet no sliedes augšējā gala pārsegu (ar integrēto gala atduri). Uzmontējiet pārsegu uz sliedes pagarinājuma.
 2. Iespraudiet sliedes pagarinājuma cilindru urbja statīva sliedē.
 3. Nostipriniet sliedes pagarinājumu, pagriežot ekscentru.

DD-HD 30: atstatuma starplikas (papildaprīkojums) montāža

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Stiprinājums var tikt pārslogots.
 • Lietojot vienu vai vairākas atstatuma starplikas, jāsamazina piespiešanas spēks, lai pasargātu stiprinājumu no pārslodzes.
Atstatuma starplikas montāžas laikā dimanta vainagurbja iekārtas montāža vēl nav veikta.
Sākot no vainagurbja diametra >300 mm (>11 1/2"), atstatums starp urbuma asi un urbja statīvu jāpalielina ar vienas vai vairāku atstatuma starpliku palīdzību. Urbuma centra indikatoru nevar izmantot kopā ar atstatuma starplikām.
Image alternative
 1. Ar slīdņa fiksācijas palīdzību nofiksējiet slīdni uz sliedes.
 2. Lai nofiksētu dimanta vainagurbja iekārtu pie slīdņa, izvelciet ekscentru.
 3. Ievietojiet atstatuma starpliku slīdnī.
 4. Līdz galam iebīdiet ekscentru slīdnī.
 5. Pievelciet ekscentru.
 6. Pārliecinieties, ka atstatuma starplika ir kārtīgi nostiprināta.

DD-HD 30: dimanta vainagurbja iekārtas nostiprināšana pie urbja statīva

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Dimanta vainagurbja iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās radīts apdraudējums.
 • Aprīkojuma uzstādīšanas un iestatīšanas darbu laikā dimanta vainagurbja iekārta nedrīkst būt pievienota pie elektrotīkla.
Image alternative
 1. Ar slīdņa fiksācijas palīdzību nofiksējiet slīdni uz sliedes.
 2. Lai nofiksētu dimanta vainagurbja iekārtu pie slīdņa, izvelciet ekscentru.
 3. Ievietojiet dimanta vainagurbja iekārtu slīdnī vai atstatuma starplikā.
 4. Līdz galam iebīdiet ekscentru slīdnī vai atstatuma starplikā.
 5. Pievelciet ekscentru.
 6. Nostipriniet barošanas kabeli kabeļa turētājā pie slīdņa pārsega.
 7. Pārliecinieties, ka dimanta vainagurbja iekārta ir kārtīgi nostiprināta pie urbja statīva.

Ūdens padeves (papildaprīkojums) ierīkošana

UZMANĪBU!
Nepareizas lietošanas radīts apdraudējums! Nepareiza lietošana var izraisīt šļūtenes sabojāšanu.
 • Regulāri pārbaudiet, vai šļūtenes nav bojātas, un nodrošiniet, lai netiku pārsniegts maksimālais pieļaujamais spiediens ūdensvadā (skat. sadaļu "Tehniskie parametri").
 • Jāuzmanās, lai šļūtene nenonāktu saskarē ar iekārtas rotējošām daļām.
 • Raugieties, lai slīdņa kustības laikā netiktu bojāts iekārtas barošanas kabelis.
 • Maksimālā ūdens temperatūra: 40 °C.
 • Pārbaudiet, vai pievienotā ūdens padeves sistēma ir hermētiska.
Lai nepieļautu iekārtas daļu bojājumus, jālieto tikai svaigs ūdens vai ūdens bez netīrumu piemaisījumiem.
Kā papildaprīkojumu starp iekārtu un ūdens pievadu var iemontēt caurplūdes indikatoru.
 1. Pievienojiet ūdens regulatoru dimanta vainagurbja iekārtai.
 2. Pievienojiet ūdens pievadu (šļūtenes savienojums).

Ūdens savākšanas sistēmas (papildaprīkojums) montāža

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Nosūknēšanas bojājuma gadījumā ūdens var noplūst caur motoru un pārsegu!
 • Ja nedarbojas nosūknēšanas sistēma, nekavējoties pārtrauciet darbu.
Dimanta vainagurbja iekārtai jābūt pagrieztai 90° attiecībā pret griestiem. Ūdens savākšanas blīvējuma starplikai jāatbilst dimanta vainagurbja diametram.
Izmantojot ūdens savākšanas sistēmu, ūdeni var novadīt kontrolējamā veidā un tādējādi ievērojami samazināt netīrību darba vietā. Vislabākie rezultāti tiek sasniegti, lietojot to kopā ar šķidruma nosūcēju.
Image alternative
 1. Atlaidiet skrūvi pie urbja statīva sliedes priekšpusē, apakšā.
 2. No apakšas iebīdiet ūdens savācēja turētāju tā, lai tas atrastos aiz skrūves.
 3. Pievelciet skrūvi.
 4. Starp abām kustīgajām turētāja svirām ievietojiet ūdens savākšanas tvertni ar piemontētu blīvējumu un ūdens savākšanas blīvējuma starpliku.
 5. Ar divām skrūvēm nofiksējiet ūdens savākšanas tvertni pie turētāja.
 6. Pievienojiet ūdens savākšanas tvertni pie šķidruma nosūcēja vai samontējiet šļūteņu savienojumu, kas nodrošina ūdens novadīšanu.

Darbs

Dziļuma atdures (papildaprīkojums) iestatīšana

 1. Grieziet rokratu, līdz vainagurbis pieskaras virsmai.
 2. Mainot atstatumu starp slīdni un dziļuma atduri, iestatiet nepieciešamo urbuma dziļumu.
 3. Nofiksējiet dziļuma atduri.

Dimanta vainagurbja lietošana (instrumenta patrona BL)

BĪSTAMI!
Traumu risks! Apstrādājamā materiāla šķembas vai salūzuša instrumenta daļas centrbēdzes spēka iedarbībā var aizlidot un apdraudēt cilvēkus arī ārpus tiešās darba veikšanas zonas.
 • Nelietojiet bojātas elektroiekārtas. Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai no maināmajiem instrumentiem nav atdalījušās šķembas, tie nav ieplīsuši, nodiluši vai pārmērīgi nolietojušies.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks instrumenta nomaiņas laikā! Lietošanas laikā instruments sakarst. Instrumentam var būt asas malas.
 • Instrumenta nomaiņas laikā vienmēr valkājiet aizsargcimdus.
Dimanta vainagurbji jāmaina, līdzko manāmi samazinās griešanas efektivitāte un palielinās urbšanai nepieciešamais laiks. Kopumā ņemot, tas parasti notiek tad, kad dimanta segmentu augstums ir kļuvis mazāks nekā 2 mm (1/16").
Image alternative
 1. Ar slīdņa fiksācijas palīdzību nofiksējiet slīdni uz sliedes. Pārbaudiet, vai tas ir nostiprināts kārtīgi.
 2. Atveriet instrumenta patronu, pagriežot "vaļējās skavas" simbola virzienā.
 3. No apakšas iespraudiet dimanta vainagurbja fiksācijas sistēmu dimanta vainagurbja iekārtas instrumenta patronas sazobē.
 4. Aizveriet instrumenta patronu, pagriežot "aizvērtās skavas" simbola virzienā.
 5. Pārbaudiet, vai dimanta vainagurbis ir stingri nofiksēts instrumenta patronā.

Dimanta vainagurbja montāža ar alternatīvu stiprinājumu

 1. Nofiksējiet iekārtas vārpstu ar atbilstīgas dakšatslēgas palīdzību.
 2. Pievelciet vainagurbi ar atbilstīgas dakšatslēgas palīdzību.

Rotācijas ātruma izvēle

Spiediet slēdzi tikai tad, kad iekārta ir apstādināta.
Image alternative
 1. Pārslēdziet slēdzi tādā pozīcijā, kas atbilst lietojamā vainagurbja diametram.
 2. Pagrieziet slēdzi ieteicamajā pozīcijā, vienlaikus ar roku griežot vainagurbi.

Bojājošās strāvas aizsargslēdzis PRCD

 1. Pievienojiet dimanta vainagurbja iekārtas barošanas kabeļa kontaktdakšu kontaktligzdai ar zemējuma pieslēgumu.
 2. Nospiediet bojājumstrāvas aizsargslēdža PRCD taustiņu "I" vai "RESET".
  • Iedegas indikācija.
 3. Nospiediet bojājumstrāvas aizsargslēdža PRCD taustiņu "0" vai "TEST".
  • Indikācija nodziest.
BRĪDINĀJUMS!
Elektrotraumu risks! Ja indikācija pie bojājumstrāvas aizsargvada nenodziest, kad tiek nospiests taustiņš 0 vai TEST , dimanta vainagurbja lietošana jāpārtrauc!
 • Nododiet dimanta vainagurbja iekārtu Hilti servisā, lai veiktu remontu.
 1. Nospiediet bojājumstrāvas aizsargslēdža PRCD taustiņu "I" vai "RESET".
  • Iedegas indikācija.

Dimanta vainagurbja iekārtas darbināšana

BRĪDINĀJUMS!
Cilvēku un materiālu vērtību apdraudējums Var tikt sabojāta dimanta vainagurbja iekārta, kā arī palielinās elektrošoka risks.
 • Veicot urbšanu virzienā uz augšu, izmantojot ūdeni, obligāti jālieto ūdens savākšanas sistēma kopā ar šķidruma nosūcēju.
BĪSTAMI!
Cilvēku un materiālu vērtību apdraudējums Šķidruma nosūcējs ieslēdzas vai izslēdzas ar kavēšanos. Tas var izraisīt ūdens ieplūšanu dimanta vainagurbja iekārtā. Var tikt sabojāta dimanta vainagurbja iekārta, kā arī palielinās elektrošoka risks.
 • Šķidruma nosūcējs pirms ūdens padeves atvēršanas tiek ieslēgts manuāli, bet pēc ūdens padeves aizvēršanas – manuāli izslēgts.
BĪSTAMI!
Cilvēku un materiālu vērtību apdraudējums Var tikt sabojāta dimanta vainagurbja iekārta, kā arī palielinās elektrošoka risks.
 • Veicot urbšanu virzienā uz augšu, pārtrauciet darbu, ja nedarbojas nosūkšanas sistēma (piemēram, šķidruma nosūcēja tvertne ir pilna).
BRĪDINĀJUMS!
Cilvēku un materiālu vērtību apdraudējums Veicot slīpu urbšanu virzienā uz augšu, ūdens savācēja funkcijas tiek izslēgtas. Var tikt sabojāta dimanta vainagurbja iekārta, kā arī palielinās elektrošoka risks.
 • Neveiciet slīpu urbšanu virzienā uz augšu.
Nospiežot ieurbšanas režīma taustiņu (kad iekārta ir apstādināta vai darbojas tukšgaitā), tiek samazināts apgriezienu skaits, lai veiktu ieurbšanu. Pateicoties tam, ieurbšanu ar liela diametra vainagurbjiem ir iespējams veikt vienkāršāk un ar mazāku vibrāciju. Vēlreiz nospiežot ieurbšanas režīma taustiņu, šī funkcija tiek izslēgta un dimanta vainagurbja iekārta atsāk darboties ar iepriekš iestatīto apgriezienu skaitu. Ja ieurbšanas funkcija pēc ne vairāk kā 2 minūtēm netiek atcelta, dimanta vainagurbja iekārta automātiski izslēdzas.
 1. Lēnām atveriet ūdens regulēšanas vārstu, līdz tiek nodrošināta vajadzīgā ūdens plūsma.
 2. Nospiediet dimanta vainagurbja iekārtas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi pozīcijā "I".
 3. Atbrīvojiet slīdņa fiksāciju.
 4. Grieziet rokratu, līdz vainagurbis pieskaras virsmai.
 5. Urbšanas laikā izdariet tikai viegli spiedienu, līdz vainagurbis nocentrējas. Tikai pēc tam palieliniet spiedienu.
 6. Regulējiet piespiešanas spēku atbilstīgi urbšanas jaudas indikācijai.

Dimanta vainagurbja iekārtas izslēgšana

BRĪDINĀJUMS!
Cilvēku un materiālu vērtību apdraudējums Veicot urbšanu virzienā uz augšu, dimanta vainagurbis piepildās ar ūdeni. Var tikt sabojāta dimanta vainagurbja iekārta, kā arī palielinās elektrošoka risks.
 • Kad urbšana uz augšu ir pabeigta, pirmais darbs ir uzmanīgi izliet ūdeni. Lai to izdarītu, jāaizver ūdens padeves vārsts un pēc tam ūdens jāizlej, atverot ūdens regulēšanas vārstu. Ūdens nedrīkst plūst pār motoru un iekārtas pārsegu.
 1. Pievienojiet ūdens regulatoru dimanta vainagurbja iekārtai.
 2. Jāizvelk vainagurbis no urbuma.
 3. Izslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.
 4. Ar slīdņa fiksācijas palīdzību nofiksējiet slīdni uz sliedes.
 5. Jāizslēdz šķidruma nosūcējs, ja tāds tiek izmantots.

DD-HD 30: dimanta vainagurbja iekārtas atvienošana no urbja statīva

 1. Ar slīdņa fiksācijas palīdzību nofiksējiet slīdni uz sliedes.
 2. Atbrīvojiet barošanas kabeli no kabeļa turētāja pie slīdņa pārsega.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Cilvēku un materiālu vērtību apdraudējums Apdraudējums dimanta vainagurbja iekārtas nokrišanas gadījumā.
 • Vienmēr ar vienu roku turiet dimanta vainagurbja iekārtu aiz pārnēsāšanas roktura.
 1. Atbrīvojiet ekscentru, kas nofiksē iekārtu pie slīdņa.
 2. Izvelciet ekscentru.
 3. Noņemiet dimanta vainagurbja iekārtu no slīdņa.
 4. Līdz galam iebīdiet ekscentru slīdnī.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Apkopes un remonta darbu veikšana, neatvienojot iekārtu no elektrotīkla, var izraisīt smagas traumas un apdegumus.
 • Pirms jebkādiem apkopes un remonta darbiem vienmēr atvienojiet tīkla kontaktdakšu!
Kopšana
 • Uzmanīgi jānotīra pielipušie netīrumi.
 • Uzmanīgi jāiztīra ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
 • Raugieties, lai nofiksējamais instrumenta gals un vainagurbja iekārtas instrumenta patrona vienmēr būtu tīri un viegli ieziesti ar smērvielu.
 • Regulāri notīriet iekārtas ārējās virsmas ar nedaudz samitrinātu tīrīšanas drāniņu. Nelietojiet tīrīšanai smidzināšanas iekārtas, tvaika tīrīšanas iekārtas vai ūdens strūklu.
Uzturēšana
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks! Neprofesionāli veikts elektrisko daļu remonts var kļūt par cēloni smagām traumām un apdegumiem.
 • Elektrisko daļu labošanu var veikt tikai elektrības nozares speciālisti .
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group .

DD-HD 30: Brīvgājiena noregulēšana starp sliedi un kamaniņām

Ar 4 iestatīšanas skrūvēm pie slīdņa iespējams noregulēt atstarpi starp slīdni un sliedi.
 1. Atlaidiet iestatīšanas skrūves, izmantojot iekšējā sešstūra atslēgu SW5 (neizņemot ārā).
 2. Ar dakšatslēgu SW19 pagrieziet iestatīšanas skrūves un tādējādi nedaudz piespiediet rullīšus pie sliedes.
 3. Pievelciet iestatīšanas skrūves. Slīdnis ir noregulēts pareizi, ja tas bez uzmontētas urbjmašīnas paliek savā vietā, bet ar uzmontētu urbjmašīnu pārvietojas uz leju.

Ogles suku nomaiņa

BRĪDINĀJUMS!
Elektrotraumu risks! !
 • Iekārtu drīkst kopt un remontēt tikai sertificēts un atbilstoši apmācīts personāls. Personālam jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem.
Servisa indikācija displejā parādās tad, kad ir nepieciešams nomainīt ogles sukas. Vienmēr nomainiet visas ogles sukas vienlaicīgi.
 1. Atvienojiet dimanta vainagurbja iekārtu no elektrotīkla.
 2. Atveriet ogles suku pārsegu kreisajā un labajā motora pusē.
  • Pievērsiet uzmanību ogles suku novietojumam un vadu instalācijai!
 3. Izņemiet nolietotās ogles sukas no dimanta vainagurbja iekārtas.
 4. Ielieciet jaunās ogles sukas precīzi tāpat, kā bija iemontētas vecās.
  • Ielikšanas laikā raugieties, lai netiktu sabojāts signāla vads.
 5. Pieskrūvējiet ogles suku pārsegus motora kreisajā un labajā pusē.
 6. Vismaz 1 minūti bez pārtraukuma darbiniet iekārtu tukšgaitā, lai piestrādātos ogles sukas.
  Pēc ogles suku nomaiņas displejā parādās indikācija Piestrāde pēc ogles suku nomaiņas . Indikācijas joslā ir redzams laiks, kas atlicis līdz piestrādes procesa beigām.
  Ja 1 minūti ilgais minimālais piestrādes laiks netiek ievērots, ievērojami samazinās ogles suku kalpošanas ilgums.

Transportēšana un uzglabāšana

UZMANĪBU!
Zemas temperatūras izraisīts apdraudējums! Ūdens iekļūšana šajā izstrādājumā var to sabojāt, kā arī palielināt elektriskā trieciena risku.
 • Ja temperatūra ir zemāka par nulli, nodrošiniet, lai iekārtā nepaliktu ūdens.
Transportēšana
 • Netransportējiet šo izstrādājumu ar tajā nostiprinātu darba instrumentu.
 • Raugieties, lai transportēšanas laikā izstrādājums būtu droši nofiksēts.
 • Pēc katras transportēšanas pārbaudiet, vai neviena redzamā daļa nav bojāta un vadības elementi darbojas nevainojami.
Uzglabāšana
 • Pirms izstrādājuma novietošanas glabāšanā atveriet ūdens padeves regulatoru.
 • Šī izstrādājuma glabāšanas laikā tā barošanas kabelim vienmēr jābūt atvienotam.
 • Glabājiet šo izstrādājumu sausā vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pēc ilgstošas glabāšanas pārbaudiet, vai neviena redzamā daļa nav bojāta un vadības elementi darbojas nevainojami.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

dimanta vainagurbja iekārta darbojas

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Image alternative
Atkārtotas ieslēgšanās novēršana
Iekārtas slēdzis atrodas pozīcijā I , kamēr sprieguma padeve ir ieslēgta.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.
Dimanta vainagurbja iekārta ir pārslogota.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.
 • Nepārslogojiet dimanta vainagurbja iekārtu (piemēram, nepārtraukti darbinot slīdošo sajūgu).
Pārsniegts maksimālais darbības ilgums ieurbšanas režīmā.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.
Motorā iekļuvis ūdens.
 • Novietojiet dimanta vainagurbja iekārtu siltā, sausā vietā un ļaujiet tai pilnībā izžūt.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.
Tīkla traucējums – pārtraukta sprieguma padeve elektrotīklā.
 • Pārbaudiet, vai citi patērētāji nerada traucējumus elektrotīklā vai ģeneratora darbībā.
 • Pārbaudiet pagarinātājkabeļa garumu.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.
Pārkarsis motors. Atdzišanas process ir pabeigts.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.
Image alternative
Pārāk augsta temperatūra
Pārkarsis motors. Dimanta vainagurbja iekārta atrodas atdzišanas fāzē.
 • Nogaidiet dažas minūtes, līdz atdziest motors, vai ļaujiet dimanta vainagurbja iekārtai darboties tukšgaitā, lai paātrinātu atdzišanu. Kad ir sasniegta normāla temperatūra, indikācija nodziest un dimanta vainagurbja iekārta pārslēdzas atkārtotas iedarbināšanas bloķēšanas režīmā. Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.
Image alternative
Atlikušais laiks līdz ogles suku nomaiņai.
Gandrīz sasniegta ogles suku nodiluma robeža. Laiks, kas atlicis, līdz dimanta vainagurbja iekārta automātiski izslēgsies, ir tikai dažas stundas.
 • Lieciet tuvākajā laikā nomainīt ogles sukas.
Image alternative
Piestrāde pēc ogles suku nomaiņas.
Ogles sukas ir nomainītas un vēl nav piestrādājušās.
 • Vismaz 1 minūti bez pārtraukuma darbiniet iekārtu tukšgaitā, lai piestrādātos ogles sukas.
Image alternative
Nav iespējams aktivēt ieurbšanas režīmu
Dimanta vainagurbja iekārta veic urbšanu.
 • Grieziet rokratu, līdz vainagurbis vairs nepieskaras virsmai.
Pārkarsis motors. Dimanta vainagurbja iekārta atrodas atdzišanas fāzē.
 • Pabeidziet atdzišanas fāzi.
Image alternative
Nepietiekams spriegums - dimanta vainagurbja iekārta nesasniedz pilnu jaudu.
Tīkla traucējums – nepietiekams spriegums elektrotīklā.
 • Pārbaudiet, vai citi patērētāji nerada traucējumus elektrotīklā vai ģeneratora darbībā.
 • Pārbaudiet izmantojamā pagarinātājkabeļa garumu.
Image alternative
Daudzfunkcionālajā displejā redzama pārnesuma indikācija „0“, un dimanta vainagurbja iekārta negriežas.
Nav nofiksējies pārnesuma slēdzis.
 • Nospiediet pārnesuma slēdzi tā, lai tas nofiksējas.
Image alternative
Savienojums pārtraukts
Esošs Bluetooth savienojums ir pārtraukts.
 • Nodrošiniet, lai izstrādājums un attiecīgais aprīkojums atrastos savstarpējas redzamības zonā. Savienojuma kvalitāti var ietekmēt apkārtējie apstākļi, piemēram, betona sienas ar armatūru.
 • Vēlreiz savienojiet aprīkojumu ar dimanta vainagurbja iekārtu.
Image alternative
Bluetooth izslēgts
Bluetooth ir izslēgts.
 • Ieslēdziet Bluetooth funkciju. Vienlaikus nospiediet taustiņus Image alternative un Image alternative.
Ir automātiski izveidots Bluetooth savienojums starp citu dimanta vainagurbja iekārtu un izmantojamo aprīkojumu (piemēram, ūdens sagatavošanas sistēmu).
Vairākas dimanta vainagurbja iekārtas ir savienotas ar vienu un to pašu aprīkojumu. Vienmēr tiek izveidots šī aprīkojuma savienojums ar to dimanta vainagurbja iekārtu, ar kuru savienojuma izveide var notikt visātrāk.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet attiecīgā aprīkojuma Bluetooth un izveidojiet savienojumu starp dimanta vainagurbja iekārtu un aprīkojumu.
Dimanta vainagurbis negriežas.
Dimanta vainagurbis ir iestrēdzis urbjamajā virsmā.
 • Ar dakšatslēgas palīdzību atbrīvojiet dimanta vainagurbi: atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla. Tuvu nostiprinātajam galam satveriet dimanta vainagurbi ar atbilstošu dakšatslēgu un pagriežot atbrīvojiet dimanta vainagurbi.
 • Urbšana, izmantojot statīvu: Pagrieziet rokratu un mēģiniet atbrīvot dimanta vainagurbi, izmantojot slīdņa kustību augšup un lejup.
Samazinās urbšanas ātrums.
Sasniegts maksimālais urbuma dziļums.
 • Izņemiet urbuma serdi un lietojiet vainagurbja pagarinātāju.
Urbuma serde ieķeras dimanta urbja vainagā
 • Izņemiet urbuma serdi.
Neatbilstīgas urbjamās virsmas īpašības.
 • Izvēlieties vainagurbi ar piemērotu specifikāciju.
Liela tērauda daļa (konstatējama pēc dzidra ūdens ar metāla skaidiņām).
 • Izvēlieties vainagurbi ar piemērotu specifikāciju.
Dimanta vainagurbis ir bojāts.
 • Pārbaudiet, vai dimanta vainagurbis nav bojāts, un, ja nepieciešams, nomainiet to.
Ieslēgts nepiemērots pārnesums.
 • Izvēlieties atbilstīgu pārnesumu.
Nepietiekams piespiešanas spēks.
 • Palieliniet piespiešanas spēku.
Nepietiekama iekārtas jauda.
 • Izvēlieties nākamo zemāko pārnesumu.
Dimanta vainagurbis ir nodilis.
 • Uzasiniet dimanta vainagurbi uz asināšanas plāksnes
Pārāk liels ūdens daudzums.
 • Samaziniet pievadīto ūdens daudzumu, izmantojot ūdens padeves regulēšanu.
Nepietiekams ūdens daudzums.
 • Pārbaudiet ūdens padevi dimanta vainagurbim vai palieliniet pievadīto ūdens daudzumu, izmantojot ūdens padeves regulēšanu.
Nofiksēta slīdņa bloķēšana.
 • Atbrīvojiet slīdņa fiksāciju.
Putekļi mazina urbšanas efektivitāti.
 • Lietojiet piemērotu putekļu nosūkšanas sistēmu.
Rokratu var pagriezt bez pretestības.
Salūzusi cirpes tapa.
 • Nomainiet cirpes tapu.
Dimanta vainagurbi nav iespējams ielikt instrumenta stiprinājumā.
Iespraužamā instrumenta gals / instrumenta stiprinājums ir netīrs vai bojāts.
 • Notīriet un ieeļļojiet instrumenta galu vai instrumenta stiprinājumu vai, ja nepieciešams, nomainiet to.
Pie skalošanas galvas vai pārnesuma mehānisma korpusa izplūst ūdens.
Pārāk augsts ūdens spiediens.
 • Samaziniet ūdens spiedienu.
Darba laikā no instrumenta stiprinājuma izplūst ūdens.
Dimanta vainagurbis nav kārtīgi ieskrūvēts instrumenta stiprinājuma.
 • Stingri pievelciet dimanta vainagurbi.
 • Izņemiet dimanta vainagurbi. Pagrieziet dimanta vainagurbi par apm. 90° ap vainagurbja asi. Piemontējiet dimanta vainagurbi atpakaļ vietā.
Iespraužamā instrumenta gals / instrumenta stiprinājums ir netīrs.
 • Notīriet un ieeļļojiet instrumenta galu vai instrumenta stiprinājumu.
Bojāts instrumenta stiprinājuma vai iespraužamā gala blīvējums.
 • Pārbaudiet blīvējumu un, ja nepieciešams, nomainiet to.
Nav ūdens caurplūdes.
Aizsērējis ūdens kanāls.
 • Palieliniet ūdens spiedienu vai izskalojiet ūdens kanālu pretējā virzienā.
 • Iztīriet ūdens ieplūdes un izplūdes atveri.
Pārāk liela urbšanas sistēmas brīvkustība.
Dimanta vainagurbis nav kārtīgi ieskrūvēts instrumenta stiprinājuma.
 • Stingri pievelciet dimanta vainagurbi.
 • Izņemiet dimanta vainagurbi. Pagrieziet dimanta vainagurbi par apm. 90° ap vainagurbja asi. Piemontējiet dimanta vainagurbi atpakaļ vietā.
Iespraužamā instrumenta gals / instrumenta stiprinājums ir bojāts.
 • Pārbaudiet, vai instrumenta gals vai instrumenta stiprinājums nav bojāts, un, ja nepieciešams, nomainiet to.
Pārāk liela slīdņa brīvkustība.
Vaļīgs skrūvsavienojums pie urbja statīva.
 • Pārbaudiet, vai urbja statīva skrūves ir stingri pievilktas, un, ja nepieciešams, pievelciet tās.
Urbja statīvs nav kārtīgi nostiprināts.
 • Nostipriniet urbja statīvu kārtīgi.
Vaļīgs savienojums starp dimanta vainagurbja iekārtu vai atstatuma starplikām.
 • Pārbaudiet savienojumu un, ja nepieciešams, nostipriniet dimanta vainagurbja iekārtu vēlreiz.

dimanta vainagurbja iekārta nedarbojas

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Image alternative
Daudzfunkcionālajā displejā nav nekādu indikāciju.
Nav ieslēgts PRCD.
 • Pārbaudiet PRCD funkcijas un ieslēdziet to.
Pārtraukta sprieguma padeve.
 • Pievienojiet citu elektroiekārtu un pārbaudiet, vai tā darbojas.
 • Pārbaudiet spraudsavienojumus, barošanas kabeli, vadu instalācijas un tīkla drošinātājus.
Motorā iekļuvis ūdens.
 • Novietojiet dimanta vainagurbja iekārtu siltā, sausā vietā un ļaujiet tai pilnībā izžūt.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.
Image alternative
Nepieciešama apkope.
Nodilušas ogles sukas.
Motorā iekļuvis ūdens.
 • Novietojiet dimanta vainagurbja iekārtu siltā, sausā vietā un ļaujiet tai pilnībā izžūt.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ieteicamā priekšapstrāde duļķu utilizācijai

Ņemot vērā vides aizsardzības aspektus, urbšanas radīto duļķu tieša ieplūšana ūdenskrātuvēs vai kanalizācijā bez atbilstīgas priekšapstrādes nav vēlama. Informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem jūs varat saņemt vietējā pašvaldībā.
 1. Savāciet urbšanas duļķes (piemēram, ar šķidruma nosūcēju).
 2. Ļaujiet urbšanas duļķēm nogulsnēties un utilizējiet nogulsnes būvgružu izgāztuvē (koagulanti var paātrināt atdalīšanas procesu).
 3. Pirms atlikušā ūdens (sārmains, ph vērtība > 7) novadīšanas kanalizācijā tas jāneitralizē, pievienojot skābu neitralizācijas līdzekli vai atšķaidot ar lielu ūdens daudzumu.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

Papildu informācija

Ķīnas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)
Image alternative
Šī tabula attiecas uz Ķīnas tirgu.
Taivānas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)
Image alternative
Šī tabula attiecas uz Taivānas tirgu.