Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [2 MB]

TE DRS‑Y

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par lietošanas instrukciju

Par šo lietošanas instrukciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo lietošanas instrukciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā lietošanas instrukcijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un, nododot izstrādājumu citai personai, vienmēr dotiet līdzi šo lietošanas instrukciju.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli lietošanas instrukcijā

Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:
Image alternative Ievērojiet lietošanas instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.
Image alternative Hilti Litija jonu akumulators
Image alternative Hilti Lādētājs

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs lietošanas instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Lietojiet elpceļu aizsargmasku ar putekļu filtru
Image alternative Lietojiet aizsargcimdus
Image alternative Lietojiet drošus darba apavus

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Putekļu nosūcēja modulis
  TE DRS‑Y
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Drošība

Drošība

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo izstrādājumu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukcijas un ar drošību saistīto informāciju par sistēmas produktiem.
 • Lietojiet putekļu nosūcēja moduli tikai kopā ar sadaļā Nosacījumiem atbilstīga lietošana norādītajām elektroiekārtām, pretējā gadījumā ir iespējamas traumas.
 • Pirms iekārtas iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai elektroiekārtas novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Lietojiet izstrādājumu un tā papildaprīkojumu tikai tad, ja tas ir nevainojamā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet ietekmēt izstrādājuma vai tā papildaprīkojuma funkcijas vai to pārveidot.
 • Strādājiet ar izstrādājumu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nelietojiet izstrādājumu, ja esat noguruši vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības var kļūt par cēloni nopietnām traumām.
 • Apstrādājot materiālu, var atdalīties tā šķembas. Materiāla šķembas var savainot ķermeni un acis. Izstrādājuma lietošanas laikā valkājiet acu aizsarglīdzekļus, aizsargķiveri un dzirdes aizsarglīdzekļus.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Traumu risks, ko rada krītoši instrumenti un/vai piederumi. Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai piemontētie piederumi ir droši nostiprināti.
 • Ūdens uzsūkšana ir aizliegta.
 • Moduli nedrīkst lietot sprādzienbīstamu vielu, gruzdošu, uzliesmojošu vai degošu vielu, agresīvu putekļu (piemēram, magnija vai alumīnija putekļu) un šķidrumu (piemēram, benzīna, šķīdinātāju, skābju, dzeses šķidrumu un smērvielu) uzsūkšanai.
 • Putekļi, kas rodas slīpēšanas, griešanas un urbšanas laikā, var saturēt bīstamas ķimikālijas. Daži piemēri: svins vai krāsas uz svina bāzes; ķieģeļi, betons un citi mūra materiāli, dabīgais akmens un citi silikātus saturoši produkti; noteiktu veidu koksne, piemēram, skābardis, ozols un ķīmiska apstrādāta koksne; azbests vai azbestu saturoši materiāli. Nosakiet ekspozīcijas līmeni, kam pakļauts iekārtas lietotājs un tuvumā esošās personas, vadoties pēc apstrādājamo materiālu bīstamības kategorijas. Veiciet nepieciešamos pasākumus, lai ekspozīcija nesasniegtu kaitīgu līmeni, piemēram, lietojiet putekļu nosūkšanas sistēmu vai piemērotus elpceļu aizsardzības līdzekļus. Vispārīgie ekspozīcijas ierobežošanas pasākumi ir šādi:
 • darbs labi vēdināmās vietās,
 • izvairīšanās no ilgstošas saskares ar putekļiem,
 • putekļu novirzīšana projām no sejas un ķermeņa,
 • aizsargapģērba valkāšana un savārtītā apģērba mazgāšana ar ūdeni un ziepēm.
 • Ja vien iespējams, lietojiet attiecīgajam lietojumam piemērotu, Hilti ieteiktu putekļu savācēju.
 • Pirms darba sākšanas noskaidrojiet darba laikā radīto putekļu bīstamības kategoriju. Lietojiet putekļu savācēju ar oficiālas sertifikācijas ietvaros piešķirtu drošības klasifikāciju, kas atbilst vietējiem putekļu ietekmes ierobežošanas normatīviem.
 • Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes, jālieto antistatiska iesūkšanas šļūtene.
 • Raugieties, lai uz adaptera un instrumenta patronas ārējām virsmām nebūtu eļļas un smērvielu. Ja putekļu nosūcēja moduli samontē ar detaļām, uz kurām ir eļļa un/vai smērvielas, modulis var nokrist. Attīriet adapteru un instrumenta patronas ārējās virsmas no eļļas un smērvielām, izmantojot drāniņu.
 • Raugieties, lai modulis nepārkarstu. Temperatūrā virs 80° C materiāls kūst.
 • Neizmantojiet moduli sistēmas pārnēsāšanai vai pārbīdīšanai. Izmantojiet šim nolūkam paredzētos elektroiekārtas rokturus.
 • Darbības laikā neturiet elektroiekārtu aiz nosūcēja galvas vai iesūkšanas caurules.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Adapters
 2. Nosūcēja bāze ar papildu rokturi
 3. Pieslēguma elements
 4. Gofrētā uzmava 12-52
 5. Dziļuma atdure
 6. Skrūve ar zvaigžņveida galvu
 7. Uzgrieznis
 8. Nosūcēja galva, garā
 9. Nosūcēja galva, vidējā
 10. Nosūcēja galva, īsā
 11. Gofrētā uzmava 68-90/ 290 mm
 12. Iesūkšanas caurule
 13. Gofrētā uzmava 68-90/550mm
 14. Gofrētā uzmava 100-150/550mm

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Image alternative
Aprakstītais izstrādājums ir putekļu nosūcēja modulis, kas tiek izmantots kā papildu aprīkojums kopā ar Hilti perforatoriem SDS‑Max un putekļu savācēju.

Piegādes komplektācija

Nosūcēja bāze, gofrētā uzmava 68-90/290mm, nosūcēja galva - īsā, nosūcēja galva - vidējā, nosūcēja galva - garā, adapters, pieslēguma elements, gofrētā uzmava 12-52, dziļuma atdure, skrūve ar zvaigžņveida galvu, uzgrieznis, lietošanas instrukcija
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Tehniskie parametri

Gofrētā uzmava


Gofrētā uzmava 68‑90/290
Gofrētā uzmava 68‑90/550
Gofrētā uzmava 100‑150/550
Gofrētā uzmava 12‑52
Svars
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1 000 g
(35,3 oz)
Instrumenta tips
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y cietsakausējuma urbis
Instrumenta diametrs
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Instrumenta garums
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Lietošana
Urbšana ar perforatora vainagurbi
Urbšana ar perforatora vainagurbi
Urbšana ar perforatora vainagurbi
Triecienurbšana

Nosūcēja galva


Nosūcēja galva, īsā
Nosūcēja galva, vidējā
Nosūcēja galva, garā
Svars
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Instrumenta tips
Smailais kalts, plakanos kaltus, izsišanas instrumenti
Smailais kalts, plakanos kaltus, izsišanas instrumenti
Smailais kalts, plakanos kaltus, izsišanas instrumenti
Instrumenta garums
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Lietošana
Kalšana
Kalšana
Kalšana

Temperatūra

Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Lietošana

Putekļu nosūcēja moduļa montāža

Raugieties, lai funkciju pārslēdzējs atrastos veicamajam darbam atbilstīgajā pozīcijā.
No nosūcēja galvas izvirzītais brīvais instrumenta garums nedrīkst būt lielāks nekā 145 mm un mazāks nekā 30 mm. Tas ļauj nodrošināt optimālu putekļu nosūkšanu.
Atļauts izmantot tikai nosacījumiem atbilstīgas lietošanas pārskatā attēlotos smailos kaltus, plakanos kaltus, izsišanas instrumentus, perforatora vainagurbjus un triecienurbjus.
Raugieties, lai montāžas laikā elektroiekārtā nebūtu ievietots darba instruments.
Image alternative
 1. Atveriet piemontēto elektroiekārtas papildu rokturi.
 2. Noņemiet papildu rokturi.
 3. Izvēlieties pareizo putekļu nosūkšanas sistēmas kombināciju saskaņā ar nosacījumiem atbilstīgas lietošanas attēlu un uzmontējiet attiecīgās daļas un papildu rokturi uz nosūcēja bāzes.
 4. Uzbīdiet samontēto sistēmu ar papildu rokturi pāri instrumenta patronai līdz piedziņas daļas sašaurinājumam papildu roktura pozīcijā.
 5. Pagrieziet nosūcēja bāzi un papildu rokturi nepieciešamajā pozīcijā.
 6. Pievelkot papildu rokturi, nofiksējiet to tā, lai tas nevarētu pagriezties.
 7. Ievietojiet instrumentu instrumenta patronā.
  Ievērojiet attiecīgos elektroiekārtas lietošanas instrukcijas norādījumus.
 8. Savienojiet putekļu savācēju ar putekļu moduli.
  Lai izmantotu triecienurbšanu , papildus veiciet zemāk norādītās darbības.
 1. Noregulējiet gofrētās uzmavas tā, lai urbja smaile būtu izvirzīta par apm. 15 mm.
 2. Ievietojiet dziļuma atduri.
 3. Noregulējiet dziļuma atduri atbilstoši vēlamajam urbuma dziļumam.
 4. Nodrošiniet dziļuma atduri, izmantojot skrūvi ar zvaigžņveida galvu.

Putekļu nosūcēja moduļa demontāža

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks, ko rada darba instruments! Maināmais instruments var būt karsts vai ar asām malām.
 • Darba instrumenta nomaiņas laikā valkājiet aizsargcimdus.
Image alternative
 1. Atvienojiet putekļu savācēju no putekļu moduļa.
 2. Izņemiet maināmo instrumentu no instrumenta patronas.
 3. Griežot rokturi, atbrīvojiet papildu roktura stiprinājumu.
 4. Virzienā uz priekšu novelciet putekļu nosūcēja moduli no elektroiekārtas.
 5. Demontējiet papildu rokturi no putekļu nosūcēja moduļa.
 6. Piemontējiet papildu rokturi pie elektroiekārtas.
 7. Nofiksējiet papildu rokturi, pagriežot rokturi.

Lietošana

Raugieties, lai funkciju pārslēdzējs atrastos veicamajam darbam atbilstīgajā pozīcijā.
Ievērojiet putekļu savācēja lietošanas instrukciju. Regulāri iztukšojiet putekļu savācēju.
 1. Pievienojiet putekļu savācēju un ieslēdziet putekļu savācēju.
 2. Ieslēdziet elektroiekārtu.

Apkope un uzturēšana

Moduļa apkope

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Apkopes un remonta darbu veikšana, neatvienojot iekārtu no elektrotīkla, var izraisīt smagas traumas un apdegumus.
 • Pirms jebkādiem apkopes un remonta darbiem vienmēr atvienojiet tīkla kontaktdakšu!
Nelietojiet eļļas, smērvielas vai tīrīšanas līdzekļus.
Notīriet korpusa virsmas tikai ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
 1. Noņemiet pieķērušos netīrumus un pārbaudiet, vai iesūkšanas atveres nenosprosto putekļu paliekas.
 2. Regulāri mazgājiet moduli ar aukstu ūdeni.
  Lai novērstu putekļu pielipšanu, pirms nākamās lietošanas modulim jābūt pilnībā izžāvētam.
 3. Regulāri attīriet adapteru iekšējās virsmas no smērvielām un putekļu paliekām.

Uzturēšana

 • Regulāri pārliecinieties, vai visas iekārtas un tās papildaprīkojuma ārējās daļas ir nebojātas un visi vadības elementi darbojas nevainojami. Nelietojiet iekārtu, ja ir bojātas tās daļas vai traucētas vadības elementu funkcijas.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Izplūst pārmērīgs putekļu daudzums.
Putekļu savācējs ir pilns.
 • Iztukšojiet putekļu savācēju.
Nolietota vai bojāta nosūcēja galva un/vai gofrētā uzmava.
 • Nomainiet nosūcēja galvu un/vai gofrēto uzmavu.
Aizsērējis iesūkšanas kanāls.
 • Iztīriet nosūkšanas kanālu.
Instrumentu izvirzītais garums pārsniedz 145 mm.
 • Lietojiet īsāku instrumentu vai garāku nosūcēja galvu.
Nav pareizi piemontēta putekļu savācēja iesūkšanas šļūtene.
 • Iespraudiet putekļu savācēja iesūkšanas šļūteni bāzes daļā.
Nosūkšanu bloķē urbuma serdes paliekas.
 • Izņemiet urbuma serdi un sīkās izurbtās daļas.
Pārāk liels atstatums starp perforatora vainagurbi un iesūkšanas cauruli.
 • Lietojiet tikai un vienīgi Hilti perforatora vainagurbjus.
Putekļu modulis nokrīt.
Putekļu nosūcēja modulis nav pareizi piemontēts.
 • Veiciet putekļu moduļa montāžu saskaņā ar lietošanas instrukciju. Bāzes daļai jābūt piemontētai paredzētajā pozīcijā.
Uz bāzes daļas un/vai iekārtas piedziņas sašaurinājuma ir eļļa vai smērvielas.
 • Ar drāniņu notīriet eļļu un smērvielas no bāzes daļas un iekārtas piedziņas sašaurinājuma ārējām virsmām.
Papildu rokturis nav pievilkts.
 • Pievelciet papildu rokturi.
Papildu rokturis ir salūzis.
 • Nomainiet papildu rokturi.
Adapters nav piemontēts.
 • Piemontējiet adapteru.
Putekļu nosūcēja moduli nav iespējams demontēt.
Papildu roktura nospriegošanas lente nav pietiekami atvērta.
 • Vairāk atbrīvojiet papildu rokturi, lai atvērtu fiksācijas lenti tālāk.
Nepārtraukts putekļu savācēja akustiskais signāls.
Nodiluši gofrētās uzmavas izciļņi.
 • Nomainiet gofrēto uzmavu.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

Papildu informācija

Image alternative
Papildinformācija par lietošanu, tehniku, vides aizsardzību un materiālu otrreizējo pārstrādi ir pieejama, izmantojot šādu saiti: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Šī saite QR koda veidā ir iekļauta arī lietošanas instrukcijas beigās.