Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [3 MB]

PD-I

Latviešu

Informācija par dokumentāciju

Nosacījumi

Brīdinājuma zīmes

Tiek lietotas šādas brīdinājuma zīmes:
Image alternative BĪSTAMI! Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
Image alternative BRĪDINĀJUMS! Pievērš uzmanību iespējami bīstamai situācijai, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
Image alternative UZMANĪBU! Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli

Tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš
Image alternative Mērījuma taustiņš
Image alternative Izvēlnes taustiņš
Image alternative Izdzēšanas taustiņš (Clear)
Image alternative Taustiņš "pa labi"
Image alternative Taustiņš "pa kreisi"

Tipogrāfiski izcēlumi

Šie tipogrāfiskie izcēlumi šajā tehniskajā dokumentācijā pievērš uzmanību īpaši svarīgām teksta daļām:
1
Skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem.

Par šo dokumentāciju

 • Pirms iekārtas ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet lietošanas instrukciju.
 • Ievērojiet izsmeļošo lietošanas instrukciju, kas atrodama uz iekārtas , kā arī tās papildinājumus un atjauninājumus tīmekļvietnē www.hilti.com .
 • Vienmēr glabājiet instrukciju iekārtas tuvumā.
 • Pārliecinieties, ka instrukcija atrodas kopā ar iekārtu, ja iekārta tiek nodota citai personai.

Izstrādājuma informācija

Hilti Izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to lietošanu, apkopi un remontu drīkst veikt tikai atbilstīgi pilnvarots un instruēts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
Izstrādājuma dati
Lāzera tālmērs
PD-I
Paaudze
01
Sērijas Nr.

Lāzera informācija uz iekārtas

Lāzera informācija
Lāzera informācija
Image alternative Lāzera 2. klase, balstoties uz standartu IEC60825-1/EN60825-1:2007, atbilstīgi CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Image alternative Lāzera 2. klase. Neskatīties lāzera starā. Nevērst staru pret citām personām vai vietām, kurās var uzturēties personas, kas nav saistītas ar darbiem, kuros tiek izmantots lāzers.
Image alternative Nododiet atkritumus izejvielu otrreizējai pārstrādei.

Drošība

Drošība

Vispārīgi norādījumi par drošību

Paralēli darba drošības tehnikas norādījumiem, kas doti atsevišķās šīs pamācības nodaļās, vienmēr ir svarīgi ievērot šādus noteikumus. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
 • Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
 • Strādājiet ar izstrādājumu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nelietojiet izstrādājumu, ja esat noguruši vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības izstrādājuma lietošanas laikā var kļūt par cēloni nopietnām traumām.
 • Nepadariet neefektīvas drošības ierīces un nenoņemiet norādījumu un brīdinājuma plāksnītes.
 • Ja izstrādājums tiek nepareizi uzskrūvēts, var rasties lāzera starojums, kas pārsniedz 2. klasei noteiktos parametrus. Uzticiet izstrādājuma remontu tikai Hilti servisa darbiniekiem.
 • Aizliegts veikt nesankcionētas manipulācijas vai pārveidot izstrādājumu.
 • Pirms ekspluatācijas sākšanas pārbaudiet, vai izstrādājums darbojas nevainojami.
 • Mērīšana caur stikla rūtīm vai citiem objektiem var dot kļūdainus mērījumu rezultātus.
 • Straujas mērījumu apstākļu izmaiņas, piemēram, mērījumu staru šķērsojošas personas, var kļūt par cēloni kļūdainiem mērījumu rezultātiem.
 • Nevērsiet izstrādājumu pret sauli vai citiem spēcīgas gaismas avotiem.
 • Ņemiet vērā apkārtējās vides ietekmi. Iekārtu nedrīkst lietot ugunsbīstamā un sprādzienbīstamā vidē.
 • Ievērojiet lietošanas pamācības norādes par instrumenta ekspluatāciju, kopšanu un uzturēšanu.

Vispārīgi drošības pasākumi

 • Pirms izstrādājuma lietošanas pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Bojājumu gadījumā uzdodiet Hilti servisam veikt remontu.
 • Pēc izstrādājuma kritiena vai citas mehāniskas ietekmes pārbaudiet tā darbības precizitāti.
 • Neskatoties uz to, ka izstrādājums ir paredzēts lietošanai skarbos būvobjekta apstākļos, ar to jāapietas tikpat rūpīgi kā ar jebkuru citu mērierīci.
 • Izstrādājumi, kas netiek lietoti, jāglabā sausā, augstu novietotā vai noslēdzamā vietā, kur tiem nevar piekļūt bērni.
 • Izstrādājums nav paredzēts bērniem.
 • Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošās darba aizsardzības prasības.

Pareiza darba vietas ierīkošana

 • Strādājot uz pieslienamajām kāpnēm, vienmēr ieņemiet ērtu pozu. Ieņemiet stabilu stāju un vienmēr saglabājiet līdzsvaru.
 • Norobežojiet mērījumu veikšanas vietu un izstrādājuma lietošanas laikā nodrošiniet, lai lāzera stars netiktu pavērsts pret jums vai citiem cilvēkiem.
 • Ja izstrādājums no liela aukstuma tiek pārvietots siltā telpā vai otrādi, tam pirms lietošanas jāļauj aklimatizēties.
 • Lietojiet izstrādājumu tikai paredzētajā diapazonā.
 • Lai nepieļautu kļūdainus mērījumus, raugieties, lai lāzera stara lodziņš būtu tīrs.
 • Ievērojiet Jūsu valstī spēkā esošos drošības tehnikas normatīvus.

Drošs darbs ar lāzera iekārtām

 • 2. lāzera klases / class II iekārtas drīkst darbināt tikai īpaši apmācīts personāls.
 • Lāzera stari nedrīkst atrasties acu augstumā.
 • Jāveic piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka lāzera stars nejauši nevar tikt pavērsts pret virsmām, kas atstaro kā spogulis.
 • Jāveic piesardzības pasākumi, lai nepieļautu skatīšanos tieši uz lāzera staru.
 • Lāzera stars nedrīkst šķērsot nekontrolējamas zonas.
 • Kad lāzers netiek lietots, izslēdziet to.
 • Kad lāzera iekārtas netiek lietotas, glabājiet tās vietās, kas nav pieejamas nepiederošām personām.

Elektromagnētiskā savietojamība

Neskatoties uz to, ka iekārta atbilst visstingrākajām attiecīgo direktīvu prasībām, Hilti nevar izslēgt iespēju, ka iekārtas darbību traucē spēcīgs starojums, izraisot kļūdainas operācijas. Šādā gadījumā, kā arī tad, ja citu iemeslu dēļ rodas šaubas par mērījumu rezultātiem, jāveic kontroles mērījumi. Tāpat Hilti nevar izslēgt arī iespēju, ka tiek radīti traucējumi citu iekārtu (piemēram, lidmašīnu navigācijas aprīkojuma) darbībai. Iekārta atbilst A klasei; nevar izslēgt iespēju, ka tiks radīti traucējumi dzīvojamajā zonā.
Attiecas tikai uz Koreju. Šis lāzera tālmērs ir saderīgs ar elektromagnētiskajiem viļņiem, kas rodas profesionālās lietošanas ietvaros (klase A). Lietotājam jāņem tas vērā un jāatsakās no lāzera tālmēra lietošanas dzīvojamajā zonā.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Aizmugurējās atdures virsmas
 2. LED atsauces indikators, aizmugurējā atdure
 3. Taustiņš "pa kreisi"
 4. Izvēlnes taustiņš
 5. Mērījuma taustiņš
 6. Grafiskā indikācija
 7. LED atsauces indikators, priekšējā atdure
 8. Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš
 9. Taustiņš "pa labi"
 10. Stiprinājums rokas cilpai
 11. Izdzēšanas taustiņš (Clear)
 12. ¹/₄ collas vītne
 13. Mērījumu smaile
 14. Lāzera izstarošanas un uztveršanas lēca
 15. ¹/₄ collas vītne

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir lāzera tālmērs. Tas ir paredzēts gan atsevišķiem mērījumiem, gan nepārtrauktai attālumu mērīšanai.

Atstatumu var mērīt līdz jebkādam nekustīgam mērķim, respektīvi, betona, akmens, koka, plastmasas, papīra u.c. materiālu virsmām. Prizmu un citu spēcīgi atstarojošu mērķu izmantošana nav pieļaujama, jo tie var sagrozīt mērījumu rezultātus.
Izstrādājums ir paredzēts lietošanai kopā ar tipa AAA baterijām.

Displeja rādījumu skaidrojums

Galvenā izvēlne
Image alternative Tilpuma mērījumi
Image alternative Taisnstūra laukumu mērījumi
Image alternative Trasēšanas funkcijas izvēle
Image alternative Laukuma un tilpuma mērījumi
Image alternative Speciālo funkciju izvēle
Image alternative Trapeces funkcijas izvēle
Image alternative Pitagora funkcijas izvēle
Image alternative Iestatījumu izvēle
Horizontālu un diagonālu attālumu noteikšanai ir nepieciešams vismaz viens taisns leņķis.
Image alternative Netiešo mērījumu izvēle
Mērījumu veikšanai uz nekustīgiem objektiem, piemēram, sienām, noteikti leņķi nav nepieciešami.
Vispārpieņemtie simboli
Image alternative Bateriju uzlādes statuss
Image alternative Mērījumu smaile nav atlocīta
Image alternative Mērījumu smaile atlocīta
Image alternative Mērījuma veikšana
Image alternative Atstatumu saskaitīšana
Image alternative Atstatumu atņemšana
Image alternative Izvēle
Image alternative Izvēles atcelšana
Image alternative Mērījuma laika izvēle
Image alternative Kalkulatora izvēle
Laukuma un tilpuma mērījumu apakšizvēlne
Image alternative Taisnstūra laukumu mērījumi
Image alternative Trīsstūra laukuma mērījumi
Image alternative Tilpuma mērījumi
Image alternative Cilindra tilpuma mērījumi
Speciālo funkciju apakšizvēlne
Image alternative Automātiskā spilgtuma sensora izvēle
Image alternative Min./maks. starpības funkcijas izvēle
Image alternative Trasēšanas funkcijas izvēle
Image alternative Materiāla laukuma noteikšana
Image alternative Taimera izvēle
Image alternative Nobīdes funkcijas izvēle
Image alternative Datu atmiņas izvēle
Trapeces funkcijas apakšizvēlne
Image alternative 3 attālumu mērījums
Image alternative 2 attālumu, 1 leņķa mērījums
Pitagora funkcijas apakšizvēlne
Image alternative Vienkāršā Pitagora funkcija
Image alternative Divkāršā Pitagora teorēmas funkcija
Image alternative Kombinētā Pitagora funkcija
Iestatījumu apakšizvēlne
Image alternative Mērvienība. Mērvienību izvēle:Image alternativemetri Image alternativecentimetri Image alternativemilimetri
Image alternative Mērījumu atsauces. Mērījumu atsauces izvēle: Image alternativepriekšējā mala Image alternativevītnes aizmugure Image alternativevītnes apakšpuse
Image alternative Leņķa mērvienība. Leņķa mērvienības izvēle: Image alternativeslīpums procentos Image alternativemetriskās sistēmas mērvienības Image alternativeangļu sistēmas mērvienības Image alternativeslīpums grādos
Image alternative Eksperta režīma izvēle
Image alternative Izmaiņas favorītu sarakstā
Image alternative Mēroga aktivēšana
Image alternative Akustiskā signāla ieslēgšana / izslēgšana
Image alternative Permanenta lāzera izvēle
Image alternative Slīpuma indikācijas izvēle
Image alternative Slīpuma sensora kalibrēšana
Image alternative Parādīt iekārtas informāciju
Image alternative Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana
Netiešo mērījumu apakšizvēlne
Image alternative Netiešais horizontālā attāluma mērījums
Image alternative Netiešais vertikālā attāluma mērījums
Image alternative Mērījumu veikšana griestu plaknē

Piegādes komplektācija

Lāzera tālmērs, 2 baterijas, lietošanas instrukcija, ražotāja sertifikāts.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.com .

Tehniskie parametri

Darbības ilgums
Telpas temperatūra: līdz 5000 mērījumiem
Darba temperatūra
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Attāluma mērījumu precizitāte (2σ, standarta novirze)
±1,0 mm
Slīpuma mērījumu precizitāte (2σ, standarta novirze)
±0,2°
Svars (kopā ar baterijām)
165 g
(5,8 oz)
Uzglabāšanas temperatūra
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Lāzera klase saskaņā ar EN 60825-1:2007
Lāzera klase 2
Aizsardzības klase saskaņā ar IEC 60529
IP 65
Strāvas padeve
1,5 V

Lietošana

Pamatfunkcijas

Izmantojot taustiņus "pa labi" vai "pa kreisi", pārvietojieties uz nepieciešamajām funkcijām.
 • Lai izvēlētos kādu funkciju, vienmēr nospiediet mērījumu taustiņu.

Bateriju ielikšana

Raugieties, lai būtu ievērota pareiza bateriju polaritāte. Mainiet baterijas tikai pa pāriem. Nelietojiet bojātas baterijas.
Image alternative
 • Atveriet bateriju nodalījumu un ievietojiet tajā baterijas.

Lāzera tālmēra ieslēgšana un izslēgšana

 1. Lai ieslēgtu iekārtu, kad tā ir izslēgta, nospiediet ieslēgšanas izslēgšanas taustiņu vai mērījumu taustiņu.
 2. Lai izslēgtu iekārtu, kad tā ir ieslēgta, nospiediet ieslēgšanas izslēgšanas taustiņu.

Mērījumi ar mērījumu smaili

Image alternative
 1. Atlokiet mērījumu smaili par 90°. Tagad mērījumu smaili var lietot kā atduri.
  Mērījumu smaile palīdz iestatīt iekārtu, mērķējot uz fiksētu pozīciju. Tas ir nepieciešams galvenokārt netiešajiem, trapeces un Pitagora mērījumiem, jo to rezultāti balstās uz aprēķinātām vērtībām.
  Mērījumu veikšanai nepieejamās vietās lietojiet mērījumu pagarinātāju PDA 72. Iekārta identificē mērījumu pagarinātāju automātiski. Displejā var parādīties apstiprinājuma logs.
 1. Atlokiet mērījumu smaili par 180°. Mērījumu atsauce tiek pārslēgta automātiski.

Mērījumi ar mērķa plāksni

Image alternative
 1. Izmantojiet mērķa plāksni, lai veiktu attāluma mērījumus šādos nelabvēlīgos apstākļos:
  • ja sienas materiāls ir neatstarojošs;
  • ja mērījuma punkts neatrodas uz virsmas;
  • ja mērāmais attālums ir pārāk liels;
  • nelabvēlīgos apgaismojuma apstākļos (spilgtā saulē).
 2. Veicot mērījumus ar mērķa plāksnes palīdzību, pieskaitiet izmērītajiem attālumiem 1,2 mm.

Atsevišķa mērījuma veikšana

 1. Lai aktivētu lāzera staru, īsi nospiediet mērījumu taustiņu.
 2. Pavērsiet lāzera staru pret mērķa punktu.
 3. Īsi nospiediet mērījumu taustiņu, lai veiktu mērījumu.
  • Izmērītais attālums ir redzams displeja apakšējā rindā.
  • Iepriekšējā mērījuma rezultāts ir redzams displeja augšējā rindā.
 4. Lai veiktu nākošo mērījumu, pavērsiet lāzeru pret mērķa punktu un vēlreiz nospiediet mērījumu taustiņu.

Nepārtraukta mērījuma veikšana

Nepārtrauktā mērījuma laikā katru sekundi tiek veikti 6-10 mērījumi un parādīti to rezultāti. Lāzera tālmēru var pārvietot mērķa virzienā, līdz ir sasniegts nepieciešamais attālums.
 1. 2 sekundes turiet nospiestu mērījumu taustiņu.
  • Ja ir ieslēgta skaņas signāla funkcija, atskan akustiskais signāls.
 2. Pārvietojiet lāzera tālmēru mērķa virzienā vai attāliniet no tā, līdz ir sasniegts nepieciešamais attālums.
 3. Īsi nospiediet mērījumu taustiņu.
  • Izmērītais attālums ir redzams displeja apakšējā rindā.
  • Iepriekšējā mērījuma rezultāts ir redzams displeja augšējā rindā.

Tilpuma mērījumi

 1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
 2. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
 3. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.

Taisnstūra laukumu mērījumi

 1. Iestatiet iekārtu uz telpas platuma mērījuma mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
 2. Iestatiet iekārtu uz telpas garuma mērījuma mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.

Atzīmēšanas funkcija

 1. Manuāli ievadiet attālumu. Lai to izdarītu, ar taustiņiem "pa labi" vai "pa kreisi" izvēlieties tastatūras simbolu un apstipriniet izvēli ar mērījumu taustiņu.
 2. Izvēlieties nepieciešamos ciparus un apstipriniet tos ar mērījumu taustiņu.
 3. Lai apstiprinātu vērtību, izvēlieties ķeksīša simbolu labajā apakšējā stūrī.
 4. Izvēlieties laukuma simbolu.
  • Tagad izvēlētais attālums tiek parādīts starp diviem karodziņiem.
 5. Lai sāktu mērījumu, nospiediet mērījumu taustiņu.
  • Ekrānā redzamās bultiņas parāda, kurā virzienā iekārta jāpārvieto. Kad ir sasniegts uzdotais attālums, zem vai virs tā parādās melnas bultiņas.
 6. Lai vairākas reizes atkārtotu attālumu, turpiniet virzīt iekārtu. Labajā pusē ir redzams, cik reižu attiecīgais attālums jau ir pārnests.
 7. Lai pabeigtu mērījumu, nospiediet mērījumu taustiņu.
  Kad sasniegts atzīmējamais attālums, indikācijā izgaismojas aktuālā atsauce.
  Nepieciešamo attālumu iespējams ne tikai ievadīt manuāli, bet arī izmērīt. Lai to veiktu, izvēlieties atsevišķa mērījuma simbolu un apstipriniet ar mērījumu taustiņu.

Speciālās funkcijas

Automātiskais spilgtuma sensors

 • Speciālo funkciju izvēlnē izvēlieties automātiskā spilgtuma sensora simbolu.
  Automātiskais spilgtuma sensors tumšākā vidē automātiski samazina displeja apgaismojumu. Tādējādi tiek taupīta baterijas jauda.

Min./maks. starpības funkcija

 1. Speciālo funkciju izvēlnē izvēlieties min./maks. starpības funkcijas simbolu.
 2. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
 3. Lai pabeigtu mērījumu, nospiediet mērījumu taustiņu.
  • Pēdējie izmērītie attālumi tiek parādīti rezultātu rindā.

Krāsojamā virsma

 1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu telpas pirmā garuma noteikšanai un nospiediet mērījumu taustiņu.
  • Izmērītais lielums tiek saglabāts kā starprezultāts.
 2. Iestatiet iekārtu uz nākamo telpas garuma mērījumu un nospiediet mērījumu taustiņu, lai veiktu mērīšanu.
  • Otrais rezultāts tiek parādīts starprezultātu tabulā. Treknrakstā attēlotais starprezultāts ir izmērīto telpas garumu summa.
 3. Atkārtojiet šo procedūru, līdz ir izmērīti visu telpas malu garumi.
 4. Nospiediet taustiņu "pa labi", lai pārietu pie telpas augstuma mērījuma, un nospiediet mērījumu taustiņu.
 5. Iestatiet iekārtu telpas augstuma mērījumam un veiciet mērījumu.
  • Tiek veikts telpas augstuma mērījums, un rezultāts parādās starprezultātu rindā. Krāsojamais laukums tiek aprēķināts uzreiz un parādās rezultātu rindā.

Taimeris

 1. Speciālo funkciju izvēlnē izvēlieties taimera simbolu.
 2. Iestatiet taimeri uz 2, 5 vai 10 sekundēm un apstipriniet iestatījumu ar mērījumu taustiņu.
 3. Izvēlieties mērījumu simbolu, lai aktivētu mērījumu ar laika aizturi.

Datu atmiņa

 1. Speciālo funkciju izvēlnē izvēlieties datu atmiņas simbolu.
  Iekārta saglabā līdz 30 indikācijām, ieskaitot grafiskos simbolus. Kad datu atmiņā saglabāto indikāciju skaits sasniedz 30, vecākās indikācijas tiek automātiski izdzēstas.
 2. Lai izdzēstu visu datu atmiņas saturu, laikā, kad redzama datu atmiņas indikācija, apmēram 2 sekundes jātur nospiests taustiņš C.

Trapeces funkcija

Trapeces funkcija (3 attālumi)

 1. Trapeces funkcijas izvēlnē izvēlieties trapeces funkcijas simbolu 3 attālumu mērījumam.
 2. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
  • Pēc pirmā attāluma mērījuma grafikā automātiski parādās uzaicinājums veikt nākamo mērījumu.
 3. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
 4. Iestatiet iekārtu uz trešo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.

Trapeces funkcija ar slīpumu (2 attālumi, 1 leņķis)

 1. Trapeces funkcijas izvēlnē izvēlieties trapeces funkcijas simbolu mērījumam ar slīpumu.
 2. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
 3. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.

Pitagora funkcija

Vienkāršā Pitagora funkcija

 1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
 2. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
  Lai iegūtu precīzākus mērījumu rezultātus, otrajam attālumam jābūt novietotam taisnā leņķī attiecībā pret mērķa attālumu.

Divkāršā Pitagora teorēmas funkcija

 1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
 2. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
  Lai iegūtu precīzākus mērījumu rezultātus, otrajam attālumam jābūt novietotam taisnā leņķī attiecībā pret mērķa attālumu.
 3. Iestatiet iekārtu uz trešo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.

Kombinētā Pitagora funkcija

 1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
 2. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
 3. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.

Iestatījumi

Izmaiņas favorītu sarakstā

 1. Pārvietojieties uz funkciju, kuru vēlaties mainīt, un apstipriniet izvēli ar mērījumu taustiņu.
 2. Pārvietojieties uz nepieciešamo funkciju un apstipriniet izvēli ar mērījumu taustiņu.

Mēroga aktivēšana

 1. Iestatiet nepieciešamo lielumu un apstipriniet to ar mērījumu taustiņu.
 2. Lai apstiprinātu vērtību, izvēlieties ķeksīša simbolu.

Slīpuma sensora kalibrēšana

 1. Novietojiet iekārtu uz horizontālas virsmas un nospiediet mērījumu taustiņu.
 2. Pagrieziet iekārtu par 180° un nospiediet mērījumu taustiņu.
  • Slīpuma sensora kalibrēšana ir pabeigta.

Netiešie mērījumi

Netiešais horizontālā attāluma mērījums

 • Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
  • Tiek veikts attāluma un slīpuma leņķa mērījums, un rezultāts parādās starprezultātu rindā.
  • Nepieciešamais attālums tiek aprēķināts uzreiz un parādās rezultātu rindā.

Netiešs vertikālais attālums (2 leņķi, 2 attālumi)

 1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
  • Tiek veikts pirmā attāluma un leņķa mērījums, un rezultāts parādās starprezultātu rindā.
  • Grafikā automātiski parādās uzaicinājums veikt otrā attāluma mērījumu.
 2. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
  • Nepieciešamais attālums tiek aprēķināts uzreiz un parādās rezultātu rindā.

Mērījumi griestu plaknē

 1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
  • Tiek veikts pirmā attāluma un leņķa mērījums, un rezultāts parādās starprezultātu rindā.
  • Grafikā automātiski parādās uzaicinājums veikt otrā attāluma mērījumu.
 2. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
  • Nepieciešamais attālums tiek aprēķināts uzreiz un parādās rezultātu rindā.

Netiešs vertikālais attālums II (2 leņķi, 1 attālums)

 1. Iestatiet iekārtu uz mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
  • Tiek veikts pirmā attāluma un leņķa mērījums, un rezultāts parādās starprezultātu rindā.
  • Grafikā automātiski parādās uzaicinājums veikt otrā attāluma mērījumu.
 2. Iestatiet iekārtu uz nākošo mērķa punktu un nospiediet mērījumu taustiņu.
  • Nepieciešamais attālums tiek aprēķināts uzreiz un parādās rezultātu rindā.

Apkope, transportēšana un uzglabāšana

Tīrīšana

 • Lēcu nedrīkst aizskart ar pirkstiem.
 • Veiciet lēcas tīrīšanu, nopūšot no tās putekļus vai noslaukot ar mīkstu drāniņu.
 • Nelietojiet nekādus citus šķidrumus, izņemot tīru spirtu vai ūdeni.

Transportēšana

Pirms izstrādājuma nosūtīšanas izņemiet no tā akumulatorus un baterijas.
 • Izmantojiet aprīkojuma transportēšanai vai pārsūtīšanai Hilti iepakojumu vai līdzvērtīgu iepakojumu.

Uzglabāšana un žāvēšana

 • Nenovietojiet izstrādājumu glabāšanā, ja tas ir slapjš. Pirms novietošanas uzglabāšanā ļaujiet tam izžūt.
 • Aprīkojuma uzglabāšanas un transportēšanas laikā ievērojiet tehniskajos parametros norādītās temperatūras robežvērtības.
 • Pēc ilgākas iekārtas uzglabāšanas vai transportēšanas pirms lietošanas ir nepieciešams veikt pārbaudes mērījumus.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Nepareizas utilizācijas radīts apdraudējums.
 • Ja aprīkojuma utilizācija netiek veikta atbilstīgi noteiktajai kārtībai, iespējamas šādas sekas: sadedzinot sintētisko vielu daļas rodas indīgas gāzes, kas var izraisīt saslimšanas. Baterijas var eksplodēt un bojājumu vai spēcīgas sasilšanas gadījumā izraisīt saindēšanos, apdegumus, ķīmiskos apdegumus vai vides piesārņojumu. Vieglprātīgi likvidējot atkritumus jūs dodat iespēju nepiederošām personām pretlikumīgi izmantot aprīkojumu. Tā rezultātā šīs personas var savainoties pašas, savainot citus vai radīt vides piesārņojumu.
Image alternative Hilti izstrādājumu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Saskaņā ar Eiropas Direktīvu par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās īstenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod utilizācijai saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

EK atbilstības deklarācija

Ražotājs
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Lihtenšteina
Mēs uz savu atbildību deklarējam, ka šis izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem:
Apzīmējums
Lāzera tālmērs
Tipa apzīmējums
PD-I
Paaudze
01
Konstruēšanas gads
2010
Piemērotās direktīvas:
 • 2004/108/EK
 • 2014/30/ES
 • 2011/65/ES
Pielietotie standarti:
 • EN 12100
Tehnisko dokumentāciju glabā:
 • Zulassung Elektrowerkzeuge
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Vācija
Schaan, 2015.06.
Image alternativePaolo Luccini
(Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Area Electric Tools & Accessories)
Image alternativeEdward Przybylowicz
(Head of BU Measuring Systems / BU Measuring Systems)