Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [4 MB]

SR 30-A36

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Līdzstrāva
Image alternative Gājienu skaits tukšgaitā
Image alternative Bezvadu datu pārnese
Image alternative Litija jonu akumulators
Image alternative Lietojamā Hilti litija jonu akumulatoru sērija. Ņemiet vērā informāciju, kas iekļauta nodaļā Nosacījumiem atbilstīga lietošana .

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Zobenzāģis
  SR 30-A36
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
 • Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas īssavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēka cēloni.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
 • Nelietojiet bojātus vai modificētus akumulatorus. Bojāti vai modificēti akumulatori var radīt neparedzamas situācijas un izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai traumas.
 • Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C (265 °F) var izraisīt eksploziju.
 • Ievērojiet norādījumus par akumulatora lādēšanu un nekad nelādējiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmo iekārtu ārpus lietošanas instrukcijā norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza lādēšana vai pieļaujamā temperatūras diapazona pārsniegšana var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.
 • Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. Jebkādus akumulatoru apkopes darbus drīkst veikt tikai ražotājs vai atbilstīgi pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta.

Papildu drošības norādījumi par zāģēšanu ar asmens turpgaitas un atpakaļgaitas kustībām

 • Ja darba laikā pastāv iespēja, ka instruments var nonākt saskarē ar apslēptiem elektriskajiem vadiem, vienmēr satveriet iekārtu aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Nofiksējiet un nodrošiniet apstrādājamo priekšmetu ar skrūvspīļu palīdzību vai citā veidā uz stabilas pamatnes. Ja jūs turat apstrādājamo priekšmetu ar roku vai piespiestu ķermenim, tas ir nestabils un var izraisīt kontroles zudumu.

Papildu drošības norādījumi par zāģēšanu

Personiskā drošība
 • Raugieties, lai jūsu rokas neatrastos zāģēšanas zonā vai zāģa asmens tiešā tuvumā. Ar otru roku turiet iekārtu aiz papildu roktura vai motora korpusa. Ja abas rokas ir satvērušas iekārtu, tās nav iespējams savainot ar zāģa asmeni.
 • Lietojiet izstrādājumu tikai tad, ja tas ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā neveiciet ar iekārtu neatļautas manipulācijas un nemēģiniet to pārveidot.
 • Arī instrumenta maiņas laikā valkājiet aizsargcimdus. Saskare ar maināmo instrumentu var izraisīt grieztas traumas un apdegumus.
 • Pirms darba sākšanas noskaidrojiet darba laikā rodošos putekļu bīstamības kategoriju. Lietojiet celtniecības putekļsūcēju ar oficiālas sertifikācijas ietvaros piešķirtu drošības klasifikāciju, kas atbilst vietējiem putekļu ietekmes ierobežošanas normatīviem. Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, betons / mūris / kvarcu saturoši akmeņi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai.
 • Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju un, ja nepieciešams, valkājiet elpceļu aizsargmasku, kas aizsargā pret attiecīgā veida putekļiem. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti.
 • Nesatveriet zāģējamo materiālu no apakšas.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet pieturēt zāģējamo materiālu ar roku vai kāju. Nofiksējiet zāģējamo materiālu stabilā stiprinājumā.
 • Vienmēr stingri turiet iekārtu ar abām rokām aiz šim nolūkam paredzētajiem rokturiem un novietojiet rokas tā, lai varētu droši reaģēt uz atsitiena radītajiem spēkiem.
 • Raugieties, lai rokturi vienmēr būtu sausi un tīri.
 • Vienmēr nostājieties nedaudz uz sāniem no zāģa – tā, lai zāģa asmens neatrastos uz vienas līnijas ar jūsu ķermeni. Atsitiena gadījumā zāģis var atlēkt atpakaļ.
 • Ja zāģa asmens iestrēgst vai darbu nepieciešams pārtraukt citu iemeslu dēļ, izslēdziet zāģi, turiet to mierīgi un nogaidiet, līdz zāģa asmens kustība apstājas. Nekādā gadījumā nemēģiniet izvilkt zāģi no materiāla vai pavilkt atpakaļ, kamēr zāģa asmens atrodas kustībā, jo tas var izraisīt atsitiena kustību.
 • Ja vēlaties no jauna ieslēgt zāģi, kura asmens atrodas materiālā, nocentrējiet zāģa asmeni zāģējuma rievā un pārbaudiet, vai zāģa zobi nav ieķērušies materiālā.
 • Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot zāģējumus sienās un citās nepārredzamās vietās. Iegremdētais zāģa asmens var atdurties pret sienā esošiem objektiem un izraisīt atsitienu.
Elektrodrošība
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai darba zonā neatrodas nosegti elektrības vadi, gāzes vai ūdensapgādes caurules. Nejauši sabojājot zem sprieguma esošus vadus, iekārtas ārējās metāla daļas var izraisīt elektrošoku.
 • Ja darba laikā pastāv iespēja, ka instruments var nonākt saskarē ar apslēptiem elektriskajiem vadiem, vienmēr satveriet iekārtu aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope
 • Nedrīkst izmantot neasus vai bojātus zāģa asmeņus. Tas palielina berzi, kā arī var izraisīt asmens iestrēgšanu vai atsitienu.
 • Ievērojiet ražotāja norādījumus par zāģa asmeņu lietošanu un uzglabāšanu.
 • Iekārta ar piespiedējkurpi jāpiespiež pie zāģējamā materiāla. Tādējādi tiek nodrošināts optimāls un drošs darba process.
 • Valkājiet piemērotu aizsargtērpu, kas pasargā jūs no karstām skaidām.

Papildnorādījumi par drošību

 • Lietojiet izstrādājumu tikai tad, ja tas ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā neveiciet ar iekārtu neatļautas manipulācijas un nemēģiniet to pārveidot.
 • Nedrīkst izmantot neasus vai bojātus zāģa asmeņus. Tas palielina berzi, kā arī var izraisīt asmens iestrēgšanu vai atsitienu.
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai darba zonā neatrodas nosegti elektrības vadi, gāzes vai ūdensapgādes caurules. Nejauši sabojājot zem sprieguma esošus vadus, iekārtas ārējās metāla daļas var izraisīt elektrošoku.
 • Nofiksējiet zāģējamo materiālu stabilā stiprinājumā. Nekādā gadījumā nemēģiniet pieturēt zāģējamo materiālu ar roku vai kāju.
 • Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba pozīcijā.
 • Darba laikā iekārta vienmēr jāvirza projām no sevis.
 • Strādājiet ar mērenu piespiešanas spēku un piemērotu zāģa kustības ātrumu, jo īpaši tad, ja zāģējamām caurulēm ir liels diametrs. Tas ļaus novērst iekārtas pārkaršanu.
 • Pirms cauruļvadu pārzāģēšanas pārliecinieties, ka tajos vairs neatrodas nekādi šķidrumi. Ja nepieciešams, iztukšojiet tos.
 • Cauruļvadu pārzāģēšanas laikā turiet iekārtu virs zāģējamā cauruļvada.
 • Iekārta nav pasargāta no mitruma iekļūšanas. Šķidruma ieplūšana var izraisīt iekārtā īssavienojumu.
 • Nekad neveiciet zāģējumus nezināmās virsmās un nodrošiniet, lai zāģējuma trajektorijā ne augšpusē, ne apakšpusē neatrastos nekādi šķēršļi.
 • Ja zāģa asmens atduras pret kādu priekšmetu, tas var izraisīt iekārtas atsitienu.
 • Arī instrumenta maiņas laikā valkājiet aizsargcimdus. Saskare ar maināmo instrumentu var izraisīt grieztas traumas un apdegumus.
 • Pirms iekārtas lietošanas pārtraukuma, apkopes, instrumenta maiņas un transportēšanas vienmēr izņemiet no iekārtas akumulatoru.
 • Iekārtas uzglabāšanas un transportēšanas laikā jābūt aktivētam transporta drošinātājam.
 • Ievērojiet ražotāja norādījumus par zāģa asmeņu lietošanu un uzglabāšanu.
 • Personām, kas uzturas iekārtas lietošanas vietas tuvumā, jāvalkā piemērotas aizsargbrilles, aizsargķivere, dzirdes aizsarglīdzekļi, aizsargcimdi un viegli elpceļu aizsardzības līdzekļi.
 • Vienmēr lietojiet atbilstīga garuma zāģa asmeni. Zāģa asmenim visa gājiena laikā jābūt izvirzītam ārpus zāģējamā materiāla.
 • Strādājiet ar pārtraukumiem, kā arī veiciet atslābināšanās un pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti.
 • Neskatieties tieši apgaismojumā (LED) un nevērsiet to pret citu cilvēku seju. Pastāv apžilbināšanas risks.
 • Materiāla šķembas var savainot ķermeni un acis. Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un vienmēr valkājiet aizsargbrilles un aizsargcimdus.
 • Pirms laušanas vai urbšanas darbiem, kas šķērso būvkonstrukciju daļas, atbilstoši jānodrošina attiecīgās daļas pretējā puse.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nemēģiniet izmantot vai uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecienam, krituši no vairāk nekā viena metra augstuma vai ir citā veidā bojāti. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet iekārtu pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem, vietā, kur nevar notikt aizdegšanās un kur to iespējams pastāvīgi novērot, un ļaujiet tai atdzist. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Instrumenta stiprinājums
 2. Griešanas adaptera stiprinājums
 3. Atlokāms sastatņu āķis
 4. Rotācijas ātruma izvēle
 5. Transporta drošinātājs
 6. Vadības slēdzis
 7. Aizmugurējais rokturis
 8. Akumulatora uzlādes statusa indikācija
 9. Akumulatora atbloķēšanas taustiņš
 10. Akumulators
 11. Drošības cilpa
 12. Priekšējā satveršanas zona
 13. Svira zāģa asmens atbrīvošanai
 14. Nosūcēja pieslēgums (ASV: papildaprīkojums)
 15. Piespiedējkurpe
 16. Piespiedējkurpes atbloķēšanas taustiņš
 17. Zāģa asmens
 18. Griešanas adapters (papildaprīkojums)

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir ar akumulatoru darbināms zobenzāģis. Tas ir paredzēts koka, kokam līdzīgu materiālu un metāla, kā arī plastmasas zāģēšanai.

Izstrādājums ir paredzēts lietošanai ar abām rokām.
 • Lietojiet šī izstrādājuma barošanai tikai sērijas B 36 Hilti litija jonu akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai Hilti sērijas C4/36 lādētājus.

Varbūtējā nepareizā lietošana

 • Nezāģējiet ar iekārtu ķieģeļus, betonu, gāzbetonu, dabīgo akmeni vai flīzes.
 • Nelietojiet izstrādājumu tādu cauruļvadu pārzāģēšanai, kuros atrodas šķidrumi.
 • Neveiciet zāģējumus nezināmās virsmās.

Litija jonu akumulatora indikācija

Par litija jonu akumulatora uzlādes līmeni un iekārtas darbības traucējumiem informē litija jonu akumulatora indikācija. Litija jonu akumulatora uzlādes līmeni iespējams apskatīties, īsi nospiežot vienu no akumulatora atbloķēšanas taustiņiem.
Statuss
Nozīme
Deg 4 LED.
Uzlādes līmenis: no 75 % līdz  100 %
Deg 3 LED.
Uzlādes līmenis: no 50 % līdz 75 %
Deg 2 LED.
Uzlādes līmenis: no 25 % līdz  50 %
1 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 10 % līdz  25 %
1 LED mirgo.
Uzlādes līmenis: < 10 %
1 LED mirgo, iekārta nav gatava darbam.
Akumulators ir pārkarsis vai pilnībā izlādējies.
4 LED mirgo, iekārta nav gatava darbam.
Iekārta ir pārslogota vai pārkarsusi.
Ja ir nospiests vadības slēdzis, kā arī 5 sekunžu laikā pēc vadības slēdža atlaišanas nolasīt uzlādes līmeņa indikāciju nav iespējams.
Ja mirgo akumulatora indikācijas LED, lūdzu, sekojiet nodaļas "Traucējumu diagnostika" norādījumiem.

Piegādes komplektācija

Zobenzāģis, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group .

Tehniskie parametri


SR 30-A36
Nominālais spriegums
36 V
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01
5,2 kg
Gājienu skaits (Pakāpe 1)
2 500 apgr./min
Gājienu skaits (Pakāpe 2)
2 800 apgr./min
Gājiena garums
32 mm
Instrumenta patrona
0,5 in
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 62841

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Informācija par troksni

SR 30-A36
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
96 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
5 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
85 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
5 dB(A)
Kopējie vibrācijas rādītāji

SR 30-A36
Svārstību emisija, zāģējot skaidu plāksnes (ah,B)
22,5 m/s²
Pielaide, zāģējot skaidu plāksnes (K)
3,7 m/s²
Svārstību emisija, zāģējot koka sijas (ah,WB)
20,5 m/s²
Pielaide, zāģējot koka sijas (K)
3,3 m/s²

Akumulators

Akumulatora darba spriegums
36 V
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumulatora temperatūra uzlādes sākumā
−10 ℃ … 45 ℃

Sagatavošanās darbam

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks nejaušas iedarbošanās gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka attiecīgais izstrādājums ir izslēgts.
 • Pirms iekārtas iestatīšanas vai piederumu nomaiņas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Akumulatora uzlādēšana

 1. Pirms uzlādes sākšanas izlasiet lādētāja lietošanas instrukciju.
 2. Raugieties, lai akumulatora un lādētāja kontaktu virsmas ir tīras un sausas.
 3. Veiciet akumulatora uzlādi atbilstīgā lādētājā.

Akumulatora ievietošana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
 1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
 2. Ievietojiet akumulatoru iekārtas stiprinājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Akumulatora izņemšana

 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņus.
 2. Izvelciet akumulatoru no iekārtas turētāja.

Jostas āķa (papildaprīkojums) montāža

Image alternative
 1. Aktivējiet transporta drošinātāju.
 2. Piemontējiet sastatņu āķi.

Zāģa asmens ievietošana

Lietojiet tikai zāģa asmeņus ar 1/2" iespraužamu galu.
Image alternative
 1. Aktivējiet transporta drošinātāju vai atvienojiet no iekārtas akumulatoru.
 2. Pirms ievietošanas stiprinājumā pārbaudiet, vai nofiksējamā instrumenta gals ir tīrs un viegli ieeļļots. Nepieciešamības gadījumā notīriet un ieeļļojiet to.
 3. Līdz galam pabīdiet bloķēšanas sviru uz augšu turiet to šādā pozīcijā.
 4. Virzienā uz priekšu iespiediet zāģa asmeni instrumenta stiprinājumā.
 5. Ļaujiet bloķēšanas svirai slīdēt atpakaļ.
 6. Pavelkot zāģa asmeni, pārbaudiet, vai tas ir kārtīgi nofiksējies.

Nosūcēja pieslēguma montāža (ASV: papildaprīkojums)

Image alternative
 1. Izvelciet piespiedējkurpi.
 2. Uzlieciet nosūcēja savienojumu uz piespiedējkurpes stiprinājuma.
 3. Pilnībā iebīdiet nedaudz ieeļļotu piespiedējkurpi vadotnē.

Lietošana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Zāģa virzīšana

Image alternative
 1. Turiet zāģi aiz šim nolūkam paredzētajiem rokturiem.
 2. Piebīdiet zāģi pie apstrādājamās detaļas.
 3. Virziet zāģi turp un atpakaļ.
  • Ja zāģis tiek spiests pie apstrādājamās detaļas, var zāģa asmens salūzt un izraisīt traumas.

Zāģēšana

BRĪDINĀJUMS!
Bojāts jostas āķis var izraisīt traumas! Iekārtas nokrišana var apdraudēt tās lietotāju un apkārtējos.
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai jostas āķis ir droši nostiprināts un nav bojāts.
Image alternative
 1. Deaktivējiet transporta drošinātāju un nospiediet vadības slēdzi.
  • Attēlu daļā jūs varat apskatīt dažādas iespējas, kā virzīt zāģi efektīvi.
 2. Kad zāģēšanas process ir pabeigts, atlaidiet vadības slēdzi.
 3. Aktivējiet transporta drošinātāju.

Zāģa asmens izņemšana

Image alternative
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Maināmais instruments var būt karsts un/vai ar asām malām.
 • Darba instrumenta nomaiņas laikā valkājiet aizsargcimdus.
 • Nekādā gadījumā nenovietojiet karstu maināmo instrumentu uz degoša materiāla virsmas.
 1. Aktivējiet transporta drošinātāju vai atvienojiet no iekārtas akumulatoru.
 2. Līdz galam pabīdiet bloķēšanas sviru uz augšu turiet to šādā pozīcijā.
 3. Virzienā uz priekšu izvelciet zāģa asmeni no instrumenta stiprinājuma.
 4. Ļaujiet bloķēšanas svirai slīdēt atpakaļ.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Iekārtas apkope
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
 • Regulāri veiciet instrumenta patronas tīrīšanu un eļļošanu no ārpuses. Lūdzu, lietojiet šim nolūkam Hilti aerosolu 314648.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs un nebūtu savārtīts ar eļļu un smērvielām.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group .

Piespiedējkurpes nomaiņa

Ja nepieciešams, piespiedējkurpi var nomainīt.
Image alternative
 1. Izņemiet akumulatoru.
 2. Izņemiet zāģa asmeni.
 3. Nospiediet sarkano piespiedējkurpes atbloķēšanas taustiņu, kas atrodas zāģa apakšpusē.
 4. Izvelciet piespiedējkurpi.
 5. Nospiediet sarkano piespiedējkurpes atbloķēšanas taustiņu, kas atrodas zāģa apakšpusē.
 6. Pilnībā iebīdiet nedaudz ieeļļotu piespiedējkurpi vadotnē.
 7. Pārbaudiet, vai piespiedējkurpe ir nofiksējusies.

Ar akumulatoru darbināmo iekārtu transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatorus.
 • akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgākas transportēšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.
Uzglabāšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Iekārta un akumulatori jāglabā pēc iespējas vēsā un sausā vietā.
 • Nekādā gadījumā neglabājiet akumulatorus augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Glabājiet iekārtu un akumulatorus vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgas uzglabāšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

Zobenzāģis nav funkcionējošs.

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Iekārtu nevar iedarbināt.
Akumulators nav pilnībā iebīdīts.
 • Nofiksējiet akumulatoru ar sadzirdamu klikšķi.
Akumulators ir izlādējies.
 • Uzlādējiet akumulatoru.
Nav nospiests transporta drošinātājs.
 • Aktivējiet transportēšanas nodrošinājumu.
Zāģa asmeni nav iespējams izņemt no instrumenta stiprinājuma.
Bloķēšanas svira nav nospiesta līdz galam.
 • Līdz galam nospiediet bloķēšanas sviru un izņemiet zāģa asmeni.
Instrumenta patronu nosprosto zāģa skaidas.
 • Aizvāciet skaidas un regulāri notīriet instrumenta patronu no ārpuses. Iekārtas apkope.

Zobenzāģis ir funkcionējošs.

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Iekārta nedarbojas ar pilnu jaudu
Vadības slēdzis nav nospiests līdz galam.
 • Līdz galam nospiediet vadības slēdzi.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Zāģa asmeni nav iespējams izņemt no instrumenta stiprinājuma.
Bloķēšanas svira nav nospiesta līdz galam.
 • Līdz galam nospiediet bloķēšanas sviru un izņemiet zāģa asmeni.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Akumulatoru utilizācijaJa akumulatoru utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r5962277.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative