Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [120 KB]

Hilti Li-Ion Akku

Norādījumi par drošību un lietošanu

Norādījumi par drošību un lietošanu

Šajā dokumentācijā ar jēdzienu "akumulators" tiek apzīmēti daudzreiz uzlādējami Hilti litija jonu akumulatori, kas sastāv no vairākiem litija jonu elementiem. Tie ir paredzēti Hilti elektroiekārtām, un tos drīkst lietot tikai kopā ar tām. Izmantojiet tikai oriģinālos Hilti akumulatorus!
Hilti akumulatori ir izgatavoti atbilstīgi aktuālajam tehnikas attīstības līmenim un aprīkoti ar elementu kontroles un elementu aizsardzības sistēmām.

Apraksts

Akumulatorus veidojošie elementi satur enerģiju akumulējošus litija jonu materiālus, kas nodrošina lielu specifisko enerģijas blīvumu. Atšķirībā no NiMH un NiCd akumulatoriem litija jonu akumulatoriem piemīt ļoti neliels atmiņas efekts, taču tie ārkārtīgi jutīgi reaģē uz spēka iedarbību, pārmērīgu izlādi vai augstu temperatūru. Skat. Drošība
Izstrādājumus, ko atļauts lietot kopā ar mūsu akumulatoriem, jūs atradīsiet Hilti Store vai tīmekļvietnē:
www.hilti.group | ASV: www.hilti.com .

Drošība

BRĪDINĀJUMS!
Apdraudējums, ko rada nosacījumiem neatbilstīga lietošana! Akumulators var tikt sabojāts.
 • Rīkojieties ar baterijām piesardzīgi un rūpīgi, lai nepieļautu to bojājumus un veselībai bīstamu šķidrumu izplūdi, kas var radīt nopietnu kaitējumu jūsu veselībai! Ievērojiet turpmāk izklāstītos norādījumus par pasākumiem, kas jāveic, lai litija jonu akumulatoru lietošana būtu droša. Norādījumu neievērošanas rezultāts var būt ādas kairinājumu rašanās, smagas korozīvas traumas, ķīmiskie apdegumi, ugunsgrēks vai eksplozija.
 • Nekādā gadījumā nedrīkst veikt akumulatoru pārveidi vai citas neatļautas manipulācijas!
 • Nekādā gadījumā nelietojiet atjaunotas vai remontētas baterijas, kuru izmantošanu nav atļāvis Hilti serviss.
 • Nemēģiniet izmantot vai uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecienam, krituši no vairāk nekā viena metra augstuma vai ir citā veidā bojāti. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoram nav konstatējamas bojājumu pazīmes, piemēram, iespiedumi, iegriezumi vai caurdūrumi.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu elektroiekārtu kā instrumentu sišanai.
 • Nepieļaujiet no akumulatora izplūdušā šķidruma iekļūšanu acīs vai saskari ar ādu!
 • Skat. Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
 • No bojātiem akumulatoriem var izplūst šķidrums un nonākt uz tuvumā esošajiem priekšmetiem. Notīriet savārtītās daļas ar siltu ziepjūdeni un nomainiet to bojātus akumulatorus.
 • Skat. Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
 • Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatorus augstas temperatūras, dzirksteļošanas vai atklātas liesmas iedarbībai. Tas var izraisīt eksploziju
 • Nepieskarieties baterijas kontaktiem ar pirkstiem, kā arī instrumentiem, rotaslietām vai citiem metāla priekšmetiem. Tas var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus vai eksploziju.
 • Sargājiet akumulatorus no lietus un mitruma. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus vai eksploziju.
 • Lietojiet kopā ar akumulatoru tikai tam paredzētos lādētājus un elektroiekārtas. Ievērojiet attiecīgos lietošanas instrukcijas norādījumus.
 • Nglabājiet un neizmantojiet akumulatoru sprādzienbīstamā vidē, kurā atrodas degoši šķidrumi vai gāzes. Negaidīts akumulatora darbības traucējums šādos apstākļos var izraisīt eksploziju.

Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā

 • Ja akumulators ir bojāts, vienmēr jāsazinās ar Hilti servisa partneri.
 • Ja ir izplūdis šķidrums, valkājiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, lai nepieļautu tā iekļūšanu acīs un/vai tiešu saskari ar ādu.
 • Ievietojiet bojāto akumulatoru nedegoša materiāla tvertnē un nosedziet to ar sausām smiltīm, krīta pulveri (CaCO3) vai silikātu (vermikulītu). Pēc tam hermētiski noslēdziet tvertnes vāku un novietojiet tvertni glabāšanā vietā, kas neatrodas degošu gāzu, šķidrumu vai priekšmetu tuvumā.
 • Nododiet konteineru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma. Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • No baterijām izplūdušā elektrolīta likvidēšanai lietojiet šim nolūkam paredzētus, sertificētus ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus.

Rīcība akumulatoru nedarbošanās gadījumā

BRĪDINĀJUMS!
Apdraudējums, ko rada nosacījumiem neatbilstīga lietošana! Akumulators var tikt sabojāts.
 • Rīkojieties ar baterijām piesardzīgi un rūpīgi, lai nepieļautu to bojājumus un veselībai bīstamu šķidrumu izplūdi, kas var radīt nopietnu kaitējumu jūsu veselībai! Ievērojiet turpmāk izklāstītos norādījumus par pasākumiem, kas jāveic, lai litija jonu akumulatoru lietošana būtu droša. Norādījumu neievērošanas rezultāts var būt ādas kairinājumu rašanās, smagas korozīvas traumas, ķīmiskie apdegumi, ugunsgrēks vai eksplozija.
 • Pievērsiet uzmanību ar akumulatora lietošanu saistītām novirzēm, piemēram, neatbilstīgai uzlādei vai neparasti ilgam uzlādes laikam, jūtamam jaudas samazinājumam, īpatnībām LED indikācijā vai šķidruma izplūdei. Tās liecina par akumulatora iekšēju problēmu.
 • Ja jums šķiet, ka akumulatoram ir radusies iekšēja problēma, sazinieties ar savu Hilti servisa partneri.
 • Ja akumulators nedarbojas, to vairs nav iespējams uzlādēt vai no tā izplūst šķidrums, tas ir jāutilizē saskaņā ar iepriekš izklāstītajiem norādījumiem.
 • Skat. Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .

Pasākumi akumulatora aizdegšanās gadījumā

BRĪDINĀJUMS!
Apdraudējums, ko rada akumulatora aizdegšanās! Baterijas degšanas laikā izdalās kaitīgi un sprādzienbīstami šķidrumi un tvaiki, kas var izraisīt korozīvas traumas, apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Degoša akumulatora dzēšanas laikā valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu.
 • Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, lai veicinātu bīstamo un eksplozīvo tvaiku aizplūšanu.
 • Ja intensīvi izplatās dūmi, nekavējoties atstājiet telpu.
 • Elpceļu kairinājuma gadījumā meklējiet medicīnisko palīdzību.
 • Ja akumulators ir aizdedzies, dzēšanai lietojiet tikai ūdeni. Pulverveida ugunsdzēšamie līdzekļi un segas litija jonu akumulatoru degšanas gadījumā ir neefektīvi. Apkārtējā ugunsgrēka dzēšanai var izmantot parastos ugunsdzēsības līdzekļus.
 • Nemēģiniet izkustināt lielu daudzumu bojātu, aizdegušos vai izplūdušu bateriju. Aizvāciet no tuvākās apkārtnes neskartos materiālus un tādējādi izolējiet bojātos akumulatorus. Ja ar jūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem neizdodas degšanu nodzēst, sauciet ugunsdzēsējus.
Ja aizdedzies tikai viens akumulators:
 • ar lāpstas palīdzību paceliet to un iemetiet spainī ar ūdeni. Pateicoties ūdens dzesējošajai iedarbībai, no aizdegšanās tiek pasargāti akumulatora elementi, kas vēl nav sasnieguši kritisko temperatūru.
 • Nogaidiet, līdz akumulators ir pilnībā atdzisis.
 • Skat. Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .

Informācija par transportēšanu un uzglabāšanu

 • Apkārtējā temperatūra robežās no -17 °C līdz +60 °C / no 1 °F līdz 140 °F.
 • Uzglabāšanas temperatūra robežās no -20 °C līdz +40 °C / -4 °F līdz 104 °F.
 • Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet akumulatoru no lādētāja.
 • Ja iespējams, glabājiet akumulatorus vēsā un sausā vietā. Uzglabāšana vēsumā paildzina akumulatora kalpošanas laiku.
 • Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātas baterijas, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
 • Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no triecieniem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepieļautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un īssavienojuma rašanos.

Apkope un utilizācija

 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs, un nepieļaujiet tā savārtīšanu ar eļļu un smērvielām. Notīriet šādu netīrumus ar tīru un sausu drāniņu.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru, ja ir nosprostotas tā ventilācijas atveres. Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar mīkstu birstīti.
 • Raugieties, lai akumulatora iekšienē neiekļūtu svešķermeņi.
 • Nepieļaujiet pārmērīgu putekļu un netīrumu uzkrāšanos uz akumulatora virsmām. Notīriet akumulatoru ar mīkstu otu vai tīru un sausu drāniņu.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu akumulatorā. Ja akumulatorā ir iekļuvis mitrums, tas jāuzskata par bojātu un jāizolē, ievietojot nedegoša materiāla tvertnē.
 • Skat. Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
 • Ja utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību. Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma. Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni. Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.