Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [3 MB]

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Urbšana ar triecieniem (triecienurbšana)
Image alternative Kalšana
Image alternative Kalta pozicionēšana
Image alternative Aizsardzības klase II (divkārša izolācija)
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
Image alternative Apgriezienu skaits minūtē
Image alternative Apgriezienu skaits minūtē
Image alternative Diametrs
Image alternative Maiņstrāva
Image alternative Izstrādājums atbalsta bezvadu datu pārnesi, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Kombinētais perforators
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Paaudze
  03
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

Drošības norādījumi darbam ar urbjmašīnām

Drošības norādījumi visiem darbiem
 • Triecienurbšanas laikā lietojiet dzirdes aizsardzības aprīkojumu. Trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.
 • Lietojiet papildu rokturi. Kontroles zudums var kļūt par cēloni traumām.
 • Ja pastāv iespēja, ka darba instruments vai skrūves var skart apslēptus elektriskos vadus vai pašas elektroiekārtas pieslēguma kabeli, elektroiekārta vienmēr jātur tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
Drošības norādījumi darbam ar gariem urbjiem
 • Nekādā gadījumā nestrādājiet ar lielāku rotācijas ātrumu, kas pārsniedz attiecīgajam urbim pieļaujamo maksimālo apgriezienu skaitu. Lielāka rotācijas ātruma gadījumā urbis, griežoties bez saskares ar apstrādājamo materiālu, var viegli saliekties un izraisīt traumas.
 • Vienmēr sāciet urbšanas procesu ar mazāku apgriezienu skaitu un tikai tad, kad urbis atrodas saskarē ar apstrādājamo materiālu. Lielāka rotācijas ātruma gadījumā urbis, griežoties bez saskares ar apstrādājamo materiālu, var viegli saliekties un izraisīt traumas.
 • Nespiediet urbi ar pārāk lielu spēku un raugieties, lai spiediens tiktu izdarīts tikai urbja aksiālajā virzienā. Urbji var viegli saliekties un salūzt vai izraisīt kontroles zudumu un traumas.
Drošības norādījumi darbam ar maisīšanas uzgaļiem
 • Ieslēdziet vai izslēdziet elektroiekārtu tikai tad, kad maisīšanas uzgalis ir iegremdēts maisāmajā materiālā. Pretējā gadījumā ir iespējams kontroles zudums un pastāv traumu risks.

Papildnorādījumi par perforatora drošību

Personīgā drošība
 • Lietojiet izstrādājumu tikai tad, ja tas ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet ietekmēt iekārtas funkcijas vai to pārveidot.
 • Lietojiet kopā ar iekārtu piegādātos papildu rokturus. Kontroles zudums var kļūt par cēloni traumām.
 • Pirms laušanas vai urbšanas darbiem, kas šķērso celtnes daļas, atbilstoši jānodrošina attiecīgās celtnes daļas pretējā puse. Atlūzuši materiāla fragmenti var izkrist caur atveri un/vai nokrist un savainot cilvēkus.
 • Vienmēr turiet iekārtu ar abām rokām aiz tam paredzētajiem rokturiem. Raugieties, lai rokturi vienmēr būtu sausi un tīri.
 • Ja darba laikā pastāv iespēja, ka instruments var nonākt saskarē ar apslēptiem elektriskajiem vadiem, vienmēr satveriet iekārtu aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Traumu risks!
 • Iekārtas lietošanas laikā valkājiet piemērotas aizsargbrilles, aizsargķiveri, ausu aizsargus, kā arī vieglu elpceļu aizsardzības aprīkojumu.
 • Arī instrumenta maiņas laikā valkājiet aizsargcimdus. Saskare ar maināmo instrumentu var izraisīt grieztas traumas un apdegumus.
 • Valkājiet aizsargbrilles vai masku. Materiāla šķembas var savainot ķermeni un acis.
 • Pirms darba sākšanas noskaidrojiet darba laikā radušos putekļu bīstamības kategoriju. Lietojiet celtniecības putekļsūcēju ar oficiālas sertifikācijas ietvaros piešķirtu drošības klasifikāciju, kas atbilst vietējiem putekļu ietekmes ierobežošanas normatīviem. Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, betons / mūris / kvarcu saturoši akmeņi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai.
 • Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju un, ja nepieciešams, valkājiet elpceļu aizsargmasku, kas aizsargā pret attiecīgā veida putekļiem. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem – sevišķi kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti.
 • Darba pārtraukumos veiciet pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti. Ilgstoša darba gadījumā vibrācija var radīt traucējumus pirkstu, roku vai plaukstas locītavu asinsvadu un nervu sistēmas funkcijās.
Elektrodrošība
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai darba zonā neatrodas nosegti elektrības vadi, gāzes vai ūdensapgādes caurules. Nejauši sabojājot zem sprieguma esošus vadus, iekārtas ārējās metāla daļas var izraisīt elektrošoku.
Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope
 • Nekavējoties izslēdziet elektroiekārtu, ja nobloķējas instruments. Iekārta var tikt novirzīta uz sāniem.
 • Nekad nenolieciet elektroiekārtu, kamēr nav pilnībā apstājusies tajā nostiprinātā instrumenta kustība.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Putekļu aizsargs
 2. Instrumenta patrona
 3. Instrumenta atbloķēšana
 4. Funkciju pārslēdzējs
 5. Vadības slēdža bloķēšana
 6. Vadības slēdzis
 7. Rokturis
 8. Servisa indikācija
 9. Nepilnas jaudas indikācija (tikai ATC versijai)
 10. Nepilnas jaudas taustiņš (tikai ATC versijai)
 11. Barošanas kabelis
 12. Sānu rokturis

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir elektriski darbināms kombinētais perforators ar pneimatisku triecienmehānismu. Tas ir paredzēts urbšanai betonā, mūrī, kokā un metālā. Bez tam šo izstrādājumu var lietot arī viegliem līdz vidēji smagiem kalšanas darbiem mūrī un betona virsmu apstrādei.

Noteiktos apstākļos izstrādājums ir piemērots arī maisīšanas darbiem.
 • Izstrādājuma darbināšanai drīkst lietot tikai uz identifikācijas datu plāksnītes norādīto spriegumu un frekvenci.

Opcija AVR

Izstrādājums opcijas veidā var būt aprīkots ar sistēmu Active Vibration Reduction (AVR), kas ievērojami samazina vibrāciju.

ATC

Iekārta ir aprīkota ar elektronisku paātrinātas izslēgšanās funkciju ATC (Active Torque Control).
Ja darba instruments nobloķējas vai iestrēgst, iekārta pēkšņi un nekontrolēti pagriežas pretējā virzienā. ATC identificē šo pēkšņo pagrieziena kustību un nekavējoties izslēdz iekārtu.
Lai iekārta darbotos nevainojami, nedrīkst būt traucēta tās rotācija.
Pēc tam, kad notikusi paātrinātā izslēgšanās, ieslēdziet iekārtu vēlreiz, uz īsu brīdi atlaižot un atkal nospiežot vadības slēdzi.

Servisa indikācija

Izstrādājumam ir servisa indikācija ar gaismas signālu.

Servisa indikācijas statuss

Statuss
Nozīme
Servisa indikācija deg sarkanā krāsā.
Pienācis laiks servisa darbiem.
Servisa indikācija mirgo sarkanā krāsā.
Nododiet kombinēto perforatoru Hilti servisā, lai veiktu remontu.

Piegādes komplektācija

Kombinētais perforators, sānu rokturis, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group | ASV: www.hilti.com .

Tehniskie parametri

Nominālā sprieguma, nominālās strāvas, frekvences un/vai nominālās ieejas jaudas parametri ir norādīti attiecīgajai valstij paredzētajā identifikācijas datu plāksnītē.
Ja šīs iekārtas darbināšanai izmanto ģeneratoru vai transformatoru, tā izejas jaudai jābūt vismaz divreiz lielākai par nominālo ieejas jaudu, kas norādīta uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Transformatora vai ģeneratora darba spriegumam vienmēr jābūt iekārtas nominālā sprieguma diapazonā ar pielaidi +5 % vai -15 %.

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Atsevišķu triecienu enerģija saskaņā ar EPTA procedūru 05
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Ø cietsakausējuma urbis
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø koka urbis
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Ø metāla urbis
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 60745

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam. Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā. Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā. Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un maināmo instrumentu apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas rādītāji

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Kopējie vibrācijas rādītāji

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Triecienurbšana betonā (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Kalšana (ah,Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Lietošana

Sānu roktura montāža

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Risks zaudēt kontroli pār kombinēto perforatoru.
 • Pārliecinieties, vai sānu rokturis ir piemontēts pareizi un kārtīgi nostiprināts. Raugieties, lai fiksācijas saite vienmēr atrastos tai paredzētajā iekārtas rievā.
Image alternative
 • Piemontējiet atpakaļ vietā sānu rokturi.

Darba instrumenta ievietošana / izņemšana

Nepiemērotas smērvielas lietošana var izraisīt iekārtas bojājumus. Lietojiet tikai oriģinālās Hilti  smērvielas.
Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai instruments nav bojāts un nevienmērīgi nodilis, un, ja nepieciešams, apmainiet to.
Image alternative
 • Ievietojiet instrumentu / izņemiet instrumentu.

Urbšana bez triecienu funkcijas

Urbšana bez triecieniem ir iespējama, izmantojot instrumentus ar īpašu iespraužamo galu. Šādi instrumenti tiek piedāvāti Hilti instrumentu sortimenta ietvaros.
Ātrdarbības patronā var nofiksēt, piemēram, koka urbjus vai tērauda urbjus, un veikt urbšanu bez triecieniem.
Image alternative
 • Iestatiet funkciju pārslēdzēju pozīcijā "Triecienurbšana" Image alternative.

Maisīšana

Lietojiet maisīšanas instrumentu tikai kopā ar ātrās fiksācijas patronu.
Image alternative
 • Iestatiet funkciju pārslēdzēju pozīcijā "Triecienurbšana" Image alternative un ievietojiet maisīšanas instrumentu ātrās fiksācijas patronā.

Jaudas iestatīšana

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Jaudas iestatīšana ir iespējama tikai tad, kad iekārta ir ieslēgta darba stāvoklī.
Lai iestatītu pusi jaudas, nospiediet taustiņu "Nepilna jauda". Par samazināto jaudu informē jaudas indikācijas iedegšanās. Vēlreiz nospiežot taustiņu "Nepilna jauda", iekārta pārslēdzas atpakaļ uz pilnu jaudu un jaudas indikācija nodziest.
Arī tad, kad kombinētais perforators tiek izslēgts un ieslēgts vēlreiz, atkal ir atjaunots pilnas jaudas iestatījums.
 • Iestatiet jaudu.

Urbšana ar triecienu funkciju (perforācija)

Image alternative
 • Iestatiet funkciju pārslēdzēju pozīcijā "Triecienurbšana" Image alternative.

Kalta pozicionēšana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Risks zaudēt kontroli pār kalšanas virzienu.
 • Nestrādājiet režīmā "Kalta pozicionēšana". Iestatiet funkciju pārslēdzēju pozīcijā "Kalšana" tā, lai tas nofiksējas.
Kaltu iespējams novietot 24 dažādās pozīcijās (ar 15° soli). Pateicoties tam, ar plakano kaltu un profila kaltu vienmēr var strādāt optimālā darba pozīcijā.
Image alternative
 • Iestatiet funkciju pārslēdzēju pozīcijā "Kalta pozicionēšana" Image alternative.

Kalšana

Image alternative
 • Iestatiet funkciju pārslēdzēju pozīcijā "Kalšana" Image alternative.

Vadības slēdža bloķēšana

Kalšanas režīmā vadības slēdzi ir iespējams nofiksēt ieslēgtā stāvoklī.
 • Nospiediet vadības slēdža bloķētāju.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Apkopes un remonta darbu veikšana, neatvienojot iekārtu no elektrotīkla, var izraisīt smagas traumas un apdegumus.
 • Pirms jebkādiem apkopes un remonta darbiem vienmēr atvienojiet tīkla kontaktdakšu!
Kopšana
 • Uzmanīgi jānotīra pielipušie netīrumi.
 • Uzmanīgi jāiztīra ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks! Neprofesionāli veikts elektrisko daļu remonts var kļūt par cēloni smagām traumām un apdegumiem.
 • Elektrisko daļu labošanu var veikt tikai elektrības nozares speciālisti .
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Transportēšana un uzglabāšana

 • Netransportējiet elektroiekārtu ar tajā ievietotu darba instrumentu.
 • Glabāšanas laikā elektroiekārtas barošanas kabeļa kontaktdakšai vienmēr jābūt atvienotai.
 • Glabājiet iekārtu sausā vietā, kas nav pieejama bērniem.
 • Pirms atsākt iekārtas lietošanu pēc ilgas transportēšanas vai uzglabāšanas, pārbaudiet, vai tā nav bojāta.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

Traucējumu diagnostika

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Kombinētais perforators neiedarbojas.
Pārtraukta tīkla elektroapgāde.
 • Pievienojiet citu elektroiekārtu un pārbaudiet, vai tā darbojas.
Ģenerators atrodas gaidīšanas režīmā.
 • Radiet ģeneratora noslodzi ar cita patērētāja (piemēram, būvniecības lampas) palīdzību. Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
Pēc sprieguma padeves pārtraukuma ir aktivēta elektroniskā ieslēgšanās bloķēšana.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
Nodilušas oglītes.
 • Jāuzdod veikt pārbaudi un eventuāli nepieciešamo nomaiņu elektrotehnikas speciālistam.
Nav triecienu funkcijas.
Iekārta ir pārāk auksta.
 • Novietojiet kombinēto perforatoru uz virsmas un padarbinot to tukšgaitā. Ja nepieciešams atkārtojiet šo procesu, līdz triecienu mehānisms iedarbojas.
Kombinētais perforators nedarbojas ar pilnu jaudu.
Pagarinātājkabelis ir pārāk garš un / vai ar nepietiekamu šķērsgriezumu.
 • Jālieto pieļaujamā garuma pagarinātājkabelis ar pietiekami lielu šķērsgriezumu.
Vadības slēdzis nav nospiests līdz galam.
 • Līdz galam nospiediet vadības slēdzi.
Elektroapgādē nepietiekams spriegums.
 • Pievienojiet iekārtu citam sprieguma avotam.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Nospiests taustiņš "Nepilna jauda".
 • Jānospiež taustiņš "Nepilna jauda".
Urbis negriežas.
Funkciju pārslēdzējs nav nofiksējies vai atrodas pozīcijā "Kalšana" Image alternative vai pozīcijā "Kalta pozicionēšana" Image alternative.
 • Kad iekārta ir izslēgta, iestatiet funkciju pārslēdzēju pozīcijā "Triecienurbšana" Image alternative.
Urbi nevar atbrīvot no fiksācijas.
Patronas fiksācija nav pilnībā atvilkta atpakaļ.
 • Līdz galam atvelciet atpakaļ instrumenta fiksācijas mehānismu un izņemiet instrumentu.
Nav pareizi piemontēts sānu rokturis.
 • Atbrīvojiet sānu rokturi un piemontējiet to pareizi – tā, lai fiksācijas lente un sānu rokturis būtu nofiksēti padziļinājumā.
Servisa indikācija mirgo sarkanā krāsā.
Iekārtas bojājums.
 • Nododiet izstrādājumu Hilti servisā, lai veiktu remontu.
Servisa indikācija deg sarkanā krāsā.
Nodilušas oglītes.
 • Jāuzdod veikt pārbaudi un eventuāli nepieciešamo nomaiņu elektrotehnikas speciālistam.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādas saites: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) un qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative