Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [4 MB]

TE 1000-AVR

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi kopā ar simbolu:
Image alternative BĪSTAMI! Brīdinājums par tiešu apdraudējumu, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
Image alternative BRĪDINĀJUMS! Brīdinājums par iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
Image alternative UZMANĪBU! Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli uz izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Tiek lietoti šādi simboli uz izstrādājuma:
Image alternative Aizsardzības klase II (divkārša izolācija)

Izstrādājuma informācija

Hilti izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to lietošanu, apkopi un remontu drīkst veikt tikai atbilstīgi pilnvarots un instruēts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Atskaldāmais āmurs
  TE 1000‑AVR
  Paaudze
  02
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi darbam ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) un iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un iekārtas kustīgajām daļām. Bojāts vai sapiņķerējies elektrokabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas slēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju . Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

Drošības noteikumi darbam ar perforatoriem

 • Lietojiet dzirdes aizsargaprīkojumu. Trokšņa iedarbība var radīt dzirdes zudumu.
 • Lietojiet kopā ar iekārtu piegādātos papildu rokturus. Kontroles zudums var kļūt par cēloni traumām.
 • Ja pastāv iespēja, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus vai pašas iekārtas barošanas kabeli, iekārta vienmēr jātur aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.

Papildnorādījumi par drošību

Personīgā drošība
 • Lietojiet izstrādājumu tikai tad, ja tas ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet ietekmēt iekārtas funkcijas vai to pārveidot.
 • Pirms laušanas vai urbšanas darbiem, kas šķērso celtnes daļas, atbilstoši jānodrošina attiecīgās celtnes daļas pretējā puse. Atlūzušās materiāla daļas var izkrist caur atveri un/vai nokrist un savainot cilvēkus.
 • Pārliecinieties, vai sānu rokturis ir piemontēts pareizi un kārtīgi nostiprināts. Vienmēr turiet iekārtu ar abām rokām aiz tam paredzētajiem rokturiem. Gādājiet, lai rokturi būtu sausi, tīri, nenotraipīti ar eļļu un smērvielām.
 • Darba pārtraukumos veiciet pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti. Ilgstoša darba gadījumā vibrācija var radīt traucējumus pirkstu, roku vai plaukstas locītavu asinsvadu un nervu sistēmas funkcijās.
 • Iekārta nav paredzēta, lai to patstāvīgi lietotu personas ar nepietiekamām fiziskajām vai garīgajām spējām.
 • Raugieties, lai iekārta nebūtu pieejama bērniem.
 • Pirms darba sākšanas noskaidrojiet darba laikā radušos putekļu bīstamības kategoriju. Lietojiet celtniecības putekļsūcēju ar oficiālas sertifikācijas ietvaros piešķirtu drošības klasifikāciju, kas atbilst vietējiem putekļu ietekmes ierobežošanas normatīviem.
 • Ja iespējams, lietojiet putekļu nosūkšanas sistēmu un piemērotu mobilo putekļsūcēju. Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, betons / mūris / kvarcu saturoši akmeņi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai.
 • Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju un, ja nepieciešams, valkājiet elpceļu aizsargmasku, kas aizsargā pret attiecīgā veida putekļiem. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem – sevišķi kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti.
 • Darbu veikšanai jāsaņem akcepts no būvdarbu vadības. Darbu veikšana ēku vai citu būvju daļās var nelabvēlīgi ietekmēt statiku, sevišķi, ja tiek skarti armatūras stieņi vai nesošie elementi.
Elektrodrošība
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai darba zonā neatrodas nosegti elektrības vadi, gāzes vai ūdensapgādes caurules. Nejauši sabojājot zem sprieguma esošus vadus, iekārtas ārējās metāla daļas var izraisīt elektrošoku.
 • Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam remonta vai nomaiņas veikšanai. Ja ir bojāts elektroinstrumenta barošanas kabelis, tas jānomaina pret speciāli aprīkotu un sertificētu kabeli, ko piedāvā klientu apkalpošanas organizācija. Regulāri pārbaudiet pagarinātājkabeļus un bojājumu gadījumā nomainiet tos. Ja darba laikā tiek bojāts barošanas vai pagarinātāja kabelis, nepieskarieties tam. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. Bojāti barošanas kabeļi un pagarinātāji slēpj elektriskā trieciena risku.
 • Ja bieži tiek apstrādāti elektrību vadoši materiāli, ar tiem piesārņotās iekārtas regulāri jānodod pārbaudīšanai Hilti servisā. Uz iekārtas ārējās virsmas esošie putekļi, kas galvenokārt ir uzkrājušies no vadītspējīgiem materiāliem, vai mitrums nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt elektrisku triecienu.
 • Ja tiek pārtraukta sprieguma padeve, instruments jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla. Tas palīdzēs izvairīties no iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās, kad tiks atjaunota sprieguma padeve.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Instrumenta patrona
 2. Ventilācijas atveres
 3. Sānu rokturis
 4. Fiksators
 5. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 6. Rokturis
 7. Jaudas izvēles slēdzis
 8. Pievienošana pie elektroiekārtas
 9. Barošanas kabelis ar kodētu, noņemamu spraudsavienojumu
 10. Servisa indikācija
 11. Jaudas indikācija

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir atskaldāmais āmurs ar elektrisko barošanu smagiem kalšanas darbiem.

Tas ir paredzēts betona, mūra, akmens un asfalta demontāžas un laušanas darbiem.
 • Iekārtas darbināšanai drīkst lietot tikai uz identifikācijas datu plāksnītes norādīto barošanas spriegumu un frekvenci.

Varbūtējā nepareizā lietošana

Šis izstrādājums nav paredzēts veselībai bīstamu materiālu apstrādāšanai.
Šis izstrādājums nav paredzēts darbam slapjā vidē.

Active Vibration Reduction (AVR)

Atskaldāmais āmurs ir aprīkots ar sistēmu Active Vibration Reduction (AVR), kas ievērojami samazina vibrāciju.

Jaudas indikācija

Atskaldāmajam āmuram ir jaudas iestatījuma indikācija ar gaismas signālu.
Nospiežot jaudas regulatoru, jūs varat samazināt kalšanas jaudu līdz apm. 70 %. Ja jauda ir samazināta, deg jaudas indikācija.

Servisa indikācijas statuss

Atskaldāmajam āmuram ir servisa indikācija ar gaismas signālu.
Statuss
Nozīme
Servisa indikācija deg sarkanā krāsā.
Pienācis laiks servisa darbiem.
Iekārtas bojājums.
Servisa indikācija mirgo sarkanā krāsā.
Termiskā aizsardzība.
Elektroapgādē pārāk augsts spriegums.
Savlaicīgi nododiet izstrādājumu Hilti servisā. Tad tas vienmēr būs gatavs darbam.

Piegādes komplektācija

Atskaldāmais āmurs, sānu rokturis, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.group .

Tehniskie parametri

Atskaldāmais āmurs

Nominālā sprieguma, nominālās strāvas, frekvences un/vai nominālās ieejas jaudas parametri ir norādīti attiecīgajai valstij paredzētajā identifikācijas datu plāksnītē.
Ja šīs iekārtas darbināšanai izmanto ģeneratoru vai transformatoru, tā izejas jaudai jābūt vismaz divreiz lielākai par nominālo ieejas jaudu, kas norādīta uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Transformatora vai ģeneratora darba spriegumam vienmēr jābūt iekārtas nominālā sprieguma diapazonā ar pielaidi +5 % vai -15 %.

TE 1000‑AVR
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01
12,5 kg
Atsevišķa trieciena enerģija atbilstīgi EPTA procedūrai 05
26 J

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 62841

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas rādītāji
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
96 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
85 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
3 dB(A)
Informācija par troksni un svārstībām
Kalšana (ah, Cheq)
5 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²

Lietošana

Sagatavošanās darbam

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Izstrādājuma nekontrolēta iedarbošanās.
 • Atvienojiet barošanas kabeli, pirms veikt iekārtas iestatīšanu vai aprīkojuma maiņu.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Sānu roktura montāža un noregulēšana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Risks zaudēt kontroli pār atskaldāmo āmuru.
 • Pārliecinieties, vai sānu rokturis ir piemontēts pareizi un kārtīgi nostiprināts.
Image alternative
 • Piemontējiet vai noregulējiet sānu rokturi.
  Ievērojiet arī aprakstu, kas pievienots sānu rokturim.

Barošanas kabelis ar spraudni

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks netīru kontaktu radītās noplūdes strāvas iedarbībā.
 • Veiciet elektrisko spraudkontaktu savienošanu ar elektroiekārtu tikai tad, kad kontakti ir tīri, sausi un nav zem sprieguma.
 • Barošanas kabeļa spraudņa pievienošana / atvienošana

Barošanas kabeļa pievienošana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks netīru kontaktu radītās noplūdes strāvas iedarbībā.
 • Veiciet elektrisko spraudkontaktu savienošanu ar elektroiekārtu tikai tad, kad kontakti ir tīri, sausi un nav zem sprieguma.
 1. Līdz galam iespraudiet kodēto elektriskā savienojuma spraudni iekārtas ligzdā, līdz tas sadzirdami nofiksējas.
 2. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

Barošanas kabeļa atvienošana no elektroiekārtas

 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Nospiediet bloķēšanas taustiņu un izvelciet kodēto elektriskā savienojuma spraudni no ligzdas.
 3. Izvelciet barošanas kabeli no iekārtas.

Maināmā instrumenta ievietošana

Image alternative
 1. Viegli ieziediet maināma instrumenta galu ar smērvielu.
 2. Ievietojiet maināmo instrumentu instrumenta patronā un, viegli piespiežot, pagrieziet to, līdz tas dzirdami nofiksējas.
  • Izstrādājums ir gatavs lietošanai.
  Lietojiet tikai oriģinālās Hilti smērvielas. Nepiemērotas smērvielas lietošana var izraisīt izstrādājuma bojājumus.

Maināmā instrumenta izņemšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Lietošanas laikā instruments sakarst, turklāt tam var būt asas šķautnes.
 • Instrumenta nomaiņas laikā valkājiet aizsargcimdus.
BĪSTAMI!
Aizdegšanās risks! Bīstamība, ko rada karsta instrumenta saskaršanās ar viegli uzliesmojošiem materiāliem
 • Nenovietojiet karstus instrumentus uz viegli uzliesmojošiem materiāliem.
Image alternative
 1. Pavelciet instrumenta patronu atpakaļ.
 2. Izņemiet instrumentu.

Darbs

UZMANĪBU!
Bojājumu risks nepareizas lietošanas gadījumā!
 • Nepārslēdziet rotācijas virziena un/vai funkciju izvēles slēdzi laikā, kad iekārta darbojas.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Kalšana

Kaltu iespējams novietot 6 dažādās pozīcijās (ar 60° soli). Pateicoties tam, ar plakano kaltu un profila kaltu vienmēr var strādāt optimālā darba pozīcijā.
Nepietiekama piespiešanas spēka gadījumā kalts lēkā. Pārāk liels piespiešanas spēks samazina kalšanas efektivitāti.
Image alternative
 1. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
 2. Novietojiet kaltu apmēram 80-100 mm (3¹⁄₈"-4") attālumā no malas.
 3. Sāciet kalšanu 70° līdz 80° leņķī pret betona virsmu un novietojiet kalta smaili tā, lai tā būtu pavērsta pret malu. Pēc tam mainiet leņķi 90° virzienā un izlauziet materiālu.
  • Apstrādājot materiālus ar metāla armatūru, vienmēr virziet kaltu pret materiāla malu, nevis pret armatūru.
 4. Regulāri pagrieziet kaltu, jo vienmērīgs tā nolietojums veicina pašuzasināšanās procesu.

Kalšanas jaudas iestatīšana

 • Nospiediet jaudas regulatoru.
  • Nospiežot jaudas regulatoru, jūs varat samazināt kalšanas jaudu līdz apm. 70 %.
  Kalšanas jaudas iestatīšana ir iespējama tikai tad, kad iekārta atrodas ieslēgtā stāvoklī. Vēlreiz nospiežot jaudas regulatoru, tiek atjaunots pilnas jaudas iestatījums. Arī tad, ja iekārtu izslēdz un vēlreiz ieslēdz, ir aktivēts pilnas jaudas iestatījums.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Apkopes un remonta darbu veikšana, neatvienojot iekārtu no elektrotīkla, var izraisīt smagas traumas un apdegumus.
 • Pirms jebkādiem apkopes un remonta darbiem vienmēr atvienojiet tīkla kontaktdakšu!
Kopšana
 • Uzmanīgi jānotīra pielipušie netīrumi.
 • Uzmanīgi jāiztīra ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks! Neprofesionāli veikts elektrisko daļu remonts var kļūt par cēloni smagām traumām un apdegumiem.
 • Elektrisko daļu labošanu var veikt tikai elektrības nozares speciālisti .
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Putekļu aizsarga tīrīšana

 • Putekļu aizsargs, kas atrodas pie instrumenta patronas, jānotīra ar tīru un sausu drāniņu.
 • Blīvējuma apmale uzmanīgi jānotīra un viegli jāieziež ar Hilti smērvielu.
 • Ja blīvējuma apmale ir bojāta, putekļu aizsargs obligāti jānomaina.

Transportēšana un uzglabāšana

 • Netransportējiet elektroiekārtu ar tajā ievietotu darba instrumentu.
 • Glabāšanas laikā elektroiekārtas barošanas kabeļa kontaktdakšai vienmēr jābūt atvienotai.
 • Glabājiet iekārtu sausā vietā, kas nav pieejama bērniem.
 • Pirms atsākt iekārtas lietošanu pēc ilgas transportēšanas vai uzglabāšanas, pārbaudiet, vai tā nav bojāta.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

Traucējumu diagnostika

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Iekārtu nevar iedarbināt.
Notiek elektronikas inicializācija (ne ilgāk kā 4 sekundes pēc spraudņa pievienošanas). Pēc sprieguma padeves pārtraukuma ir aktivēta elektroniskā ieslēgšanās bloķēšana.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
Pārtraukta tīkla elektropadeve.
 • Pievienojiet citu elektroiekārtu un pārbaudiet, vai tā darbojas.
Ģenerators atrodas gaidīšanas režīmā.
 • Radiet ģeneratora noslodzi ar cita patērētāja (piemēram, būvniecības lampas) palīdzību. Pēc tam izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
Nav kārtīgi pievienots barošanas kabeļa spraudnis.
 • Kārtīgi savienojiet barošanas kabeļa spraudni ar elektroiekārtu.
Servisa indikācija deg sarkanā krāsā.
Radies iekārtas bojājums vai pienācis laiks servisa darbiem.
 • Uzticiet izstrādājuma remontu tikai Hilti servisa darbiniekiem.
Servisa indikācija mirgo sarkanā krāsā.
Elektroapgādē pārāk augsts spriegums.
 • Apmainiet kontaktligzdu. Pārbaudiet tīklu.
Termiskā aizsardzība.
 • Vispirms ļaujiet iekārtai atdzist. Iztīriet ventilācijas atveres. Darbība tukšgaitā nav iespējama.
Nav triecienu funkcijas.
Iekārta ir pārāk auksta.
 • Novietojiet atskaldāmo āmuru uz virsmas un neilgu laiku padarbiniet to tukšgaitā. Ja nepieciešams atkārtojiet šo procesu, līdz triecienu mehānisms iedarbojas.
Iekārta nedarbojas ar pilnu jaudu
Aktivēta jaudas samazināšana.
 • Jānospiež jaudas regulators (jāņem vērā jaudas indikācijas rādījums). Iekārta jāatvieno un no jauna jāpievieno.
Pagarinātājkabelis ir pārāk garš un / vai ar nepietiekamu šķērsgriezumu.
 • Jālieto pieļaujamā garuma pagarinātājkabelis ar pietiekami lielu šķērsgriezumu.
Elektroapgādē nepietiekams spriegums.
 • Pievienojiet iekārtu citam sprieguma avotam.
Kaltu nevar atbrīvot no fiksācijas.
Patronas fiksācija nav pilnībā atvilkta atpakaļ.
 • Fiksācija līdz galam jāatvelk atpakaļ un jāizņem instruments.
Iekārta darbības laikā izslēdzas.
Termiskā aizsardzība.
 • Vispirms ļaujiet iekārtai atdzist. Iztīriet ventilācijas atveres. Darbība tukšgaitā nav iespējama.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r9672135.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative