Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [4 MB]

PR 3-HVSG A12

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Rotējošais lāzers
  PR 3-HVSG A12
  Paaudze
  02
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Drošība

Vispārīgi norādījumi par drošību

Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai. Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) un iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).

Vispārīgi drošības pasākumi

 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības darbā ar elektroiekārtu var novest pie nopietnām traumām.
 • Nepadariet neefektīvas drošības ierīces un nenoņemiet norādījumu un brīdinājuma plāksnītes.
 • Neļaujiet bērniem atrasties lāzera iekārtu tuvumā.
 • Ja iekārta tiek uzskrūvēta nepareizi, var rasties lāzera starojums, kas pārsniedz 2. klases robežvērtības. Uzdodiet veikt iekārtas remontu tikai Hilti servisa darbiniekiem.
 • Lāzera stariem jābūt pietiekamā attālumā virs vai zem acu augstuma.
 • Ņemiet vērā apkārtējās vides ietekmi. Iekārtu nedrīkst lietot ugunsbīstamā un sprādzienbīstamā vidē.
 • Norādījums saskaņā ar FCC 15.21: punktu: Hilti tieši neapstiprinātas atbilstības izmaiņas vai pārveidojumi var anulēt lietotāja tiesības strādāt ar aprīkojumu.
 • Pēc iekārtas kritiena vai citas mehāniskas ietekmes pārbaudiet iekārtas precizitāti.
 • Ja iekārta no liela aukstuma tiek pārvietota siltā telpā vai otrādi, tai pirms lietošanas jāļauj aklimatizēties.
 • Lietojot adapterus un papildu piederumus, raugieties, lai iekārta būtu pievienota un nostiprināta droši.
 • Lai izvairītos no kļūdainiem mērījumiem, lāzera lodziņš vienmēr jātur tīrs.
 • Neskatoties uz to, ka iekārta ir paredzēta lietošanai skarbos būvobjekta apstākļos, ar to jāapietas tikpat rūpīgi kā ar jebkuru citu optisku un/vai elektrisku aprīkojumu (tālskati, brillēm, fotoaparātu u.c.).
 • Kaut arī iekārta ir izolēta un pasargāta pret mitruma iekļūšanu, tā pirms ievietošanas transportēšanas kārbā jānosusina.
 • Pirms svarīgu mērījumu veikšanas iekārta jāpārbauda.
 • Iekārtas lietošanas laikā regulāri jāpārbauda tās precizitāte.
 • Rūpējieties par labu darbavietas apgaismojumu.
 • Izvairieties no saskares ar kontaktiem.
 • Rūpīgi veiciet iekārtas apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē iekārtas nevainojamu darbību. Pirms sākt lietot iekārtu, uzdodiet veikt bojāto daļu remontu. Daudzu negadījumu cēlonis ir nepareiza vai nepietiekama iekārtas apkope.

Pareiza darba vietas ierīkošana

 • Norobežojiet mērījumu veikšanas vietu. Nodrošiniet, lai iekārta PR 3-HVSG A12 būtu uzstādīta tā, ka lāzera stars nav pavērsts ne pret citām personām, ne jums pašiem.
 • Ja jūs strādājat pakāpušies uz kāpnēm vai paaugstinājumiem, vienmēr ieņemiet stabilu pozu. Rūpējieties par stingru pozīciju un vienmēr saglabājiet līdzsvara stāvokli.
 • Ja mērījumi tiek veikti atstarojošu objektu vai virsmu tuvumā, caur stiklu vai tamlīdzīgiem materiāliem, iespējams kļūdains mērījumu rezultāts.
 • Pievērsiet uzmanību tam, lai iekārta būtu uzstādīta uz līdzenas un stabilas pamatnes (bez vibrācijas!).
 • Lietojiet iekārtu tikai paredzētajā diapazonā.
 • Lietojiet vienīgi tādas ierīces, papildpiederumus, darba instrumentus utt., kas atbilst šīs instrukcijas prasībām un specifiskajam iekārtas tipam. Ņemiet vērā arī konkrētos darba apstākļus un veicamās operācijas īpatnības. Iekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējis ražotājs, var izraisīt bīstamas situācijas.
 • Aizliegts strādāt ar mērījumu latām augstsprieguma vadu tuvumā.
 • Raugieties, lai tuvumā netiktu lietots vēl kāds PR 3‑HVSG A12. Tā infrasarkanā vadība var ietekmēt jūsu iekārtas funkcijas .Laiku pa laikam pārbaudiet aprīkojumu.

Elektromagnētiskā savietojamība

Neskatoties uz to, ka iekārta atbilst visstingrākajām spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Hilti nevar garantēt, ka neradīsies zemāk aprakstītās situācijas.
 • Iekārtas darbību var traucēt spēcīgs starojums, kas var izraisīt kļūdainas operācijas.
  Šādos gadījumos, kā arī tad, ja citu iemeslu dēļ rodas šaubas par mērījumu rezultātiem, jāveic kontroles mērījumi.
 • Iekārta var radīt traucējumus citu iekārtu (piemēram, lidmašīnu navigācijas aprīkojuma) darbībā.
Attiecas tikai uz Koreju.Šī iekārta ir saderīga ar elektromagnētiskajiem viļņiem, kas rodas dzīvojamajā zonā (klase B). Pamatā tā ir paredzēta lietošanai dzīvojamajā zonā, taču var tikt lietota arī citās vietās.

Lāzera klasifikācija 2. klases lāzera iekārtām

Iekārta atbilst 2. lāzera klasei saskaņā ar IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Šādas iekārtas drīkst lietot bez papildu drošības pasākumiem.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Lāzera staru nedrīkst vērst pret cilvēkiem.
 • Nekādā gadījumā neskatieties tieši lāzera stara avotā. Ja stars iespīd acīs, aizveriet tās un pagrieziet galvu tā, lai tā neatrastos lāzera darbības diapazonā.

Ar akumulatoriem darbināmo iekārtu rūpīga lietošana

 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns. Pastāv eksplozijas risks.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C (176 °F) vai sadedzināt. Pretējā gadījumā iespējams ugunsgrēks, eksplozija vai ķīmiskie apdegumi.
 • Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem mehāniskiem triecieniem un nemetiet to.
 • Akumulatori nedrīkst nonākt bērnu rīcībā.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu. Mitruma iekļūšana iekārtā var izraisīt īssavienojumu, kas savukārt var kļūt par cēloni apdegumiem vai ugunsgrēkam.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai pat apdegumus.
 • Vienmēr lietojiet tikai tādus akumulatorus, kas paredzēti attiecīgajai iekārtai. Akumulatoru aizstāšana ar citiem vai izmantošana mērķiem, kam tie nav paredzēti, var izraisīt aizdegšanos un eksploziju.
 • Glabājiet akumulatoru pēc iespējas vēsā un sausā vietā. Nekad nenovietojiet akumulatoru saulē, uz apkures ierīcēm vai aiz stikla.
 • Nepieļaujiet, ka akumulators vai lādētājs laikā, kamēr to neizmanto, nonāk saskarē ar papīra skavām, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem sīkiem metāla priekšmetiem, kas var radīt akumulatora vai lādētāja kontaktu īssavienojumu. Akumulatora vai lādētāja kontaktu īssavienojums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
 • Ja akumulatori ir bojāti (piemēram, tajos radušās plaisas, tiem ir nolūzušas atsevišķas daļas, tie ir saliekti, ar atlauztiem vai izvilktiem kontaktiem), tos nekādā gadījumā nedrīkst mēģināt uzlādēt vai lietot.
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Pirms iekārtas nosūtīšanas nepieciešams izņemt vai arī izolēt akumulatorus. Akumulatoru šķidruma iztecēšanas gadījumā iekārta var tikt bojāta.
 • Ja akumulators laikā, kad tas netiek lietots, ir jūtami sakarsis, tas var liecināt par akumulatora vai iekārtas bojājumu. Novietojiet iekārtu ugunsdrošā vietā, kas atrodas pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem un ir novērojama, un ļaujiet atdzist.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Rotējošais lāzers PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. Lāzera stars (rotācijas plakne)
 2. 90° atsauces stars
 3. Rokturis
 4. Litija jonu akumulators
 5. Vadības panelis
 6. Pamatnes plāksne ar 5/8" vītni

Vadības panelis PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. LED: automātiskā nolīmeņošanās
 2. Taustiņš: šoka brīdinājuma funkcijas deaktivēšana
 3. LED: šoka brīdinājuma funkcijas deaktivēšana
 4. LED: slīpuma leņķis
 5. Taustiņš: slīpuma leņķis
 6. Taustiņš: rotācijas ātrums
 7. Taustiņš: ieslēgšana / izslēgšana
 8. Bateriju statusa indikācija

Tālvadība PRA 2

Image alternative
 1. LED: komanda nosūtīta
 2. Taustiņš: rotācijas ātrums
 3. Taustiņš: līnijas virziens (pa kreisi / pa labi)
 4. Taustiņš: līnijas funkcija
 5. Servotaustiņi (+/-)

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir rotējošais lāzers ar redzamu, rotējošu lāzera staru un par 90° nobīdītu atsauces staru. Rotējošo lāzeru var lietot vertikāli, horizontāli, kā arī slīpuma noteikšanai. Iekārta ir paredzēta horizontālu augstuma atzīmju, vertikālu un slīpu plakņu, kā arī taisnu leņķu noteikšanai, pārnešanai un pārbaudīšanai. Daži izmantošanas piemēri ir metra atzīmju un augstuma projekciju pārnešana, taisnu leņķu noteikšana sienām, vertikāla iestatīšana attiecībā pret atsauces punktiem vai slīpu plakņu ierīkošana.

 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai Hilti B 12⁄2.6 litija jonu akumulatoru.
 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai Hilti C 4⁄12‑50 lādētāju.

Īpašības

Ar šīs iekārtas palīdzību iespējams ātri un ar lielu precizitāti nolīmeņot jebkuru virsmu, strādājot vienatnē.
Ir 4 dažādi rotācijas ātrumi (0, 90, 300, 600 apgr./min). Sākotnēji iestatītais rotācijas ātrums ir 300 apgr./min.
Iekārtai ir šādas darbības režīma indikācijas: automātiskās līmeņošanās LED, slīpuma leņķa LED un šoka brīdinājuma LED.
Veicot automātisku nolīmeņošanos vienā vai abās plaknēs, regulēšanas sistēma kontrolē norādītās precizitātes ievērošanu. Iekārta automātiski izslēdzas , ja nav iespējams panākt nolīmeņošanu (iekārta atrodas ārpus līmeņošanas diapazona vai ir mehāniski nobloķēta) vai ja iekārta tiek izkustināta no nolīmeņotā novietojuma (satricinājuma vai trieciena dēļ). Izslēgšanās rezultātā rotācija tiek apstādināta un visas LED mirgo.
Atkarībā no darba atstatuma un apkārtējā apgaismojuma lāzera stara redzamība var būt ierobežota. Ar mērķa plāksnes palīdzību iespējams uzlabot redzamību. Ja lāzera stara redzamība ir ierobežota, piemēram, saules gaismā, ieteicams izmantot lāzera uztvērēju (papildu aprīkojums).
LīmeņošanaPēc iekārtas ieslēgšanas iestatīšana (±5°) attiecībā pret nolīmeņotu virsmu notiek automātiski ar divu iebūvētu servomotoru palīdzību. LED informē par aktuālo darbības režīmu. Iekārtu var uzstādīt tieši uz grīdas, uz statīva vai nostiprināt pie atbilstīgiem turētājiem.
Līmeņošana attiecībā pret vertikāli notiek automātiski. Ar tālvadības PRA 2 taustiņiem +/- iespējams manuāli iestatīt (pagriezt) vertikālās plaknes novietojumu.
Slīpuma mērījumu režīmā slīpumu iespējams ar tālvadības PRA 2 palīdzību manuāli iestatīt diapazonā līdz ± 5°. Pastāv arī iespēja slīpuma režīmā lietot slīpuma adapteru, lai sasvērtu plakni par ne vairāk kā 60 %.
Ja iekārta darbības laikā tiek izkustināta (satricinājuma / trieciena rezultātā), integrētā šoka brīdinājuma funkcija pārslēdz to brīdinājuma režīmā (darbojas, sākot ar otro minūti pēc nolīmeņošanās). Visas LED mirgo; iekārtas galvas rotācija apstājas; lāzers ir izslēgts.
Kombinēšana ar citām iekārtāmAr tālvadības PRA 2 palīdzību iespējams ērti vadīt rotējošo lāzeru no brīvi izvēlēta atstatuma . Bez tam tālvadības funkcijas var izmantot lāzera stara novietojuma iestatīšanai.
Hilti lāzera uztvērējus var izmantot, lai parādītu lāzera staru lielākos attālumos. Sīkāka informācija atrodama lāzera uztvērēja lietošanas instrukcijā.

LED indikācija

Rotējošais lāzers ir aprīkots ar LED indikāciju.
Statuss
Nozīme
Visas LED mirgo
Iekārta ir bijusi pakļauta triecienam, zaudējusi nolīmeņoto stāvokli vai radušies cita veida traucējumi tās darbībā.
Automātiskās līmeņošanas LED mirgo zaļā krāsā
Iekārta atrodas nolīmeņošanās fāzē.
Automātiskās līmeņošanas LED konstanti deg zaļā krāsā
Iekārta ir nolīmeņota / darbojas pareizi.
Šoka brīdinājuma LED konstanti deg oranžā krāsā
Šoka brīdinājuma režīms ir deaktivēts.
Slīpuma LED konstanti deg oranžā krāsā
Aktivēts slīpuma režīms.

Litija jonu akumulatora uzlādes līmeņa indikācija

Litija jonu akumulatoram ir uzlādes līmeņa indikācija.
Statuss
Nozīme
4 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 75 % līdz  100 %
3 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 50 % līdz 75 %
2 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 25 % līdz  50 %
1 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 10 % līdz  25 %
1 LED mirgo.
Uzlādes līmenis: < 10 %
Darba laikā akumulatora uzlādes līmenis ir redzams iekārtas vadības panelī.
Kad iekārta nedarbojas, uzlādes līmeni iespējams apskatīties, īsi nospiežot atbloķēšanas taustiņu.
Uzlādes laikā akumulatora indikācija informē par uzlādes līmeni (skat. lādētāja lietošanas instrukciju).

Piegādes komplektācija

Rotējošais lāzers PR 3-HVSG A12, tālvadība PRA 2, mērķa plāksne PRA 54, 2 baterijas (elementi AA), 2 ražotāja sertifikāti, lietošanas instrukcija
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.com .

Tehniskie parametri

Uztveršanas diapazons (diametrs)
150 m
Komunikācijas rādiuss (PRA 2)
30 m
Precizitāte uz 10 m (standarta vides apstākļos atbilstīgi MIL‑STD‑810G)
±1 mm
Lāzera klase
Redzams, 2. lāzera klase, 510-530 nm/Po<4,85 mW ≥ 300 ⁄min; EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007
Darba temperatūra
−10 ℃ … 50 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−25 ℃ … 63 ℃
Svars (kopā ar akumulatoru B12/2.6)
2,4 kg
Kritiena testa augstums (standarta vides apstākļos atbilstīgi MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Statīva vītne
5/8 in
Aizsargklase saskaņā ar IEC 60529
IP 56

Lietošanas uzsākšana

Lāzera un akumulatora pareiza lietošana

  Image alternative
 • 1. attēls. Darbs horizontālajā režīmā.
 • 2. attēls. Strādājot slīpuma režīmā, lāzers jāpaceļ vadības paneļa pusē.
 • 3. attēls: Novietošana vai transportēšana sasvērtā stāvoklī.
 • Turiet lāzeru tā, lai akumulatora nodalījums vai akumulators NEBŪTU pavērsts uz augšu un tajā nevarētu iekļūt mitrums.
 • Tipa B12 akumulatoram nav paredzēta aizsargklase. Sargājiet akumulatoru no lietus un mitruma. Saskaņā ar Hilti norādījumiem akumulatoru drīkst lietot tikai kopā ar attiecīgo izstrādājumu, šajā nolūkā ievietojot to bateriju nodalījumā.

Akumulatora ievietošana

Image alternative
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Izstrādājuma nekontrolēta iedarbošanās.
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka izstrādājums ir izslēgts.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Elektrorisks. Netīri kontakti var izraisīt īssavienojumu.
 • Pirms ievietot akumulatoru, pārbaudiet, vai uz akumulatora vai iekārtas kontaktiem nav svešķermeņu.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks. Ja akumulators nav ievietots kārtīgi, tas var nokrist.
 • Lai akumulatora nokrišana neapdraudētu jūs vai citus cilvēkus, pārbaudiet, vai tas ir nofiksēts kārtīgi.
 • Ievietojiet akumulatoru un pārbaudiet, vai tas ir droši nofiksēts iekārtā.

Akumulatora izņemšana

Image alternative
 • Izņemiet akumulatoru.

Lietošana

Iekārtas ieslēgšana

 • Nospiediet "Ieslēgšanas / izslēgšanas" taustiņu.
  Pēc ieslēgšanas iekārta sāk automātisku nolīmeņošanos.
  Pirms svarīgu mērījumu veikšanas pārbaudiet iekārtas precizitāti, jo īpaši, ja tā ir piedzīvojusi kritienu vai bijusi pakļauta neparedzētai mehāniskai iedarbībai.

Horizontāli darbi

Image alternative
 1. Piemontējiet iekārtu pie turētāja.
  Var izmantot pie sienas stiprināmu turētāju vai statīvu. Uzstādīšanas virsmas slīpums nedrīkst pārsniegt ± 5°.
 2. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu. Automātiskās nolīmeņošanas LED mirgo zaļā krāsā.
  Līdzko ir sasniegts nolīmeņots stāvoklis, lāzera stars ieslēdzas un sāk rotēt, un automātiskās nolīmeņošanās LED deg konstanti.

Vertikāli darbi

Image alternative
 1. Novietojiet vai piemontējiet iekārtu tā, lai iekārtas vadības panelis būtu pavērsts uz augšu.
  Lai nodrošinātu noteikto precizitāti, iekārta jānovieto uz līdzenas virsmas vai tikpat precīzi jāuzstāda uz statīva vai jāpiemontē pie cita papildu aprīkojuma.
 2. Ar apmales un iedobes palīdzību iestatiet iekārtas vertikālo asi nepieciešamajā virzienā.
  Līdzko ir sasniegts nolīmeņots stāvoklis, lāzera stars ieslēdzas un sāk rotēt, un automātiskās nolīmeņošanās LED deg konstanti.
 3. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu. Pēc nolīmeņošanās iekārta ieslēdzas lāzera režīmā, rotējošā stara kustība ir apturēta, un tas tiek projicēts vertikāli uz leju. Šīs projekcijas punkts ir atsauces punkts, kas kalpo iekārtas pozicionēšanai.
 4. Lai redzētu staru visā rotācijas plaknē, nospiediet rotācijas ātruma taustiņu.
 5. Ar tālvadības taustiņiem + un − vertikālo rotējošo staru var pārvietot pa labi vai pa kreisi par ne vairāk kā 5°.

Slīpums

Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, ieteicams veikt PR 3-HVSG A12 nolīmeņošanās pārbaudi. Vislabāk to darīt, izvēloties 2 punktus, kas novietoti 5 m (16 pēdu) atstatumā pa kreisi un pa labi no iekārtas, paralēli iekārtas asij. Atzīmējiet nolīmeņotās horizontālās plaknes augstumu un pēc tam – augstumu slīpumā. Iekārta ir optimāli nolīmeņota tikai tad, ja šie augstumi abos punktos ir identiski.

Manuālā slīpuma iestatīšana

 1. Atkarībā no konkrētā pielietojuma iekārtu var uzstādīt, piemēram, uz statīva.
 2. Novietojiet rotējošo lāzeru uz slīpās plaknes augšējās vai apakšējās malas.
 3. Nostājieties aiz iekārtas tā, lai skatiens būtu pavērsts uz vadības paneli.
 4. Ar iekārtas galvas mērķēšanas iedobes palīdzību iestatiet iekārtu paralēli slīpajai plaknei.
 5. Ieslēdziet iekārtu un nospiediet slīpuma režīma taustiņu. Iedegas slīpuma režīma LED. Kad ir veikta nolīmeņošanās, ieslēdzas lāzera stars.
 6. Lai sasvērtu plakni, nospiediet tālvadības taustiņu + vai −. Pastāv arī iespēja lietot slīpuma adapteru (papildu aprīkojums).
 7. Lai atgrieztos pie standarta režīmā, iekārta jāizslēdz un jāieslēdz no jauna.

Slīpuma iestatīšana ar slīpuma adaptera palīdzību

 1. Piemontējiet pie statīva atbilstīgu slīpuma adapteru.
 2. Novietojiet statīvu uz slīpās plaknes augšējās vai apakšējās malas.
 3. Piemontējiet rotējošo lāzeru pie slīpuma adaptera un, izmantojot mērķa iedobi pie PR 3-HVSG A12 galvas, iestatiet iekārtu kopā ar slīpuma adapteru paralēli slīpajai plaknei.
 4. Raugieties, lai slīpuma adapters atrastos izejas pozīcijā (0°).
  PR 3-HVSG A12 vadības panelim jāatrodas tajā pusē, kas ir novietota pretēji slīpuma virzienam.
 5. Ieslēdziet iekārtu.
 6. Nospiediet slīpuma režīma taustiņu. Rotējošā lāzera vadības panelī iedegas slīpuma režīma LED. Iekārta vispirms veic automātisko nolīmeņošanos. Līdzko tā ir pabeigta, ieslēdzas lāzers un sākas tā rotēšana.
 7. Uz slīpuma adaptera iestatiet nepieciešamo slīpuma leņķi.
  Manuālas slīpuma iestatīšanas gadījumā PR 3-HVSG A12 nolīmeņo lāzera plakni vienu reizi un pēc tam to nofiksē. Vibrācija, temperatūras izmaiņas vai citi faktori, kas var rasties dienas laikā, var ietekmēt lāzera plaknes novietojumu.

Darbs ar tālvadību PRA 2

Tālvadība PRA 2 atvieglo darbu ar rotējošo lāzeru un ir nepieciešama dažu iekārtas funkciju izmantošanai.
Rotācijas ātruma iestatīšanaPēc ieslēgšanas rotējošais lāzers vienmēr iedarbojas ar 300 apgriezieniem minūtē. Taču lēna rotācija var padarīt lāzera staru ievērojami gaišāku. Savukārt liels rotācijas ātrums uzlabo lāzera stara stabilitāti. Atkārtoti spiežot rotācijas ātruma taustiņu, mainās ātruma iestatījums.
Līnijas funkcijas izvēleNospiežot tālvadības līnijas funkcijas taustiņu, lāzera stara zonu var reducēt līdz līnijai. Tādējādi lāzera stars kļūst ievērojami gaišāks. Vairākas reizes nospiežot līnijas funkcijas taustiņu, iespējams mainīt līnijas garumu. Līnijas garums ir atkarīgs no attāluma starp lāzeru un sienu / virsmu. Lāzera līniju pēc vajadzības var pārvietot, nospiežot virziena taustiņus (pa kreisi / pa labi).

Šoka brīdinājuma funkcijas deaktivēšana

 1. Ieslēdziet iekārtu.
 2. Nospiediet šoka brīdinājuma funkcijas deaktivēšanas taustiņu. Ja šoka brīdinājuma funkcijas deaktivēšanas LED deg konstanti, tas nozīmē, ka šī funkcija nedarbojas.
 3. Lai atgrieztos standarta režīmā, izslēdziet iekārtu un pēc tam ieslēdziet to no jauna.

Horizontālās galvenās ass un perpendikulārās ass pārbaude

Image alternative
 1. Uzstādiet statīvu apm. 20 m (66 pēdu) atstatumā no sienas un izlīdziniet statīva galvas horizontālo novietojumu ar līmeņrāža palīdzību.
 2. Uzstādiet iekārtu uz statīva un iestatiet iekārtas galvu pret sienu, izmantojot tēmēšanas iedobi.
 3. Ar uztvērēja palīdzību nofiksējiet un atzīmējiet uz sienas vienu punktu (punkts 1).
 4. Pagrieziet iekārtu ap tās asi pulksteņa rādītāja kustības virzienā par 90º. Tā rezultātā nedrīkst mainīties iekārtas augstums.
 5. Ar lāzera uztvērēja palīdzību nofiksējiet un atzīmējiet uz sienas otru punktu (punkts 2).
 6. Atkārtojiet abas iepriekš aprakstītās darbības vēl divas reizes un ar uztvērēja palīdzību nofiksējiet un atzīmējiet uz sienas punktu 3 un punktu 4.
  Ja iestatīšana ir veikta pietiekami precīzi, vertikālajai nobīdei starp abiem atzīmētajiem punktiem 1 un 3 (galvenajai asij) vai punktiem 2 un 4 (perpendikulārajai asij) jābūt < 3 mm (pie atstatuma 20 m (0,12" pie augstuma 66 pēdas)). Ja nobīde ir lielāka, iekārta jānosūta Hilti servisam, lai veiktu kalibrēšanu.

Vertikālās ass pārbaude

Image alternative
 1. Vertikāli uzstādiet iekārtu uz maksimāli līdzenas virsmas apm. 20 m (66 pēdu) atstatumā no sienas.
 2. Novietojiet iekārtas rokturus paralēli sienai.
 3. Ieslēdziet iekārtu un atzīmējiet uz grīdas atsauces punktu (R).
 4. Ar uztvērēja palīdzību atzīmējiet punktu (A) sienas apakšējā malā. (Izvēlieties vidēju ātrumu.)
 5. Ar uztvērēja palīdzību apm. 10 m (33 pēdu) augstumā atzīmējiet punktu (B).
Image alternative
 1. Pagrieziet iekārtu par 180° un iestatiet to attiecībā pret uz grīdas atzīmēto atsauces punktu (R) un sienas apakšmalā atzīmēto punktu (A).
 2. Ar uztvērēja palīdzību apm. 10 m (33 pēdu) augstumā atzīmējiet punktu (C).
  Precīzas iestatīšanas gadījumā vertikālajai nobīdei starp abiem desmit metru augstumā atzīmētajiem punktiem (B) un (C) jābūt mazākai nekā 2 mm (pie augstuma 10 m) vai attiecīgi 0,08" (pie augstuma 33 pēdas). Ja nobīde ir lielāka: lūdzu, nosūtiet iekārtu Hilti servisam kalibrēšanas veikšanai.

Apkope, uzturēšana, transportēšana un uzglabāšana

Tīrīšana un žāvēšana

 • Nopūtiet putekļus no lāzera stara lodziņa.
 • Nepieskarieties lāzera stara lodziņam ar pirkstiem.
 • Notīriet iekārtu tikai ar tīru, mīkstu drāniņu. Ja nepieciešams, nedaudz samitriniet drāniņu ar tīru spirtu vai ūdeni.
  Pārāk raupjš tīrīšanas materiāls var saskrāpēt stiklu un tādējādi izraisīt iekārtas precizitātes samazināšanos. Drīkst izmantot tikai tīru spirtu vai ūdeni, jo citi šķidrumi var kaitīgi izraisīt plastmasas daļu bojājumus.
  Žāvējot aprīkojumu, ievērojiet temperatūras robežvērtības.

Uzglabāšana

 • Nenovietojiet iekārtu uzglabāšanā, ja tā ir slapja. Pirms novietošanas uzglabāšanā ļaujiet tai izžūt.
 • Pirms novietošanas uzglabāšanā vienmēr veiciet iekārtas, transportēšanas kofera un piederumu tīrīšanu.
 • Pēc ilgākas iekārtas uzglabāšanas vai transportēšanas pirms lietošanas ir nepieciešams veikt pārbaudes mērījumus.
 • Raugieties, lai aprīkojuma uzglabāšanas laikā tiktu ievērotas pieļaujamās robežvērtības, jo īpaši tad, ja aprīkojums tiek uzglabāts transportlīdzekļos.

Litija jonu akumulatora apkope

 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs, un nepieļaujiet tā savārtīšanu ar eļļu un smērvielām. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus.
 • Regulāri notīriet iekārtas ārējās virsmas ar nedaudz samitrinātu drāniņu.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu.
 • Lietojiet akumulatoru uzlādei tikai atļautus Hilti lādētājus, kas paredzēti litija jonu akumulatoriem.

Transportēšana

Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
Pirms iekārtas nosūtīšanas izņemiet no iekārtas akumulatorus un baterijas. Ja bateriju / akumulatoru šķidrums izplūst, iespējami iekārtas bojājumi.

Hilti mērierīču serviss

Hilti mērierīču servisā tiks veikta pārbaude un noviržu gadījumā atjaunota un vēlreiz pārbaudīta iekārtas specifikācijas atbilstība. Specifikācijas atbilstība pārbaudes veikšanas brīdī tiks apstiprināta ar servisa sertifikātu. Ieteicams:
 • Atbilstīgs pārbaužu intervāls jāizvēlas atkarībā no lietošanas intensitātes.
 • Ja iekārta ir bijusi pakļauta ārkārtējai slodzei, pirms svarīgu darbu veikšanas vai vismaz vienreiz gadā nododiet to Hilti mērierīču servisā pārbaudes veikšanai.
Hilti mērierīču servisa veiktā pārbaude neatbrīvo iekārtas lietotāju no pienākuma pārbaudīt iekārtu gan pirms lietošanas, gan tās laikā.

Mērījumu precizitātes pārbaude

Lai nodrošinātu tehnisko specifikāciju ievērošanu, iekārta regulāri jāpārbauda (vismaz pirms katra lielāka / nozīmīgāka mērījuma).
Ja iekārta ir kritusi no lielāka augstuma, jāpārbauda tās funkcijas. Var uzskatīt, ka iekārta darbojas nevainojami, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
 • nav pārsniegts tehniskajā specifikācijā norādītais kritiena augstums;
 • arī pirms kritiena iekārta ir darbojusies nevainojami.
 • kritiena rezultātā iekārtai nav radušies mehāniski bojājumi (piemēram, pentaprizmas salūšana).
 • Iekārta darbības laikā ģenerē rotējošu lāzera staru.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Iekārta nedarbojas.
Akumulators nav kārtīgi ievietots.
 • Nofiksējiet akumulatoru ar sadzirdamu, divkāršu klikšķi.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.
Ļoti zema apkārtējā temperatūra.
 • Pamazām sasildiet akumulatoru līdz istabas temperatūrai.
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu klikšķi.
Netīri akumulatora fiksācijas izciļņi.
 • Notīriet fiksācijas mēlītes un nofiksējiet akumulatoru no jauna.
Iekārta vai akumulators spēcīgi sakarst.
Elektrisks defekts.
 • Nekavējoties izslēdziet iekārtu, izņemiet akumulatoru no iekārtas, vērojiet to, ļaujiet tam atdzist un vērsieties Hilti servisā.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Nepareizas utilizācijas radīts apdraudējums.
 • Ja aprīkojuma utilizācija netiek veikta atbilstoši noteiktajai kārtībai, iespējamas šādas sekas: sadedzinot sintētisko vielu daļas rodas indīgas gāzes, kas var izraisīt saslimšanas. Baterijas var eksplodēt un bojājumu vai spēcīgas sasilšanas gadījumā izraisīt saindēšanos, apdegumus, ķīmiskos apdegumus vai vides piesārņojumu. Vieglprātīgi likvidējot atkritumus Jūs dodat iespēju nepilnvarotām personām pretlikumīgi izmantot aprīkojumu. Tā rezultātā šīs personas var savainoties pašas, savainot citus vai radīt vides piesārņojumu.
 • Bojātus akumulatorus nekavējoties utilizējiet. Nodrošiniet, lai tie nebūtu pieejami bērniem. Nemēģiniet akumulatorus izjaukt vai sadedzināt.
 • Veiciet nokalpojušo akumulatoru utilizāciju saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām vai nododiet tos atpakaļ Hilti .
Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Saskaņā ar Eiropas Direktīvu par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās īstenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod utilizācijai saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroniskās mērierīces sadzīves atkritumos!
Lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņošanu, nokalpojušās iekārtas, akumulatori un baterijas jānodod īpašās pieņemšanas vietās saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative