Valoda

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli lietošanas instrukcijā

Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:
Image alternative Ievērojiet lietošanas instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.
Image alternative Hilti Litija jonu akumulators
Image alternative Hilti Lādētājs

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs lietošanas instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Vispārīgs prasības simbols
Image alternative Lietojiet aizsargbrilles
Image alternative Lietojiet ausu aizsargus
Image alternative Lietojiet aizsargķiveri
Image alternative Izstrādājums atbalsta tehnoloģiju NFC, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
Image alternative Litija jonu akumulators
Image alternative Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru kā triecieninstrumentu.
Image alternative Sargājiet akumulatoru no kritieniem. Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir bijis pakļauts triecienam vai tam ir radušies cita veida bojājumi.

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Montāžas iekārta
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Paaudze
  03
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Image alternative
Ražotājs, uzņemoties pilnu atbildību, apliecina, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst spēkā esošo tiesību aktu un standartu prasībām.
Tehnisko dokumentāciju glabā:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
 • Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas īssavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēka cēloni.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
 • Nelietojiet bojātus vai modificētus akumulatorus. Bojāti vai modificēti akumulatori var radīt neparedzamas situācijas un izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai traumas.
 • Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C (265 °F) var izraisīt eksploziju.
 • Ievērojiet norādījumus par akumulatora lādēšanu un nekad nelādējiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmo iekārtu ārpus lietošanas instrukcijā norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza lādēšana vai pieļaujamā temperatūras diapazona pārsniegšana var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.
 • Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. Jebkādus akumulatoru apkopes darbus drīkst veikt tikai ražotājs vai atbilstīgi pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta.

Norādījumi par drošību darbā ar montāžas iekārtām

 • Vienmēr pieņemiet, ka elektroiekārtā atrodas naglas. Neapdomīga rīcība ar montāžas iekārtu var izraisīt negaidītu stiprinājuma elementu izšaušanu un savainošanos.
 • Nekādā gadījumā nevērsiet iekārtu pret sevi vai citiem cilvēkiem. Negaidīta aktivēšana izraisa naglas izšaušanu, kas var radīt traumas.
 • Aktivējiet elektroiekārtu tikai tad, kad tā ir kārtīgi piespiesta darba virsmai. Ja elektroiekārta neatrodas saskarē ar virsmu, nagla var atsisties un atlēkt no stiprinājuma vietas.
 • Ja elektroiekārtā iestrēgst nagla, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla vai akumulatora. Ja montāžas iekārta ir pievienota barošanas avotam, iestrēgušās naglas izņemšanas laikā tā var nejauši tikt aktivēta.
 • Izņemot iestrēgušu naglu, ievērojiet piesardzību. Sistēma var būt nospriegota un ar spēku izstumt naglu, kamēr jūs mēģināt novērst iestrēgšanu.
 • Pirms veikt elektrisko vadu nostiprināšanu, pārliecinieties, ka vadi nav zem sprieguma. Satveriet iekārtu tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Lietojiet tikai tādas naglas, kas ir paredzētas elektrisko vadu izolācijai. Pārbaudiet, vai nagla nav sabojājusi elektriskā vada izolāciju. Ja nagla ir sabojājusi elektriskā vada izolāciju, pastāv elektriskās strāvas trieciena un aizdegšanās risks.

Drošība

Prasības lietotājam
 • Jūs drīkstat lietot šo izstrādājumu vai veikt tā apkopi tikai tad, ja esat pilnvaroti to darīt un atbilstīgi instruēti.
Individuālais aizsargaprīkojums
 • Izstrādājuma lietošanas laikā gan jums, gan tuvumā esošajām personām jāvalkā piemēroti acu aizsarglīdzekļi, dzirdes aizsarglīdzekļi un aizsargķivere.
Personīgā drošība
 • Ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus par iekārtas ekspluatāciju, kopšanu un uzturēšanu.
 • Strādājot ar montāžas iekārtu, esiet piesardzīgi, pievērsiet uzmanību tam, ko jūs darāt un rīkojieties saprātīgi. Nestrādājiet ar izstrādājumu, ja jūtaties noguruši vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Pārtrauciet darbu, ja ciešat sāpes vai nejūtaties labi. Strādājot ar montāžas iekārtu, pat viens neuzmanības mirklis var kļūt par cēloni nopietnām traumām.
 • Izvairieties no neērtām ķermeņa pozām. Ieturiet stabilu pozīciju un vienmēr saglabājiet līdzsvara stāvokli.
 • Valkājiet apavus ar neslīdošām pazolēm.
 • Nekādā gadījumā neatvelciet stiprinājuma elementu vadotni vai stiprinājuma elementus ar roku.
 • Ja elementu vadotni vai stiprinājuma elementu pavelk atpakaļ ar roku, izstrādājums noteiktos apstākļos var būt gatavs stiprinājuma elementa iedzīšanai. Aktivēšana rada risku, ka stiprinājuma elements tiks iedzīts ķermeņa daļās.
 • Darbināšanas laikā turiet izstrādājumu ar saliektām rokām (nevis izstieptām).
 • Neļaujiet darbības laikā tuvumā atrasties nepiederošām personām, īpaši bērniem.
 • Traumu risks, ko rada krītoši instrumenti un/vai piederumi. Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai akumulators un uzmontētais papildaprīkojums ir kārtīgi nofiksēti.
 • Vienmēr raugieties, lai nebūtu nosprostotas ventilācijas atveres. Ventilācijas atveru nosprostošanās var izraisīt apdegumus!
 • Neskatieties tieši apgaismojumā (LED) un nevērsiet to pret citu cilvēku seju. Pastāv apžilbināšanas risks.
Montāžas iekārtu pareiza lietošana un apkope
 • Apdraudējums, ko rada cauri konstrukcijas daļām iedzīti stiprinājuma elementi! Pirms stiprinājuma elementu iedzīšanas pārliecinieties, kas neviens cilvēks neatrodas zem vai aiz konstrukcijas daļas, kurā paredzēta elementa iedzīšana.
 • Lietojiet tādu izstrādājumu, kas atbilst veicamajam darbam. Nelietojiet izstrādājumu mērķiem, kam tas nav paredzēts, un lietojiet to tikai paredzētajam mērķim un tikai tad, kad tas ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā neatstājiet pielādētu izstrādājumu bez uzraudzības.
 • Pirms tīrīšanas, servisa un apkopes darbiem, elementu vadotnes nomaiņas, darba pārtraukumiem, kā arī uzglabāšanas vienmēr izlādējiet izstrādājumu (iztukšojiet stiprinājuma elementus).
 • Izstrādājumus, kas netiek lietoti, izlādējiet un nolieciet sausā un noslēdzamā vietā, kur tiem nevar piekļūt bērni.
 • Pārbaudiet, vai izstrādājums un tā piederumi nav bojāti. Pārbaudiet, vai iekārtas kustīgās daļas darbojas nevainojami, neiestrēgst un nav bojātas.
 • Visām detaļām jābūt pareizi nostiprinātām un jāatbilst noteiktajiem tehniskajiem parametriem, lai būtu garantēta nevainojama izstrādājuma darbība. Ja lietošanas instrukcijā nav norādīts citādi, bojātu detaļu remonts vai nomaiņa jāveic tikai Hilti servisa darbiniekiem.
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai darba zonā neatrodas nosegti elektrības vadi, gāzes vai ūdensapgādes caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai izraisīt eksploziju, ja darba laikā tiek bojāti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules.
 • Nestipriniet stiprinājuma elementus nepiemērotā pamata materiālā.
 • Nepiemēroti materiāli ir metināts tērauds un tērauda lējumi, čuguns, stikls, marmors, plastmasa, bronza, misiņš, varš, izolācijas materiāli, dobie ķieģeļi, keramikas ķieģeļi, plāns skārds (< 4 mm) un gāzbetons. Šādos materiālos stiprinājuma elementi var salūzt, atdalīt materiāla šķembas vai iziet materiālam cauri.
 • Spiediet mēlīti tikai tad, kad izstrādājums taisnā leņķī ir pilnībā piespiests darba virsmai.
 • Stiprinājuma elementu iedzīšanas laikā vienmēr turiet izstrādājumu taisnā leņķī piespiestu pie virsmas, lai nepieļautu stiprinājuma elementa atsišanos un novirzīšanos.
 • Gādājiet, lai rokturi būtu sausi, tīri, nenotraipīti ar eļļu un smērvielām.
 • Nekādā gadījumā nepieļaujiet izstrādājuma nokrišanu.
 • Nelietojiet magazīnu kā rokturi.
 • Nelietojiet izstrādājumu vietās, kur pastāv ugunsbīstamība un eksplozijas risks, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši sertificēts lietošanai šādā vidē.
 • Nemēģiniet nostiprināt elementus jau esošās atverēs, izņemot ja to iesaka Hilti (piemēram, DX-Kwik).
Mehāniskās drošības pasākumi
 • Neveiciet nekādas neatļautas manipulācijas un nemēģiniet pārveidot izstrādājumu vai tā piederumus, jo īpaši virzuli.
 • Lietojiet tikai tādus stiprinājuma elementus, kas ir paredzēti konkrētajam izstrādājumam un apstiprināti lietošanai.
Termiskās drošības pasākumi
 • Nepārsniedziet ieteicamo maksimālo iedzīšanas frekvenci.
 • Ja izstrādājums ir pārkarsis, ļaujiet tam atdzist.
 • Nedemontējiet izstrādājumu, kad tā ir karsts. Ļaujiet izstrādājumam atdzist.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet turpmāk izklāstītos drošības norādījumus, lai litija jonu akumulatoru lietošana neradītu apdraudējumu. Norādījumu neievērošana var izraisīt ādas kairinājumu, smagas korozīvas traumas, ķīmiskos apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Lietojiet akumulatorus tikai tad, ja tie ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī.
 • Rīkojieties ar akumulatoriem uzmanīgi, lai pasargātu tos no bojājumiem un nepieļautu veselībai ļoti kaitīgu šķidrumu izplūdi!
 • Nekādā gadījumā nedrīkst veikt akumulatoru pārveidi vai citas neatļautas manipulācijas!
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C (176 °F) vai sadedzināt.
 • Nelietojiet un nemēģiniet uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecieniem vai ir bojāti citā veidā. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoriem nav konstatējamas bojājumu pazīmes.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet atjaunotus vai remontētus akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu elektroiekārtu kā instrumentu sišanai.
 • Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatorus tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai, dzirkstelēm vai atklātai liesmai. Tas var izraisīt eksploziju.
 • Nepieskarieties bateriju poliem ar pirkstiem vai instrumentiem un nepieļaujiet, ka tie nonāk saskarē ar rotaslietām vai citiem priekšmetiem, kam piemīt elektriskā vadītspēja. Tas var izraisīt akumulatoru bojājumus, kā arī materiālu kaitējumu un traumas.
 • Sargājiet akumulatorus no lietus un mitruma un šķidrumiem. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus, ugunsgrēku un eksploziju.
 • Lietojiet kopā ar akumulatoru tikai tā tipam paredzētos lādētājus un elektroiekārtas. Ievērojiet attiecīgo lietošanas instrukciju norādījumus.
 • Nelietojiet un neuzglabājiet akumulatoru sprādzienbīstamā vidē..
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet akumulatoru labi pārredzamā, ugunsdrošā vietā, pietiekamā atstatumā no degošiem materiāliem. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Ja pēc stundas akumulators joprojām ir tik karsts, ka to ir grūti satvert, tas nozīmē, ka tas ir bojāts. Vērsieties servisā Hilti vai izlasiet dokumentu "Norādījumi par Hilti litija jonu akumulatoru drošību un lietošanu".
  Ievērojiet īpašos norādījumus, kas attiecas uz litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un lietošanu.
  Izlasiet Norādījumus par Hilti litija jonu akumulatoru drošību un lietošanu, kas ir pieejami, noskenējot QR kodu šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Iekārtas izvirzījums
 2. Naglu vadotnes
 3. Stiprinājuma elementu vadotnes bloķēšana
 4. Atsevišķa elementa iedzīšanas slēdzis (BX 3-ME-22)
 5. Ventilācijas atveres
 6. Cilpa instrumenta drošības virvei
 7. Jostas āķis
 8. Drošības slēdzis
 9. Rokturis
 10. Jostas āķis / sastatņu āķis
 11. Akumulatora atbloķēšanas taustiņš
 12. Akumulatora statusa indikācija
 13. Litija jonu akumulators
 14. Atvere papildaprīkojuma montāžai
 15. Naglu bīdītājs
 16. Naglu bīdītāja atbloķēšana
 17. Atbalsta kāja
 18. Magazīna
 19. Montāžas iekārtas statusa indikācija
 20. Darba zonas apgaismojums

Aprīkojums

Tapu vadotne un atbalsta kāja ir no konkrētā izstrādājuma atkarīgs aprīkojums. Nākamajā tabulā ir redzama atbalsta kāja un tapu vadotne, ar kādu ir aprīkots izstrādājums.
Sīkāku informāciju meklējiet kofera vāka iekšpusē, Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group .
Izstrādājums
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Naglu vadotnes
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Atbalsta kāja
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Šis izstrādājums ir manuāli vadāma montāžas iekārta ar akumulatoru. Tā ir paredzēta īpaši izgatavotu stiprinājuma elementu iedzīšanai betonā, tēraudā, mūrī, kaļķa smilšakmenī un citās tiešai montāžai piemērotās virsmās. Izstrādājumu var izmantot arī elektrisko vadu piestiprināšanai, izmantojot skavas, ar nosacījumu, ka šim nolūkam tiek lietoti piemēroti stiprinājuma elementi. Izmantojiet tikai lietošanai atļautos stiprinājuma elementus kopā ar tiem paredzētu stiprinājuma elementu vadotni (skat. nodaļu "Tehniskie parametri").

Montāžas iekārta, akumulators un stiprinājuma elementi veido nedalāmu tehnisku vienību. Tas nozīmē, ka elementu nevainojama nostiprināšana ar šo montāžas iekārtu ir nodrošināta tikai tad, ja izmanto speciāli tai izgatavotos Hilti stiprinājuma elementus, kā arī Hilti ieteiktos lādētājus un akumulatorus. Tikai tad, ja ir izpildīts šis nosacījums, ir spēkā Hilti ieteikumi par stiprināšanu un iekārtas lietošanu.
 • Montāžas iekārtu drīkst vadīt tikai manuāli.
 • Nedrīkst pieļaut nepareizu lietošanu. Par nepareizu lietošanu tiek uzskatīti mēģinājumi iedzīt stiprinājuma elementus ļoti mīkstās virsmām (piemēram, kokā) vai pārāk cietās virsmās (piemēram, augstas stiprības tēraudā vai ļoti cietā dabīgajā akmenī).
Image alternative
 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai sērijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus Nuron. Lai nodrošinātu optimālu darbības efektivitāti, Hilti iesaka lietot kopā ar šo izstrādājumu tabulā norādītos akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai šajā tabulā norādīto sēriju Hilti lādētājus.

Drošības ierīces

Strādājot magazīnas režīmā, naglu detektora uzdevums ir novērst iedzīšanas kļūmes, kas var izraisīt montāžas iekārtas bojājumus.
Piespiešanas drošinātāja uzdevums ir nepieļaut iekārtas aktivēšanu, kad tā nav piespiesta pie virsmas. Montāžas iekārtu magazīnas režīmā var piespiest un aktivēt tikai tad, ja tajā ir ievietota nagla.

Aprīkojuma īpašības

Montāžas iekārta ir aprīkota ar ergonomisku, neslīdošu un vibrāciju slāpējošu rokturi, jostas āķi un sastatņu āķi, kā arī atbalsta kāju. Elektroniska aizsardzība pret pārslodzi pasargā montāžas iekārtu no pārslodzes un temperatūras kontrole – no pārkaršanas.

Montāžas iekārtas statusa indikācija

Montāžas iekārtas statusa indikācija sniedz informāciju par montāžas iekārtas stāvokli.
Statuss
Nozīme
LED nedeg.
Montāžas iekārta ir izslēgta
LED deg zaļā krāsā.
Montāžas iekārta ir ieslēgta un gatava darbam
LED mirgo zaļā krāsā.
Akumulators ir pārāk karsts vai pārāk vājš.
LED ik pēc 3 sekundēm iemirgojas zaļā krāsā.
Montāžas iekārta ir gaidīšanas režīmā, iekārtas izvirzījuma piespiešana pie virsmas izraisa tās ieslēgšanos
LED deg zilā krāsā.
Montāžas iekārta ir ieslēgta, jāielādē naglu sloksne
LED mirgo zilā krāsā.
Montāžas iekārta ir ieslēgta, magazīna ir pilnīgi tukša
LED mirgo dzeltenā krāsā.
Montāžas iekārta ir pārāk karsts; skat traucējumu novēršanas tabulu.
LED mirgo sarkanā krāsā.
Kļūme iekārtas darbībā; skat traucējumu novēršanas tabulu
LED deg sarkanā krāsā.
Kļūme iekārtas darbībā; skat traucējumu novēršanas tabulu

Litija jonu akumulatora indikācija

Hilti litija jonu akumulatoru Nuron indikācija var informēt par akumulatora uzlādes līmeni, kļūmēm un stāvokli.

Uzlādes līmeņa indikācija un kļūmes paziņojumi

Lai redzētu kādu no turpmāk aprakstītajām indikācijas veidiem, īsi nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņu.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Ja akumulators ir ievietots un tiek nospiests atbloķēšanas taustiņš, nodrošiniet, lai akumulators atkal tiktu kārtīgi nofiksēts izstrādājumā.
Uzlādes līmeņa un varbūtējo traucējumu indikācija ir redzama arī pastāvīgi, kamēr izstrādājums ir ieslēgts.
Statuss
Nozīme
Četras (4) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 100 % līdz 71 %
Trīs (3) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 70 % līdz 51 %
Divas (2) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 50 % līdz 26 %
(1) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 25 % līdz 10 %
Viena (1) LED lēni mirgo zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: < 10 %
(1) LED ātri mirgo zaļā krāsā
Litija jonu akumulators ir pilnībā izlādējies. Uzlādējiet akumulatoru.
Ja LED pēc akumulatora uzlādes joprojām ātri mirgo, vērsieties Hilti servisā.
(1) LED ātri mirgo dzeltenā krāsā
Litija jonu akumulators vai tam pievienotais izstrādājums ir pārslogots, pārāk karsts vai pārāk auksts vai ir radusies cita kļūme.
Nodrošiniet, lai izstrādājums vai akumulators būtu ieteicamajā darba temperatūrā, un lietojiet izstrādājumu tā, lai tas netiktu pārslogots.
Ja indikācija nepazūd, vērsieties Hilti servisā.
Viena (1) LED konstanti deg dzeltenā krāsā
Litija jonu akumulators un ar to savienotais izstrādājums nav savā starpā saderīgi. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.
(1) LED ātri mirgo sarkanā krāsā
Litija jonu akumulators ir bloķēts un nav lietojams. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.

Akumulatora stāvokļa indikācijas

Lai apskatītu akumulatora stāvokļa indikāciju, turiet atbloķēšanas taustiņu nospiestu ilgāk nekā trīs sekundes. Sistēma konstatē, ka potenciālu baterijas kļūmi, ko var izraisīt neatbilstīga apiešanās, piemēram, kritiens, saduršana, ārēja karstuma iedarbība utt.
Statuss
Nozīme
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg zaļā krāsā.
Akumulatoru var turpināt lietot.
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg dzeltenā krāsā.
Akumulatora stāvokļa informācijas nolasīšanu neizdevās pabeigt. Atkārtojiet procesu vai vērsieties Hilti servisā.
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg sarkanā krāsā.
Ja pievienoto izstrādājumu var turpināt lietot, atlikusī akumulatora kapacitāte ir mazāka nekā 50 %.
Ja pievienoto izstrādājumu vairs nevar lietot, akumulators ir savu laiku nokalpojis un jānomaina pret citu. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.

Bluetooth® (opcija)

Vārdiskā preču zīme Bluetooth ®, kā arī grafiskās preču zīmes (logotipi) ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. Jebkādu šo vārdisko / grafisko preču zīmju izmantošanu akciju sabiedrība Hilti veic tikai saskaņā ar licenci.

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Šis izstrādājums ir aprīkots ar Bluetooth ® Low Energy module, kas nodrošina iespēju pārbaudīt elektroiekārtas statusu, kā arī nosūtīt iestatījumus un datus ar Bluetooth ® radiosakaru tehnoloģijas palīdzību, izmantojot bezvadu datu pārnesi starp diviem ar Bluetooth saderīgiem izstrādājumiem, starp kuriem ir izveidota tuva attāluma bezvadu komunikācija. Šis izstrādājums ir konstruēts tā, lai nodrošinātu komunikāciju un datu pārnesi ar mobilo tālruņu un Hilti vārtejas mezglu starpniecību. Izstrādājums var nosūtīt tādus raksturīgos datus kā uztverošās galaierīces atrašanās vieta, darbības ilgums un lietošanas reižu kopējais skaits noteiktā laika intervālā, pievienojot nosūtīšanas laika zīmogu. Informācija par pieejamajām savienojumu izveides funkcijām ir atrodama attiecīgajā Hilti lietotnē (aplikācijā) vai izmantojamās elektroiekārtas lietošanas instrukcijā.

Datu pārnese ar Bluetooth®

Nosūtīšanas intervāls var mainīties atkarībā no izstrādājumam pieejamajiem enerģijas avotiem. Darbības rādiuss var ievērojami atšķirties un ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem, tostarp izmantojamās uztveršanas ierīces. Slēgtās telpās un vietās, kur jāšķērso norobežojoši metāla elementi (piemēram, sienas, plaukti, koferi u.c.), Bluetooth ® darbības rādiuss var būtiski samazināties. Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem elektroiekārtas atpazīšanai var būt nepieciešami vairāki pārraidīšanas intervāli.
Ja elektroiekārta netiek atpazīta, pārbaudiet:
vai attālums līdz mobilajai galaierīcei nav pārāk liels?
→ Samaziniet atstatumu starp mobilo galaierīci un elektroiekārtu

Lietotnes instalācija un iestatīšana

Lai varētu izmantot savienošanas funkcijas, vispirms jāinstalē atbilstīgā Hilti lietotne.
(1.) Lejupielādējiet aplikāciju no attiecīgā lietotņu veikala.
Priekšnoteikums ir izveidots lietotāja konts attiecīgajā lietotņu veikalā.
(2.) Pēc lietotnes pirmās palaides, lūdzu, ieejiet un reģistrējieties, izmantojot savu kontu.
(3.) Jūsu mobilās galaierīces displejā būs redzamas visas turpmākās darbības, kas nepieciešamas savienojuma izveidei starp elektroiekārtu un jūsu mobilo galaierīci.
Vispirms izpildiet visus apmācības soļus. Tādējādi jūs iegūsiet labāku pārskatu par savienojuma izveides procesu un savienošanas funkciju izmantošanu.

Izlādes aizsardzība

Iekārta ir aprīkota ar saudzējošu gaidīšanas režīmu, kas ļauj pasargāt akumulatoru no izlādes. Tādējādi tiek novērsta akumulatora pārmērīga izlāde.
 • Izlādes aizsardzība iedarbojas pēc 360 minūtēm.
 • Lai deaktivētu izlādes aizsardzību, izņemiet akumulatoru un ievietojiet to vēlreiz.

Piegādes komplektācija

Montāžas iekārta , lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group .

Tehniskie parametri


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Svars atbilstīgi EPTA Procedure 01 bez akumulatora
3,5 kg
3,5 kg
3,4 kg
Naglu garums magazīnā
14 mm … 30 mm
14 mm … 36 mm
14 mm … 24 mm
Naglu garums atsevišķai iedzīšanai
·/·
·/·
30 mm … 36 mm
Naglas diametrs
3 mm
2,75 mm … 3,0 mm
3 mm
Magazīnas ietilpība
30 naglas
30 naglas
20 naglas
Piespiešanas gājiens
12 mm
12 mm
12 mm
Piespiešanas spēks
50 N … 70 N
50 N … 70 N
50 N … 70 N
Ieteicamā maksimālā iedzīšanas frekvence istabas temperatūrā
700 h
700 h
700 h
Nominālais spriegums
21,6 V
21,6 V
21,6 V
Bluetooth ® maksimālā starojuma raidīšanas jauda
8 dBm
8 dBm
8 dBm
Bluetooth frekvences diapazons
2 402 MHz … 2 480 MHz
2 402 MHz … 2 480 MHz
2 402 MHz … 2 480 MHz
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃

Akumulators

Akumulatora darba spriegums
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumulatora temperatūra uzlādes sākumā
−10 ℃ … 45 ℃

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 62841

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Informācija par troksni

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Raksturīgais (A) skaņas jaudas emisijas līmenis (dzenot naglas) (LWA)
Betons
96 dB
96 dB
96 dB
Tērauds
100 dB
100 dB
100 dB
Raksturīgais (A) skaņas spiediena emisijas līmenis (dzenot naglas) (LpA)
Betons
85 dB
85 dB
85 dB
Tērauds
89 dB
89 dB
89 dB
Norādītā trokšņa līmeņa pielaides (KWA, KPA)
3 dB
3 dB
3 dB
Kopējie vibrācijas rādītāji uz vienas ass (z virzienā)

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Svārstību emisijas rādītāji ar akumulatoru B22 55 (dzenot naglas) (a h)
Betons
2,5 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²
Tērauds
3,3 m/s²
3,3 m/s²
3,3 m/s²
Svārstību emisijas rādītāji ar akumulatoru B22 85 (dzenot naglas) (a h)
Betons
2,9 m/s²
2,9 m/s²
2,9 m/s²
Tērauds
3,5 m/s²
3,5 m/s²
3,5 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Sagatavošanās darbam

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nejaušas iedarbošanās gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka attiecīgais izstrādājums ir izslēgts.
 • Pirms iekārtas iestatīšanas vai piederumu maiņas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Akumulatora uzlādēšana

 1. Pirms uzlādes sākšanas izlasiet lādētāja lietošanas instrukciju.
 2. Raugieties, lai akumulatora un lādētāja kontaktu virsmas ir tīras un sausas.
 3. Veiciet akumulatora uzlādi atbilstīgā lādētājā.

Akumulatora ievietošana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
 1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
 2. Iebīdiet akumulatoru izstrādājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Akumulatora izņemšana

 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņu.
 2. Izvelciet akumulatoru no iekārtas.

Stiprinājuma elementu noņemšana

 1. Pavelciet naglu bīdītāju uz leju, līdz tas nofiksējas.
 2. Iztukšojiet magazīnu.
 3. Līdz galam pabīdiet stiprinājuma elementu vadotnes bloķētāju bultiņas virzienā.
  • Stiprinājuma elementu vadotne atbrīvojas.
 4. Izņemiet stiprinājuma elementu vadotni.

Stiprinājuma elementu vadotnes ievietošana

 1. Pavelciet naglu bīdītāju uz leju, līdz tas nofiksējas.
 2. Iztukšojiet magazīnu.
 3. Līdz galam pabīdiet stiprinājuma elementu vadotnes bloķētāju bultiņas virzienā un turiet šādā pozīcijā.
 4. Iebīdiet stiprinājuma elementu vadotni iekārtas izvirzījumā, līdz tā dzirdami nofiksējas.
 5. Atlaidiet stiprinājuma elementu vadotnes bloķētāju.
  • Stiprinājuma elementu vadotnes bloķētājs pārlec vidējā pozīcijā.
 6. Pavelkot stiprinājuma elementu vadotni, pārbaudiet, vai tā ir kārtīgi nofiksēta.

Drošs darbs ar jostas āķi un sastatņu āķi

  Image alternative
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai jostas āķis / sastatņu āķis ir kārtīgi nostiprināts pie izstrādājuma.
 • Lietojiet jostas āķi / sastatņu āķi tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. Ja izstrādājums ilgāku laiku netiek lietots, novietojiet to tā, lai tas būtu drošs.

Nodrošinājums pret kritienu

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks instrumenta un/vai papildaprīkojuma nokrišanas gadījumā!
 • Lietojiet tikai jūsu izstrādājumam ieteikto Hilti instrumentu drošības virvi.
 • Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai nav bojāts instrumentu drošības virves stiprinājuma punkts.
 • Nenostipriniet instrumentu drošības virves pie jostas āķa. Nelietojiet jostas āķi izstrādājuma pacelšanai.
Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos noteikumus par darbu augstumā.
Šī izstrādājuma aizsardzībai pret kritieniem lietojiet tikai Hilti instrumentu drošības virvi #2261970.
  Image alternative
 • Nostipriniet instrumentu drošības virvi ar karabīni pie izstrādājuma, kā parādīts attēlā. Pārbaudiet, vai karabīnes āķis ir droši nofiksēts.
 • Nostipriniet otru karabīnes āķi pie nesošās konstrukcijas. Pārbaudiet, vai karabīnes āķis ir droši nofiksēts.
  Ievērojiet Hilti instrumentu drošības virves lietošanas instrukciju.

Uzpilde magazīnas režīmam

Image alternative
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Iespiešanas risks! Naglu bīdītāja atsišanās atpakaļ var izraisīt traumas un montāžas iekārtas bojājumus.
 • Pavelkot naglu bīdītāju uz leju, raugieties, lai tas droši nofiksējas. Neļaujiet naglu bīdītājam atsisties atpakaļ.
 1. Pavelciet naglu bīdītāju uz leju, līdz tas nofiksējas.
 2. Ļaujiet naglu sloksnēm ieslīdēt magazīnā (ievietojiet ne vairāk kā 3 sloksnes ar pa 10 naglām).
 3. Turiet naglu bīdītāju un nospiediet naglu bīdītāja atbloķētāju.
 4. Pārvietojiet naglu bīdītāju atpakaļ, līdz tas nonāk saskarē ar naglu.

Uzpilde atsevišķas iedzīšanas režīmam

BX 3-ME-22
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Iespiešanas risks! Naglu bīdītāja atsišanās atpakaļ var izraisīt traumas un montāžas iekārtas bojājumus.
 • Pavelkot naglu bīdītāju uz leju, raugieties, lai tas droši nofiksējas. Neļaujiet naglu bīdītājam atsisties atpakaļ.
 1. Pavelciet naglu bīdītāju uz leju, līdz tas nofiksējas.
 2. Ļaujiet naglu sloksnei izslīdēt no magazīnas un pārliecinieties, ka magazīna ir tukša.
  Montāžas iekārta var tikt sabojāta, ja pirms atsevišķu elementu iedzīšanas no tās nebūs izņemtas visas naglas.
 3. Turiet naglu bīdītāju un nospiediet naglu bīdītāja atbloķētāju.
 4. Pavirziet atpakaļ naglu bīdītāju.
 5. Ievietojiet naglu šim nolūkam paredzētajā stiprinājuma elementu vadotnes padziļinājumā. Pastāv arī iespēja pēc tam papildus uzspraust uz stiprinājuma elementu vadotnes lietošanai atļautu stiprinājuma elementu.
  Ja elementu vadotnē atrodas vairāk nekā viena nagla, iedzīšana var izraisīt montāžas iekārtas bojājumus. Gatavojoties atsevišķu elementu iedzīšanai, ievietojiet stiprinājuma elementu vadotnē ne vairāk kā vienu naglu.
 6. Nospiediet atsevišķu elementu iedzīšanas slēdzi.
  • Atsevišķu elementu iedzīšanas slēdzis dzirdami nofiksējas.
  Ja naglu bīdītāju pavelk dažus centimetrus uz leju, atsevišķu elementu iedzīšanas slēdzis tiek atbrīvots.

Lietošana

Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Atbalsta kājas lietošana

Image alternative
Atbalsta kāja uz līdzenas virsmas atvieglo montāžas iekārtas novietošanu taisnā leņķī, jo šādā gadījumā jāpievērš uzmanība tikai taisnleņķa novietojumam sānos. Strādājot uz nelīdzenas virsmas, var būt nepieciešams atbalsta kāju pielocīt, lai novietotu stiprinājuma elementu vadotni taisnā leņķī attiecībā pret virsmu.

Atbalsta kājas pielocīšana

 1. Piespiediet atbalsta kāju, lai atbrīvotu to no fiksētās pozīcijas.
 2. Palokiet atbalsta kāju atpakaļ.

Atbalsta kājas atlocīšana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Iespiešanas risks! Atbalsta kājas nolocīšanas laikā pastāv risks iespiest pirkstus starp atbalsta kāju un iekārtas korpusu.
 • Atbalsta kājas nolocīšanas laikā turiet montāžas iekārtu satvertu aiz roktura.
 1. Atlokiet atbalsta kāju uz priekšpusi.
 2. No apakšas piespiediet atbalsta kāju, lai atbrīvotu to no atlocītās pozīcijas.

Bluetooth (opcija) izslēgšana

 • 10 sekundes spiediet montāžas iekārtu pie virsmas.
  • Pēc 6 sekundēm sadzirdami atbrīvojas atsperes elements (turiet montāžas iekārtu piespiestu vēl 4 sekundes).
  • Statusa indikācija 3 reizes iemirgojas zilā krāsā.
  • 3 reizes atskan motora troksnis.
  • Datu pārnese vairs nav iespējama.
  Uzturoties īpaši sensitīvā vidē (piemēram, slimnīcā), kur Bluetooth izmantošana nav atļauta, jūs varat Bluetooth izslēgt.
  Lai atkal ieslēgtu Bluetooth, izņemiet akumulatoru un ievietojiet to vēlreiz.

Montāžas iekārtas ieslēgšana / izslēgšana

Montāžas iekārtas ieslēgšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Ja montāžas iekārtu piespiež kādai ķermeņa daļai, var notikt nejauša elementa iedzīšanas aktivēšana, kas var izraisīt smagas traumas.
 • Nekādā gadījumā nespiediet montāžas iekārtu pret roku vai citu ķermeņa daļu.
 1. Ja tiek izmantots magazīnas režīms, uzpildiet magazīnu.
 2. Ievietojiet akumulatoru.
  • Statusa indikācija lēni mirgo zaļā krāsā.
  Samazinoties akumulatora jaudai, montāžas iekārta izslēdzas, pirms ir radušies akumulatora elementu bojājumi.
 3. Lai ieslēgtu, piespiediet montāžas iekārtu pie piemērotas virsmas.
  • Montāžas iekārta tiek nospriegota.
  • Statusa indikācija deg zaļā krāsā.

Montāžas iekārtas izslēgšana

 • Izņemiet akumulatoru.
  • Atsperes elements dzirdami atbrīvojas, statusa indikācija nodziest.
  Pēc 6 minūtēm montāžas iekārta ar motora darbības troksni brīdina, ka tūlīt izslēgsies. Pēc šī brīdinājuma montāžas iekārta automātiski izslēdzas.

Iedzīšanas process

Image alternative
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ko rada caur konstrukcijas daļām iedzīti stiprinājuma elementi!
 • Pirms stiprinājuma elementu iedzīšanas pārliecinieties, kas neviens cilvēks neatrodas zem vai aiz konstrukcijas daļas, kurā paredzēta elementa iedzīšana.
BRĪDINĀJUMS!
Aizsviestas daļas var izraisīt traumas! Stiprinājuma elementu iedzīšanas laikā no virsmas atšķēlušās materiāla šķembas vai izsviestas naglu sloksnes daļas var izraisīt ķermeņa un acu traumas.
 • Izmantojiet individuālos aizsarglīdzekļus un vienmēr valkājiet acu aizsarglīdzekļus un aizsargcimdus. Acu aizsarglīdzekļi un aizsargķivere jāvalkā arī citām personām, kas atrodas darba vietas tuvumā.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Ja montāžas iekārtu piespiež kādai ķermeņa daļai, var notikt nejauša elementa iedzīšanas aktivēšana, kas var izraisīt smagas traumas.
 • Nekādā gadījumā nespiediet montāžas iekārtu pret roku vai citu ķermeņa daļu.
 1. Pirms sākt darbu, izmēģinājuma nolūkā veiciet 2 stiprinājuma elementu iedzīšanu paredzētajā virsmā.
 2. Novietojiet montāžas iekārtu taisnā leņķī pret virsmu un līdz galam piespiediet stiprinājuma elementu vadotni.
  • Montāžas iekārta tiek ieslēgta.
 3. Nospiežot aktivēšanas slēdzi, iedarbiniet iedzīšanas procesu.
 4. Pēc elementa iedzīšanas pilnībā paceliet montāžas iekārtu no virsmas.
  Ja elementu vadotne ilgāk nekā 6 sekundes ir piespiesta pie virsmas, taču iedzīšana nenotiek, montāžas iekārta automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā. Montāžas iekārta tiek no jauna uzlādēta, vēlreiz novietojot iekārtas izvirzījumu uz virsmas.

Naglu izņemšana magazīnas režīmā

 1. Pavelciet naglu bīdītāju uz leju, līdz tas nofiksējas.
 2. Virzienā uz leju izstumiet naglu no magazīnas.
 3. Turiet naglu bīdītāju un nospiediet naglu bīdītāja atbloķētāju.
 4. Pārvietojiet naglu bīdītāju atpakaļ sākotnējā pozīcijā.

Iestrēgušas naglas atbrīvošana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu un montāžas iekārtas bojājumu risks. Neatbilstīgu priekšmetu lietošana Hilti ieteikto, oriģinālo piederumu vietā var izraisīt traumas un montāžas iekārtas bojājumus.
 • Iestrēgušu naglu atbrīvošanai lietojiet tikai ieteikto caursitņu komplektu.
BRĪDINĀJUMS!
Aizsviestas daļas var izraisīt traumas! Ja stiprinājuma elementu iedzīšanas tapu vadotnes zonā atrodas svešķermeņi vai stiprinājuma elementi iestrēgst tapu vadotnē, var tikt aizsviestas daļas, kas var izraisīt traumas.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet novērst montāžas iekārtas darbības traucējumus, aktivējot nākamo iedzīšanas procesu!
Atsevišķas naglas var iestrēgt stiprinājuma elementu vadotnē. Ar caursitņu komplekta X-NP palīdzību iespējams izņemt iestrēgušas naglas no stiprinājuma elementu vadotnes. Piederumus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group .
 1. Izņemiet stiprinājuma elementu vadotni (skat.).
 2. Ievietojiet stiprinājuma elementu vadotni caursitņu komplekta savienojuma uzmavā.
 3. Ar caursitņa un āmura palīdzību izsitiet naglu no stiprinājuma elementu vadotnes.
 4. Ievietojiet stiprinājuma elementu vadotni (skat.).

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Izstrādājuma kopšana
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Ja izstrādājumam ir ventilācijas atveres, uzmanīgi iztīriet tās ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Notīriet korpusa virsmas tikai ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
 • Izstrādājuma kontaktu tīrīšanai lietojiet tīru un sausu drāniņu.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru ar nosprostotām ventilācijas atverēm. Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Nepakļaujiet akumulatoru nevajadzīgai putekļu vai netīrumu ietekmei. Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatoru spēcīgam mitrumam (piemēram, nemērciet to ūdenī un neatstājiet lietū).
  Ja akumulators ir samircis, rīkojieties ar to tāpat, kā jūs rīkotos ar bojātu akumulatoru. Ievietojiet to izolētā nedegoša materiāla tvertnē un vērsieties Hilti servisā.
 • Raugieties, lai akumulators nebūtu savārtīts ar nepiederīgu eļļu un smērvielām. Raugieties, lai uz akumulatora nevajadzīgi neuzkrātos putekļi un netīrumi. Notīriet akumulatoru ar sausu, mīkstu birstīti vai tīru un sausu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
  Nepieskarieties akumulatora kontaktiem un neattīriet kontaktus no rūpnīcā uzklātās smērvielas.
 • Notīriet korpusa virsmas tikai ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Nelietojiet izstrādājumu, ja tam ir radušies bojājumi un/vai funkciju traucējumi. Nekavējoties nododiet izstrādājumu Hilti servisā remonta veikšanai.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem piemontējiet vietā visas aizsargierīces un pārbaudiet, vai tās darbojas nevainojami.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas, patēriņa materiālus un piederumus, kuru lietošanu kopā ar šo izstrādājumu akceptē Hilti , var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Iekārtas izvirzījuma iekšpuses tīrīšana

 1. Noņemiet stiprinājuma elementu vadotni.
 2. Iztīriet iekārtas izvirzījumu no iekšpuses.
 3. Ievietojiet stiprinājuma elementu vadotni.

Iekārtu un akumulatoru transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatorus.
 • Transportēšanas un uzglabāšanas laikā iekārtai vienmēr jābūt ievietotai nodrošinātā koferī.
 • Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no triecieniem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepieļautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un īssavienojuma rašanos. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru transportēšanu.
 • Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātus akumulatorus, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas transportēšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.
Uzglabāšana
  BRĪDINĀJUMS!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izstrādājums un akumulatori jāglabā vēsā un sausā vietā. Ievērojiet temperatūras robežvērtības, kas norādītas tehnisko parametru sadaļā.
 • Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc uzlādes procesa vienmēr noņemiet akumulatoru no lādētāja.
 • Neglabājiet akumulatorus saulē, uz siltuma avotiem vai aiz stikla.
 • Glabājiet izstrādājumu un akumulatorus vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas uzglabāšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.

Traucējumu novēršana

Ja nav norādīts citādi, visi aprakstītie gaismas signāli attiecas uz montāžas iekārtas statusa indikāciju. Jebkādu traucējumu gadījumā pievērsiet uzmanību akumulatora uzlādes līmeņa un traucējumu indikācijai. Skat. nodaļu Litija jonu akumulatora indikācija .
Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Statusa indikācija mirgo zaļā krāsā.
Akumulators ir izlādējies.
 • Apmainiet akumulatoru.
Atsperes elements netiek nospriegots, statusa indikācija mirgo zaļā krāsā.
Akumulators ir izlādējies.
 • Apmainiet akumulatoru.
Stiprinājuma elementu vadotni nevar piespiest, statusa indikācija deg zilā krāsā.
Magazīna ir tukša.
Stiprinājuma elementu vadotni nevar piespiest, statusa indikācija deg zaļā krāsā.
Iestrēdzis naglu bīdītājs.
 • Izņemiet naglu sloksni no magazīnas un iztīriet magazīnu.
Nagla ir iestrēgusi stiprinājuma elementu vadotnē.
Atsperes elements tiek nospriegots ar laika aizturi, statusa indikācija mirgo zilā krāsā, vienlaikus atskan akustiskais signāls; pēc tam statusa indikācija 6 minūtes deg zilā krāsā.
Magazīna ir tukša.
Atsperes elements netiek nospriegots, statusa indikācija mirgo dzeltenā krāsā.
Pārāk augsta montāžas iekārtas temperatūra.
 • Ļaujiet montāžas iekārtai atdzist.
Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta.
 • Ļaujiet akumulatoram atdzist.
Pārāk zema akumulatora temperatūra.
 • Ļaujiet akumulatoram pamazām sasilt līdz istabas temperatūrai.
Atsperes elements netiek nospriegots, statusa indikācija mirgo sarkanā krāsā.
Stiprinājuma elementu vadotne nav pareizi ievietota.
Atsperes elements netiek nospriegots, statusa indikācija deg sarkanā krāsā.
Iekārtas kļūme.
 • Vērsieties Hilti servisā.
Atsperes elements netiek nospriegots; statusa indikācijas nav.
Akumulators ir izlādējies.
 • Apmainiet akumulatoru.
Akumulators nav pareizi ievietots.
Iedarbojusies izlādes aizsardzība.
 • Izņemiet akumulatoru un ievietojiet to vēlreiz.
Stiprinājuma elementu vadotne ir iestrēgusi piespiestā stāvoklī.
Starp stiprinājuma elementu vadotni un iekārtas izvirzījumu iekļuvuši netīrumi.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks neatbilstīgas utilizācijas gadījumā! Veselības apdraudējums, izplūstot kaitīgām gāzēm un šķidrumiem.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative Hilti izstrādājumu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

Papildinformācija

Ķīnas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)
Image alternative
Šī tabula attiecas uz Ķīnas tirgu.

Hilti litija jonu akumulatori

Norādījumi par drošību un lietošanuŠajā dokumentācijā ar jēdzienu "akumulators" tiek apzīmēti daudzreiz uzlādējami Hilti litija jonu akumulatori, kas sastāv no vairākiem litija jonu elementiem. Tie ir paredzēti Hilti elektroiekārtām, un tos drīkst lietot tikai kopā ar tām. Lietojiet tikai oriģinālos Hilti akumulatorus!
Apraksts Hilti akumulatori ir aprīkoti ar elementu kontroles un elementu aizsardzības sistēmām.
Akumulatorus veidojošie elementi satur enerģiju akumulējošus litija jonu materiālus, kas nodrošina lielu specifisko enerģijas blīvumu. Litija jonu elementiem piemīt ļoti neliels atmiņas efekts, taču tie ļoti jutīgi reaģē uz spēka iedarbību, pārmērīgu izlādi vai augstu temperatūru.
Izstrādājumus, ko atļauts lietot kopā ar Hilti akumulatoriem, jūs atradīsiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group
Drošība
 • Ievērojiet turpmāk izklāstītos drošības norādījumus, lai litija jonu akumulatoru lietošana neradītu apdraudējumu. Norādījumu neievērošana var izraisīt ādas kairinājumu, smagas korozīvas traumas, ķīmiskos apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Rīkojieties ar akumulatoriem uzmanīgi, lai pasargātu tos no bojājumiem un nepieļautu veselībai ļoti kaitīgu šķidrumu izplūdi!
 • Nekādā gadījumā nedrīkst veikt akumulatoru pārveidi vai citas neatļautas manipulācijas!
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nelietojiet un nemēģiniet uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecieniem vai ir bojāti citā veidā. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoriem nav konstatējamas bojājumu pazīmes.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet atjaunotus vai remontētus akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu elektroiekārtu kā instrumentu sišanai.
 • Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatorus tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai, dzirkstelēm vai atklātai liesmai. Tas var izraisīt eksploziju.
 • Nepieskarieties bateriju poliem ar pirkstiem vai instrumentiem un nepieļaujiet, ka tie nonāk saskarē ar rotaslietām vai citiem priekšmetiem, kam piemīt elektriskā vadītspēja. Tas var izraisīt akumulatoru bojājumus, kā arī materiālu kaitējumu un traumas.
 • Sargājiet akumulatorus no lietus un mitruma un šķidrumiem. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus, ugunsgrēku un eksploziju.
 • Lietojiet kopā ar akumulatoru tikai tā tipam paredzētos lādētājus un elektroiekārtas. Ievērojiet attiecīgo lietošanas instrukciju norādījumus.
 • Nelietojiet un neuzglabājiet akumulatoru sprādzienbīstamā vidē..
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet akumulatoru labi pārredzamā, ugunsdrošā vietā, pietiekamā atstatumā no degošiem materiāliem. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Ja pēc stundas akumulators joprojām ir tik karsts, ka to ir grūti satvert, tas nozīmē, ka tas ir bojāts. Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem, kas iekļauti nodaļā Pasākumi akumulatora aizdegšanās gadījumā .
Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā
 • Ja akumulators ir bojāts, vienmēr sazinieties ar Hilti servisu.
 • Nelietojiet akumulatoru, ja no tā izplūst šķidrums.
 • Šķidruma izplūdes gadījumā nepieļaujiet tā iekļūšanu acīs un/vai saskari ar ādu. Rīkojoties ar elektrolītu, vienmēr valkājiet aizsargcimdus un acu aizsarglīdzekļus.
 • No baterijām izplūdušā elektrolīta savākšanai lietojiet šim nolūkam paredzētu, sertificētu ķīmisko tīrīšanas līdzekli. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru elektrolīta savākšanu.
 • Ievietojiet bojāto akumulatoru nedegoša materiāla tvertnē un nosedziet to ar sausām smiltīm, krīta pulveri (CaCO3) vai silikātu (vermikulītu). Pēc tam hermētiski noslēdziet tvertnes vāku un novietojiet tvertni glabāšanā vietā, kas neatrodas degošu gāzu, šķidrumu vai priekšmetu tuvumā.
 • Nododiet tvertni utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties kompetentajā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā. Ievērojiet vietējos noteikumus par bojātu akumulatoru transportēšanu!
Rīcība akumulatoru nedarbošanās gadījumā
 • Pievērsiet uzmanību ar akumulatora lietošanu saistītām novirzēm, piemēram, neatbilstīgai uzlādei vai neparasti ilgam uzlādes laikam, jūtamam jaudas samazinājumam, īpatnībām LED indikācijā vai šķidruma izplūdei. Tās liecina par akumulatora iekšēju problēmu.
 • Ja jums šķiet, ka akumulatoram ir radusies iekšēja problēma, sazinieties ar Hilti servisu.
 • Ja akumulators nedarbojas, to vairs nav iespējams uzlādēt vai no tā izplūst šķidrums, tas ir jāutilizē. Skat. nodaļu Apkope un utilizācija .
Pasākumi akumulatora aizdegšanās gadījumā
  BRĪDINĀJUMS!
  Apdraudējums, ko rada akumulatora aizdegšanās! Akumulatora degšanas laikā izdalās kaitīgi un sprādzienbīstami šķidrumi un tvaiki, kas var izraisīt korozīvas traumas, apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Degoša akumulatora dzēšanas laikā valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu.
 • Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, lai veicinātu bīstamo un eksplozīvo tvaiku aizplūšanu.
 • Ja intensīvi izplatās dūmi, nekavējoties atstājiet telpu.
 • Elpceļu kairinājuma gadījumā meklējiet medicīnisko palīdzību.
 • Pirms sākt dzēšanas mēģinājumu, izsauciet ugunsdzēsējus.
 • Ja akumulators ir aizdedzies, veiciet dzēšanu tikai ar ūdeni, no iespējami liela attāluma. Pulverveida ugunsdzēšamie līdzekļi un segas litija jonu akumulatoru degšanas gadījumā ir neefektīvi. Apkārtējā ugunsgrēka dzēšanai var izmantot parastos ugunsdzēsības līdzekļus.
 • Nemēģiniet pārvietot lielu daudzumu degošu akumulatoru. Aizvāciet no tuvākās apkārtnes neskartos materiālus, lai tādējādi izolētu degšanas skartos akumulatorus.
Gadījumā, ja akumulators neatdziest, dūmo vai deg:
 • ar lāpstas palīdzību paceliet to un iemetiet spainī ar ūdeni. Pateicoties ūdens dzesējošajai iedarbībai, no aizdegšanās tiek pasargāti akumulatora elementi, kas vēl nav sasnieguši kritisko temperatūru.
 • Vismaz uz 24 stundām ievietojiet akumulatoru spainī, līdz tas ir pilnībā atdzisis.
 • Skat. nodaļu Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
Informācija par transportēšanu un uzglabāšanu
 • Apkārtējā temperatūra robežās no -17 °C līdz +60 °C / no 1 °F līdz 140 °F.
 • Uzglabāšanas temperatūra robežās no -20 °C līdz +40 °C / -4 °F līdz 104 °F.
 • Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc uzlādes procesa vienmēr noņemiet akumulatoru no lādētāja.
 • Ja iespējams, glabājiet akumulatorus vēsā un sausā vietā. Uzglabāšana vēsumā paildzina akumulatora kalpošanas laiku. Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst glabāt augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātus akumulatorus, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
 • Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no triecieniem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepieļautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un īssavienojuma rašanos. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru transportēšanu.
Apkope un utilizācija
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs, un nepieļaujiet tā savārtīšanu ar eļļu un smērvielām. Nepieļaujiet pārmērīgu putekļu un netīrumu uzkrāšanos uz akumulatora virsmām. Notīriet akumulatoru ar sausu, mīkstu otu vai tīru un sausu drāniņu.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru, ja ir nosprostotas tā ventilācijas atveres. Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Raugieties, lai akumulatora iekšienē neiekļūtu svešķermeņi.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu akumulatorā. Ja akumulatorā ir iekļuvis mitrums, tas jāuzskata par bojātu un jāizolē, ievietojot nedegoša materiāla tvertnē.
 • Skat. nodaļu Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
 • Ja utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību. Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma. Ievērojiet vietējos noteikumus par bojātu akumulatoru transportēšanu!
 • Neizmetiet akumulatorus sadzīves atkritumos.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni. Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.