Valoda

SC 30WR-22

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli lietošanas instrukcijā

Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:
Image alternative Ievērojiet lietošanas instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.
Image alternative Hilti Litija jonu akumulators
Image alternative Hilti Lādētājs

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs lietošanas instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
Image alternative Līdzstrāva
Image alternative Apgriezieni minūtē
Image alternative Diametrs
Image alternative Zāģa ripa
Image alternative Izstrādājums atbalsta bezvadu datu pārnesi, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
Image alternative Ja uz izstrādājuma tas ir norādīts, šī sertifikācijas iestāde ir sertificējusi izstrādājumu laišanai apritē ASV un Kanādas tirgū saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.

Papildu simboli izstrādājumiem ar akumulatora barošanu

Tiek lietoti šādi simboli uz izstrādājuma:
Image alternative Lietojamā Hilti litija jonu akumulatoru sērija. Ņemiet vērā informāciju, kas iekļauta nodaļā Nosacījumiem atbilstīga lietošana .
Image alternative Litija jonu akumulators
Image alternative Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru kā triecieninstrumentu.
Image alternative Sargājiet akumulatoru no kritieniem. Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir bijis pakļauts triecienam vai tam ir radušies cita veida bojājumi.

Pieprasījuma zīmes

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi pieprasījuma simboli:
Image alternative Lietojiet aizsargbrilles

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Ripzāģis
  SC 30WR-22
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Image alternative
Ražotājs, uzņemoties pilnu atbildību, apliecina, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst spēkā esošo tiesību aktu un standartu prasībām.
Tehnisko dokumentāciju glabā:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
 • Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas īssavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēka cēloni.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
 • Nelietojiet bojātus vai modificētus akumulatorus. Bojāti vai modificēti akumulatori var radīt neparedzamas situācijas un izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai traumas.
 • Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C (265 °F) var izraisīt eksploziju.
 • Ievērojiet norādījumus par akumulatora lādēšanu un nekad nelādējiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmo iekārtu ārpus lietošanas instrukcijā norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza lādēšana vai pieļaujamā temperatūras diapazona pārsniegšana var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.
 • Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. Jebkādus akumulatoru apkopes darbus drīkst veikt tikai ražotājs vai atbilstīgi pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta.

Drošības norādījumi darbam ar visu veidu zāģiem

Zāģēšanas process
 • Image alternative BĪSTAMI! Raugieties, lai jūsu rokas neatrastos zāģēšanas zonā vai zāģa ripas tiešā tuvumā. Ar otru roku turiet iekārtu aiz papildu roktura vai motora korpusa. Ja abas rokas ir satvērušas zāģi, tās ar zāģa asmeni nav iespējams savainot.
 • Nesatveriet zāģējamo materiālu no apakšas. Aizsargs nepasargā no saskares ar zāģa asmeni apstrādājamā materiāla apakšpusē.
 • Pieskaņojiet zāģējuma dziļumu apstrādājamā materiāla biezumam. Zem zāģējamā materiāla jābūt redzamam mazāk nekā vienam zobam pilnā augstumā.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet pieturēt zāģējamo materiālu ar roku vai kāju. Nofiksējiet zāģējamo materiālu stabilā stiprinājumā. Ir svarīgi kārtīgi nostiprināt zāģējamo materiālu, lai līdz minimumam samazinātu risku, kas saistīts ar pieskaršanos zāģa ripai, ripas iestrēgšanu vai kontroles zudumu.
 • Veicot darbus, kuru laikā pastāv risks, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus, vienmēr satveriet iekārtu tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar sprieguma padevei pieslēgtiem vadiem, elektroiekārtas neizolētās metāla daļas nonāk zem sprieguma un var izraisīt elektrošoku.
 • Garenvirziena zāģēšanai vienmēr lietojiet atduri vai taisnu malas vadotni. Tādējādi tiks palielināta zāģējuma precizitāte un samazināts instrumenta iestrēgšanas risks.
 • Vienmēr lietojiet tikai atbilstīga izmēra zāģa ripas ar piemērotu stiprinājuma atveri (piemēram, zvaigznes formas vai apaļu). Zāģa ripas, kas nav paredzētas montāžai uz šī zāģa, rotē nevienmērīgi un var izraisīt kontroles zudumu.
 • Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot bojātas vai nepiemērotas zāģa ripas paplāksnes vai skrūves. Paplāksnes un skrūves ir konstruētas speciāli šim zāģim, lai nodrošinātu optimālu darba efektivitāti un drošību.
Atsitiena cēloņi un ar to saistītie drošības norādījumi
 • Atsitiens ir negaidīta reakcija sakarā ar zāģa ripas aizķeršanos, iestrēgšanu vai nepareizu noregulējumu, kā rezultātā tiek zaudēta kontrole pār zāģi, tas izlec no zāģējamā materiāla un tiek pasists lietotāja virzienā;
 • ja zāģa ripa ieķeras vai iestrēgst zāģējuma rievā, tā nobloķējas un motora spēks pasit zāģi atpakaļ lietotāja virzienā;
 • ja zāģa ripa zāģējuma rievā sagriežas vai ir nepareizi noregulēta, ripas aizmugurējās daļas zobi var ieķerties zāģējamā materiāla virsmā, kā rezultātā zāģa ripa izlec no zāģējuma rievas un zāģis tiek pasists lietotāja virzienā.
Atsitiens ir nepareizas zāģa lietošanas sekas. No tā ir iespējams izvairīties, ievērojot turpmāk aprakstītos drošības pasākumus.
 • Stingri turiet zāģi ar abām rokām un novietojiet rokas tā, lai varētu droši reaģēt uz atsitiena radītajiem spēkiem. Vienmēr nostājieties nedaudz uz sāniem no zāģa – tā, lai zāģa asmens neatrastos uz vienas līnijas ar jūsu ķermeni. Atsitiena gadījumā ripzāģis strauji pārvietosies atpakaļ, taču ar atbilstīgu piesardzības pasākumu palīdzību iekārtas lietotājs var kontrolēt atsitiena spēku.
 • Ja zāģa ripa iestrēgst vai darbu nepieciešams pārtraukt citu iemeslu dēļ, izslēdziet zāģi, atstājiet to zāģējamajā materiālā un nogaidiet, līdz zāģa ripas kustība apstājas. Nekādā gadījumā nemēģiniet izvilkt zāģi no materiāla vai pavilkt atpakaļ, kamēr zāģa ripa atrodas kustībā, jo tas var izraisīt atsitienu. Atrodiet un novērsiet zāģa ripas iestrēgšanas cēloni.
 • Ja vēlaties no jauna ieslēgt zāģi, kura asmens atrodas materiālā, nocentrējiet zāģa asmeni zāģējuma rievā un pārbaudiet, vai zāģa zobi nav ieķērušies materiālā. Ja zāģa ripa ir iestrēgusi, tā zāģa ieslēgšanas brīdī var izlekt no materiāla vai izraisīt atsitienu.
 • Lai novērstu risku, ka zāģa ripas iestrēgšana izraisīs atsitienu, liela izmēra plāksnes pirms apstrādāšanas kārtīgi jāatbalsta. Liela izmēra detaļas var izliekties pašas no sava svara. Plāksnes jāatbalsta abās pusēs – gan zāģējuma tuvumā, gan pie ārmalas.
 • Nedrīkst izmantot neasas vai bojātas zāģa ripas. Zāģa ripas ar neasiem vai nepareizi izlocītiem zobiem veido pārāk šauru zāģējuma rievu, kā rezultātā palielinās berze, kā arī zāģa ripas iestrēgšanas vai atsitiena risks.
 • Pirms sākt zāģēšanu, pievelciet zāģējuma dziļuma un leņķa iestatīšanas atdures. Ja zāģēšanas laikā tiek mainīti iestatījumi, zāģa ripa var iestrēgt un radīt atsitienu.
 • Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot zāģējumus sienās un citās nepārredzamās vietās. Iegremdētās zāģa ripas pēkšņa sadursme ar sienā esošiem objektiem var izraisīt atsitienu.
Apakšējā drošības pārsega funkcijas
 • Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai pārsegs aizveras nevainojami. Nelietojiet zāģi, ja apakšējais pārsegs nekustas brīvi un nekavējoties neaizveras. Nekādā gadījumā nemēģiniet nofiksēt vai atsiet pārsegu atvērtā pozīcijā. Ja zāģis nejauši nokrīt zemē, pārsegs var deformēties. Ar atvilkšanas sviras palīdzību atveriet pārsegu un nodrošiniet, lai tas kustētos brīvi un ne pie kāda zāģējuma leņķa un dziļuma nesaskartos ar zāģa asmeni vai citām iekārtas daļām.
 • Pārbaudiet apakšējā pārsega atsperes funkcijas. Ja apakšējais pārsegs un atspere nefunkcionē nevainojami, pirms zāģa lietošanas lieciet tos izlabot. Bojātas detaļas, lipīgu materiālu nogulsnējumi vai skaidu sakrāšanās var aizkavēt apakšējā pārsega kustību.
 • Atveriet apakšējo pārsegu ar roku tikai tad, ja tiek veikti īpaši zāģēšanas darbi, piemēram, "iegremdētie un leņķa zāģējumi". Atveriet apakšējo pārsegu ar atvilkšanas sviru un atlaidiet to, līdzko zāģa asmens iegremdējas materiālā. Visu pārējo zāģēšanas darbu laikā apakšējam pārsegam jādarbojas automātiski.
 • Nenovietojiet zāģi uz darba galda vai uz grīdas, ja apakšējais pārsegs nenosedz zāģa asmeni. Nenosegta zāģa ripa, atrazdamās inerces kustībā, var sazāģēt visu, kas gadīsies tās ceļā. Tādēļ atcerieties, ka nepieciešams zināms laiks, lai apstātos zāģa inerces rotācija.
Drošības pārsega funkcijas
 • Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai drošības pārsegs aizveras nevainojami. Nelietojiet zāģi, ja pārsegs nekustas brīvi un nekavējoties neaizveras. Nekādā gadījumā nenobloķējiet vai neatsieniet pārsegu; tādējādi vairs nebūs nodrošināta aizsardzība pret saskari ar zāģa ripu. Ja zāģis nejauši nokrīt zemē, drošības pārsegs var deformēties. Pārliecinieties, ka drošības pārsegs kustas brīvi un ne pie viena zāģējuma leņķa vai dziļuma iestatījuma nesaskaras ne ar zāģa ripu, ne citām iekārtas daļām.
 • Pārbaudiet pārsega atsperes stāvokli un funkcijas. Ja apakšējais pārsegs un atspere nefunkcionē nevainojami, pirms zāģa lietošanas lieciet tos izlabot. Bojātas detaļas, lipīgu materiālu nogulsnējumi vai skaidu sakrāšanās var aizkavēt apakšējā pārsega kustību.
 • Izdarot "iegremdētus zāģējumus", kas netiek veikti taisnā leņķī, nodrošiniet zāģa vadotnes plāksni pret izslīdēšanu uz sāniem. Izslīdēšana uz sāniem var izraisīt zāģa ripas iestrēgšanu, kā rezultātā iespējams atsitiens.
 • Nenovietojiet zāģi uz darba galda vai uz grīdas, ja apakšējais pārsegs nenosedz zāģa asmeni. Nenosegta zāģa ripa, atrazdamās inerces kustībā, var sazāģēt visu, kas gadīsies tās ceļā. Tādēļ atcerieties, ka nepieciešams zināms laiks, lai apstātos zāģa inerces rotācija.
Iešķelšanas ķīļa funkcijas
 • Lietojiet iešķelšanas ķīlim atbilstīgu zāģa ripu. Lai būtu nodrošinātas iešķelšanas ķīļa funkcijas, zāģa ripas korpuss nedrīkst būt plānāks par iešķelšanas ķīli un zoba platums – lielāks par iešķelšanas ķīļa biezumu.
 • Pieregulējiet iešķelšanas ķīli saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā iekļauto aprakstu. Nepareizs biezums, novietojums vai noregulējums var kļūt par iemeslu tam, ka iešķelšanas ķīlis nespēj efektīvi aizkavēt atsitienu.
 • Iešķelšanas ķīlis jālieto vienmēr, izņemot iegremdētos zāģējumus. Pēc iegremdētā zāģējuma pabeigšanas piemontējiet iešķelšanas ķīli atpakaļ vietā. Iegremdēto zāģējumu laikā iešķelšanas ķīlis traucē un var pat izraisīt atsitienu.
 • Lai iešķelšanas ķīlis funkcionētu, tam jāatrodas zāģējuma rievā. Īsu zāģējumu laikā iešķelšanas ķīlis nedarbojas, lai nepieļautu atsitienu.
 • Nelietojiet zāģi, ja iešķelšanas ķīlis ir deformēts. Pat sīks traucējums var aizkavēt pārsega aizvēršanos.

Papildnorādījumi par drošību

Personīgā drošība
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet ietekmēt izstrādājuma vai tā papildaprīkojuma funkcijas vai to pārveidot.
 • Vienmēr turiet iekārtu ar abām rokām aiz tam paredzētajiem rokturiem. Gādājiet, lai rokturi būtu sausi, tīri, nenotraipīti ar eļļu un smērvielām.
 • Lietojiet dzirdes aizsargaprīkojumu. Trokšņa iedarbība var radīt dzirdes zudumu.
 • Ja iekārta tiek darbināta bez putekļu nosūcēja un darba laikā veidojas liels daudzums putekļu, jāvalkā viegls elpceļu aizsardzības aprīkojums.
 • Lietojiet iekārtu tikai kopā ar paredzētajām aizsardzības ierīcēm.
 • Strādājiet ar pārtraukumiem un veiciet atslābināšanās un pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti.
 • Iekārta nav paredzēta, lai to patstāvīgi lietotu personas ar nepietiekamām fiziskajām vai garīgajām spējām.
 • Raugieties, lai iekārta nebūtu pieejama bērniem.
 • Ieslēdziet izstrādājumu rikai tad, kad tas atrodas darba veikšanas vietā.
 • Pirms iekārtas novietošanas glabāšanā vai transportēšanas izņemiet no tās akumulatoru.
 • Nelietojiet šo izstrādājumu darbiem virs galvas augstuma.
 • Nemēģiniet nobremzēt iekārtas kustību, no sāniem piespiežot zāģa ripu.
 • Griezuma trajektorija jāatbrīvo no jebkādiem šķēršļiem. Nemēģiniet pārzāģēt skrūves, naglas u.c.
 • Kad iekārta darbojas, nepieskarieties fiksācijas atlokam un fiksācijas skrūvei.
 • Kamēr zāģa ripa rotē, nekādā gadījumā nedrīkst spiest vārpstas bloķēšanas taustiņu.
 • Nevērsiet iekārtu pret cilvēkiem.
 • Pieskaņojiet padeves spēku zāģa ripai un zāģējamajam materiālam, pretējā gadījumā zāģa ripa var nobloķēties un izraisīt atsitienu.
 • Raugieties, lai netiktu pārkarsētas zāģa zobu smailes.
 • Zāģējot plastmasas materiālus, nedrīkst pieļaut plastmasas kušanu.
 • Putekļi, kas rodas slīpēšanas, griešanas un urbšanas laikā, var saturēt bīstamas ķimikālijas. Daži piemēri: svins vai krāsas uz svina bāzes; ķieģeļi, betons un citi mūra materiāli, dabīgais akmens un citi silikātus saturoši produkti; noteiktu veidu koksne, piemēram, skābardis, ozols un ķīmiska apstrādāta koksne; azbests vai azbestu saturoši materiāli. Nosakiet ekspozīcijas līmeni, kam pakļauts iekārtas lietotājs un tuvumā esošās personas, vadoties pēc apstrādājamo materiālu bīstamības kategorijas. Veiciet nepieciešamos pasākumus, lai ekspozīcija nesasniegtu kaitīgu līmeni, piemēram, lietojiet putekļu nosūkšanas sistēmu vai piemērotus elpceļu aizsardzības līdzekļus. Vispārīgie ekspozīcijas ierobežošanas pasākumi ir šādi:
 • darbs labi vēdināmās vietās,
 • izvairīšanās no ilgstošas saskares ar putekļiem,
 • putekļu novirzīšana projām no sejas un ķermeņa,
 • aizsargapģērba valkāšana un savārtītā apģērba mazgāšana ar ūdeni un ziepēm.
 • Pirms darba sākšanas noskaidrojiet darba laikā radušos putekļu bīstamības kategoriju. Lietojiet celtniecības putekļsūcēju ar oficiālas sertifikācijas ietvaros piešķirtu drošības klasifikāciju, kas atbilst vietējiem putekļu ietekmes ierobežošanas normatīviem.
 • Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošās darba aizsardzības prasības.
 • Lai droši nofiksētu apstrādājamo priekšmetu un saglabātu stabilu pozīciju, lietojiet iespīlēšanas ierīci vai citus praksē pārbaudītus fiksācijas līdzekļus. Apstrādājamā priekšmeta turēšana ar roku nenodrošina pietiekamu stabilitāti un var izraisīt kontroles zaudēšanu. Nelieciet pieturēt zāģējamo materiālu citām personām.
 • Neskatieties tieši izstrādājuma apgaismojumā (LED) un nevērsiet to pret citu cilvēku seju. Pastāv apžilbināšanas risks.
 • Pirms zāģa novietošanas glabāšanā vai transportēšanas vienmēr aktivējiet ieslēgšanas bloķētāju. Tādējādi tiks novērsta izstrādājuma nejauša ieslēgšana.
 • Traumu risks, ko rada krītoši instrumenti un/vai piederumi. Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai piemontētie piederumi ir droši nostiprināti.
Elektrodrošība
 • Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās virsmas neatrodas apslēpti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var būt zem sprieguma, ja, piemēram, darba laikā nejauši tiek bojāts elektriskais vads. Tā rezultātā rodas nopietns elektrošoka risks.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Lai pasargātu izstrādājumu no bojājumiem, pakariniet izstrādājumu pie sastatņu āķa tikai drošās vietās. Maksimālais novietošanas augstums ir 50 cm/20" Pārliecinieties, ka izstrādājums ir droši nostiprināts pie sastatņu āķa.
 • Virziet manuālo ripzāģi, spiežot to pie zāģējamā materiāla, tikai tad, kad ripzāģis ir ieslēgts.
 • Zāģējuma trajektorijā virs un zem zāģējuma vietas nedrīkst atrasties nekādi šķēršļi. Nemēģiniet pārzāģēt skrūves, naglas vai tamlīdzīgus objektus.
 • Vienmēr lietojiet tādu zāģa ripu, kas atbilst zāģējamajam materiālam.
 • Lietojiet tikai un vienīgi Hilti ieteiktās zāģa ripas, kas atbilst standartam EN 847-1.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet turpmāk izklāstītos drošības norādījumus, lai litija jonu akumulatoru lietošana neradītu apdraudējumu. Norādījumu neievērošana var izraisīt ādas kairinājumu, smagas korozīvas traumas, ķīmiskos apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Lietojiet akumulatorus tikai tad, ja tie ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī.
 • Rīkojieties ar akumulatoriem uzmanīgi, lai pasargātu tos no bojājumiem un nepieļautu veselībai ļoti kaitīgu šķidrumu izplūdi!
 • Nekādā gadījumā nedrīkst veikt akumulatoru pārveidi vai citas neatļautas manipulācijas!
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C (176 °F) vai sadedzināt.
 • Nelietojiet un nemēģiniet uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecieniem vai ir bojāti citā veidā. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoriem nav konstatējamas bojājumu pazīmes.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet atjaunotus vai remontētus akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu elektroiekārtu kā instrumentu sišanai.
 • Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatorus tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai, dzirkstelēm vai atklātai liesmai. Tas var izraisīt eksploziju.
 • Nepieskarieties bateriju poliem ar pirkstiem vai instrumentiem un nepieļaujiet, ka tie nonāk saskarē ar rotaslietām vai citiem priekšmetiem, kam piemīt elektriskā vadītspēja. Tas var izraisīt akumulatoru bojājumus, kā arī materiālu kaitējumu un traumas.
 • Sargājiet akumulatorus no lietus un mitruma un šķidrumiem. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus, ugunsgrēku un eksploziju.
 • Lietojiet kopā ar akumulatoru tikai tā tipam paredzētos lādētājus un elektroiekārtas. Ievērojiet attiecīgo lietošanas instrukciju norādījumus.
 • Nelietojiet un neuzglabājiet akumulatoru sprādzienbīstamā vidē..
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet akumulatoru labi pārredzamā, ugunsdrošā vietā, pietiekamā atstatumā no degošiem materiāliem. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Ja pēc stundas akumulators joprojām ir tik karsts, ka to ir grūti satvert, tas nozīmē, ka tas ir bojāts. Vērsieties servisā Hilti vai izlasiet dokumentu "Norādījumi par Hilti litija jonu akumulatoru drošību un lietošanu".
  Ievērojiet īpašos norādījumus, kas attiecas uz litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un lietošanu.
  Izlasiet Norādījumus par Hilti litija jonu akumulatoru drošību un lietošanu, kas ir pieejami, noskenējot QR kodu šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Vārpstas bloķēšana
 2. Papildu rokturis
 3. Sastatņu āķis (papildaprīkojums)
 4. Ieslēgšanās bloķēšana
 5. Galvenais rokturis
 6. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 7. Akumulatora atbloķēšanas taustiņš
 8. Akumulators
 9. Zāģējuma dziļuma noregulējuma fiksācijas skrūves
 10. Zāģējuma vietas LED apgaismojums
 11. Paralēlās atdures fiksācijas svira
 12. Zāģēšanas leņķa iestatīšanas regulators (22,5°, 45°, 50°)
 13. Skala zāģējuma dziļuma iestatīšanai
 14. Drošības pārsegs
 15. Rotācijas virziena bultiņa
 16. Piedziņas vārpsta
 17. Stiprinājuma atloks
 18. Fiksācijas atloks
 19. Fiksācijas skrūve
 20. Pamatplāksne
 21. Apakšējā drošības pārsega svira
 22. Skaidu nosūkšanas pieslēguma īscaurule
 23. Akumulatora atbloķēšanas taustiņš
 24. Akumulatora statusa indikācija

Pārskats: zāģēšanas leņķa iestatīšana

Image alternative
 1. Skala zāģēšanas leņķa iestatīšanai
 2. Paralēlās atdures fiksācijas svira
 3. Zāģēšanas leņķa noregulējuma fiksācijas svira
 4. Zāģēšanas leņķa iestatīšanas regulators (22,5°, 45°, 50°)
 5. Zāģējuma atzīmes (0°, 45°)

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir ar akumulatoru darbināms ripzāģis. Tas ir paredzēts koka, kokam līdzīgu materiālu, plastmasas, ģipškartona, ģipša šķiedras plākšņu un kombinēto materiālu zāģēšanai.

Manuālais ripzāģis ir aprīkots ar putekļsūcēja pieslēguma īscauruli, kas ir piemērota izplatītāko nosūkšanas šļūteņu pievienošanai. Putekļsūcēja šļūtenes savienošanai ar zāģi var būt nepieciešams atbilstīgs adapters.
 • Izmantojiet tikai lietošanai ar šo izstrādājumu atļautās zāģa ripas, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem (piemēram, diametram, apgriezienu skaitam, biezumam, materiālam utt.). Nav atļauts izmantot slīpripas un griezējripas, kā arī zāģa ripas, kas izgatavotas no augsta leģējuma ātrgriešanas tērauda (HSS).
 • Zāģējiet tikai gludus materiālus, kuriem ir pietiekami liela virsma, lai varētu atbalstīt pamatplāksni.
 • Ar šo izstrādājumu nedrīkst zāģēt metālus, metālu saturošus materiālus, ķieģeļus un kvarcu saturošus materiālus.
Image alternative
 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai sērijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus. Hilti iesaka lietot kopā ar šo izstrādājumu šajā tabulā norādītos akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai šeit norādīto sēriju Hilti lādētājus.

Piegādes komplektācija

Ripzāģis, zāģa ripa, paralēlā atdure, lietošanas instrukcija
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group .

Piederumi

Vadotnes sliede.

Litija jonu akumulatora indikācija

Hilti litija jonu akumulatoru Nuron indikācija var informēt par akumulatora uzlādes līmeni, kļūmēm un stāvokli.

Uzlādes līmeņa indikācija un kļūmes paziņojumi

Lai redzētu kādu no turpmāk aprakstītajām indikācijas veidiem, īsi nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņu.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Ja akumulators ir ievietots un tiek nospiests atbloķēšanas taustiņš, nodrošiniet, lai akumulators atkal tiktu kārtīgi nofiksēts izstrādājumā.
Uzlādes līmeņa un varbūtējo traucējumu indikācija ir redzama arī pastāvīgi, kamēr izstrādājums ir ieslēgts.
Statuss
Nozīme
Četras (4) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 100 % līdz 71 %
Trīs (3) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 70 % līdz 51 %
Divas (2) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 50 % līdz 26 %
(1) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 25 % līdz 10 %
Viena (1) LED lēni mirgo zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: < 10 %
(1) LED ātri mirgo zaļā krāsā
Litija jonu akumulators ir pilnībā izlādējies. Uzlādējiet akumulatoru.
Ja LED pēc akumulatora uzlādes joprojām ātri mirgo, vērsieties Hilti servisā.
(1) LED ātri mirgo dzeltenā krāsā
Litija jonu akumulators vai tam pievienotais izstrādājums ir pārslogots, pārāk karsts vai pārāk auksts vai ir radusies cita kļūme.
Nodrošiniet, lai izstrādājums vai akumulators būtu ieteicamajā darba temperatūrā, un lietojiet izstrādājumu tā, lai tas netiktu pārslogots.
Ja indikācija nepazūd, vērsieties Hilti servisā.
Viena (1) LED konstanti deg dzeltenā krāsā
Litija jonu akumulators un ar to savienotais izstrādājums nav savā starpā saderīgi. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.
(1) LED ātri mirgo sarkanā krāsā
Litija jonu akumulators ir bloķēts un nav lietojams. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.

Akumulatora stāvokļa indikācijas

Lai apskatītu akumulatora stāvokļa indikāciju, turiet atbloķēšanas taustiņu nospiestu ilgāk nekā trīs sekundes. Sistēma konstatē, ka potenciālu baterijas kļūmi, ko var izraisīt neatbilstīga apiešanās, piemēram, kritiens, saduršana, ārēja karstuma iedarbība utt.
Statuss
Nozīme
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg zaļā krāsā.
Akumulatoru var turpināt lietot.
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg dzeltenā krāsā.
Akumulatora stāvokļa informācijas nolasīšanu neizdevās pabeigt. Atkārtojiet procesu vai vērsieties Hilti servisā.
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg sarkanā krāsā.
Ja pievienoto izstrādājumu var turpināt lietot, atlikusī akumulatora kapacitāte ir mazāka nekā 50 %.
Ja pievienoto izstrādājumu vairs nevar lietot, akumulators ir savu laiku nokalpojis un jānomaina pret citu. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.

Tehniskie parametri


SC 30WR-22
Svars atbilstīgi EPTA Procedure 01 bez akumulatora
3,7 kg
Nominālais spriegums
21,6 V
Zāģa ripas diametrs
190 mm
Pamatripas biezums
0,7 mm … 1,5 mm
Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
4 700 apgr./min
Slīpā zāģējuma leņķis
0° … 50°
Maksimālais griezuma dziļums

70 mm
45°
51 mm
50°
45 mm
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulators

Akumulatora darba spriegums
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumulatora temperatūra uzlādes sākumā
−10 ℃ … 45 ℃

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 62841

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Informācija par troksni
Raksturīgais (A) skaņas jaudas līmenis
102 dB
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
91 dB(A)
Norādītā skaņas spiediena līmeņa pielaides
3 dB
Vibrācijas rādītāji
Svārstību emisija, zāģējot koku, (ah, W)
B 22‑85
2,9 m/s²
B 22‑170
3 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
B 22‑85
1,5 m/s²
B 22‑170
1,5 m/s²

Sagatavošanās darbam

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nejaušas iedarbošanās gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka attiecīgais izstrādājums ir izslēgts.
 • Pirms iekārtas iestatīšanas vai piederumu maiņas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Akumulatora uzlādēšana

 1. Pirms uzlādes sākšanas izlasiet lādētāja lietošanas instrukciju.
 2. Raugieties, lai akumulatora un lādētāja kontaktu virsmas ir tīras un sausas.
 3. Veiciet akumulatora uzlādi atbilstīgā lādētājā.

Akumulatora ievietošana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
 1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
 2. Iebīdiet akumulatoru izstrādājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Akumulatora izņemšana

 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņu.
 2. Izvelciet akumulatoru no iekārtas.

Zāģa ripas montāža

Nodrošiniet, lai nofiksēšanai paredzētā zāģa ripa atbilstu tehniskajām prasībām un būtu nevainojami uzasināta. Asi zāģa ripas zobi ir priekšnoteikums nevainojamai zāģējuma kvalitātei.
Image alternative
 1. Notīriet stiprinājuma un fiksācijas atlokus.
 2. Uzlieciet atbalsta atloku uz darba vārpstas, raugoties, lai tas būtu novietots pareizā virzienā.
 3. Atveriet apakšējo pārsegu.
 4. Uzlieciet jaunu zāģa ripu.
  Pievērsiet uzmanību uz zāģa ripas un izstrādājuma attēlotajām rotācijas virziena bultiņām. Tām jāsakrīt.
 5. Pareizā virzienā uzlieciet ārējo fiksācijas atloku.
 6. Ieskrūvējiet fiksācijas skrūvi.
 7. Nofiksējiet iekšējā sešstūra atslēgu uz zāģa ripas fiksācijas skrūves.
 8. Nospiediet un turiet nospiestu vārpstas bloķētāju.
 9. Pievelciet fiksācijas skrūvi ar iekšējā sešstūra atslēgu.
 10. Pārbaudiet, vai zāģa ripas fiksācija ir nevainojama.
 11. Iebīdiet iekšējā sešstūra atslēgu šim nolūkam paredzētajā atverē.

Zāģa ripas demontāža

BRĪDINĀJUMS!
Apdedzināšanās un sagriešanās risks, pieskaroties zāģa ripai, fiksācijas skrūvei un fiksācijas atlokam. Tas var izraisīt apdegumus un grieztas traumas.
 • Mainot instrumentus, lietojiet aizsargcimdus.
Image alternative
 1. Nospiediet un turiet nospiestu vārpstas bloķētāju.
 2. Atskrūvējiet fiksācijas skrūvi ar iekšējā sešstūra atslēgu.
 3. Izņemiet fiksācijas skrūvi un noņemiet fiksācijas atloku.
 4. Atveriet apakšējo pārsegu un noņemiet zāģa ripu.
  Ja nepieciešams, atbalsta atloku var noņemt, lai veiktu tīrīšanu.

Zāģējuma dziļuma noregulēšana

Lai nodrošinātu optimālus zāģēšanas priekšnoteikumus, iestatītajam zāģējuma dziļumam vienmēr jābūt 5-10 mm lielākam par zāģējamā materiāla biezumu.
Image alternative
 1. Atbrīvojiet fiksācijas sviru.
 2. Iestatiet skenēšanas dziļumu.
 3. Pievelciet fiksācijas sviru.

Zāģēšanas leņķa iestatīšana

Maksimālais zāģējuma leņķis ir 50°, un ar regulatora palīdzību var iestatīt zāģējuma leņķi 45° vai 22,5°. Regulatoru var pagriezt tikai tad, ja pamatplāksne ir iestatīta uz zāģējuma leņķi 0°.
Image alternative
 1. Ja nepieciešams, iestatiet ar regulatoru leņķi 45° vai 22,5°.
 2. Atbrīvojiet fiksācijas sviru.
 3. Iestatiet zāģējuma leņķi.
 4. Pievelciet fiksācijas sviru.

Paralēlās atdures montāža

Paralēlā atdure palīdz veikt precīzus zāģējumus paralēli detaļas malai, piemēram, izgatavot vienāda izmēra līstes.
Paralēlo atduri ir iespējams piemontēt abās pamatplāksnes pusēs. Divmalu paralēlo atduri var piemontēt tikai pie lielās pamatplāksnes.
Image alternative
 1. Iebīdiet paralēlo atduri vadotnes ierīcē.
 2. Iestatiet zāģējuma platumu.
 3. Pievelciet fiksācijas skrūvi.

Vadotnes sliedes adaptera montāža

Ja zāģēšana tiek veikta, izmantojot Hilti vadotnes sliedi, zāģim jābūt aprīkotam ar mazo pamatplāksni ar vadotnes sliedes adapteru (papildaprīkojums).
Image alternative
 1. Ja nepieciešams, demontējiet paralēlo atduri.
 2. Ieāķējiet pamatplāksni vadotnes sliedes adaptera aizmugurējos atbalsta stieņos.
 3. Nofiksējiet pamatplāksni vadotnes sliedes adaptera priekšējā fiksatorā.
  Lai demontētu vadotnes sliedes adapteru, norēķinu periodā priekšējo fiksatoru (A) un noņemiet vadotnes sliedes adapteru.

Lietošana

Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana
 1. Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas bloķētāju un ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
  • Jūs varat atlaist ieslēgšanas bloķētāju, tiklīdz jūs nospiežat un turat ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
Izslēgšana
 1. Atlaidiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
  • Ieslēgšanas bloķēšana automātiski pārslēdzas nobloķētā pozīcijā.

Zāģēšana pēc iezāģējuma veikšana

Uz pamatplāksnes ir iezāģējuma rādītājs taisniem zāģējumiem (0°) A un slīpiem zāģējumiem (45°) B . Iezāģējuma mala atbilst zāģa asmens iekšpusei.
Zāģējiet tikai gludus materiālus, kuriem ir pietiekami liela virsma, lai varētu atbalstīt pamatplāksni.
Image alternative
 1. Novietojiet zāģējamo materiālu tā, lai zāģa ripa zem zāģējamā materiāla varētu brīvi rotēt.
 2. Nodrošiniet zāģējamo materiālu pret izkustēšanos.
 3. Novietojiet zāģi ar pamatplāksni uz zāģējamā materiāla.
  • Zāģa ripa nesaskaras ar apstrādājamo materiālu.
 4. Ieslēdziet izstrādājumu.
 5. Piemērotā darba ātrumā virziet zāģi gar iezāģējuma vietu, pamazām šķērsojot zāģējamo materiālu.

Zāģēšana, izmantojot vadotnes sliedi

Gareniski zāģējumi (zāģēšanas leņķis 0°)

Lietojot zāģi ar mazo pamatnes plāksni, strādājiet ar vadotnes sliedes adapteru.
Image alternative
 1. Nofiksējiet vadotnes sliedi ar 2 skrūvspīlēm.
 2. Novietojiet zāģi ar rievas atzīmi uz vadotnes sliedes stieņa.
 3. Ieslēdziet izstrādājumu.
 4. Virziet zāģi caur zāģējamo materiālu gar vadotnes sliedi.

Slīpi zāģējumi (zāģēšanas leņķis no 1° līdz 50°)

Lietojot zāģi ar mazo pamatnes plāksni, strādājiet ar vadotnes sliedes adapteru.
Image alternative
BRĪDINĀJUMS!
Sadursmes risks, veicot slīpu zāģējumu! Sadursme starp zāģa ripu un vadotnes sliedi.
 • Uzlieciet zāģi ar pareizo rievu uz vadotnes sliedes stieņa. Pretējā gadījumā notiks sadursme starp zāģa ripu un vadotnes sliedi.
 1. Nofiksējiet vadotnes sliedi ar 2 skrūvspīlēm.
 2. Lai veiktu slīpu zāģējumu, iestatiet zāģējuma leņķi.
 3. Novietojiet zāģi ar rievas atzīmi 1°‑50° uz vadotnes sliedes stieņa.
 4. Ieslēdziet izstrādājumu.
 5. Virziet zāģi caur zāģējamo materiālu gar vadotnes sliedi.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Izstrādājuma kopšana
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Ja izstrādājumam ir ventilācijas atveres, uzmanīgi iztīriet tās ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Notīriet korpusa virsmas tikai ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
 • Izstrādājuma kontaktu tīrīšanai lietojiet tīru un sausu drāniņu.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru ar nosprostotām ventilācijas atverēm. Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Nepakļaujiet akumulatoru nevajadzīgai putekļu vai netīrumu ietekmei. Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatoru spēcīgam mitrumam (piemēram, nemērciet to ūdenī un neatstājiet lietū).
  Ja akumulators ir samircis, rīkojieties ar to tāpat, kā jūs rīkotos ar bojātu akumulatoru. Ievietojiet to izolētā nedegoša materiāla tvertnē un vērsieties Hilti servisā.
 • Raugieties, lai akumulators nebūtu savārtīts ar nepiederīgu eļļu un smērvielām. Raugieties, lai uz akumulatora nevajadzīgi neuzkrātos putekļi un netīrumi. Notīriet akumulatoru ar sausu, mīkstu birstīti vai tīru un sausu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
  Nepieskarieties akumulatora kontaktiem un neattīriet kontaktus no rūpnīcā uzklātās smērvielas.
 • Notīriet korpusa virsmas tikai ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Nelietojiet izstrādājumu, ja tam ir radušies bojājumi un/vai funkciju traucējumi. Nekavējoties nododiet izstrādājumu Hilti servisā remonta veikšanai.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem piemontējiet vietā visas aizsargierīces un pārbaudiet, vai tās darbojas nevainojami.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas, patēriņa materiālus un piederumus, kuru lietošanu kopā ar šo izstrādājumu akceptē Hilti , var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Aizsargierīces tīrīšana

 1. Lai varētu veikt aizsargierīces tīrīšanu, noņemiet zāģa ripu.
 2. Uzmanīgi iztīriet aizsargierīci ar sausu birstīti.
 3. Ar piemērota instrumenta palīdzību iztīriet nogulsnējumus un skaidas no aizsargierīces iekšpuses.
 4. Piemontējiet zāģa ripu.

Pārbaude pēc apkopes un uzturēšanas darbiem

Pēc apkopes un uzturēšanas darbiem ir pārbaudiet, vai ir pievienotas visas aizsargierīces un vai to darbība ir nevainojama.
 • Lai pārbaudītu apakšējā drošības pārsega funkcijas, līdz galam atveriet to, izmantojot vadības sviru.
  • Pēc vadības sviras atlaišanas apakšējam drošības pārsegam ātri un pilnībā jāaizveras.

Iekārtu un akumulatoru transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatoru / akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā netransportējiet akumulatorus nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzē. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no triecieniem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepieļautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un īssavienojuma rašanos. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru transportēšanu.
 • Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātus akumulatorus, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas transportēšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.
Uzglabāšana
  BRĪDINĀJUMS!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Glabājiet izstrādājumu un akumulatorus vēsā un sausā vietā. Ievērojiet temperatūras robežvērtības, kas norādītas tehnisko parametru sadaļā.
 • Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc uzlādes procesa vienmēr noņemiet akumulatoru no lādētāja.
 • Nekad neglabājiet akumulatorus saulē, uz siltuma avotiem vai aiz stikla.
 • Glabājiet izstrādājumu un akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni un nepiederošas personas.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas uzglabāšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.

Traucējumu novēršana

Traucējumu gadījumā ņemiet vērā akumulatora statusa indikāciju. Skat. nodaļu Litija jonu akumulatora indikācija .
Ja izstrādājuma darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Akumulatora LED indikācijas nav.
Akumulators ir bojāts
 • Vērsieties Hilti servisā.
Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi nav iespējams nospiest, respektīvi, tas ir nobloķēts.
Nav filtra (drošības funkcija).
 • Nospiediet ieslēgšanas bloķēšanas slēdzi.
Pēkšņi ievērojami samazinās rotācijas ātrums.
Akumulators ir izlādējies.
Pārāk liels padeves spēks.
 • Samaziniet padeves spēku un vēlreiz ieslēdziet izstrādājumu.
Skaidas netiek aiztransportētas un nokrīt uz pamatplāksnes.
Nosprostots skaidu kanāls.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.
Akumulatora stāvoklis nav optimāls.
 • Nomainiet akumulatoru.
Pēc zāģa ripas nobloķēšanās iekārta pati neiedarbojas.
Neiedarbojas aizsardzība pret pārslodzi.
 • Vēlreiz nospiediet ieslēgšanas bloķēšanas un ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu.
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu klikšķi.
Netīri akumulatora fiksācijas izciļņi.
 • Notīriet fiksācijas izciļņus un nofiksējiet akumulatoru. Ja problēma saglabājas, vērsieties Hilti servisā.
Izstrādājums vai akumulators spēcīgi sakarst.
Elektrisks defekts.
 • Nekavējoties izslēdziet izstrādājumu. Izņemiet akumulatoru un vērojiet to. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Vērsieties Hilti servisā.
Izstrādājums ir pārslogots (pārsniegtas ekspluatācijas robežas).
 • Izvēlieties veicamajam darbam atbilstīgu izstrādājumu.
Izstrādājums spēcīgi vibrē
Nepareizi piemontēta zāģa ripa.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks neatbilstīgas utilizācijas gadījumā! Veselības apdraudējums, izplūstot kaitīgām gāzēm un šķidrumiem.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative Hilti izstrādājumu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

Papildinformācija

Ķīnas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)
Image alternative
Šī tabula attiecas uz Ķīnas tirgu.

Hilti litija jonu akumulatori

Norādījumi par drošību un lietošanuŠajā dokumentācijā ar jēdzienu "akumulators" tiek apzīmēti daudzreiz uzlādējami Hilti litija jonu akumulatori, kas sastāv no vairākiem litija jonu elementiem. Tie ir paredzēti Hilti elektroiekārtām, un tos drīkst lietot tikai kopā ar tām. Lietojiet tikai oriģinālos Hilti akumulatorus!
Apraksts Hilti akumulatori ir aprīkoti ar elementu kontroles un elementu aizsardzības sistēmām.
Akumulatorus veidojošie elementi satur enerģiju akumulējošus litija jonu materiālus, kas nodrošina lielu specifisko enerģijas blīvumu. Litija jonu elementiem piemīt ļoti neliels atmiņas efekts, taču tie ļoti jutīgi reaģē uz spēka iedarbību, pārmērīgu izlādi vai augstu temperatūru.
Izstrādājumus, ko atļauts lietot kopā ar Hilti akumulatoriem, jūs atradīsiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group
Drošība
 • Ievērojiet turpmāk izklāstītos drošības norādījumus, lai litija jonu akumulatoru lietošana neradītu apdraudējumu. Norādījumu neievērošana var izraisīt ādas kairinājumu, smagas korozīvas traumas, ķīmiskos apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Rīkojieties ar akumulatoriem uzmanīgi, lai pasargātu tos no bojājumiem un nepieļautu veselībai ļoti kaitīgu šķidrumu izplūdi!
 • Nekādā gadījumā nedrīkst veikt akumulatoru pārveidi vai citas neatļautas manipulācijas!
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nelietojiet un nemēģiniet uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecieniem vai ir bojāti citā veidā. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoriem nav konstatējamas bojājumu pazīmes.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet atjaunotus vai remontētus akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu elektroiekārtu kā instrumentu sišanai.
 • Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatorus tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai, dzirkstelēm vai atklātai liesmai. Tas var izraisīt eksploziju.
 • Nepieskarieties bateriju poliem ar pirkstiem vai instrumentiem un nepieļaujiet, ka tie nonāk saskarē ar rotaslietām vai citiem priekšmetiem, kam piemīt elektriskā vadītspēja. Tas var izraisīt akumulatoru bojājumus, kā arī materiālu kaitējumu un traumas.
 • Sargājiet akumulatorus no lietus un mitruma un šķidrumiem. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus, ugunsgrēku un eksploziju.
 • Lietojiet kopā ar akumulatoru tikai tā tipam paredzētos lādētājus un elektroiekārtas. Ievērojiet attiecīgo lietošanas instrukciju norādījumus.
 • Nelietojiet un neuzglabājiet akumulatoru sprādzienbīstamā vidē..
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet akumulatoru labi pārredzamā, ugunsdrošā vietā, pietiekamā atstatumā no degošiem materiāliem. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Ja pēc stundas akumulators joprojām ir tik karsts, ka to ir grūti satvert, tas nozīmē, ka tas ir bojāts. Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem, kas iekļauti nodaļā Pasākumi akumulatora aizdegšanās gadījumā .
Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā
 • Ja akumulators ir bojāts, vienmēr sazinieties ar Hilti servisu.
 • Nelietojiet akumulatoru, ja no tā izplūst šķidrums.
 • Šķidruma izplūdes gadījumā nepieļaujiet tā iekļūšanu acīs un/vai saskari ar ādu. Rīkojoties ar elektrolītu, vienmēr valkājiet aizsargcimdus un acu aizsarglīdzekļus.
 • No baterijām izplūdušā elektrolīta savākšanai lietojiet šim nolūkam paredzētu, sertificētu ķīmisko tīrīšanas līdzekli. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru elektrolīta savākšanu.
 • Ievietojiet bojāto akumulatoru nedegoša materiāla tvertnē un nosedziet to ar sausām smiltīm, krīta pulveri (CaCO3) vai silikātu (vermikulītu). Pēc tam hermētiski noslēdziet tvertnes vāku un novietojiet tvertni glabāšanā vietā, kas neatrodas degošu gāzu, šķidrumu vai priekšmetu tuvumā.
 • Nododiet tvertni utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties kompetentajā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā. Ievērojiet vietējos noteikumus par bojātu akumulatoru transportēšanu!
Rīcība akumulatoru nedarbošanās gadījumā
 • Pievērsiet uzmanību ar akumulatora lietošanu saistītām novirzēm, piemēram, neatbilstīgai uzlādei vai neparasti ilgam uzlādes laikam, jūtamam jaudas samazinājumam, īpatnībām LED indikācijā vai šķidruma izplūdei. Tās liecina par akumulatora iekšēju problēmu.
 • Ja jums šķiet, ka akumulatoram ir radusies iekšēja problēma, sazinieties ar Hilti servisu.
 • Ja akumulators nedarbojas, to vairs nav iespējams uzlādēt vai no tā izplūst šķidrums, tas ir jāutilizē. Skat. nodaļu Apkope un utilizācija .
Pasākumi akumulatora aizdegšanās gadījumā
  BRĪDINĀJUMS!
  Apdraudējums, ko rada akumulatora aizdegšanās! Akumulatora degšanas laikā izdalās kaitīgi un sprādzienbīstami šķidrumi un tvaiki, kas var izraisīt korozīvas traumas, apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Degoša akumulatora dzēšanas laikā valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu.
 • Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, lai veicinātu bīstamo un eksplozīvo tvaiku aizplūšanu.
 • Ja intensīvi izplatās dūmi, nekavējoties atstājiet telpu.
 • Elpceļu kairinājuma gadījumā meklējiet medicīnisko palīdzību.
 • Pirms sākt dzēšanas mēģinājumu, izsauciet ugunsdzēsējus.
 • Ja akumulators ir aizdedzies, veiciet dzēšanu tikai ar ūdeni, no iespējami liela attāluma. Pulverveida ugunsdzēšamie līdzekļi un segas litija jonu akumulatoru degšanas gadījumā ir neefektīvi. Apkārtējā ugunsgrēka dzēšanai var izmantot parastos ugunsdzēsības līdzekļus.
 • Nemēģiniet pārvietot lielu daudzumu degošu akumulatoru. Aizvāciet no tuvākās apkārtnes neskartos materiālus, lai tādējādi izolētu degšanas skartos akumulatorus.
Gadījumā, ja akumulators neatdziest, dūmo vai deg:
 • ar lāpstas palīdzību paceliet to un iemetiet spainī ar ūdeni. Pateicoties ūdens dzesējošajai iedarbībai, no aizdegšanās tiek pasargāti akumulatora elementi, kas vēl nav sasnieguši kritisko temperatūru.
 • Vismaz uz 24 stundām ievietojiet akumulatoru spainī, līdz tas ir pilnībā atdzisis.
 • Skat. nodaļu Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
Informācija par transportēšanu un uzglabāšanu
 • Apkārtējā temperatūra robežās no -17 °C līdz +60 °C / no 1 °F līdz 140 °F.
 • Uzglabāšanas temperatūra robežās no -20 °C līdz +40 °C / -4 °F līdz 104 °F.
 • Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc uzlādes procesa vienmēr noņemiet akumulatoru no lādētāja.
 • Ja iespējams, glabājiet akumulatorus vēsā un sausā vietā. Uzglabāšana vēsumā paildzina akumulatora kalpošanas laiku. Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst glabāt augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātus akumulatorus, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
 • Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no triecieniem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepieļautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un īssavienojuma rašanos. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru transportēšanu.
Apkope un utilizācija
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs, un nepieļaujiet tā savārtīšanu ar eļļu un smērvielām. Nepieļaujiet pārmērīgu putekļu un netīrumu uzkrāšanos uz akumulatora virsmām. Notīriet akumulatoru ar sausu, mīkstu otu vai tīru un sausu drāniņu.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru, ja ir nosprostotas tā ventilācijas atveres. Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Raugieties, lai akumulatora iekšienē neiekļūtu svešķermeņi.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu akumulatorā. Ja akumulatorā ir iekļuvis mitrums, tas jāuzskata par bojātu un jāizolē, ievietojot nedegoša materiāla tvertnē.
 • Skat. nodaļu Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
 • Ja utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību. Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma. Ievērojiet vietējos noteikumus par bojātu akumulatoru transportēšanu!
 • Neizmetiet akumulatorus sadzīves atkritumos.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni. Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.