Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [3 MB]

TE 4-A22

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Urbšana bez triecienu funkcijas
Image alternative Urbšana ar triecienu funkciju (triecienurbšana)
Image alternative Rotācija pa labi / rotācija pa kreisi
Image alternative Aizsardzības klase II (divkārša izolācija)
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
Image alternative Līdzstrāva
Image alternative Litija jonu akumulators
Image alternative Lietojamā Hilti litija jonu akumulatoru sērija. Ņemiet vērā informāciju, kas iekļauta nodaļā Nosacījumiem atbilstīga lietošana .
Image alternative Bezvadu datu pārnese

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Perforators
  TE 4‑A22
  Paaudze
  02
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
Personiskā drošība
 • Strādājot ar elektroiekārtu, esiet uzmanīgi, pievērsiet uzmanību tam, ko jūs darāt un rīkojieties saprātīgi. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības darbā ar elektroiekārtu var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms akumulatora pievienošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Izņemiet no iekārtas akumulatoru, pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas glabāšanā. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju . Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
 • Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas īssavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēka cēloni.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai pat apdegumus. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties griezieties pie ārsta.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

Papildnorādījumi par perforatora drošību

Personīgā drošība
 • Lietojiet izstrādājumu tikai tad, ja tas ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet ietekmēt iekārtas funkcijas vai to pārveidot.
 • Lietojiet kopā ar iekārtu piegādātos papildu rokturus. Kontroles zudums var kļūt par cēloni traumām.
 • Pirms laušanas vai urbšanas darbiem, kas šķērso celtnes daļas, atbilstoši jānodrošina attiecīgās celtnes daļas pretējā puse. Atlūzuši materiāla fragmenti var izkrist caur atveri un/vai nokrist un savainot cilvēkus.
 • Vienmēr turiet iekārtu ar abām rokām aiz tam paredzētajiem rokturiem. Raugieties, lai rokturi vienmēr būtu sausi un tīri.
 • Ja darba laikā pastāv iespēja, ka instruments var nonākt saskarē ar apslēptiem elektriskajiem vadiem, vienmēr satveriet iekārtu aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Traumu risks!
 • Iekārtas lietošanas laikā valkājiet piemērotas aizsargbrilles, aizsargķiveri, ausu aizsargus, kā arī vieglu elpceļu aizsardzības aprīkojumu.
 • Arī instrumenta maiņas laikā valkājiet aizsargcimdus. Saskare ar maināmo instrumentu var izraisīt grieztas traumas un apdegumus.
 • Valkājiet aizsargbrilles vai masku. Materiāla šķembas var savainot ķermeni un acis.
 • Pirms darba sākšanas noskaidrojiet darba laikā radušos putekļu bīstamības kategoriju. Lietojiet celtniecības putekļsūcēju ar oficiālas sertifikācijas ietvaros piešķirtu drošības klasifikāciju, kas atbilst vietējiem putekļu ietekmes ierobežošanas normatīviem. Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, betons / mūris / kvarcu saturoši akmeņi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai.
 • Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju un, ja nepieciešams, valkājiet elpceļu aizsargmasku, kas aizsargā pret attiecīgā veida putekļiem. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem – sevišķi kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti.
 • Darba pārtraukumos veiciet pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti. Ilgstoša darba gadījumā vibrācija var radīt traucējumus pirkstu, roku vai plaukstas locītavu asinsvadu un nervu sistēmas funkcijās.
Elektrodrošība
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai darba zonā neatrodas nosegti elektrības vadi, gāzes vai ūdensapgādes caurules. Nejauši sabojājot zem sprieguma esošus vadus, iekārtas ārējās metāla daļas var izraisīt elektrošoku.
Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope
 • Nekavējoties izslēdziet elektroiekārtu, ja nobloķējas instruments. Iekārta var tikt novirzīta uz sāniem.
 • Nekad nenolieciet elektroiekārtu, kamēr nav pilnībā apstājusies tajā nostiprinātā instrumenta kustība.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nemēģiniet izmantot vai uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecienam, krituši no vairāk nekā viena metra augstuma vai ir citā veidā bojāti. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet iekārtu pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem, vietā, kur nevar notikt aizdegšanās un kur to iespējams pastāvīgi novērot, un ļaujiet tai atdzist. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .

Apraksts

Iekārtas daļas, vadības un indikācijas elementi

Image alternative
 1. Putekļu aizsargs
 2. Instrumenta patrona
 3. Instrumenta atbloķēšana
 4. Funkcijas izvēles slēdzis
 5. Dziļuma atdure
 6. Labā / kreisā rotācijas virziena slēdzis ar ieslēgšanas bloķēšanu
 7. Vadības slēdzis
 8. Rokturis
 9. Akumulators
 10. Uzlādes statusa un traucējumu indikācija (litija jonu akumulatoram)
 11. Akumulatora atbloķēšanas taustiņi
 12. Putekļu mezgla pieslēgums TE DRS-4-A(01)
 13. Sānu rokturis

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir perforators ar akumulatora barošanu. Tas ir paredzēts urbšanai tēraudā, kokā un mūrī, triecienurbšanai betonā un mūrī, kā arī skrūvju ieskrūvēšanai un izskrūvēšanai.

 • Lietojiet šī izstrādājuma barošanai tikai sērijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus.
 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai sērijas C4/36 Hilti lādētājus.

Litija jonu akumulatora indikācija

Lietojot litija jonu akumulatoru, uzlādes statusu iespējams apskatīties, īsi nospiežot vienu no atbloķēšanas taustiņiem.
Statuss
Nozīme
Deg 4 LED.
Uzlādes statuss: no 75 % līdz  100 %
Deg 3 LED.
Uzlādes statuss: no 50 % līdz 75 %
Deg 2 LED.
Uzlādes statuss: no 25 % līdz  50 %
1 LED deg.
Uzlādes statuss: no 10 % līdz  25 %
1 LED mirgo.
Uzlādes statuss: < 10 %
Darba laikā un uzreiz pēc tā pabeigšanas uzlādes statusa nolasīšana nav iespējama. Ja mirgo akumulatora uzlādes statusa indikācijas LED, lūdzu, ievērojiet nodaļas norādījumus "Traucējumu diagnostika".

Piegādes komplektācija

Perforators, sānu rokturis, dziļuma atdure, lietošanas instrukcija.
Putekļu nosūkšanas modulis TE DRS-4-A (01) tiek piedāvāti kā papildaprīkojums, lai mazinātu putekļu izplatīšanos darba laikā.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.com .

Tehniskie parametri

Perforators


TE 4‑A22
Svars saskaņā ar EPTA Procedure 01, ar akumulatoru B22⁄8.0
3,9 kg
Atsevišķu triecienu enerģija saskaņā ar EPTA procedūru 05/2009
2 J
Urbšanas diapazons betonā / mūrī (urbšana ar triecienu funkciju)
5 mm … 16 mm
Urbšanas diapazons kokā (ar masīvo urbi)
3 mm … 20 mm
Urbuma izmēri metālā (bezserdes urbums)
3 mm … 10 mm

Informācija par troksni un svārstībām

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam. Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā. Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā. Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un maināmo instrumentu apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas parametri noteikti saskaņā ar EN 60745
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
99 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
88 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
3 dB(A)
Kopējie svārstību rādītāji, kas noteikti saskaņā ar EN 60745
Triecienurbšana betonā (ah, HD)
11 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²

Lietošana

Sagatavošanās darbam

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks nejaušas iedarbošanās gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka attiecīgais izstrādājums ir izslēgts.
 • Pirms iekārtas iestatīšanas vai piederumu nomaiņas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Sānu roktura montāža

Image alternative
 1. Pagrieziet rokturi, lai atbrīvotu sānu roktura turētāju (fiksācijas lenti).
 2. No priekšpuses uzbīdiet turētāju (fiksācijas lenti) pāri instrumenta patronai līdz tam paredzētajai rievai.
 3. Novietojiet sānu rokturi nepieciešamajā pozīcijā.
 4. Pagrieziet rokturi, lai nospriegotu sānu roktura turētāju (fiksācijas lenti).

Akumulatora ievietošana

Image alternative
 1. Ievietojiet akumulatoru iekārtas stiprinājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 2. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Akumulatora izņemšana

Image alternative
 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņus.
 2. Izvelciet akumulatoru virzienā uz aizmuguri.

Maināmā instrumenta ievietošana

Image alternative
 1. Viegli ieziediet maināma instrumenta gaļu ar smērvielu.
  • Lietojiet tikai oriģinālās Hilti smērvielas. Neatbilstīgas smērvielas var izraisīt iekārtas bojājumus.
 2. Līdz galam ievietojiet maināmo instrumentu patronā un ļaujiet tam nofiksēties.
 3. Pēc instrumenta ievietošanas pavelciet to, lai pārbaudītu, vai tas ir droši nofiksēts.
  • Izstrādājums ir gatavs lietošanai.

Maināmā instrumenta izņemšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Lietošanas laikā instruments sakarst.
 • Instrumenta nomaiņas laikā valkājiet aizsargcimdus.
Image alternative
 • Līdz galam atvelciet maināmā darba instrumenta fiksācijas patronu un izņemiet instrumentu.

Dziļuma atdures (papildaprīkojums) montāža

Image alternative
 1. Pagrieziet rokturi, lai atbrīvotu sānu roktura turētāju (fiksācijas lenti).
 2. No priekšpuses iebīdiet dziļuma atduri šim nolūkam paredzētajās 2 vadotnes atverēs.
 3. Pagrieziet rokturi, lai nospriegotu sānu roktura turētāju (fiksācijas lenti).

Darbs

UZMANĪBU!
Bojājumu risks nepareizas lietošanas gadījumā!
 • Nepārslēdziet rotācijas virziena un/vai funkciju izvēles slēdzi laikā, kad iekārta darbojas.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Rotācijas virziens

 • Iestatiet rotācijas virzienu.
  • Slēdzis nofiksējas šādā pozīcijā.

Urbšana bez triecienu funkcijas

Image alternative
 • Iestatiet funkciju pārslēdzēju uz šādu simbolu: Image alternative.

Urbšana ar triecienu funkciju

Image alternative
 • Iestatiet funkciju pārslēdzēju uz šādu simbolu: Image alternative.

Apkope un uzturēšana

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Iekārtas apkope
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs un nebūtu savārtīts ar eļļu un smērvielām.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Putekļu aizsarga tīrīšana

 • Putekļu aizsargs, kas atrodas pie instrumenta patronas, jānotīra ar tīru un sausu drāniņu.
 • Blīvējuma apmale uzmanīgi jānotīra un viegli jāieziež ar Hilti smērvielu.
 • Ja blīvējuma apmale ir bojāta, putekļu aizsargs obligāti jānomaina.

Transportēšana un uzglabāšana

Ar akumulatoru darbināmo iekārtu transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatorus.
 • akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgākas transportēšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.
Uzglabāšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Iekārta un akumulatori jāglabā pēc iespējas vēsā un sausā vietā.
 • Nekādā gadījumā neglabājiet akumulatorus augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Glabājiet iekārtu un akumulatorus vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgas uzglabāšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.

Traucējumu diagnostika

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

Perforators nav gatavs darbam

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
LED indikācijas nav.
Akumulators nav pilnībā iebīdīts.
 • Nofiksējiet akumulatoru ar sadzirdamu, divkāršu klikšķi.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
1 LED mirgo.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts.
 • Nodrošiniet ieteicamo akumulatora darba temperatūru.
4 LED mirgo.
Perforators ir īslaicīgi pārslogots.
 • Atlaidiet vadības slēdzi un pēc tam nospiediet to vēlreiz.

Perforators ir gatavs darbam

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Nav triecienu funkcijas.
Perforators ir pārāk auksts.
 • Novietojiet perforatoru uz virsmas un neilgu laiku padarbinot to tukšgaitā. Ja nepieciešams atkārtojiet šo procesu, līdz triecienu mehānisms iedarbojas.
Funkciju pārslēdzējs pozīcijā "Urbšana bez triecienu funkcijas" Image alternative.
 • Novietojiet funkciju pārslēdzēju pozīcijā "Triecienurbšana" Image alternative.
Ieslēgts kreisais rotācijas virziens.
 • Labā / kreisā rotācijas virziena pārslēgšana uz labo.
Vadības slēdzi nav iespējams nospiest, respektīvi, tas ir nobloķēts.
Labā / kreisā rotācijas virziena slēdzis vidējā pozīcijā.
 • Pārvietojiet labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēju pa labi vai pa kreisi.
Iekārtas vārpsta negriežas.
Pārsniegta perforatora elektronikas pieļaujamā darba temperatūra.
 • Ļaujiet perforatoram atdzist.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Perforators automātiski izslēdzas.
Neiedarbojas aizsardzība pret pārslodzi.
 • Atlaidiet vadības slēdzi. Ļaujiet perforatoram atdzist. Vēlreiz nospiediet vadības slēdzi. Samaziniet iekārtas slodzi.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.
Ļoti zema apkārtējā temperatūra.
 • Ļaujiet akumulatoram pamazām sasilt līdz istabas temperatūrai.
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu, divkāršu klikšķi.
Netīri akumulatora fiksācijas izciļņi.
 • Notīriet fiksācijas mēlītes un nofiksējiet akumulatoru no jauna.
Perforators vai akumulators spēcīgi sakarst.
Elektrisks defekts.
 • Nekavējoties izslēdziet perforatoru. Izņemiet akumulatoru un vērojiet to. Ļaujiet tam atdzist. Vērsieties Hilti servisā.
Perforators ir pārslogots (pārsniegtas ekspluatācijas robežvērtības).
 • Izvēlieties veicamajam darbam atbilstīgu iekārtu.
Instrumentu nevar atbrīvot no fiksācijas.
Instrumenta patrona nav pilnībā atvilkta atpakaļ.
 • Līdz galam atvelciet instrumenta fiksācijas mehānismu un izņemiet instrumentu.
Instruments negriež materiālu.
Ieslēgts kreisais rotācijas virziens.
 • Labā / kreisā rotācijas virziena pārslēgšana uz labo.
Funkciju pārslēdzējs pozīcijā "Urbšana bez triecienu funkcijas" Image alternative.
 • Novietojiet funkciju pārslēdzēju pozīcijā "Triecienurbšana" Image alternative.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Akumulatoru utilizācijaJa akumulatoru utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r3159232.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative