Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [2 MB]

SF BT 22‑A

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Iekārta atbalsta tehnoloģiju NFC, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
Image alternative Lietojamā Hilti litija jonu akumulatoru sērija. Ņemiet vērā informāciju, kas iekļauta nodaļā Nosacījumiem atbilstīga lietošana .
Image alternative Litija jonu akumulators
Image alternative Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru kā triecieninstrumentu.
Image alternative Sargājiet akumulatoru no kritieniem. Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir bijis pakļauts triecienam vai tam ir radušies cita veida bojājumi.

Simboli

Tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
Image alternative Apgriezieni minūtē
Image alternative Līdzstrāva
Image alternative Diametrs

Attēli

Šajā instrukcijā iekļautie attēli ir paredzēti, lai radītu principiālu izpratni par izstrādājumu, un var atšķirties no izstrādājuma faktiskās versijas:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Attēlu numerācija atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no tekstā lietotās darbību numerācijas.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā "Pārskats". Sadaļā "Izstrādājuma pārskats" leģendas numuri ir atsauce uz šiem pozīciju numuriem.

Izstrādājuma informācija

Hilti Izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to lietošanu, apkopi un remontu drīkst veikt tikai atbilstīgi pilnvarots un instruēts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
 • Identifikācijas datu plāksnītē norādīto apzīmējumu un sērijas numuru ierakstiet zemāk redzamajā tabulā.
 • Vienmēr norādiet šo informāciju, vēršoties ar jautājumiem par izstrādājumu mūsu pārstāvniecībā vai servisā:
  Izstrādājuma dati
Izstrādājuma dati
Urbjmašīna
SF BT 22‑A
Paaudze:
01
Sērijas Nr.:

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi darbam ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) un iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un iekārtas kustīgajām daļām. Bojāts vai sapiņķerējies elektrokabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas slēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju . Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
 • Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas īssavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēka cēloni.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties griezieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.

Drošības norādījumi darbam ar urbjmašīnām

 • Lietojiet kopā ar iekārtu piegādātos papildu rokturus. Kontroles zudums var kļūt par cēloni traumām.
 • Ja darba laikā pastāv iespēja, ka instruments var nonākt saskarē ar apslēptiem elektriskajiem vadiem, vienmēr satveriet iekārtu aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.

Papildnorādījumi par drošību

Personīgā drošība
 • Lietojiet iekārtu tikai tad, ja tā ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet ietekmēt iekārtas funkcijas vai to pārveidot.
 • Vienmēr ar roku satveriet iekārtu aiz šim nolūkam paredzētā roktura. Raugieties, lai rokturis būtu sauss un tīrs.
 • Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Traumu risks!
 • Iekārtas lietošanas laikā valkājiet piemērotas aizsargbrilles, aizsargķiveri, ausu aizsargus, kā arī vieglu elpceļu aizsardzības aprīkojumu.
 • Arī instrumenta nomaiņas laikā valkājiet aizsargcimdus. Saskare ar maināmo instrumentu var izraisīt grieztas traumas un apdegumus.
 • Valkājiet aizsargbrilles vai masku. Materiāla šķembas var savainot ķermeni un acis.
 • Darba pārtraukumos veiciet pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti. Ilgstoša darba gadījumā vibrācija var radīt traucējumus pirkstu, roku vai plaukstas locītavu asinsvadu un nervu sistēmas funkcijās.
 • Ja iespējams, lietojiet putekļu nosūkšanas sistēmu un piemērotu mobilo putekļsūcēju. Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, betons / mūris / kvarcu saturoši akmeņi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai.
 • Raugieties, lai iekārta nebūtu pieejama bērniem. Iekārta nav paredzēta, lai to patstāvīgi lietotu personas ar nepietiekamām fiziskajām vai garīgajām spējām.
 • Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošās darba aizsardzības prasības.
Akumulatoru pareiza lietošana un apkope
 • Nelietojiet akumulatorus kā enerģijas avotu citām ierīcēm, kam tie nav paredzēti.
 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Bojātus akumulatorus nedrīkst ne mēģināt uzlādēt, ne turpināt lietot.
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet iekārtu atdzišanai vietā, kas atrodas pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem un kur to var pastāvīgi novērot. Kad akumulators ir atdzisis, vērsieties Hilti servisā.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Ātrdarbības urbja fiksācijas patrona
 2. Gaisa iesūkšana motora dzesēšanai
 3. Rokturis
 4. Ieslēgšanas bloķēšanas slēdzis
 5. Vadības slēdzis (ar elektronisku rotācijas ātruma regulatoru)
 6. Jostas āķis
 7. Akumulators
 8. Gaisa izplūde
 9. Akumulatora atbloķēšanas taustiņš
 10. Akumulatora indikācija

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir manuāli vadāma urbjmašīna ar akumulatora barošanu necaurejošu iedobumu ieurbšanai tēraudā ar Hilti pakāpjurbju TX‑BT… palīdzību, kas ir priekšnoteikums Hilti vītņtapu X‑BT nostiprināšanai.

 • Lietojiet šī izstrādājuma barošanai tikai sērijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai Hilti apstiprinātus lādētājus. Sīkāku informāciju jūs atradīsiet savā Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group .

Ieslēgšanās bloķēšana

Image alternative
Iekārta ir aprīkota ar ieslēgšanas bloķēšanas slēdzi, ar kura palīdzību iespējams nobloķēt vadības slēdzi, lai nepieļautu urbjmašīnas nekontrolētu ieslēgšanos.
  Slēdža pozīcijas
 • Kad ieslēgšanas bloķēšanas slēdzis ir novietots urbjmašīnas garenvirzienā, vadības slēdzis ir bloķēts (aktivēta ieslēgšanas bloķēšana).
 • Kad ieslēgšanas bloķēšanas slēdzis, skatoties iekārtas darba virzienā, ir pavērsts pa kreisi, vadības slēdzis darbojas (ieslēgšanas bloķēšana ir atcelta).

Aizsardzība pret pārslodzi un pārkaršanu

Iekārta ir aprīkota ar elektronisku aizsardzību pret pārslodzi un pārkaršanu. Pārslodzes vai pārkaršanas gadījumā iekārta automātiski izslēdzas. Ja vadības slēdzi atlaiž un pēc tam nospiež no jauna, ieslēgšanās var aizkavēties (iekārtas atdzišanas fāze).
Par automātisko izslēgšanos informē akumulatora indikācijas visu 4 LED mirgošana.

Litija jonu akumulatora indikācija

Par litija jonu uzlādes statusu un iekārtas darbības traucējumiem informē litija jonu akumulatora indikācija. Litija jonu akumulatora uzlādes statusu iespējams apskatīties, īsi nospiežot vienu no akumulatora atbloķēšanas taustiņiem.
Statuss
Nozīme
4 LED deg.
Uzlādes statuss: no 75 % līdz  100 %
3 LED deg.
Uzlādes statuss: 50 % līdz 75 %
2 LED deg.
Uzlādes statuss: 25 % līdz  50 %
1 LED deg.
Uzlādes statuss: no 10 % līdz  25 %
1 LED mirgo, iekārta ir gatava darbam.
Uzlādes statuss: < 10 %
1 LED mirgo, iekārta nav gatava darbam.
Akumulators ir pārkarsis vai pilnībā izlādējies.
4 LED mirgo, iekārta nav gatava darbam.
Iekārta ir pārslogota vai pārkarsusi
Ja ir nospiests vadības slēdzis, kā arī 5 sekunžu laikā pēc vadības slēdža atlaišanas nolasīt uzlādes statusa indikāciju nav iespējams.
Ja mirgo akumulatora indikācijas LED, lūdzu, sekojiet nodaļas "Traucējumu diagnostika" norādījumiem.

Piegādes komplektācija

Urbjmašīna, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Tehniskie parametri

Urbjmašīna

Nominālais spriegums
21,6 V
Svars saskaņā ar EPTA Procedure 01, ar akumulatoru B22⁄8.0
2,6 kg
Griezes moments
≤ 9 Nm
Ātrdarbības urbja patronas iespīlēšanas diapazons
1 mm … 10 mm

Informācija par troksni un svārstībām saskaņā ar EN 60745

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt palielināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un maināmo instrumentu apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas parametri noteikti saskaņā ar EN 60745

SF BT 22‑A
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
71 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
3 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
82 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB(A)
Kopējie svārstību rādītāji (trīs virzienu vektoru summa), noteikti saskaņā ar EN 60745

SF BT 22‑A
Svārstību emisijas rādītāji urbšanai metālā (ah,D)
3,5 m/s²
Pielaide urbšanai metālā (K)
1,5 m/s²

Lietošana

Akumulatora ievietošana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks. Urbjmašīna var nekontrolēti iedarboties.
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, vai urbjmašīna ir izslēgta un vai ir aktivēta ieslēgšanās bloķēšana.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Elektrorisks. Netīri kontakti var izraisīt īssavienojumu.
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un urbjmašīnas kontaktiem nav nekādu svešķermeņu.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks. Ja akumulators nav ievietots kārtīgi, tas var nokrist.
 • Lai akumulatora nokrišana neapdraudētu jūs vai citus cilvēkus, pārbaudiet, vai tas ir nofiksēts urbjmašīnā kārtīgi.
Image alternative
 • Iebīdiet akumulatoru no urbjmašīnas aizmugures tā, lai tas atdures brīdī dzirdami nofiksējas.

Akumulatora izņemšana

Image alternative
 • Izņemiet akumulatoru.

Jostas āķa montāža (opcija)

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Iekārtas nokrišanas radīts apdraudējums.
 • Iekārtas nokrišana var apdraudēt tās lietotāju un apkārtējos. Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai jostas āķis ir kārtīgi nofiksēts.
Ar jostas āķa palīdzību jūs varat nostiprināt urbjmašīnu pie jostas tā, lai tā piekļautos ķermenim. Jostas āķi iespējams piemontēt nēsāšanai labajā un kreisajā pusē.
Image alternative
 • Piemontējiet jostas āķi atbilstīgajā urbjmašīnas pusē.

Maināmā instrumenta montāža un demontāža

Image alternative
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks. Urbjmašīna var nekontrolēti iedarboties.
 • Pārliecinieties, ka ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana vai no urbjmašīnas ir izņemts akumulators.
 1. Jāatver ātrdarbības fiksācijas patrona.
 2. Ievietojiet maināmo instrumentu ar tīru nofiksējamo galu ātrās fiksācijas patronā vai izvelciet maināmo instrumentu no ātrās fiksācijas patronas.
 3. Aizveriet ātrās fiksācijas patronu, stingri to pievelkot.

Ieslēgšana

 • Nospiediet vadības slēdzi.
  Atkarībā no vadības slēdža iespiešanas dziļuma apgriezienu skaitu var bez fiksētām pakāpēm iestatīt diapazonā līdz maksimālajam apgriezienu skaitam.

Izslēgšana

 • Atlaidiet vadības slēdzi.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskās strāvas radīts apdraudējums. Neprofesionāli veikts elektrisko daļu remonts var kļūt par cēloni smagām traumām.
 • Uzticiet veikt iekārtas elektrisko daļu remontu tikai kvalificētiem elektrotehnikas speciālistiem.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.com .
 • Nodrošiniet, lai iekārta un jo sevišķi tās satveršanas virsmas būtu sausas un tīras un uz tām nebūtu eļļa vai smērvielas.
 • Nedrīkst izmantot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus.
 • Nekad nedarbiniet iekārtu, ja ir nosprostotas tās ventilācijas atveres! Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti. Raugieties, lai iekārtas iekšienē nenokļūtu svešķermeņi.
 • Regulāri notīriet iekārtas ārējās virsmas ar nedaudz samitrinātu tīrīšanas drāniņu. Nelietojiet Iekārtas tīrīšanai smidzinātājus, tvaika tīrīšanas iekārtas vai ūdens strūklu! Tas var negatīvi ietekmēt elektrodrošību.

Transportēšana un uzglabāšana

BRĪDINĀJUMS!
Aizdegšanās risks. Īssavienojuma radīts apdraudējums.
 • Litija jonu akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst uzglabāt vai transportēt nenosegtā veidā, sabērtus kaudzēs.
 • Pirms urbjmašīnas transportēšanas un novietošanas glabāšanā no tās jāizņem akumulators.
 • Nosūtot akumulatorus ar autotransportu, pa dzelzceļu, jūru vai ar aviotransportu, ievērojiet spēkā esošos vietējos un starptautiskos transportēšanas noteikumus.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko Jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu, divkāršu klikšķi.
Netīri akumulatora fiksācijas izciļņi.
 • Notīriet fiksācijas mēlītes un nofiksējiet akumulatoru. Ja problēma saglabājas, vērsieties Hilti servisā.
Vadības slēdzi nav iespējams nospiest, respektīvi, tas ir nobloķēts.
Aktivēta ieslēgšanas bloķēšana.
 • Pārslēdziet ieslēgšanas bloķēšanas slēdzi uz sāniem (skatoties iekārtas darba virzienā, pa kreisi).
Iekārta nedarbojas.
Akumulators nav pilnībā iebīdīts.
 • Nofiksējiet akumulatoru ar sadzirdamu klikšķi.
Iekārta nedarbojas, mirgo viena LED.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Iekārta darbības laikā izslēdzas, mirgo akumulatora indikācijas 4 LED.
Aktivēta aizsardzība pret pārslodzi.
 • Atlaidiet vadības slēdzi un pēc tam nospiediet to vēlreiz.
Aktivēta termiskā aizsardzība.
 • Vispirms ļaujiet iekārtai atdzist. Iztīriet ventilācijas atveres.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.
Ļoti zema apkārtējā temperatūra.
 • Ļaujiet akumulatoram pamazām sasilt līdz istabas temperatūrai.
Iekārta vai akumulators spēcīgi sakarst.
Iekārtas pārslodze (pārsniegtas ekspluatācijas robežas).
 • Pirms jebkādiem darbiem pievērsiet uzmanību jūsu izstrādājuma jauda parametriem. Skat. sadaļu "Tehniskie parametri".

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

EK atbilstības deklarācija

Ražotājs
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Lihtenšteina
Mēs uz savu atbildību deklarējam, ka šis izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem:
Apzīmējums
Urbjmašīna
Tipa apzīmējums
SF BT 22‑A
Paaudze
01
Konstruēšanas gads
2015
Piemērotās direktīvas:
 • 2006/42/EK
 • 2004/108/EK
 • 2014/30/ES
 • 2006/66/EK
 • 2011/65/ES
Piemērotie standarti:
 • EN 60745—1, EN 60745—2-1
 • EN 12100
Tehnisko dokumentāciju glabā:
 • Zulassung Elektrowerkzeuge
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Vācija
Schaan, 2015.10.
Image alternativeNorbert Wohlwend
(Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Unit Direct Fastening)
Image alternativeLars Taenzer
(Head of BU Direct Fastening)