Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [4 MB]

VC 20 / VC 40

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:

BĪSTAMI!

BĪSTAMI! !

 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!

BRĪDINĀJUMS! !

 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!

UZMANĪBU! !

 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Mūsu dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:

Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Mūsu attēlos tiek lietoti šādi simboli:

Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.
Image alternative Bezvadu datu pārnese

Papildu simboli

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:

Image alternative Aizliegts transportēt ar celtni

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:

Image alternative Brīdinājums par karstu virsmu
Image alternative Aizliegts transportēt ar celtni

Īpašas uzlīmes uz izstrādājuma

UL sērijas nosūcējiem
Image alternative

BRĪDINĀJUMS Šī iekārta satur veselībai kaitīgus putekļus. Tās iztukšošanu un apkopi, tostarp putekļu maisiņa noņemšanu, drīkst veikt tikai kompetenti speciālisti, kas valkā piemērotu individuālo aizsargaprīkojumu. Iekārtu nedrīkst ieslēgt, kamēr nav pilnībā instalēta filtru sistēma.

UM un UME sērijas nosūcējiem
Image alternative

BRĪDINĀJUMS šī iekārta satur veselībai kaitīgus putekļus. Tās iztukšošanu un apkopi, tostarp putekļu maisiņa noņemšanu, drīkst veikt tikai kompetenti speciālisti, kas valkā piemērotu individuālo aizsargaprīkojumu. Iekārtu nedrīkst ieslēgt, kamēr nav pilnībā instalēta filtru sistēma un pārbaudītas plūsmas apjoma kontroles funkcijas.

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.

Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.

 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Slapjo un sauso materiālu nosūcējs
  VC 20-U | VC 20-UL | VC 20-UM | VC 20-UME
  VC 40-U | VC 40-UL | VC 40-UM | VC 40-UME
  Paaudze
  02
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.

Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgie drošības norādījumi

Līdztekus drošības norādījumiem, kas iekļauti atsevišķās šīs lietošanas instrukcijas nodaļās, vienmēr stingri jāievēro šādi nosacījumi.

 • Izlasiet visus norādījumus! Zemāk izklāstīto norādījumu neievērošana var izraisīt elektrisku triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas.
 • Ja paredzēts šo iekārtu lietot kopā ar kādu citu elektroiekārtu, pirms darba sākšanas izlasiet attiecīgās elektroiekārtas lietošanas instrukciju un ievērojiet tajā iekļautos norādījumus.
 • Aizliegts veikt nesankcionētas manipulācijas vai iekārtas izmaiņas.
 • Izmantojiet piemērotu iekārtu. Nelietojiet iekārtu mērķiem, kam tā nav paredzēta, un lietojiet iekārtu tikai paredzētajam mērķim un tikai tad, kad tā ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī.
 • Pirms sākt darbu ar šo iekārtu, iepazīstieties ar informāciju par tās lietošanu, nosūcamā materiāla iespējamo bīstamību un drošu utilizāciju.
 • Ņemiet vērā apkārtējās vides ietekmi. Iekārtu nedrīkst lietot ugunsbīstamā un sprādzienbīstamā vidē.
 • Iekārtu drīkst lietot tikai personas, kas ir kārtīgi iepazinušās ar tās funkcijām, instruētas par iekārtas drošu lietošanu un apzinās ar to saistītos riskus. Iekārta nav paredzēta bērniem.
 • Ja iekārta netiek lietota, tad tā ir jāuzglabā drošā vietā. Iekārtas, kas netiek lietotas, jāglabā sausā, augstu novietotā vai noslēdzamā vietā, kur tām nevar piekļūt bērni.

Personiskā drošība

 • Strādājiet ar izstrādājumu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nelietojiet nosūcēju, ja esat noguruši vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības iekārtas lietošanas laikā var kļūt par cēloni nopietnām traumām.
 • Iekārtas lietotājam un personām, kas uzturas iekārtas lietošanas un apkopes vietas tuvumā, jāvalkā piemērotas aizsargbrilles, aizsargķivere, dzirdes aizsarglīdzekļi, aizsargcimdi un viegli elpceļu aizsardzības līdzekļi.
 • Lai nofiksētu nosūcēju, aktivējiet tā riteņu bremzes. Kad bremzes nav aktivētas, iespējama nosūcēja nekontrolēta kustība.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.

Rūpīga iekārtas lietošana un apkope

 • Nekad neatstājiet iekārtu bez uzraudzības.
 • Uzsūcot bīstamu vielu putekļus, jo īpaši tad, ja iekārta tiek lietota kopā ar putekļus radošām elektroiekārtām, neatceliet filtra attīrīšanās funkciju.
 • Sargājiet iekārtu no sala.
 • Regulāri ar birstītes palīdzību veiciet ūdens līmeņa ierobežošanas ierīces tīrīšanu saskaņā ar instrukcijas norādījumiem un pārbaudiet, vai nav konstatējamas bojājumu pazīmes.
 • Nosūcēja galvas montāžas laikā uzmanieties no iespiešanas un barošanas kabeļa bojājumiem. Pastāv traumu un bojājumu risks.
 • Pārbaudiet, vai iekārta un tās piederumi nav bojāti. Pirms turpināt lietošanu, rūpīgi jāpārbauda, vai drošības ierīces un viegli bojātās daļas funkcionē nevainojami un atbilstoši visiem nosacījumiem. Pārbaudiet, vai iekārtas kustīgās daļas darbojas nevainojami, neiestrēgst vai nav bojātas. Visām detaļām jābūt pareizi nostiprinātām un jāatbilst noteiktajiem tehniskajiem parametriem, lai būtu garantēta nevainojama iekārtas darbība.
 • Uzdodiet iekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.
 • Kad iekārta netiek lietota (darba pārtraukumos), pirms apkopes un remonta darbiem, kā arī aprīkojuma daļu un filtra nomaiņas vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla. Šādi tiek novērsts elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risks.
 • Lai pārvietotu nosūcēju uz citu vietu, nekad nevelciet to aiz barošanas kabeļa. Nebrauciet ar nosūcēju pāri barošanas kabelim.
 • Nelietojiet iekārtas pārvietošanai krānu.
UM un UME sērijas nosūcējiem - papildus
 • Iekārtas transportēšanas laikā un lietošanas pārtraukumos aizveriet ieplūdes atveri ar noslēdzošo uzmavu .

Elektrodrošība

 • Iekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar iekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena risku.
 • Pievienojiet kontaktdakšu atbilstošai, sazemētai kontaktligzdai, kas ir droši instalēta un pielāgota visiem vietējiem apstākļiem. Ja jums rodas šaubas par to, vai kontaktligzda ir droši sazemēta, uzdodiet veikt pārbaudi kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot iekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Pārbaudiet, vai barošanas kabelis nav novietots peļķēs.
 • Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā uzdodiet Hilti servisa darbiniekiem veikt tā nomaiņu. Regulāri pārbaudiet pagarinātājkabeļus un bojājumu gadījumā nomainiet tos.
 • Ja darba laikā tiek bojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabelis, tam nekādā gadījumā nedrīkst pieskarties. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. Bojāti barošanas kabeļi un pagarinātāji var izraisīt bīstamu elektrisko triecienu.
 • Barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai pret lietošanas instrukcijā norādītā tipa kabeli.
 • Nenesiet un nepiekariniet iekārtu aiz barošanas kabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un iekārtas kustīgajām daļām. Bojāts vai sapiņķerējies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Sprieguma padeves pārtraukuma gadījumā izslēdziet iekārtu un atvienojiet barošanas kabeli.
 • Izmantojiet iekārtas pievienošanas ligzdu tikai lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.
 • Nekad nelietojiet iekārtu, ja tā ir netīra vai mitra. Uz iekārtas ārējās virsmas esošie putekļi, kas galvenokārt ir uzkrājušies no vadītspējīgiem materiāliem, vai mitrums nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt elektrisku triecienu. Ja bieži tiek apstrādāti elektrību vadoši materiāli, ar tiem piesārņotās iekārtas regulāri jānodod pārbaudīšanai Hilti servisa darbiniekiem.

Darba vieta

 • Rūpējieties par labu darba vietas apgaismojumu.
 • Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Nepietiekama ventilācija darba vietā var novest pie putekļu izraisītiem veselības traucējumiem.
 • Turiet darba vietu kārtībā. Nodrošiniet, lai darba vietā neatrastos priekšmeti, kas var izraisīt traumas. Nekārtība darba vietā var izraisīt nelaimes gadījumus.
 • Nestrādājiet ar iekārtu sprādzienbīstamā vidē, kurā atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Elektroiekārtas dzirksteļo, un tas var izraisīt uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Esiet īpaši piesardzīgi, strādājot uz kāpnēm.

Nosūcamais materiāls

 • Nedrīkst izmantot iekārtu veselībai kaitīgu, degošu un/ vai sprādzienbīstamu putekļu (magnija-alumīnija u.c.) uzsūkšanai. Iekārtā nedrīkst iesūkt karstus materiālus, kuru temperatūra pārsniedz 60 °C (140 °F) (piemēram, degošas cigaretes, karstus pelnus).
 • Ar iekārtu nedrīkst sūkt degošus, sprādzienbīstamus un agresīvus šķidrumus (dzesēšanas šķidrumus un smērvielas, benzīnu, šķīdinātājus, skābes (pH < 5), sārmus (pH > 12,5) u.c.).
 • Ja no iekārtas izplūst putas vai šķidrumi, nekavējoties izslēdziet to.
 • Uzsūcot karstus materiālus ar temperatūru līdz maks. 60 °C (140  °F), valkājiet aizsargcimdus.
 • Strādājot ar minerālu materiālu urbšanas suspensiju, valkājiet atbilstīgu aizsargtērpu un izvairieties no suspensijas saskares ar ādu (pH > 9, kodīga iedarbība).
 • Nepieļaujiet saskari ar bāziskiem vai skābiem šķidrumiem. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, tās nekavējoties jāizskalo ar lielu ūdens daudzumu un pēc tam jāvēršas pie ārsta.
UL sērijas nosūcējiem - papildus
 • L klases putekļiem paredzētā iekārta ir piemērota sausu, nedegošu putekļu, kokskaidu un bīstamu putekļu ar ekspozīcijas robežvērtību > 1 mg/m³ nosūkšanai. Atkarībā no savācamo / uzsūcamo putekļu bīstamības iekārtai jābūt aprīkotai ar atbilstīgiem filtriem.
UM un UME sērijas nosūcējiem - papildus
 • M klases putekļiem paredzētā iekārta ir piemērota sausu, nedegošu putekļu, kokskaidu un bīstamu putekļu ar ekspozīcijas robežvērtību ≧ 0,1 mg/m³ nosūkšanai. Atkarībā no savācamo / uzsūcamo putekļu bīstamības iekārtai jābūt aprīkotai ar atbilstīgiem filtriem.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Iekārtas pievienošanas ligzda
 2. Automātiskā filtra attīrīšana
 3. Taustiņš "Filtra attīrīšanas ieslēgšana / izslēgšana" (tikai UL un UME)
 4. Statusa indikācija "Automātiskā filtra attīrīšana"
 5. Iekārtas slēdzis
 6. Ieplūdes savienojums
 7. Netīrumu tvertne
 8. Roktura iedobe
 9. Aizslēga skava
 10. Sūcēja galva
 11. Rokturis
 12. Kabeļa āķis
 13. Filtra pārsega aizslēgs

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Šeit aprakstītie izstrādājumi ir universāli industriālie nosūcēji, kas paredzēti profesionālai lietošanai. Tos var izmantot gan sausu, gan slapju materiālu uzsūkšanai.

Ar šī izstrādājuma palīdzību nedrīkst tīrīt cilvēkus un dzīvniekus. Aizliegts lietot iekārtu zem ūdens.

BRĪDINĀJUMS!

Veselības apdraudējums! U sērijas nosūcēji nav paredzēti veselībai kaitīgu putekļu savākšanai.

 • Nelietojiet šos modeļus veselībai kaitīgu putekļu nosūkšanai.
 • Pirms sākt darbu ar šo izstrādājumu, iepazīstieties ar informāciju par tā lietošanu, nosūcamā materiāla bīstamību un drošu utilizāciju.
 • Nelietojiet izstrādājumu kā stacionāru nepārtrauktas darbības aprīkojumu automātiskajā vai pusautomātiskajā ražošanā.
 • Lai izvairītos no traumām, lietojiet tikai oriģinālos Hilti piederumus un instrumentus.
 • Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes, jālieto antistatiska iesūkšanas šļūtene.
 • Nedrīkst iesūkt iekārtā priekšmetus, kas var sabojāt putekļu maisiņu (piemēram, materiālu ar asām šķautnēm vai smailēm).
 • Nelietojiet izstrādājumu, lai uz tā pakāptos.

Šis izstrādājums ir paredzēts profesionāliem lietotājiem šādu darbu veikšanai:

 • liela daudzuma putekļu uzsūkšanai, strādājot ar Hilti abrazīvajām slīpmašīnām, griezējiekārtām, perforatoriem un sausā režīmā darbināmiem vainagurbjiem;
 • minerālas urbuma suspensijas uzsūkšanai, strādājot ar Hilti dimanta vainagurbjiem vai Hilti dimanta zāģiem, un šķidru materiālu uzsūkšanai, kuru temperatūra nepārsniedz 60 °C (140 °F);
 • eļļas un šķidrumu uzsūkšanai, kuru temperatūra nepārsniedz 60 °C (140 °F);
 • grīdas un sienu sausai un slapjai tīrīšanai.
UL sērijas nosūcējiem - papildus

sausu, nedegošu putekļu, šķidrumu, kokskaidu un bīstamu putekļu ar ekspozīcijas robežvērtību > 1 mg/m³ (putekļu klase L) nosūkšanai.

UM un UME sērijas nosūcējiem - papildus

sausu, nedegošu putekļu, šķidrumu, kokskaidu un bīstamu putekļu ar ekspozīcijas robežvērtību ≧ 0,1 mg/m³ (putekļu klase M) nosūkšanai.

UL, UM un UME sērijas nosūcējiem - papildus

Lietojot putekļu nosūkšanu, nepieciešams nodrošināt telpā pietiekamu gaisa apmaiņu L, ja novadītais gaiss nonāk atpakaļ telpā. Lūdzu, ņemiet vērā jūsu valstī spēkā esošos noteikumus.

Varbūtējā nepareizā lietošana

 • Industriālo nosūcēju nedrīkst lietot horizontālā stāvoklī.
 • Industriālo nosūcēju nedrīkst lietot sprādzienbīstamu vielu, kvēlojošu vai gruzdošu vielu, kā arī degošu materiālu un agresīvu putekļu (piemēram, magnija-alumīnija putekļu u.tml.) uzsūkšanai (izņēmums: kokskaidas).
 • Industriālo nosūcēju nedrīkst lietot degošu šķidrumu (piemēram, benzīna, šķīdinātāju, skābju, dzesēšanas emulsiju, smērvielu u.tml.) uzsūkšanai.
 • Nedrīkst apstrādāt veselībai kaitīgus materiālus (piemēram, azbestu).

Piegādes komplektācija

Slapjo un sauso materiālu nosūcējs, ieskaitot filtra elementu, iesūkšanas šļūtene kopā ar grozāmo uzmavu (nosūcēja pusē) un iekārtas pievienošanas uzmavu, putekļu maisiņš PE VC 20/40 no plastmasas, lietošanas instrukcija.

Akustiskais brīdinājuma signāls

UM un UME sērijas nosūcējiem ir paredzēts akustiskais brīdinājuma signāls. Tas atskan drošības apsvērumu dēļ, kad gaisa plūsmas ātrums iesūkšanas šļūtenē samazinās zem 20 m/s.

Lai brīdinājuma signāla aktivēšana notiktu pareizi, jāizvēlas tāds šļūtenes diametra iestatījums, kas atbilst izmantojamās iesūkšanas šļūtenes diametram.

Filtra automātiskā attīrīšana

Nosūcējs ir aprīkots ar automātisko filtra attīrīšanu, kas palīdz lielā mērā attīrīt filtra elementu no putekļu nogulsnējumiem.

Filtra attīrīšanas funkciju iespējams izslēgt, nospiežot taustiņu "Automātiskās filtra attīrīšanas ieslēgšana / izslēgšana", savukārt, lai attīrīšanas funkciju atkal ieslēgtu, šis taustiņš jānospiež vēlreiz.

Statuss
Nozīme
LED deg.
 • Filtra attīrīšana ir aktivēta.
LED nedeg.
 • Filtra attīrīšana ir deaktivēta.

Pēc katras nosūcēja ieslēgšanas automātiskā filtra attīrīšana tiek aktivēta.

Filtra elements tiek automātiski attīrīts ar spēcīgas gaisa plūsmas palīdzību (dzirdama pulsējoša skaņa).

Lietojot nosūcēju sistēmas ietvaros (jo īpaši slīpēšanas, griešanas vai rievošanas laikā) vai iesūcot lielākus daudzumus putekļu, filtra attīrīšanas funkcijai jābūt aktivētai, lai nepārtraukti nodrošinātu lielu sūkšanas jaudu.

Filtra attīrīšanas funkcija darbojas tikai tad, ja ir pievienota iesūkšanas šļūtene.

Norādījumi par lietošanu

Papildu aprīkojums un tā lietošanas veidi
Piederumi
Izmantošanas veids
Putekļu maisiņš no plastmasas PE VC 20 (203854)
slapjiem un sausiem minerāliem materiāliem
Putekļu maisiņš no plastmasas PE VC 40 (203852)
slapjiem un sausiem minerāliem materiāliem
Putekļu maisiņš no papīra VC 20 (203858)
kokmateriāliem
Putekļu maisiņš no papīra VC 40 (203856)
kokmateriāliem
Filtrs VC 20/40, sauss (2121386)
sausiem putekļiem
Filtrs VC 20/40, universāls (2121387)
universāls, slapjiem un sausiem putekļiem
Filtrs VC 20/40, performance (2121388)
intensīvai lietošanai, slapjiem un sausiem putekļiem
Iesūkšanas šļūtene 27 x 3,5 m AS
slapjiem un sausiem putekļiem
Iesūkšanas šļūtene, 36 mm
galvenokārt slapjiem materiāliem, ne putekļiem
Iesūkšanas šļūtene 36 x 5 m AS
slapjiem un sausiem putekļiem
 • Kopā ar UM un UME sērijas nosūcējiem obligāti lietojiet plastmasas vai papīra putekļu maisiņu.

Tehniskie parametri

Slapjo un sauso materiālu nosūcējs


VC 20
VC 40
Izmēri (garums x platums x augstums, mm)
505 x 380 x 500
505 x 380 x 610
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01
13,0 kg
14,7 kg
Tvertnes tilpums
21 ℓ
36 ℓ
Lietderīgais putekļu daudzums
23 kg
40 kg
Ūdens uzpildes daudzums
13,5 ℓ
25 ℓ
Darba temperatūra
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Filtra automātiskā attīrīšana ik pēc
15 s
15 s
Aizsardzības klase
I
I
Aizsardzības veids
IP X4
IP X4
Tīkla frekvence
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Nominālais spriegums

Ja šīs iekārtas darbināšanai izmanto ģeneratoru vai transformatoru, tā izejas jaudai jābūt vismaz divreiz lielākai par nominālo ieejas jaudu, kas norādīta uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Transformatora vai ģeneratora darba spriegumam vienmēr jābūt iekārtas nominālā sprieguma diapazonā ar pielaidi +5 % vai -15 %.

·/·
100
Volti [V]
110
Volti [V]
110
Volti [V]
200
Volti [V]
Nominālā ieejas jauda
1200
Vati [W]
1100
Vati [W]
1100
Vati [W]
950
Vati [W]
Pieslēguma jauda integrētai iekārtas pievienošanas ligzdai elektroiekārtas pieslēgšanai (ja paredzēts)
·/·
1600
Vati [W]
·/·
·/·
Tīkla pieslēgums (tips)
VCTF 3 x 2,0 mm2
A07 QQF 3 / 12 AWG
H07 BQF 3G 1,5 mm2
VCTF 3 x 2,0 mm2
·/·
220 - 240
Volti [V]
220 - 240 (CH)
Volti [V]
220 - 240 (GB)
Volti [V]
220 - 240 (NZ)
Volti [V]
Nominālā ieejas jauda
1200
Vati [W]
1200
Vati [W]
1200
Vati [W]
1200
Vati [W]
Pieslēguma jauda integrētai iekārtas pievienošanas ligzdai elektroiekārtas pieslēgšanai (ja paredzēts)
2400
Vati [W]
1100
Vati [W]
1800
Vati [W]
1200
Vati [W]
Tīkla pieslēgums (tips)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maksimālais plūsmas apjoms un maksimālais spiediena pazeminājums


VC 20-U
VC 20-UL
VC 20-UM
VC 20-UME
Maksimālais plūsmas apjoms (gaiss)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maksimālais plūsmas apjoms (gaiss)
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maksimālais spiediena pazeminājums
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

VC 40-U
VC 40-UL
VC 40-UM
VC 40-UME
Maksimālais plūsmas apjoms (gaiss)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maksimālais plūsmas apjoms (gaiss)
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maksimālais spiediena pazeminājums
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

Informācija par troksni un vibrāciju, mērījumi veikti saskaņā ar EN 60335

Zemāk norādītie dati attiecas uz visiem industriālajiem nosūcējiem VC 20 un VC 40.

Skaņas spiediena līmenis (LpA)
73 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
2,5 dB(A)
Vibrācijas emisijas rādītāji
< 2,5 m/s²

Pagarinātājkabeļa izmantošana

BRĪDINĀJUMS!

Bojāta kabeļa izraisīts apdraudējums! Ja darba laikā tiek bojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabelis, neaiztieciet to. Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

 • Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam remonta vai nomaiņas veikšanai.
 • Lietojiet tikai konkrētajai darbības jomai atbilstīgus elektriskos pagarinātājkabeļus ar pietiekamu vada šķērsgriezumu. Pretējā gadījumā ir iespējami iekārtas jaudas zudumi un kabeļa pārkaršana.
 • Regulāri pārbaudiet, vai pagarinātājkabelis nav bojāts.
 • Nomainiet bojāto pagarinātājkabeli.
 • Strādājot ārā, izmantojiet tikai atbilstošus un attiecīgi marķētus pagarinātājkabeļus.
Ieteicamais kabeļa minimālais šķērsgriezums un garums tīkla spriegumam 120 V
Kabelis
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Vada šķērsgriezums
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Vada šķērsgriezums
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Kabeļa garums
25 m
30 m
50 m
100 m
Kabeļa garums
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Lietošanas uzsākšana

BĪSTAMI!

Elektriskās strāvas radīts apdraudējums. Nosūcēja pievienošanas nosacījumu neievērošana var izraisīt dzīvības apdraudējumu vai smagas traumas.

 • Pievienojiet nosūcēju strāvas avotam ar atbilstīgi visiem noteikumiem ierīkotu zemējumu.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Nekontrolēta kustība var izraisīt traumas! Kad bremzes nav aktivētas, iespējama nosūcēja nekontrolēta kustība.

 • Lai nofiksētu nosūcēju, aktivējiet tā riteņu bremzes.

Ekspluatācijas uzsākšana

Putekļu maisiņš no plastmasas: nekaitīgu putekļu savākšanai

Putekļu maisiņš no plastmasas minerālu materiālu putekļiem vai putekļu maisiņš no papīra kokskaidām:

> klase M putekļiem ar ekspozīcijas robežvērtībām ≥ 0,1 mg/m3

> klase L vai M putekļiem ar ekspozīcijas robežvērtībām > 1 mg/m3

 1. Atveriet abas aizslēga skavas.
 2. Noceliet nosūcēja galvu no netīrumu tvertnes.
 3. Izņemiet piederumus no netīrumu maisiņa un iepakojuma.
 4. Uzlieciet nosūcēja galvu uz netīrumu tvertnes un aizveriet abas aizslēga skavas.
 5. Pārliecinieties, vai nosūcēja galva ir pareizi uzmontēta un nofiksēta.
 6. Pievienojiet iekārtai iesūkšanas šļūteni.

Papīra putekļu maisiņa ievietošana kokskaidu nosūkšanai

Smaili un asi priekšmeti var pārdurt putekļu maisiņu.

Pārliecinieties, ka nekādi priekšmeti nav pārdūruši putekļu maisiņu.

Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Atveriet abas aizslēga skavas.
 3. Noceliet nosūcēja galvu no netīrumu tvertnes.
 4. Ievietojiet jaunu papīra putekļu maisiņu adapterā un nostipriniet to pie netīrumu tvertnes.
 5. Uzlieciet nosūcēja galvu atpakaļ uz netīrumu tvertnes.
 6. Aizveriet abas aizslēga skavas.
 7. Pārliecinieties, vai nosūcēja galva ir pareizi uzmontēta un nofiksēta.
 8. Pievienojiet iekārtai iesūkšanas šļūteni.

Plastmasas putekļu maisiņa ievietošana

Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Atveriet abas aizslēga skavas.
 3. Noceliet nosūcēja galvu no netīrumu tvertnes.
 4. Nostipriniet jauno plastmasas putekļu maisiņu netīrumu tvertnē (instrukcija uzdrukāta).
 5. Uzlieciet nosūcēja galvu uz netīrumu tvertnes un aizveriet abas aizslēga skavas.

Lietošana

BRĪDINĀJUMS!

Traumu risks Filtrēšanas sistēmas bojājumu gadījumā iespējama veselībai kaitīgu putekļu noplūde.

 • Avārijas gadījumā (piemēram, ja pārplīsis filtrs) izslēdziet nosūcēju, atvienojiet barošanas kabeļa kontaktdakšu no elektrotīkla un pirms nosūcēja turpmākās lietošanas lieciet, lai to pārbauda specializēts personāls.
BĪSTAMI!

Traumu risks. Sūcējos, kas paredzēti klases L vai klases M putekļiem, atrodas veselībai kaitīgi putekļi.

 • Iztukšošanas un apkopes darbus, ieskaitot putekļu savākšanas tvertņu utilizāciju, drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Jāvalkā atbilstīgs aizsardzības aprīkojums.
 • Pirms putekļsūcēja aizvākšanas no zonas, kas ir piesārņota ar bīstamām vielām, nosūciet vai noslaukiet tā ārējās virsmas vai hermētiski iepakojiet putekļsūcēju. Tā kā visas iekārtas daļas, kas ir atradušās bīstamajā zonā, ir jāuzskata par piesārņotām, veiciet atbilstīgus pasākumus, lai novērstu putekļu tālāku izplatīšanos.
 • Nekādā gadījumā nedarbiniet putekļsūcēju, ja tas nav aprīkots ar pilnībā nokomplektētu filtrēšanas sistēmu.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Nekontrolēta kustība var izraisīt traumas! Kad bremzes nav aktivētas, iespējama nosūcēja nekontrolēta kustība.

 • Lai nofiksētu nosūcēju, aktivējiet tā riteņu bremzes.

Šļūtenes diametra iestatīšana UM un UME sērijas nosūcējiem

 1. Lai uzsūktu / savāktu sausus, nedegošus putekļus ar ekspozīcijas robežvērtībām un kokskaidas, saskaņojiet iesūkšanas šļūtenes diametru ar šļūtenes diametra iestatīšanas slēdža pozīciju.
 2. Ja nosūcējs tiek lietots kopā ar Hilti atveru urbšanas sistēmu, iestatiet mazāko šļūtenes diametru.

Darbināšana, neizmantojot ierīces pievienošanas ligzdu

 1. Pirms kontaktdakšas pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai iekārtas slēdzis atrodas pozīcijā "OFF".
 2. Pievienojiet nosūcēja kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdai.
 3. Pagrieziet iekārtas slēdzi pozīcijā "ON".

Darbināšana, izmantojot iekārtas pievienošanas ligzdu

Iekārtas pievienošanas ligzda ir paredzēta tikai tiešai elektroiekārtu savienošanai ar nosūcēju.

Ja iekārtas pievienošanas ligzdai ir pieslēgtas elektroiekārtas, jāievēro šo iekārtu lietošanas instrukcijas un tajās iekļautie drošības norādījumi.

 1. Atvienojiet nosūcēja kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.
 2. Pārbaudiet, vai pievienojamās elektroiekārtas maksimālā ieejas jauda nav lielāka par maksimālo pieļaujamo iekārtas pievienošanas ligzdas jaudu; skat. sadaļu "Tehniskie parametri" un norādi pie iekārtas pievienošanas ligzdas.
 3. Pirms elektroiekārtas kontaktdakšas pievienošanas elektrotīklam jāpārbauda, vai elektroiekārta ir izslēgta.
 4. Pievienojiet elektroiekārtas kontaktdakšu iekārtas pievienošanas ligzdai.
 5. Pievienojiet nosūcēja kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdai.
 6. Pagrieziet iekārtas slēdzi pozīcijā "Auto".
 7. Ieslēdziet elektroiekārtu.
  Pēc elektroiekārtas izslēgšanas nosūcējs vēl neilgu laiku darbojas pēc inerces, lai iesūktu iesūkšanas šļūtenē palikušos putekļus.

Sausu putekļu savākšana

Pirms sausu putekļu, jo īpaši minerālu materiālu nosūkšanas vienmēr jāpievērš uzmanība tam, lai tvertnē būtu ievietots pareizais putekļu maisiņš. Pēc tam būs iespējams ērti un tīri utilizēt uzsūkto materiālu.

IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Traumu risks Ja netiek lietots filtra elements, var izplūst bīstamas vielas.

 • Nekādā gadījumā neveiciet nosūkšanu bez filtra elementa.
 • Raugieties, lai filtra elements būtu sauss un būtu ievietots atbilstīgs putekļu maisiņš.

Šķidrumu uzsūkšana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Traumu risks Ja netiek lietots filtra elements, var izplūst bīstamas vielas.

 • Nekādā gadījumā neveiciet nosūkšanu bez filtra elementa.
 1. Pārbaudiet uzpildes līmeņa kontroles indikāciju.
 2. Ja vien iespējams, lietojiet slapju materiālu uzsūkšanai atsevišķu filtra elementu.
  Ieteicams lietot Hilti filtru VC 20/40 universal (2121387).
 3. Pēc šķidrumu uzsūkšanas atveriet abas aizslēga skavas.
 4. Noceliet no netīrumu tvertnes nosūcēja galvu un novietojiet to uz gludas virsmas tā, lai filtra elements varētu izžūt.
 5. Iztukšojiet netīrumu tvertni un izskalojiet to ar ūdens šļūteni. Ar birstīti notīriet elektrodus un, kad filtra elements ir izžuvis, notīriet to, pārvelkot ar roku.
 6. Ļaujiet netīrumu tvertnei izžūt.

Pēc nosūcēja lietošanas

 1. Izslēdziet elektroiekārtu.
 2. Pagrieziet iekārtas slēdzi pozīcijā "OFF".
 3. Atvienojiet nosūcēja kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.
 4. Saritiniet pieslēguma kabeli un pakariniet to uz kabeļa āķa.
 5. Iztukšojiet tvertni un izslaukiet iekārtu ar samitrinātu drāniņu.
 6. Saritiniet šļūteni.
 7. Novietojiet nosūcēju sausā telpā, kur tam nevar piekļūt nepiederošas personas.

Sausu putekļu izbēršana no netīrumu tvertnes

 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Noceliet no netīrumu tvertnes nosūcēja galvu un novietojiet to uz gludas virsmas.
  • UM un UME sērijas nosūcējiem
   • Izņemiet putekļu maisiņu no netīrumu tvertnes.
  • U un UL sērijas nosūcējiem
   • Izņemiet no netīrumu tvertnes putekļu maisiņu vai satveriet netīrumu tvertni aiz rokturu iedobēm un sasveriet to, lai iztukšotu.
 3. Pēc tam uzlieciet nosūcēja galvu uz netīrumu tvertnes un aizveriet abas aizslēga skavas.

Netīrumu tvertnes bez putekļu maisiņa iztukšošana (uzsūcot šķidrumus)

 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Noceliet no netīrumu tvertnes nosūcēja galvu un novietojiet to uz gludas virsmas.
 3. Satveriet netīrumu tvertni aiz rokturu iedobēm un sasveriet to, lai iztukšotu.
 4. Ar drāniņu noslaukiet netīrumu tvertnes malas.
 5. Uzlieciet nosūcēja galvu uz netīrumu tvertnes un aizveriet abas aizslēga skavas.

Apkope un uzturēšana

Ierīces apkope

BRĪDINĀJUMS!

Elektriskās strāvas radīts apdraudējums. Neprofesionāli veikts elektrisko daļu s var kļūt par cēloni smagām traumām.

 • Uzticiet veikt iekārtas elektrisko daļu remontu tikai kvalificētiem elektrotehnikas speciālistiem.
 • Nodrošiniet, lai iekārta un jo sevišķi tās satveršanas virsmas būtu sausas un tīras un uz tām nebūtu eļļa vai smērvielas. Nedrīkst izmantot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus.
 • Nekādā gadījumā nedarbiniet nosūcēju, ja ir aizsērējušas tā ventilācijas atveres! Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti. Raugieties, lai iekārtas iekšienē nenokļūtu svešķermeņi.
 • Regulāri notīriet ārējās virsmas ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet tīrīšanai smidzināšanas iekārtu, augstspiediena tvaika tīrītājus vai ūdens strūklu, jo tas var nelabvēlīgi ietekmēt iekārtas elektrodrošību.
UL, UM un UME sērijas nosūcējiem

Ierīces apkope un tīrīšana jāveic tā, lai ne personāls, ne citi cilvēki nebūtu pakļauti bīstamām situācijām.

 • Jālieto piespiedu ventilācijas sistēma ar gaisa filtrēšanu.
 • Valkājiet aizsargapģērbu.
 • Apkopes zona jāiztīra tā, lai vidē nepaliktu nekādas kaitīgas vai bīstamas vielas.
 • Pirms iekārtas aizvākšanas no zonas, kas ir piesārņota ar bīstamām vielām, tā no ārpuses jānosūc ar nosūcēju, jānoslauka vai hermētiski jāiepako. Tas jāveic tā, lai bīstamo putekļu nogulsnes netiktu izkliedētas pa apkārtni.
 • Veicot apkopes un remonta darbus, visas netīrās daļas, ko nav iespējams kārtīgi notīrīt, iepakojiet hermētiski noslēgtos maisiņos un utilizējiet saskaņā ar spēkā esošo normatīvu prasībām.
 • Vismaz reizi gadā Hilti servisa darbiniekiem vai citam kvalificētam speciālistam jāveic putekļu caurlaidības tehniskā kontrole, kuras ietvaros tiek pārbaudīts, piemēram, filtra stāvoklis, iekārtas hermētiskums un kontrolierīču funkcijas.

Filtra automātiskā attīrīšana

Lai iztīrītu filtra elementu, to nedrīkst sist pret cietiem priekšmetiem vai apstrādāt ar cietiem vai asiem instrumentiem. Tas samazina filtra elementa kalpošanas ilgumu.

Filtra elementa tīrīšanai nedrīkst izmantot augstspiediena gaisa strūklu. Tas var izraisīt filtra materiāla plaisāšanu.

Filtra elements ir nodilumam pakļauta detaļa.

 • Mainiet filtra elementu vismaz vienreiz pusgadā.
 • Ja iekārta tiek intensīvi lietota, mainiet filtra elementu biežāk.

Filtra elementa nomaiņa

Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Atveriet filtra pārsega aizslēga skavu.
 3. Atveriet filtra pārsegu.
 4. Uzmanīgi izņemiet filtra elementu, satverot rokturu iedobes turētājā.
 5. Notīriet blīvējuma virsmu ar drāniņu.
 6. Ielieciet jauno filtra elementu.
 7. Aizveriet filtra pārsegu, nolokot vāka fiksācijas elementu uz priekšu.
 8. Aizveriet filtra pārsega aizslēga skavu.

Uzpildes līmeņa kontroles pārbaude

Image alternative
 1. Lai nofiksētu nosūcēju, aktivējiet tā riteņu bremzes.
 2. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 3. Atveriet abas aizslēga skavas.
 4. Noceliet no netīrumu tvertnes nosūcēja galvu un novietojiet to uz gludas virsmas.
 1. Pārbaudiet, vai izslēgšanās kontakti nav netīri, un vajadzības gadījumā notīriet tos ar birstīti.
 2. Pārbaudiet, vai nav netīra nosūcēja galva, un vajadzības gadījumā notīriet to ar drāniņu.
 3. Uzlieciet nosūcēja galvu uz netīrumu tvertnes un aizveriet abas aizslēga skavas.

Pārbaude pēc apkopes un uzturēšanas darbiem

 1. Pēc apkopes un remonta darbiem pārbaudiet, vai nosūcējs ir pareizi samontēts un nevainojami darbojas.
 2. Veiciet funkciju testēšanu.

Transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana

Kad iekārta ir pilna, to nedrīkst pārvietot horizontāli.

Iekārtu nedrīkst pakarināt pie ceļamkrāna.

 • Ja nepieciešams, izņemiet Power Conditioner vai nenofiksētos instrumentus no turētāja.
 • Pirms pārvietošanas uz citu vietu iekārta jāiztukšo.
 • Ja iekārta ir lietota šķidrumu nosūkšanai, to nedrīkst sasvērt vai pārvietot horizontālā stāvoklī.
 • Pirms transportēšanas ar koniskā adaptera palīdzību savienojiet abus šļūtenes galus kopā.
UM un UME sērijas nosūcējiem
BĪSTAMI!

Traumu risks No ieplūdes atveres var izplūst bīstamas vielas.

 • Laikā, kad putekļu klasei M paredzētais nosūcējs tiek transportēts vai netiek lietots, tā ieplūdes atverei jābūt noslēgtai ar noslēdzošo uzmavu.

Uzglabāšana

 • Novietojiet nosūcēju sausā telpā, kur tam nevar piekļūt nepiederošas personas.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

Traucējumu diagnostikas tabula

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
UM un UME sērijas nosūcējiem Akustiskais brīdinājuma signāls (samazināta sūkšanas jauda)
Putekļu maisiņš ir pilns.
 • Nomainiet putekļu maisiņu.
Filtra elements ir ļoti netīrs.
 • Ja automātiskās filtra attīrīšanas funkcija ir deaktivēta, aktivējiet to un 30 sekundes darbiniet nosūcēju.
Aizsērējusi iesūkšanas šļūtene vai elektroiekārtas pārsega atveres.
 • Iztīriet iesūkšanas šļūteni un pārsega atveres.
Šļūtenes diametrs iestatīts nepareizā pozīcijā.
 • Iestatiet šļūtenes diametru.
 • Lietojot atveru urbi, izvēlieties šļūtenes diametru 15 mm.
No iekārtas tiek izpūsti putekļi.
Filtra elements nav pareizi iemontēts.
 • Atkārtojiet filtra elementa montāžu.
Bojāts filtra elements.
 • Iemontējiet jaunu filtra elementu.
Iekārta nekontrolēti ieslēdzas un izslēdzas vai lietotājs tiek pakļauts statiskās elektrības izlādei.
Nav nodrošināta statiskās elektrības novadīšana, iekārta nav pievienota sazemētai kontaktligzdai.
 • Pievienojiet iekārtu sazemētai kontaktligzdai, lietojiet antistatisku šļūteni.
Iekārta nedarbojas vai pēc īsas iedarbošanās izslēdzas.
Aktivēta ūdens izslēgšanās.
 • Notīriet zondes un zonu ap tām ar birstīti.
Nedarbojas motors.
Aktivēts tīkla kontaktligzdas drošinātājs.
 • Ieslēdziet drošinātāju.
 • Ja drošinātājs tiek aktivēts atkārtoti, meklējiet bojājumstrāvas cēloni.
Netīrumu tvertne ir pilna.
 • Izslēdziet iekārtu un iztukšojiet netīrumu tvertni.
Aktivēts motora termiskais drošinātājs.
 • Izslēdziet iekārtu un ļaujiet tai apmēram 5 minūtes atdzist.
 • Ja motors neiedarbojas, nododiet iekārtu Hilti servisā.
Motora termiskais drošinātājs atkārtoti izslēdz motoru.
 • Uzmanīgi iztīriet atveres ar sausu birstīti.
Automātiskajā režīmā nedarbojas motors.
Pievienotā iekārta ir bojāta vai nav kārtīgi pieslēgta.
 • Pārbaudiet pievienotās iekārtas funkcijas vai kārtīgi pievienojiet barošanas kontaktdakšu.
Nedarbojas automātiskā filtra elementa tīrīšana.
Nav pievienota iesūkšanas šļūtene.
 • Pievienojiet iesūkšanas šļūteni.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti izstrādājumu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās īstenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod utilizācijai saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.

Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas sadzīves atkritumos!
Urbšanas suspensija

Ņemot vērā vides aizsardzības aspektus, urbšanas radīto duļķu tieša ieplūšana ūdenskrātuvēs vai kanalizācijā bez atbilstošas iepriekšējas apstrādes nav vēlama.

 • Informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem Jūs varat saņemt no vietējās varas institūcijām.

Mēs iesakām šādu iepriekšēju apstrādi:

 • Savāciet urbšanas duļķes (piemēram, ar šķidruma nosūcēja palīdzību).
 • Ļaujiet duļķēm nogulsnēties un utilizējiet nogulšņu cieto daļu būvgružu izgāztuvē (koagulanti var paātrināt atdalīšanas procesu).
 • Pirms atlikušā ūdens (sārmains, ph vērtība > 7) novadīšanas kanalizācijā tas jāneitralizē, pievienojot skābu neitralizācijas līdzekli vai atšķaidot ar lielu ūdens daudzumu.
Urbšanas putekļi
 • Utilizējiet savāktos urbšanas putekļus saskaņā ar spēkā esošo nacionālo tiesību aktu prasībām.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative