Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [10 MB]

DD 30-W

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Tiek lietoti šādi simboli uz izstrādājuma:
Image alternative Brīdinājums par bīstamu elektrisko spriegumu
Image alternative Brīdinājums par karstu virsmu
Image alternative Apgriezienu skaits minūtē
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
Image alternative Lietojiet aizsargbrilles
Image alternative Lietojiet aizsargķiveri
Image alternative Lietojiet ausu aizsargus
Image alternative Lietojiet aizsargcimdus
Image alternative Lietojiet drošus darba apavus
Image alternative Atslēgas simbols
Image alternative Servisa indikācija
Image alternative Urbšanas jaudas indikācija
Image alternative Bezvadu datu pārnese

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Tips:
  DD 30-W
  Paaudze:
  01
  Sērijas Nr.:

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

Drošības norādījumi par darbu ar dimanta vainagurbja iekārtām

 • Veicot urbšanas darbus, kam nepieciešams izmantot ūdeni, nodrošiniet ūdens novadīšanu no darba zonas vai lietojiet šķidruma savākšanas ierīci. Šādi piesardzības pasākumi palīdzēs saglabāt darba zonu sausu un samazinās elektrošoka risku.
 • Ja pastāv iespēja, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus vai pašas iekārtas barošanas kabeli, iekārta vienmēr jātur tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz elektroiekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Strādājot ar dimanta vainagurbjiem, valkājiet dzirdes aizsardzības aprīkojumu. Trokšņa iedarbība var radīt dzirdes zudumu.
 • Ja elektroiekārta nobloķējas, pārtrauciet to virzīt uz priekšu un izslēdziet. Noskaidrojiet un novērsiet elektroiekārtas nobloķēšanās iemeslu.
 • Pirms atkārtoti ieslēgt dimanta vainagurbja iekārtu pēc tam, kad urbis ir iestrēdzis apstrādājamajā materiālā, pārbaudiet, vai nav traucēta instrumenta rotācija. Ja instruments ir iestrēdzis, pastāv iespēja, ka tas negriezīsies, un tas var novest pie dimanta vainagurbja iekārtas pārslodzes vai atraušanas no apstrādājamās virsmas.
 • Nostiprinot urbja statīvu pie apstrādājamās virsmas ar dobtapām un skrūvēm, raugieties, lai izmantojamā stiprinājuma sistēma spētu droši nofiksēt iekārtu darbības laikā. Ja apstrādājamā virsma nav pietiekami izturīga vai ir poraina, dobtapa no tās var tikt izrauta, kā rezultātā urbja statīvs atdalīsies no virsmas.
 • Veicot urbšanu sienās un griestos, raugieties, lai tiktu pasargāti cilvēki un darba zona pretējā pusē. Vainagurbis var izurbties cauri konstrukcijai, un urbuma serde var izkrist pretējā pusē.
 • Nelietojiet šo iekārtu darbiem virs galvas augstuma ar ūdens pievadīšanu. Ja ūdens iekļūst elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

Papildnorādījumi par drošību

Personiskā drošība
 • Strādājot manuālā režīmā, vienmēr ar abām rokām satveriet iekārtu aiz šim nolūkam paredzētajiem rokturiem.
 • Iekārtai un dimanta vainagurbim ir liels svars. Pastāv traumu risks. Strādājiet aizsargķiverē, aizsargcimdos un drošos darba apavos.
 • Gādājiet, lai rokturi būtu sausi, tīri, nenotraipīti ar eļļu un smērvielām.
 • Strādājiet ar pārtraukumiem un veiciet atslābināšanās un pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti.
 • Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba zonā. Saskare ar rotējošām iekārtas daļām, jo īpaši ar rotējošiem darba instrumentiem, var izraisīt traumas.
 • Nodrošiniet, lai darba laikā barošanas kabelis, pagarinātājkabelis un, ja nepieciešams, arī nosūkšanas šļūtene vienmēr atrastos iekārtas aizmugurē. Tādējādi tiek samazināts paklupšanas risks, ko var radīt aizķeršanās aiz kabeļa vai šļūtenes.
 • Nepieļaujiet urbšanas duļķu saskari ar ādu un iekļūšanu acīs. Valkājiet aizsargcimdus un aizsargbrilles.
 • Bērniem stingri jāpaskaidro, ka ar iekārtu nedrīkst rotaļāties.
 • Iekārta nav paredzēta, lai to patstāvīgi lietotu personas ar nepietiekamām fiziskajām vai garīgajām spējām. Raugieties, lai iekārta nebūtu pieejama bērniem.
 • Lietošanas un asināšanas laikā instruments var spēcīgi sakarst. Iespējama apdedzināšanās un sagriešanās. Darbojoties ar instrumentu, valkājiet aizsargcimdus.
 • Darba pārtraukumos vienmēr drošā veidā novietojiet statīvā iemontēto iekārtu uz grīdas.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet ietekmēt iekārtas funkcijas vai to pārveidot.
Aizsardzība pret putekļiemPutekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem - jo īpaši kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti.
 • Lietojiet pēc iespējas efektīvu putekļu nosūkšanu. Šim nolūkam izmantojiet Hilti ieteiktu mobilo putekļsūcēju, kas paredzēts koka un minerālu materiālu putekļiem un ir piemērots šai elektroiekārtai. Rūpējieties par labu darbavietas vēdināšanu. Ieteicams valkāt elpceļu aizsardzības masku ar filtra klasi P2. Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos normatīvus, kas regulē attiecīgo materiālu apstrādi.
Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope
 • Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Apstrādājamā materiāla nostiprināšanai izmantojiet skrūvspīles vai citas fiksācijas ierīces. Šādi tas būs drošāk un stabilāk novietots nekā tad, ja to turēsiet ar roku, turklāt abas rokas būs brīvas iekārtas vadīšanai.
 • Pārliecinieties, vai maināmo instrumentu savienojumu sistēmas atbilst iekārtas fiksācijas sistēmai un tie tajā kārtīgi nofiksējas.
 • Sprieguma padeves pārtraukuma gadījumā izslēdziet elektroiekārtu un atvienojiet barošanas kabeli, lai nepieļautu nekontrolētu iekārtas iedarbošanos brīdī, kad sprieguma padeve tiks atjaunota.
 • Nelietojiet iekārtu, ja ir aizsegtas tās ventilācijas atveres.
Elektrodrošība
 • Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās virsmas neatrodas apslēpti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var būt zem sprieguma, ja, piemēram, darba laikā nejauši tiek bojāts elektriskais vads. Tā rezultātā rodas nopietns elektrošoka risks.
 • Iekārtu nekādā gadījumā nedrīkst darbināt bez komplektā iekļautā PRCD (ja iekārtai nav PRCD - bez atvienošanas transformatora). Pārbaudiet PRCD pirms katras lietošanas.
 • Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam remonta vai nomaiņas veikšanai. Ja ir bojāts elektroiekārtas barošanas kabelis, tas jānomaina pret speciāli aprīkotu un sertificētu kabeli, ko piedāvā klientu apkalpošanas organizācija. Regulāri pārbaudiet pagarinātājkabeļus un bojājumu gadījumā nomainiet tos. Ja darba laikā tiek bojāts barošanas vai pagarinātāja kabelis, nepieskarieties tam. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. Bojāti barošanas kabeļi un pagarinātāji slēpj elektriskā trieciena risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet kontaktdakšas adapteru.
Darba vieta
 • Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Nepietiekama ventilācija darba vietā var novest pie putekļu izraisītiem veselības traucējumiem.
 • Neveiciet urbšanu veselībai kaitīgos materiālos (piemēram, azbestā).
 • Darbu veikšanai jāsaņem akcepts no būvdarbu vadības. Ēku vai citu būvju daļās izveidotas rievas var nelabvēlīgi ietekmēt statiku, jo īpaši, ja tās skar armatūras stieņus vai atbalsta elementus.
 • Strādājot brīvā dabā, ieteicams lietot gumijas aizsargcimdus un apavus ar neslīdošām pazolēm.
 • Iekārtas lietošanas laikā valkājiet piemērotas aizsargbrilles, aizsargķiveri, dzirdes aizsarglīdzekļus, aizsargcimdus un drošus darba apavus. Arī citām personām, kuras atrodas darba vietas tuvumā, jāvalkā individuālais aizsargaprīkojums.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Instrumenta patrona
 2. Sānu rokturis DD-SH-30
 3. Instrumenta patronas aizslēgs
 4. Ūdens caurplūdes indikācija
 5. Ūdens regulēšanas svira
 6. Slēdža bloķēšana darbam statīva vadības režīmā
 7. Sfēriskais līmeņrādis vertikālai urbšanai
 8. Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
 9. Rokturis
 10. Garenais līmeņrādis horizontālai urbšanai
 11. Barošanas kabelis ar PRCD
 12. Ūdens padeves pieslēgums
 13. Ogles suku pārsegs
 14. Nosūkšanas šļūtenes turētājs
 15. Dziļuma atdure urbšanai ar manuālu vadību
 16. Servisa indikācija
 17. Urbšanas jaudas indikācija

Bojājumstrāvas aizsargslēdzis (PRCD)

Image alternative
 1. PRCD barošanas kabelī
 2. PRCD indikācija
 3. PRCD taustiņš Reset
 4. PRCD taustiņš TEST

Ūdens savākšanas sistēma

Image alternative
 1. Ūdens savākšanas mehānisma garuma iestatīšanas bīdnis
 2. Ūdens savākšanas mehānisma atbloķēšana
 3. Ūdens savākšanas mehānisms

Piederumi

Image alternative
 1. Urbja vadčaula
 2. Ūdens savākšanas gredzens
 3. Ūdens savākšanas šļūtene
 4. Šļakstīšanās aizsargs

Papildaprīkojums urbja statīvam DD-ST 30

Image alternative
 1. Atdures skrūve
 2. Statnis
 3. Iespīlēšanas kurpe
 4. Fiksācijas skrūve
 5. Šķelttapa
 6. Rokrats
 7. Kariete
 8. Slīdņa fiksācija
 9. Rokturis
 10. Fiksācijas svira
 11. Vakuuma savienojums
 12. Manometrs
 13. Vakuuma blīvējums
 14. Adaptera plāksne
 15. Vakuuma stiprinājuma pamatne
 16. Līmeņošanas skrūves
 17. Vakuuma aerācijas vārsts

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir elektriski darbināma dimanta vainagurbja sistēma. Tas ir paredzēts slapjai urbšanai betonā un minerālos materiālos ar manuālu vai statīva vadību. Urbja statīvu var nostiprināt pie apstrādājamās virsmas ar atbilstīgu enkuru (papildaprīkojums) vai vakuuma pamatplāksni (papildaprīkojums).

 • Lietojiet iekārtas darbināšanai tikai uz identifikācijas datu plāksnītes norādīto barošanas spriegumu un frekvenci.
 • Atkarībā no lietojuma veida un urbšanas virziena (skat. tabulu) pievienojiet dimanta vainagurbja ūdens savākšanas sistēmu Hilti ieteiktam universālajam nosūcējam un izvēlieties atbilstīgu aprīkojumu.
Image alternative

Jebkāda veida urbšanu drīkst veikt tikai ar piemontētu ūdens savākšanas sistēmu, atbilstīgu urbja vadčaulas un vainagurbja kombināciju, kā arī pareizu garuma iestatījumu.

Image alternative

Urbšana virzienā uz augšu ir atļauta tikai tad, ja tiek lietota ūdens nosūkšana un papildu šļakstīšanās aizsargs.

Ņemot vērā, ka, veicot urbšanu ar statīva vadību, šļakstīšanās aizsarga montāža nav iespējama, statīva vadības izmantošana urbumiem uz augšu nav atļauta.

Neatļauta, nepareiza lietošana

 • Šis izstrādājums nav paredzēts veselībai bīstamu materiālu apstrādāšanai.
 • Tādu materiālu urbšana, kuru putekļiem piemīt elektriskā vadītspēja, (piemēram, magnija) nav atļauta.
 • Urbšana ar sauso tehnoloģiju ir aizliegta.

Aprīkojums specifiskiem lietojuma veidiem

Nepieciešamais aprīkojums dažādiem lietošanas veidiem / urbšanas virzieniem
Lietošana
Urbšanas virziens
Aprīkojums
Manuāli virzāma
horizontāli un uz leju
ar / bez nosūcēja, bez šļakstīšanās aizsarga
Manuāli virzāma
uz augšu
ar nosūcēju un šļakstīšanās aizsargu
Ar urbja statīva vadību, vakuuma pamatplāksnes stiprinājums
uz leju
ar / bez nosūcēja, bez šļakstīšanās aizsarga
Ar urbja statīva vadību, vakuuma pamatplāksnes stiprinājums
horizontāli
ar / bez nosūcēja, bez šļakstīšanās aizsarga un ar urbja statīva papildu nodrošinājumu
ar urbja statīva vadību, enkura stiprinājums
uz leju un horizontāli
ar / bez nosūcēja, bez šļakstīšanās aizsarga

Servisa indikācija

Gaismas indikācija / darbības statuss
Servisa statuss
Deg sarkanā krāsā / iekārta darbojas
Ogles sukas ir stipri nodilušas. Pēc indikācijas iedegšanās ar iekārtu vēl dažas stundas var strādāt, pēc tam tā automātiski izslēdzas. Savlaicīgi nodrošiniet ogles suku nomaiņu, lai iekārta vienmēr būtu darba gatavībā.
Deg sarkanā krāsā / iekārta nedarbojas
Uzdodiet apmainīt ogles sukas.
Mirgo sarkanā krāsā.
Īslaicīga kļūme, skat. "Traucējumu novēršana"

Urbšanas jaudas indikācija

Gaismas indikācija
Piespiešanas spēks
oranža
nepietiekams
zaļa
Optimāli
sarkana
pārāk liels

Apgriezienu skaita pakāpes

Iekārtai ir divas apgriezienu skaita pakāpes: ieurbšanas režīms ar mazu apgriezienu skaitu un urbšanas režīms ar maksimālo apgriezienu skaitu.
Kamēr ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ir nospiests līdz pusei, darbojas tikai ieurbšanas režīms. Pie šāda apgriezienu skaita ir jānoregulē ūdens caurplūde. Urbšanas režīma lielais apgriezienu skaits tiek sasniegts, nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi līdz galam.

Piegādes komplektācija

Iekārta ar sānu rokturi un instrumenta patronu, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.group .

Instrumenti

Apzīmējums
Saīsinājums
Dimanta vainagurbis
DD‑C
Serdes izlaušanas instruments
DD‑CB

Piederumi

Apzīmējums
Saīsinājums
Urbja statīvs
DD‑ST 30
Vainagurbji
DD-C, diametrs 8‒35 mm
Aprīkojuma komplekts statīva nostiprināšanai ar enkuru
DD M12 S
Dziļuma atdure urbja statīvam
DD-ST 30-ES
Šļakstīšanās aizsargs
DD-30-W-CV

Tehniskie parametri

Urbjmašīna ar dimanta vainagurbjiem

Nominālā sprieguma, nominālās strāvas, frekvences un nominālās ieejas jaudas parametri ir norādīti attiecīgajai valstij paredzētajā identifikācijas datu plāksnītē.
Ja šīs iekārtas darbināšanai izmanto ģeneratoru vai transformatoru, tā izejas jaudai jābūt vismaz divreiz lielākai par nominālo ieejas jaudu, kas norādīta uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Transformatora vai ģeneratora darba spriegumam vienmēr jābūt iekārtas nominālā sprieguma diapazonā ar pielaidi +5 % vai -15 %.
Pārējo ierīču ieslēgšana vai izslēgšana var radīt sprieguma kritumu vai pārspriegumu, kas var izraisīt iekārtas bojājumus. Nekad pie ģeneratora vai transformatora vienlaicīgi nedarbiniet arī citas ierīces.
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01
7,6 kg
Izmēri (garums  x platums x augstums)
441 mm x 191 mm x 120 mm
Vainagurbja diametrs
8 mm … 35 mm
Aizsardzības klase
I
Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
9 200 apgr./min

Nominālais spriegums

Iekārta tiek piedāvāta ar dažādiem nominālajiem spriegumiem. Informācija par iekārtas nominālo spriegumu un nominālo ieejas jaudu ir norādīta uz identifikācijas datu plāksnītes.
Nominālie spriegumi
Nominālais spriegums
100 V
110 V
220 V
220‑240 V
Barošanas frekvence [Hz]
50/60
50/60
50/60
50/60
Nominālā ieejas jauda [W]
1450
1400
1400
1450

Informācija par troksni un svārstībām

Šajās instrukcijās norādītais svārstību līmenis ir noteikts ar standartā EN 60745 paredzētas mērījumu metodes palīdzību un izmantojams dažādu elektroiekārtu salīdzināšanai. To var izmantot arī svārstību radītās slodzes pagaidu novērtējumam.
Norādītais svārstību līmenis attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem izmantošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, svārstību līmenis var atšķirties. Tas var ievērojami palielināt svārstību radīto slodzi visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu svārstību radīto slodzi, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var ievērojami samazināt svārstību radīto slodzi visā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu lietotāju pret svārstību iedarbību, piemēram: elektroiekārtas un maināmo instrumentu apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas rādītāji saskaņā ar EN 60745-2-1
Skaņas spiediena emisijas līmenis LpA
87 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide KpA
3 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis LWA
98 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide KWA
3 dB(A)
Kopējie svārstību rādītāji saskaņā ar EN 60745-2-1
Svārstību emisijas rādītāji urbšanai ar manuālu vadību (ar vainagurbi DD-C-18/150 T4) betonā ah, DD
6,0 m/s²
Pielaide urbšanai ar manuālu vadību betonā K
1,5 m/s²
Svārstību emisijas rādītāji urbšanai ar manuālu vadību (ar vainagurbi DD-C-24/300 T4) betonā ah, DD
8,0 m/s²
Pielaide urbšanai ar manuālu vadību betonā K
1,5 m/s²
Kopējie svārstību rādītāji saskaņā ar EN 62841-3-6
Svārstību emisijas rādītāji urbšanai ar statīva vadību (ar vainagurbi DD-C-18/150 T4) betonā ah, DD
5,0 m/s²
Pielaide urbšanai ar statīvu betonā K
1,5 m/s²
Svārstību emisijas rādītāji urbšanai ar statīva vadību (ar vainagurbi DD-C-24/300 T4) betonā ah, DD
6,5 m/s²
Pielaide urbšanai ar statīvu betonā K
1,5 m/s²

Sagatavošanās darbam

Pirms darba sākšanas

 • Sagatavošanās darbu laikā vēl nepievienojiet iekārtu pie tīkla.
 • BRĪDINĀJUMS!
  Urbšanas darbi var izraisīt ēkas bojājumus! Urbšanas darbi ēkās un citās konstrukcijās var ietekmēt būves nestspēju, jo īpaši, ja tiek caururbta tērauda armatūra vai nesošo konstrukciju elementi.
 • Pirms urbšanas darbu sākšanas saņemiet atļauju no būvdarbu vadības.
 • BRĪDINĀJUMS!
  Elektrošoka risks! Nejauša ieurbšana elektriskajos vados, gāzes vai ūdens caurulēs var izraisīt nelaimes gadījumus. Ja urbis skar elektriskos vadus, strāva var tikt novadīta uz urbja sistēmas ārējām metāla daļām.
 • Pirms darba sākšanas, piemēram, ar metāla detektora palīdzību pārbaudiet, vai darba zonā neatrodas elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules.
 • Pirms armatūras stieņu pārgriešanas nepieciešams saņemt kompetenta būvinženiera atļauju.
 • Pārliecinieties, ka tīkla spriegums atbilst uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem parametriem.
 • Pirms iekārtas pārvietošanas, piemēram, nogādāšanas nākamā urbuma veikšanas vietā, atvienojiet tās barošanas kabeli no elektrotīkla.
 • Raugieties, lai barošanas kabelis un šļūtenes nenonāktu saskarē ar iekārtas rotējošajām daļām.
 • Nekariniet dimanta vainagurbja iekārtu un/vai urbja statīvu pie ceļamkrāna.
 • Pirms vakuumsūkņa izmantošanas iepazīstieties ar tā lietošanas instrukciju un vienmēr ievērojiet tās norādījumus.
 • Nodrošiniet, lai manometra rādītājs pirms urbšanas darbu sākšanas un to laikā atrastos skalas zaļajā diapazonā.
 • Pārbaudiet, vai griezējgredzena augstums ir vismaz 2 mm. Ja tā nav, nomainiet vainagurbi, pretējā gadījumā tas var iestrēgt urbumā.
 • Lai novērstu traumu risku, lietojiet tikai oriģinālos Hilti DD-C -vainagurbjus un oriģinālo papildaprīkojumu, kas paredzēts DD 30‑W .

Sagatavošanās urbšanai ar manuālu vadību

Sānu roktura noregulēšana

Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Griežot rokturi, atbrīvojiet sānu roktura stīpu.
 3. Nostipriniet sānu rokturi vēlamajā pozīcijā.
  Kopā ar sānu rokturi jūs varat piemontēt dziļuma atduri ().
 4. Pievelkot sānu rokturi nofiksējiet to tā, lai tas nevarētu pagriezties.

Dziļuma atdures montāža

Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Griežot rokturi, atbrīvojiet sānu roktura stīpu.
 3. No priekšpuses iebīdiet dziļuma atduri tai paredzētajā atverē pie sānu roktura.
 4. Noregulējiet dziļuma atduri atbilstoši vēlamajam urbuma dziļumam.
 5. Nofiksējiet dziļuma atduri, pievelkot sānu rokturi.

Šļakstīšanās aizsarga montāža

BRĪDINĀJUMS!
Strāvas trieciena risks! Ja tiek veikta manuāli vadīta urbšana virzienā uz augšu bez paredzētajiem aizsardzības pasākumiem, ūdens var iekļūt iekārtā un radīt strāvas trieciena risku.
 • Veicot urbšanu virzienā uz augšu ar manuālu urbja vadību, vienmēr lietojiet ūdens savākšanas sistēmu, kā arī šļakstīšanās aizsargu.
Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. No priekšpuses uzbīdiet šļakstīšanās aizsargu pāri instrumenta patronai uz urbjmašīnas piedziņas korpusa.

Ūdens savākšanas mehānisma montāža

Urbšanu drīkst veikt tikai tad, ja ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:
Iekārtas komplektā iekļautais ūdens savākšanas mehānisms ir piemontēts un iestatīts atbilstīgi izmantojamā vainagurbja garumam.
Ūdens savākšanas gredzenā ir ievietota urbja vadčaula, kas atbilst vainagurbja diametram.
Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Iebīdiet ūdens savākšanas mehānismu iekārtas priekšpusē esošajās atverēs, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Ar bīdņa palīdzību iestatiet izmantojamā vainagurbja garuma diapazonu. Ja vainagurbja garums ir līdz 150 mm, novietojiet bīdni pozīcijā 150 , savukārt, vainagurbja garums ir 300 mm un 600 mm, novietojiet to pozīcijā 300 .

Urbja vadčaulas montāža vai nomaiņa

Image alternative
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks! Ja tiek lietota neatbilstīga urbja vadčaula, veicot urbšanu virs galvas, ūdens var iekļūt dimanta vainagurbja iekārtas iekšienē.
 • Vienmēr lietojiet urbja vadčaulu, kurai ir tāds pats diametrs kā vainagurbim.
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Ievietojiet urbja vadčaulu ūdens savākšanas gredzena rievās un pabīdiet vadčaulu uz leju, līdz tā dzirdami nofiksējas.
 3. Lai noņemtu urbja vadčaulu, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam un uz augšu izvelciet no ūdens savākšanas gredzena.

Vainagurbja montāža

BRĪDINĀJUMS!
Lidojoši priekšmeti var izraisīt traumas! Ja tiek lietoti vainagurbji ar atšķēlumiem vai plaisām, kā arī ļoti nodiluši vainagurbji, pastāv iespēja, ka tiek aizsviestas atlūzušas urbjamā materiāla vai salūzuša urbja daļas, kas rada apdraudējumu un traumu risku arī ārpus darba zonas.
 • Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai vainagurbim nav atšķēlušās daļas vai radušās plaisas, tas nav nodilis vai pārmērīgi nolietojies, un, ja nepieciešams, nomainiet to.
Dimanta vainagurbji jāmaina, līdzko manāmi samazinās griešanas efektivitāte un palielinās urbšanai nepieciešamais laiks. Kopumā ņemot, tas parasti notiek tad, kad dimanta segmentu augstums ir kļuvis mazāks nekā 2 mm.
Vainagurbja montāžu atvieglos instrumenta patronas regulāra apsmidzināšana ar Hilti aerosolu.
Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Lai atvērtu instrumenta patronu, līdz galam pavelciet tās aizslēgu uz augšu.
  Pārbaudiet vai vainagurbja iespraužamais gals un instrumenta patrona ir tīri un nebojāti.
 3. Līdz galam sasveriet ūdens savākšanas gredzenu ap tā stiprinājuma asi.
 4. No augšpuses ievietojiet vainagurbi ar griezējgredzenu ūdens savākšanas gredzena urbja vadčaulā.
 5. Iebīdiet vainagurbja iespraužamo galu instrumenta patronā, pielāgojot tā novietojumu patronas iedobēm.
 6. Ar vieglu spiedienu pagrieziet vainagurbi līdz atdurei.
 7. Aizveriet instrumenta patronas aizslēgu, lai nofiksētu vainagurbi.

Nosūkšanas ierīces pievienošana

 1. Izveidojiet drošu savienojumu starp urbjmašīnas ūdens savākšanas šļūteni un universālā nosūcēja nosūkšanas šļūteni. Šim nolūkam lietojiet šļūtenes adapteru.
 2. Pievienojiet universālā nosūcēja nosūkšanas šļūteni pie universālā nosūcēja.
 3. Veicot urbšanas darbus virs galvas, lietojiet ūdens savākšanas šļūtenes nofiksēšanai turētāju, kas atrodas pie sānu roktura.

Sagatavošanās urbšanai ar statīva vadību

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Ja urbja statīvs nav pietiekami nostiprināts, tas var rotēt vai apgāzties.
 • Pirms dimanta vainagurbja lietošanas nostipriniet urbja statīvu pie apstrādājamās virsmas ar dobtapu vai vakuuma pamatplāksnes palīdzību.
 • Lietojiet tikai tādas dobtapas, kas ir piemērotas apstrādājamajai virsmai, un ievērojiet dobtapu ražotāja norādījumus par montāžu.
 • Lietojiet vakuuma pamatplāksni tikai tad, ja apstrādājamā virsma ir piemērota urbja statīva nostiprināšanai ar vakuuma stiprinājumu.
Urbja statīva un iekārtas nostiprināšanai var lietot vakuuma pamatplāksni vai aprīkojuma komplektu DD M12 S , respektīvi, enkuru HKD-D M12x50 , fiksācijas vārpstu DD-LR-CLS un uzgriezni DD-LR-CLN .
BRĪDINĀJUMS!
Ūdens noplūde var izraisīt elektriskās strāvas triecienu! Urbšanai ar urbja statīva vadību, šļakstīšanās aizsarga montāža nav iespējama. Tādēļ, veicot urbumus virzienā uz augšu, izmantojot urbja statīvu, iekārta nav aizsargāta pret ūdens iekļūšanu.
 • Nekādā gadījumā neveiciet urbumus virzienā uz augšu ar urbja statīvu!
Urbšana ar statīva vadību ir iespējama tikai bez sānu roktura un bez šļakstīšanās aizsarga.

Ūdens savākšanas mehānisma montāža

Urbšanu drīkst veikt tikai tad, ja ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:
Iekārtas komplektā iekļautais ūdens savākšanas mehānisms ir piemontēts un iestatīts atbilstīgi izmantojamā vainagurbja garumam.
Ūdens savākšanas gredzenā ir ievietota urbja vadčaula, kas atbilst vainagurbja diametram.
Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Iebīdiet ūdens savākšanas mehānismu iekārtas priekšpusē esošajās atverēs, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Ar bīdņa palīdzību iestatiet izmantojamā vainagurbja garuma diapazonu. Ja vainagurbja garums ir līdz 150 mm, novietojiet bīdni pozīcijā 150 , savukārt, vainagurbja garums ir 300 mm un 600 mm, novietojiet to pozīcijā 300 .

Iekārtas un urbja statīva nostiprināšana ar vakuumu

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Apdraudējums dimanta vainagurbja iekārtas nokrišanas gadījumā.
 • Veicot horizontālu urbšanu, urbja statīvam papildus jābūt nodrošinātam ar ķēdi.

Vakuuma pamatplāksnes iestatīšana

Image alternative
 1. Atzīmējiet urbuma centru ar krustiņu, kura līnijas ir garākas nekā ūdens savākšanas gredzena diametrs.
  Ūdens savākšanas gredzenam ir četras izvirzītas atzīmes, ko var izmantot krustiņa novietojuma pielāgošanai.
 2. Ar 4 līmeņošanas skrūvju palīdzību nolīmeņojiet vakuuma pamatplāksni tā, lai tās vakuuma pamatplāksnes apakšā būtu izvirzītas apmēram 5 mm.
 3. Novietojiet vakuuma pamatplāksnes 21 cm atstatumā no urbuma centra.
 4. Savienojiet vakuuma pamatplāksnes vakuuma pieslēgumu ar vakuumsūkni.
 5. Ieslēdziet vakuumsūkni.
 6. Kamēr jūs koriģējat vakuuma pamatplāksnes novietojumu, turiet nospiestu vakuuma aerācijas vārstu.

Urbja statīva nostiprināšana pie vakuuma pamatplāksnes

 1. Ieslēdziet vakuumsūkni.
 2. Ar fiksācijas sviras palīdzību nostipriniet urbja statīvu pie vakuuma pamatplāksnes.
 3. Izmantojot abas līmeņošanas skrūves, izlīdziniet urbja statīva novietojumu.

Iekārtas nofiksēšana pie urbja statīva

Lietojot vakuuma stiprinājumu, pirms iekārtas nostiprināšanas pie urbja statīva pārliecinieties, vai urbja statīvs ir droši nostiprināts.
Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Nofiksējiet urbja statīva slīdni maksimālā atstatumā no pamatvirsmas.
  Slīdnim jābūt nofiksētam augšējā pozīcijā. Tādējādi tiek radīta iespēja piemontēt iekārtu ar ūdens savākšanas mehānismu, neļaujot ūdens savākšanas gredzenam saskarties ar virsmu.
 3. Atveriet iespīlēšanas kurpi ar fiksācijas skrūvi.
 4. Iebīdiet urbjmašīnu slīdnī.
 5. Aizveriet iespīlēšanas kurpi ar fiksācijas skrūvi.
 6. Pārliecinieties, vai urbjmašīnu ir pareizi nostiprināta statīvā.

Iekārtas un urbja statīva nostiprināšana ar enkuru

Lai veiktu urbšanu ar urbja statīva vadību un enkura stiprinājumu, nepieciešams lietot aprīkojuma komplektu DD M12 S , kurā ietilpst arī fiksācijas svira DD-LR-CLS un uzgrieznis DD-LR-CLN .
 1. Atzīmējiet urbuma centru ar krustiņu, kura līnijas ir garākas nekā ūdens savākšanas gredzena diametrs.
  Ūdens savākšanas gredzenam ir četras izvirzītas atzīmes, ko var izmantot krustiņa novietojuma pielāgošanai.
 2. Novietojiet urbja statīva adaptera plāksnes nostiprināšanai paredzēto enkuru Hilti HKD-D M12x50 12 cm attālumā no urbuma centra atzīmes.
  Veiciet enkura nostiprināšanu saskaņā ar enkuram pievienoto lietošanas instrukciju!
 3. Nofiksējiet iekārtu pie urbja statīva.
 4. Pagrieziet abas līmeņošanas skrūves atpakaļ, līdz tās vairs nav izvirzītas.
 5. Uzlieciet urbja statīvu ar piemontēto iekārtu uz fiksācijas vārpstas un provizoriski nostipriniet urbja statīvu ar uzgriezni (no aprīkojuma komplekta DD M12 S ).
 6. Nolīmeņot urbja statīvu ar abu līmeņošanas skrūvju palīdzību.

Rokrata montāža

Rokratu var piemontēt statīva abās pusēs.
Image alternative
 1. Uzlieciet rokratu uz ass.
 2. Iebīdiet atlocīto šķelttapu atverē.
 3. Atlokiet šķelttapu.

Urbja vadčaulas montāža vai nomaiņa

Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Ievietojiet urbja vadčaulu ūdens savākšanas gredzena rievās un pabīdiet vadčaulu uz leju, līdz tā dzirdami nofiksējas.
 3. Lai noņemtu urbja vadčaulu, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam un uz augšu izvelciet no ūdens savākšanas gredzena.

Vainagurbja montāža

BRĪDINĀJUMS!
Lidojoši priekšmeti var izraisīt traumas! Ja tiek lietoti vainagurbji ar atšķēlumiem vai plaisām, kā arī ļoti nodiluši vainagurbji, pastāv iespēja, ka tiek aizsviestas atlūzušas urbjamā materiāla vai salūzuša urbja daļas, kas rada apdraudējumu un traumu risku arī ārpus darba zonas.
 • Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai vainagurbim nav atšķēlušās daļas vai radušās plaisas, tas nav nodilis vai pārmērīgi nolietojies, un, ja nepieciešams, nomainiet to.
Dimanta vainagurbji jāmaina, līdzko manāmi samazinās griešanas efektivitāte un palielinās urbšanai nepieciešamais laiks. Kopumā ņemot, tas parasti notiek tad, kad dimanta segmentu augstums ir kļuvis mazāks nekā 2 mm.
Vainagurbja montāžu atvieglos instrumenta patronas regulāra apsmidzināšana ar Hilti aerosolu.
Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Lai atvērtu instrumenta patronu, līdz galam pavelciet tās aizslēgu uz augšu.
  Pārbaudiet vai vainagurbja iespraužamais gals un instrumenta patrona ir tīri un nebojāti.
 3. Līdz galam sasveriet ūdens savākšanas gredzenu ap tā stiprinājuma asi.
 4. No augšpuses ievietojiet vainagurbi ar griezējgredzenu ūdens savākšanas gredzena urbja vadčaulā.
 5. Iebīdiet vainagurbja iespraužamo galu instrumenta patronā, pielāgojot tā novietojumu patronas iedobēm.
 6. Ar vieglu spiedienu pagrieziet vainagurbi līdz atdurei.
 7. Aizveriet instrumenta patronas aizslēgu, lai nofiksētu vainagurbi.

Nosūkšanas ierīces pievienošana

 1. Izveidojiet drošu savienojumu starp urbjmašīnas ūdens savākšanas šļūteni un universālā nosūcēja nosūkšanas šļūteni. Šim nolūkam lietojiet šļūtenes adapteru.
 2. Pievienojiet universālā nosūcēja nosūkšanas šļūteni pie universālā nosūcēja.
 3. Veicot urbšanas darbus virs galvas, lietojiet ūdens savākšanas šļūtenes nofiksēšanai turētāju, kas atrodas pie sānu roktura.

Urbšanas sistēmas nocentrēšana urbuma vidū

Ar vakuumplāksni nostiprinātas urbšanas sistēmas iestatīšana pirms urbšanas

Image alternative
 1. Pārliecinieties, vai urbšanas sistēma ir nostiprināta droši (manometra rādītājs atrodas zaļajā diapazonā).
 2. Lai precīzi iestatītu urbšanas sistēmu attiecībā pret urbuma centru, nospiediet vakuuma aerācijas vārstu un pielāgojiet urbja statīva novietojumu.
 3. Kad urbšanas sistēmai ir novietota pareizi, atlaidiet vakuuma aerācijas vārstu un piespiediet urbšanas sistēmu pie pamatvirsmas.
 4. Ar 4 līmeņošanas skrūvju palīdzību nolīmeņojiet vakuuma pamatplāksni.

Ar enkuru nostiprinātas urbšanas sistēmas iestatīšana pirms urbšanas

 1. Lai precīzi iestatītu urbšanas sistēmu attiecībā pret urbuma centru, uzmanīgi atlaidiet fiksācijas vārpstu, līdz urbja statīvu var pakustināt, un pielāgojiet urbja statīva novietojumu.
 2. Nolīmeņojiet urbja statīva adaptera plāksni ar 2 līmeņošanas skrūvju palīdzību.
 3. Kad urbja sistēma ir novietota pareizi, pievelciet fiksācijas skrūvi.

Barošanas sprieguma un ūdens padeves pievienošana

BRĪDINĀJUMS!
Ūdens noplūde var izraisīt elektriskās strāvas triecienu! Bojāts vai nepareizi nostiprināts blīvgredzens pie iekārtas ūdens pievada, pārāk augsts ūdens spiediens, nekvalitatīvi šļūteņu savienojumi un ūdens padeves sistēmas nehermētiskums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
 • Regulāri pārbaudiet, vai iekārta, ūdens pievadi, kā arī šļūtenes un to savienojumi ir nevainojamā stāvoklī, un nodrošiniet, lai ūdens pievadā nebūtu pārsniegts maksimālais pieļaujamais ūdens padeves spiediens 6 bar.
Lai nepieļautu iekārtas daļu bojājumus, jālieto tikai svaigs ūdens vai ūdens bez netīrumu piemaisījumiem.
Maksimālā pieļaujamā ūdens temperatūra ir 40 °C (104 °F).
Lielbritānijai paredzētajai versijai PRCD vietā tiek lietots atvienojošs transformators.
 1. Ar atbilstīga savienojuma elementa palīdzību pievienojiet ūdens pievadu pie urbjmašīnas padeves ūdens pieslēguma.
 2. Pārliecinieties, vai ūdens pievads ir droši savienots ar urbjmašīnas ūdens padeves pieslēgumu.
 3. Atveriet ūdens padevi un pārliecinieties, vai urbjmašīnas ūdens padeves pieslēgums ir hermētisks.
 4. Pievienojiet iekārtas kontaktdakšu kontaktligzdai ar zemējuma pieslēgumu.
 5. Nospiediet bojājumstrāvas aizsargslēdža (PRCD) taustiņu I vai Reset .
  • Bojājumstrāvas aizsargslēdža (PRCD) indikācijai jāiedegas.
 6. Nospiediet bojājumstrāvas aizsargslēdža (PRCD) taustiņu 0 vai TEST .
  Bojājumstrāvas aizsargslēdža (PRCD) indikācijai jānodziest.
BRĪDINĀJUMS!
Elektrotraumu risks! Ja indikācija pie bojājumstrāvas aizsargvada nenodziest, kad tiek nospiests taustiņš 0 vai TEST , dimanta vainagurbja lietošana jāpārtrauc!
 • Nododiet dimanta vainagurbja iekārtu Hilti servisā, lai veiktu remontu.
 1. Pēc testa veikšanas vēlreiz ieslēdziet bojājumstrāvas aizsargslēdzi (PRCD), nospiežot taustiņu 0 vai TEST .

Urbšana

BRĪDINĀJUMS!
Nelaimes gadījumu risks! Rotējošo daļu saskare ar ūdensvada caurulēm vai elektriskajiem vadiem var izraisīt smagus nelaimes gadījumus.
 • Raugieties, lai ūdensvada caurules un elektriskie vadi nenonāktu saskarē ar rotējošām daļām.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks instrumenta nobloķēšanās gadījumā! Iekārtas lietošanas īpatnību dēļ tai ir liels griezes moments. Instrumenta pēkšņa nobloķēšanās var izraisīt negaidītu un spēcīgu iekārtas kustību.
 • Lietojiet sānu rokturi un darba laikā vienmēr turiet iekārtu ar abām rokām. Vienmēr rēķinieties ar instrumentu pēkšņas nobloķēšanās iespēju.
BRĪDINĀJUMS!
Nelaimes gadījumu risks! Veicot caurejošus urbumus sienās un pārsegumos, materiāla daļas vai urbuma serde var izkrist pretējā pusē vai nokrist lejā.
 • Pirms caurejošu urbumu veikšanas sienās un pārsegumos atbilstīgi nodrošiniet zonu pretējā pusē vai apakšā.
BRĪDINĀJUMS!
Lidojošas šķembas var izraisīt traumas! Urbšanas laikā var atdalīties bīstamas šķembas. Materiāla šķembas var savainot ķermeni un acis.
 • Valkājiet acu aizsargu, aizsargtērpu un aizsargķiveri.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Iekārta un urbšanas process rada troksni. Trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.
 • Lietojiet dzirdes aizsargaprīkojumu.

Urbšana ar manuālu vadību

BRĪDINĀJUMS!
Strāvas trieciena risks! Ja tiek veikta manuāli vadīta urbšana virzienā uz augšu bez paredzētajiem aizsardzības pasākumiem, ūdens var iekļūt iekārtā un radīt strāvas trieciena risku.
 • Veicot urbšanu virzienā uz augšu ar manuālu urbja vadību, vienmēr lietojiet ūdens savākšanas sistēmu, kā arī šļakstīšanās aizsargu.
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks! Ja tiek lietota neatbilstīga urbja vadčaula, veicot urbšanu virs galvas, ūdens var iekļūt dimanta vainagurbja iekārtas iekšienē.
 • Vienmēr lietojiet urbja vadčaulu, kurai ir tāds pats diametrs kā vainagurbim.
 1. Pievienojiet urbjmašīnas kontaktdakšu elektrotīkla rozetei vai universālā nosūcēja kontaktligzdai gadījumā, ja tiek lietota nosūkšanas sistēma (ja universālais nosūcējs ir aprīkots ar šādu ligzdu).
 2. Ja tiek lietota nosūkšanas sistēma, pievienojiet universālā nosūcēja kontaktdakšu elektrotīkla rozetei un ieslēdziet nosūcēja slēdzi pozīcijā AUTO vai pozīcijā ON , vai pozīcijā I .
 3. Ieslēdziet bojājumstrāvas aizsargslēdzi (PRCD) (skat ).
  Pēc urbjmašīnas ieslēgšanas universālais nosūcējs ar laika aizturi automātiski sāk darboties režīmā AUTO . Ja universālais nosūcējs darbojas režīmā AUTO , tas pēc urbjmašīnas izslēgšanas ar laika aizturi izslēdzas automātiski. Ja universālais nosūcējs darbojas režīmā ON vai I , tas jāieslēdz un jāizslēdz manuāli.
 4. Atzīmējiet urbuma centru ar krustiņu, kura līnijas ir garākas nekā ūdens savākšanas gredzena diametrs.
  Ūdens savākšanas gredzenam ir četras izvirzītas atzīmes, ko var izmantot krustiņa novietojuma pielāgošanai.
Image alternative
 1. Turiet nospiestu urbjmašīnas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi, ar ūdens padeves regulēšanas sviru iestatiet nepieciešamo ūdens daudzumu un pēc tam atlaidiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
  Ūdens padeve tiek ieslēgta un izslēgta automātiski, kad tiek nospiests urbjmašīnas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis. Ūdens daudzumu var iestatīt pirms urbšanas, pagriežot ūdens padeves regulēšanas sviru, vai mainīt urbšanas laikā (minimālais ūdens daudzums ar aizvērtu ūdens padeves regulēšanas sviru: apm. 0,3 l/min).
 2. Uzmanīgi novietojiet ūdens savākšanas gredzenu virs urbuma vietas, ar vainagurbi nepieskaroties pamatvirsmai.
 3. Nodrošiniet, lai urbuma atzīmes līnijas pārklātos ar četrām ūdens savākšanas gredzena atzīmēm.
 4. Pārliecinieties, ka vainagurbis nepieskaras virsmai, un līdz pusei nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi, lai veiktu urbšanu ieurbšanas režīmā.
 5. Ja jūs veicat urbšanu virzienā uz augšu, nogaidiet, līdz vainagurbis piepildās ar ūdeni.
  • Tādējādi vainagurbis tiek dzesēts un pasargāts no bojājumiem, ko var izraisīt urbšana sausā veidā.
 6. Viegli piespiediet vainagurbi pie virsmas.
  • Pēc ieslēgšanas / izslēgšanas slēdža nospiešanas (līdz pusei) urbjmašīna darbojas palēninātajā ieurbšanas režīmā, lai urbšanas procesa sākumā nepieļautu vainagurbja novirzīšanos.
 7. Līdzko jūs sajūtat, ka vainagurbis atrodas vienmērīgā saķerē ar urbjamo materiālu, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi līdz galam.
  • Tiklīdz ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ir tiek nospiests līdz galam, vainagurbi var darbināt ar maksimālo rotācijas ātrumu.
  Izvēlieties piespiešanas spēku tā, lai urbjmašīna darbotos ar maksimālo apgriezienu skaitu. Tādējādi tiek sasniegta ideāla urbšanas jauda (urbšanas jaudas indikācija deg zaļā krāsā). Lielāks piespiešanas spēks nepalielina urbšanas ātrumu (urbšanas jaudas indikācija deg sarkanā krāsā).
  Taisni virziet vainagurbi urbumā. Vainagurbja sašķiebšana var samazināt urbšanas jaudu.
  Vienmēr pievērsiet uzmanību tam, lai būtu nodrošināta pareiza ūdens padeve. Lai to kontrolētu, vērojiet caurplūdes indikatoru.

Urbšana ar urbja statīva vadību

BRĪDINĀJUMS!
Ūdens noplūde var izraisīt elektriskās strāvas triecienu! Urbšanai ar urbja statīva vadību, šļakstīšanās aizsarga montāža nav iespējama. Tādēļ, veicot urbumus virzienā uz augšu, izmantojot urbja statīvu, iekārta nav aizsargāta pret ūdens iekļūšanu.
 • Nekādā gadījumā neveiciet urbumus virzienā uz augšu ar urbja statīvu!
BRĪDINĀJUMS!
Nelaimes gadījumu risks! Veicot caurejošus urbumus sienās un pārsegumos, materiāla daļas vai urbuma serde var izkrist pretējā pusē vai nokrist lejā.
 • Pirms caurejošu urbumu veikšanas sienās un pārsegumos atbilstīgi nodrošiniet zonu pretējā pusē vai apakšā.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Apdraudējums dimanta vainagurbja iekārtas nokrišanas gadījumā.
 • Veicot horizontālu urbšanu, urbja statīvam papildus jābūt nodrošinātam ar ķēdi.
 1. Ja jūs lietojat šķidruma nosūcēju, pievienojiet nosūkšanas ierīci () un rīkojieties saskaņā ar norādījumiem par 1. līdz 3. darbību, kas atrodami sadaļā par urbšanu ar manuālo vadību ().
 2. Pievienojiet kontaktdakšu tīkla rozetei un ieslēdziet bojājumstrāvas aizsargslēdzi (PRCD) (skat. sadaļu Barošanas sprieguma un ūdens padeves pievienošana, ).
 3. Atbrīvojiet slīdņa fiksāciju.
 4. Pabīdiet slīdni ar rokratu uz leju, līdz ūdens savākšanas gredzens viegli piekļaujas virsmai.
 5. Turiet nospiestu iekārtas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi, ar ūdens padeves regulēšanas sviru iestatiet nepieciešamo ūdens daudzumu un pēc tam atlaidiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
  Ūdens padeve tiek ieslēgta un izslēgta automātiski, kad tiek nospiests iekārtas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis. Ūdens daudzumu var iestatīt pirms urbšanas, pagriežot ūdens padeves regulēšanas sviru, vai mainīt urbšanas laikā (minimālais ūdens daudzums ar aizvērtu ūdens padeves regulēšanas sviru: apm. 0,3 l/min).
 6. Ar slēdža bloķēšanas palīdzību pārslēdziet iekārtu uz nepārtrauktas darbības režīmu, līdz galam nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi un pēc tam nospiežot slēdža bloķēšanas taustiņu.
 7. Ar rokratu pagrieziet dimanta vainagurbi, līdz tas pieskaras virsmai.
 8. Urbšanas sākumā, kamēr vainagurbis nav nocentrējies, izdariet tikai nelielu spiedienu un tikai pēc tam palieliniet piespiešanas spēku.
 9. Līdzko jūs sajūtat, ka vainagurbis ir nocentrējies un rotē vienmērīgi, palieliniet spēku, ar kādu tas tiek spiests pie virsmas.
 10. Regulējiet piespiešanas spēku, vadoties pēc urbšanas jaudas indikācijas.
  Izvēlieties piespiešanas spēku tā, lai iekārta darbotos ar maksimālo apgriezienu skaitu. Tādējādi tiek sasniegta ideāla urbšanas jauda (urbšanas jaudas indikācija deg zaļā krāsā). Lielāks piespiešanas spēks nepalielina urbšanas ātrumu (urbšanas jaudas indikācija deg sarkanā krāsā).
  Urbšanas laikā kontrolējiet ūdens caurplūdi. Lietojiet kontrolei caurplūdes indikatoru.

Urbšana ar 600 mm vainagurbi

 1. Vispirms veiciet iepriekšēju ieurbšanu ar 300 mm vainagurbi.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Veicot urbšanu 600 mm vainagurbi bez iepriekšējas ieurbšanas, pastāv risks, ka tiks zaudēta kontrole pār iekārtu un izraisītas traumas.
 • Vienmēr veiciet iepriekšēju ieurbšanu. Raugieties, lai pirms urbšanas procesa turpināšanas 600 mm vainagurbis līdz galam tiktu iebīdīts ieurbuma vietā.
 1. Pēc vainagurbja nomaiņas, kamēr iekārta ir izslēgta, līdz galam iebīdiet 600 mm vainagurbi iepriekš izurbtajā atverē.
 2. Turpiniet urbšanas procesu.

Iekārtas izslēgšana

 1. Kad sasniegts nepieciešamais urbuma dziļums vai veikts caurejošais urbums, izslēdziet iekārtu. Ja jūs izmantojat slēdža bloķēšanas funkciju, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi, lai atceltu bloķēšanu.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Paceļot ūdens savākšanas gredzenu no apstrādājamās virsmas laikā, kad vainagurbis rotē, no tā var tikt izsviesta urbuma serde. un tas nav izraisīt traumas.
 • Paceliet ūdens savākšanas gredzenu no apstrādājamās virsmas tikai tad, kad ir apstājusies vainagurbja kustība.
 1. Iekārtas inerces kustības laikā izvelciet vainagurbi no urbuma.
  • Nospiežot iekārtas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi, ūdens padeve tiek pārtraukta automātiski.

Vainagurbja demontāža un iztukšošana

Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks instrumenta nomaiņas laikā! Lietošanas laikā instruments sakarst. Instrumentam var būt asas malas.
 • Instrumenta nomaiņas laikā vienmēr valkājiet aizsargcimdus.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Urbuma serde vai tās daļas var izkrist no vainagurbja.
 • Raugieties, lai urbuma serde nevarētu nekontrolēti izkrist no vainagurbja. Izņemiet no vainagurbja visas urbuma serdes daļas.
 1. Atveriet instrumenta patronu. Lai to izdarītu, līdz galam pavelciet instrumenta patronas aizslēgu uz augšu.
  Lai nodrošinātu atlikušā ūdens izplūšanu no vainagurbja, turiet iekārtu tā, lai vainagurbja smaile būtu nedaudz sasvērta uz leju.
 2. Līdz galam pagrieziet vainagurbi.
 3. Izvelciet vainagurbi no instrumenta patronas.
 4. Izņemiet vainagurbi, sasverot to uz sāniem no instrumenta patronas ass.
 5. Izvelciet vainagurbi no ūdens savākšanas gredzena.
 6. Stingri turiet vainagurbi un virzienā uz aizmuguri izkratiet caur tā nostiprināmo galu urbuma serdi. Ja urbuma serdes daļas iestrēgst vainagurbī, uzsitiet pa vainagurbi, turot to vertikāli uz leju, ar mīkstu priekšmetu (koku, plastmasu) vai izstumiet urbuma serdi ar stienīti (piemēram, dziļuma atduri).
 7. Aizveriet instrumenta patronas aizslēgu.

Urbuma serdes izņemšana no urbuma

 1. Ar vieglu pagriezienu līdz galam iebīdiet serdes izlaušanas instrumentu urbumā.
  Pārliecinieties, vai serdes izlaušanas instrumenta (papildaprīkojums) diametrs atbilst ar izmantojamo vainagurbi veiktā urbuma diametram.
 2. Izlauziet urbuma serdi, viegli paspiežot serdes izlaušanas instrumentu uz sāniem.
 3. Kopā ar serdes izlaušanas instrumentu izvelciet izlauzto serdi no urbuma.
 4. Izmēriet iegūtā urbuma efektīvo dziļumu ar mērtaustu.

Urbšanas duļķu utilizācija

 1. Savāciet urbšanas radītās duļķes (piemēram, ar šķidruma nosūcēju).
 2. Jāļauj urbšanas duļķēm nogulsnēties un nogulsnes jāutilizē būvgružu izgāztuvē.
  Separācijas procesu var paātrināt koagulanti.
 3. Pirms urbšanas radītā ūdens (sārmains, pH vērtība > 7) novadīšanas kanalizācijā tas jāneitralizē, pievienojot tam skābu neitralizācijas līdzekli vai atšķaidot ar lielu daudzumu ūdens.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Apkopes un remonta darbu veikšana, neatvienojot iekārtu no elektrotīkla, var izraisīt smagas traumas un apdegumus.
 • Pirms jebkādiem apkopes un remonta darbiem vienmēr atvienojiet barošanas kabeli!
Kopšana
 • Uzmanīgi jānotīra pielipušie netīrumi.
 • Uzmanīgi jāiztīra ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Instrumentu un metāla daļu kopšana
 • Noņemiet piekaltušos netīrumus.
 • Laiku pa laikam norīvējiet instrumentu un instrumenta patronas virsmas ar eļļā samērcētu drāniņu, lai pasargātu tās no korozijas.
 • Raugieties, lai instrumenta nostiprināmais gals vienmēr būtu tīrs un nedaudz ieeļļots.
Uzturēšana
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks! Neprofesionāli veikts elektrisko daļu remonts var kļūt par cēloni smagām traumām un apdegumiem.
 • Elektrisko daļu labošanu var veikt tikai elektrības nozares speciālisti .
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā elektroiekārtu nedrīkst lietot. Tā nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Versijām ar maināmu barošanas kabeli tā nomaiņu drīkst veikt elektrotehnikas speciālists.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.group .

Ogles suku nomaiņa

BRĪDINĀJUMS!
Elektrotraumu risks! !
 • Iekārtu drīkst kopt un remontēt tikai sertificēts un atbilstoši apmācīts personāls. Personālam jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem.
Kad nepieciešams nomainīt ogles sukas, iedegas indikācijas spuldzīte ar dakšatslēgas simbolu.
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Atveriet ogles suku pārsegu kreisajā un labajā motora pusē.
 3. Pievērsiet uzmanību ogles suku novietojumam un vadu instalācijai. Izņemiet nolietotās ogles sukas no dimanta vainagurbja iekārtas.
 4. Ielieciet jaunās ogles sukas precīzi tāpat, kā bija iemontētas vecās.
  Ielikšanas laikā raugieties, lai netiktu sabojāts signāla vads.
 5. Pieskrūvējiet ogles suku pārsegus motora kreisajā un labajā pusē.
 6. Vismaz 1 minūti bez pārtraukuma darbiniet iekārtu tukšgaitā, lai piestrādātos ogles sukas.
  • Pēc apmēram 1 minūti ilgas darbības ar jaunajām ogles sukām indikācijas spuldzīte nodziest.

Ūdens kontrollodziņa tīrīšana

Raugieties, lai kontrollodziņa tīrīšanas laikā darba vietā būtu nodrošināta tīrība. Veicot tīrīšanas darbus, nedrīkst pieļaut netīrumu iekļūšanu ūdens caurplūdes indikatorā.
 1. Ar "Torx" skrūvgriezi TX 15 atskrūvējiet kontrollodziņa abas skrūves.
 2. Noņemiet kontrollodziņu virzienā uz augšu.
 3. Izņemiet ūdens plūsmas mērīšanas ratu kopā ar asi.
 4. Izskalojiet uzkrājušos netīrumus ar tekošu ūdeni.
 5. Pirms montāžas pārbaudiet, vai nav bojāts kontrollodziņa blīvējums, un, ja nepieciešams, nomainiet to.
 6. Raugieties, lai blīvējums būtu precīzi ievietots vadotnes rievā. Pretējā gadījumā kontrollodziņa montāžas laikā blīvējums var tikt iespiests starp plastmasas daļām un sabojāts, kā rezultātā lodziņš kļūs nehermētisks.
 7. Ielieciet plūsmas ratu kopā ar asi.
 8. Iespiediet kontrollodziņu atpakaļ vadotnē.
 9. Ievietojiet kontrollodziņa stiprinājuma "Torx" skrūves un pievelciet tās.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

dimanta vainagurbja iekārta darbojas

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Image alternative
Servisa indikācija deg.
Gandrīz sasniegta ogles suku nodiluma robeža. Laiks, kas atlicis, līdz dimanta vainagurbja iekārta automātiski izslēgsies, ir tikai dažas stundas.
 • Lieciet tuvākajā laikā nomainīt ogles sukas.
Ogles sukas ir nomainītas un vēl nav piestrādājušās.
 • Vismaz 1 minūti bez pārtraukuma darbiniet iekārtu tukšgaitā, lai piestrādātos ogles sukas.
Dimanta vainagurbja iekārta nesasniedz pilnu jaudu.
Tīkla traucējums – nepietiekams spriegums elektrotīklā.
 • Pārbaudiet, vai citi patērētāji nerada traucējumus elektrotīklā vai ģeneratora darbībā.
 • Pārbaudiet izmantojamā pagarinātājkabeļa garumu.
Dimanta vainagurbis negriežas.
Dimanta vainagurbis ir iestrēdzis urbjamajā virsmā.
 • Virziet urbjmašīnu taisni.
 • Ar dakšatslēgas palīdzību atbrīvojiet dimanta vainagurbi: atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla. Tuvu nostiprinātajam galam satveriet dimanta vainagurbi ar atbilstošu dakšatslēgu un pagriežot atbrīvojiet dimanta vainagurbi.
Samazinās urbšanas ātrums.
Sasniegts maksimālais urbuma dziļums.
 • Izņemiet urbuma serdi un lietojiet garāku vainagurbi.
Urbuma serde ieķeras dimanta urbja vainagā
 • Izņemiet urbuma serdi.
Neatbilstīgas urbjamās virsmas īpašības.
 • Izvēlieties vainagurbi ar piemērotu specifikāciju.
Liela tērauda daļa (konstatējama pēc dzidra ūdens ar metāla skaidiņām).
 • Izvēlieties vainagurbi ar piemērotu specifikāciju.
Dimanta vainagurbis ir bojāts.
 • Pārbaudiet, vai dimanta vainagurbis nav bojāts, un, ja nepieciešams, nomainiet to.
Dimanta vainagurbis ir nodilis.
 • Uzasiniet dimanta vainagurbi uz asināšanas plāksnes.
Pārāk liels ūdens daudzums.
 • Samaziniet pievadīto ūdens daudzumu, izmantojot ūdens padeves regulēšanu.
Nepietiekams ūdens daudzums.
 • Pārbaudiet ūdens padevi dimanta vainagurbim vai palieliniet pievadīto ūdens daudzumu, izmantojot ūdens padeves regulēšanu.
 • Pārbaudiet filtra ieliktni pie ūdens padeves pieslēguma.
Instrumenta gals ir netīrs vai nav kārtīgi nofiksēts.
 • Notīriet instrumenta galu un nofiksējiet dimanta vainagurbi kārtīgi.
Dimanta vainagurbi nav iespējams ielikt instrumenta stiprinājumā.
Iespraužamā instrumenta gals / instrumenta stiprinājums ir netīrs vai bojāts.
 • Notīriet instrumenta galu vai instrumenta stiprinājumu vai, ja nepieciešams, nomainiet to.
Nav pilnībā atvērta instrumenta stiprinājuma svira.
 • Līdz galam atveriet sviru.
Pārāk liela dimanta vainagurbja brīvkustība.
Bojāts iespraužamā instrumenta gals.
 • Pārbaudiet instrumenta galu un, ja nepieciešams, nomainiet instrumentu.
Nav aizvērta instrumenta stiprinājuma svira.
 • Aizveriet instrumenta stiprinājuma sviru.
Nav ūdens caurplūdes.
Aizsērējis filtrs vai ūdens caurplūdes indikators.
 • Izņemiet un izskalojiet filtru vai ūdens caurplūdes indikatoru.
Darba laikā no instrumenta stiprinājuma izplūst ūdens.
Iespraužamā instrumenta gals / instrumenta stiprinājums ir netīrs.
 • Notīriet instrumenta gala vai stiprinājuma virsmas.
Bojāts instrumenta patronas blīvējums.
 • Pārbaudiet blīvējumu un, ja nepieciešams, nomainiet to.

dimanta vainagurbja iekārta nedarbojas

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Image alternative
Nav servisa indikācijas.
Nav ieslēgts PRCD.
 • Pārbaudiet PRCD funkcijas un ieslēdziet to.
Pārtraukta sprieguma padeve.
 • Pievienojiet citu elektroiekārtu un pārbaudiet, vai tā darbojas.
 • Pārbaudiet spraudsavienojumus, barošanas kabeli, vadu instalācijas un tīkla drošinātājus.
Motorā iekļuvis ūdens.
 • Novietojiet dimanta vainagurbja iekārtu siltā, sausā vietā un ļaujiet tai pilnībā izžūt.
Image alternative
Servisa indikācija deg.
Nodilušas ogles sukas.
Image alternative
Servisa indikācija mirgo.
Pārkarsis motors (piemēram, pārāk lielas sānu berzes vai pārāk liela piespiešanas spēka dēļ).
 • Nogaidiet dažas minūtes, līdz atdziest motors, vai ļaujiet dimanta vainagurbja iekārtai darboties tukšgaitā, lai paātrinātu atdzišanu.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.
 • Virziet urbjmašīnu ar dimanta vainagurbi taisni un / vai samaziniet piespiešanas spēku.

Ķīnas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r51318.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Urbšanas duļķu utilizācija

Ņemot vērā vides aizsardzības aspektus, urbšanas radīto duļķu tieša ieplūšana ūdenskrātuvēs vai kanalizācijā bez atbilstošas iepriekšējas apstrādes nav vēlama.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative