Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [7 MB]

DX 9–ENP

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par lietošanas instrukciju

Par šo lietošanas instrukciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo lietošanas instrukciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā lietošanas instrukcijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un, nododot izstrādājumu citai personai, vienmēr dotiet līdzi šo lietošanas instrukciju.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli lietošanas instrukcijā

Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:
Image alternative Ievērojiet lietošanas instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs lietošanas instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Brīdinājums par karstu virsmu

Pieprasījuma zīmes

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi pieprasījuma simboli:
Image alternative Lietojiet aizsargcimdus
Image alternative Vispārīgs prasības simbols
Image alternative Izlasiet lietošanas instrukciju
Image alternative Lietojiet aizsargķiveri
Image alternative Lietojiet aizsargbrilles
Image alternative Lietojiet ausu aizsargus

Atbilstības deklarācija

Image alternative
Ražotājs, uzņemoties pilnu atbildību, apliecina, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst spēkā esošo tiesību aktu un standartu prasībām. Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehnisko dokumentāciju glabā:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Stiprinājuma elementu iedzīšanas iekārta
  DX 9–ENP
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Drošība

Drošība

Drošības norādījumi par tiešās montāžas iekārtām ar pulvera piedziņu

 • Neveiciet ar montāžas iekārtu nekādas neatļautas manipulācijas un nemēģiniet to pārveidot.
 • Vienmēr lietojiet tikai savstarpēji atbilstīgas montāžas iekārtas, aprīkojuma daļas (atbalsta plāksnes, elementu vadotnes, magazīnas, virzuļus un piederumus) un patēriņa materiālus (stiprinājuma elementus un kasetnes).
 • Pārbaudiet, vai montāžas iekārta un tās piederumi nav bojāti.
 • Iekārtas kustīgajām daļām jādarbojas nevainojami, tās nedrīkst iestrēgt. Ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā iekļautos norādījumus par tīrīšanu un eļļošanu.
 • Lai nodrošinātu nevainojamu montāžas iekārtas darbību, visām daļām jābūt pareizi samontētām. Ja lietošanas instrukcijā nav norādīts citādi, bojātu detaļu remonts vai nomaiņa jāveic tikai Hilti servisa darbiniekiem.
 • Lietojiet tikai Hilti kasetnes DX vai citas piemērotas kasetnes, kas atbilst minimālajām drošības prasībām.
 • Izmantojiet montāžas iekārtu tikai tādos veidos un tādiem mērķiem, kādi ir definēti nosacījumiem atbilstīgas lietošanas aprakstā.
 • Nemēģiniet iedzīt stiprinājuma elementus nepiemērotos materiālos, piemēram, materiālos, kas ir pārāk plāni, pārāk cieti vai pārāk trausli. Šādos materiālos stiprinājuma elementi var salūzt, atdalīt materiāla šķembas vai izdurties materiālam cauri. Nepiemēroti materiāli ir, piemēram:
 • tērauda metināšanas šuves, čuguns, stikls, marmors, plastmasa, bronza, misiņš, varš, izolācijas materiāli, dobie ķieģeļi, keramikas ķieģeļi, plāns skārds (< 4 mm) un gāzbetons.
 • Ņemiet vērā Hilti 'Stiprināšanas tehnikas rokasgrāmatu' vai attiecīgās vietējās Hilti 'Stiprināšanas tehnikas vadlīnijas'. Papildus vienmēr ievērojiet iedzenamo stiprinājuma elementu lietošanas instrukciju.
Prasības, kas jāņem vērā pirms lietošanas
 • Jūs drīkstat lietot šo montāžas iekārtu vai veikt tās apkopi tikai tad, ja esat pilnvaroti to darīt un izgājuši instruktāžu par iespējamajiem riskiem.
 • Rīkojoties ar iekārtu, lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus.
 • Valkājiet piemērotas aizsargbrilles un aizsargķiveri.
 • Valkājiet aizsargcimdus. Darbības laikā montāžas iekārta var sakarst.
 • Lietojiet dzirdes aizsargaprīkojumu. Piedziņas uzlādes aizdedze var izraisīt dzirdes bojājumus.
 • Valkājiet apavus ar neslīdošām pazolēm.
Drošība darba vietā
 • Turiet darba vietā kārtībā. Nodrošiniet, lai darba vietā neatrastos priekšmeti, kas var izraisīt traumas. Nekārtība darba vietā var kļūt par cēloni nelaimes gadījumam.
 • Raugieties, lai darba vietā būtu labs apgaismojums un, strādājot slēgtās telpās, pievērsiet uzmanību arī tam, lai būtu nodrošināta pietiekama ventilācija.
Personīgā drošība
 • Nekādā gadījumā nespiediet montāžas iekārtu pret roku vai citām ķermeņa daļām! Nekādā gadījumā nevērsiet montāžas iekārtu pret citām personām!
 • Nespiediet montāžas iekārtu kopā ar roku, turot aiz magazīnas vai elementu vadotnes, virzuļa vai virzuļa vadotnes, vai uzsprausta stiprinājuma elementa. Saspiežot montāžas iekārtu ar roku, var tikt aktivēta tās darba gatavība arī tad, ja nav iemontēta stiprinājuma elementu vadotne. Tādējādi rodas apdraudējums jums un citām personām.
 • Visām tuvumā esošajām personām jāvalkā dzirdes aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un aizsargķivere.
 • Strādājiet ar tiešās montāžas iekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nestrādājiet ar montāžas iekārtu, ja jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Pārtrauciet darbu, ja ciešat sāpes vai nejūtaties labi. Strādājot ar montāžas iekārtu, pat viens neuzmanības mirklis var kļūt par cēloni nopietnām traumām.
 • Izvairieties no neērtām ķermeņa pozām. Ieturiet stabilu pozīciju un vienmēr saglabājiet līdzsvara stāvokli.
 • Montāžas iekārtas darbināšanas laikā turiet to ar saliektām rokām, nevis izstieptām.
 • Neļaujiet darbības laikā tuvumā atrasties nepiederošām personām, īpaši bērniem.
Pareiza tiešās montāžas iekārtu lietošana un apkope
 • Lietojiet montāžas iekārtu tikai paredzētajam mērķim un tikai tad, ja tā ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī, un nelietojiet to tādiem mērķiem, kuriem tā nav paredzēta.
 • Nelietojiet montāžas iekārtu vietās, kur pastāv ugunsbīstamība un eksplozijas risks.
 • Pirms stiprinājuma elementu iedzīšanas pārliecinieties, kas neviena persona neatrodas zem vai aiz konstrukcijas daļas, kurā paredzēta elementa iedzīšana. Apdraudējums, ko rada cauri konstrukcijas daļām iedzīti stiprinājuma elementi!
 • Pievērsiet uzmanību tam, lai montāžas iekārtas atvere nekad nebūtu pavērsta pret jums vai kādu citu personu.
 • Turiet montāžas iekārtu satveršanas aiz šim nolūkam paredzētajām rokturu virsmām.
 • Raugieties, lai satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām.
 • Spiediet mēlīti tikai tad, kad montāžas iekārta taisnā leņķī ir pilnībā piespiesta darba virsmai.
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet izvēlēto enerģijas iestatījumu.
 • Izmēģinājuma nolūkā iedzeniet stiprinājuma elementus virsmā.
 • Vienmēr lietojiet montāžas iekārtu uz gludām, līdzenām un brīvām virsmām, kas balstās uz konstrukcijas ar pietiekamu nestspēju.
 • Elementu iedzīšanas laikā vienmēr turiet montāžas iekārtu taisnā leņķī attiecībā pret virsmu. Tādējādi tiek samazināts traumu risks gadījumā, ja stiprinājuma elements novirzās no virsmas.
 • Nemēģiniet nostiprināt elementus jau esošās atverēs, izņemot gadījumus, kad to iesaka Hilti (piemēram, DX-Kwik).
 • Nemēģiniet iedzīt stiprinājuma elementus atkārtoti – traumu risks! Lietojiet jaunu stiprinājuma elementu.
 • Ja elements nav iedzīts pietiekami dziļi, to nedrīkst dzīt vēlreiz! Stiprinājuma elements var salūzt.
 • Ievērojiet nepieciešamo minimālo atstatumu līdz malām un starp stiprinājuma elementiem (skat. nodaļu "Minimālais atstatums").
 • Nekādā gadījumā neatstājiet pielādētu montāžas iekārtu bez uzraudzības.
 • Pirms tīrīšanas, servisa un apkopes darbiem, elementu vadotnes maiņas, darba pārtraukumiem, kā arī novietošanas glabāšanā vienmēr izlādējiet montāžas iekārtu (kasetni un stiprinājuma elementus).
 • Lietojiet montāžas iekārtas transportēšanai un uzglabāšanai šim nolūkam paredzēto Hilti koferi.
 • Montāžas iekārtas, kas netiek lietotas, izlādējiet un novietojiet sausā un drošā vietā, kur tām nevar piekļūt bērni.
Termiskās drošības pasākumi
 • Nepārsniedziet ieteicamo maksimālo iedzīšanas frekvenci, kas norādīta nodaļā Tehniskie parametri .
 • Ja montāžas iekārta ir pārkarsusi vai kasetnes lente deformējas vai kūst, izņemiet kasetnes lenti un ļaujiet montāžas iekārtai atdzist.
 • Nedemontējiet montāžas iekārtu, kad tā ir karsta. Ļaujiet montāžas iekārtai atdzist.
Sprādzienbīstamība, strādājot ar kasetnēm
 • Lietojiet tikai tādas kasetnes, kas ir paredzētas konkrētajai montāžas iekārtai vai akceptētas lietošanai kopā ar to.
 • Darba beigās, kā arī pirms darba pārtraukumiem un montāžas iekārtas transportēšanas izņemiet kasetnes lenti.
 • Nemēģiniet ar spēku izvilkt stiprinājuma elementus un/vai kasetni no magazīnas lentes vai montāžas iekārtas.
 • Glabājiet nelietotās kasetnes atbilstīgi montāžas iekārtām ar pulvera piedziņu paredzēto kasetņu uzglabāšanas noteikumiem (piemēram, sausā un noslēdzamā vietā, temperatūrā no 5 °C līdz 25 °C).
 • Neatstājiet nelietotās vai daļēji izlietotās kasetnes lentes nekārtīgi izmētātas nepiemērotās vietās. Savāciet izlietotās kasetņu lentes un uzglabājiet kasetņu lentes piemērotā vietā.
 • Ņemiet vērā kasetņu drošības datu lapā iekļautos norādījumus par kasetņu drošību, lietošanu un uzglabāšanu.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Displejs
 2. Bluetooth taustiņš
 3. Atiestatīšanas taustiņš (Reset)
 4. Rokturis
 5. Kasetņu ievades kanāls
 6. Jaudas regulators
 7. Grozāma vadčaula
 8. Izvades daļa (maināma)
 9. Atbalsta plāksne
 10. Magazīnas atbloķēšanas poga
 11. Pārnēsāšanas rokturis
 12. Magazīna
 13. Aktivēšanas taustiņš
 14. Kasetņu izvades atvere
 15. Sprūds

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir montāžas iekārta trapecveida profilēto skārda lokšņu nostiprināšanai pie tērauda sijām, izmantojot īpašus stiprinājuma elementus.

Varbūtējā nepareiza lietošana

Montāžas iekārtu nedrīkst lietot ugunsnedrošā vai sprādzienbīstamā vidē.
Montāžas iekārtu nedrīkst izmantot ar citām kasetnēm un citiem stiprinājuma elementiem, nekā ir paredzēts konkrētajai montāžas iekārtai.
Nedrīkst mēģināt iedzīt stiprinājuma elementus citos materiālos nekā būvkonstrukciju tērauds, tostarp jo īpaši nerūdītā tēraudā, trauslā tēraudā, čugunā vai atspertēraudā.

Drošības ierīces

Lai palielinātu iekārtas lietotāja un darba vides drošību, montāžas iekārtai ir pieckārša aizsardzība.
Virzuļa principsLādiņa enerģija tiek pārnesta uz virzuli, kura masa ar paātrinājumu iedzen naglu virsmā.
Sakarā ar virzuļa principa izmantošanu iekārta ir klasificējama kā „Low Velocity Tool“. 95 % no kinētiskās enerģijas atrodas virzulī. Tā kā virzulis iedzīšanas procesa beigās jebkurā gadījumā tiek apstādināts iekārtā, liekā enerģija paliek iekārtā. Līdz ar to pareizas lietošanas gadījumā risks izdzīt elementu cauri materiālam ar ātrumu, kas pārsniedz 100 m/s, praktiski nepastāv.
Pretnokrišanas siksnaPateicoties tam, ka aizdedzes mehānisms ir piesaistīts iekārtas piespiešanas gājienam, tikai trieciena rezultātā aizdedze neiedarbojas.
Mēlītes drošinātājsMēlītes drošinātājs garantē, ka tikai ar mēlītes nospiešanu iedzīšanas procesu nav iespējams aktivēt. Iedzīšanas process var notikt tikai tad, ja iekārta papildus tiek piespiesta pie stingras virsmas.
Piespiešanas spēka drošinātājsPateicoties piespiešanas spēka drošinātājam, ir nepieciešams vismaz 250 N liels piespiešanas spēks, respektīvi, elementa iedzīšana var notikt tikai ar pilnībā piespiestu iekārtu.
Aktivēšanas drošinātājsIekārta ir aprīkota ar aktivēšanas drošinātāju. Tas nozīmē, ka elementa iedzīšana netiek aktivēta arī tad, ja ir nospiesta mēlīte un iekārta tiek piespiesta virsmai. Tātad iedzīšana ir aktivējama tikai tad, ja iekārtu vispirms pilnībā piespiež pie stingras virsmas un tikai pēc tam nospiež mēlīti.

Minimālais atstatums un atstatums līdz malai

Veicot elementu stiprināšanu, ievērojiet minimālo atstatumu. Tās var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Ievērojiet norādījumus par lietošanu, kas iekļauti izmantojamo stiprinājuma elementu lietošanas instrukcijā, Hilti Stiprināšanas tehnikas rokasgrāmatā vai attiecīgajās vietējās Hilti 'Stiprināšanas tehnikas tehniskajās vadlīnijās'.

Servisa indikācija

Rokturī integrētā servisa indikācija sastāv no displeja, kā arī Bluetooth taustiņa un atiestatīšanas taustiņa (Reset).
Displejā ir redzama montāžas iekārtas temperatūra, lai radītu iespēju, atbilstīgi pielāgojot darba ātrumu, novērst problēmas, ko izraisa iekārtas pārkaršana.
Servisa indikācijā ir redzams iedzīto elementu skaitītājs, kā arī informācija par nepieciešamību veikt iekārtas tīrīšanu vai apkopi, tiklīdz ir sasniegtas ieprogrammētās robežvērtības.
Ar Bluetooth savienojuma palīdzību servisa indikācijā reģistrētos datus, kā arī citus parametrus (piemēram, iekārtas sērijas numuru, elementu iedzīšanas reižu skaitu vai iekārtas pēdējās apkopes datumu utt.) var izgūt, izmantojot mobilā tālruņa lietotni Hilti Connect .
Kad ir veikta tīrīšana, ar atiestatīšanas taustiņa (Reset) palīdzību tiek atiestatīts skaitītājs, lai atsāktu līdz nākamajai tīrīšanai atlikušo iedzīšanas reižu skaitīšanu.
Apkopes indikāciju, kā arī iekšējo skaitītāju līdz nākamajai apkopei atlikušo iedzīšanas reižu skaitīšanas atsākšanai atiestata Hilti servisa darbinieki pēc apkopes veikšanas.
Ar mobilā tālruņa lietotnes palīdzību iespējams aktivēt demonstrācijas režīmu, kurā 48 iedzīšanas reižu laikā lietotājs tiek iepazīstināts ar dažādiem servisa interfeisa paziņojumiem, ieskaitot informāciju par apkopes veikšanu.
Demonstrācijas režīmu var atcelt, izmantojot mobilā tālruņa lietotni. Pēc 15 minūtēm demonstrācijas režīms tiek atcelts automātiski.
Demonstrācijas režīmā indikācija neatspoguļo iekārtas faktisko stāvokli.
Elementu iedzīšana tiek uzskaitīta arī demonstrācijas režīmā, tādēļ skaitītāju rādījumi vienmēr atbilst faktiskajam skaitam.

Indikācija displejā

Servisa indikācijas displejs
Image alternative
 1. Augšējā zona
 2. Vidējā zona
 3. Apakšējā zona
Indikācija displeja augšējā zonā
Simbols
Paskaidrojums
Image alternative Tiek parādīts Bluetooth simbols, ja ir ieslēgts Bluetooth.
Image alternative Kad ir pienācis laiks veikt apkopi, parādās uzgriežņatslēgas simbols.
Apkopes veikšanai montāžas iekārta jānodod Hilti servisā.
Indikācija displeja vidējā zonā
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, ko rada pārāk augstas temperatūras izraisīta pašaizdedze! Kasetnes pašaizdedzes gadījumā lidojošas šķembas var izraisīt nāvi vai smagas traumas.
 • Ievērojiet indikācijas displejā un attiecīgos paskaidrojumus lietošanas instrukcijā.
 • Pirms darba pārtraukumiem nekavējoties izņemiet kasetnes no iekārtas.
 • Ja kasetnes nevar izņemt no iekārtas, novietojiet iekārtu un parūpējieties par to, lai līdz brīdim, kad temperatūras indikācijas rādītājs būs pārvietojies līdz galam pa kreisi, visas personas ievērotu vismaz 3 m drošības atstatumu līdz iekārtai. Nekavējoties sazinieties ar Hilti servisu.
Iekārtas temperatūra
Indikācija
Paskaidrojums
Normāla
Image alternative
Vidējā zonā tiek parādīta iekārtas temperatūra.
Šajā gadījumā iekārtas temperatūra atrodas normālā diapazonā.
Augsta
Image alternative
Iekārtas temperatūra ir augsta. Pašaizdedzes risks! Samaziniet iedzīšanas ātrumu, lai nodrošinātu temperatūras pazemināšanos un atgriešanos vidējā diapazonā.
Pārāk augsta
Image alternative
Iekārtas temperatūra ir ārkārtīgi augsta. Pašaizdedzes risks! Brīdinājuma zīme norāda, ka kasetne var aizdegties priekšlaicīgi un elementu sloksne var izkust, ja kasetnes sloksne vai elementu sloksne iekārtā nekustas.
 • Pārtrauciet darbu ar izstrādājumu. Atsāciet darbu tikai tad, kad temperatūra ir atgriezusies normālā diapazonā.
Indikācija displeja apakšējā zonā
Indikācija
Paskaidrojums
Image alternative Apakšā, kreisajā pusē ir redzama stabiņa indikācija, kuru veido 1 līdz 7 segmenti, kas atbilst skaitītāja rādījumam un parāda līdz iekārtas nākošai tīrīšanai atlikušo laiku.
Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā tīrīšana nav jāveic.
Image alternative Ja redzami 7 segmenti, tas nozīmē, ka tīrīšana jāveic tuvākajā laikā.
Image alternative Ir sasniegts maksimālais iedzīšanas reižu skaits, jāveic iekārtas tīrīšana.
Image alternative Melnais kvadrāts labajā apakšējā malā informē, ka ir aktivēts demonstrācijas režīms. Šādā gadījumā indikācija neatspoguļo iekārtas faktisko stāvokli.
Demonstrācijas režīmu var aktivēt, izmantojot mobilā tālruņa lietotni Hilti Connect . Pēc 15 minūtēm demonstrācijas režīms tiek automātiski atcelts.

Bluetooth®

Vārdiskā preču zīme Bluetooth ®, kā arī grafiskās preču zīmes (logotipi) ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. Jebkādu šo vārdisko / grafisko preču zīmju izmantošanu akciju sabiedrība Hilti veic tikai saskaņā ar licenci.

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Šis izstrādājums ir aprīkots ar Bluetooth ® Low Energy Module, kas nodrošina iespēju pārbaudīt iekārtas statusu, kā arī nosūtīt iestatījumus un datus ar Bluetooth ® radiosakaru tehnoloģijas palīdzību, izmantojot bezvadu datu pārnesi starp diviem ar Bluetooth saderīgiem izstrādājumiem, starp kuriem ir izveidota tuva attāluma bezvadu komunikācija. Šis izstrādājums ir konstruēts tā, lai nodrošinātu komunikāciju un datu pārnesi ar mobilo tālruņu un Hilti vārtejas mezglu starpniecību. Iekārta var nosūtīt tādus raksturīgos datus kā uztverošās galaierīces atrašanās vieta, darbības ilgums un lietošanas reižu kopējais skaits noteiktā laika intervālā, pievienojot nosūtīšanas laika zīmogu. Informācija par pieejamajām savienojumu izveides funkcijām ir atrodama attiecīgajā Hilti lietotnē (aplikācijā) vai izmantojamās iekārtas lietošanas instrukcijā.

Datu pārnese ar Bluetooth®

Nosūtīšanas intervāls var mainīties atkarībā no iekārtai pieejamajiem enerģijas avotiem. Darbības rādiuss var ievērojami atšķirties un ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem, tostarp izmantojamās uztveršanas ierīces. Slēgtās telpās un vietās, kur jāšķērso norobežojoši metāla elementi (piemēram, sienas, plaukti, koferi u.c.), Bluetooth ® darbības rādiuss var būtiski samazināties. Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem iekārtas atpazīšanai var būt nepieciešami vairāki pārraidīšanas intervāli.
Ja iekārta netiek atpazīta, pārbaudiet:
vai attālums līdz mobilajai galaierīcei nav pārāk liels?
→ Samaziniet atstatumu starp mobilo galaierīci un iekārtu.

Lietotnes instalācija un iestatīšana

Lai varētu izmantot savienošanas funkcijas, vispirms jāinstalē atbilstīgā Hilti lietotne.
(1.) Lejupielādējiet lietotni no attiecīgā lietotņu veikala (Apple App Store, Google Play Store).
Priekšnoteikums ir izveidots lietotāja konts attiecīgajā lietotņu veikalā.
(2.) Pēc lietotnes pirmās palaides, lūdzu, ieejiet un reģistrējieties, izmantojot savu kontu.
(3.) Jūsu mobilās galaierīces displejā būs redzamas visas turpmākās darbības, kas nepieciešamas savienojuma izveidei starp iekārtu un jūsu mobilo galaierīci.
Vispirms izpildiet visus apmācības soļus. Tādējādi jūs iegūsiet labāku pārskatu par savienojuma izveides procesu un savienošanas funkciju izmantošanu.

Prasības attiecībā uz kasetnēm

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, ko rada negaidīta eksplozija! Ja kasetnes neatbilst minimālajām drošības prasībām, var veidoties nesadeguša pulvera nogulsnējumi. Tie var pēkšņi eksplodēt un nopietni savainot iekārtas lietotāju un citas tuvumā esošās personas.
 • Lietojiet tikai un vienīgi tādas kasetnes, kas atbilst jūsu atrašanās vietā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām drošības prasībām!
 • Ievērojiet apkopes intervālus un regulāri uzdodiet Hilti-Service veikt montāžas iekārtas tīrīšanu!
Lietojiet tikai šajā tabulā norādītās Hilti kasetnes DX vai citas piemērotas kasetnes, kas atbilst minimālajām drošības prasībām:
 • ES un EFTA valstīs kasetnēm jāatbilst CE sertifikācijas prasībām un jābūt marķētām ar CE marķējuma zīmi.
 • Apvienotajā Karalistē kasetnēm jāatbilst UKCA sertifikācijas prasībām un jābūt marķētām ar UKCA marķējuma zīmi.
 • ASV ir spēkā prasība, ka kasetnēm jāatbilst ANSI A10.3-2020 noteikumiem.
 • Valstīs, kas pievienojušās C.I.P., taču neatrodas Eiropā, attiecīgās montāžas iekārtas DX lietošanai ir nepieciešama C.I.P. atļauja.
 • Pārējās valstīs kasetnēm jābūt izturējušām standartā EN 16264 paredzēto bezatlikumu pārbaudi un jābūt izsniegtai atbilstīgai ražotāja deklarācijai.
Kasetnes
Artikula numurs
Pasūtījumā norādāmais nosaukums
Piezīme
2128213
6.8/18 M40 melnā krāsā
ļoti spēcīgs
2128211
6.8/18 M40 sarkanā krāsā
spēcīgs

Piegādes komplektācija

Montāžas iekārta, koferis, tīrīšanas komplekts, skrāpis, iebīdītājs, Hilti aerosols, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group .

Tehniskie parametri

Iekārtas dati


DX 9–ENP
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01
12,5 kg
Izmēri (garums × platums × augstums)
985 mm × 365 mm × 175 mm
Magazīnas ietilpība
40 naglas / 40 kasetnes
Izmantojamās kasetnes
6.8/18 M40 sarkana, melna, zila
Izmantojamie stiprinājuma elementi
X‑ENP 19
Iedzīšanas frekvence
1 200 apgr./h
Tērauda pamatmateriāla biezums
≥ 6 mm
Piespiešanas gājiens
89 mm
Piespiešanas spēks
≥ 250 N … < 330 N
Lietošanas temperatūra (apkārtējā temperatūra)
−15 ℃ … 50 ℃

Informācija par troksni

Norādītie skaņas parametri ir noteikti pie šādiem pamatnosacījumiem:
Skaņas mērījumu pamatnosacījumi
Stiprinājuma elementu iedzīšanas iekārta
DX 9–ENP
Modelis
Sērija
Kalibrs
6.8/18 melna
Jaudas iestatījums
4
Lietošana
Stiprināšana pie tērauda loksnes (cietība pēc Brineļa 610 N/mm2) ar X‑ENP‑19 L15MXR
Informācija par troksni saskaņā ar EN 15895
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
103 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
2 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
113 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
2 dB(A)
Maksimālais skaņas spiediena līmenis (LpC, peak)
137 dB(C)
Maksimālā skaņas spiediena pielaide (KpCpeak)
2 dB(C)

Vibrācija

Saskaņā ar 2006/42/EC norādāmais svārstību lielums nepārsniedz 2,5 m/s².

Sagatavošanās darbam

Stiprinājuma elementu pozīcijas noteikšana

Lai novērstu kļūdainu iedzīšanu, rīkojieties šādi:
 • Novietojot profilētās skārda loksnes uz tērauda sijām, ar ūdensizturīgu zīmuli atzīmējiet zonu, kurā var tikt iedzīti stiprinājuma elementi.
  Rīkojieties tāpat ar katru profilēto skārda loksni. Nepietiek ar to, ka tiek atzīmēti sijas sākuma un beigu punkti un pēc tam starp tiem novilkta taisna līnija, jo siju konstrukcija var būt liekta.

Montāžas iekārtas darba gatavības pārbaude

Šī pārbaude vienmēr jāveic tieši pirms montāžas iekārtas lietošanas, kā arī tad, kad iekārta ir atkārtoti samontēta pēc tīrīšanas vai regulārās virzuļa un virzuļa fiksatora pārbaudes.
 1. Pārliecinieties, ka iekārtā neatrodas kasetnes aptvere vai elementu aptvere .
Image alternative
 1. Pārbaudiet, vai montāžas iekārtai nav redzamu bojājumu, jo īpaši attēlā parādītajās daļās.
  Rezultāts Ja ir redzami bojājumi
  • Nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.
 1. Piespiediet iekārtu tik daudz, līdz jūs sajūtat manāmu pretestību, un pārbaudiet piespiedējtapas pozīciju.
  Rezultāts 1 / 2Piespiedējtapa nav nospiesta, piespiedējtapas atspere nav saspiesta.
  Iekārta nav atpazinusi naglu, tādēļ to nav iespējams piespiest. Iekārta darbojas pareizi.
  Rezultāts 2 / 2Piespiedējtapa nav nospiesta, piespiedējtapas atspere nav saspiesta, nospiežot aktivēšanas taustiņus, ir dzirdams klikšķis.
  Iespējams, ir iestrēdzis bīdnis. Iekārta jāiztīra vēlreiz un jāatkārto pārbaude. Ja problēma joprojām saglabājas, iekārta jānodod Hilti servisā remonta veikšanai.
 2. Atbrīvojiet iekārtu.
 3. Ielādējiet elementu aptveri, bet neielādējiet kasetnes aptveri .
 4. Vēlreiz piespiediet iekārtu un pārbaudiet, vai aktivēšanas taustiņu nospiešana izraisa dzirdamu klikšķi.
  Rezultāts 1 / 3Iekārtu nav iespējams pilnībā piespiest, aktivēšana nav iespējama.
  • Pārliecinieties, ka ir aizvērta grozāmā vadčaula. Ja nepieciešams, līdz galam pagrieziet vadčaulu pa kreisi.
  • Pārbaudiet bīdņa pozīciju. Ja bīdnis nav ievērojami pārvietots pa kreisi, nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.
  Rezultāts 2 / 3Iekārtu ir iespējams pilnībā piespiest (piespiedējtapas atspere ir pilnībā saspiesta), nospiežot aktivēšanas taustiņus, ir dzirdams klikšķis.
  Iekārtas naglu detektors darbojas nevainojami, iekārtu var lietot.
  Rezultāts 3 / 3Iekārtu ir iespējams pilnībā piespiest (piespiedējtapas atspere ir pilnībā saspiesta), taču, nospiežot aktivēšanas taustiņus, nav dzirdams klikšķis.
  • Nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.

Elementu sloksnes ielāde

Image alternative
 1. No augšpuses iebīdiet 4 elementu sloksnes magazīnā.
  Materiāls
  Stiprinājuma elementi
  X‑ENP 19
 2. Piespiediet pēdējo elementu sloksni tā, lai būtu vienā līmenī ar magazīnu.

Kasetnes sloksnes ielāde

Image alternative
 1. No augšpuses iebīdiet kasetnes sloksni kasetņu ievades kanālā.
  Materiāls
  Kasetne 6.8/18 M40 sarkana, melna, zila (skat. stiprinājuma elementu lietošanas instrukcijā ietvertos ieteikumus par kasetnēm)
 2. Iespiediet kasetnes sloksni kasetņu ievades kanālā, līdz tā atrodas vienā līmenī ar kasetņu ievades kanāla augšējo virsmu.

Grozāmās vadčaulas atvēršana

Gadījumā, ja montāžas iekārta iestrēgst, jūs varat piekļūt sprūdam, lai novērstu varbūtējo iestrēgšanas cēloni.
Image alternative
 • Līdz galam pagrieziet vadčaulu. Ja nepieciešams, izmantojiet skrāpi vai kādu citu instrumentu.

Grozāmās vadčaulas aizvēršana

Ja grozāmā vadčaula nav aizvērta, montāžas iekārtu nav iespējams pilnībā piespiest pie virsmas, tādēļ tā nespēj darboties.
Image alternative
 1. Pārbaudiet, vai ir aizvērta sprauga iekārtas priekšpusē.
  • Sprauga nav pilnībā aizvērta.
 2. Līdz galam pagrieziet vadčaulu. Ja nepieciešams, izmantojiet skrāpi vai kādu citu instrumentu.

Lietošana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nejaušas aktivēšanas gadījumā! Uzlādēta montāžas iekārta jebkurā brīdī var tikt aktivēta. Nejauša elementu iedzīšanas aktivēšana var apdraudēt jūs un citas personas.
 • Pirms darba pārtraukumiem vienmēr izlādējiet montāžas iekārtu (kasetnes un stiprinājuma elementus).
 • Pirms jebkādiem apkopes, tīrīšanas un aprīkojuma maiņas darbiem nodrošiniet, lai montāžas iekārtā neatrastos kasetnes un stiprinājuma elementi.
BRĪDINĀJUMS!
Apdraudējums, ko rada karstas virsmas! Darbības laikā montāžas iekārta var spēcīgi sakarst.
 • Lietojiet aizsargcimdus.
Ja kasetnes lentes pretestība ir neparasti liela, pārbaudiet, vai kasetnes lente ir saderīga ar šo montāžas iekārtu.
Veicot darbus, kuru laikā var rasties lidojošas šķembas, vienmēr lietojiet aizsarguzmavu.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā lietošanas instrukcijā un uz izstrādājuma.
Norādījumi par lietošanu drošību
Piemēra attēls
Apraksts
Image alternative Nespiediet montāžas iekārtu pret ķermeņa daļām!
Piespiežot montāžas iekārtu pie kādas ķermeņa daļas (piemēram, rokas), montāžas iekārta var tikt aktivēta. Tas rada risku, ka elements tiks iedzīts ķermenī.
Image alternative Neatvelciet magazīnu vai citas elementu vadotnes atpakaļ ar roku!
Elementu vadotnes atvilkšana ar roku var izraisīt montāžas iekārtas aktivēšanu. Tas rada risku, ka elements tiks iedzīts ķermenī.

Stiprinājuma elementu iedzīšana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Ja iekārtas ir ārkārtīgi karsta (skat. servisa indikāciju), karstuma iedarbība var izraisīt kasetnes aizdedzi, kā rezultātā iespējama šķembu lidošana.
 • Pirms darba pārtraukumiem nekavējoties izņemiet kasetnes no iekārtas.
 • Ja kasetnes nevar izņemt no iekārtas, novietojiet iekārtu un parūpējieties par to, lai līdz brīdim, kad temperatūras indikācijas rādītājs būs pārvietojies līdz galam pa kreisi, visas personas ievērotu vismaz 3 m drošības atstatumu līdz iekārtai. Nekavējoties sazinieties ar Hilti servisu.
Image alternative
 1. Pilnībā un taisnā leņķī piespiediet iekārtu pie darba virsmas.
 2. Nospiediet aktivēšanas taustiņus uz roktura.
  Ja iedzīšanu nav iespējams aktivēt, pārbaudiet, vai ir ielādēta kasetnes aptvere un magazīnā atrodas pietiekams skaits stiprinājuma elementu.
  Ja atlikušo stiprinājuma elementu skaits magazīnā ir mazāks nekā 15, tie netiek pārvietoti uz priekšu. Šādā gadījumā vispirms ir jāievieto magazīnā jauna elementu aptvere.
 3. Novietojiet iekārtu nākamā stiprinājuma elementa iedzīšanas vietā un atkārtojiet aprakstītās darbības. Ņemiet vērā arī displeja indikāciju.
  Lai pareizi iestatītu iekārtas jaudu un nodrošinātu nevainojamu iedzīšanas procesu, naglu izvirzījums jāpārbauda darba sākumā, uzreiz pēc pirmajām iedzīšanas reizēm, kā arī pēc tam ar regulāriem intervāliem.

Naglu izvirzījuma pārbaude

 1. Pārbaudiet naglu izvirzījumu ar kalibru.
Image alternative
Rezultāts 1 / 3
 • Naglu izvirzījums ir uzdotajā diapazonā.
Iekārtas jauda ir iestatīta pareizi. Pārbaude ir pabeigta.
Image alternative
Rezultāts 2 / 3
 • Naglu izvirzījums ir pārāk liels.
 • Lai palielinātu jaudu, pagrieziet jaudas regulatoru pozīcijā, kas atbilst par vienu pakāpi augstākam iestatījumam.
 • Ja jaudas regulators ir pagriezts līdz galējai augšējai pozīcijai, lietojiet iedzīšanai spēcīgāka tipa kasetnes, ja tādas ir pieejamas.
Image alternative
Rezultāts 3 / 3
 • Naglu izvirzījums ir nepietiekams.
 • Lai samazinātu jaudu, pagrieziet jaudas regulatoru pozīcijā, kas atbilst par vienu pakāpi zemākam iestatījumam.
 • Ja jaudas regulators ir pagriezts līdz galējai apakšējai pozīcijai, lietojiet iedzīšanai vājāka tipa kasetnes, ja tādas ir pieejamas.
 1. Iedzeniet nākamo elementu.
 2. Atkārtojiet iepriekš minētās darbības, līdz ir sasniegts pareizs naglu izvirzījums.

Jaudas iestatīšana

Image alternative
 • Lai iestatītu nepieciešamo jaudu, pagrieziet jaudas regulatoru.
  • Tiek parādīts aktuālais jaudas iestatījums.

Kasetnes izņemšana no iekārtas

Image alternative
 1. Pabīdiet kasetnes aptveri padeves virzienā tik tālu uz priekšu, cik vien iespējams.
 2. Izvelciet kasetnes sloksni no kasetņu izvades atveres.

Stiprinājuma elementu izņemšana no iekārtas

Stiprinājuma elementi parasti var palikt iekārtā, un to izņemšana, piemēram, darba beigās, nav nepieciešama.
Image alternative
 1. Pārliecinieties, ka iepriekš no iekārtas ir izņemtas kasetnes.
 2. Novietojiet iekārtu uz roktura.
 3. Nospiediet sarkano fiksatoru pie magazīnas ieejas un ļaujiet naglu aptverei izslīdēt no magazīnas.
 4. Turot nospiestu atduri, izvelciet naglu aptveri no iekārtas.
  • Ja naglu aptvere nav izvirzīta no atbalsta plāksnes, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.
 5. Paceliet iekārtu lietošanas pozīcijā.
 6. Nospiediet atduri.
 7. Atkārtoti aktivējiet iekārtu, līdz naglu aptvere tiek izbīdīta no iekārtas.

Apkope un uzturēšana

Virzuļa un virzuļa fiksatora pārbaude un, ja nepieciešams, nomaiņa

Kļūdaina iedzīšana var izraisīt virzuļa iestrēgšanu virzuļa fiksatorā. Ja virzulis cieši iestrēgst virzuļa fiksatorā, tas nozīmē, ka abi šie komponenti savu laiku ir nokalpojuši. Šādā gadījumā atkārtota iedzīšana vairs nav iespējama.
Virzuļa un virzuļa fiksatora pārbaudes jāveic ar regulāriem intervāliem, taču ne retāk kā vienu reizi dienā.
 1. Demontējiet atbalsta plāksni.
Image alternative
 1. Izvelciet kasetnes virzuli no virzuļa vadotnes.
 2. Izvelciet virzuļa fiksatoru (ja nepieciešams, ar virzuļa palīdzību) no atbalsta plāksnes.
 3. Pārbaudiet, vai virzulis un virzuļa fiksators nav bojāti. Pārbaudiet, vai virzulis nav saliekts, paripinot to pa gludu virsmu.
  Nelietojiet nodilušus virzuļus un neveiciet ar virzuli nekādas manipulācijas.
  Ņemiet vērā svarīgu iekārtas daļu nodiluma kritērijus, kas aprakstīti nodaļā "Apkope un uzturēšana".
  Rezultāts Konstatējami bojājumi vai virzuļa saliekšanās un/vai iestrēgšanas virzuļa fiksatorā
  • Nomainiet virzuli un virzuļa fiksatoru kā vienotu komplektu.
 4. Pavelciet sprūdu un stingri turiet to. Iebīdiet virzuli, līdz virzuļa smaile vairs nav izvirzīta pāri iekārtas malai, un atlaidiet sprūdu.
 5. Ievietojiet virzuļa fiksatoru (ar gumiju uz priekšpusi) atbalsta plāksnē.
 1. Piemontējiet atbalsta plāksni.

Atbalsta plāksnes demontāža

Image alternative
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Iekārtā var notikt kasetnes aizdedze.
 • Pirms veikt turpmāk aprakstītos darbus ar iekārtu, pārliecinieties, ka no iekārtas ir izņemtas visas kasetnes.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Apdedzināšanās risks! Konstrukcijas daļas pēc iekārtas lietošanas var būt ļoti karstas.
 • Ja nepieciešams veikt apkopes darbus, kamēr iekārta vēl nav pietiekami atdzisusi, obligāti valkājiet aizsargcimdus.
 1. Novietojiet iekārtu uz roktura.
 2. Nospiediet magazīnas atbloķēšanas pogu (sarkano taustiņu) pie magazīnas un ļaujiet magazīnai slīdēt uz leju.
 3. Pagrieziet atbalsta plāksni pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, līdz savienojums atbrīvojas.
 4. Noceliet atbalsta plāksni.

Atbalsta plāksnes montāža

Image alternative
 1. Pārliecinieties, ka virzuļa fiksators ir pareizi ievietots atbalsta plāksnē un virzuļa vadotnes un virzuļa novietojums iekārtā ir pareizs.
 2. Spiediet atbalsta plāksni pret vītni.
 3. Līdz galam pagrieziet atbalsta plāksni pulksteņrādītāja kustības virzienā.
 4. Pagrieziet atbalsta plāksni atpakaļ līdz sākotnējai pozīcijai pāri magazīnai.
 5. Pabīdiet magazīnu atpakaļ, līdz tā nofiksējas atbalsta plāksnē.

Montāžas iekārtas tīrīšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Iekārtā var notikt kasetnes aizdedze.
 • Pirms veikt turpmāk aprakstītos darbus ar iekārtu, pārliecinieties, ka no iekārtas ir izņemtas visas kasetnes.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Apdedzināšanās risks! Konstrukcijas daļas pēc iekārtas lietošanas var būt ļoti karstas.
 • Ja nepieciešams veikt apkopes darbus, kamēr iekārta vēl nav pietiekami atdzisusi, obligāti valkājiet aizsargcimdus.
 1. Demontējiet atbalsta plāksni.
Image alternative
 1. Pavelciet sprūdu uz ārpusi un stingri turiet to. Izvelciet virzuli no virzuļa vadotnes un pēc tam atlaidiet sprūdu.
 2. Izvelciet virzuļa fiksatoru no atbalsta plāksnes. Ja nepieciešams, ar sviras efekta palīdzību izceliet virzuļa fiksatoru kopā ar virzuli no atbalsta plāksnes.
 3. Pavelciet sprūdu uz ārpusi un stingri turiet to. Virzienā uz augšu izvelciet virzuli no virzuļa vadotnes un pēc tam atlaidiet sprūdu.
 4. Iztīriet iekārtu no iekšpuses. Pēc tam novietojiet iekārtu otrādi un izdauziet to, lai no iekārtas izbirtu netīrumi.
 5. Notīriet virzuļa vadotnes virsmas (skat. iezīmēto zonu) ar lielo virsti, kas pieejama kā papildaprīkojums.
 6. Izmantojot mazo, apaļo birsti, notīriet kasetnes atbalsta virsmas un iztīriet blakus esošās horizontālās atveres, kas paredzētas regulēšanas tapai.
 7. Izmantojot tievo, apaļo birsti, iztīriet kasetņu kanālu.
 8. Ieeļļojiet naglu slokšņu vadotnes kustīgo elementu ar Hilti aerosolu.
  Lietojot citas smērvielas, iespējams sabojāt gumijas daļas, jo īpaši virzuļa fiksatoru. Turklāt citas smērvielas var sajaukties ar iekārtā palikušajiem putekļiem un izraisīt nogulsnējumu veidošanos.
 9. No augšpuses iebīdiet virzuļa vadotni iekārtā, līdz sprūds nofiksējas.
 10. Pavelciet sprūdu un stingri turiet to. Iebīdiet virzuli, līdz virzuļa smaile vairs nav izvirzīta pāri iekārtas malai, un atlaidiet sprūdu.
 11. Ievietojiet virzuļa fiksatoru (ar gumiju uz priekšpusi) atbalsta plāksnē.
 12. Piemontējiet atbalsta plāksni.
 13. Vismaz 1 sekundi turiet nospiestu atiestatīšanas taustiņu (Reset), lai atiestatītu skaitītāju, kas uzskaita iedzīšanas reizes līdz nākamajai tīrīšanai.
 14. Pārbaudiet, vai montāžas iekārta ir darba gatavībā.

Nodilumdaļu nomaiņas kritēriji

Virzuļa un virzuļa fiksatora nodiluma kritēriji
Stāvoklis
Piemēra attēls
Piezīme
Jaunā stāvoklī
Image alternative
Nodilušā stāvoklī
Virzulis un virzuļa fiksators vienmēr jāmaina kopā.
Image alternative Pie virzuļa smailes ir redzami materiāla izlūzumi.
Image alternative Virzulis ir vismaz 3 mm dziļi izdeldējis virzuļa fiksatoru.
Izvades daļas nodiluma kritēriji
Stāvoklis
Piemēra attēls
Piezīme
Jaunā stāvoklī
Image alternative
Nodilušā stāvoklī
Nomaiņa Hilti servisā
Image alternative Ir izlūzis materiāls.

Traucējumu diagnostika

Traucējumu novēršana aizdedzes kļūmes vai nenotikušas aizdedzes gadījumā

 • Piespiediet iekārtu pie darba virsmas un aktivējiet iedzīšanu.
  • Ir dzirdams klikšķis, taču kasetnes aizdedze nenotiek.
   • Noņemiet iekārtu no darba virsmas. Nevērsiet iekārtu pret sevi vai citiem cilvēkiem.
   • Ar roku pabīdiet kasetnes sloksni kasetnes pievades pusē par vienu pozīciju uz priekšu un ar roku pavelciet kasetnes sloksni kasetnes izvades atveres pusē par vienu pozīciju uz priekšu.
   • Izlietojiet atlikušās kasetnes sloksnes pozīcijas. izņemiet izlietoto kasetnes sloksni un utilizējiet to tā, lai nebūtu iespējama atkārtota vai nesankcionēta izmantošana.

Traucējumu novēršana iekārtas nobloķēšanās gadījumā

BRĪDINĀJUMS!
Eksplozijas risks! Nepareiza rīcība ar kasetnēm var izraisīt to aizdedzi.
 • Nemēģiniet ar spēku izvilkt kasetnes no montāžas iekārtas vai kasetnes lentes.
 1. Vertikāli spiediet iekārtu pie izturīgas virsmas, nospiediet aktivēšanas taustiņus un ieklausieties radītajā troksnī.
  Rezultāts 1 / 2Notiek kasetnes aizdedze vai atskan labi sadzirdams klikšķis.
  • Kasetņu atbalstā tagad nav aizdedzei gatavas kasetnes.
  • Turpiniet traucējumu novēršanu ar nākamo darbību.
  Rezultāts 2 / 2Kasetnes aizdedze nenotiek, arī klikšķis nav dzirdams. Iespējams, ka iekārtā atrodas aizdedzei gatava kasetne, taču bojājuma tās dēļ aizdedze nenotika.
  • UZMANĪBU! Pārliecinieties, ka iekārtas izvades daļa nav pavērsta pret citām personām.
  • Nepakļaujiet iekārtu spēcīgiem triecieniem.
  • Turpiniet traucējumu novēršanu ar nākamo darbību.
 2. Saspiediet iekārtu kopā par dažiem milimetriem un atveriet grozāmo vadčaulu.
  • Sprūds tagad ir pieejams un ļauj atvērt iekārtu.
 3. Pavelciet sprūdu uz ārpusi un stingri turiet to. Ja iekārta neatbīdās, mēģiniet to atvilkt, pieliekot parastu muskuļu spēku.
  • UZMANĪBU! Pārliecinieties, ka iekārtas izvades daļa nav pavērsta pret citām personām.
  Rezultāts 1 / 2Iekārtu ir iespējams atvilkt.
  • Turpiniet traucējumu novēršanu ar nākamo darbību.
  Rezultāts 2 / 2Iekārtu nav iespējams atvilkt.
  • Beidziet darbu un novietojiet iekārtu drošā vietā.
  • Nodrošiniet iekārtu pret citu personu piekļuvi.
  • Nekavējoties sazinieties ar Hilti servisu.
 4. Izņemiet kasetnes no iekārtas.
 5. Demontējiet atbalsta plāksni.
 6. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, nomainiet virzuli un virzuļa fiksatoru.
 7. Veiciet montāžas iekārtas tīrīšanu.
 8. Aizveriet grozāmo vadčaulu.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Netiek pārvietota kasetne
Kasetnes sloksne ir bojāta
 • Nomainiet kasetnes sloksni. Nemēģiniet izņemt kasetnes vai kasetnes sloksnes ar spēku.
Iekārta ir bojāta
 • Vērsieties Hilti servisā.
Nav iespējams izņemt kasetnes sloksni
Iekārta ir bojāta
 • Vērsieties Hilti servisā.
Aizdedze nenotiek
Aizdedzes kļūme
Kasetnes sloksne ir tukša
 • Izņemiet kasetņu aptveri no iekārtas.
 • Ievietojiet jaunu kasetnes sloksni.
Iekārtā ir mazāk nekā 15 elementu
 • Ielādējiet jaunas elementu sloksnes.
Iekārta nav pietiekami spēcīgi piespiesta pie virsmas.
 • Piespiediet iekārtu vēlreiz un pēc tam aktivējiet iedzīšanu.
Traucēta elementu kustība
 • Pārbaudiet elementu slokšņu kustīgumu.
 • Izņemiet bojāto elementu sloksni vai elementu sloksni ar bojātiem elementiem.
Iekārta ir pārāk netīra
 • Veiciet iekārtas tīrīšanu.
Nepiemērotas kasetnes
 • Vērsieties Hilti servisā.
 • Nemēģiniet izņemt kasetnes vai kasetnes sloksnes ar spēku.
Iekārta ir bojāta
 • Vērsieties Hilti servisā.
Image alternative
Nepietiekams naglas izvirzījums
Elements iedzīts blakus balstam
 • Atzīmējiet balsta novietojumu un atkārtojiet iedzīšanu.
Pārāk liela jauda
 • Samaziniet jaudu (jaudas iestatījumu) vai izmantojiet kasetnes ar mazāku enerģiju, ja tādas ir pieejamas.
Virzulis ir nodilis
 • Vienlaikus nomainiet virzuli un virzuļa fiksatoru.
Tiek lietots nepareizs virzulis
 • Nodrošiniet pareizu virzuļa un stiprinājuma elementa kombināciju.
Image alternative
Skārds novietots atstatus no profila.
Skārds novietots atstatus no profila
 • Nepieļaujiet atstarpes veidošanos starp profilu un balstu vai nofiksējiet balstu pareizā pusē.
Image alternative
Skārds ir deformējies
Nav balsta kā pamatvirsmas
 • Pirms veikt iedzīšanu, atzīmējiet pareizo balsta vietu.
Image alternative
Pārāk liels naglas izvirzījums
Elements atrodas pārāk tuvu balsta malai
 • Atzīmējiet balsta novietojumu un atkārtojiet iedzīšanu.
Nepietiekama jauda
 • Palieliniet jaudu (jaudas iestatījumu) vai izmantojiet kasetnes ar lielāku enerģiju, ja tādas ir pieejamas.
Iekārta ir pārāk netīra
 • Veiciet iekārtas tīrīšanu.
Virzulis ir salūzis
 • Vienlaikus nomainiet virzuli un virzuļa fiksatoru.
Iekārta ir bojāta
 • Vērsieties Hilti servisā.
Cirpes izraisīti stiprinājuma elementa lūzumi
Elements ir nostiprināts uz balsta pārejas
 • Atzīmējiet balsta pārejas novietojumu un veiciet atkārtotu iedzīšanu blakus.
Palielināts pamatvirsmas biezums un/vai pamatvirsmas stiprība
 • Palieliniet jaudu (jaudas iestatījumu) vai izmantojiet kasetnes ar lielāku enerģiju, ja tādas ir pieejamas.
 • Ja stiprinājuma elementu arī ar pilnu jaudu nav iespējams iedzīt pareizi, attiecīgais lietojums ir nepiemērots. Vērsieties Hilti servisā.
Iekārta neatbīdās
Virzulis iestrēgst virzuļa fiksatorā
Iekārta ir pārāk netīra
 • Veiciet iekārtas tīrīšanu.
Virzuļa vadotne ir pārāk netīra
Elements nav iedzīts
Nav iemontēts virzulis
 • Ievietojiet virzuli iekārtā.
Virzulis ir salūzis
 • Vienlaikus nomainiet virzuli un virzuļa fiksatoru.
Tapu vadotne pārāk netīra
 • Notīriet atbalsta plāksni un tai pievienotās daļas ar šim nolūkam paredzētajām birstēm.
Elementi ir iestrēguši tapu vadotnē
 • Vispirms izņemiet kasetnes sloksni un pēc tam izņemiet iestrēgušo elementu.
 • Novērsiet cirpes izraisītus stiprinājuma elementu lūzumus. Izvairieties no iedzīšanas blakus balstam vai turpmāk labāk iezīmējiet to novietojumu.
Atbalsta plāksni nav iespējams pilnībā uzskrūvēt.
Virzuļa fiksators ievietots otrādi
Netīra virzuļa vadotne aiz savienojuma vītnes
 • Iztīriet virzuļa vadotni
 • Ieeļļojiet savienojuma vītni.
Iekārtu nav iespējams pilnībā piespiest
Nav kārtīgi aizvērta grozāmā vadčaula
Naglu detektoru ir bloķēts
 • Notīriet atbalsta plāksni un izņemiet visus svešķermeņus. Raugieties, lai būtu nodrošināta pietiekama elementu sloksnes vadotnes eļļošana ar Hilti aerosolu.
Naglu detektora daļa salūzusi
Iekārtā nav ielādēti stiprinājuma elementi
 • Ielādējiet stiprinājuma elementus iekārtā.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

Papildinformācija

Image alternative
Papildinformācija par lietošanu, tehniku, vides aizsardzību un materiālu otrreizējo pārstrādi ir pieejama, izmantojot šādu saiti: qr.hilti.com/manual?id=2241307
Šī saite QR koda veidā ir iekļauta arī dokumentācijas beigās.