Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [7 MB]

DCH 300
DCH 300–X

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Izstrādājuma informācija

Hilti izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to lietošanu, apkopi un remontu drīkst veikt tikai atbilstīgi pilnvarots un instruēts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Griezējiekārta ar dimanta ripām
  DCH 300 | DCH 300–X
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi darbam ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) un iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un iekārtas kustīgajām daļām. Bojāts vai sapiņķerējies elektrokabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas slēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju . Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

Drošības norādījumi par darbu ar leņķa slīpmašīnām

 • Elektroiekārtai paredzētais aizsargpārsegs kārtīgi jānostiprina un jānoregulē tā, lai garantētu maksimālo drošības līmeni, respektīvi, lai pret iekārtas lietotāju būtu pavērsta pēc iespējas neliela slīpēšanas materiāla nenosegtā daļa. Neuzturieties rotējošās slīpripas rotācijas zonā un raugieties, lai tajā neuzturētos arī citas personas. Aizsargpārsegam jānodrošina, lai iekārtas lietotājam nevarētu trāpīt atlūzas un lai viņš nevarētu nejauši pieskarties slīpēšanas materiālam.
 • Kopā ar šo elektroiekārtu lietojiet tikai kombinētās, pastiprinātās griezējripas vai griezējripas ar dimanta pārklājumu. Tas vien, ka aprīkojumu ir iespējams nostiprināt pie jūsu elektroiekārtas, vēl nenozīmē, ka tiek garantēta drošība.
 • Iekārtā nostiprināmā instrumenta pieļaujamajam rotācijas ātrumam jābūt vismaz tikpat lielam kā uz iekārtas norādītajam maksimālajam rotācijas ātrumam. Ja instrumentu rotācijas ātrums pārsniedz pieļaujamo, tie var salūzt un aizlidot.
 • Slīpēšanas materiālus drīkst izmantot tikai norādītajiem lietojuma veidiem. Piemēram: nelietojiet griezējripas slīpēšanai. Griezējripas ir paredzētas materiāla kārtas noņemšanai ar ripas malu. Ja uz šādiem slīpēšanas materiāliem iedarbojas spēks no sāniem, tie var salūzt.
 • Izvēlētās slīpripas nostiprināšanai vienmēr izmantojiet nebojātus fiksācijas atlokus ar atbilstīgiem izmēriem un formu. Piemēroti atloki pareizi atbalsta slīpripu un tādējādi samazina ripas salūšanas risku.
 • Neizmantojiet nolietotas slīpripas, kas pirms tam izmantotas kopā ar lielākām elektroiekārtām. Lielākā izmēra elektroiekārtu slīpripas nav paredzētas mazo elektroiekārtu lielajam rotācijas ātrumam un tādēļ var salūzt.
 • Iekārtā nostiprināmā instrumenta ārējam diametram un biezumam jāatbilst norādītajiem elektroiekārtas parametriem. Instrumentus ar neatbilstīgiem parametriem nav iespējams pietiekami nosegt vai kontrolēt.
 • Slīpripām un stiprinājuma atlokiem precīzi jāatbilst elektroiekārtas slīpēšanas vārpstas izmēriem. Iekārtā nostiprināmais instruments precīzi neatbilst elektroiekārtas slīpēšanas vārpstas izmēriem, tādēļ nerotē vienmērīgi, pastiprināti vibrē un var izraisīt kontroles zudumu.
 • Nelietojiet bojātas slīpripas. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai slīpripām nav atdalījušās šķembas un radušās plaisas. Pēc elektroiekārtas vai slīpripas kritiena pārbaudiet, vai tā nav bojāta, vai lietojiet citu, nebojātu slīpripu. Pēc tam, kad esat slīpripu pārbaudījuši un nostiprinājuši iekārtā, ļaujiet iekārtai vienu minūti darboties ar maksimālo rotācijas ātrumu, nodrošinot, lai ne jūs, ne citas personas neatrastos rotējošās slīpripas kustības zonā. Ja slīpripa ir bojāta, tā vairumā gadījumu salūst jau testa laikā.
 • Valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu. Atkarībā no darba veida lietojiet pilnu sejas masku, pusmasku vai aizsargbrilles. Ja nepieciešams, valkājiet masku ar putekļu filtru, austiņas vai ausu aizbāžņus, aizsargcimdus vai speciālu priekšautu, kas pasargā Jūs no slīpēšanas putekļiem un sīkām materiāla daļiņām. Jāsargā acis no svešķermeņiem, kas dažādu darbu laikā var atdalīties no apstrādājamā materiāla. Respiratoram vai maskai jānodrošina darba laikā radīto putekļu filtrēšana. Ilgstoša spēcīga trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes traucējumus.
 • Pievērsiet uzmanību tam, lai darba zonai netuvotos citi cilvēki. Visiem, kas uzturas darba zonā, jāvalkā atbilstošs individuālais aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla šķembas vai salūzuša instrumenta daļas var apdraudēt cilvēkus arī ārpus tiešās darba veikšanas zonas.
 • Ja pastāv iespēja, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus vai pašas iekārtas barošanas kabeli, iekārta vienmēr jātur tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Sargājiet iekārtas barošanas kabeli no rotējošiem instrumentiem. Ja jūs zaudējat kontroli pār iekārtu, instruments var pārraut vai aizķert barošanas kabeli, kā rezultātā jūsu roka var tikt ierauta instrumenta darbības zonā un saskarties ar to.
 • Nekad nenolieciet iekārtu, kamēr nav pilnībā apstājusies tajā nostiprinātā instrumenta kustība. Rotējošais instruments var saskarties ar virsmu, uz kuras novietota iekārta, un jūs zaudēsiet kontroli pār elektroiekārtu.
 • Nekādā gadījumā nepārnēsājiet iedarbinātu elektroiekārtu. Rotējošais instruments var nonākt saskarē ar Jūsu apģērbu un savainot Jūs.
 • Regulāri iztīriet elektroiekārtas ventilācijas atveres. Motora ventilators ierauj putekļus iekārtas korpusā, tādēļ pastiprināta metāla putekļu uzkrāšanās var mazināt iekārtas elektrodrošību.
 • Nelietojiet elektroiekārtu degošu materiālu tuvumā. Dzirksteles var izraisīt aizdegšanos.
 • Nelietojiet iekārtā darba instrumentus, kam nepieciešama dzesēšanas emulsija. Ūdens vai citu dzesēšanas šķidrumu lietošana var kļūt par cēloni elektrošokam.
Atsitiens un ar to saistītie drošības norādījumi Atsitiens ir negaidīta reakcija uz rotējošas slīpripas ieķeršanos vai nobloķēšanos.. Ja instruments ieķeras vai nobloķējas, strauji tiek apstādināta tā rotācijas kustība. Tā rezultātā nepietiekami kontrolēta elektroiekārta tiek pakļauta straujam paātrinājuma triecienam, kas darbojas pretēji rotējošā instrumenta kustības virzienam.
Piemēram, ja slīpripa ieķeras apstrādājamā materiālā vai nobloķējas, materiālā iegremdētā ripas mala var iestrēgt, izraisot slīpripas izlaušanu un radot atsitienu. Šādā gadījumā slīpripas kustība ir pavērsta pret iekārtas lietotāju vai pretējā virzienā – atkarībā no slīpripas rotācijas virziena nobloķēšanās vietā. Rezultātā slīpripa var arī salūzt.
Atsitiens ir nepareizas vai neatbilstīgas elektroiekārtu izmantošanas sekas. No tā ir iespējams izvairīties, ievērojot turpmāk aprakstītos drošības pasākumus.
 • Satveriet elektroiekārtu kārtīgi un ieņemiet tādu ķermeņa pozu un turiet rokas tā, lai nepieciešamības gadījumā varētu droši reaģēt uz atsitiena spēku. Ja iekārtai ir paredzēts papildu rokturis, tas vienmēr jālieto, lai nodrošinātu maksimālu kontroli pār eventuālo atsitienu un spēku, ko rada paātrinājums, iekārtai uzņemot apgriezienus. Ja iekārtas lietotājs veic atbilstošus piesardzības pasākumus, viņš spēj adekvāti reaģēt uz atsitiena un paātrinājuma spēkiem.
 • Nekādā gadījumā netuviniet rokas rotējošiem instrumentiem. Atsitiena gadījumā instruments var savainot jūsu rokas.
 • Izvairieties uzturēties rotējošās griezējripas priekšpusē un aiz tās. Elektroiekārtas piedziņa instrumenta nobloķēšanās gadījumā izraisīs slīpripas atsitienu pretēji tās kustības virzienam.
 • Īpaša piesardzība jāievēro, strādājot asu šķautņu un stūru tuvumā u.tml. vietās. Nepieļaujiet iespēju, ka iekārtā nostiprinātais instruments var atsisties atpakaļ no apstrādājamā materiāla un iestrēgt. Stūros, pie šķautnēm vai atsišanās gadījumā rotējošajam instrumentam piemīt tendence iestrēgt. Tā rezultātā var zust kontrole pār iekārtu vai rasties spēcīgs atsitiens.
 • Nelietojiet ķēdes zāģus vai zobainos zāģu asmeņus, kā arī no segmentiem sastāvošas dimanta slīpripas ar vairāk nekā 10 mm platām rievām. Šādi instrumenti bieži rada atsitienu vai mazina kontroli pār elektroiekārtu.
 • Nepieļaujiet griezējripas nobloķēšanos un neizdariet uz to pārāk lielu spiedienu. Neveiciet pārmērīgi dziļus griezumus. Griezējripas pārslodze palielina spēkus, kas uz to iedarbojas, un sasvēršanās vai nobloķēšanās iespēju, kā rezultātā atbilstoši palielinās arī atsitiena un slīpēšanas materiāla salūšanas risks.
 • Ja griezējripa iestrēgst vai ja vēlaties pārtraukt darbu, izslēdziet iekārtu un turiet to mierīgi, līdz ripas rotācija pilnībā apstājas. Nekādā gadījumā nemēģiniet izvilkt griezējripu no griezuma vietas, kamēr tā vēl rotē, jo tas var izraisīt atsitienu. Atrodiet un novērsiet iestrēgšanas cēloni.
 • Nemēģiniet no jauna ieslēgt iekārtu, kamēr instruments atrodas materiālā. Vispirms ļaujiet griezējripai sasniegt pilnu apgriezienu skaitu un tikai pēc tam varat uzmanīgi turpināt griezumu. Pretējā gadījumā ripa var iestrēgt, atlēkt no apstrādājamā materiāla un izraisīt atsitienu.
 • Lai novērstu iestrēgušas griezējripas atsitiena risku, plāksnes vai citas liela izmēra apstrādājamās detaļas atbilstoši jāatbalsta. Liela izmēra detaļas var izliekties pašas no sava svara. Detaļa jāatbalsta abās ripas pusēs, turklāt gan griezuma tuvumā, gan pie ārmalas.
 • Ievērojiet īpašu piesardzību, izdarot iegriezumus esošās sienās vai citās nepārredzamās vietās. Iegremdēšanas laikā griezējripa var saskarties ar gāzes vai ūdensvada caurulēm, elektroinstalācijām vai citiem iestrādātiem objektiem un izraisīt atsitienu.

Papildnorādījumi par drošību

Personiskā drošība
 • Darba laikā vienmēr pievērsiet uzmanību tam, lai barošanas kabelis un pagarinātājs atrastos iekārtas aizmugurē. Tas palīdzēs izvairīties no aizķeršanās aiz kabeļa.
 • Pirms laušanas vai urbšanas darbiem, kas šķērso celtnes daļas, atbilstoši jānodrošina attiecīgās celtnes daļas pretējā puse. Atlūzas var izkrist caur atveri un / vai nogāzties lejā un savainot cilvēkus.
 • Lietojiet izstrādājumu tikai tad, ja tas ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā neveiciet ar iekārtu neatļautas manipulācijas un nemēģiniet to pārveidot.
 • Valkājiet darba cimdus, jo īpaši griezējripu nomaiņas, drošības pārsega regulēšanas un dziļuma atdures montāžas laikā.
 • Ja iespējams, lietojiet putekļu nosūkšanas sistēmu un piemērotu mobilo putekļsūcēju. Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, betons / mūris / kvarcu saturoši akmeņi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai.
 • Pirms darba sākšanas noskaidrojiet darba laikā rodošos putekļu bīstamības kategoriju. Lietojiet celtniecības putekļsūcēju ar oficiālas sertifikācijas ietvaros piešķirtu drošības klasifikāciju, kas atbilst vietējiem putekļu ietekmes ierobežošanas normatīviem.
 • Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju un, ja nepieciešams, valkājiet elpceļu aizsargmasku, kas aizsargā pret attiecīgā veida putekļiem. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem – jo īpaši kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti.
 • Ja iekārta tiek lietota sausai griešanai bez putekļu nosūcēja, valkājiet vieglu elpceļu aizsargmasku. Aizveriet vāciņu, kas nosedz nosūkšanas īscauruli.
 • Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Traumu risks! Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba zonā.
 • Strādājiet ar pārtraukumiem, kā arī veiciet atslābināšanās un pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti. Ilgstoša darba gadījumā vibrācija var radīt traucējumus pirkstu, roku vai plaukstas locītavu asinsvadu un nervu sistēmas funkcijās.
Elektrodrošība
 • Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās virsmas neatrodas nosegti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var būt zem sprieguma, piemēram, ja darba laikā nejauši tiek bojāts elektriskais vads.
 • Ja darba laikā tiek bojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabelis, neaiztieciet to. Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 • Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam remonta vai nomaiņas veikšanai.
 • Regulāri pārbaudiet pagarinātājkabeļus un bojājumu gadījumā nomainiet tos.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Raugieties, lai iekārtas lietošanas laikā radušās dzirksteles neizraisa apdraudējumu. Lai to nodrošinātu, pareizi jānoregulē aizsargpārsegs.
 • Raugieties, lai griezējripas pirms lietošanas tiktu pareizi pievienotas un nostiprinātas, un drošā vietā 30 sekundes padarbiniet iekārtu ar griezējripu tukšgaitā. Nekavējoties izslēdziet iekārtu, ja rodas ievērojamas svārstības vai tiek konstatētas citas problēmas. Šādā gadījumā pārbaudiet visu sistēmu, lai noskaidrotu problēmu iemeslus.
 • Nelietojiet iekārtu, ja tā iedarbojas ar grūtībām vai rāvieniem. Pastāv iespēja, ka radies elektronikas bojājums. Nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.
 • Pirms griezt metāla materiālus, aizveriet vāciņu, kas nosedz nosūkšanas īscauruli.
Nesošajās sienās vai citās būves daļās iestrādātas rievas var nelabvēlīgi ietekmēt statiku, sevišķi, ja tās skar armatūras stieņus vai atbalsta elementus.
 • Pirms darba sākšanas jākonsultējas ar atbildīgo konstruktoru, arhitektu vai būvdarbu vadītāju.
 • Uzmanīgi virzot iekārtu un izdarot taisnus griezumus, neļaujiet instrumentam sašķiebties. Liektu griezumu izdarīšana nav atļauta.
 • Virziet iekārtu vienmērīgi un neizdariet sānisku spiedienu uz griezējripu. Vienmēr novietojiet iekārtu taisnā leņķī pret materiālu. Griešanas laikā necentieties mainīt griešanas trajektoriju ne ar sānisku spiedienu, ne griezējripas sasvēršanu. Tas var izraisīt griezējripas bojājumus vai salūšanu.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet iekārtu bez drošības pārsega.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

DCH 300
Image alternative
 1. Griezuma indikators
 2. Putekļu nosūcēja caurules vāks
 3. Drošības pārsegs
 4. Aizmugurējais rokturis
 5. Ieslēgšanās bloķēšana
 6. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 7. Servisa indikācija
 8. Dimanta griezējripa
 9. Priekšējais rokturis
 10. Virzītājrullītis
 11. Vārpstas bloķēšanas taustiņš
 12. Drošības pārsega fiksācijas skrūve
 13. Fiksācijas atslēga SW 24/ SW 10
 14. Iekšējā sešstūra atslēga SW 6

Izstrādājuma pārskats

DCH 300–X
Image alternative
 1. Griezuma indikators
 2. Putekļu nosūcēja caurules vāks
 3. Drošības pārsegs
 4. Ūdens padeves regulēšanas vārsts
 5. Ūdens padeves pieslēgums
 6. Aizmugurējais rokturis
 7. Ieslēgšanās bloķēšana
 8. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 9. Servisa indikācija
 10. Bojājumstrāvas aizsargslēdzis (PRCD)
 11. Dimanta griezējripa
 12. Priekšējais rokturis
 13. Virzītājrullītis
 14. Vārpstas bloķēšanas taustiņš
 15. Drošības pārsega fiksācijas skrūve
 16. Dziļuma atdure
 17. Griezuma dziļuma bīdnis
 18. Fiksācijas atslēga SW 24/ SW 10
 19. Iekšējā sešstūra atslēga SW 6

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

DCH 300

Aprakstītais izstrādājums ir elektriski darbināma griezējiekārta ar dimanta griezējripām, kas paredzēta minerālu materiālu abrazīvai griešanai sausā veidā.

DCH 300–X

Aprakstītais izstrādājums ir elektriski darbināma griezējiekārta ar dimanta griezējripām, kas paredzēta minerālu materiālu abrazīvai griešanai sausā veidā vai ar ūdens pievadīšanu.

Minerālu materiālu griešanai sausā veidā jālieto putekļu nosūcējs ar atbilstīgu filtru.

Lai izvairītos no elektrostatiska efekta, jālieto putekļu nosūcējs ar antistatisku nosūkšanas šļūteni.
Opcijas veidā ir paredzēta iespēja izmantot iekārtu arī metāla materiālu sausai griešanai, izmantojot ar šķiedru pastiprinātās griezējripas ar sintētisko sveķu saistvielām. Šim nolūkam ir nepieciešams īpašs aprīkojums (atloku pakete ar diametru 80 mm, ko veido fiksācijas atloks un maināmais atloks).
Iekārta jālieto tikai ar bīdīšanas kustību (rotācijai pretējā virzienā).
Iekārtu drīkst darbināt tikai ar identifikācijas datu plāksnītē norādīto tīkla spriegumu un frekvenci.

Varbūtējā nepareizā lietošana

Izstrādājumu nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē.
Iekārtu nedrīkst izmantot virsmu raupjošanai vai slīpēšanai.
Izstrādājumu nedrīkst lietot veselībai kaitīgu vai viegli uzliesmojošu materiālu (piemēram, azbesta, magnija, koka) apstrādei.
DCH 300
Iekārtu nedrīkst izmantot griešanai ar ūdens pievadīšanu.

Iedarbošanās strāvas ierobežojums

Iekārtas ieslēgšanās strāva ir vairākkārt lielāka par nominālo strāvu. Pateicoties elektroniskajam iedarbošanās strāvas ierobežojumam, ieslēgšanās strāva tiek samazināta, lai nepieļautu tīkla drošinātāju aktivēšanu. Tādējādi tiek novērsts rāviens iekārtas iedarbošanās brīdī.

Atkārtotas ieslēgšanās novēršana

Pēc sprieguma padeves pārtraukuma griezējiekārta neiedarbojas automātiski. Ir nepieciešams vispirms atlaist ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi un pēc apm. 1 sekundes nospiest to vēlreiz.

Elektroniska aizsardzība pret pārslodzi

Griezējiekārta ir aprīkota ar elektronisku pārslodzes aizsargierīci, kas kontrolē ieejas strāvu.
Ja motora ieejas strāva, piemēram, pārmērīga piespiešanas spēka dēļ, kļūst pārāk liela, elektroniskā pārslodzes aizsargierīce izslēdz iekārtas piedziņu.
Lai no jauna ieslēgtu iekārtu, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis jāatlaiž un pēc tam jānospiež vēlreiz.
Jācenšas strādāt tā, lai darba process būtu nepārtraukts un izslēgšanās nenotiktu. Samazinot piespiešanas spēku, iekārtas lietotājs var novērst izslēgšanās iespēju.

Servisa indikācija

Griezējiekārtai ir servisa indikācija ar gaismas signālu.
Statuss
Nozīme
Servisa indikācija deg sarkanā krāsā.
 • Pienācis laiks servisa darbiem. Pēc indikācijas iedegšanās ar griezējiekārtu vēl dažas stundas var strādāt, līdz tiek aktivēta automātiskā izslēgšanās.
 • Savlaicīgi nododiet izstrādājumu Hilti servisā, lai tas vienmēr būtu gatavs darbam.
Servisa indikācija mirgo sarkanā krāsā.
Izstrādājumam ir radusies pārejoša kļūme. Skat. nodaļu Traucējumu diagnostika .

Dziļuma atdure

Griezējiekārtai DCH 300 dziļuma atdure nav iekļauta piegādes komplektācijā, taču to var iegādāties un piemontēt atsevišķi (papildaprīkojums).
Uz dziļuma atdures ar griezuma dziļuma skalas palīdzību var noregulēt nepieciešamo maksimālo griezuma dziļumu. Turklāt dziļuma atdures lietošana uzlabo putekļu nosūkšanu.

Piegādes komplektācija

Griezējiekārta ar pārsegu, dziļuma atdure (tikai DCH 300‑X), fiksācijas atloks Ø 41 mm, fiksācijas uzgrieznis M14, fiksācijas atslēga SW 24/SW 10, iekšējā sešstūra atslēga SW 6, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group | ASV: www.hilti.com .

Tehniskie parametri

Iekārtas dati

Nominālā sprieguma, nominālās strāvas, frekvences un nominālās ieejas jaudas parametri ir norādīti attiecīgajai valstij paredzētajā identifikācijas datu plāksnītē.
Ja šīs iekārtas darbināšanai izmanto ģeneratoru vai transformatoru, tā izejas jaudai jābūt vismaz divreiz lielākai par nominālo ieejas jaudu, kas norādīta uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Transformatora vai ģeneratora darba spriegumam vienmēr jābūt iekārtas nominālā sprieguma diapazonā ar pielaidi +5 % vai -15 %.

DCH 300
DCH 300–X
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01
9,4 kg
9,4 kg
Vārpstas vītnes izmērs
M16 × 1,5
M16 × 1,5
Griezējripas stiprinājums
22,2 mm
22,2 mm
Griezējripas diametrs
305 mm
305 mm
Griezējripas biezums
≤ 3,5 mm
≤ 3,5 mm
Nominālais apgriezienu skaits
4 900 apgr./min
4 900 apgr./min
Fiksācijas uzgriežņa (griezējripas stiprinājuma) pievilkšanas moments
40 Nm … 50 Nm
40 Nm … 50 Nm

Informācija par troksni un svārstībām saskaņā ar EN 60745

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem darba instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas rādītāji
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
117 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
106 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB(A)
Kopējie vibrācijas rādītāji
Vibrācijas emisijas rādītāji (ah)
5,1 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²

Piemērotu griezējripu izvēle

 • Izmantojiet tikai tādas griezējripas, kas atbilst attiecīgā lietojuma specifikācijai.
  Griezējripu specifikācija
  Lietošanas joma
  Griezējripu specifikācija
  Minerālu materiālu griešana
  Dimanta griezējripas saskaņā ar EN 13236
  Metāla materiālu apstrāde
  Ar šķiedru pastiprinātas griezējripas ar sintētisko sveķu saistvielu saskaņā ar EN 12413 (neizliekta forma, tips 41) 1)
 • Ievērojiet griezējripu ražotāja norādījumus par montāžu.

Piemēroto dimanta griezējripu ģeometrija

Image alternative
Dimanta griezējripas ģeometrijai jāatbilst turpmāk norādītajām prasībām.
Tehniskie parametri
Spraugas platums starp segmentiem (G)
≤ 10 mm
Griešanas leņķis
negatīvs

Lietošana

Vispārēja informācija

Ģeneratora vai transformatora izmantošana

Šo iekārtu var darbināt no objektā uzstādīta ģeneratora vai transformatora, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
 • izejas jauda (vatos) ir vismaz 2 reizes lielāka nekā iekārtas nominālā jauda (skat. identifikācijas datu plāksnīti);
 • darba sprieguma novirze no iekārtas nominālā sprieguma nekad nepārsniedz +5 % un ‑15 %;
 • frekvence atrodas robežās no 50 līdz 60 Hz (nekādā gadījumā nepārsniedzot 65 Hz);
 • ir uzstādīts automātiskais sprieguma regulators, kas nodrošina palielinātu spriegumu ieslēgšanas brīdī.
UZMANĪBU!
Bojājumu risks Pārējo ierīču ieslēgšana vai izslēgšana var radīt sprieguma zudumu vai pārspriegumu, kā rezultātā ir iespējami griezējiekārtas bojājumi.
 • Nekādā gadījumā no ģeneratora / transformatora vienlaicīgi nedarbiniet arī citas ierīces vai vajadzības gadījumā lietojiet tādu ģeneratoru / transformatoru, kas ir paredzēts vienlaicīgai griezējiekārtas un nosūcēja darbināšanai.

Pagarinātājkabeļa izmantošana

BRĪDINĀJUMS!
Bojāta kabeļa izraisīts apdraudējums! Ja darba laikā tiek bojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabelis, neaiztieciet to. Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 • Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam remonta vai nomaiņas veikšanai.
 • Lietojiet tikai konkrētajai darbības jomai atbilstīgus elektriskos pagarinātājkabeļus ar pietiekamu vada šķērsgriezumu. Pretējā gadījumā ir iespējami iekārtas jaudas zudumi un kabeļa pārkaršana.
 • Regulāri pārbaudiet, vai pagarinātājkabelis nav bojāts.
 • Nomainiet bojāto pagarinātājkabeli.
 • Strādājot ārā, izmantojiet tikai atbilstošus un attiecīgi marķētus pagarinātājkabeļus.
Ieteicamais kabeļa minimālais šķērsgriezums un garums tīkla spriegumam 120 V
Kabelis
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Vada šķērsgriezums
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Vada šķērsgriezums
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Kabeļa garums
25 m
30 m
50 m
100 m
Kabeļa garums
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Bojājumstrāvas aizsargslēdža (PRCD) pārbaude

DCH 300–X
 1. Pievienojiet atvienošanas ierīces kontaktdakšu kontaktligzdai ar zemējuma pieslēgumu.
 2. Nospiediet bojājumstrāvas aizsargslēdža taustiņus ON .
  • Parādās indikācija.
 3. Nospiediet bojājumstrāvas aizsargslēdža taustiņu TEST .
  • Indikācija nodziest.
  • Indikācija neparādās.
   • Pārtrauciet iekārtas lietošanu. Uzdodiet kvalificētam speciālistam veikt iekārtas remontu, izmantojot oriģinālās rezerves daļas.

Dimanta griezējripas montāža

Image alternative
 1. Fiksācijas uzgrieznis M16 × 1,5
 2. Fiksācijas atloks Ø 60 mm
 3. Dimanta griezējripa
 4. Maināmais atloks Ø 60 mm
 5. Vārpsta
 1. Ievērojiet Norādījumus par piemērotas griezējripas izvēli, kā arī Prasības dimanta griezējripu ģeometrijai.
 2. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 3. Notīriet fiksācijas atloku un fiksācijas uzgriezni.
 4. Uzlieciet maināmo atloku ∅ 60 mm ar pareizo pusi uz vārpstas tā, lai to vairs nebūtu iespējams pagriezt.
  Maināmais atloks ∅ 60 mm, mainot puses, jālieto griezējripām ar iekšējo diametru 22,2 mm vai griezējripām ar iekšējo diametru 25,4 mm. Jāpārbauda, kura maināmā atloka puse atbilst griezējripas iekšējam diametram. Maināmajam atlokam jānocentrē griezējripa.
 5. Uzlieciet dimanta griezējripu uz maināmā atloka.
 6. Uzlieciet fiksācijas atloku ∅ 60 mm un fiksācijas uzgriezni.
 7. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
 8. Ar fiksācijas atslēgu pievelciet fiksācijas uzgriezni un pēc tam atlaidiet vārpstas bloķēšanas taustiņu.
 9. Pārliecinieties, ka vārpstas bloķēšanas taustiņš ir atbrīvots un vārpstu atkal ir iespējams pagriezt.

Griezējripas ar šķiedras pastiprinājumu un sintētisku saistvielu montāža

Image alternative
 1. Fiksācijas uzgrieznis M16 × 1,5
 2. Fiksācijas atloks Ø 80 mm
 3. Griezējripa ar šķiedras pastiprinājumu un sintētisku saistvielu
 4. Maināmais atloks Ø 80 mm
 5. Vārpsta
 1. Ievērojiet Norādījumus par piemērotas griezējripas izvēli.
 2. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 3. Notīriet fiksācijas atloku un fiksācijas uzgriezni.
 4. Uzlieciet maināmo atloku ∅ 80 mm ar pareizo pusi uz vārpstas tā, lai to vairs nebūtu iespējams pagriezt.
  Maināmais atloks ∅ 80 mm, mainot puses, jālieto griezējripām ar iekšējo diametru 22,2 mm vai griezējripām ar iekšējo diametru 25,4 mm. Jāpārbauda, kura maināmā atloka puse atbilst griezējripas iekšējam diametram. Maināmajam atlokam jānocentrē griezējripa.
 5. Uzlieciet dimanta griezējripu uz maināmā atloka.
 6. Uzlieciet fiksācijas atloku ∅ 80 mm un fiksācijas uzgriezni.
 7. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
 8. Ar fiksācijas atslēgu pievelciet fiksācijas uzgriezni un pēc tam atlaidiet vārpstas bloķēšanas taustiņu.
 9. Pārliecinieties, ka vārpstas bloķēšanas taustiņš ir atbrīvots un vārpstu atkal ir iespējams pagriezt.

Griezējripas demontāža

 1. Raugieties, lai barošanas kabelis būtu atvienots no kontaktligzdas.
 2. Ja ir izpildīts turpmāk minētais nosacījums, papildus veiciet arī šo darbību:
  Nosacījumi : Dziļuma atdure (papildaprīkojums) ir piemontēta.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Salūšanas un bojājumu risks. Ja vārpstas bloķēšanas taustiņš tiek nospiests, kad vārpsta griežas, var atbrīvoties maināmā darba instrumenta fiksācija.
 • Spiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu tikai tad, kad vārpsta neatrodas kustībā.
 1. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
 2. Ar fiksācijas atslēgu atlaidiet fiksācijas uzgriezni.
 3. Secīgi noņemiet no vārpstas fiksācijas uzgriezni, fiksācijas atloku, griezējripu, kā arī maināmo atloku.

Dziļuma atdures (papildaprīkojums) montāža

Image alternative
 1. Āķis
 2. Aizsegs
 3. Griezuma dziļuma bīdnis
 4. Griezuma dziļuma skala
 5. Fiksators
UZMANĪBU!
Bojājumu risks. Lidojošas dzirksteles izraisa dziļuma atdures (papildaprīkojums) bojājumus.
 • Nepiemontējiet dziļuma atduri, ja iekārtu paredzēts lietot metāla apstrādei.
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Iekariniet āķi virzītājrullīšu asī.
 3. Iekariniet aizsegu drošības pārsegā, līdz fiksācijas elements dzirdami nofiksējas.

Dziļuma atdures demontāža

 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Nospiediet fiksatoru un izbīdiet aizsegu no drošības pārsega.

Griezuma dziļuma iestatīšana ar dziļuma atdures palīdzību

Nosacījumi : Dziļuma atdure (papildaprīkojums) ir piemontēta.
 1. Piespiediet griezuma dziļuma iestatīšanas bīdni un pārbīdiet to, līdz atzīme sakrīt ar nepieciešamo griezuma dziļumu.
 2. Atlaidiet dziļuma iestatīšanas bīdni.

Drošības pārsega iestatīšana

Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Atbrīvojiet fiksācijas skrūvi ar iekšējā sešstūra atslēgu.
 3. Pagrieziet drošības pārsegu nepieciešamajā pozīcijā.
 4. Pievelciet fiksācijas skrūvi ar iekšējā sešstūra atslēgu.

Ūdens pievada pievienošana

DCH 300–X
 1. Pievienojiet ūdens šļūteni pie ūdensvada.
  Ūdens spiediens ūdensvadā nedrīkst pārsniegt 3 bar.
 2. Ar ūdens padeves regulēšanas vārsta palīdzību pārtrauciet ūdens pievadīšanu griezējiekārtai.
 3. Pievienojiet šļūteni ūdens padeves pieslēgvietā (sistēma Gardena).
  Regulāri pārbaudiet, vai šļūtenes nav bojātas, un nodrošiniet, lai ūdens pievadā nebūtu pārsniegts pieļaujamais maksimālais spiediens 3 bar.

Ūdens daudzuma iestatīšana

DCH 300–X
 • Pagrieziet ūdens padeves regulēšanas vārstu, līdz ir iestatīts vajadzīgais ūdens daudzums.

Ūdens pievades pārtraukšana

DCH 300–X
 1. Pārtrauciet ūdens pievadi griezējiekārtai.
 2. Atvienojiet ūdens šļūtenes savienojumu (sistēma Gardena) griezējiekārtas ūdens padeves pieslēgvietā.

Griezējiekārtas ieslēgšana

 1. Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.
 2. DCH 300‑X: nospiediet bojājumstrāvas aizsargslēdža taustiņu ON .
 3. Ar abām rokām satveriet un turiet iekārtu aiz priekšējā un aizmugurējā roktura.
 4. Nospiediet ieslēgšanas bloķēšanas slēdzi.
  • Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis atbloķējas.
 5. Nospiediet ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi.
  • Griezējripa sāk rotēt.
 6. Atlaidiet ieslēgšanas bloķētāju un ar īkšķi atkal satveriet aizmugurējo rokturi.

Drošs darbs ar griezējiekārtu

Nosacījumi : Minerālu materiālu apstrāde
Image alternative
Ja instruments ieķeras iezīmētajā zonā, pastāv atsitiena risks.
 • Nepieļaujiet instrumenta ieķeršanos materiālā iezīmētajā zonā.
 • Pirms sākt iegriešanu, vienmēr novietojiet iekārtu ar rullīšiem uz apstrādājamās virsmas / sagataves.
 • Pirms iegriezuma veikšanas ļaujiet iekārtai sasniegt pilnu apgriezienu skaitu.
 • Izdarot uz iekārtu spiedienu, lēnām iegremdējiet to apstrādājamā materiālā.
 • Strādājiet ar mērenu, apstrādājamam materiālam atbilstošu padeves spiedienu.
  Darba efektivitātes samazināšanās var liecināt par neasiem dimanta segmentiem. Izdarot griezumus abrazīvā materiālā ( Hilti asināšanas plāksnē vai abrazīvā kaļķa smilšakmenī), tos var no jauna uzasināt.
 • Virziet iekārtu vienmērīgi un neizdariet sānisku spiedienu uz griezējripu.
Apstrādājot īpaši cietus minerālos materiālus, piemēram, betonu ar lielu krama saturu, dimanta griezējripa var pārkarst un tikt sabojāta. Nepārprotami par to liecina ap dimanta slīpripu redzams dzirksteļu vainags.
 • Šādā gadījumā pārtrauciet griešanas procesu un ļaujiet griezējripai atdzist, turpinot rotēt bez slodzes.
Lietojot piemērotu putekļu nosūcēju, ir iespējams veikt darbu ar minimālu putekļu daudzumu. Putekļu nosūcēja lietošana veicina arī segmentu dzesēšanu un tādējādi samazina segmentu nodilšanu.
 • Lai izvairītos no elektrostatiska efekta, lietojiet putekļu nosūcēju ar antistatisku nosūkšanas šļūteni.

Griezējiekārtas izslēgšana

 • Atlaidiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
  • Motors tiek izslēgts, griezējripa pamazām apstājas.
  • Ieslēgšanas bloķēšana atkal ir aktivēta.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Apkopes un remonta darbu veikšana, neatvienojot iekārtu no elektrotīkla, var izraisīt smagas traumas un apdegumus.
 • Pirms jebkādiem apkopes un remonta darbiem vienmēr atvienojiet barošanas kabeli!
Kopšana
 • Raugieties, lai izstrādājums, jo īpaši tā satveršanas virsmas būtu sausas un tīras un uz tām nebūtu eļļa vai smērvielas.
 • Nedrīkst izmantot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus.
 • Nekad nedarbiniet izstrādājumu, ja ir nosprostotas tā ventilācijas atveres! Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti. Nelietojiet iekārtas tīrīšanai smidzinātājus, tvaika tīrīšanas iekārtas vai ūdens strūklu! Tas var negatīvi ietekmēt elektrodrošību.
 • Nepieļaujiet svešķermeņu iekļūšanu izstrādājuma iekšienē.
 • Regulāri notīriet ārējās virsmas ar nedaudz samitrinātu drāniņu.
Apstrādājot metālus ekstremālos ekspluatācijas apstākļos, iekārtā var iekļūt putekļi, kam piemīt elektriskā vadītspēja. Tas var nelabvēlīgi ietekmēt iekārtas izolācijas funkcijas.
 • Ja iespējams, šādos gadījumos lietojiet stacionāru putekļu nosūkšanas sistēmu un bieži tīriet iekārtas ventilācijas atveres.
DCH 300
 • Šādos gadījumos instalējiet pirms iekārtas bojājumstrāvas aizsargslēdzi (RCD).
Uzturēšana
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks! Neprofesionāli veikts elektrisko daļu remonts var kļūt par cēloni smagām traumām un apdegumiem.
 • Elektrisko daļu labošanu var veikt tikai elektrības nozares speciālisti .
 • Regulāri pārliecinieties, vai iekārtas un tās papildaprīkojuma visas ārējās daļas ir nebojātas un visi vadības elementi darbojas nevainojami.
 • Nelietojiet iekārtu, ja ir bojātas tās daļas vai traucētas vadības elementu funkcijas. Nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.

Transportēšana un uzglabāšana

  BRĪDINĀJUMS!
  Aizdegšanās risks. Iekārtas karstās daļas var izraisīt tuvumā esošo materiālu aizdegšanos.
 • Pirms iepakošanas vai ievietošanas transportlīdzeklī ļaujiet iekārtai atdzist.
 • IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Bojājumu risks. Ja transportēšanas laikā griezējripa ir piemontēta, tā var tikt bojāta.
 • Transportējiet griezējiekārtu bez griezējripas.
 • Demontējiet griezējripu.
 • Uzglabājiet griezējripas atbilstīgi to ražotāja norādījumiem.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Iekārta neiedarbojas vai automātiski izslēdzas.
Pārtraukta tīkla elektroapgāde.
 • Pārbaudiet barošanas sprieguma padevi, pievienojot citu elektroiekārtu.
Nostrādājis bojājumstrāvas aizsargslēdzis PRCD, jo iekārtā ir iekļuvis ūdens.
Bojāts tīkla kabelis vai kontaktdakša.
 • Uzdodiet elektrotehnikas speciālistam pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt barošanas kabeli.
Bojāts ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis.
 • Nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.
Iekārta ir pārslogota (aktivēta pārslodzes aizsardzības funkcija / pārsniegtas lietošanas robežvērtības).
 • Atlaidiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi un pēc tam nospiediet to vēlreiz.
 • Izvēlieties iekārtu, kas ir piemērota veicamajam darbam.
Aktivēta termiskā aizsardzība.
 • Ļaujiet iekārtai atdzist un iztīriet ventilācijas atveres.
Pēc sprieguma padeves pārtraukuma ir aktivēta atkārtotas ieslēgšanas bloķēšana.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
Mirgo servisa indikācija.
Iekārta neiedarbojas.
Izstrādājumam ir radusies pārejoša kļūme.
 • Kļūme pastāv ierobežotu laiku - skat.: Iekārta neiedarbojas .
Deg servisa indikācija.
Iekārta neiedarbojas.
Nodilušas oglītes.
 • Uzdodiet elektrotehnikas speciālistam pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt oglītes.
Iekārta nedarbojas ar pilnu jaudu
Nepietiekams pagarinātājkabeļa šķērsgriezums.
 • Lietojiet pagarinātājkabeli ar pietiekami lielu šķērsgriezumu.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti izstrādājumu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Saskaņā ar Eiropas Direktīvu par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās īstenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod utilizācijai saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas sadzīves atkritumos!
Griešanas duļķesNo vides aizsardzības viedokļa nav ieteicama griešanas duļķu novadīšana ūdenskrātuvēs vai kanalizācijā bez atbilstošas priekšapstrādes.
 • Informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem Jūs varat saņemt no vietējās varas institūcijām.
Mēs iesakām šādu iepriekšēju apstrādi:
 • Savāciet griešanas duļķes (piemēram, ar šķidruma nosūcēja palīdzību).
 • Atdaliet griešanas duļķu smakās daļiņas no ūdens, nostādinot duļķes vai pievienojot koagulantu.
 • Utilizējiet griešanas duļķu cieto frakciju kā būvgružus.
 • Pirms atlikušā griešanas duļķu šķidruma (bāzisks, pH vērtība > 7) novadīšanas kanalizācijā neitralizējiet to, pievienojiet lielu daudzumu ūdens vai skābu neitralizācijas līdzekli.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative