Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (EN) [2 MB]

SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Urbšana bez triecienu funkcijas
Image alternative Triecienurbšana
Image alternative Apgriezieni minūtē
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
Image alternative Līdzstrāva
Image alternative Litija jonu akumulators
Image alternative Lietojamā Hilti litija jonu akumulatoru sērija. Ņemiet vērā informāciju, kas iekļauta nodaļā Nosacījumiem atbilstīga lietošana .
Image alternative Izstrādājums atbalsta bezvadu datu pārnesi, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
Image alternative Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru kā triecieninstrumentu.
Image alternative Sargājiet akumulatoru no kritieniem. Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir bijis pakļauts triecienam vai tam ir radušies cita veida bojājumi.

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Tips:
  SID 14-A, SID 22-A
  SIW 14-A, SIW 22-A
  Paaudze:
  01
  Sērijas Nr.:

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
 • Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas īssavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēka cēloni.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
 • Nelietojiet bojātus vai modificētus akumulatorus. Bojāti vai modificēti akumulatori var radīt neparedzamas situācijas un izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai traumas.
 • Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C (265 °F) var izraisīt eksploziju.
 • Ievērojiet norādījumus par akumulatora lādēšanu un nekad nelādējiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmo iekārtu ārpus lietošanas instrukcijā norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza lādēšana vai pieļaujamā temperatūras diapazona pārsniegšana var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.
 • Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. Jebkādus akumulatoru apkopes darbus drīkst veikt tikai ražotājs vai atbilstīgi pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta.

Drošības norādījumi darbam ar skrūvēšanas iekārtu

 • Ja darba laikā pastāv iespēja, ka skrūve var nonākt saskarē ar apslēptiem elektriskajiem vadiem, satveriet iekārtu tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Skrūvei saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts arī uz iekārtas metāla daļām, tādējādi radot elektrošoka risku.

Papildu drošības norādījumi par skrūvēšanas iekārtu

Personīgā drošība
 • Lietojiet izstrādājumu tikai tad, ja tas ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet ietekmēt iekārtas funkcijas vai to pārveidot.
 • Lietojiet kopā ar iekārtu piegādātos papildu rokturus. Kontroles zudums var kļūt par cēloni traumām.
 • Vienmēr turiet iekārtu ar abām rokām aiz tam paredzētajiem rokturiem. Raugieties, lai rokturi vienmēr būtu sausi un tīri.
 • Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Traumu risks!
 • Iekārtas lietošanas laikā valkājiet piemērotas aizsargbrilles, aizsargķiveri, ausu aizsargus, kā arī vieglu elpceļu aizsardzības aprīkojumu.
 • Arī instrumenta maiņas laikā valkājiet aizsargcimdus. Saskare ar maināmo instrumentu var izraisīt grieztas traumas un apdegumus.
 • Valkājiet aizsargbrilles vai masku. Materiāla šķembas var savainot ķermeni un acis.
 • Pirms darba sākšanas noskaidrojiet darba laikā radušos putekļu bīstamības kategoriju. Lietojiet celtniecības putekļsūcēju ar oficiālas sertifikācijas ietvaros piešķirtu drošības klasifikāciju, kas atbilst vietējiem putekļu ietekmes ierobežošanas normatīviem. Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, betons / mūris / kvarcu saturoši akmeņi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai.
 • Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju un, ja nepieciešams, valkājiet elpceļu aizsargmasku, kas aizsargā pret attiecīgā veida putekļiem. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem – sevišķi kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti.
 • Darba pārtraukumos veiciet pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti. Ilgstoša darba gadījumā vibrācija var radīt traucējumus pirkstu, roku vai plaukstas locītavu asinsvadu un nervu sistēmas funkcijās.
Elektrodrošība
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai darba zonā neatrodas nosegti elektrības vadi, gāzes vai ūdensapgādes caurules. Nejauši sabojājot zem sprieguma esošus vadus, iekārtas ārējās metāla daļas var izraisīt elektrošoku.
Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope
 • Nekavējoties izslēdziet elektroiekārtu, ja nobloķējas instruments. Iekārta var tikt novirzīta uz sāniem.
 • Nekad nenolieciet elektroiekārtu, kamēr nav pilnībā apstājusies tajā nostiprinātā instrumenta kustība.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nemēģiniet izmantot vai uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecienam, krituši no vairāk nekā viena metra augstuma vai ir citā veidā bojāti. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet iekārtu pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem, vietā, kur nevar notikt aizdegšanās un kur to iespējams pastāvīgi novērot, un ļaujiet tai atdzist. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Iekšējais sešstūris (SID)
 2. Apgaismojums
 3. Labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzējs ar ieslēgšanas bloķēšanu
 4. Vadības slēdzis (ar elektronisku rotācijas ātruma regulatoru)
 5. Ārējais četrstūris (SIW)
 6. Griezes momenta pārslēdzējs
 7. Jostas āķis (opcija)
 8. Akumulatora uzlādes indikācija
 9. Atbloķēšanas taustiņi (akumulatoram B22/…)
 10. Atbloķēšanas taustiņš (akumulatoram B14/…)

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir manuāli vadāma, ar akumulatoru darbināma skrūvēšanas iekārta ar triecienu funkciju. Tā ir piemērota skrūvsavienojumu, uzgriežņu un vītņtapu pievilkšanai un atskrūvēšanai koka, metāla, mūra un betona konstrukcijās.

Skrūvēšanas iekārtu drīkst lietot tikai darbiem, kam nav nepieciešams precīzs / specifisks griezes moments. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka skrūve tiks pārgriezta un sabojāta vai tiks nodarīti bojājumi apstrādājamai detaļai.
 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai sērijas B14 (SID/SIW 14‑A) vai B22 (SID/SIW 22‑A) Hilti litija jonu akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai sērijas C4/36 Hilti lādētājus.

Uzlādes statusa indikācija

Litija jonu akumulatora uzlādes statuss tiek parādīts pēc atbloķēšanas taustiņa vieglas nospiešanas (ne tālāk kā līdz sajūtamai pretestībai).
Statuss
Nozīme
4 LED deg.
Uzlādes statuss: no 75 % līdz  100 %
3 LED deg.
Uzlādes statuss: 50 % līdz 75 %
2 LED deg.
Uzlādes statuss: 25 % līdz  50 %
1 LED deg.
Uzlādes statuss: no 10 % līdz  25 %
1 LED mirgo.
Uzlādes statuss: < 10 %
Ja ir nospiests vadības slēdzis, kā arī 5 sekunžu laikā pēc vadības slēdža atlaišanas nolasīt uzlādes statusa indikāciju nav iespējams.

Piegādes komplektācija

Skrūvēšanas iekārta ar triecienu funkciju, lietošanas instrukcija
Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group | ASV: www.hilti.com .

Skrūvēšanas iekārta ar triecienu funkciju


SID 14‑A
SIW 14‑A
Nominālais spriegums
14,4 V
14,4 V
Svars saskaņā ar EPTA Procedure-01
1,3 kg
1,3 kg
Nominālais rotācijas ātrums tukšgaitā
Pozīcija I
0 apgr./min … 1 000 apgr./min
0 apgr./min … 1 000 apgr./min
Pozīcija II
0 apgr./min … 1 500 apgr./min
0 apgr./min … 1 500 apgr./min
Pozīcija III
0 apgr./min … 2 500 apgr./min
0 apgr./min … 2 300 apgr./min
Triecienu skaits
≤ 3 100/min
≤ 3 400/min
Griezes momenta noregulēšana
3 pakāpes
3 pakāpes
Liela izmēra standarta skrūves
M8 - M16
M8 - M16
Augstas izturības liela izmēra skrūves
M6 - M12
M6 - M12
Instrumenta patrona
1/4″ iekšējais sešstūris ar drošības manšeti
1/2″ ārējais četrstūris ar puslodi vai 3/8″ ārējais četrstūris ar drošības gredzenu
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

SID 22‑A
SIW 22‑A
Nominālais spriegums
21,6 V
21,6 V
Svars saskaņā ar EPTA Procedure-01
2,0 kg
2,0 kg
Nominālais rotācijas ātrums tukšgaitā
Pozīcija I
0 apgr./min … 1 000 apgr./min
0 apgr./min … 1 000 apgr./min
Pozīcija II
0 apgr./min … 1 500 apgr./min
0 apgr./min … 1 500 apgr./min
Pozīcija III
0 apgr./min … 2 500 apgr./min
0 apgr./min … 2 300 apgr./min
Triecienu skaits
≤ 3 450/min
≤ 3 500/min
Griezes momenta noregulēšana
3 pakāpes
3 pakāpes
Liela izmēra standarta skrūves
M8 - M16
M8 - M16
Augstas izturības liela izmēra skrūves
M6 - M12
M6 - M12
Instrumenta patrona
1/4″ iekšējais sešstūris ar drošības manšeti
1/2″ ārējais četrstūris ar puslodi vai 3/8″ ārējais četrstūris ar drošības gredzenu
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 62841

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Informācija par troksni

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
94 dB(A)
94 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
83 dB(A)
83 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Kopējie vibrācijas rādītāji

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Svārstību emisija, pievelkot maksimālā pieļaujamā izmēra skrūves un uzgriežņus (ah)
7,5 m/s²
7,5 m/s²
11 m/s²
11 m/s²
Maksimāli pieļaujamā izmēra skrūvju un uzgriežņu pievilkšanas rādītāju pielaides
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Griezes momenta iestatīšana

Griezes momenta iestatīšanai izmanto griezes momenta pārslēdzēju.
Modelis SID … SID 14‑A
SID 22‑A

Modelis
SID 14‑A
SID 22‑A
Griezes moments
Pozīcija I
50 Nm
60 Nm
Pozīcija II
100 Nm
110 Nm
Pozīcija III
150 Nm
165 Nm
Modelis SIW … SIW 14‑A
SIW 22‑A

SIW 14‑A
1/2″ ārējais četrstūris ar puslodi
3/8″ ārējais četrstūris ar drošības gredzenu
Griezes moments
Pozīcija I
80 Nm
65 Nm
Pozīcija II
120 Nm
115 Nm
Pozīcija III
185 Nm
160 Nm

SIW 22‑A
1/2″ ārējais četrstūris ar puslodi
3/8″ ārējais četrstūris ar drošības gredzenu
Griezes moments
Pozīcija I
90 Nm
75 Nm
Pozīcija II
135 Nm
120 Nm
Pozīcija III
200 Nm
175 Nm

Akumulators 14,4 V

Akumulatora darba spriegums
14,4 V
Apkārtējā temperatūra
−10 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃

Akumulators 21,6 V

Akumulatora darba spriegums
21,6 V
Apkārtējā temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃

Sagatavošanās darbam

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks nejaušas iedarbošanās gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka attiecīgais izstrādājums ir izslēgts.
 • Pirms iekārtas iestatīšanas vai piederumu nomaiņas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Akumulatora uzlādēšana

 1. Pirms uzlādes sākšanas izlasiet lādētāja lietošanas instrukciju.
 2. Raugieties, lai akumulatora un lādētāja kontaktu virsmas ir tīras un sausas.
 3. Veiciet akumulatora uzlādi atbilstīgā lādētājā.

Akumulatora ievietošana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
 1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
 2. Ievietojiet akumulatoru iekārtas stiprinājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Akumulatora izņemšana

 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņus.
 2. Izvelciet akumulatoru no iekārtas.

Jostas āķa montāža (opcija)

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Iekārtas nokrišanas radīts apdraudējums.
 • Iekārtas nokrišana var apdraudēt tās lietotāju un apkārtējos. Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai jostas āķis ir kārtīgi nofiksēts.
Ar jostas āķa palīdzību jūs varat nostiprināt iekārtu pie jostas tā, lai tā piekļautos ķermenim. Jostas āķi iespējams piemontēt nēsāšanai labajā un kreisajā pusē.
Image alternative
 1. Izņemiet akumulatoru.
 2. Iespraudiet jostas āķi tam paredzētajā stiprinājuma atverē pie skrūvēšanas iekārtas pamatnes.
 3. Nostipriniet jostas āķi ar 2 skrūvēm.

Maināmā instrumenta montāža

SID 14‑A
SID 22‑A
Image alternative
 1. Pārbaudiet, vai maināmā instrumenta nofiksējamais gals ir tīrs.
  • Ja nepieciešams, notīriet nofiksējamo galu.
 2. Pārslēdziet labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēju vidējā pozīcijā vai atvienojiet no iekārtas akumulatoru.
 3. Līdz galam ievietojiet maināmo instrumentu patronā un ļaujiet tam nofiksēties.
 4. Pirms iekārtas lietošanas pārbaudiet, vai darba instruments ir nofiksēts kārtīgi un novietots pareizi.

Maināmā instrumenta montāža

SIW 14‑A
SIW 22‑A
Image alternative
 1. Pārbaudiet, vai maināmā instrumenta nofiksējamais gals ir tīrs.
  • Ja nepieciešams, notīriet nofiksējamo galu.
 2. Pārslēdziet labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēju vidējā pozīcijā vai atvienojiet no iekārtas akumulatoru.
 3. Pagrieziet maināmā instrumenta sānos esošo atveri tā, lai tā sakristu ar instrumenta patronas puslodi.
 4. Uzspiediet maināmo instrumentu uz instrumenta patronas, līdz tas nofiksējas.
 5. Pirms iekārtas lietošanas pārbaudiet, vai darba instruments ir nofiksēts kārtīgi un novietots pareizi.

Maināmā instrumenta montāža

SIW 22‑A
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Neatbilstīgi instrumenti var izraisīt traumas!
 • Lietojiet tikai instrumentus, ko ir iespējams nofiksēt.
 • Nelietojiet nodilušus vai bojātus instrumentus.
Image alternative
 1. Pārvietojiet labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēju vidējā pozīcijā vai atvienojiet no iekārtas akumulatoru.
 2. Izņemiet apaļā šķērsgriezuma gredzenu no ietveres rievas.
 3. Izvelciet fiksācijas tapu.
 4. Uzlieciet ietveri uz iekārtas piedziņas četrstūra.
  Raugieties, lai ārējā četrstūra drošības gredzena stiprinājuma atveres un ietveres atveres sakristu.
 5. Ievietojiet drošības gredzenu ietverē.
 6. Piemontējiet apaļā šķērsgriezuma gredzenu pie ietveres.
 7. Pirms iekārtas lietošanas pārbaudiet, vai darba instruments ir nofiksēts kārtīgi un novietots pareizi.

Lietošana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Griezes momenta iestatīšana

Image alternative
 • Spiediet griezes momenta izvēles slēdzi tikmēr, līdz kreisajā pusē blakus griezes momenta izvēles slēdzim ir redzama nepieciešamā griezes momenta pakāpe.
  SID 14‑A
  SID 22‑A
  Modelis SID …
  SIW 14‑A
  SIW 22‑A
  Modelis SIW …

Labā / kreisā rotācijas virziena pārslēgšana

Iekšējās aizsardzības mehānisms izslēdz iespēju pārslēgt rotācijas virzienu motora darbības laikā.
Vidējā pozīcijā ir bloķēts vadības slēdzis (ieslēgšanas bloķēšana).
Image alternative
 • Iestatiet labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēju atbilstīgi nepieciešamajam rotācijas virzienam.

Ieslēgšana

 • Nospiediet vadības slēdzi.
  • Iespiešanas dziļums regulē apgriezienu skaitu.

Skrūves

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks, ko izraisa bojāts apstrādājamais materiāls! Pārāk liels griezes moments var izraisīt skrūvju vai apstrādājamā materiāla bojājumus. Tas var kļūt par cēloni traumām.
 • Pārliecinieties, vai skrūves un apstrādājamā detaļa ir piemērotas iekārtas radītajam griezes momentam.
 1. Pārslēdziet labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēju vidējā pozīcijā vai atvienojiet no iekārtas akumulatoru.
 2. Ar griezes momenta izvēles slēdzi iestatiet nepieciešamo griezes momentu.

Izslēgšana

 • Atlaidiet vadības slēdzi.

Maināmā instrumenta demontāža

SID 14‑A
SID 22‑A
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks, ko rada darba instruments! Maināmais instruments var būt karsts vai ar asām malām.
 • Iekārtas lietošanas un instrumenta nomaiņas laikā valkājiet aizsargcimdus.
Image alternative
 1. Pārslēdziet labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēju vidējā pozīcijā vai atvienojiet no iekārtas akumulatoru.
 2. Pavelciet instrumenta patronas gredzenu uz priekšu un pieturiet to.
 3. Izvelciet maināmo instrumentu no patronas.
 4. Atlaidiet instrumenta patronas gredzenu.

Maināmā instrumenta demontāža

SIW 14‑A
SIW 22‑A
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks, ko rada darba instruments! Maināmais instruments var būt karsts vai ar asām malām.
 • Iekārtas lietošanas un instrumenta nomaiņas laikā valkājiet aizsargcimdus.
Image alternative
 1. Pārslēdziet labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēju vidējā pozīcijā vai atvienojiet no iekārtas akumulatoru.
 2. Novelciet maināmo instrumentu no patronas.

Maināmā instrumenta demontāža

SIW 22‑A
Image alternative
 1. Pārvietojiet labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēju vidējā pozīcijā vai atvienojiet no iekārtas akumulatoru.
 2. Izņemiet apaļā šķērsgriezuma gredzenu no ietveres rievas.
 3. Izvelciet fiksācijas tapu.
 4. Noņemiet ietveri no iekārtas piedziņas četrstūra.
 5. Piemontējiet fiksācijas tapu.
 6. Piemontējiet pie ietveres apaļā šķērsgriezuma drošības gredzenu.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Iekārtas apkope
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs un nebūtu savārtīts ar eļļu un smērvielām.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Ar akumulatoru darbināmo iekārtu transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatorus.
 • akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgākas transportēšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.
Uzglabāšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Iekārta un akumulatori jāglabā pēc iespējas vēsā un sausā vietā.
 • Nekādā gadījumā neglabājiet akumulatorus augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Glabājiet iekārtu un akumulatorus vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgas uzglabāšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

Traucējumu novēršana

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Iekārta nedarbojas.
Akumulators nav kārtīgi ievietots.
Akumulators ir izlādējies.
Vadības slēdzi nav iespējams nospiest, respektīvi, tas ir nobloķēts.
Labā / kreisā rotācijas virziena slēdzis atrodas vidējā pozīcijā.
Pēkšņi ievērojami samazinās rotācijas ātrums.
Akumulators ir izlādējies.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.
Ļoti zema apkārtējā temperatūra.
 • Ļaujiet akumulatoram pamazām sasilt līdz istabas temperatūrai.
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu, divkāršu klikšķi.
Netīri akumulatora fiksācijas izciļņi.
 • Notīriet fiksācijas mēlītes un nofiksējiet akumulatoru. Ja problēma saglabājas, vērsieties Hilti servisā.
Iekārta vai akumulators spēcīgi sakarst.
Elektriskas problēmas.
 • Nekavējoties izslēdziet iekārtu, izņemiet akumulatoru no iekārtas, vērojiet to, ļaujiet tam atdzist un vērsieties Hilti servisā.
Iekārtas pārslodze (pārsniegtas ekspluatācijas robežas).
 • Izvēlieties iekārtu, kas ir piemērota veicamajam darbam.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Akumulatoru utilizācijaJa akumulatoru utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādas saites: qr.hilti.com/r4923, qr.hilti.com/r4922, qr.hilti.com/r4927 un qr.hilti.com/r4926.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative
Image alternative