Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [8 MB]

PR 30-HVSG A12

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par lietošanas instrukciju

Par šo lietošanas instrukciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo lietošanas instrukciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā lietošanas instrukcijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un, nododot izstrādājumu citai personai, vienmēr dotiet līdzi šo lietošanas instrukciju.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Izstrādājums atbalsta bezvadu datu pārnesi, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
Image alternative Izmantotā Hilti litija jonu akumulatoru sērija. Ņemiet vērā informāciju, kas iekļauta nodaļā Nosacījumiem atbilstīga lietošana .
Image alternative Litija jonu akumulators
Image alternative Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru kā triecieninstrumentu.
Image alternative Sargājiet akumulatoru no kritieniem. Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir bijis pakļauts triecienam vai tam ir radušies cita veida bojājumi.

Uz izstrādājuma

Lāzera informācija
Image alternative Lāzera 2. klase, balstoties uz standartu IEC 60825-1/EN 60825-1:2007, atbilstīgi CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Neskatīties lāzera starā.

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Rotējošais lāzers | lāzera uztvērējs
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Paaudze
  02
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Image alternative
Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Image alternative
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi norādījumi par drošību

Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai. Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) un iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).

Vispārīgi drošības pasākumi

 • Strādājot ar elektroiekārtu, esiet piesardzīgi, pievērsiet uzmanību tam, ko jūs darāt un rīkojieties saprātīgi. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības darbā ar elektroiekārtu var novest pie nopietnām traumām.
 • Nepadariet neefektīvus iekārtas drošības elementus un nenoņemiet norādījumu un brīdinājuma zīmes.
 • Neļaujiet bērniem atrasties lāzera iekārtu tuvumā.
 • Ja iekārta tiek uzskrūvēta nepareizi, var rasties lāzera starojums, kas pārsniedz 2. klases robežvērtības. Uzdodiet veikt iekārtas remontu tikai Hilti servisa darbiniekiem.
 • Lāzera stariem jāatrodas pietiekamā attālumā virs vai zem acu augstuma.
 • Ņemiet vērā apkārtējās vides ietekmi. Iekārtu nedrīkst lietot ugunsnedrošā un sprādzienbīstamā vidē.
 • Norādījums saskaņā ar FCC §15.21: Ja tiek veikti pārveidojumi vai modificēšanas pasākumi, ko nav nepārprotami akceptējis Hilti , lietotāja tiesības sākt iekārtas ekspluatāciju var tikt ierobežotas.
 • Ja iekārta ir bijusi pakļauta kritienam vai citai mehāniskai iedarbībai, pirms lietošanas pārbaudiet tās darbības precizitāti.
 • Ja iekārta no liela aukstuma ir pārvietota siltā telpā vai otrādi, ļaujiet tai pirms lietošanas aklimatizēties.
 • Lietojot adapterus un papildaprīkojumu, raugieties, lai iekārta būtu pievienota un nostiprināta droši.
 • Lai izvairītos no kļūdainiem mērījumiem, lāzera lodziņš vienmēr jātur tīrs.
 • Neskatoties uz to, ka iekārta ir paredzēta lietošanai skarbos būvobjekta apstākļos, ar to jāapietas tikpat rūpīgi kā ar jebkuru citu optisko un elektrisko aprīkojumu (tālskati, brillēm, fotoaparātu u.c.).
 • Kaut arī iekārta ir izolēta un pasargāta pret mitruma iekļūšanu, tā pirms ievietošanas transportēšanas kārbā jānoslauka, lai tās virsmas būtu sausas.
 • Pirms svarīgu mērījumu veikšanas iekārta jāpārbauda.
 • Iekārtas lietošanas laikā regulāri jāpārbauda tās darbības precizitāte.
 • Rūpējieties par labu darba vietas apgaismojumu.
 • Sargājiet lāzeru no lietus un mitruma.
 • Izvairieties no saskares ar kontaktiem.
 • Rūpīgi veiciet iekārtas apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē iekārtas nevainojamu darbību. Pirms sākt lietot iekārtu, uzdodiet veikt bojāto daļu remontu. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka iekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.

Pareiza darba vietas ierīkošana

 • Norobežojiet mērījumu veikšanas vietu. Raugieties, lai iekārtas uzstādīšanas laikā lāzera stars nebūtu pavērsts ne pret citām personām, ne jums.
 • Ja jūs strādājat pakāpušies uz kāpnēm vai paaugstinājumiem, vienmēr ieņemiet stabilu pozu. Rūpējieties par stingru pozīciju un vienmēr saglabājiet līdzsvara stāvokli.
 • Ja mērījumi tiek veikti atstarojošu objektu vai virsmu tuvumā, caur stiklu vai tamlīdzīgiem materiāliem, iespējams kļūdains mērījumu rezultāts.
 • Pievērsiet uzmanību tam, lai iekārta būtu uzstādīta uz līdzenas un stabilas pamatnes, kas nepieļauj vibrāciju.
 • Lietojiet iekārtu tikai paredzētajā diapazonā.
 • Lietojiet vienīgi tādas ierīces, papildaprīkojumu, darba instrumentus utt., kas atbilst šo norādījumu prasībām un konkrētajam iekārtas tipam. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Iekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Aizliegts strādāt ar mērījumu latām augstsprieguma vadu tuvumā.

Elektromagnētiskā savietojamība

Neskatoties uz to, ka iekārta atbilst visstingrākajām spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Hilti nevar garantēt, ka neradīsies zemāk aprakstītās situācijas.
 • Iekārtas darbību var traucēt spēcīgs starojums, kas var izraisīt kļūdainas operācijas.
  Šādos gadījumos, kā arī tad, ja citu iemeslu dēļ rodas šaubas par mērījumu rezultātiem, jāveic kontroles mērījumi.
 • Iekārta var radīt traucējumus citu iekārtu (piemēram, lidmašīnu navigācijas aprīkojuma) darbībā.

Lāzera klasifikācija 2. klases lāzera iekārtām

Iekārta atbilst 2. lāzera klasei saskaņā ar IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Šādas iekārtas drīkst lietot bez papildu drošības pasākumiem.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Lāzera staru nedrīkst vērst pret cilvēkiem.
 • Nekādā gadījumā neskatieties tieši lāzera stara avotā. Ja stars iespīd acīs, aizveriet tās un pagrieziet galvu tā, lai tā neatrastos lāzera darbības diapazonā.

Ar akumulatoriem darbināmo iekārtu rūpīga lietošana

 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns. Pastāv eksplozijas risks.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C (176 °F) vai sadedzināt. Pretējā gadījumā iespējams ugunsgrēks, eksplozija vai ķīmiskie apdegumi.
 • Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem mehāniskiem triecieniem un nemetiet to.
 • Akumulatori nedrīkst nonākt bērnu rīcībā.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu. Mitruma iekļūšana iekārtā var izraisīt īssavienojumu, kas savukārt var kļūt par cēloni apdegumiem vai ugunsgrēkam.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai pat apdegumus.
 • Vienmēr lietojiet tikai tādus akumulatorus, kas paredzēti attiecīgajai iekārtai. Akumulatoru aizstāšana ar citiem vai izmantošana mērķiem, kam tie nav paredzēti, var izraisīt aizdegšanos un eksploziju.
 • Glabājiet akumulatoru pēc iespējas vēsā un sausā vietā. Nekad nenovietojiet akumulatoru saulē, uz apkures ierīcēm vai aiz stikla.
 • Nepieļaujiet, ka akumulators vai lādētājs laikā, kamēr to neizmanto, nonāk saskarē ar papīra skavām, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem sīkiem metāla priekšmetiem, kas var radīt akumulatora vai lādētāja kontaktu īssavienojumu. Akumulatora vai lādētāja kontaktu īssavienojums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
 • Ja akumulatori ir bojāti (piemēram, tajos radušās plaisas, tiem ir nolūzušas atsevišķas daļas, tie ir saliekti, ar atlauztiem vai izvilktiem kontaktiem), tos nekādā gadījumā nedrīkst mēģināt uzlādēt vai lietot.
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Pirms iekārtas nosūtīšanas nepieciešams izņemt vai arī izolēt akumulatorus. Akumulatoru šķidruma iztecēšanas gadījumā iekārta var tikt bojāta.
 • Ja akumulators laikā, kad tas netiek lietots, ir jūtami sakarsis, tas var liecināt par akumulatora vai iekārtas bojājumu. Novietojiet iekārtu ugunsdrošā vietā, kas atrodas pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem un ir novērojama, un ļaujiet atdzist.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Rotējošais lāzers PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Lāzera stars (rotācijas plakne)
 2. Rotējošā galva
 3. Mērķa ierīce
 4. Rokturis
 5. Akumulatora atbloķēšanas taustiņš
 6. Litija jonu akumulators
 7. Akumulatora uzlādes līmeņa indikācija
 8. Vadības panelis
 9. Pamatnes plāksne ar 5/8" vītni

Vadības panelis PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Slīpuma režīma taustiņš un LED
 2. Satricinājuma brīdinājuma funkcijas taustiņš un LED
 3. Rotācijas ātruma taustiņš
 4. Ieslēgšanas / izslēgšanas statusa un automātiskās līmeņošanas LED
 5. Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš
 6. Kontroles režīma LED (tikai kopā ar automātisko vertikālā novietojuma iestatīšanu)
 7. Akumulatora statusa indikācijas LED

Vadības panelis un lāzera uztvērējs PRA 30G

Image alternative
 1. Izvēlnes taustiņš
 2. Negatīvs slīpums pa kreisi. Ar PRA 90 uz leju. Navigācija izvēlnē.
 3. Automātiska līmeņošana / kontroles režīms / marķēšanas funkcija
 4. Taustiņš OK
 5. Pozitīvs slīpums pa labi. Ar PRA 90 uz augšu. Navigācija izvēlnē.
 6. Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš
 7. Norāde
 8. Marķējuma iedobe
 9. Detekcijas lodziņš

Lāzera uztvērēja PRA 30G indikācija

Image alternative
 1. Lāzera stara attālums līdz marķējuma iedobei
 2. Skaļuma indikācija
 3. Staru diapazonu izslēgšanas indikācija
 4. Bateriju statusa indikācija
 5. Precizitātes indikācija
 6. Indikācija uztvērēja pozīcijai attiecībā pret lāzera plaknes augstumu

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir rotējošais lāzers ar rotējošu, redzamu lāzera staru, ar kuru var strādāt vienatnē. Iekārta ir paredzēta horizontālu augstuma atzīmju, vertikālu un slīpu plakņu, kā arī taisnu leņķu noteikšanai, pārnešanai un pārbaudīšanai.

 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai Hilti B12/2.6 vai B 12‑30 litija jonu akumulatoru.
 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai Hilti C 4⁄12‑50 lādētāju.

Automātiskā līmeņošana

Pēc iekārtas ieslēgšanas notiek automātiskā līmeņošana. LED informē par aktuālo darbības statusu. Ir aktivēta automātiskā līmeņošana, un to var atcelt ar taustiņu Image alternative. Iekārtu var uzstādīt tieši uz grīdas, uz statīva vai nostiprināt pie atbilstīgiem turētājiem.

Automātiska līmeņošana

Automātiskā līmeņošana ļauj, strādājot vienatnē, iestatīt lāzera plakni uz lāzera uztvērēju. Rotējošais lāzers identificē attiecīgo novietojumu:
 • horizontāli, kopā ar automātisko statīvu PRA 90 un lāzera uztvērēju PRA 30G;
 • X ass slīpums kopā ar lāzera uztvērēju PRA 30G.
 • vertikāli, kopā ar lāzera uztvērēju PRA 30G.

Slīpums

Sasvēršanu var veikt manuāli vai automātiski. Lielāka slīpuma gadījumā var izmantot slīpuma adapteru PRA 79.

Kontroles funkcija

Lietojot kopā ar lāzera uztvērēju PRA 30G, rotējošais lāzers pārbauda lāzera plaknes novietojumu. Ja novietojumam ir novirze, sistēma veic lāzera plaknes virziena korekciju, lai turētu to uztvērēja nulles punktā. Rotējošais lāzers koriģē visas kļūmes, kas radušās temperatūras svārstību, vēja vai citu faktoru ietekmē. Ja optiskā sasaiste starp lāzera staru un lāzera uztvērēju ir pārtraukta ilgāk nekā divas minūtes, sistēma ziņo par kļūmi. Kontroles funkciju iespējams aktivēt tikai vertikāliem mērījumiem, un tas tiek veikts izvēlnē AUTO.

Izslēgšanas automātika

Notiek automātiska izslēgšanās, ja līmeņošanu nav iespējams veikt tādēļ, ka rotējošais lāzers:
 • ir novietots pārāk slīpi attiecībā pret horizontāli (izņemot slīpuma režīmu);
 • ir mehāniski bloķēts;
 • vibrācijas vai trieciena rezultātā izkustināts no nolīmeņota stāvokļa;
 • ir konstatējis kļūmi.
Izslēgšanās izraisa rotācijas apstādināšanu un visu LED mirgošanu.

Satricinājuma brīdinājuma funkcija

Ja rotējošais lāzers darbības laikā tiek izkustināts no nolīmeņota stāvokļa, integrētā satricinājuma brīdinājuma funkcija pārslēdz to brīdinājuma režīmā. Satricinājuma brīdinājuma funkcija sāk darboties tikai otrajā minūtē pēc nolīmeņota stāvokļa sasniegšanas. Ja šo 2 minūšu laikā tiek nospiests kāds vadības paneļa taustiņš, līdz brīdim, kad sāks darboties satricinājuma brīdinājuma funkcija, atkal būs jāgaida divas minūtes. Kad rotējošais lāzers atrodas brīdinājuma režīmā:
 • visas LED mirgo;
 • rotējošās galvas kustība apstājas;
 • lāzera stars nodziest.
Satricinājuma brīdinājuma funkcijas jutīgumu var iestatīt ar lāzera uztvērēja PRA 30G starpniecību.
Satricinājuma brīdinājuma funkciju var atcelt ar taustiņu Image alternative, ja pamata virsma ir pakļauta vibrācijai vai darbs tiek veikts slīpuma režīmā.

Gaidīšanas režīms

Darba pārtraukumos vai citu darbību laikā iespējams izmantot rotējošā lāzera gaidīšanas režīmu. Šādā stāvoklī visi lāzera plaknes vai slīpuma iestatījumi tiek saglabāti. Gaidīšanas režīms palīdz ietaupīt enerģiju un paildzināt akumulatora kalpošanu.
Gaidīšanas režīms tiek aktivēts / deaktivēts ar lāzera uztvērēju PRA 30G.
Gaidīšanas režīms ir aktīvs ne ilgāk kā 4 stundas. Kad šis laiks ir pagājis, sistēma izslēdzas.

Staru diapazonu izslēgšana

Atsevišķus lāzera stara diapazonus ir iespējams deaktivēt, lai:
 • pasargātu sevi un kolēģus no lāzera stara ietekmes;
 • neietekmētu citus tuvumā veiktos mērījumus.

Lāzera uztvērējs / tālvadība

Hilti lāzera uztvērējs digitālas indikācijas veidā informē par attālumu starp raidīto lāzera staru (lāzera plakni) detekcijas laukumā un lāzera uztvērēja marķējuma iedobi. Lāzera stars ir uztverams arī lielākā attālumā. PRA 30G ir izmantojams kā lāzera uztvērējs un kā rotējošā lāzera tālvadība.

Iekārtas un papildaprīkojuma sasaiste pārī

Iekārtas un papildaprīkojuma sasaiste pārīSasaiste pārī ir bezvadu savienojuma izveidošana starp noteiktu papildaprīkojuma un iekārtu.
Piegādes brīdī rotējošais lāzers un lāzera uztvērējs ir sasaistīti pārī. Tādējādi tiek nodrošināta to netraucēta darbība arī tad, ja tuvumā atrodas citas ierīces, kas izmanto bezvadu savienojumu.
Citi lāzera uztvērēji vai automātiskie statīvi PRA 90 bez sasaistes pārī nav izmantojami.

LED indikācija

Rotējošais lāzers ir aprīkots ar LED indikāciju.
Statuss
Nozīme
Visas LED mirgo
Iekārta ir bijusi pakļauta triecienam, zaudējusi nolīmeņoto stāvokli vai radušies cita veida traucējumi.
Automātiskās līmeņošanas LED mirgo zaļā krāsā
Iekārta atrodas līmeņošanas fāzē.
Automātiskās līmeņošanas LED konstanti deg zaļā krāsā
Iekārta ir nolīmeņota / darbojas pareizi.
Satricinājuma brīdinājuma LED konstanti deg oranžā krāsā
Satricinājuma brīdinājuma režīms ir deaktivēts.
Slīpuma LED konstanti deg oranžā krāsā
Aktivēts slīpuma režīms.
Kontroles LED mirgo oranžā krāsā
Iekārta iestata lāzera plakni uz atsauces punktu (PRA 30G).
Kontroles LED konstanti deg oranžā krāsā
Iekārta atrodas kontroles režīmā. Iestatīšana uz atsauces punktu (PRA 30G) ir pareiza.

Litija jonu akumulatora uzlādes līmeņa indikācija

Litija jonu akumulatoram ir uzlādes līmeņa indikācija.
Statuss
Nozīme
4 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 75 % līdz  100 %
3 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 50 % līdz 75 %
2 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 25 % līdz  50 %
1 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 10 % līdz  25 %
1 LED mirgo.
Uzlādes līmenis: < 10 %
Darba laikā akumulatora uzlādes līmenis ir redzams iekārtas vadības panelī.
Kad iekārta nedarbojas, uzlādes līmeni iespējams apskatīties, īsi nospiežot atbloķēšanas taustiņu.
Uzlādes laikā akumulatora indikācija informē par uzlādes līmeni (skat. lādētāja lietošanas instrukciju).

Piegādes komplektācija

Rotējošais lāzers PR 30-HVSG A12, lāzera uztvērējs / tālvadība PRA 30G, 2 baterijas (elementi AA), mērķa plāksne PRA 54, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Tehniskie parametri

Rotējošā lāzera tehniskie parametri


PR 30-HVSG A12
Nominālais spriegums
10,8 V
Nominālā strāva
120 mA
Maksimālais relatīvais gaisa mitrums
80 %
Maksimālais lietošanas augstums virs atsauces augstuma
2 000 m
Uztveršanas diapazons (diametrs) ar PRA 30G
2 m … 300 m
Komunikācijas rādiuss (PRA 30G)
200 m
Precizitāte uz 10 m (standarta vides apstākļos atbilstīgi MIL‑STD‑810G)
±1,0 mm
Lāzera klase
2, redzams
Pašlīmeņošanās diapazons
±5°
Darba temperatūra
−10 ℃ … 50 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−25 ℃ … 60 ℃
Svars (kopā ar akumulatoru B12/2.6 vai B 12‑30)
2,5 kg
Kritiena testa augstums (standarta vides apstākļos atbilstīgi MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Aizsargklase saskaņā ar IEC 60529 (neattiecas uz akumulatoru un akumulatora nodalījumu)
IP66
Vertikālais stars
Nepārtraukts stars taisnā leņķi pret rotācijas plakni
Maksimālā starojuma raidīšanas jauda
7,3 dBm
Frekvence
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Lāzera uztvērēja tehniskie parametri

Nominālais spriegums
3 V
Nominālā strāva
150 mA
Maksimālais relatīvais gaisa mitrums
80 %
Maksimālais lietošanas augstums virs atsauces augstuma
2 000 m
Atstatuma indikācijas diapazons
±52 mm
Lāzera plaknes indikācijas diapazons
±0,5 mm
Detekcijas laukuma garums
≤ 120 mm
Korpusa augšpuses centra rādītājs
75 mm
Gaidīšanas laiks bez detekcijas pirms automātiskās izslēgšanās
15 min
Tālvadības darbības diapazons (diametrs) PR 30‑HVSG A12
2 m … 150 m
Kritiena testa augstums uztvērēja turētājā PRA 83 (standarta apkārtējos apstākļos saskaņā ar MIL‑STD‑810G)
2 m
Darba temperatūra
−20 ℃ … 50 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−25 ℃ … 60 ℃
Svars (kopā ar baterijām)
0,25 kg
Aizsargklase saskaņā ar IEC 60529, izņemot baterijas nodalījumu
IP66
Maksimālā starojuma raidīšanas jauda
−0,2 dBm
Frekvence
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Rotējošā lāzera vadība

Sagatavošanās darbam

Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Rotējošā lāzera un akumulatora pareiza lietošana

Tipa B12 akumulatoram nav paredzēta aizsargklase. Sargājiet akumulatoru no lietus un mitruma.
Saskaņā ar Hilti norādījumiem akumulatoru drīkst lietot tikai kopā ar attiecīgo izstrādājumu, šajā nolūkā ievietojot to bateriju nodalījumā.
Image alternative
 1. 1. attēls. Darbs horizontālajā režīmā.
 2. 2. attēls. Strādājot slīpuma režīmā, rotējošais lāzers jāpaceļ vadības paneļa pusē.
 3. 3. attēls. Novietošana vai transportēšana sasvērtā stāvoklī. Darbs vertikālā stāvoklī.
  • Turiet rotējošo lāzeru tā, lai akumulatora nodalījums vai akumulators NEBŪTU pavērsts uz augšu un tajā nevarētu iekļūt mitrums.

Akumulatora ievietošana / izņemšana

Image alternative
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Elektrorisks. Netīri kontakti var izraisīt īssavienojumu.
 • Pirms ievietot akumulatoru, pārbaudiet, vai uz akumulatora vai iekārtas kontaktiem nav svešķermeņu.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks. Ja akumulators nav ievietots kārtīgi, tas var nokrist.
 • Lai akumulatora nokrišana neapdraudētu jūs vai citus cilvēkus, pārbaudiet, vai tas ir nofiksēts kārtīgi.
 1. Iebīdiet akumulatoru, līdz tas nofiksējas.
  • Rotējošais lāzers ir gatavs ieslēgšanai.
 2. Nospiediet un turiet nospiestu atbloķēšanas taustiņu.
 3. Izvelciet akumulatoru.

Rotējošā lāzera ieslēgšana un darbs horizontālajā režīmā

Pirms svarīgu mērījumu veikšanas pārbaudiet rotējošā lāzera precizitāti, jo īpaši, ja tas ir bijis pakļauts kritienam vai neparedzētai mehāniskai iedarbībai, kā arī pēc ilgstošas tā uzglabāšanas.
Image alternative
 1. Piemontējiet rotējošo lāzeru pie atbilstīga turētāja.
 2. Nospiediet taustiņu Image alternative.
  • Automātiskās līmeņošanas LED mirgo zaļā krāsā.
  • Līdzko ir sasniegts nolīmeņots stāvoklis, lāzera stars ieslēdzas un sāk rotēt un automātiskās līmeņošanas LED deg konstanti.
  Var izmantot pie sienas stiprināmu turētāju vai statīvu. Uzstādīšanas virsmas slīpums nedrīkst pārsniegt ± 5°.

Manuāla horizontālā līmeņošana ar statīvu PRA 90

Rotējošais lāzers ir uzmontēts uz automātiskā statīva PRA 90.
Lāzera uztvērējs PRA 30G, rotējošais lāzers un automātiskais statīvs PRA 90 ir sasaistīti pāros.
Lāzera uztvērēja PRA 30G un automātiskā statīva PRA 90 vadības paneļi ir pavērsti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpējās redzamības zonā.
Image alternative
 1. Nospiediet rotējošā lāzera, lāzera uztvērēja PRA 30G un automātiskā statīva PRA 90 taustiņu Image alternative.
  • Iekārtas ir gatavas darbam.
 2. Lai pārvietotu lāzera plakni uz augšu, nospiediet lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu Image alternative vai automātiskā statīva PRA 90 navigācijas taustiņu "uz augšu".
 3. Lai pārvietotu lāzera plakni uz leju, nospiediet lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu Image alternative vai automātiskā statīva PRA 90 navigācijas taustiņu "uz leju".

Automātiska horizontālā līmeņošana ar statīvu PRA 90

Rotējošais lāzers ir uzmontēts uz automātiskā statīva PRA 90.
Lāzera uztvērējs PRA 30G, rotējošais lāzers un automātiskais statīvs PRA 90 ir sasaistīti pāros.
Lāzera uztvērēja PRA 30G un automātiskā statīva PRA 90 vadības paneļi ir pavērsti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpējās redzamības zonā.
Image alternative
 1. Nospiediet rotējošā lāzera, lāzera uztvērēja PRA 30G un automātiskā statīva PRA 90 taustiņu Image alternative.
  • Iekārtas ir gatavas darbam.
 2. Turiet lāzera uztvērēja PRA 30G marķējuma iedobi iestatāmā mērķa augstumā. Lāzera uztvērējs PRA 30G jātur nekustīgi vai jānofiksē.
 3. Lai sāktu automātisko līmeņošanu, divreiz noklikšķiniet lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu Image alternative vai izvēlieties funkciju izvēlnē AUTO.
  • Automātiskais statīvs PRA 90 pārvietojas augšup un lejup, līdz tas ir sasniedzis nepieciešamo pozīciju. Par to informē atkārtots akustiskais signāls, kas atskan no lāzera uztvērēja.
  • Kad ir sasniegta šī pozīcija, rotējošais lāzers nolīmeņojas. Par sekmīgu šī procesa pabeigšanu informē nepārtraukts, 5 sekundes ilgs akustiskais signāls. Īsu brīdi ir redzams simbols Image alternative.
  • Ja automātiskā līmeņošana nav noritējusi veiksmīgi, atskan īsi akustiskie signāli un uz neilgu brīdi parādās simbols Image alternative.
 4. Pārbaudiet indikācijā redzamo augstuma iestatījumu.
 5. Noņemiet lāzera uztvērēju PRA 30G.
 6. Automātiskās līmeņošanas priekšlaicīgai pārtraukšanai divreiz jānoklikšķina lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņš Image alternative.

Manuāla vertikālā līmeņošana

Rotējošais lāzers ir drošā veidā nostiprināts vertikāli (pie statīva, sienas turētāja, fasādes vai nospraudnes adaptera) vai atbalstīts uz aizmugurējiem rokturiem. Zem lāzera galvas ir iezīmēts atsauces punkts (A) (piemēram, ar nospraudnes naglu vai ar krāsu uz grīdas).
Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošais lāzers ir sasaistīti pārī.
Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošā lāzera uztveršanas puse ir pavērsti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpējās redzamības zonā. Vislabāko uztveršanu nodrošina tā rotējošā lāzera puse, kurā tiek ievietots akumulators.
Image alternative
 1. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu Image alternative.
  • Rotējošais lāzers nolīmeņojas un projicē vertikālu staru uz leju.
 2. Iestatiet rotējošo lāzeru tā, lai projicētais lāzera stars būtu precīzi pavērsts uz atsauces punktu (A). Atsauces punkts nav perpendikula sākumpunkts!
 3. Lai pārvietotu lāzera plakni pa labi vai pa kreisi, nospiediet lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu Image alternative vai Image alternative.
  • Rotējošais lāzers sāk rotēt, kad tiek nospiests kāds no abiem navigācijas taustiņiem.

Automātiska vertikālā iestatīšana

Rotējošais lāzers ir drošā veidā nostiprināts vertikāli (pie statīva, sienas turētāja, fasādes vai nospraudnes adaptera) vai atbalstīts uz aizmugurējiem rokturiem. Zem lāzera galvas ir iezīmēts atsauces punkts (A) (piemēram, ar nospraudnes naglu vai ar krāsu uz grīdas).
Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošais lāzers ir sasaistīti pārī.
Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošā lāzera uztveršanas puse ir pavērsti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpējās redzamības zonā. Vislabāko uztveršanu nodrošina tā rotējošā lāzera puse, kurā tiek ievietots akumulators.
Image alternative
 1. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu Image alternative.
  • Rotējošais lāzers nolīmeņojas un projicē vertikālu staru uz leju.
 2. Iestatiet rotējošo lāzeru tā, lai projicētais lāzera stars būtu precīzi pavērsts uz atsauces punktu (A). Atsauces punkts nav perpendikula sākumpunkts!
 3. Turiet lāzera uztvērēja PRA 30G marķējuma iedobi pie iestatāmās mērķa plaknes (B). Lāzera uztvērējs PRA 30G jātur nekustīgi vai jānofiksē.
 4. Sāciet automātisko līmeņošanu, divreiz noklikšķinot lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu Image alternative vai izvēloties funkciju izvēlnē AUTO.
  • Lāzera galva sasveras pa labi un pa kreisi, līdz ir sasniegta nepieciešamā pozīcija. Par to informē atkārtots akustiskais signāls, kas atskan no lāzera uztvērēja.
  • Kad ir sasniegta šī pozīcija, rotējošais lāzers nolīmeņojas. Īsu brīdi ir redzams simbols Image alternative.
  • Ja automātiskā līmeņošana nav noritējusi veiksmīgi, atskan īsi akustiskie signāli un uz neilgu brīdi parādās simbols Image alternative.
 5. Divreiz noklikšķiniet lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu Image alternative.
  • Automātiskās līmeņošanas laikā: automātiskās līmeņošanas priekšlaicīga pārtraukšana.

Automātiska vertikālā novietojuma iestatīšana

Rotējošais lāzers ir drošā veidā nostiprināts vertikāli (pie statīva, sienas turētāja, fasādes vai nospraudnes adaptera) vai atbalstīts uz aizmugurējiem rokturiem. Zem lāzera galvas ir iezīmēts atsauces punkts (A) (piemēram, ar nospraudnes naglu vai ar krāsu uz grīdas).
Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošais lāzers ir sasaistīti pārī.
Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošā lāzera uztveršanas puse ir pavērsti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpējās redzamības zonā. Vislabāko uztveršanu nodrošina tā rotējošā lāzera puse, kurā tiek ievietots akumulators.
 1. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu Image alternative.
  • Rotējošais lāzers nolīmeņojas un projicē vertikālu staru uz leju.
 2. Iestatiet rotējošo lāzeru tā, lai projicētais lāzera stars būtu precīzi pavērsts uz atsauces punktu (A). Atsauces punkts nav perpendikula sākumpunkts!
 3. Turiet lāzera uztvērēja PRA 30G marķējuma iedobi pie iestatāmās mērķa plaknes (B). Lāzera uztvērējs PRA 30G jātur nekustīgi vai jānofiksē.
 4. Nospiediet PRA 30G taustiņu Image alternative, lai atvērtu izvēlni AUTO. Iedarbiniet automātisko novietojuma iestatīšanu ar kontroles funkciju Image alternative.
  • Lāzera galva sasveras pa labi un pa kreisi, līdz ir sasniegta nepieciešamā pozīcija. Par to informē atkārtots akustiskais signāls, kas atskan no lāzera uztvērēja.
  • Kad ir sasniegta šī pozīcija, rotējošais lāzers nolīmeņojas. Īsu brīdi ir redzams simbols Image alternative, un akustiskais signāls apklust.
  • Rotējošais lāzers pārslēdzas uz kontroles funkciju. Nelielas nobīdes, ko izraisa ārēja iedarbība, tiek izlīdzinātas automātiski, un lāzera stars tiek turēt lāzera uztvērēja marķējuma iedobes augstumā.
  • Ja automātiskā līmeņošana nav noritējusi veiksmīgi, atskan īsi akustiskie signāli un uz neilgu brīdi parādās simbols Image alternative.
 5. Neizņemiet lāzera uztvērēju PRA 30G no mērķa plaknes, kamēr ir aktivēts kontroles režīms.
 6. Divreiz noklikšķiniet lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu Image alternative.
  • Automātiskās līmeņošanas laikā: automātiskās līmeņošanas priekšlaicīga pārtraukšana.
  • Ja ir aktivēts kontroles režīms: izslēdziet kontroles funkciju.

Manuālā slīpuma iestatīšana

Rotējošais lāzers atbilstīgi lietošanas situācijai ir piemontēts vai uzstādīts drošā veidā.
Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošais lāzers ir sasaistīti pārī.
Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošā lāzera uztveršanas puse ir pavērsti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpējās redzamības zonā. Vislabāko uztveršanu nodrošina tā rotējošā lāzera puse, kurā tiek ievietots akumulators.
Image alternative
 1. Novietojiet rotējošo lāzeru uz slīpās plaknes augšējās vai apakšējās malas.
 2. Izmantojot mērķēšanas ierīci pie iekārtas galvas, iestatiet rotējošo lāzeru paralēli slīpuma plaknei.
 3. Nospiediet rotējošā lāzera un lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu Image alternative.
  • Līdzko ir sasniegts nolīmeņots stāvoklis, lāzera stars ieslēdzas un sāk rotēt un automātiskās līmeņošanas LED deg konstanti.
 4. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu Image alternative.
  • Konstanti deg rotējošā lāzera slīpuma režīma LED.
  • Lāzera uztvērēja indikācijā PRA 30G parādās slīpuma režīma simbols.
 5. Ar lāzera uztvērēja taustiņu Image alternative vai Image alternative palīdzību sasveriet lāzera plakni.
  Manuālas slīpuma iestatīšanas gadījumā rotējošais lāzers nolīmeņo lāzera plakni vienu reizi un pēc tam to nofiksē. Ņemiet vērā, ka šis rotējošais lāzers neizlīdzina lāzera plakni, lai novērstu varbūtēju novirzi, ko izraisa apkārtējo apstākļu izmaiņas un/vai stiprinājuma pārvietošanās. Vibrācija, temperatūras izmaiņas vai citi faktori, kas var rasties dienas laikā, var ietekmēt lāzera plaknes novietojumu.

Slīpuma iestatīšana ar slīpuma adapteru PRA 79

Atkarībā no lietošanas situācijas slīpuma adapteru PRA 79 var piemontēt pie statīva vai sienas turētāja.
Iestatītais slīpuma adaptera PRA 79 slīpuma leņķis ir 0°.
 1. Uzmontējiet rotējošo lāzeru uz slīpuma adaptera PRA 79. Ievērojiet slīpuma adaptera PRA 79 lietošanas instrukciju. Rotējošā lāzera vadības panelis ir pavērsts pret jums.
 2. Novietojiet rotējošo lāzeru uz slīpās plaknes augšējās vai apakšējās malas.
 3. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu Image alternative.
  • Līdzko ir sasniegts nolīmeņots stāvoklis, lāzera stars ieslēdzas un sāk rotēt un automātiskās līmeņošanas LED deg konstanti.
 4. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu Image alternative.
  • Konstanti deg rotējošā lāzera slīpuma režīma LED.
 5. Uz slīpuma adaptera PRA 79 iestatiet nepieciešamo slīpuma leņķi.
  Manuālas slīpuma iestatīšanas gadījumā rotējošais lāzers nolīmeņo lāzera plakni vienu reizi un pēc tam to nofiksē. Ņemiet vērā, ka šis rotējošais lāzers neizlīdzina lāzera plakni, lai novērstu varbūtēju novirzi, ko izraisa apkārtējo apstākļu izmaiņas un/vai stiprinājuma pārvietošanās. Vibrācija, temperatūras izmaiņas vai citi faktori, kas var rasties dienas laikā, var ietekmēt lāzera plaknes novietojumu.

Automātiska slīpuma iestatīšana

Rotējošais lāzers atbilstīgi lietošanas situācijai ir piemontēts vai uzstādīts drošā veidā.
Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošais lāzers ir sasaistīti pārī.
Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošā lāzera uztveršanas puse ir pavērsti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpējās redzamības zonā. Vislabāko uztveršanu nodrošina tā rotējošā lāzera puse, kurā tiek ievietots akumulators.
Image alternative
 1. Novietojiet rotējošo lāzeru uz slīpās plaknes augšējās vai apakšējās malas.
 2. Nospiediet rotējošā lāzera un lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu Image alternative.
  • Līdzko ir sasniegts nolīmeņots stāvoklis, lāzera stars ieslēdzas un sāk rotēt un automātiskās līmeņošanas LED deg konstanti.
 3. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu Image alternative.
  • Konstanti deg rotējošā lāzera slīpuma režīma LED.
  • Lāzera uztvērēja indikācijā PRA 30G parādās slīpuma režīma simbols.
 4. Novietojiet lāzera uztvērēja PRA 30G marķējuma iedobi pie slīpuma plaknes otras malas.
 5. Sāciet automātisko līmeņošanu, divreiz noklikšķinot lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu Image alternative vai izvēloties funkciju izvēlnē AUTO.
  • Rotējošais lāzers automātiski sasver lāzera plakni uz X ass, līdz ir sasniegta lāzera uztvērēja PRA 30G marķējuma iedobe. Par to informē atkārtots akustiskais signāls, kas atskan no lāzera uztvērēja.
  • Kad ir sasniegta atbilstīgā pozīcija, rotējošais lāzers nolīmeņojas uz Y ass. Par sekmīgu šī procesa pabeigšanu informē nepārtraukts, 5 sekundes ilgs akustiskais signāls. Īsu brīdi ir redzams simbols Image alternative.
  • Ja automātiskā līmeņošana nav noritējusi veiksmīgi, atskan īsi akustiskie signāli un uz neilgu brīdi parādās simbols Image alternative.
 6. Automātiskās slīpuma iestatīšanas priekšlaicīgai pārtraukšanai divreiz jānoklikšķina lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņš Image alternative.
  Ja rotējošais lāzers sāk automātisko meklēšanas procesu nepareizā virzienā, nospiediet taustiņu Image alternative, lai mainītu virzienu.

Manuālā skenēšanas līnijas funkcija

 1. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu Image alternative.
 2. Novietojiet lāzera plakni vajadzīgajā pozīcijā / augstumā. Skenēšanas līnijas funkcija ir pieejama gan vertikālajā un horizontālajā, gan slīpuma režīmā.
 3. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet PRA 30G taustiņu Image alternative.
 4. Izvēlieties izvēlnē skenēšanas līnijas funkcijas pozīciju Image alternative.
 5. Izmantojot līnijas platuma iestatīšanas apakšizvēlni, iespējams izvēlēties kādu no četrām skenēšanas līnijas platuma pakāpēm.
 6. Izmantojot simbolus Image alternative un Image alternative, skenēšanas līniju var pabīdīt pa kreisi vai pa labi. Šajā gadījumā lāzera uztvērējam nav jāatrodas lāzera stara zonā.

Automātiskā skenēšanas līnijas funkcija

 1. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu Image alternative.
 2. Novietojiet lāzera plakni vajadzīgajā pozīcijā / augstumā. Skenēšanas līnijas funkcija ir pieejama gan vertikālajā un horizontālajā, gan slīpuma režīmā.
 3. Nospiediet PRA 30G taustiņu Image alternative, lai atvērtu izvēlni AUTO.
 4. Iedarbiniet automātisko skenēšanas līnijas funkciju Image alternative.
 5. Novietojiet lāzera uztvērēju vajadzīgajā pozīcijā. Rotējošais lāzers automātiski koncentrē staru uz saīsinātas līnijas lāzera uztvērēja zonā.
  Skenēšanas līnijas platumu var iestatīt PRA 30G izvēlnē. Jo šaurāka ir skenēšanas līnija, jo spilgtāk tā ir redzama.
 6. Izmantojot skenēšanas līnijas pozīciju izvēlnē, ar simboliem Image alternative un Image alternative līniju var pabīdīt pa labi vai pa kreisi. Šajā gadījumā lāzera uztvērējam vairs nav jāatrodas lāzera stara zonā.

Satricinājuma brīdinājuma funkcijas deaktivēšana

 1. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu Image alternative.
 2. Nospiediet taustiņu Image alternative .
  • Ja satricinājuma brīdinājuma funkcijas deaktivēšanas LED deg konstanti, tas nozīmē, ka šī funkcija nedarbojas.
  Lai atgrieztos standarta režīmā, izslēdziet rotējošo lāzeru un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz.

Lāzera uztvērēja vadība

Bateriju ievietošana lāzera uztvērējā

Image alternative
 • Ievietojiet lāzera uztvērējā baterijas.
  Lietojiet tikai tādas baterijas, kas ir ražotas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

Rotējošā lāzera un lāzera uztvērēja PRA 30G sasaiste pārī

 1. Novietojiet abas iekārtas apm. 0,5 m atstatumā. Vienlaikus nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiestus abu iekārtu taustiņus Image alternative.
  • To, ka sasaiste pārī ir notikusi veiksmīgi, apstiprina visu rotējošā lāzera LED mirgošana un lāzera uztvērēja PRA 30G akustiskais signāls. Lāzera uztvērējs uz īsu brīdi parāda simbolus Image alternative un Image alternative.
  • Iekārtas ir sasaistītas pārī.
  • Rotējošais lāzers un lāzera uztvērējs ieslēdzas.
 2. Ieslēdziet iekārtas vēlreiz.

Statīva PRA 90 un lāzera uztvērēja PRA 30G sasaiste pārī

 1. Novietojiet abas iekārtas apm. 0,5 m atstatumā. Vienlaikus nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiestus abu iekārtu taustiņus Image alternative.
  • To, ka sasaiste pārī ir notikusi veiksmīgi, apstiprina visu automātiskā statīva PRA 90 LED mirgošana un lāzera uztvērēja PRA 30G akustiskais signāls. Lāzera uztvērēja indikācijā uz īsu brīdi parādās simboli Image alternative un Image alternative.
  • Iekārtas ir sasaistītas pārī.
  • Automātiskais statīvs un lāzera uztvērējs ieslēdzas.
 2. Ieslēdziet iekārtas vēlreiz.
  • Lāzera uztvērēja indikācijā ir redzams rotējošais lāzers un automātiskais statīvs.

Lāzera stara uztveršana ar lāzera uztvērēju

 1. Nospiediet lāzera uztvērēja taustiņu Image alternative.
 2. Turiet lāzera uztvērēju ar detekcijas lodziņu tieši rotējošā lāzera stara plaknē.
 3. Līmeņošanas laikā turiet lāzera uztvērēju mierīgi un raugieties, lai būtu nodrošināta redzamība starp lāzera uztvērēju un rotējošo lāzeru.
  • Par lāzera stara uztveršanu ziņo optiska un akustiska indikācija.
  • Lāzera uztvērējs parāda attālumu līdz rotējošajam lāzeram.
  • Lāzera uztvērēju var lietot attāluma (rādiusa) noteikšanai līdz 300 m.

Izvēlnes opciju skaidrojums

 • Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu Image alternative.
 • Lai pārvietotos pa izvēlni, lietojiet taustiņus Image alternative un Image alternative.
 • Izvēlētais simbols ir redzams uz melna fona. Piemērs: Image alternative
 • Aktīvais iestatījums ir redzams melnā rāmīti. Piemērs: Image alternative
 • Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu Image alternative.
Galvenā izvēlne
Image alternative Marķēšanas funkcija
Image alternative Rotācijas ātrums
Image alternative Rotējošā lāzera iestatījumi
Image alternative Lāzera uztvērēja iestatījumi
Image alternative Informācija
Image alternative Atpakaļ. Neveicot izmaiņas, jūs atgriežaties augstākā izvēlnes līmenī vai atstājat izvēlni.
Marķēšanas funkcijas izvēlne
Image alternative Līnijas platuma iestatīšanas izvēlne (indikācijā ir redzams iestatītais līnijas platums)
Image alternative Līnijas pabīdīšana pa kreisi
Image alternative Līnijas pabīdīšana pa labi
Līnijas platuma iestatīšanas apakšizvēlne
Image alternative Plata
Image alternative Vidēja
Image alternative Šaura
Image alternative Punkts
Rotācijas ātruma izvēlne
Image alternative 300 apgriezieni minūtē
Image alternative 600 apgriezieni minūtē
Image alternative 1200 apgriezieni minūtē
Rotējošā lāzera iestatījumu izvēlne
Image alternative Gaidīšanas režīms
Image alternative Satricinājuma brīdinājums
Image alternative Staru diapazonu izslēgšana
Satricinājuma brīdinājuma apakšizvēlne
Image alternative Pakāpe 1, liels jutīgums
Image alternative Pakāpe 2, vidējs jutīgums
Image alternative Pakāpe 3, neliels jutīgums
Gaidīšanas režīma apakšizvēlne
Image alternative Gaidīšanas režīms ieslēgts
Image alternative Gaidīšanas režīms izslēgts
Staru diapazonu izslēgšanas apakšizvēlne
Image alternative Piemērs: aktivēts staru diapazons augšā pa kreisi
Image alternative Piemērs: deaktivēts staru diapazons augšā pa kreisi
Image alternative Citu staru diapazonu aktivēšana un deaktivēšana notiek līdzīgā veidā..
Lāzera uztvērēja iestatījumu izvēlne
Image alternative Skaļums
Image alternative Precizitāte
Skaļuma apakšizvēlne
Image alternative Akustiskais signāls izslēgts
Image alternative Skaļuma līmenis 1
Image alternative Skaļuma līmenis 2
Image alternative Skaļuma līmenis 3
Precizitātes apakšizvēlne
Image alternative 1 mm
Image alternative 2 mm
Image alternative 5 mm
Image alternative 10 mm
Image alternative 25 mm
Informācijas izvēlne
Image alternative Programmatūras versija
Image alternative Servisa termiņi
Image alternative QR kods
Izvēlne AUTOLai atvērtu izvēlni AUTO, vienu reizi nospiediet taustiņu Image alternative.
Image alternative Automātiska novietojuma iestatīšana
Image alternative Automātiska novietojuma iestatīšana ar kontroles funkciju.
Image alternative Automātiskā skenēšanas līnijas funkcija

Lāzera uztvērējs ar turētāju PRA 83

Image alternative
 1. Slīpi no augšpuses ievietojiet lāzera uztvērēju PRA 83 gumijas apvalkā.
 2. Pēc tam iespiediet lāzera uztvērēju gumijas apvalkā, līdz tas pilnībā aptver lāzera uztvērēju.
 3. Pievienojiet gumijas apvalku pie magnētiskā satveršanas elementa.
 4. Nospiediet taustiņu Image alternative.
 5. Atveriet satveršanas elementa grozāmo rokturi.
 6. Piestipriniet uztvērēja turētāju pie PRA 83 teleskopiskā kāta vai līmeņošanas stieņa un nofiksējiet to, pagriežot grozāmo rokturi.
  • Lāzera uztvērējs ir gatavs mērījuma veikšanai.

Lāzera uztvērējs ar turētāju PRA 80

Image alternative
 1. Atveriet PRA 80 aizslēgu un ievietojiet lāzera uztvērēju.
 2. Aizveriet PRA 80 aizslēgu.
 3. Nospiediet taustiņu Image alternative.
 4. Atveriet satveršanas elementa grozāmo rokturi.
 5. Piestipriniet uztvērēja turētāju PRA 80 pie teleskopiskā kāta vai līmeņošanas stieņa un nofiksējiet to, pagriežot grozāmo rokturi.
  • Lāzera uztvērējs ir gatavs mērījuma veikšanai.

Lāzera uztvērējs ar turētāju PRA 81

Image alternative
 1. Atveriet PRA 81 aizslēgu un ievietojiet lāzera uztvērēju.
 2. Aizveriet PRA 81 aizslēgu.
 3. Nospiediet taustiņu Image alternative.
 4. Turiet lāzera uztvērēju ar detekcijas lodziņu tieši rotējošā lāzera stara plaknē.
 5. Novietojiet lāzera uztvērēju tā, lai attāluma indikācijas rādījums būtu 0 .
 6. Izmēriet nepieciešamo attālumu ar mērlentes palīdzību.

Apkope un uzturēšana

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Iekārtas apkope
 • Uzmanīgi jānotīra pielipušie netīrumi.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs un nebūtu savārtīts ar eļļu un smērvielām.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā ar akumulatoru darbināmo iekārtu nedrīkst lietot. Tā nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem piemontējiet visas aizsargierīces atpakaļ vietā un pārbaudiet, vai tās darbojas.
Lāzera stara lodziņa tīrīšana
 • Nopūtiet putekļus no lāzera stara lodziņa.
 • Nepieskarieties lāzera stara lodziņam ar pirkstiem.
  Pārāk raupjš tīrīšanas materiāls var saskrāpēt stiklu un tādējādi izraisīt iekārtas precizitātes samazināšanos. Drīkst izmantot tikai tīru spirtu vai ūdeni, jo citi šķidrumi var izraisīt plastmasas daļu bojājumus.
  Žāvējot aprīkojumu, ievērojiet temperatūras robežvērtības.

Hilti mērierīču serviss

Hilti mērierīču servisā tiks veikta pārbaude un noviržu gadījumā atjaunota un vēlreiz pārbaudīta iekārtas specifikācijas atbilstība. Specifikācijas atbilstība pārbaudes veikšanas brīdī tiks apstiprināta ar servisa sertifikātu. Ieteicams:
 • Atbilstīgs pārbaužu intervāls jāizvēlas atkarībā no lietošanas intensitātes.
 • Ja iekārta ir bijusi pakļauta ārkārtējai slodzei, pirms svarīgu darbu veikšanas vai vismaz vienreiz gadā nododiet to Hilti mērierīču servisā pārbaudes veikšanai.
Hilti mērierīču servisa veiktā pārbaude neatbrīvo iekārtas lietotāju no pienākuma pārbaudīt iekārtu gan pirms lietošanas, gan tās laikā.

Mērījumu precizitātes pārbaude

Lai nodrošinātu tehnisko specifikāciju ievērošanu, iekārta regulāri jāpārbauda (vismaz pirms katra lielāka / nozīmīgāka mērījuma).
Ja iekārta ir kritusi no lielāka augstuma, jāpārbauda tās funkcijas. Var uzskatīt, ka iekārta darbojas nevainojami, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
 • nav pārsniegts tehniskajā specifikācijā norādītais kritiena augstums;
 • arī pirms kritiena iekārta ir darbojusies nevainojami.
 • kritiena rezultātā iekārtai nav radušies mehāniski bojājumi (piemēram, pentaprizmas salūšana).
 • Iekārta darbības laikā ģenerē rotējošu lāzera staru.

Horizontālās galvenās ass un perpendikulārās ass pārbaude

Image alternative
 1. Uzstādiet statīvu apm. 20 m atstatumā no sienas un izlīdziniet statīva galvas horizontālo novietojumu ar līmeņrāža palīdzību.
 2. Uzstādiet iekārtu uz statīva un iestatiet iekārtas galvu pret sienu, izmantojot mērķēšanas iedobi.
 3. Attēls a. Ar uztvērēja palīdzību nofiksējiet un atzīmējiet uz sienas vienu punktu (punkts 1).
 4. Pagrieziet iekārtu ap tās asi pulksteņa rādītāja kustības virzienā par 90º. Tā rezultātā nedrīkst mainīties iekārtas augstums.
 5. Attēls b. Ar lāzera uztvērēja palīdzību nofiksējiet un atzīmējiet uz sienas otru punktu (punkts 2).
 6. Attēli c un d. Atkārtojiet abas iepriekš aprakstītās darbības vēl divas reizes un ar uztvērēja palīdzību nofiksējiet un atzīmējiet uz sienas punktu 3 un punktu 4.
  Ja iestatīšana ir veikta pietiekami precīzi, vertikālajai nobīdei starp abiem atzīmētajiem punktiem 1 un 3 (galvenajai asij) vai punktiem 2 un 4 (perpendikulārajai asij) jābūt < 2 mm (pie atstatuma 20 m). Ja nobīde ir lielāka, nosūtiet iekārtu Hilti servisam, lai veiktu kalibrēšanu.

Vertikālās ass pārbaude

Image alternative
 1. Vertikāli uzstādiet iekārtu uz maksimāli līdzenas virsmas apm. 1 līdz 10 m atstatumā no sienas.
 2. Iestatiet rokturus paralēli sienai.
 3. Ieslēdziet iekārtu un atzīmējiet uz grīdas atsauces punktu (R).
 4. Ar uztvērēja palīdzību atzīmējiet punktu (A) sienas apakšējā malā.
 5. Ar uztvērēja palīdzību apm. 10 m augstumā atzīmējiet punktu (B).
 6. Pagrieziet iekārtu par 180° un iestatiet to attiecībā pret uz grīdas atzīmēto atsauces punktu (R) un sienas apakšmalā atzīmēto punktu (A). Šajā nolūkā jūs varat izmantot automātisko līmeņošanu.
 7. Veiciet vertikālās lāzera plaknes automātisko iestatīšanu.
 8. Ar uztvērēja palīdzību apm. 10 m augstumā atzīmējiet punktu (C).
  • Ja iestatīšana ir veikta pietiekami precīzi, horizontālajam atstatumam starp abiem atzīmētajiem punktiem (B) un (C) jābūt < 2 mm (pie attāluma 10 m). Ja nobīde ir lielāka, nosūtiet iekārtu Hilti servisam, lai veiktu kalibrēšanu.

Transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana un uzglabāšana

Ar akumulatoru darbināmu iekārtu un akumulatoru transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatoru / akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā netransportējiet akumulatorus nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzē. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no triecieniem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepieļautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un īssavienojuma rašanos. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru transportēšanu.
 • Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātus akumulatorus, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas transportēšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.
Ar akumulatoru darbināmu iekārtu un akumulatoru uzglabāšana
  BRĪDINĀJUMS!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Glabājiet izstrādājumu un akumulatorus vēsā un sausā vietā. Ievērojiet temperatūras robežvērtības, kas norādītas tehnisko parametru sadaļā.
 • Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc uzlādes procesa vienmēr noņemiet akumulatoru no lādētāja.
 • Nekad neglabājiet akumulatorus saulē, uz siltuma avotiem vai aiz stikla.
 • Glabājiet izstrādājumu un akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni un nepiederošas personas.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas uzglabāšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Iekārta nedarbojas.
Akumulators nav pilnībā iebīdīts.
 • Nofiksējiet akumulatoru ar sadzirdamu klikšķi.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Iekārtā radusies kļūme.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet iekārtu. Ja kļūme saglabājas, vērsieties Hilti servisā.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.
Ļoti zema apkārtējā temperatūra.
 • Pamazām sasildiet akumulatoru līdz istabas temperatūrai.
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu klikšķi.
Netīri akumulatora fiksācijas izciļņi.
 • Notīriet fiksācijas mēlītes un nofiksējiet akumulatoru no jauna.
Iekārta vai akumulators spēcīgi sakarst.
Elektrisks defekts.
 • Nekavējoties izslēdziet iekārtu, izņemiet akumulatoru no iekārtas, vērojiet to, ļaujiet tam atdzist un vērsieties Hilti servisā.
Image alternative
Nopietna kļūme. Mirgo visas rotējošā lāzera LED.
Nopietna kļūme. Paziņojumu vienmēr papildina atbilstīgs simbols.
 • Turpināt darbu nav iespējams. Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet visas iekārtas.
Image alternative
Brīdinājums
Brīdinājumu vienmēr papildina atbilstīgs simbols.
 • Norādi par risinājumu ietver konkrētais simbols.
Image alternative
Sasaiste pārī neizdevās.
Rotējošā lāzera un lāzera uztvērēja sasaiste pārī nav iespējama.
 • Precīzi ievērojiet norādījumus par iekārtu sasaisti pārī.
Image alternative
Sasaiste pārī neizdevās.
Statīva un lāzera uztvērēja sasaiste pārī nav iespējama.
 • Precīzi ievērojiet norādījumus par iekārtu sasaisti pārī.
Image alternative
Satricinājuma brīdinājums
Aktivēta satricinājuma brīdinājuma funkcija.
 • Nodrošiniet, lai rotējošais lāzers būtu novietots stabili un nebūtu pakļauts vibrācijai.
 • Mainiet satricinājuma brīdinājuma funkcijas jutīgumu.
Image alternative
Lāzera novietojuma brīdinājums
Lāzers ir novietots pārāk slīpi, līmeņošana nav iespējama.
 • Novietojiet lāzeru pēc iespējas taisnā pozīcijā.
Image alternative
Slīpuma brīdinājums
Lāzera uztvērējs atrodas ārpus automātiski iestatāmā slīpuma diapazona.
Image alternative
Kontroles režīma brīdinājums
Kontroles funkcijas darbība nav iespējama vai ir pārtraukta.
 • Pārbaudiet rotējošā lāzera un lāzera uztvērēja novietojumu un, ja nepieciešams, iestatiet to no jauna.
 • Atbrīvojiet lāzera plakni no šķēršļiem.
 • Pēc tam ieslēdziet kontroles funkciju no jauna.
Image alternative
Augstuma regulēšanas brīdinājums
Automātiskā augstuma regulēšana nav iespējama.
 • Statīvs nav sasaistīts pārī. Nodrošiniet statīva, rotējošā lāzera un lāzera uztvērēja sasaisti pārī.
 • Ieslēdziet statīvu.
 • Ieslēdziet rotējošo lāzeru.
Image alternative
Zems rotējošā lāzera akumulatora uzlādes līmenis.
Zems rotējošā lāzera akumulatora uzlādes līmenis.
 • Uzlādējiet akumulatoru.
Image alternative
Zems lāzera uztvērēja akumulatora uzlādes līmenis.
Zems lāzera uztvērēja akumulatora uzlādes līmenis.
 • Uzlādējiet akumulatoru.
Image alternative
Zems statīva akumulatora uzlādes līmenis.
Zems statīva akumulatora uzlādes līmenis.
 • Uzlādējiet akumulatoru.
Image alternative
Aktivēts gaidīšanas režīms.
Iekārta atrodas gaidīšanas režīmā.

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Image alternative
Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r7677226.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks neatbilstīgas utilizācijas gadījumā! Veselības apdraudējums, izplūstot kaitīgām gāzēm un šķidrumiem.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative Hilti izstrādājumu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.