Valoda

AG 5D-22 (125)

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli lietošanas instrukcijā

Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:
Image alternative Ievērojiet lietošanas instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.
Image alternative Hilti Litija jonu akumulators
Image alternative Hilti Lādētājs

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs lietošanas instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Lietojiet aizsargbrilles
Image alternative Vienmēr veiciet darbu ar abām rokām.
Image alternative Griešanas darbu laikā nelietojiet standarta pārsegu.
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits
Image alternative Apgriezienu skaits minūtē
Image alternative Apgriezienu skaits minūtē
Image alternative Diametrs
Image alternative Līdzstrāva
Image alternative Izstrādājums atbalsta tehnoloģiju NFC, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
Image alternative Litija jonu akumulators
Image alternative Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru kā triecieninstrumentu.
Image alternative Sargājiet akumulatoru no kritieniem. Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir bijis pakļauts triecienam vai tam ir radušies cita veida bojājumi.

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Leņķa slīpmašīna
  AG 5D-22-125
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Image alternative
Ražotājs, uzņemoties pilnu atbildību, apliecina, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst spēkā esošo tiesību aktu un standartu prasībām.
Tehnisko dokumentāciju glabā:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
 • Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas īssavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēka cēloni.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
 • Nelietojiet bojātus vai modificētus akumulatorus. Bojāti vai modificēti akumulatori var radīt neparedzamas situācijas un izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai traumas.
 • Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C (265 °F) var izraisīt eksploziju.
 • Ievērojiet norādījumus par akumulatora lādēšanu un nekad nelādējiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmo iekārtu ārpus lietošanas instrukcijā norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza lādēšana vai pieļaujamā temperatūras diapazona pārsniegšana var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.
 • Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. Jebkādus akumulatoru apkopes darbus drīkst veikt tikai ražotājs vai atbilstīgi pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta.

Drošības norādījumi visiem darbiem

Kopīgi drošības norādījumi par slīpēšanu ar slīpripām un smilšpapīru, darbu ar stiepļu birstēm un griezējripu lietošanu:
 • Šī elektroiekārta ir paredzēta slīpēšanai ar ripām un smilšpapīru, kā arī darbam ar stiepļu birstēm, atveru izgriešanai un abrazīvajai griešanai. Ievērojiet visus drošības norādījumus, instrukcijas, attēlus un datus, kas saņemti kopā ar iekārtu. Šādu norādījumu neievērošana var kļūt par cēloni elektrotraumām, ugunsgrēkam un/vai smagiem savainojumiem.
 • Šo elektroiekārtu nedrīkst lietot pulēšanai. Elektroiekārtas izmantošana mērķiem, kam tā nav paredzēta, var izraisīt bīstamas situācijas un traumas.
 • Nepārveidojiet šo elektroiekārtu tā, ka tas darbojas veidā, kādu nav paredzējis un aprakstījis iekārtas ražotājs. Šāda pārbūve var izraisīt kontroles zaudēšanu pār iekārtu un smagas traumas.
 • Nelietojiet nekādu papildu aprīkojumu, kuru lietošanai kopā ar šo elektroiekārtu nav izstrādājis un akceptējis ražotājs. Tas vien, ka aprīkojumu ir iespējams nostiprināt pie jūsu elektroiekārtas, vēl nenozīmē, ka tiek garantēta drošība.
 • Iekārtā nostiprināmā instrumenta pieļaujamajam rotācijas ātrumam jābūt vismaz tikpat lielam kā uz iekārtas norādītajam maksimālajam rotācijas ātrumam. Ja instrumentu rotācijas ātrums pārsniedz pieļaujamo, tie var salūzt un aizlidot.
 • Iekārtā nostiprināmā instrumenta ārējam diametram un biezumam jāatbilst norādītajiem elektroiekārtas parametriem. Instrumentus ar neatbilstīgiem parametriem nav iespējams pietiekami nosegt vai kontrolēt.
 • Maināmajiem instrumentiem ar vītnes kātu precīzi jāatbilst slīpēšanas vārpstas vītnei. Maināmajiem instrumentiem, kas tiek montēti ar atloksavienojuma palīdzību, instrumenta atveres diametram jāatbilst atloka iestiprināšanas diametram. Darba instrumenti, kas netiek stiprināti tieši pie elektroiekārtas, var rotēt nevienmērīgi, spēcīgi vibrēt un izraisīt kontroles zudumu.
 • Nelietojiet bojātas elektroiekārtas. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nostiprināmajiem instrumentiem, piemēram, slīpripām, nav atdalījušās šķembas un radušās plaisas, slīpēšanas diskiem nav radušās plaisas vai izteiktas nodiluma vai nolietojuma pazīmes un stiepļu birstēm nav atdalījušās vai salūzušas atsevišķas stieples. Ja elektroiekārta vai nostiprināmais instruments nokrīt zemē, pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi, un šaubu gadījumā lietojiet citu instrumentu. Pēc tam, kad esat instrumentu pārbaudījuši un nostiprinājuši iekārtā, ļaujiet iekārtai vienu minūti darboties ar maksimālo rotācijas ātrumu, nodrošinot, lai ne jūs, ne citas personas neatrastos rotējošā instrumenta kustības zonā. Ja nostiprinātais instruments ir bojāts, tas vairumā gadījumu salūst jau testa laikā.
 • Valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu. Atkarībā no darba veida lietojiet pilnu sejas masku, pusmasku vai aizsargbrilles. Ja nepieciešams, valkājiet masku ar putekļu filtru, austiņas vai ausu aizbāžņus, aizsargcimdus vai speciālu priekšautu, kas pasargā no slīpēšanas putekļiem un sīkām materiāla daļiņām. Sargājiet acis no svešķermeņiem, kas dažādu darbu laikā var atdalīties no apstrādājamā materiāla. Respiratoram vai maskai jānodrošina darba laikā radīto putekļu filtrēšana. Ilgstoša spēcīga trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes traucējumus.
 • Pievērsiet uzmanību tam, lai darba zonai netuvotos citi cilvēki. Visiem, kas uzturas darba zonā, jāvalkā atbilstošs individuālais aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla šķembas vai salūzuša instrumenta daļas var apdraudēt cilvēkus arī ārpus tiešās darba veikšanas zonas.
 • Ja darba laikā pastāv iespēja, ka elektroiekārtā nostiprinātais instruments var nonākt saskarē ar apslēptiem elektriskajiem vadiem, vienmēr satveriet iekārtu tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Sargājiet iekārtas barošanas kabeli no rotējošiem instrumentiem. Ja jūs zaudējat kontroli pār iekārtu, instruments var pārraut vai aizķert barošanas kabeli, kā rezultātā jūsu roka var tikt ierauta instrumenta darbības zonā un saskarties ar to.
 • Nekad nenolieciet iekārtu, kamēr nav pilnībā apstājusies tajā nostiprinātā instrumenta kustība. Rotējošais instruments var saskarties ar virsmu, uz kuras novietota iekārta, un jūs zaudēsiet kontroli pār elektroiekārtu.
 • Nekādā gadījumā nepārnēsājiet iedarbinātu elektroiekārtu. Rotējošais darba instruments var nejauši nonākt saskarē ar jūsu apģērbu un izraisīt traumas.
 • Regulāri iztīriet elektroiekārtas ventilācijas atveres. Motora ventilators ierauj putekļus iekārtas korpusā, tādēļ pastiprināta metāla putekļu uzkrāšanās var mazināt iekārtas elektrodrošību.
 • Nelietojiet elektroiekārtu degošu materiālu tuvumā. Dzirksteles var izraisīt aizdegšanos.
 • Nelietojiet iekārtā darba instrumentus, kam nepieciešama dzesēšanas emulsija. Ūdens vai citu dzesēšanas šķidrumu lietošana var kļūt par cēloni elektrošokam.
Atsitiens un ar to saistītie drošības norādījumiAtsitiens ir negaidīta reakcija uz rotējoša instrumenta, piemēram, slīpripas, pulēšanas diska vai tērauda birstes u.c., ieķeršanos vai nobloķēšanos. Ja instruments ieķeras vai nobloķējas, nekavējoties tiek apstādināta tā rotācijas kustība. Tā rezultātā nepietiekami kontrolēta elektroiekārta tiek pakļauta straujam paātrinājuma triecienam, kas darbojas pretēji rotējošā instrumenta kustības virzienam.
Piemēram, ja slīpripa ieķeras apstrādājamā materiālā vai nobloķējas, materiālā iegremdētā ripas mala var iestrēgt, izraisot slīpripas izlaušanu un radot atsitienu. Šādā gadījumā slīpripas kustība ir pavērsta pret iekārtas lietotāju vai pretējā virzienā – atkarībā no slīpripas rotācijas virziena nobloķēšanās vietā. Rezultātā slīpripa var arī salūzt.
Atsitiens ir nepareizas vai neatbilstīgas elektroiekārtu izmantošanas sekas. No tā ir iespējams izvairīties, ievērojot turpmāk aprakstītos drošības pasākumus.
 • Satveriet elektroiekārtu kārtīgi ar abām rokām un ieņemiet tādu ķermeņa pozu un turiet rokas tā, lai nepieciešamības gadījumā varētu droši reaģēt uz atsitiena spēku. Ja iekārtai ir paredzēts papildu rokturis, tas vienmēr jālieto, lai nodrošinātu maksimālu kontroli pār eventuālo atsitienu un spēku, ko rada paātrinājums, iekārtai uzņemot apgriezienus. Ja iekārtas lietotājs veic atbilstošus piesardzības pasākumus, viņš spēj adekvāti reaģēt uz atsitiena un paātrinājuma spēkiem.
 • Nekādā gadījumā netuviniet rokas rotējošiem instrumentiem. Atsitiena gadījumā instruments var savainot jūsu rokas.
 • Nostājieties tā, lai jūsu ķermenis neatrastos iespējamā atsitiena iedarbības zonā. Elektroiekārtas piedziņa instrumenta nobloķēšanās gadījumā izraisīs slīpripas atsitienu pretēji tās kustības virzienam.
 • Īpaša piesardzība jāievēro, strādājot asu šķautņu un stūru tuvumā u.tml. vietās. Nepieļaujiet iespēju, ka iekārtā nostiprinātais instruments var atsisties atpakaļ no apstrādājamā materiāla un iestrēgt. Stūros, pie šķautnēm vai atsišanās gadījumā rotējošajam instrumentam piemīt tendence iestrēgt. Tā rezultātā var zust kontrole pār iekārtu vai rasties spēcīgs atsitiens.
 • Nelietojiet ķēdes zāģus vai zobainos zāģu asmeņus, kā arī no segmentiem sastāvošas dimanta slīpripas ar vairāk nekā 10 mm platām rievām. Šādi instrumenti bieži rada atsitienu vai mazina kontroli pār elektroiekārtu.
Īpaši drošības norādījumi par slīpēšanu un abrazīvo griešanu
 • Kopā ar elektroiekārtu izmantojiet tikai konkrētai iekārtai paredzētus slīpēšanas materiālus un kopā ar tiem lietojamo drošības pārsegu. Slīpēšanas materiālus, kas nav paredzēti konkrētajai elektroiekārtai, nav iespējams pietiekami nodrošināt, tādēļ tie var radīt bīstamas situācijas.
 • Liektas slīpripas jāuzmontē tā, lai slīpēšanas plakne nebūtu izvirzīta ārpus drošības pārsega malas. Ja slīpripa nav uzmontēta pareizi un ir izvirzīta ārpus drošības pārsega malas, to nav iespējams aizsardzības nolūkā pietiekami aizsegt.
 • Drošības pārsegam jābūt kārtīgi nostiprinātam pie elektroiekārtas un, lai garantētu maksimālu drošību, iestatītam tā, lai iespējami neliela slīpēšanas instrumenta daļa būtu vaļējā veidā pavērsta pret iekārtas lietotāju. Drošības pārsegs palīdz pasargāt iekārtas lietotāju no lidojošām atlūzām, nejaušas saskares ar slīpēšanas instrumentu, kā arī dzirkstelēm, kas var izraisīt apģērba aizdegšanos.
 • Slīpēšanas materiālus drīkst izmantot tikai atļautajiem lietojuma veidiem. Piemēram: nelietojiet griezējripas slīpēšanai. Griezējripas ir paredzētas materiāla kārtas noņemšanai ar ripas malu. Ja uz šādiem slīpēšanas materiāliem iedarbojas spēks no sāniem, tie var salūzt.
 • Izvēlētās slīpripas nostiprināšanai vienmēr izmantojiet nebojātus fiksācijas atlokus ar atbilstīgiem izmēriem un formu. Piemēroti atloki pareizi atbalsta slīpripu un tādējādi samazina ripas salūšanas risku. Griezējripu nostiprināšanai paredzētie fiksācijas atloki var atšķirties no citu slīpripu atloka stiprinājumiem.
 • Neizmantojiet nolietotas slīpripas, kas pirms tam izmantotas kopā ar lielākām elektroiekārtām. Lielākā izmēra elektroiekārtu slīpripas nav paredzētas mazo elektroiekārtu lielajam rotācijas ātrumam un tādēļ var salūzt.
 • Ja jūs strādājat ar divējādi lietojamiem slīpēšanas materiāliem, vienmēr izmantojiet attiecīgajam lietojumam paredzēto drošības pārsegu. Neatbilstīga drošības pārsega izmantošana var nenodrošināt pietiekamu aizsardzību, kā rezultātā iespējamas nopietnas traumas.
Citi īpaši drošības norādījumi par abrazīvo griešanu
 • Nepieļaujiet griezējripas nobloķēšanos un neizdariet uz to pārāk lielu spiedienu. Neveiciet pārmērīgi dziļus griezumus. Griezējripas pārslodze palielina spēkus, kas uz to iedarbojas, un sasvēršanās vai nobloķēšanās iespēju, kā rezultātā atbilstoši palielinās arī atsitiena un slīpēšanas materiāla salūšanas risks.
 • Izvairieties uzturēties rotējošās griezējripas priekšpusē un aiz tās. Ja jūs virzāt griezējripu apstrādājamā materiālā tieši prom no sevis, atsitiena gadījumā elektroiekārta centrbēdzes spēka iedarbībā tiks uzgrūsta jums virsū.
 • Ja griezējripa iestrēgst vai ja vēlaties pārtraukt darbu, izslēdziet iekārtu un turiet to mierīgi, līdz ripas rotācija pilnībā apstājas. Nekādā gadījumā nemēģiniet izvilkt griezējripu no griezuma vietas, kamēr tā vēl rotē, jo tas var izraisīt atsitienu. Atrodiet un novērsiet iestrēgšanas cēloni.
 • Nemēģiniet no jauna ieslēgt iekārtu, kamēr instruments atrodas materiālā. Vispirms ļaujiet griezējripai sasniegt pilnu apgriezienu skaitu un tikai pēc tam varat uzmanīgi turpināt griezumu. Pretējā gadījumā ripa var iestrēgt, atlekt no apstrādājamā materiāla un izraisīt atsitienu.
 • Lai novērstu iestrēgušas griezējripas atsitiena risku, plāksnes vai citas liela izmēra apstrādājamās detaļas atbilstoši jāatbalsta. Liela izmēra detaļas var izliekties pašas no sava svara. Detaļa jāatbalsta abās ripas pusēs, turklāt gan griezuma tuvumā, gan pie ārmalas.
 • Ievērojiet īpašu piesardzību, izdarot "iegremdētus iegriezumus" esošās sienās vai citās nepārredzamās vietās. Iegremdēšanas laikā griezējripa var saskarties ar gāzes vai ūdensvada caurulēm, elektroinstalācijām vai citiem iestrādātiem objektiem un izraisīt atsitienu.
 • Nemēģiniet veikt griezumus pa liektu līniju. Griezējripas pārslodze palielina spēkus, kas uz to iedarbojas, un sasvēršanās vai nobloķēšanās iespēju, kā rezultātā atbilstoši palielinās arī atsitiena un slīpēšanas materiāla salūšanas risks, kā rezultātā iespējamas smagas traumas.
Īpaši drošības norādījumi par slīpēšanu ar smilšpapīru
 • Lietojiet tikai atbilstīgi izmēra smilšpapīru. Ievērojiet ražotāja norādījumus par smilšpapīra izmēriem. Ja smilšpapīrs ir pārāk tālu izvirzīts pār slīpmašīnas diska malām, iespējamas traumas, kā arī diska nobloķēšanās, smilšpapīra saplīšana vai iekārtas atsitiens.
Īpaši drošības norādījumi par darbu ar stiepļu birstēm
 • Ņemiet vērā, ka no stiepļu birstēm arī parastas lietošanas laikā atdalās stieples gabaliņi. Nepārslogojiet stieples, izdarot uz birsti pārāk spēcīgu spiedienu. Atdalījušies stieples gabaliņi var iedurties plānā apģērbā un/vai ādā.
 • Ja ir paredzēts lietot drošības pārsegu, neļaujiet pārsegam nonākt saskarē ar stiepļu birsti. Diskveida un pussfēriskajām birstēm piespiešanas spiediena un centrbēdzes spēku iedarbībā var palielināties diametrs.

Papildnorādījumi par drošību

Personiskā drošība
 • Lietojiet izstrādājumu un tā papildaprīkojumu tikai tad, ja tas ir nevainojamā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet ietekmēt izstrādājuma vai tā papildaprīkojuma funkcijas vai to pārveidot.
 • Lietojiet dzirdes aizsargaprīkojumu. Trokšņa iedarbība var radīt dzirdes zudumu.
 • Vienmēr stingri turiet iekārtu ar abām rokām aiz šim nolūkam paredzētajiem rokturiem. Gādājiet, lai rokturi būtu sausi, tīri, nenotraipīti ar eļļu un smērvielām.
 • Ja izstrādājums tiek darbināts bez putekļu nosūcēja un darba laikā veidojas liels daudzums putekļu, jāvalkā viegls elpceļu aizsardzības aprīkojums.
 • Biežāk pārtrauciet darbu un izpildiet pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti. Ilgstoša darba gadījumā spēcīga vibrācija var radīt traucējumus pirkstu, roku vai plaukstas locītavu asinsvadu un nervu sistēmas funkcijās.
 • Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Ieslēdziet izstrādājumu tikai tad, kad tas atrodas darba zonā. Saskare ar rotējošām iekārtas daļām, sevišķi ar rotējošiem instrumentiem, var izraisīt traumas.
 • Nekad nenolieciet elektroiekārtu, kamēr nav pilnībā apstājusies tās kustība.
 • Vienmēr raugieties, lai nebūtu nosprostotas ventilācijas atveres. Ventilācijas atveru nosprostošanās var izraisīt apdegumus!
 • Izstrādājums nav paredzēts, lai to patstāvīgi lietotu personas ar nepietiekamām fiziskajām vai garīgajām spējām. Raugieties, lai izstrādājums nebūtu pieejams bērniem.
 • Putekļi, kas rodas slīpēšanas, griešanas un urbšanas laikā, var saturēt bīstamas ķimikālijas. Daži piemēri: svins vai krāsas uz svina bāzes; ķieģeļi, betons un citi mūra materiāli, dabīgais akmens un citi silikātus saturoši produkti; noteiktu veidu koksne, piemēram, skābardis, ozols un ķīmiska apstrādāta koksne; azbests vai azbestu saturoši materiāli. Nosakiet ekspozīcijas līmeni, kam pakļauts iekārtas lietotājs un tuvumā esošās personas, vadoties pēc apstrādājamo materiālu bīstamības kategorijas. Veiciet nepieciešamos pasākumus, lai ekspozīcija nesasniegtu kaitīgu līmeni, piemēram, lietojiet putekļu nosūkšanas sistēmu vai piemērotus elpceļu aizsardzības līdzekļus. Vispārīgie ekspozīcijas ierobežošanas pasākumi ir šādi:
 • darbs labi vēdināmās vietās,
 • izvairīšanās no ilgstošas saskares ar putekļiem,
 • putekļu novirzīšana projām no sejas un ķermeņa,
 • aizsargapģērba valkāšana un savārtītā apģērba mazgāšana ar ūdeni un ziepēm.
 • Lietotājam un tuvumā esošajām personām izstrādājuma lietošanas laikā jāvalkā acu aizsarglīdzekļi, aizsargķivere, dzirdes aizsarglīdzekļi.
 • Instrumenta nomaiņas laikā valkājiet aizsargcimdus. Saskare ar maināmo instrumentu var izraisīt grieztas traumas un apdegumus.
 • Traumu risks, ko rada krītoši instrumenti un/vai piederumi. Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai akumulators un piemontētais papildaprīkojums ir kārtīgi nofiksēti.
 • Ja izstrādājuma kontroles sistēma konstatē ekspluatācijas robežvērtību pārsniegšanu vai akumulatora izlādēšanos, pastāv iespēja, ka motors nenodrošinās instrumenta kustības nobremzēšanu.
 • Nenostipriniet pie šī izstrādājuma jostas āķi.
Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope
 • Slīpripas jāuzglabā un ar tām jārīkojas rūpīgi, ievērojot ražotāja norādījumus.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet elektroiekārtu bez drošības pārsega.
 • Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Apstrādājamā priekšmeta nostiprināšanai izmantojiet skrūvspīles vai citas fiksācijas ierīces. Šādi tas būs novietots drošāk un stabilāk nekā tad, ja to turēsiet ar roku, turklāt abas rokas būs brīvas izstrādājuma vadīšanai.
 • Nelietojiet griezējripas raupjajai slīpēšanai.
 • Stingri pievelciet darba instrumentu un atloka stiprinājumu. Ja darba instruments un atloka stiprinājums netiek stingri pievilkti, pastāv iespēja, ka pēc izslēgšanas darba instruments iekārtas motora bremzēšanas rezultātā atdalās no vārpstas.
Elektrodrošība
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai darba zonā neatrodas nosegti elektrības vadi, gāzes vai ūdensapgādes caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai izraisīt eksploziju, ja darba laikā tiek bojāti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules.
 • Ja bieži tiek apstrādāti elektrību vadoši materiāli, ar tiem piesārņotie izstrādājumi regulāri jānodod pārbaudīšanai Hilti servisā. Uz iekārtas ārējās virsmas esošie putekļi, kas ir uzkrājušies galvenokārt no vadītspējīgiem materiāliem, vai mitrums nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt elektrisko triecienu.
Darba vieta
 • Pirms laušanas vai urbšanas darbiem, kas šķērso celtnes daļas, atbilstoši jānodrošina attiecīgās celtnes daļas pretējā puse. Atlūzas var izkrist caur atveri un / vai nogāzties lejā un savainot cilvēkus.
 • Nesošajās sienās vai citās būves daļās iestrādātas rievas var nelabvēlīgi ietekmēt statiku, sevišķi, ja tās skar armatūras stieņus vai atbalsta elementus. Pirms darba sākšanas jākonsultējas ar atbildīgo konstruktoru, arhitektu vai būvdarbu vadītāju.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet turpmāk izklāstītos drošības norādījumus, lai litija jonu akumulatoru lietošana neradītu apdraudējumu. Norādījumu neievērošana var izraisīt ādas kairinājumu, smagas korozīvas traumas, ķīmiskos apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Lietojiet akumulatorus tikai tad, ja tie ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī.
 • Rīkojieties ar akumulatoriem uzmanīgi, lai pasargātu tos no bojājumiem un nepieļautu veselībai ļoti kaitīgu šķidrumu izplūdi!
 • Nekādā gadījumā nedrīkst veikt akumulatoru pārveidi vai citas neatļautas manipulācijas!
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C (176 °F) vai sadedzināt.
 • Nelietojiet un nemēģiniet uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecieniem vai ir bojāti citā veidā. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoriem nav konstatējamas bojājumu pazīmes.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet atjaunotus vai remontētus akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu elektroiekārtu kā instrumentu sišanai.
 • Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatorus tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai, dzirkstelēm vai atklātai liesmai. Tas var izraisīt eksploziju.
 • Nepieskarieties bateriju poliem ar pirkstiem vai instrumentiem un nepieļaujiet, ka tie nonāk saskarē ar rotaslietām vai citiem priekšmetiem, kam piemīt elektriskā vadītspēja. Tas var izraisīt akumulatoru bojājumus, kā arī materiālu kaitējumu un traumas.
 • Sargājiet akumulatorus no lietus un mitruma un šķidrumiem. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus, ugunsgrēku un eksploziju.
 • Lietojiet kopā ar akumulatoru tikai tā tipam paredzētos lādētājus un elektroiekārtas. Ievērojiet attiecīgo lietošanas instrukciju norādījumus.
 • Nelietojiet un neuzglabājiet akumulatoru sprādzienbīstamā vidē..
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet akumulatoru labi pārredzamā, ugunsdrošā vietā, pietiekamā atstatumā no degošiem materiāliem. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Ja pēc stundas akumulators joprojām ir tik karsts, ka to ir grūti satvert, tas nozīmē, ka tas ir bojāts. Vērsieties servisā Hilti vai izlasiet dokumentu "Norādījumi par Hilti litija jonu akumulatoru drošību un lietošanu".
  Ievērojiet īpašos norādījumus, kas attiecas uz litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un lietošanu.
  Izlasiet Norādījumus par Hilti litija jonu akumulatoru drošību un lietošanu, kas ir pieejami, noskenējot QR kodu šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Pārsega atbloķēšanas taustiņš
 2. Vārpstas bloķēšanas taustiņš
 3. Akumulatora statusa indikācija
 4. Akumulatora atbloķēšanas taustiņš
 5. Akumulators
 6. Dzirksteļu aizsargs
 7. Ventilācijas atveres
 8. Vibrāciju slāpējošs sānu rokturis
 9. Satveršanas virsma
 10. Ieslēgšanās bloķēšana
 11. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 12. Ieliktnis ar vītni rokturim
 13. Vārpsta
 14. Standarta drošības pārsegs ar priekšējo aizsargu
 15. Fiksācijas atloks ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu
 16. Abrazīvā griezējripa / raupjās slīpēšanas ripa
 17. Ātrās fiksācijas uzgrieznis Kwik lock (opcija)
 18. Fiksācijas uzgrieznis
 19. Fiksācijas atslēga

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir manuāli vadāma, ar akumulatoru darbināma leņķa slīpmašīna. Tā ir paredzēta metāla un minerālu materiālu abrazīvai griešanai un raupjai slīpēšanai, apstrādei ar birsti, slīpēšanai ar smilšpapīru, kā arī flīžu urbšanai bez ūdens pievadīšanas.

Minerālu materiālu abrazīvā griešana, rievošana un slīpēšana ir atļauta tikai tad, ja tiek lietots atbilstīgs drošības pārsegs.
Apstrādājot minerālus materiālus, piemēram, betonu vai akmeni, jāizmanto putekļu nosūkšanas pārsegs ar atbilstīgu Hilti sistēmas putekļu nosūcēju.
Image alternative
 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai sērijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus Nuron. Lai nodrošinātu optimālu darbības efektivitāti, Hilti iesaka lietot kopā ar šo izstrādājumu tabulā norādītos akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai šajā tabulā norādīto sēriju Hilti lādētājus.

Piegādes komplektācija

Leņķa slīpmašīna, sānu rokturis, standarta drošības pārsegs, priekšējais aizsargs, fiksācijas atloks, fiksācijas uzgrieznis, fiksācijas atslēga, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Motora aizsardzības funkcija

Motora aizsardzības funkcija kontrolē ieejas strāvu, kā arī motora temperatūru un pasargā izstrādājumu no pārkaršanas.
Ja pārāk liela piespiešanas spēka rezultātā notiek motora pārslodze, motora jauda ievērojami samazinās vai iekārtas darbība apstājas pavisam.
Ja pārslodzes dēļ apstājas izstrādājuma darbība vai samazinās apgriezienu skaits, atbrīvojiet izstrādājumu no slodzes un apmēram 30 sekundes darbiniet to ar tukšgaitas apgriezieniem.

Integrēta bremze

Integrētā bremze samazina darba instrumenta inerces kustības laiku līdz pilnīgas apstāšanās brīdim.
Šī funkcija darbojas tikai tikmēr, kamēr izstrādājumam tiek pievadīts barošanas spriegums.
Bremzēšanas laiks atšķiras atkarībā no izvēlētā darba instrumenta.

Priekšējais aizsargs

Image alternative
Apstrādājot metāla materiālus, raupjajai slīpēšanai ar taisnām slīpripām un griešanai ar abrazīvajām griezējripām, jālieto priekšējais aizsargs ar standarta drošības pārsegu.

Putekļu pārsegs (griešanai) DC-EX 125/5"C kompaktais pārsegs (papildaprīkojums)

Image alternative
Minerālu materiālu abrazīvajai griešanai ar dimanta griezējripām jālieto kompaktais pārsegs DC-EX 125/5" C.
UZMANĪBU! Apstrādājot metālus, šī pārsega lietošana ir aizliegta.

Putekļu pārsegs (slīpēšanai) DG-EX 125/5" (papildaprīkojums)

Image alternative
Slīpēšanas sistēma ir izmantojama, lai ar to tikai atsevišķos gadījumos slīpētu minerālus materiālus, izmantojot kausveida dimanta slīpripas.
UZMANĪBU! Apstrādājot metālus, šī pārsega lietošana ir aizliegta.

Litija jonu akumulatora indikācija

Hilti litija jonu akumulatoru Nuron indikācija var informēt par akumulatora uzlādes līmeni, kļūmēm un stāvokli.

Uzlādes līmeņa indikācija un kļūmes paziņojumi

Lai redzētu kādu no turpmāk aprakstītajām indikācijas veidiem, īsi nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņu.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Ja akumulators ir ievietots un tiek nospiests atbloķēšanas taustiņš, nodrošiniet, lai akumulators atkal tiktu kārtīgi nofiksēts izstrādājumā.
Uzlādes līmeņa un varbūtējo traucējumu indikācija ir redzama arī pastāvīgi, kamēr izstrādājums ir ieslēgts.
Statuss
Nozīme
Četras (4) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 100 % līdz 71 %
Trīs (3) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 70 % līdz 51 %
Divas (2) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 50 % līdz 26 %
(1) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 25 % līdz 10 %
Viena (1) LED lēni mirgo zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: < 10 %
(1) LED ātri mirgo zaļā krāsā
Litija jonu akumulators ir pilnībā izlādējies. Uzlādējiet akumulatoru.
Ja LED pēc akumulatora uzlādes joprojām ātri mirgo, vērsieties Hilti servisā.
(1) LED ātri mirgo dzeltenā krāsā
Litija jonu akumulators vai tam pievienotais izstrādājums ir pārslogots, pārāk karsts vai pārāk auksts vai ir radusies cita kļūme.
Nodrošiniet, lai izstrādājums vai akumulators būtu ieteicamajā darba temperatūrā, un lietojiet izstrādājumu tā, lai tas netiktu pārslogots.
Ja indikācija nepazūd, vērsieties Hilti servisā.
Viena (1) LED konstanti deg dzeltenā krāsā
Litija jonu akumulators un ar to savienotais izstrādājums nav savā starpā saderīgi. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.
(1) LED ātri mirgo sarkanā krāsā
Litija jonu akumulators ir bloķēts un nav lietojams. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.

Akumulatora stāvokļa indikācijas

Lai apskatītu akumulatora stāvokļa indikāciju, turiet atbloķēšanas taustiņu nospiestu ilgāk nekā trīs sekundes. Sistēma konstatē, ka potenciālu baterijas kļūmi, ko var izraisīt neatbilstīga apiešanās, piemēram, kritiens, saduršana, ārēja karstuma iedarbība utt.
Statuss
Nozīme
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg zaļā krāsā.
Akumulatoru var turpināt lietot.
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg dzeltenā krāsā.
Akumulatora stāvokļa informācijas nolasīšanu neizdevās pabeigt. Atkārtojiet procesu vai vērsieties Hilti servisā.
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg sarkanā krāsā.
Ja pievienoto izstrādājumu var turpināt lietot, atlikusī akumulatora kapacitāte ir mazāka nekā 50 %.
Ja pievienoto izstrādājumu vairs nevar lietot, akumulators ir savu laiku nokalpojis un jānomaina pret citu. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.

Patēriņa materiāli

Atļauts izmantot tikai ripas ar sintētisko sveķu saistvielu un šķiedru armējumu, kas paredzētas maks. Ø 125 mm (5″), rotācijas ātrumam vismaz 11000 apgr./min un aploces ātrumam 80 m/s.
Raupjās slīpēšanas ripas biezumam jābūt maks. 6,4 mm un abrazīvās griezējripas biezumam - maks. 3 mm.
UZMANĪBU! Veicot griešanu un rievošanu ar abrazīvajām griezējripām, vienmēr lietojiet standarta drošības pārsegu ar papildu priekšējo aizsargu vai pilnībā noslēgtu putekļu pārsegu.
Ripas
Tips
Lietošana
Saīsinājums
Virsma
Abrazīva griezējripa
Griešana, rievošana
AC‑D
metāla
Dimanta griezējripa
Griešana, rievošana
DC-TP, DC‑D (SPX, SP, P)
minerāla
Abrazīva raupjās slīpēšanas ripa
Raupjā slīpēšana
AG‑D, AF‑D, AN‑D
metāla
Dimanta raupjās slīpēšanas ripa
Raupjā slīpēšana
DG‑CW (SPX, SP, P)
minerāla
Stiepļu birste
Stiepļu birstes
3CS, 4CS, 3SS, 4SS
metāla
Dimanta vainagurbis
Flīžu urbšana
DD‑M14
minerāla
Šķiedras ripa
Raupjā slīpēšana
AP-D
metāla
Ripu atbilstība izmantojamajam aprīkojumam
Poz.
Aprīkojums
AC‑D
AG‑D, AF‑D, AN‑D
DG-CW (SPX, SP, P)
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
AP-D
3CS, 4CS, 3SS, 4SS, DD-M14
A
Drošības pārsegs
X
X
X
X
X
X
B
Priekšējais pārsegs (kopā ar A)
X


X


C
Putekļu pārsegs (slīpēšanai) DG‑EX 125⁄5"


XD
Putekļu pārsegs (griešanai) DC‑EX 125⁄5"C (kopā ar A)X


E
Sānu rokturis
X
X
X
X
X
X
F
Fiksācijas uzgrieznis
X
X
X
X


G
Fiksācijas atloks
X
X
X
X


H
Kwik lock (opcija kopā ar H)
X
X

X


I
Fiksācijas uzgrieznis šķiedras ripai
X

J
Atbalsta disks
X

Tehniskie parametri

Nominālais spriegums
21,6 V
Nominālais apgriezienu skaits
9 000 apgr./min
Ripas maksimālais diametrs
125 mm
Svars atbilstīgi EPTA Procedure 01 bez akumulatora
2,1 kg
Vītnes diametrs
M14
Vārpstas garums
22 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulators

Akumulatora darba spriegums
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumulatora temperatūra uzlādes sākumā
−10 ℃ … 45 ℃

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 60745

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam. Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā. Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā. Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un maināmo instrumentu apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Informācija par troksni
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
85 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
3 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
96 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB(A)
Informācija par vibrācijuLietošana citiem darbiem, piemēram, griešanai, var izraisīt vibrācijas lielumu izmaiņas.

AG 5D-22
Virsmas slīpēšana, izmantojot vibrāciju slāpējošo rokturi (ah,AG)
B 22‑55
5,4 m/s²
B 22‑170
4,6 m/s²
Slīpēšana ar smilšpapīru, izmantojot vibrāciju slāpējošo rokturi (ah,DS)
B 22‑55
3,5 m/s²
B 22‑170
3,8 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²

Sagatavošanās darbam

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nejaušas iedarbošanās gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka attiecīgais izstrādājums ir izslēgts.
 • Pirms iekārtas iestatīšanas vai piederumu maiņas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Akumulatora uzlādēšana

 1. Pirms uzlādes sākšanas izlasiet lādētāja lietošanas instrukciju.
 2. Raugieties, lai akumulatora un lādētāja kontaktu virsmas ir tīras un sausas.
 3. Veiciet akumulatora uzlādi atbilstīgā lādētājā.

Akumulatora ievietošana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
 1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
 2. Iebīdiet akumulatoru izstrādājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Akumulatora izņemšana

 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņu.
 2. Izvelciet akumulatoru no iekārtas.

Hilti pretnokrišanas aprīkojuma (opcija) montāža

Strādājot ar šo izstrādājumu, obligāti jāievēro valstī spēkā esošie noteikumi par darbu augstumā.
Ievērojiet lietošanas pretnokrišanas aprīkojuma lietošanas instrukciju.
Image alternative
 1. Precīzi novietojiet pretnokrišanas siksnas abas mēlītes uz dzirksteļu aizsarga.
 2. Nostipriniet pretnokrišanas siksnu, ieskrūvējot atbilstīgās skrūves šim nolūkam paredzētajās dzirksteļu aizsarga atverēs.
 3. Ievietojiet akumulatoru.

Nodrošinājums pret kritienu

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks instrumenta un/vai papildaprīkojuma nokrišanas gadījumā!
 • Lietojiet tikai jūsu izstrādājumam ieteikto Hilti instrumentu drošības virvi.
 • Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai nav bojāts instrumentu drošības virves stiprinājuma punkts.
Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos noteikumus par darbu augstumā.
Aizsardzībai pret kritieniem lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai Hilti pretnokrišanas aprīkojumu apvienojumā ar Hilti instrumentu drošības virvi #2261970.
 • Nostipriniet pretnokrišanas aprīkojumu papildaprīkojumam paredzētajās montāžas atverēs. Pārbaudiet, vai fiksācija ir droša.
 • Nostipriniet vienu instrumentu drošības virves karabīnes āķi pie pretnokrišanas aprīkojuma un otru karabīnes āķi – pie nesošas konstrukcijas. Pārbaudiet, vai abi karabīnes āķi ir nofiksēti droši.
  Ievērojiet Hilti pretnokrišanas aprīkojuma un Hilti instrumentu drošības virves lietošanas instrukcijas.

Sānu roktura montāža

 • Ieskrūvējiet sānu rokturi vienā no paredzētajiem vītņotajiem ieliktņiem.

Drošības pārsega montāža un demontāža

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks. Maināmais instruments var būt karsts vai ar asām malām.
 • Montāžas, demontāžas, iestatīšanas un traucējumu novēršanas darbu laikā valkājiet aizsargcimdus.
 • Ievērojiet attiecīgā drošības pārsega montāžas instrukciju.

Drošības pārsega montāža

Drošības pārsegam ir kodēšanas tapa, kas ļauj uzmontēt tikai tādu pārsegu, kas atbilst konkrētajam izstrādājumam. Drošības pārsegs ar kodēšanas tapu nofiksējas izstrādājuma pārsega stiprinājumā.
Image alternative
 1. Uzlieciet drošības pārsegu uz vārpstas sašaurinājuma tā, lai trīsstūra atzīmes uz iekārtas un uz pārsega būtu novietotas viena otrai pretī.
 2. Uzspiediet drošības pārsegu uz vārpstas sašaurinājuma.
 3. Nospiediet pārsega atbloķēšanas pogu.
 4. Pagrieziet drošības pārsegu, līdz tas nofiksējas un pārsega bloķēšanas poga izlec ārā.

Drošības pārsega pozīcijas maiņa

 • Pārvarot atsperes spēku, uzspiediet pārsegu uz vārpstas sašaurinājuma un pagrieziet to vajadzīgajā pozīcijā, līdz tas nofiksējas.

Drošības pārsega demontāža

 1. Nospiediet pārsega atbloķēšanas taustiņu un pagrieziet pārsegu tā, lai trīsstūra atzīmes uz iekārtas un uz pārsega būtu novietotas viena otrai pretī.
 2. Noņemiet drošības pārsegu.

Priekšējā pārsega montāža un demontāža

Ja tiek izmantots priekšējais pārsegs, tas jānofiksē uz drošības pārsega.
Image alternative
 1. Uzlieciet priekšējo pārsegu ar slēgto pusi uz standarta drošības pārsega, līdz tas nofiksējas.
 2. Lai veiktu demontāžu, atveriet priekšējā pārsega fiksāciju un noņemiet priekšējo pārsegu no standarta drošības pārsega.

Putekļu pārsega (griešanai) DC-EX 125/5"C pozicionēšana

Image alternative
 • Novietojiet kompakto pārsegu tā, lai jebkurā brīdī būtu netraucēti pieejams un nospiežams ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis.

Maināmā darba instrumenta montāža un demontāža

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Iekārtas motora bremzēšanas laikā var atbrīvoties maināmā darba instrumenta fiksācija.
 • Pirms pieskarties darba instrumentam vai fiksācijas uzgrieznim, nogaidiet, līdz apstājas darba instrumenta kustība.
 • Pievelciet darba instrumentu un fiksācijas atloku ar fiksācijas uzgriezni tā, lai iekārtas motora bremzēšanas laikā neviena detaļa nevarētu atdalīties no vārpstas.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks. Darba instruments var spēcīgi sakarst.
 • Darba instrumenta nomaiņas laikā valkājiet aizsargcimdus.
Dimanta slīpripas jāmaina, līdzko ievērojami samazinās griešanas vai slīpēšanas efektivitāte. Kopumā ņemot, tas parasti notiek tad, kad dimanta segmentu augstums ir kļuvis mazāks nekā 2 mm.
Pārējo tipu ripas jāmaina, līdzko ievērojami samazinās griešanas efektivitāte vai citas leņķa slīpmašīnas daļas (izņemot slīpripu) nonāk saskarē ar apstrādājamo materiālu.
Abrazīvās ripas jāmaina, kad beidzas to derīguma termiņš.

Maināmā instrumenta montāža

Image alternative
 1. Pārbaudiet, vai apaļā šķērsgriezuma blīvgredzens atrodas fiksācijas atlokā un nav bojāts.
  • Ievietojiet jaunu apaļā šķērsgriezuma blīvgredzenu, ja tā nav vai tas ir bojāts.
 2. Uzlieciet fiksācijas atloku uz vārpstas tā, lai tas piekļautos virsmai un nebūtu pagrozāms.
 1. Uzlieciet maināmo instrumentu.
 2. Pievelciet fiksācijas uzgriezni atbilstīgi lietojamajam darba instrumentam.
 3. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
 4. Ar fiksācijas atslēgu pievelciet fiksācijas uzgriezni, pēc tam atlaidiet vārpstas bloķēšanas taustiņu un noņemiet fiksācijas atslēgu.

Maināmā instrumenta demontāža

BRĪDINĀJUMS!
Salūšanas un bojājumu risks. Ja vārpstas bloķēšanas taustiņš tiek nospiests laikā, kad vārpsta griežas, var atbrīvoties darba instrumenta fiksācija.
 • Spiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu tikai tad, kad vārpsta neatrodas kustībā.
 1. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
 2. Atbrīvojiet fiksācijas uzgriezni, uzliekot uz tā fiksācijas atslēgu un pagriežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
 3. Atlaidiet vārpstas bloķēšanas taustiņu un noņemiet maināmo darba instrumentu.

Maināmā darba instrumenta ar ātrās fiksācijas uzgriezni Kwik lock montāža

BRĪDINĀJUMS!
Salūšanas risks. Spēcīgs nodilums var izraisīt ātrās fiksācijas uzgriežņa Kwik lock salūšanu.
 • Raugieties, lai ātrās fiksācijas uzgrieznis Kwik lock nenonāktu saskarē ar apstrādājamo virsmu.
 • Nelietojiet bojātu ātrās fiksācijas uzgriezni Kwik lock .
Fiksācijas uzgriežņa vietā pēc izvēles var lietot ātrās fiksācijas uzgriezni Kwik lock . Tas ļauj veikt darba instrumentu nomaiņu bez papildu instrumentu palīdzības.
Image alternative
 1. Notīriet fiksācijas atloku un ātrās fiksācijas uzgriezni.
 2. Pārbaudiet, vai apaļā šķērsgriezuma blīvgredzens atrodas fiksācijas atlokā un nav bojāts.
  • Ievietojiet jaunu apaļā šķērsgriezuma blīvgredzenu, ja tā nav vai tas ir bojāts.
 3. Uzlieciet fiksācijas atloku uz vārpstas tā, lai tas piekļautos virsmai un nebūtu pagrozāms.
 1. Uzlieciet maināmo instrumentu.
 2. Līdz atdurei uzskrūvējiet ātrās fiksācijas uzgriezni Kwik lock uz darba instrumenta.
  • Uzskrūvētā stāvoklī ir redzams uzraksts Kwik lock .
 3. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
 4. Ar roku turpiniet spēcīgi griezt maināmo instrumentu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz ātrās fiksācijas uzgrieznis Kwik lock ir stingri pievilkts, un pēc tam atlaidiet vārpstas bloķēšanas taustiņu.

Maināmā darba instrumenta ar ātrās fiksācijas uzgriezni Kwik lock demontāža

BRĪDINĀJUMS!
Salūšanas un bojājumu risks. Ja vārpstas bloķēšanas taustiņš tiek nospiests laikā, kad vārpsta griežas, var atbrīvoties darba instrumenta fiksācija.
 • Spiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu tikai tad, kad vārpsta neatrodas kustībā.
 1. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
 2. Atskrūvējiet ātrās fiksācijas uzgriezni Kwik lock , ar roku pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
 3. Ja ātrās fiksācijas uzgriezni Kwik lock ar roku neizdodas atskrūvēt, uzlieciet uz ātrās fiksācijas uzgriežņa fiksācijas atslēgu un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
  Lai nesabojātu ātrās fiksācijas uzgriezni Kwik lock, nekādā gadījumā nelietojiet cauruļatslēgu.
 4. Atlaidiet vārpstas bloķēšanas taustiņu un noņemiet maināmo darba instrumentu.

Vainagurbja montāža

Image alternative
 1. Piemontējiet sānu rokturi.
 2. Piemontējiet drošības pārsegu.
 3. Uzlieciet vainagurbi un pievelciet to ar roku.
 4. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
 5. Pievelciet vainagurbi ar atbilstīgas dakšatslēgas palīdzību.

Stiepļu birstes montāža

Image alternative
 1. Piemontējiet sānu rokturi.
 2. Piemontējiet drošības pārsegu.
 3. Uzlieciet stiepļu birsti un pievelciet to ar roku.
 4. Nospiediet un turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas taustiņu.
 5. Pievelciet stiepļu birsti ar atbilstīgas dakšatslēgas palīdzību.

Šķiedras ripas montāža

Image alternative
 1. Piemontējiet sānu rokturi.
 2. Piemontējiet drošības pārsegu.
 3. Uzlieciet atbalsta disku un šķiedras ripu, uzskrūvējiet un pievelciet fiksācijas uzgriezni.
 4. Nospiediet un turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas taustiņu.
 5. Ar fiksācijas atslēgu pievelciet fiksācijas uzgriezni.

Lietošana

Slīpēšana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks, Darba instruments var negaidīti nobloķēties vai iestrēgt.
 • Lietojiet izstrādājumu kopā ar sānu rokturi (vai pēc izvēles – ar stīpas rokturi) un vienmēr satveriet izstrādājumu ar abām rokām.
Neļaujiet darba instrumentam iestrēgt un nespiediet izstrādājumu ar pārmērīgu spēku.

Griešana

 • Veiciet abrazīvo griešanu, ar mērenu spiedienu virzot iekārtu uz priekšu un nesašķiebjot iekārtu vai abrazīvo griezējripu (darba stāvoklī tā jātur apm. 90° leņķī pret griežamo virsmu).
  Profilus un nelielas taisnstūra caurules vislabāk var pārgriezt, izdarot griezumu mazākā šķērsgriezuma vietā.

Raupjā slīpēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Abrazīvā griezējripa var pārplīst, un atlūzušās daļas var izraisīt traumas.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvās griezējripas virsmas raupjajai slīpēšanai.
 • Izdarot mērenu spiedienu, kustiniet iekārtu turp un atpakaļ 5° līdz 30° leņķī attiecībā pret apstrādājamo virsmu.
  • Tādējādi apstrādājamais materiāls pārāk nesakarsīs un nemainīs krāsu, kā arī virsmā neveidosies rievas.

Iekārtas ieslēgšana, izmantojot ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi ar ieslēgšanās bloķēšanu

Ar ieslēgšanas bloķēšanu aprīkotajiem ieslēgšanas / izslēgšanas slēdžiem iespējams kontrolēt slēdža funkcijas un novērst izstrādājuma nejaušas iedarbināšanas iespēju.
Image alternative
 1. Paspiediet ieslēgšanas bloķētāju uz priekšu.
  • Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis atbloķējas.
 2. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi līdz galam.
  • Iekārtas motors darbojas ar tukšgaitas apgriezienu skaitu.

Iekārtas izslēgšana, izmantojot ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi ar ieslēgšanās bloķēšanu

 • Atlaidiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
  • Ieslēgšanas bloķēšana automātiski pārslēdzas nobloķētā pozīcijā.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
BĪSTAMI!
Izolācijas neesamība var izraisīt elektrošoku. Apstrādājot metālus ekstremālos darba apstākļos, iekārtā var iekļūt putekļi, kam piemīt elektriskā vadītspēja (piemēram, metāla vai oglekļa šķiedras putekļi), kas var nelabvēlīgi ietekmēt izolācijas funkcijas.
 • Ekstremālos darba apstākļos lietojiet stacionāru putekļu nosūkšanas iekārtu.
 • Biežāk tīriet ventilācijas atveres.
Izstrādājuma kopšana
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Notīriet korpusa virsmas tikai ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
 • Izstrādājuma kontaktu tīrīšanai lietojiet tīru un sausu drāniņu.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru ar nosprostotām ventilācijas atverēm. Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Nepakļaujiet akumulatoru nevajadzīgai putekļu vai netīrumu ietekmei. Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatoru spēcīgam mitrumam (piemēram, nemērciet to ūdenī un neatstājiet lietū).
  Ja akumulators ir samircis, rīkojieties ar to tāpat, kā jūs rīkotos ar bojātu akumulatoru. Ievietojiet to izolētā nedegoša materiāla tvertnē un vērsieties Hilti servisā.
 • Raugieties, lai akumulators nebūtu savārtīts ar nepiederīgu eļļu un smērvielām. Raugieties, lai uz akumulatora nevajadzīgi neuzkrātos putekļi un netīrumi. Notīriet akumulatoru ar sausu, mīkstu birstīti vai tīru un sausu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
  Nepieskarieties akumulatora kontaktiem un neattīriet kontaktus no rūpnīcā uzklātās smērvielas.
 • Notīriet korpusa virsmas tikai ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Nelietojiet izstrādājumu, ja tam ir radušies bojājumi un/vai funkciju traucējumi. Nekavējoties nododiet izstrādājumu Hilti servisā remonta veikšanai.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem piemontējiet vietā visas aizsargierīces un pārbaudiet, vai tās darbojas nevainojami.
Lai izstrādājuma lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas, patēriņa materiālus un piederumus, kuru lietošanu kopā ar šo izstrādājumu akceptē Hilti , var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Iekārtu un akumulatoru transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatoru / akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā netransportējiet akumulatorus nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzē. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no triecieniem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepieļautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un īssavienojuma rašanos. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru transportēšanu.
 • Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātus akumulatorus, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas transportēšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.
Uzglabāšana
  BRĪDINĀJUMS!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Glabājiet izstrādājumu un akumulatorus vēsā un sausā vietā. Ievērojiet temperatūras robežvērtības, kas norādītas tehnisko parametru sadaļā.
 • Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc uzlādes procesa vienmēr noņemiet akumulatoru no lādētāja.
 • Nekad neglabājiet akumulatorus saulē, uz siltuma avotiem vai aiz stikla.
 • Glabājiet izstrādājumu un akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni un nepiederošas personas.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas uzglabāšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.

Traucējumu novēršana

Jebkādu traucējumu gadījumā pievērsiet uzmanību akumulatora uzlādes līmeņa un traucējumu indikācijai. Skat. nodaļu Litija jonu akumulatora indikācija .
Ja izstrādājuma darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.
Ļoti zema apkārtējā temperatūra.
 • Ļaujiet akumulatoram pamazām sasilt līdz istabas temperatūrai.
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu klikšķi.
Netīrs akumulatora fiksācijas izcilnis.
 • Notīriet fiksācijas izcilni un nofiksējiet akumulatoru vēlreiz.
Izstrādājums vai akumulators spēcīgi sakarst.
Elektrisks defekts.
 • Nekavējoties izslēdziet izstrādājumu, izņemiet no tā akumulatoru, vērojiet to, ļaujiet tam atdzist un vērsieties Hilti servisā.
Aizsērējušas ventilācijas atveres
 • Regulāri iztīriet ventilācijas atveres.
Iekārta nedarbojas ar pilnu jaudu.
Ievietots akumulators ar pārāk mazu kapacitāti.
 • Lietojiet akumulatoru ar pietiekamu kapacitāti.
Nedarbojas motora bremzēšana.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Izstrādājums ir īslaicīgi pārslogots.
 • Atlaidiet vadības slēdzi un pēc tam nospiediet to vēlreiz.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks neatbilstīgas utilizācijas gadījumā! Veselības apdraudējums, izplūstot kaitīgām gāzēm un šķidrumiem.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative Hilti izstrādājumu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

Papildinformācija

Ķīnas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)
Image alternative
Šī tabula attiecas uz Ķīnas tirgu.

Hilti litija jonu akumulatori

Norādījumi par drošību un lietošanuŠajā dokumentācijā ar jēdzienu "akumulators" tiek apzīmēti daudzreiz uzlādējami Hilti litija jonu akumulatori, kas sastāv no vairākiem litija jonu elementiem. Tie ir paredzēti Hilti elektroiekārtām, un tos drīkst lietot tikai kopā ar tām. Lietojiet tikai oriģinālos Hilti akumulatorus!
Apraksts Hilti akumulatori ir aprīkoti ar elementu kontroles un elementu aizsardzības sistēmām.
Akumulatorus veidojošie elementi satur enerģiju akumulējošus litija jonu materiālus, kas nodrošina lielu specifisko enerģijas blīvumu. Litija jonu elementiem piemīt ļoti neliels atmiņas efekts, taču tie ļoti jutīgi reaģē uz spēka iedarbību, pārmērīgu izlādi vai augstu temperatūru.
Izstrādājumus, ko atļauts lietot kopā ar Hilti akumulatoriem, jūs atradīsiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group
Drošība
 • Ievērojiet turpmāk izklāstītos drošības norādījumus, lai litija jonu akumulatoru lietošana neradītu apdraudējumu. Norādījumu neievērošana var izraisīt ādas kairinājumu, smagas korozīvas traumas, ķīmiskos apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Rīkojieties ar akumulatoriem uzmanīgi, lai pasargātu tos no bojājumiem un nepieļautu veselībai ļoti kaitīgu šķidrumu izplūdi!
 • Nekādā gadījumā nedrīkst veikt akumulatoru pārveidi vai citas neatļautas manipulācijas!
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nelietojiet un nemēģiniet uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecieniem vai ir bojāti citā veidā. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoriem nav konstatējamas bojājumu pazīmes.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet atjaunotus vai remontētus akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu elektroiekārtu kā instrumentu sišanai.
 • Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatorus tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai, dzirkstelēm vai atklātai liesmai. Tas var izraisīt eksploziju.
 • Nepieskarieties bateriju poliem ar pirkstiem vai instrumentiem un nepieļaujiet, ka tie nonāk saskarē ar rotaslietām vai citiem priekšmetiem, kam piemīt elektriskā vadītspēja. Tas var izraisīt akumulatoru bojājumus, kā arī materiālu kaitējumu un traumas.
 • Sargājiet akumulatorus no lietus un mitruma un šķidrumiem. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus, ugunsgrēku un eksploziju.
 • Lietojiet kopā ar akumulatoru tikai tā tipam paredzētos lādētājus un elektroiekārtas. Ievērojiet attiecīgo lietošanas instrukciju norādījumus.
 • Nelietojiet un neuzglabājiet akumulatoru sprādzienbīstamā vidē..
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet akumulatoru labi pārredzamā, ugunsdrošā vietā, pietiekamā atstatumā no degošiem materiāliem. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Ja pēc stundas akumulators joprojām ir tik karsts, ka to ir grūti satvert, tas nozīmē, ka tas ir bojāts. Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem, kas iekļauti nodaļā Pasākumi akumulatora aizdegšanās gadījumā .
Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā
 • Ja akumulators ir bojāts, vienmēr sazinieties ar Hilti servisu.
 • Nelietojiet akumulatoru, ja no tā izplūst šķidrums.
 • Šķidruma izplūdes gadījumā nepieļaujiet tā iekļūšanu acīs un/vai saskari ar ādu. Rīkojoties ar elektrolītu, vienmēr valkājiet aizsargcimdus un acu aizsarglīdzekļus.
 • No baterijām izplūdušā elektrolīta savākšanai lietojiet šim nolūkam paredzētu, sertificētu ķīmisko tīrīšanas līdzekli. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru elektrolīta savākšanu.
 • Ievietojiet bojāto akumulatoru nedegoša materiāla tvertnē un nosedziet to ar sausām smiltīm, krīta pulveri (CaCO3) vai silikātu (vermikulītu). Pēc tam hermētiski noslēdziet tvertnes vāku un novietojiet tvertni glabāšanā vietā, kas neatrodas degošu gāzu, šķidrumu vai priekšmetu tuvumā.
 • Nododiet tvertni utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties kompetentajā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā. Ievērojiet vietējos noteikumus par bojātu akumulatoru transportēšanu!
Rīcība akumulatoru nedarbošanās gadījumā
 • Pievērsiet uzmanību ar akumulatora lietošanu saistītām novirzēm, piemēram, neatbilstīgai uzlādei vai neparasti ilgam uzlādes laikam, jūtamam jaudas samazinājumam, īpatnībām LED indikācijā vai šķidruma izplūdei. Tās liecina par akumulatora iekšēju problēmu.
 • Ja jums šķiet, ka akumulatoram ir radusies iekšēja problēma, sazinieties ar Hilti servisu.
 • Ja akumulators nedarbojas, to vairs nav iespējams uzlādēt vai no tā izplūst šķidrums, tas ir jāutilizē. Skat. nodaļu Apkope un utilizācija .
Pasākumi akumulatora aizdegšanās gadījumā
  BRĪDINĀJUMS!
  Apdraudējums, ko rada akumulatora aizdegšanās! Akumulatora degšanas laikā izdalās kaitīgi un sprādzienbīstami šķidrumi un tvaiki, kas var izraisīt korozīvas traumas, apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Degoša akumulatora dzēšanas laikā valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu.
 • Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, lai veicinātu bīstamo un eksplozīvo tvaiku aizplūšanu.
 • Ja intensīvi izplatās dūmi, nekavējoties atstājiet telpu.
 • Elpceļu kairinājuma gadījumā meklējiet medicīnisko palīdzību.
 • Pirms sākt dzēšanas mēģinājumu, izsauciet ugunsdzēsējus.
 • Ja akumulators ir aizdedzies, veiciet dzēšanu tikai ar ūdeni, no iespējami liela attāluma. Pulverveida ugunsdzēšamie līdzekļi un segas litija jonu akumulatoru degšanas gadījumā ir neefektīvi. Apkārtējā ugunsgrēka dzēšanai var izmantot parastos ugunsdzēsības līdzekļus.
 • Nemēģiniet pārvietot lielu daudzumu degošu akumulatoru. Aizvāciet no tuvākās apkārtnes neskartos materiālus, lai tādējādi izolētu degšanas skartos akumulatorus.
Gadījumā, ja akumulators neatdziest, dūmo vai deg:
 • ar lāpstas palīdzību paceliet to un iemetiet spainī ar ūdeni. Pateicoties ūdens dzesējošajai iedarbībai, no aizdegšanās tiek pasargāti akumulatora elementi, kas vēl nav sasnieguši kritisko temperatūru.
 • Vismaz uz 24 stundām ievietojiet akumulatoru spainī, līdz tas ir pilnībā atdzisis.
 • Skat. nodaļu Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
Informācija par transportēšanu un uzglabāšanu
 • Apkārtējā temperatūra robežās no -17 °C līdz +60 °C / no 1 °F līdz 140 °F.
 • Uzglabāšanas temperatūra robežās no -20 °C līdz +40 °C / -4 °F līdz 104 °F.
 • Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc uzlādes procesa vienmēr noņemiet akumulatoru no lādētāja.
 • Ja iespējams, glabājiet akumulatorus vēsā un sausā vietā. Uzglabāšana vēsumā paildzina akumulatora kalpošanas laiku. Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst glabāt augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātus akumulatorus, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
 • Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no triecieniem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepieļautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un īssavienojuma rašanos. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru transportēšanu.
Apkope un utilizācija
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs, un nepieļaujiet tā savārtīšanu ar eļļu un smērvielām. Nepieļaujiet pārmērīgu putekļu un netīrumu uzkrāšanos uz akumulatora virsmām. Notīriet akumulatoru ar sausu, mīkstu otu vai tīru un sausu drāniņu.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru, ja ir nosprostotas tā ventilācijas atveres. Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Raugieties, lai akumulatora iekšienē neiekļūtu svešķermeņi.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu akumulatorā. Ja akumulatorā ir iekļuvis mitrums, tas jāuzskata par bojātu un jāizolē, ievietojot nedegoša materiāla tvertnē.
 • Skat. nodaļu Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
 • Ja utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību. Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma. Ievērojiet vietējos noteikumus par bojātu akumulatoru transportēšanu!
 • Neizmetiet akumulatorus sadzīves atkritumos.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni. Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.