Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [2 MB]

VC 5-A22

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas sadzīves atkritumos

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.
Image alternative Bezvadu datu pārnese

Simboli uz izstrādājuma

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Līdzstrāva
Image alternative Aizliegts uzsūkt šķidrumus

Izstrādājuma informācija

Hilti izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to lietošanu, apkopi un remontu drīkst veikt tikai atbilstīgi pilnvarots un instruēts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
Izstrādājuma dati
Sauso putekļu sūcējs
VC 5-A22
Paaudze
01
Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi darbam ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
 • Izstrādājumu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām psihiskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez pietiekamas pieredzes un/vai pietiekamām zināšanām.
 • Iekārtu drīkst lietot tikai personas, kas ir kārtīgi iepazinušās ar tās funkcijām, instruētas par iekārtas drošu lietošanu un apzinās ar to saistītos riskus. Iekārta nav paredzēta bērniem.
 • Bērni nedrīkst rotaļāties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt iekārtas tīrīšanu un apkopes darbus, kas jāveic iekārtas lietotājam.
 • Nedrīkst izmantot iekārtu veselībai kaitīgu, degošu un/vai sprādzienbīstamu putekļu (magnija-alumīnija u.c.) nosūkšanai. Iekārtā nedrīkst iesūkt karstus materiālus, kuru temperatūra pārsniedz 60 °C (piemēram, degošas cigaretes, karstus pelnus utt.).
 • Nelietojiet ūdeni, eļļas, taukus vai tīrīšanas līdzekļus.
 • Nelietojiet tīrīšanas darbu vajadzībām benzīnu vai citus uzliesmojošus šķidrumus.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nemēģiniet izmantot vai uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecienam, krituši no vairāk nekā viena metra augstuma vai ir citā veidā bojāti. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet iekārtu pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem, vietā, kur nevar notikt aizdegšanās un kur to iespējams pastāvīgi novērot, un ļaujiet tai atdzist. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .

Papildu drošības norādījumi par putekļsūcēju

Drošība darba vietā
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Sargājiet putekļsūcēju no lietus un slapjuma. Ūdens iekļūšana putekļsūcējā palielina risku saņemt elektrisko triecienu.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nelietojiet putekļsūcēju ļoti putekļainā vidē.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus. Saskares gadījumā noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, tās nekavējoties jāizskalo ar lielu ūdens daudzumu un pēc tam jāvēršas pie ārsta.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Izmantojiet piemērotu iekārtu. Nelietojiet iekārtu mērķiem, kam tā nav paredzēta, un lietojiet iekārtu tikai paredzētajam mērķim un tikai tad, kad tā ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī.
 • Nelietojiet putekļsūcēju kā putekļu nosūcēju, strādājot ar elektroiekārtām.
 • Darbiniet putekļsūcēju tikai tad, kad tajā ir iemontēts filtrs.
 • Nepieļaujiet nejaušu iekārtas nejaušu ieslēgšanos. Izslēdziet iekārtu pirms akumulatora ievietošanas, iekārtas pacelšanas vai transportēšanas. Iekārtas pārnēsāšanas laikā neturiet pirkstu uz ieslēgšanas / izslēgšanas slēdža. Pirms iekārtas lietošanas pārtraukšanas, apkopes, instrumentu nomaiņas un transportēšanas izņemiet akumulatoru no iekārtas.
 • Nesēdieties un nekāpiet uz iekārtas.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

Apraksts

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Šeit aprakstītais izstrādājums ir putekļsūcējs, kas paredzēts profesionālai lietošanai, piemēram, viesnīcās, skolās, slimnīcās, rūpnīcās, veikalos, birojos un iznomāšanai paredzētās telpās. To drīkst izmantot tikai sausu materiālu uzsūkšanai sausā vidē.

Hilti izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un remontu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai sērijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai sērijas C4/36 Hilti lādētājus.

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. EJECT taustiņš šļūtenei
 2. Rokturis
 3. Iekārtas slēdzis
 4. Pleca siksnas turētājs
 5. Rokas sprausla
 6. Šļūtene
 7. Šuvju sprausla
 8. Aizslēga skava
 9. Netīrumu tvertne
 10. Sūcēja galva
 11. CLEAN taustiņš filtra tīrīšanai
 12. Bateriju nodalījums
 13. Izplūdes filtrs

Iekārtas slēdzis

Statuss
Nozīme
ECO
Enerģijas taupīšanas režīms
MAX
Ieslēgšana
OFF
Izslēgšana

Piegādes komplektācija

Sauso putekļu sūcējs, ieskaitot filtra elementu un nokomplektētu sūkšanas šļūteni, rokas sprausla, plakanā sprausla, pleca siksna un lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group | ASV: www.hilti.com .

Litija jonu akumulatora indikācija

Par litija jonu akumulatora uzlādes līmeni un iekārtas darbības traucējumiem informē litija jonu akumulatora indikācija. Litija jonu akumulatora uzlādes līmeni iespējams apskatīties, īsi nospiežot vienu no akumulatora atbloķēšanas taustiņiem.
Statuss
Nozīme
4 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 75 % līdz  100 %
3 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 50 % līdz 75 %
2 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 25 % līdz  50 %
1 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 10 % līdz  25 %
1 LED mirgo, iekārta ir gatava darbam.
Uzlādes līmenis: < 10 %
1 LED mirgo, iekārta nav gatava darbam.
Akumulators ir pārkarsis
4 LED mirgo, iekārta nav gatava darbam.
Iekārta ir pārslogota vai pārkarsusi
Ja ir nospiests iekārtas slēdzis, kā arī 5 sekunžu laikā pēc vadības slēdža atlaišanas nolasīt uzlādes līmeņa indikāciju nav iespējams.
Ja mirgo akumulatora uzlādes līmeņa indikācijas LED, lūdzu, sekojiet nodaļas "Traucējumu diagnostika" norādījumiem.

Pārslodzes un pārkaršanas indikācija

Iekārta ir aprīkota ar elektronisku aizsardzību pret pārslodzi un pārkaršanu. Pārslodzes vai pārkaršanas gadījumā iekārta automātiski izslēdzas. Ja vadības slēdzi atlaiž un pēc tam nospiež no jauna, ieslēgšanās var aizkavēties (iekārtas atdzišanas fāze).

Tehniskie parametri


VC 5-A22
Nominālais spriegums (DC)
21,6 V
Nominālais strāvas stiprums
16 A
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01 (mērījumi veikti ar B22⁄5.2)
5,2 kg
Apkārtējā temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃

Informācija par troksni un vibrāciju; mērījumi veikti saskaņā ar EN 60335-2-69


VC 5-A22
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
70,9 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
85,2 dB(A)
Iespējamā kļūda
2,4 dB(A)
Vibrācijas emisijas rādītāji (ah)
< 2,5 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
Ņemta vērā parametru noteikšanā

Lietošana

Sagatavošanās darbam

Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
BRĪDINĀJUMS! Izstrādājumu drīkst lietot tikai pilnvarots un atbilstīgi apmācīts personāls.

Akumulatora uzlādēšana

 1. Pirms uzlādes sākšanas izlasiet lādētāja lietošanas instrukciju.
 2. Raugieties, lai akumulatora un lādētāja kontaktu virsmas ir tīras un sausas.
 3. Veiciet akumulatora uzlādi atbilstīgā lādētājā.

Akumulatora ievietošana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
 1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
 2. Ievietojiet akumulatoru iekārtas stiprinājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Akumulatora izņemšana

 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņus.
 2. Izvelciet akumulatoru no iekārtas turētāja.

Filtra maisiņa nomaiņa

Image alternative
 1. Izslēdziet iekārtu.
 2. Atveriet abas aizslēga skavas.
 3. Noceliet sūcēja galvu no netīrumu tvertnes.
 4. Izņemiet filtra maisiņu un noņemiet no tā filtra maisiņa turētāju.
 5. Uzbīdiet filtra maisiņa turētāju uz jauna filtra maisiņa.
 6. Nostipriniet turētāju ar filtra maisiņu pie netīrumu tvertnes ribām.
 7. Uzlieciet sūcēja galvu uz netīrumu tvertnes un aizveriet abas aizslēga skavas.

Sūkšanas šļūtenes pievienošana / noņemšana

 1. Pievienojiet sūkšanas šļūtenes ieplūdes pieslēguma uzmavai sūkšanas šļūteni.
  • Sūkšanas šļūtene sadzirdami nofiksējas.
 2. Lai noņemtu sūkšanas šļūteni, turiet nospiestu taustiņu EJECT .
 3. Izņemiet sūkšanas šļūteni no ieplūdes savienojuma.

Darbs

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks !
 • Šo izstrādājumu nedrīkst izmantot bīstamu materiālu putekļu uzsūkšanai.
 • Lietojiet šo izstrādājumu tikai sausos apstākļos.

Iekārtas ieslēgšana / izslēgšana

 1. Lai ieslēgtu iekārtu, pagrieziet iekārtas slēdzi pozīcijā MAX .
  Lai iestatītu lielāku darbības ilgumu ar samazinātu sūkšanas jaudu, pārslēdziet iekārta slēdzi pozīcijā ECO .
 2. Lai izslēgtu iekārtu, pārslēdziet iekārtas slēdzi pozīcijā OFF .

Filtra tīrīšana

 1. Ieslēdziet iekārtu.
 2. Noslēdziet šļūtenes galu ar roku.
 3. Nogaidiet, līdz izveidojas maksimālais vakuums.
 4. 4-5 reizes nospiediet taustiņu CLEAN .
 5. Izslēdziet iekārtu.

Pēc putekļsūcēja lietošanas

 1. Pagrieziet iekārtas slēdzi šādā pozīcijā: OFF .
 2. Iztukšojiet tvertni un izslaukiet iekārtu ar samitrinātu drāniņu.
 3. Nofiksējiet šļūteni pie šļūtenes turētāja.
 4. Novietojiet glabāšanā sprauslas.
 5. Novietojiet putekļsūcēju sausā telpā, kur tam nevar piekļūt nepiederošas personas.
  • UZMANĪBU! Šo putekļsūcēju drīkst glabāt tikai slēgtās telpās.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Iekārtas apkope
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs un nebūtu savārtīts ar eļļu un smērvielām.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Filtra nomaiņa

Image alternative
 1. Izslēdziet iekārtu.
 2. Atveriet abas aizslēga skavas.
 3. Noceliet sūcēja galvu no netīrumu tvertnes.
 4. Lai izņemtu filtra rāmi, pagrieziet filtra fiksatoru par 180°.
 5. Izņemiet filtra rāmi.
 6. Notīriet putekļus no blīvējuma un filtra rāmja stiprinājuma vietas.
 7. Uzlieciet filtra rāmi uz jauna filtra.
 8. Ievietojiet filtra rāmi filtra rāmja turētājā.
 9. Nostipriniet filtra rāmi ar filtra fiksatoru.
 10. Uzlieciet sūcēja galvu uz netīrumu tvertnes un aizveriet abas aizslēga skavas.

Tekstilmateriāla filtra nomaiņa

Image alternative
 1. Nospiediet izplūdes filtra atbrīvošanas taustiņu un izņemiet filtra turētāju.
 2. Izņemiet no filtra turētāja tekstilmateriāla filtru.
 3. Piestipriniet pie filtra turētāja jaunu tekstilmateriāla filtru.
 4. Nostipriniet filtra turētāju iekārtā.

Ar akumulatoru darbināmo iekārtu transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatorus.
 • akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgākas transportēšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.
Uzglabāšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Iekārta un akumulatori jāglabā pēc iespējas vēsā un sausā vietā.
 • Nekādā gadījumā neglabājiet akumulatorus augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Glabājiet iekārtu un akumulatorus vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgas uzglabāšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

Traucējumu diagnostika

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu, divkāršu klikšķi.
Netīrs akumulatora fiksācijas izcilnis.
 • Notīriet fiksācijas izcilni un nofiksējiet akumulatoru.
1 LED mirgo.
Iekārta nedarbojas.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts.
 • Ļaujiet akumulatoram pamazām sasilt vai atdzist līdz istabas temperatūrai.
4 LED mirgo.
Pārkarsis motors.
 • Izslēdziet iekārtu.
 • Nogaidiet 10 minūtes.
 • Novērsiet filtra, ieplūdes īscaurules, šļūtenes un izplūdes filtra aizsērējumu.
 • Ieslēdziet iekārtu.
Samazināta sūkšanas jauda.
Netīrumu tvertne ir pilna.
 • Iztukšojiet netīrumu tvertni.
Aizsērējusi sūkšanas šļūtene vai sprausla.
 • Iztīriet sūkšanas šļūteni un sprauslu.
Aizsērējis filtrs.
 • Pārbaudiet, vai filtra fiksācija ir nevainojama.
Bojāta sūkšanas šļūtene vai sprausla.
 • Nomainiet sūkšanas šļūteni vai sprauslu.
Sūkšanas šļūtene nav nofiksēta.
Viegli elektriskie triecieni.
Elektrostatiskā uzlāde.
 • Palieliniet gaisa mitrumu.
 • Veiciet sūkšanu režīmā ECO .

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Akumulatoru utilizācijaJa akumulatoru utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative