Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [3 MB]

C 4/36-MC4

Original-Bedienungsanleitung

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Tikai lietošanai iekštelpās
Image alternative Ar divkāršu izolāciju

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Multilādētājs
  C4/36-MC4
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi darbam ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Neļaujiet bērniem un nepiederošām personām iekārtas lietošanas laikā tuvoties elektroiekārtai. Ja tiks novērsta uzmanība, jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un iekārtas kustīgajām daļām. Bojāts vai sapiņķerējies elektrokabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas slēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personīgā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms elektroiekārtas pievienošanas, satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms apkopes, regulēšanas vai instrumenta nomaiņas atvienojiet elektroiekārtas kontaktdakšu no elektrotīkla. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju . Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

Rūpīga lādētāju apkope un lietošana

 • Lai nepieļautu traumas, izmantojiet lādētāju tikai norādīto Hilti litija jonu akumulatoru uzlādei.
 • Lādētājam jāatrodas sausā, tīrā un vēsā, bet no sala pasargātā vietā.
 • Uzlādes procesa laikā no lādētāja tiek novadīts siltums, tādēļ ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsegtas. Lai to nodrošinātu, lādētājs jāizņem no kofera. Lādēšanu nedrīkst veikt slēgtās tvertnēs vai kārbās.
 • Rūpīgi veiciet iekārtas apkopi. Pārbaudiet, vai iekārtas daļas nav salauztas vai bojātas un vai nav iespaidotas iekārtas funkcijas. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas.
 • Lietojiet lādētāju un tam paredzētos akumulatorus tikai saskaņā ar šīs instrukcijas norādījumiem, kas attiecas uz specifisko iekārtas tipu. Lādētāja izmantošana vajadzībām, kam tas nav paredzēts, var radīt bīstamas situācijas.
 • Akumulatoru uzlādei lietojiet tikai ražotāja ieteiktos lādētājus. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Nepieļaujiet, ka akumulators vai lādētājs laikā, kamēr to neizmanto, nonāk saskarē ar papīra skavām, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem sīkiem metāla priekšmetiem, kas var radīt akumulatora vai lādētāja kontaktu īssavienojumu. Ja starp akumulatora un lādētāja kontaktiem rodas īssavienojums, tas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai pat apdegumus.
 • Sargājiet akumulatoru no mehāniskiem bojājumiem.
 • Ja akumulatori ir bojāti (piemēram, tajos radušās plaisas, tiem ir nolūzušas atsevišķas daļas, tie ir saliekti, ar atlauztiem vai izvilktiem kontaktiem), tos nekādā gadījumā nedrīkst mēģināt uzlādēt vai lietot.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nemēģiniet izmantot vai uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecienam, krituši no vairāk nekā viena metra augstuma vai ir citā veidā bojāti. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet iekārtu pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem, vietā, kur nevar notikt aizdegšanās un kur to iespējams pastāvīgi novērot, un ļaujiet tai atdzist. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .

Beschreibung

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Atbloķēšanas taustiņš ar papildu funkciju – uzlādes statusa indikācijas aktivēšanu
 2. Akumulators
 3. Akumulatora uzlādes statusa LED indikācija
 4. Tīkla sprieguma LED
 5. Uzlādes statusa LED
 6. Akumulatora temperatūras LED
 7. Akumulatora pieslēgvieta 1

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir lādētājs, kas paredzēts Hilti litija jonu akumulatoriem ar nominālo spriegumu no 7,2 līdz 36 V. To var pievienot kontaktligzdām ar maiņstrāvas spriegumu no 100 līdz 240 V (atkarībā no valsts versijas).

Akumulatori, ko drīkst izmantot kopā ar šo iekārtu, ir norādīti šīs dokumentācijas beigās.

Anzeigeelemente

Lādētāja un akumulatora indikācijas elementi

Kad lādētājs ir pievienots un gatavas darbam, deg barošanas sprieguma LED.
Akumulatora uzlādes statusa LED indikācija
Uzlādes statusa LED
Akumulatora temperatūras LED
Apraksts

korpusa
korpusa
Nav ievietots akumulators.
korpusa
korpusa
korpusa
Akumulators ir ievietots un gatavs uzlādei.
LED 1 līdz 4 vispirms mirgo, bet pēc tam deg atbilstīgi akumulatora uzlādes statusam
mirgo
korpusa
Notiek akumulatora uzlāde.
korpusa
deg
korpusa
Akumulators ir uzlādēts.
korpusa
korpusa
mirgo
Akumulatora temperatūra atrodas ārpus pieļaujamā diapazona robežām (tas ir pārāk karsts vai pārāk auksts).
korpusa
korpusa
deg
Akumulatora kļūme, lādētāja kļūme

Litija jonu akumulatora uzlādes statusa indikācija

Image alternative
Statuss
Nozīme
3 LED deg, 1 LED mirgo.
Uzlādes statuss: no 75 % līdz  100 %
2 LED deg, 1 LED mirgo.
Uzlādes statuss: no 50 % līdz 75 %
1 LED deg, 1 LED mirgo.
Uzlādes statuss: no 25 % līdz  50 %
1 LED mirgo.
Uzlādes statuss: < 25 %

Piegādes apjoms

Lādētājs, lietošanas instrukcija

Tehniskie parametri


C 4/36-MC4
Izejas spriegums
7,2 V … 36 V
Svars
1,7 kg
Izejas jauda
100...127 V:
90 W
220...240 V
90 W

Bedienung

Lādētāja ieslēgšana

 • Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
  • Iedegas lādētāja tīkla sprieguma indikācijas LED zaļā krāsā.

Akumulatoru ievietošana un uzlāde

Akumulatori tiek uzlādēti pievienošanas secībā, izņemot sprieguma padeves pārtraukuma gadījumus. Līdzko sprieguma padeve ir atjaunota, vispirms tiek uzlādēts kreisais akumulators (pieslēgvieta 1), pēc tam pārējie akumulatori secībā no pieslēgvietas 2 līdz 4.
Drošības apsvērumu dēļ ir ieteicams pēc uzlādes procesa pabeigšanas izņemt akumulatoru no lādētāja.
Kad lādēšana pabeigta, nodziest akumulatora uzlādes statusa indikācija un deg lādētāja uzlādes statusa LED.
Litija jonu akumulatori ir gatavi lietošanai jebkurā laikā, arī pēc daļējas uzlādes. Par uzlādes progresu informē akumulatora uzlādes statusa LED indikācija.
Image alternative
 1. Pirms akumulatora ievietošanas pārbaudiet, vai kontakti ir tīri un uz tiem nav smērvielu.
 2. Iebīdiet akumulatoru šim nolūkam paredzētajā pieslēgvietā.
 3. Pievērsiet uzmanību tam, lai akumulatora un pieslēgvietas ģeometrija / kodējums savstarpēji atbilstu.
  • Pēc akumulatora nofiksēšanas lādētājā lādētājs identificē akumulatoru. Tā kā uzlāde notiek ievietošanas secībā, uzlādes process sākas automātiski, līdzko pienāk attiecīgā akumulatora kārta.

Akumulatora izņemšana

Image alternative
 1. Aktivējiet akumulatoru atbloķēšanas mehānismu.
 2. Izvelciet akumulatoru no lādētāja.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko Jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Akumulators atrodas lādētājā: akumulatora uzlādes statusa LED indikācija un uzlādes statusa LED indikācija nedeg.
Uzlādes process nav sācies, jo vēl nav pienākusi šī akumulatora kārta.
 • Izņemiet no lādētāja pārējos akumulatorus. Ja uzlādes process joprojām nesākas, akumulators ir bojāts. Nododiet akumulatoru Hilti servisā, lai veiktu pārbaudi.
Iespējams, ka akumulators ir bojāts.
 • Izvelciet akumulatoru no lādētāja. Ja pēc uzlādes statusa indikācijas aktivēšanas akumulatora LED neiedegas, akumulators ir bojāts. Nododiet akumulatoru Hilti servisā, lai veiktu pārbaudi.
Lādētāja akumulatora temperatūras LED indikācija mirgo.
Akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts; uzlāde nenotiek.
 • Tiklīdz ir sasniegta nepieciešamā akumulatora temperatūra, lādētājs automātiski pārslēdzas uzlādes režīmā.
Lādētāja tīkla sprieguma LED indikācija nedeg.
Lādētāja darbībā radušies traucējumi.
 • Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet lādētāju. Ja indikācija joprojām neiedegas, lūdzu, nododiet lādētāju Hilti servisā.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Iekārtas apkope
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs un nebūtu savārtīts ar eļļu un smērvielām.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Nepareizas utilizācijas radīts apdraudējums.
 • Ja aprīkojuma utilizācija netiek veikta atbilstoši noteiktajai kārtībai, iespējamas šādas sekas: sadedzinot sintētisko vielu daļas rodas indīgas gāzes, kas var izraisīt saslimšanas. Baterijas var eksplodēt un bojājumu vai spēcīgas sasilšanas gadījumā izraisīt saindēšanos, apdegumus, ķīmiskos apdegumus vai vides piesārņojumu. Vieglprātīgi likvidējot atkritumus Jūs dodat iespēju nepilnvarotām personām pretlikumīgi izmantot aprīkojumu. Tā rezultātā šīs personas var savainoties pašas, savainot citus vai radīt vides piesārņojumu.
 • Bojātus akumulatorus nekavējoties utilizējiet. Nodrošiniet, lai tie nebūtu pieejami bērniem. Nemēģiniet akumulatorus izjaukt vai sadedzināt.
 • Veiciet nokalpojušo akumulatoru utilizāciju saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām vai nododiet tos atpakaļ Hilti .
Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Saskaņā ar Eiropas Direktīvu par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās īstenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod utilizācijai saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas un elektroniskās ierīces sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative