Valoda

GDG 6‑A22

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Iekārta atbalsta tehnoloģiju NFC, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
Image alternative Izmantotā Hilti litija jonu akumulatoru sērija. Ņemiet vērā informāciju, kas iekļauta nodaļā Nosacījumiem atbilstīga lietošana .
Image alternative Litija jonu akumulators
Image alternative Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru kā triecieninstrumentu.
Image alternative Sargājiet akumulatoru no kritieniem. Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir bijis pakļauts triecienam vai tam ir radušies cita veida bojājumi.
Image alternative Līdzstrāva
Image alternative Valkājiet aizsargbrilles!
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits
Image alternative Apgriezienu skaits minūtē
Image alternative Apgriezienu skaits minūtē
Image alternative Diametrs

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Taisnā slīpmašīna ar akumulatoru
  GDG 6‑A22
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
 • Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas īssavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēka cēloni.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
 • Nelietojiet bojātus vai modificētus akumulatorus. Bojāti vai modificēti akumulatori var radīt neparedzamas situācijas un izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai traumas.
 • Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C (265 °F) var izraisīt eksploziju.
 • Ievērojiet norādījumus par akumulatora lādēšanu un nekad nelādējiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmo iekārtu ārpus lietošanas instrukcijā norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza lādēšana vai pieļaujamā temperatūras diapazona pārsniegšana var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.
 • Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. Jebkādus akumulatoru apkopes darbus drīkst veikt tikai ražotājs vai atbilstīgi pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta.

Vispārēji drošības norādījumi, kas jāievēro, slīpējot, lietojot smilšpapīru, strādājot ar stiepļu birstēm, veicot pulēšanas, frēzēšanas un abrazīvās griešanas darbus

 • Šī elektroiekārta ir paredzēta slīpēšanai ar ripām un smilšpapīru, kā arī darbam ar stiepļu birstēm, pulēšanai, frēzēšanai un abrazīvajai griešanai. Ievērojiet visus drošības norādījumus, instrukcijas, attēlus un datus, kas saņemti kopā ar iekārtu. Šādu norādījumu neievērošana var kļūt par cēloni elektrotraumām, ugunsgrēkam un/vai smagiem savainojumiem.
 • Nelietojiet nekādu papildu aprīkojumu, ja tā lietošanu kopā ar konkrēto elektroiekārtu nav paredzējis un ieteicis iekārtas ražotājs . Tas vien, ka aprīkojumu ir iespējams nostiprināt pie jūsu elektroiekārtas, vēl nenozīmē, ka tiek garantēta drošība.
 • Iekārtā nostiprināmā instrumenta pieļaujamajam rotācijas ātrumam jābūt vismaz tikpat lielam kā uz iekārtas norādītajam maksimālajam rotācijas ātrumam. Ja instrumentu rotācijas ātrums pārsniedz pieļaujamo, tie var salūzt un aizlidot.
 • Iekārtā nostiprināmā instrumenta ārējam diametram un biezumam jāatbilst norādītajiem elektroiekārtas parametriem. Instrumentus ar neatbilstīgiem parametriem nav iespējams pietiekami nosegt vai kontrolēt.
 • Slīpripām, slīpēšanas veltņiem un citiem piederumiem precīzi jāatbilst elektroiekārtas slīpēšanas vārpstas vai fiksācijas spīļu izmēriem . Maināmie darba instrumenti, kas precīzi neatbilst elektroiekārtas slīpēšanas vārpstas izmēriem, rotē nevienmērīgi, pastiprināti vibrē un var izraisīt kontroles zudumu.
 • Uz serdeņa uzmontētām ripām, slīpēšanas cilindriem, griezējinstrumentiem vai citiem piederumiem jābūt līdz galam ievietotiem fiksācijas spīlēs vai patronā. Serdeņa „izvirzījumam“ jeb atsegtajam posmam starp slīpēšanas instrumentu un fiksācijas spīlēm vai patronu jābūt pēc iespējas mazam. Ja serdenis nav pietiekami cieši iespīlēts vai slīpēšanas instruments ir izvirzīts pārāk tālu, darba instruments var atbrīvoties no fiksācijas un tikt aizsviests lielā ātrumā.
 • Nelietojiet bojātas elektroiekārtas. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet darba instrumentus, lai pārliecinātos, ka, piemēram, slīpripām nav atdalījušās šķembas un radušās plaisas, slīpēšanas veltņi nav saplaisājuši vai izteikti nodiluši vai nolietojušies un stiepļu birstēm nav atdalījušās vai salūzušas atsevišķas stieples. Ja elektroiekārta vai nostiprināmais instruments nokrīt zemē, pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi, un šaubu gadījumā lietojiet citu instrumentu. Pēc tam, kad esat instrumentu pārbaudījuši un nostiprinājuši iekārtā, ļaujiet iekārtai vienu minūti darboties ar maksimālo rotācijas ātrumu, nodrošinot, lai ne jūs, ne citas personas neatrastos rotējošā instrumenta kustības zonā. Ja nostiprinātais instruments ir bojāts, tas vairumā gadījumu salūst jau testa laikā.
 • Valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu. Atkarībā no darba veida lietojiet pilnu sejas masku, pusmasku vai aizsargbrilles. Ja nepieciešams, valkājiet masku ar putekļu filtru, austiņas vai ausu aizbāžņus, aizsargcimdus vai speciālu priekšautu, kas pasargā Jūs no slīpēšanas putekļiem un sīkām materiāla daļiņām. Jāsargā acis no svešķermeņiem, kas dažādu darbu laikā var atdalīties no apstrādājamā materiāla. Respiratoram vai maskai jānodrošina darba laikā radīto putekļu filtrēšana. Ilgstoša spēcīga trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes traucējumus.
 • Pievērsiet uzmanību tam, lai darba zonai netuvotos citi cilvēki. Visiem, kas uzturas darba zonā, jāvalkā atbilstošs individuālais aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla šķembas vai salūzuša instrumenta daļas var apdraudēt cilvēkus arī ārpus tiešās darba veikšanas zonas.
 • Ja darba laikā pastāv iespēja, ka elektroiekārtā nostiprinātais instruments var nonākt saskarē ar apslēptiem elektriskajiem vadiem, vienmēr satveriet iekārtu tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Elektroiekārtas iedarbināšanas brīdī vienmēr turiet to cieši satvertu. Paātrinoties līdz pilnam apgriezienu skaitam, motora reakcijas moments var izraisīt elektroiekārtas pagriešanos.
 • Ja viens iespējams, nofiksējiet apstrādājamo priekšmetu skrūvspīlēs. Nekādā gadījumā nestrādājiet, turot vienā rokā neliela izmēra apstrādājamo priekšmetu un otrā rokā – elektroiekārtu. Ja apstrādājamais priekšmets ir nofiksēts skrūvspīlēs, jums abas rokas ir brīvas, lai varētu labāk kontrolēt elektroiekārtu. Apaļu priekšmetu, piemēram, koka dobtapu, stieņu materiāla vai cauruļu, griešanas laikā tiem piemīt ripošanas tendence, kas var izraisīt darba instrumenta iestrēgšanu un tā strauju kustību jūsu virzienā.
 • Nekad nenolieciet iekārtu, kamēr nav pilnībā apstājusies tajā nostiprinātā instrumenta kustība. Rotējošais instruments var saskarties ar virsmu, uz kuras novietota iekārta, un jūs zaudēsiet kontroli pār elektroiekārtu.
 • Pēc darba instrumenta maiņas vai iekārtas iestatīšanas stingri pievelciet fiksācijas spīļu uzgriezni, fiksācijas patronu vai citus stiprinājuma elementus. Nenofiksēti stiprinājuma elementi var negaidīti pārregulēties un izraisīt kontroles zudumu; nenostiprināti, rotējoši komponenti tiek izsviesti ar centrbēdzes spēku.
 • Nekādā gadījumā nepārnēsājiet iedarbinātu elektroiekārtu. Rotējošais darba instruments var nejauši nonākt saskarē ar jūsu apģērbu un izraisīt traumas.
 • Regulāri iztīriet elektroiekārtas ventilācijas atveres. Motora ventilators ierauj putekļus iekārtas korpusā, tādēļ pastiprināta metāla putekļu uzkrāšanās var mazināt iekārtas elektrodrošību.
 • Nelietojiet elektroiekārtu degošu materiālu tuvumā. Dzirksteles var izraisīt aizdegšanos.
 • Nelietojiet iekārtā darba instrumentus, kam nepieciešama dzesēšanas emulsija. Ūdens vai citu dzesēšanas šķidrumu lietošana var kļūt par cēloni elektrošokam.
Atsitiens un ar to saistītie drošības norādījumiAtsitiens ir negaidīta reakcija uz rotējoša instrumenta, piemēram, slīpripas, pulēšanas diska vai tērauda birstes u.c., ieķeršanos vai nobloķēšanos. Ja instruments ieķeras vai nobloķējas, nekavējoties tiek apstādināta tā rotācijas kustība. Tā rezultātā nepietiekami kontrolēta elektroiekārta tiek pakļauta straujam paātrinājuma triecienam, kas darbojas pretēji rotējošā instrumenta kustības virzienam.
Piemēram, ja slīpripa ieķeras apstrādājamā materiālā vai nobloķējas, materiālā iegremdētā ripas mala var iestrēgt, izraisot slīpripas izlaušanu un radot atsitienu. Šādā gadījumā slīpripas kustība ir pavērsta pret iekārtas lietotāju vai pretējā virzienā – atkarībā no slīpripas rotācijas virziena nobloķēšanās vietā. Rezultātā slīpripa var arī salūzt.
Atsitiens ir nepareizas vai neatbilstīgas elektroiekārtu izmantošanas sekas. No tā ir iespējams izvairīties, ievērojot turpmāk aprakstītos drošības pasākumus.
 • Satveriet elektroiekārtu kārtīgi un ieņemiet tādu ķermeņa pozu un turiet rokas tā, lai nepieciešamības gadījumā varētu droši reaģēt uz atsitiena spēku. Veicot atbilstīgus piesardzības pasākumus, iekārtas lietotājs var kontrolēt atsitiena spēkus.
 • Īpaša piesardzība jāievēro, strādājot asu šķautņu un stūru tuvumā u.tml. vietās. Nepieļaujiet iespēju, ka iekārtā nostiprinātais instruments var atsisties atpakaļ no apstrādājamā materiāla un iestrēgt. Stūros, pie šķautnēm vai atsišanās gadījumā rotējošajam instrumentam piemīt tendence iestrēgt. Tā rezultātā var zust kontrole pār iekārtu vai rasties spēcīgs atsitiens.
 • Nelietojiet zāģa asmeņus ar zobiem. Šādi instrumenti bieži rada atsitienu vai mazina kontroli pār elektroiekārtu.
 • Vienmēr virziet darba instrumentu apstrādājamajā materiālā tādā pašā virzienā, kādā instrumenta griezējmala no tā tiek izbīdīta (tas atbilst skaidu izmešanas virzienam). Ja elektroiekārta tiek virzīta nepareizi, darba instrumenta griezējmala var tikt izlauzta no apstrādājamā materiāla, pavelkot elektroiekārtu padeves virzienā.
 • Lietojot rotējošās vīles, abrazīvās griezējripas, lielātruma frēzēšanas instrumentus vai cietsakausējuma frēzēšanas instrumentus, vienmēr kārtīgi nofiksējiet apstrādājamo priekšmetu. Pat pavisam neliela darba instrumenta sašķiebšanās rievā var izraisīt tā iestrēgšanu un novest pie atsitiena rašanās. Ja iestrēgst griezējripa, tā parasti salūst. Ja iestrēgst rotējošās vīles, abrazīvās griezējripas, lielātruma frēzēšanas instrumenti vai cietsakausējuma frēzēšanas instrumenti, tie var izlēkt no rievas un izraisīt kontroles zudumu pār elektroiekārtu.
Īpaši drošības norādījumi par slīpēšanu un abrazīvo griešanu
 • Lietojiet tikai un vienīgi jūsu elektroiekārtai paredzētos slīpēšanas instrumentus ieteiktajiem lietojuma veidiem. Piemērs: nelietojiet griezējripas slīpēšanai. Griezējripas ir paredzētas materiāla kārtas noņemšanai ar ripas malu. Ja uz šādiem slīpēšanas materiāliem iedarbojas spēks no sāniem, tie var salūzt.
 • Kopā ar koniskām un taisnām slīpēšanas tapām ar vītni lietojiet tikai nebojātus atbilstīga izmēra un garuma serdeņus bez izvirzījuma pie kāta. Atbilstīgu serdeņu lietošana samazina salūšanas iespēju.
 • Nepieļaujiet griezējripas nobloķēšanos un neizdariet uz to pārāk lielu spiedienu. Neveiciet pārmērīgi dziļus griezumus. Griezējripas pārslodze palielina spēkus, kas uz to iedarbojas, un sasvēršanās vai nobloķēšanās iespēju, kā rezultātā atbilstoši palielinās arī atsitiena un slīpēšanas materiāla salūšanas risks.
 • Nenovietojiet rokas rotējošās griezējripas priekšpusē un aiz tās. Ja jūs virzāt griezējripu apstrādājamā materiālā tieši prom no savas rokas, atsitiena gadījumā elektroiekārta ar rotējošo griezējripu centrbēdzes spēka iedarbībā tiks uzgrūsta jums virsū.
 • Ja griezējripa iestrēgst vai ja vēlaties pārtraukt darbu, izslēdziet iekārtu un turiet to mierīgi, līdz ripas rotācija pilnībā apstājas. Nekādā gadījumā nemēģiniet izvilkt griezējripu no griezuma vietas, kamēr tā vēl rotē, jo tas var izraisīt atsitienu. Atrodiet un novērsiet iestrēgšanas cēloni.
 • Nemēģiniet no jauna ieslēgt iekārtu, kamēr instruments atrodas materiālā. Vispirms ļaujiet griezējripai sasniegt pilnu apgriezienu skaitu un tikai pēc tam varat uzmanīgi turpināt griezumu. Pretējā gadījumā ripa var iestrēgt, atlēkt no apstrādājamā materiāla un izraisīt atsitienu.
 • Lai novērstu iestrēgušas griezējripas atsitiena risku, plāksnes vai citas liela izmēra apstrādājamās detaļas atbilstoši jāatbalsta. Liela izmēra detaļas var izliekties pašas no sava svara. Detaļa jāatbalsta abās ripas pusēs, turklāt gan griezuma tuvumā, gan pie ārmalas.
 • Ievērojiet īpašu piesardzību, izdarot iegremdētus griezumus esošās sienās vai citās nepārredzamās vietās. Iegremdēšanas laikā griezējripa var saskarties ar gāzes vai ūdensvada caurulēm, elektroinstalācijām vai citiem iestrādātiem objektiem un izraisīt atsitienu.
Papildu drošības norādījumi par darbu ar stiepļu birstēm:
 • Ņemiet vērā, ka no stiepļu birstēm arī parastas lietošanas laikā atdalās stieples gabaliņi. Nepārslogojiet stieples, izdarot uz birsti pārāk spēcīgu spiedienu. Atdalījušies stieples gabaliņi var iedurties plānā apģērbā un/vai ādā.
 • Pirms sākt birstes lietošanu, ļaujiet tai vismaz vienu minūti rotēt darba ātrumā. Raugieties, lai šajā laikā birstes priekšpusē vai uz vienas līnijas ar to neatrastos citas personas. Piestrādes laikā no birstes var atdalīties un aizlidot stiepļu gabaliņi.
 • Pagrieziet rotējošo stiepļu birsti prom no sevis. Strādājot ar šādām birstēm, var atdalīties materiāla daļiņas un sīki stieples gabaliņi, kas var aizlidot lielā ātrumā un izdurties cauri ādai.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nemēģiniet izmantot vai uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecienam, krituši no vairāk nekā viena metra augstuma vai ir citā veidā bojāti. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet iekārtu pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem, vietā, kur nevar notikt aizdegšanās un kur to iespējams pastāvīgi novērot, un ļaujiet tai atdzist. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .

Papildnorādījumi par drošību

 • Iekārtas lietošanas laikā turiet to tā, lai slīpēšanas putekļi, dzirksteles un iespējamās šķembas, kas var atlūzt no darba instrumenta vai apstrādājamā materiāla, nevarētu skart jūsu ķermeni.
 • Darba instrumentu nomaiņai lietojiet tikai precīzi atbilstīgas un nebojātas atslēgas.
 • Darba instrumentu rotācijas kustībai jābūt nevainojamai un apaļai. Nelietojiet neapaļus darba instrumentus.
 • Neveiciet skaidu vai šķembu aizvākšanu, kamēr izstrādājums darbojas. Izslēdziet izstrādājumu.
 • Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba zonā.
 • Darba instrumentu nomaiņu veiciet ar aizsargcimdiem, jo instruments un tā stiprinājums lietošanas laikā sakarst.
 • Strādājiet ar pārtraukumiem, kā arī veiciet atslābināšanās un pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti. Ilgstoša darba gadījumā vibrācija var radīt traucējumus pirkstu, roku vai plaukstas locītavu asinsvadu un nervu sistēmas funkcijās.
 • Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju un, ja nepieciešams, valkājiet elpceļu aizsargmasku, kas aizsargā pret attiecīgā veida putekļiem.
 • Pirms darba instrumenta ievietošanas notīriet tā kātu. Raugieties, lai darba instrumenta kāts vienmēr būtu nofiksēts spīlēs vismaz 20 mm garā posmā. Pēc darba instrumenta ievietošanas vienmēr stingri pievelciet fiksācijas uzgriezni. Ja darba instrumenti nav pietiekami nostiprināti, tie iekārtas darbības laikā var atbrīvoties no fiksācijas un tikt aizsviesti ar centrbēdzes spēku.
 • Lietojiet tikai tādus darba instrumentus, kas atbilst tehniskajos parametros norādītajiem datiem.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Fiksācijas uzgrieznis ar fiksācijas spīlēm
 2. Vārpsta
 3. Kakls / priekšējais rokturis
 4. Nobloķējams ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 5. Rokturis
 6. Apgriezienu skaita regulators
 7. Akumulators
 8. Akumulatora atbloķēšanas taustiņš
 9. Putekļu filtrs
 10. Mazā atslēga, 12 mm
 11. Lielā atslēga, 17 mm

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir taisnā slīpmašīna. Tā ir paredzēta metālapstrādei. Tā ir paredzēta slīpēšanai un abrazīvajai griešanai, darbam ar stiepļu birstēm, pulēšanai un frēzēšanai.

Lietojiet tikai tādus darba instrumentus, kuru kāta diametrs atbilst iebūvētajām fiksācijas spīlēm. Ņemiet vērā tehniskajos parametros iekļauto informāciju.
Izstrādājums ir paredzēts tikai darbam ar sauso tehnoloģiju, nepievadot ūdeni.
 • Lietojiet šī izstrādājuma barošanai tikai sērijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai Hilti ieteiktos lādētājus. Sīkāku informāciju meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group .

Piegādes komplektācija

Taisnā slīpmašīna, 2 atslēgas, lietošanas instrukcija
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Litija jonu akumulatora uzlādes līmeņa indikācija

Litija jonu akumulatora uzlādes līmeni iespējams apskatīties, īsi nospiežot vienu no akumulatora atbloķēšanas taustiņiem.
Statuss
Nozīme
4 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 75 % līdz 100 %
3 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 50 % līdz 75 %
2 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 25 % līdz 50 %
1 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 10 % līdz 25 %
1 LED mirgo.
Uzlādes līmenis: < 10 %
Darba laikā un uzreiz pēc tā pabeigšanas uzlādes līmeņa nolasīšana nav iespējama. Ja mirgo akumulatora uzlādes līmeņa indikācijas LED, lūdzu, sekojiet nodaļas "Traucējumu diagnostika" norādījumiem.

Tehniskie parametri

Svars saskaņā ar EPTA Procedure 01, ar akumulatoru B22⁄8.0
2,6 kg
Nominālais apgriezienu skaits
10 000 apgr./min … 25 000 apgr./min
Instrumenta nepieciešamais minimālais apgriezienu skaits
≥ 25 000 apgr./min
Instrumenta darba diametrs
≤ 55 mm
Instrumenta kāta diametrs
Fiksācijas spīles 6 mm
6 mm
Fiksācijas spīles 1⁄4"
1/4 in
Vārpstas atslēgas platums
12 mm
Fiksācijas uzgriežņa atslēgas platums
17 mm
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 62841

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Informācija par troksni
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
76 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
3 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
87 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB(A)
Informācija par vibrāciju
Vibroemisijas vērtība (ah), atkarībā no darba instrumenta diametra
< 25 mm
0,7 m/s²
25 ... < 50 mm
15,9 m/s²
50 ... 55 mm
22,2 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²

Akumulators

Akumulatora darba spriegums
21,6 V
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumulatora temperatūra uzlādes sākumā
−10 ℃ … 45 ℃

Sagatavošanās darbam

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks nejaušas iedarbošanās gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka attiecīgais izstrādājums ir izslēgts.
 • Pirms iekārtas iestatīšanas vai piederumu nomaiņas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Akumulatora uzlādēšana

 1. Pirms uzlādes sākšanas izlasiet lādētāja lietošanas instrukciju.
 2. Raugieties, lai akumulatora un lādētāja kontaktu virsmas ir tīras un sausas.
 3. Veiciet akumulatora uzlādi atbilstīgā lādētājā.

Akumulatora ievietošana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
 1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
 2. Ievietojiet akumulatoru iekārtas stiprinājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Akumulatora izņemšana

 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņus.
 2. Izvelciet akumulatoru no iekārtas.

Darba instrumenta maiņa

UZMANĪBU!
Bojājumu risks uzgriežņa pievilkšanas gadījumā, kad fiksācijas spīles ir tukšas.
 • Nekādā gadījumā nepievelciet fiksācijas uzgriezni, ja nav ievietots darba instruments.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu un iekārtas bojājumus risks nevienmērīgi rotējoša vai bojāta darba instrumenta lietošanas gadījumā.
 • Nelietojiet bojātas elektroiekārtas. Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai slīpmašīnas kustība nerada pastiprinātu vibrāciju.
Image alternative
 1. Ar mazo atslēgu turiet fiksācijas spīles un ar lielo atslēgu atskrūvējiet fiksācijas uzgriezni.
 2. Izvelciet darba instrumentu no fiksācijas spīlēm.
 3. Iebīdiet darba instrumenta kātu fiksācijas spīlēs tik dziļi, cik vien iespējams.
 4. Kāta brīvais posms L0 nedrīkst būt lielāks kā 10 mm. Fiksācijas spīlēs jābūt ievietotam vismaz 20 mm garam darba instrumenta kāta posmam.
 5. Ar mazo atslēgu turiet fiksācijas spīles un ar lielo atslēgu pievelciet fiksācijas uzgriezni.
 6. Pārbaudiet darba instrumenta fiksāciju.

Lietošana

Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Ieslēgšana

 1. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdža aizmugurējo daļu.
 2. Pabīdiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi uz priekšu.
  • Motors darbojas.
 3. Nobloķējiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

Darbs

Image alternative
 1. Ieslēdziet izstrādājumu.
 2. Ar apgriezienu skaita iestatīšanas gredzenu iestatiet tādu apgriezienu skaitu, kāds atbilst darba instrumentam un plānotajam lietojumam.
 3. Vienmēr strādājiet tikai ar apstrādei paredzēto instrumenta darba virsmu. Piemērs: nelietojiet griezējripas slīpēšanai. Griezējripas ir paredzētas materiāla kārtas noņemšanai ar ripas malu.
 4. Nofiksējiet apstrādājamo priekšmetu. Nekādā gadījumā nestrādājiet, turot vienā rokā neliela izmēra apstrādājamo priekšmetu un otrā rokā – slīpmašīnu. Vienmēr stingri turiet slīpmašīnu ar abām rokām aiz šim nolūkam paredzētajiem rokturiem.
 5. Virziet taisno slīpmašīnu gar apstrādājamo materiālu. Strādājiet ar mērenu spēku un nespiediet darba instrumentu apstrādājamajā materiālā.

Izslēgšana

 • Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdža aizmugurējo daļu.
  • Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis pārvietojas izslēgšanas pozīcijā, un motors apstājas.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Iekārtas apkope
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs un nebūtu savārtīts ar eļļu un smērvielām.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Fiksācijas uzgriežņa maiņa

UZMANĪBU!
Bojājumu risks uzgriežņa pievilkšanas gadījumā, kad fiksācijas spīles ir tukšas.
 • Nekādā gadījumā nepievelciet fiksācijas uzgriezni, ja nav ievietots darba instruments.
Image alternative
 1. Ar mazo atslēgu turiet vārpstu un ar lielo atslēgu atskrūvējiet fiksācijas uzgriezni.
 2. Ja nepieciešams, izvelciet maināmo instrumentu no fiksācijas spīlēm.
 3. Pilnībā noskrūvējiet no slīpmašīnas fiksācijas uzgriezni kopā ar fiksācijas spīlēm.
 4. Uzlieciet jaunu fiksācijas uzgriezni ar fiksācijas spīlēm uz vārpstas un vaļīgi uzskrūvējiet uz tās fiksācijas uzgriezni. Nepievelciet fiksācijas uzgriezni.

Ar akumulatoru darbināmo iekārtu transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatorus.
 • akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs.
 • Pirms atsākt iekārtas, akumulatoru un darba instrumentu lietošanu pēc ilgākas transportēšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.
Uzglabāšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Ja iespējams, iekārta, akumulatori un darba instrumenti jāglabā vēsā un sausā vietā.
 • Nekādā gadījumā neglabājiet akumulatorus augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Glabājiet iekārtu, akumulatorus un darba instrumentus vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pirms atsākt iekārtas, akumulatoru un darba instrumentu lietošanu pēc ilgākas uzglabāšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.
Ļoti zema apkārtējā temperatūra.
 • Ļaujiet akumulatoram pamazām sasilt līdz istabas temperatūrai.
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu klikšķi.
Netīri akumulatora fiksācijas izciļņi.
 • Notīriet fiksācijas mēlītes un nofiksējiet akumulatoru no jauna.
1 LED mirgo.
Iekārta nedarbojas.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts.
 • Ļaujiet akumulatoram pamazām sasilt vai atdzist līdz istabas temperatūrai.
Visas 4 LED mirgo.
Iekārta nedarbojas.
Iekārta ir pārslogota.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet iekārtu. Pēc tam apm. 30 sekundes darbiniet iekārtu tukšgaitā.
Iekārta vai akumulators spēcīgi sakarst.
Elektrisks defekts.
 • Nekavējoties izslēdziet iekārtu, izņemiet akumulatoru no iekārtas, vērojiet to, ļaujiet tam atdzist un vērsieties Hilti servisā.
Iekārta nedarbojas ar pilnu jaudu
Ievietots akumulators ar pārāk mazu kapacitāti.
 • Lietojiet akumulatoru ar pietiekamu kapacitāti.
Nedarbojas motora bremzēšana.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
iekārta ir īslaicīgi pārslogota.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
Iekārta spēcīgi vibrē.
Darba instruments nav saderīgs ar iekārtu.
 • Lietojiet tikai tādus darba instrumentus, kas atbilst tehniskajos parametros norādītajiem datiem.
Darba instruments ir bojāts, neapaļš vai nenobalansēts.
 • Lietojiet tikai tādus darba instrumentus, kas ir nevainojamā stāvoklī.
Iekārta ir bojāta
 • Ja esat pārliecinājušies, ka cēlonis nav saistīts ar darba instrumentu, vērsieties Hilti servisā.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Akumulatoru utilizācijaJa akumulatoru utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r11229136.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative