Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [3 MB]

NPR 032 IE-A22

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Iespiešanas risks!
Image alternative Bezvadu datu pārnese
Image alternative Izmantotā Hilti litija jonu akumulatoru sērija. Ņemiet vērā informāciju, kas iekļauta nodaļā Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Presēšanas iekārta
  NPR 032 IE-A22
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
 • Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas īssavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēka cēloni.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
 • Nelietojiet bojātus vai modificētus akumulatorus. Bojāti vai modificēti akumulatori var radīt neparedzamas situācijas un izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai traumas.
 • Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C (265 °F) var izraisīt eksploziju.
 • Ievērojiet norādījumus par akumulatora lādēšanu un nekad nelādējiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmo iekārtu ārpus lietošanas instrukcijā norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza lādēšana vai pieļaujamā temperatūras diapazona pārsniegšana var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.
 • Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. Jebkādus akumulatoru apkopes darbus drīkst veikt tikai ražotājs vai atbilstīgi pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta.

Papildu drošības norādījumi par presēšanas iekārtu lietošanu

Personiskā drošība
 • Lietojiet izstrādājumu tikai tad, ja tas ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā neveiciet ar iekārtu neatļautas manipulācijas un nemēģiniet to pārveidot.
 • Kategoriski aizliegts veikt gāzesvadu savienojumu presēšanu, izņemot gadījumus, kad to ir nepārprotami atļāvis sistēmas izplatītājs, paredzot šīs iekārtas lietošanu kopā ar īpaši pārbaudītiem fitingiem.
 • Pārliecinieties, vai fiksācijas skrūve ir līdz galam iebīdīta un droši nofiksējusies.
 • Raugieties, lai presēšanas vaigos neatrastos svešķermeņi (piemēram, apmetums, akmens materiālu paliekas, metāla skaidas u.c.) un tie nebūtu bojāti. Ja presēšanas vaigi ir bojāti vai saliekti, tos nedrīkst lietot!
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet presēšanas iekārtu, presēšanas vaigus NPR PS vai presēšanas gredzenus NPR PR, ņemot vērā norādītās prasības. Pietiekami nepārbaudītas iekārtas, presēšanas vaigi vai gredzeni var nelabvēlīgi ietekmēt presēto savienojumu kvalitāti un apdraudēt lietotāja drošību. Presēšanas iekārtas ik pēc 15.000 savienojumu saspiešanas, taču ne retāk kā vienu reizi gadā jānodod Hilti servisā pārbaudes veikšanai. Presēšanas vaigu un gredzenu apkope reizi gadā jāveic Hilti servisā.
 • Lai pārbaudītu cauruļvadu sistēmas presēto savienojumu hermētiskumu, pēc darbu pabeigšanas veiciet spiediena testu, kas ļaus konstatēt sūces (kas radušās, piemēram, iekārtas nepareizas lietošanas dēļ).
Elektrodrošība
 • Pirms darba sākšanas jāatvieno no sprieguma padeves visi aktīvie, respektīvi, strāvu vadošie, komponenti, kas atrodas iekārtas lietotāja darba zonā. Ja tas nav iespējams, jāveic atbilstīgi aizsardzības pasākumi, lai darba veikšana zem sprieguma esošo komponentu tuvumā būtu droša.
 • Neveiciet presēšanu pie komponentiem, kas atrodas zem sprieguma. Iekārta nav uzskatāma par izolētu, tādēļ tās lietošanas laikā jāvalkā individuālais aizsargaprīkojums (aizsargcimdi, droši darba apavi, aizsargtērps u.c.), kas nodrošina jūsu un citu tuvumā esošo personu aizsardzību.
Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope
 • Pēc apm. 50 savienojumu saspiešanas izslēdziet iekārtu un ļaujiet tai apm. 15 minūtes atdzist. Iekārtas pārkaršana var izraisīt tās bojājumus.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nemēģiniet izmantot vai uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecienam, krituši no vairāk nekā viena metra augstuma vai ir citā veidā bojāti. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet iekārtu pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem, vietā, kur nevar notikt aizdegšanās un kur to iespējams pastāvīgi novērot, un ļaujiet tai atdzist. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Presēšanas galva
 2. Atiestatīšanas slēdzis presēšanas vaigu atvēršanai kļūmes vai avārijas gadījumā
 3. Korpuss
 4. Apkopes un traucējumu indikācija (sarkana LED)
 5. Akumulatora atbloķētājs
 6. Akumulators
 7. Rieva abās pusēs Hilti  pretnokrišanas aprīkojuma nostiprināšanai
 8. Balta LED darba zonas apgaismošanai
 9. Vadības slēdzis
 10. Fiksācijas skrūve iekārtas galvas atvēršanai / aizvēršanai
 11. Presēšanas vaigi
 12. Presēšanas gredzens ar adaptera vaigu

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir ar akumulatoru darbināma elektrohidrauliskā presēšanas iekārta.

Tā ir paredzēta kombinēto, vara (Cu) un tērauda cauruļu presēto savienojuma fitingu saspiešanai.
 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai sērijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai sērijas C4/36 Hilti lādētājus.

Varbūtēja nepareiza lietošana

 • Manuālai vadībai paredzēto izstrādājumu nedrīkst nofiksēt skrūvspīlēs un lietot kā stacionāru iekārtu.
 • Elektrohidraulisko presēšanas iekārtu nedrīkst lietot stiprā lietū vai zem ūdens.

Litija jonu akumulatora indikācija

Par litija jonu akumulatora uzlādes statusu un izstrādājuma darbības traucējumiem informē litija jonu akumulatora indikācija. Litija jonu akumulatora uzlādes līmeni iespējams apskatīties, īsi nospiežot vienu no akumulatora atbloķēšanas taustiņiem.
Statuss
Nozīme
Deg 4 LED.
Uzlādes līmenis: no 75 % līdz  100 %
Deg 3 LED.
Uzlādes līmenis: no 50 % līdz 75 %
Deg 2 LED.
Uzlādes līmenis: no 25 % līdz  50 %
1 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 10 % līdz  25 %
1 LED mirgo.
Uzlādes līmenis: < 10 %
Ja ir nospiests vadības slēdzis, kā arī 5 sekunžu laikā pēc vadības slēdža atlaišanas nolasīt uzlādes līmeņa indikāciju nav iespējams. Ja mirgo akumulatora indikācijas LED, lūdzu, sekojiet nodaļas "Traucējumu diagnostika" norādījumiem.

Piegādes komplektācija

Presēšanas iekārta, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet HILTI STORE vai tīmekļvietnē www.hilti.group

Tehniskie parametri


NPR 032 IE-A22
Nominālais spriegums
21,6 V
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01
3,0 kg
Presēšanas laiks
≈ 7 s
Maks. presēšanas spēks
32 kN
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 60745

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam. Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā. Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā. Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un maināmo instrumentu apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Trokšņa rādītāji
Skaņas jaudas līmenis (L WA)
80 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (K WA)
2,5 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (L pA)
70 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (K pA)
2,5 dB(A)
Vibrācijas rādītāji
Kopējie svārstību rādītāji (darbības laikā) (a)
2,5 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²

Akumulators

Akumulatora darba spriegums
21,6 V
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumulatora temperatūra uzlādes sākumā
−10 ℃ … 45 ℃

Lietošana

Sagatavošanās darbam

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks nejaušas iedarbošanās gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka attiecīgais izstrādājums ir izslēgts.
 • Pirms iekārtas iestatīšanas vai piederumu nomaiņas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Akumulatora uzlādēšana

 1. Pirms uzlādes sākšanas izlasiet lādētāja lietošanas instrukciju.
 2. Raugieties, lai akumulatora un lādētāja kontaktu virsmas ir tīras un sausas.
 3. Veiciet akumulatora uzlādi atbilstīgā lādētājā.

Akumulatora ievietošana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
 1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
 2. Ievietojiet akumulatoru iekārtas stiprinājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Akumulatora izņemšana

 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņus.
 2. Izvelciet akumulatoru no iekārtas turētāja.

Presēšanas vaigu ievietošana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Izstrādājuma nekontrolēta iedarbošanās.
 • Pirms presēšanas vaigu ievietošanas / maiņas / izņemšanas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
Nekādā gadījumā nedarbiniet izstrādājumu bez ievietotiem presēšanas vaigiem!
Lai nodrošinātu kvalitatīvu savienojumu izveidi, kā arī neapdraudētu iekārtas darba un funkcionālo drošību, lietojiet tikai presēšanas vaigus, kurus šai presēšanas iekārtai ir paredzējis sistēmas izplatītājs un/vai iekārtas ražotājs.
Image alternative
 1. Izņemiet akumulatoru un izvēlieties atbilstīgus presēšanas vaigus.
 2. Nospiediet fiksācijas skrūvi.
 3. Līdz galam pagrieziet fiksācijas skrūvi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
 4. Izvelciet fiksācijas skrūvi.
 5. Ievietojiet presēšanas vaigus.
 6. Iebīdiet fiksācijas skrūvi, līdz tā nofiksējas.
 7. Pagrieziet presēšanas galvu nepieciešamajā darba pozīcijā.
  Bezspiediena stāvoklī pagriezt presēšanas galvu ir ievērojami vieglāk.

Presēšanas vaigu izņemšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Izstrādājuma nekontrolēta iedarbošanās.
 • Pirms presēšanas vaigu ievietošanas / maiņas / izņemšanas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
Image alternative
 1. Izņemiet akumulatoru un pagrieziet presēšanas galvu sākotnējā pozīcijā.
 2. Nospiediet fiksācijas skrūvi.
 3. Līdz galam pagrieziet fiksācijas skrūvi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
 4. Izvelciet fiksācijas skrūvi.
 5. Virzienā uz priekšpusi izņemiet presēšanas vaigus no iekārtas.

Adaptera vaigu un presēšanas gredzena montāža

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Izstrādājuma nekontrolēta iedarbošanās.
 • Pirms presēšanas vaigu ievietošanas / maiņas / izņemšanas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu savienojumu izveidi, kā arī neapdraudētu iekārtas darba un funkcionālo drošību, lietojiet tikai presēšanas gredzenus, kurus šai presēšanas iekārtai ir paredzējis sistēmas izplatītājs un/vai iekārtas ražotājs.
 1. Izņemiet akumulatoru.
 2. Nospiediet fiksācijas skrūvi.
 3. Līdz galam pagrieziet fiksācijas skrūvi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
 4. Izvelciet fiksācijas skrūvi.
 5. Ievietojiet adaptera vaigus.
 6. Iebīdiet fiksācijas skrūvi, līdz tā nofiksējas.
 7. Uzlieciet presēšanas gredzenu uz saspiežamā fitinga.
 8. Aizveriet presēšanas gredzenu.

Presēšanas gredzena un adaptera vaigu noņemšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Izstrādājuma nekontrolēta iedarbošanās.
 • Pirms presēšanas vaigu ievietošanas / maiņas / izņemšanas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
 1. Atveriet presēšanas gredzenu.
 2. Noņemiet presēšanas gredzenu.
 3. Izņemiet akumulatoru.
 4. Nospiediet fiksācijas skrūvi.
 5. Līdz galam pagrieziet fiksācijas skrūvi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
 6. Izvelciet fiksācijas skrūvi.
 7. Virzienā uz priekšpusi izņemiet adaptera vaigus no iekārtas.

Hilti pretnokrišanas aprīkojuma (opcija) montāža

UZMANĪBU!
Iekārtas un/vai drošības virves bojājumi. Nepareiza lietošana var izraisīt iekārtas un/vai drošības virves bojājumus.
 • Drošības virves vietā nelietojiet metāla ķēdes. Nelietojiet drošības virves, kas ir garākas par 6 pēdām (2 m).
Lai izvairītos no negadījumiem, strādājot augstumā, ieteicams lietot Hilti pretnokrišanas aprīkojumu.
Pretnokrišanas aprīkojums nodrošina iespēju piestiprināt drošības troses / lentes.
Strādājot ar šo izstrādājumu, obligāti jāievēro valstī spēkā esošie noteikumi par darbu augstumā.
Image alternative
 1. Izņemiet akumulatoru.
 2. Iebīdiet pretnokrišanas aprīkojuma abas mēlītes rievās, kas atrodas iekārtas kājas abās pusēs.
 3. Nostipriniet pretnokrišanas aprīkojumu ar tam paredzētajām skrūvēm.
 4. Ielieciet akumulatoru atpakaļ vietā.

Hilti pretnokrišanas aprīkojuma (opcija) demontāža

Image alternative
 1. Izņemiet akumulatoru.
 2. Izskrūvējiet pretnokrišanas aprīkojuma skrūves.
 3. Izvelciet pretnokrišanas aprīkojuma abas mēlītes no iekārtas kājas rievām un noņemiet pretnokrišanas aprīkojumu.
 4. Ielieciet akumulatoru atpakaļ vietā.

Presēšanas veikšana

Image alternative
BRĪDINĀJUMS!
Bīstami! Gāzesvadu savienojumu presēšana rada apdraudējumu!
 • Kategoriski aizliegts veikt gāzesvadu savienojumu presēšanu, izņemot gadījumus, kad to ir nepārprotami atļāvis sistēmas izplatītājs, paredzot šīs iekārtas lietošanu kopā ar īpaši pārbaudītiem fitingiem.
 1. Nospiediet vadības slēdzi un turiet to nospiestu, līdz pilnībā aizveras presēšanas vaigi.
 2. Ja tiek lietots presēšanas gredzens, novietojiet iekārtu ar adaptera vaigiem pie presēšanas gredzena un veiciet savienojuma presēšanu.
  Obligāts priekšnoteikums, lai izveidotu ilgnoturīgu, hermētisku savienojumu, ir presēšanas vaigu pilnīga aizvēršanās, kas nodrošina pilnīgu presēšanas procesa pabeigšanu.
  Fitingi, kuru presēšanas process ir pārtraukts priekšlaicīgi, jādemontē un, ja iespējams, jāpresē atkārtoti.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Iekārtas apkope
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs un nebūtu savārtīts ar eļļu un smērvielām.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Ar akumulatoru darbināmo iekārtu transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatorus.
 • akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgākas transportēšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.
Uzglabāšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Iekārta un akumulatori jāglabā pēc iespējas vēsā un sausā vietā.
 • Nekādā gadījumā neglabājiet akumulatorus augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Glabājiet iekārtu un akumulatorus vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgas uzglabāšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

Presēšanas iekārta nav darba kārtībā

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Akumulatora LED nedeg.
Akumulators nav pilnībā iebīdīts.
 • Nofiksējiet akumulatoru ar sadzirdamu, divkāršu klikšķi.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts.
 • Apmainiet akumulatoru vai ļaujiet tam atdzist līdz istabas temperatūrai.
1 akumulatora LED mirgo.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts.
 • Apmainiet akumulatoru vai ļaujiet tam atdzist līdz istabas temperatūrai.
4 akumulatora LED mirgo.
Izstrādājums ir īslaicīgi pārslogots.
 • Ļaujiet izstrādājumam atdzist.
Sarkana LED => deg konstanti, kopā ar akustisko brīdinājuma signālu.
Radusies tehniska problēma.
 • Iespējama nepareiza lietošana! Vērsieties Hilti servisā.
Sarkana LED => īsi nomirgo, kopā ar akustisko brīdinājuma signālu.
Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, lai nodrošinātu pilnīgu funkcionalitāti.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Sarkana LED => īsi iedegas, bez akustiskā brīdinājuma signāla.
Izstrādājums ir pārkarsis.
 • Ļaujiet izstrādājumam atdzist.

Presēšanas iekārta ir gatava darbam

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.
Ļoti zema apkārtējā temperatūra.
 • Ļaujiet akumulatoram pamazām sasilt līdz istabas temperatūrai.
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu, divkāršu klikšķi.
Netīri akumulatora fiksācijas izciļņi.
 • Notīriet fiksācijas izciļņus un nofiksējiet akumulatoru no jauna.
Sarkana LED => ilgstoši mirgo, kopā ar akustisko brīdinājuma signālu.
Netiek sasniegts presēšanas spiediens (lietošanas kļūme).
 • Raugieties, lai lietošana atbilstu nosacījumiem, un, ja nepieciešams, pārbaudiet saspiesto savienojumu.
Sarkana LED => deg konstanti, kopā ar akustisko brīdinājuma signālu.
Radusies tehniska problēma.
 • Iespējama nepareiza lietošana! Vērsieties Hilti servisā.
Sarkana LED => deg konstanti, bez akustiskā brīdinājuma signāla.
Izstrādājumam nepieciešama apkope.
 • Vērsieties Hilti servisā.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Akumulatoru utilizācijaJa akumulatoru utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r7794692.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative