Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [4 MB]

SI‑AT‑A22

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Līdzstrāva

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Tips
  SI‑AT‑A22
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Drošība

Drošība

 • Ievērojiet skrūvēšanas iekārtas lietošanas instrukcijas norādījumus par drošību.

Apraksts

Pievilkšanas modulis

Image alternative
 1. Vadības taustiņi
 2. LCD displejs
 3. Kontrolspuldzes
 4. Svītrkoda skeneris
 5. Atbloķēšanas taustiņš
 6. USB ligzda
 7. USB ligzdas pārsegs (attēlā pabīdīts)

Vadības taustiņi

Image alternative
 1. Taustiņš OK
 2. Kreisais navigācijas taustiņš
 3. Labais navigācijas taustiņš
 4. Bloķēšanas taustiņš
 5. Skenēšanas taustiņš

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir elektronisks modulis, kuru var lietot kopā ar Hilti skrūvēšanas iekārtām ar modeļa apzīmējumu SI… …AT‑A22 ("…" = jebkāda rakstzīme), lai kontrolēti pievilktu savienojuma elementus un tādējādi nodrošinātu savienojumu kvalitāti. Modulī tiek protokolēti veiktie darbi, un šo informāciju iespējams izgūt dokumentācijas vajadzībām, izmantojot personālā datora programmatūru AT Documentation Software .

Šis modulis nav izmantojams griezes momenta iestatīšanai!
 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai sērijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai Hilti apstiprinātus lādētājus. Sīkāku informāciju jūs atradīsiet savā Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group .

 • Lietojiet Hlti stiprinājuma elementu pievilkšanai tikai triecienu skrūvgrieža ieliktņus, kas ir aprakstīti attiecīgā izstrādājuma lietošanas instrukcijā.

Varbūtējā nepareizā lietošana

Šis izstrādājums nav paredzēts Hilti stiprinājumiem atomelektrostacijās!

Kontrolspuldzes

Moduļa abās pusēs esošās kontrolspuldzes ietver šādus paziņojumus vai signalizē par šādiem stāvokļiem:
Statuss
Nozīme
Kontrolspuldzes deg zaļā krāsā.
 • Skenēšanas laikā: svītrkods vai QR kods ir atpazīts.
 • Skrūvēšanas laikā pēc skrūvēšanas iekārtas automātiskas izslēgšanās: pievilkšanas process ir sekmīgi pabeigts.
Kontrolspuldzes mirgo sarkanā krāsā.
 • Skenēšanas laikā: svītrkods vai QR kods nav atpazīts.
 • Skrūvēšanas laikā pēc skrūvēšanas iekārtas izslēgšanas: skrūvsavienojumu neizdevās pievilkt atbilstīgi izvēlētajiem iestatījumiem. Iemesls var būt, piemēram, skrūvēšanas iekārtas priekšlaicīga manuāla izslēgšana.
Kontrolspuldzes mirgo dzeltenā krāsā.
Ir konstatēts, ka skrūvsavienojums jau ir bijis pievilkts un pēc tam atkal atskrūvēts. Tādēļ skrūvsavienojums tika pievilkts, vadoties pēc īpašiem, atkārtotai pievilkšanai noteiktiem parametriem, un pievilkšanas process ir sekmīgi pabeigts.

Skaņas signāls

Pievilkšanas modulī integrētā skaņas signālierīce rada akustiskos kontroles signālus ar šādu nozīmi:
 • Garš signāls: apstiprinājums (OK / process ir sekmīgi pabeigts)
 • 2 īsi signāli, LED mirgo dzeltenā krāsā: brīdinājuma signāls 1 (OK vai nav OK / atkārtota nostiprināšana)
 • 4 īsi signāli, LED mirgo sarkanā krāsā: brīdinājuma signāls 2 (nav OK / process pārtraukts)

USB pieslēgums

Ar USB pieslēguma ligzdas starpniecību pievilkšanas moduli var savienot ar personālo datoru. Pēc tam ar programmatūras AT Documentation Software palīdzību var izmantot arī šādas funkcijas:
 • jaunu stiprinājuma elementu datu kopumu pievienošana
 • esošo datu kopumu mainīšana / atjaunināšana
 • dokumentācijas funkcijas atcelšana / aktivēšana
 • dokumentācijas funkcijas protokola ielāde
 • pulksteņa iestatīšana pievilkšanas modulī
Sīkāku informāciju meklējiet programmatūras AT Documentation Software dokumentācijā.
Programmatūras lejupielādei jūs varat izmantot šādu saiti:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Piegādes komplektācija

Inteliģentās pievilkšanas modulis, lietošanas instrukcija, īsa instrukcija, USB kabelis.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Tehniskie parametri

Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01
0,26 kg
Svītrkoda skeneris
Kameras skeneris (Imager)

Lietošana

Pievilkšanas moduļa ievietošana

BRĪDINĀJUMS!
Īssavienojuma risks !
 • Pirms pievilkšanas moduļa ievietošanas pārliecinieties, ka uz pievilkšanas moduļa un skrūvēšanas iekārtas kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
Image alternative
BRĪDINĀJUMS!
Pievilkšanas moduļa nokrišanas radīts traumu risks !
 • Pārbaudiet, vai pievilkšanas modulis ir droši nofiksēts pie skrūvēšanas iekārtas.
 • No aizmugures uzbīdiet pievilkšanas moduli uz skrūvēšanas iekārtas tā, lai tas atdures brīdī dzirdami nofiksējas.

Akumulatora ievietošana

BRĪDINĀJUMS!
Īssavienojuma risks !
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un pievilkšanas moduļa kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
Image alternative
BRĪDINĀJUMS!
Akumulatora nokrišanas radīts traumu risks !
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts pievilkšanas modulī.
 • No aizmugures iebīdiet akumulatoru pievilkšanas modulī tā, lai tas atdures brīdī dzirdami nofiksējas.

Ieslēgšana / izslēgšana

Pievilkšanas moduļa ieslēgšana

Nosacījumi : Pievilkšanas modulis ir izslēgts, displejā nav nekādas indikācijas.
 1. Iestatiet skrūvēšanas iekārtas labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēju uz labo rotācijas virzienu.
 2. Īsi nospiediet skrūvēšanas iekārtas vadības slēdzi.
  • Displejs izgaismojas, un tajā īsu brīdi ir redzams sākuma ekrāns  Image alternative.
  • Funkciju pārbaudes nolūkā kontrolspuldzes uz īsu brīdi iedegas sarkanā, dzeltenā un pēc tam zaļā krāsā. Atskan akustiskais kontroles signāls.
  • Displejā ir redzams pēdējais izvēlētais darbības režīms izvēles kontūrā.
  • Ja displejā ir redzams paziņojums par darbības traucējumiem:
   • meklējiet nodaļā "Traucējumu novēršana" informāciju par displeja indikācijas nozīmi, attiecīgā paziņojuma cēloņiem un pasākumiem, ar kuru palīdzību traucējumus var novērst.
 3. Nospiediet bloķēšanas taustiņu.
  • Līdz ar to pievilkšanas modulis ir nobloķēts un skrūvēšanas iekārta – gatava lietošanai.

Pievilkšanas moduļa izslēgšana

Inteliģentās pievilkšanas modulis izslēdzas automātiski:
 • kad pēc ilgākas neizmantošanas automātiski izslēdzas skrūvēšanas iekārta;
 • kad tiek izņemts akumulators;
 • kad, atvienojot USB kabeli, tiek pārtraukts pievilkšanas moduļa savienojums ar datoru.

Lietošanas pamatprincipi

Šajā sadaļā ir aprakstītas biežāk nepieciešamās pamatfunkcijas, lai sniegtu pārskatu par lietošanas sistemātiku. Detalizēta informācija par konkrētu darbu veikšanu ir atrodama attiecīgajiem darbiem veltītajā nodaļā.
Moduļa atbloķēšanaLai veiktu iestatīšanu ar inteliģentā pievilkšanas moduļa palīdzību, tas vispirms ir jāatbloķē.
 • Lai atbloķētu pievilkšanas moduli, nospiediet bloķēšanas taustiņu Image alternative un turiet to nospiestu vismaz 1 sekundi.
 • Displejā parādās izvēles kontūra ap pēdējo parādīto stiprinājuma elementu veidu vai pēdējo parādīto darbības režīmu.
 • Pievilkšanas modulis ir atbloķēts un atrodas iestatīšanas režīmā. Skrūvēšanas iekārta ir deaktivēta.
NavigācijaJa displejā ir redzama izvēles kontūra un vairāki elementi (opcijas, parametri), izvēles kontūru var pārvietot ar navigācijas taustiņiem Image alternative un Image alternative.
Opcijas izvēle / parametru maiņaKad pievilkšanas modulis ir atbloķēts, var tikt mainīti opciju vai parametru iestatījumi, kā aprakstīts turpmāk.
 • Pārvietojiet izvēles kontūru displejā tā, lai tā ietvertu maināmo elementu (opciju / parametru).
 • Nospiediet taustiņu OK.
 • Elements ir redzams uz melna fona.
 • Veiciet nepieciešamos iestatījumus ar navigācijas taustiņiem.
 • Lai apstiprinātu redzamo iestatījumu, nospiediet taustiņu OK.
 • Pēc tam elementu atkal ietver izvēles kontūra.
Moduļa bloķēšanaPēc iestatījumu pabeigšanas pievilkšanas modulis atkal ir jānobloķē.
 • Nospiediet taustiņu Image alternative.
 • Izvēles kontūra displejā nodziest. Iestatītie parametri ir saglabāti ierīces atmiņā, un nejauša to izmainīšana nav iespējama.
 • Pievilkšanas modulis tiek nobloķēts, un skrūvēšanas iekārta atkal ir aktivēta.

Pamatiestatījumi

Pamatiestatījumu izvēlnes atvēršana

 1. Ja pievilkšanas modulis ir bloķēts, atbloķējiet to, nospiežot bloķēšanas taustiņu un turot to nospiestu vismaz 1 sekundi.
 2. Nospiediet un vismaz 1 sekundi turiet nospiestu taustiņu OK.
  • Ir redzama pamatiestatījumu izvēlne.

Funkciju izvēle pamatiestatījumu izvēlnē

 1. Ar navigācijas taustiņiem pārvietojiet izvēles kontūru uz nepieciešamo funkciju.
  Pamatiestatījumu izvēlnē iekļautās funkcijas
  Simbols
  Funkcija
  Image alternative Datuma un laika iestatīšana pievilkšanas modulī
  Pulksteņa iestatīšanu iespējams veikt tikai ar programmatūras AT Documentation Software starpniecību.
  Image alternative Līdz nākamajai apkopei atlikušā laika / skrūvēšanas iekārtas lietošanas laika apskatīšana
  Image alternative Pievilkšanas moduļa atmiņa piepildītības apskatīšana
  Kad indikācija sasniedz 100 %, vecākie dati tiek aizstāti ar jauniem.
  Izmantojot programmatūru AT Documentation Software , ir iespējams izgūt un dzēst pievilkšanas moduļa atmiņā saglabātos datus.
  Image alternative Pievilkšanas moduļa programmatūras versijas apskatīšana
  Image alternative Pamatiestatījumu izvēlnes aizvēršana
 2. Nospiediet taustiņu OK.

Displeja indikācija Apkopes statuss / atlikušais lietošanas laiks

Pēc simbola  Image alternative aktivēšanas pamatiestatījumu izvēlnē displejā tiek parādīts skrūvēšanas iekārtas lietošanas ilgums, kas atlicis līdz nākamās apkopes veikšanai.
Lai nodrošinātu skrūvsavienojumu kvalitāti, lietotas skrūvēšanas iekārtas apkope ir jāveic vismaz vienreiz gadā neatkarīgi no displeja indikācijas.
Skrūvēšanas iekārtas apkopes statusa indikācija displejā
Indikācija
Nozīme
Image alternative Skrūvēšanas iekārta ir nevainojamā stāvoklī, tuvākajā laikā apkope nav nepieciešama.
Image alternative Drīzumā jāveic skrūvēšanas iekārtas apkope.
Displeja taisnstūrī redzamie segmenti proporcionāli parāda atlikušo lietošanas ilgumu.
Image alternative Skrūvēšanas iekārtas apkopi nepieciešams veikt nekavējoties.
Kad pagājis atlikušais lietošanas laiks, šis brīdinājuma paziņojums parādās automātiski. Darbības režīmus "Inteliģentais režīms" un "Skrūvēšana" nav iespējams izvēlēties.

Pamatiestatījumu izvēlnes aizvēršana

 1. Pārvietojiet izvēles kontūru uz simbolu Image alternative.
 2. Nospiediet taustiņu OK.
  • Displejā ir redzams pēdējais izvēlētais darbības režīms.

Darbības režīmi

Turpmāk aprakstītie atsevišķie darbības režīmi attiecas tikai uz skrūvēšanas iekārtas labo rotācijas virzienu. Skrūvēšanas iekārtas darbība ar kreiso rotācijas virzienu netiek kontrolēta.

Inteliģentais darbības režīms

Darbības režīmā "Inteliģentais režīms" izvēlētā stiprinājuma elementa veida pievilkšanu regulē un kontrolē pievilkšanas modulis. Šajā nolūkā tiek izmantoti programmatūras pēdējās atjaunināšanas laikā iegūtie pievilkšanas parametri. Sakarā ar to, ka var mainīties gan izstrādājumu apzīmējumi, gan apstrādes parametri, pievilkšanas modulī vienmēr jābūt instalētai programmatūras jaunākajai versijai.
 • Kad ir izvēlēts inteliģentais darbības režīms, deg skrūvēšanas iekārtas griezes momenta indikācija "AT".
 • Pakāpju pārslēdzējs šajā laikā nedarbojas. Taču skrūvēšanas iekārtu var ieslēgt un izslēgt ar vadības slēdzi.
  Šajā sakarā, lūdzu, ņemiet vērā skrūvēšanas iekārtas lietošanas instrukciju.
Apstrādes parametri inteliģentajā darbības režīmā
Image alternative
 1. Stiprinājuma elementa veids (stiprinājuma elementa saīsināts nosaukums)
 2. Materiāls / materiāla kvalitāte / izstrādājuma veids
 3. Diametrs (opcija)
Attēlā ir redzams apstrādes parametru izvietojums displejā.
Stiprinājuma elementa veidsIzgatavotājrūpnīcā pievilkšanas modulī ir saglabāti apstrādes parametri dažādiem stiprinājuma elementu veidiem.
Parādītajam stiprinājuma elementam ir jāatbilst lietojamajam stiprinājuma elementam.
Papildu informāciju meklējiet SI-AT-A22 īsajā instrukcijā un attiecīgā izstrādājuma lietošanas instrukcijā.

Darbības režīms "Skrūvēšana"

Šajā darbības režīmā ir pieejamas kopumā 30 pakāpes. Pakāpe, kas jāizvēlas noteiktam skrūvsavienojuma veidam, ir atkarīga no stiprinājuma elementa diametra un specifikācijā noteiktā griezes momenta. Pakāpe jānosaka, vadoties pēc šiem datiem un pielāgojot to soli pa solim.
Darbības režīmā "Skrūvēšana" displeja indikācija izskatās šādi:
Image alternative
Skaitlis labajā pusē, blakus skrūves simbolam parāda izvēlēto pakāpi.

Nepieciešamās pakāpes noteikšana darbam režīmā "Skrūvēšana"

 1. Image alternative UZMANĪBU! Pirms sākt skrūvēšanu, nodrošiniet, ka savienojamo detaļu saskares virsmas visā laukumā piekļaujas viena otrai un uzgrieznis ir uzskrūvēts līdz galam un atduras pret savienojamo detaļu.
 2. Pievelciet stiprinājuma elementu, izmantojot zemāku iestatījuma pakāpi.
  • Lai nepieļautu stiprinājuma elementa bojājumus pārāk spēcīgas pievilkšanas dēļ, veiciet pievilkšanu pamazām un sāciet procesu ar iespējami zemu pakāpi.
 3. Pārbaudiet stiprinājuma elementa pievilkšanas momentu ar kalibrētas dinamometriskās atslēgas palīdzību.
  Atkārtoti pievelkot vairākus stiprinājuma elementus, pārliecinieties, ka visi skrūvēšanas nosacījumi saglabājas nemainīgi. Skrūvēšanas nosacījumu izmaiņu gadījumā var būt nepieciešama cita iestatījuma pakāpe.
  Rezultāts 1 / 3Nav sasniegts pievelkamā stiprinājuma elementa specifikācijā noteiktais griezes moments.
  • Atskrūvējiet skrūvsavienojumu un iestatiet pievilkšanas modulī augstāku pakāpi.
  • Pievelciet stiprinājuma elementu ar jauno iestatījumu un atkārtojiet pārbaudi vēlreiz.
  Rezultāts 2 / 3Pārsniegts pievelkamā stiprinājuma elementa specifikācijā noteiktais griezes moments.
  • Atskrūvējiet skrūvsavienojumu un iestatiet pievilkšanas modulī zemāku pakāpi.
  • Pievelciet stiprinājuma elementu ar jauno iestatījumu un atkārtojiet pārbaudi vēlreiz.
  Rezultāts 3 / 3Stiprinājuma elements ir pievilkts ar specifikācijā noteikto griezes momentu.
  Ir noteikta pareiza pakāpe, kas atbilst stiprinājuma elementam.

Darbības režīms "Darbība bez regulēšanas"

Šajā darbības režīmā pievilkšanas modulis ir deaktivēts. Skrūvēšanas iekārta darbojas tā, it kā pievilkšanas moduļa nebūtu. Tas nozīmē, ka īslaicīgam darbam bez pievilkšanas moduļa to nav nepieciešams noņemt.
Darbības režīmā bez regulēšanas displeja indikācija izskatās šādi:
Image alternative
Darbības režīmā bez regulēšanas skrūvēšanas iekārtas griezes momenta indikācija "AT" nedeg, taču tās taustiņš, kas paredzēts dažādu darbības pakāpju iestatīšanai, darbojas.

Darbības režīma iestatīšana

Darbības režīmu iespējams iestatīt 2 dažādos veidos atbilstīgi nepieciešamajam stiprinājuma elementa veidam:
 • noskenēt attiecīgo svītrkodu vai QR kodu, kas atrodams uz stiprināmā Hilti izstrādājuma iepakojuma;
 • manuāli iestatīt ar pievilkšanas moduļa vadības taustiņiem.
Svītrkoda vai QR koda skenēšanaJa skrūvējamajam Hilti izstrādājumam ir svītrkods vai QR kods, šo kodu noskenējot, ātrā un vienkāršā veidā var iestatīt attiecīgajam izstrādājumam atbilstīgo darbības režīmu.
Manuāla iestatīšanaJa skrūvējamajam izstrādājumam svītrkoda vai QR koda nav, darbības režīmu var iestatīt ar pievilkšanas moduļa vadības taustiņiem.
Darbības režīmu "Darbība bez regulēšanas" var iestatīt tikai manuāli.

Darbības režīma iestatīšana ar vadības taustiņiem

 1. Atbloķējiet pievilkšanas moduli.
 2. Ja nepieciešams, ar navigācijas taustiņiem izvēlieties citu opciju, ko nepieciešams mainīt.
 3. Nospiediet taustiņu OK.
  • Izvēlētā opcija tiek attēlota uz melna fona.
 4. Ar navigācijas taustiņiem izvēlieties nepieciešamo iestatījumu.
 5. Nospiediet taustiņu OK.
  • Aktuālais iestatījums atkal ir redzams ar izvēles kontūru.
 6. Ja nepieciešams, atkārtojiet pēdējās 3 darbības, lai veiktu vēl citus iestatījumus.
 7. Nobloķējiet pievilkšanas moduli.

Darbības režīma iestatīšana, noskenējot svītrkodu vai QR kodu

 1. Atbloķējiet pievilkšanas moduli.
 2. Nospiediet skenēšanas taustiņu.
  • Skeneris iedarbojas, un displejā parādās simbols Image alternative, kas informē par gatavību nolasīt kodu.
Image alternative
 1. Turiet moduli apm. 15 centimetru (6″) atstatumā no svītrkoda vai QR koda, pavēršot to tā, lai kods atrastos skenera projicētajā rāmītī.
  • Kontrolspuldzes deg zaļā krāsā.
  • Atskan apstiprinājuma signāls.
  • Displejā ir redzams skrūvējamā izstrādājuma apstrādes režīms.
  • Kontrolspuldzes mirgo sarkanā krāsā.
  • Atskan brīdinājuma signāls.
  • Displejā ir redzams Image alternative Image alternative (kodu neizdevās nolasīt vai kods ir nezināms).
   • Nospiediet skenēšanas taustiņu un atkārtojiet kods skenēšanu vēlreiz.
    Iespējams, ka pievilkšanas moduļa atmiņā vēl nav saglabāti skrūvējamā izstrādājuma apstrādes parametri. Ja izstrādājums ir saderīgs ar SI-AT, var noskenēt attiecīgā izstrādājuma QR kodu, kas iekļauts attiecīgā SI-AT-A22 lietošanas instrukcijā. Jūs varat ielādēt un saglabāt apstrādes parametrus SI-AT moduļa atmiņā. Izstrādājuma apstrādes parametrus var ielādēt pievilkšanas modulī arī ar datora programmatūras AT Documentation Software palīdzību, izmantojot USB savienojumu. Lai nodrošinātu, ka vienmēr tiek lietoti aktuālie apstrādes parametri, regulāri jāpārbauda, vai pievilkšanas moduļa programmatūra ir atjaunināta.
 1. Nobloķējiet pievilkšanas moduli.

Izstrādājuma pievilkšana inteliģentās darbības režīmā

Pirms pievilkšanas moduļa lietošanas pārliecinieties, ka skrūvējamais izstrādājums ir uzstādīts pareizi. Ievērojiet skrūvējamā izstrādājuma lietošanas instrukcijā iekļautos norādījumus, kā arī norādījumus par stiprinājuma elementu pārbaudi.
 1. Iestatiet darbības režīmu "Inteliģentais režīms".
 2. Iestatiet labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēju uz labo rotācijas virzienu.
 3. Uzlieciet skrūvēšanas iekārtu ar atbilstīgu maināmo darba instrumentu uz skrūvējamā izstrādājuma.
 4. Nospiediet un turiet nospiestu vadības slēdzi, līdz no pievilkšanas moduļa tiek saņemts kāds no šādiem atbildes signāliem:
Image alternative
Rezultāts 1 / 4
 • Redzams paziņojums "Skrūvēšana sekmīgi pabeigta".
 • Kontrolspuldzes deg zaļā krāsā.
 • Atskan apstiprinājuma signāls.
Stiprinājuma elements ir pievilkts pareizi. Jūs uzreiz varat pievilkt nākamo tāda paša tipa stiprinājuma elementu.
Image alternative
Rezultāts 2 / 4
 • Redzams paziņojums "Atkārtota pievilkšana sekmīgi pabeigta".
 • Kontrolspuldzes mirgo dzeltenā krāsā.
 • Atskan brīdinājuma signāls.
Jau pievilkts skrūvsavienojums ir bijis atskrūvēts un pēc tam pievilkts no jauna. INFORMĀCIJAI:  ja iepriekšējais stiprinājuma elements nav pievilkts pareizi, jāveic pārbaude un, ja nepieciešams, pievilkšana ar dinamometriskās atslēgas palīdzību.
Image alternative
Rezultāts 3 / 4
 • Redzams paziņojums "Nepietiekams akumulatora spriegums".
 • Kontrolspuldzes mirgo sarkanā krāsā.
Atlikusī akumulatora kapacitāte nav pietiekama stiprinājuma elementa pievilkšanai.
 • Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu paziņojumu.
 • Ievietojiet akumulatoru, kas ir uzlādēts vairāk.
Image alternative
Rezultāts 4 / 4
 • Redzams paziņojums "Skrūvēšana nav kārtīgi pabeigta".
 • Kontrolspuldzes mirgo sarkanā krāsā.
 • Atskan brīdinājuma signāls.
 • Pievelciet stiprinājuma elementu ar kalibrētas dinamometriskās atslēgas palīdzību.

Izstrādājuma pievilkšana darbības režīmā "Skrūvēšana"

 1. Iestatiet darbības režīmu "Skrūvēšana".
 2. Noskaidrojiet skrūvējamajam izstrādājumam atbilstīgo pievilkšanas momenta pakāpi un iestatiet to.
 3. Iestatiet labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēju uz labo rotācijas virzienu.
 4. Uzlieciet skrūvēšanas iekārtu ar atbilstīgu maināmo darba instrumentu uz skrūvējamā izstrādājuma.
 5. Nospiediet un turiet nospiestu vadības slēdzi, līdz no pievilkšanas moduļa tiek saņemts kāds no šādiem atbildes signāliem:
Image alternative
Rezultāts 1 / 2
 • Redzams paziņojums "Skrūvēšana sekmīgi pabeigta".
 • Kontrolspuldzes deg zaļā krāsā.
 • Atskan apstiprinājuma signāls.
Stiprinājuma elements ir pievilkts pareizi. Jūs uzreiz varat pievilkt nākamo tāda paša tipa stiprinājuma elementu.
Image alternative
Rezultāts 2 / 2
 • Redzams paziņojums "Skrūvēšana nav kārtīgi pabeigta".
 • Kontrolspuldzes mirgo sarkanā krāsā.
 • Atskan brīdinājuma signāls.
 • Pievelciet stiprinājuma elementu ar kalibrētu dinamometrisko atslēgu.

Stiprinājuma elementa pārbaude

Visi Hilti izstrādājumi ir pakļauti pastāvīgam aktualizācijas procesam, tādēļ modulis SI-AT var būt savietojams arī ar izstrādājumiem, kas šajā dokumentācijā nav aprakstīti. Raugieties, lai vienmēr būtu veikta programmatūras un lietošanas instrukcijas aktuālā atjaunināšana.
Citus kopā ar šo izstrādājumu lietojamus sistēmas produktus, kā arī aktuālās lietošanas instrukcijas un norādījumus par pārbaudēm var atrast tīmekļvietnēs: www.hilti.group | ASV: www.hilti.com .

Segmentu enkuru stiprinājuma elementa pārbaude

Lai nodrošinātu, ka segmentu enkuru pievilkšana režīmā "Inteliģentais režīms" atbilst atļaujā / lietošanas instrukcijā noteiktajam specifiskajam montāžas griezes momentam, pirmais un pēdējais pievilktais segmentu enkurs jāpārbauda ar kalibrētas dinamometriskās atslēgas palīdzību. Montāžas griezes momenta pārbaude vienmēr jāveic uzreiz pēc segmentu enkura pievilkšanas (montāžas).
Pārbaudes moments atbilst attiecīgā segmentu enkura montāžas griezes momentam un ir norādīts enkura lietošanas instrukcijā.
 • Pievelciet segmentu enkura uzgriezni ar kalibrētas dinamometriskās atslēgas palīdzību. Pievilkšanas laikā vērojiet leņķi, par kādu stiprinājuma elementu ir iespējams pagriezt tālāk.
  Rezultāts 1 / 2Segmentu enkura uzgrieznis nav pievilkts tālāk par norādīto maksimālo pagriešanas leņķi (< 360°).
  Stiprinājuma elementa skrūvēšana ir veikta pareizi.
  Rezultāts 2 / 2Segmentu enkura uzgrieznis ir pievilkts tālāk par norādīto maksimālo pagriešanas leņķi (> 360°).
  Stiprinājuma elementa skrūvēšana ir veikta nepareizi. Visi kopš iepriekšējās pārbaudes pievilktie skrūvsavienojumi ir uzskatāmi par neatbilstīgiem un ir jāpārbauda. Skrūvēšanas iekārta jānodod Hilti servisā pārbaudes veikšanai.

Stiprinājuma elementu drošības pārbaude instalāciju sistēmās

Lai nodrošinātu, ka savienošanas pogu pievilkšana režīmā "Inteliģentais režīms" atbilst atļaujā / lietošanas instrukcijā noteiktajam specifiskajam montāžas griezes momentam, pirmā un pēdējā pievilktā savienošanas poga jāpārbauda ar kalibrētas dinamometriskās atslēgas palīdzību. Montāžas griezes momenta pārbaude vienmēr jāveic uzreiz pēc savienošanas pogas pievilkšanas (montāžas).
Pārbaudes moments atbilst attiecīgās savienošanas pogas montāžas griezes momentam un ir norādīts savienošanas pogas lietošanas instrukcijā.
Raugieties, lai būtu ievēroti pareizi attiecīgo stiprinājuma elementu nostiprināšanas parametri. Papildu informāciju meklējiet griezes momenta moduļa lietošanas instrukcijā un attiecīgā izstrādājuma lietošanas instrukcijā. Image alternative
 • Papildus pievelciet stiprinājuma elementu ar kalibrētu dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas laikā vērojiet leņķi, par kādu stiprinājuma elementu ir iespējams pagriezt tālāk.
  Rezultāts 1 / 2Stiprinājuma elements nav pagriezts tālāk kā līdz norādītajam maksimālajam pagriešanas leņķim (< 180°).
  Stiprinājuma elementa skrūvēšana ir veikta pareizi.
  Rezultāts 2 / 2Stiprinājuma elements ir pagriezts tālāk, pārsniedzot norādīto maksimālo pagriešanas leņķi (> 180°).
  Skrūvēšana ir veikta nepareizi. Visi kopš iepriekšējās pārbaudes pievilktie skrūvsavienojumi ir uzskatāmi par neatbilstīgiem un ir jāpārbauda. Skrūvēšanas iekārta jānodod Hilti servisā pārbaudes veikšanai.

Darbības režīmā "Skrūvēšana" pievilkto skrūvsavienojumu pārbaude

 • Vadoties pēc uzņēmuma iekšējiem kvalitātes pārvaldības noteikumiem, regulāri ar kalibrētas dinamometriskās atslēgas palīdzību pārbaudiet, vai ir nodrošināts uzdotais pievilkšanas moments.

Pievilkšanas moduļa noņemšana

Image alternative
 1. Izņemiet akumulatoru.
 2. Nospiediet un turiet nospiestu pievilkšanas moduļa atbloķēšanas taustiņu.
 3. Pavelkot uz aizmuguri, noņemiet pievilkšanas moduli no skrūvēšanas iekārtas.

Pievilkšanas moduļa savienošana ar datoru

Image alternative
 1. Noņemiet pievilkšanas moduli.
 2. Atbīdiet pārsegu pievilkšanas moduļa apakšpusē.
  • Pēc tam kļūst pieejama USB pieslēguma ligzda.
 3. Iespraudiet USB kabeļa spraudni (tips B, USB 2.0) pievilkšanas moduļa USB ligzdā.
 1. USB kabeļa otru spraudni (tips A) savienojiet ar personālo datoru.
  • Tagad pievilkšanas moduļa barošanu nodrošina dators. Moduļa displejā ir redzams USB logotips.(Image alternative).
  Lai pasargātu USB ligzdu no netīrumu iekļūšanas, pēc USB spraudņa atvienošanas no pievilkšanas moduļa aizbīdiet pārsegu, kas nosedz USB ligzdu.

Apkope un uzturēšana

Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.com .
 • Raugieties, lai izstrādājums un jo īpaši tā satveršanas virsmas būtu sausas un tīras un uz tām nebūtu eļļa vai smērvielas. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus.
 • Regulāri notīriet ārējās virsmas ar nedaudz samitrinātu drāniņu.

Transportēšana un uzglabāšana

 • Lai nepieļautu pievilkšanas moduļa bojājumus, lietojiet tā transportēšanai un uzglabāšanai piegādes komplektā iekļauto uzglabāšanas kārbu vai skrūvēšanas iekārtas koferi.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Ievērojiet arī skrūvēšanas iekārtas lietošanas instrukcijas norādījumus par traucējumu novēršanu.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Image alternative
Redzams paziņojums "Bloķējiet moduli".
Pievilkšanas modulis ir atbloķēts.
 • Nospiediet bloķēšanas taustiņu, lai nobloķētu pievilkšanas moduli un aktivētu skrūvēšanas iekārtu.
Image alternative
Redzams paziņojums "Pārāk augsta akumulatora temperatūra".
Akumulators ir pārkarsis.
 • Apmainiet akumulatoru vai ļaujiet tam atdzist.
Image alternative
Redzams paziņojums "Pārāk zema akumulatora temperatūra".
Pārāk zema akumulatora temperatūra.
 • Ievietojiet iekārtā akumulatoru, kura temperatūra atrodas akumulatora darba temperatūras diapazonā (skat. akumulatora lietošanas instrukciju).
Image alternative
Redzams paziņojums "Pārāk augsta skrūvēšanas iekārtas temperatūra".
Skrūvēšanas iekārta ir pārkarsusi.
 • Ļaujiet skrūvēšanas iekārtai atdzist un iztīriet tās ventilācijas atveres.
Image alternative
Redzams paziņojums "Nepietiekama akumulatora uzlāde".
Akumulatora uzlāde nav pietiekama, lai pareizi pievilktu stiprinājuma elementu.
 • Ievietojiet akumulatoru, kas ir uzlādēts vairāk.
Image alternative
Redzams paziņojums "Pārāk liela ieejas strāva".
īslaicīgi pārāk liela ieejas strāva.
 • Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu paziņojumu.
 • Atkārtojiet skrūvēšanas procesu.
 • Ja paziņojums parādās atkārtoti, vērsieties Hilti servisā.
Image alternative
Redzams paziņojums "Podziņelements tukšs".
Tukšs pievilkšanas moduļa podziņelements.
  Vairs nav iespējams garantēt datuma un laika datu pareizību dokumentācijas protokolā.
 • Vērsieties Hilti servisā, lai apmainītu bateriju.
Image alternative
Redzams paziņojums "Iekārtas kļūme".
Konstatēta iekārtas kļūme.
 • Savienojiet pievilkšanas moduli ar personālo datoru.
 • Izmantojot programmatūru AT Documentation Software , apskatiet vajadzīgos datus kļūmju atmiņā un sekojiet programmatūras norādījumiem par traucējumu novēršanu.
Image alternative
Redzams paziņojums "Dokumentācijas funkcija deaktivēta".
Dokumentācijas funkcija ir deaktivēta (tikai brīdinājuma paziņojums).
 • Ja vēlaties lietot dokumentācijas funkciju, savienojiet pievilkšanas moduli ar personālo datoru un aktivējiet dokumentācijas funkciju ar datora programmatūras AT Documentation Software palīdzību.
 • Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu OK, lai nodzēstu paziņojuma indikāciju un turpinātu pievilkšanas moduļa palaides procesu.
Image alternative
Redzams paziņojums "Atmiņa piepildīta …%". (Šis paziņojums parādās, ja attiecīgais lielums ir ≥ 90 %.)
Pievilkšanas modulī esošās atmiņas piepildītība ir sasniegusi parādīto procentuālo vērtību. Uzmanību! Kad būs sasniegti 100 %, vecākie dati tiks aizstāti ar jaunākiem!
 • Savienojiet pievilkšanas moduli ar personālo datoru.
 • Izmantojot programmatūru AT Documentation Software , atlasiet datus, lai dokumentētu atskaiti.
 • Pēc tam izdzēsiet datus no pievilkšanas moduļa atmiņas, lai atbrīvotu vietu atmiņā.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r4838537.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

Atbilstības deklarācija

Mēs uz savu atbildību deklarējam, ka šis izstrādājums atbilst piemērotajām direktīvām un standartiem. Tas ir pārbaudīts un sertificēts kopā ar šim nolūkam paredzētajiem izstrādājumiem.
Image alternative