Valoda

SJD 6-22

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli lietošanas instrukcijā

Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:
Image alternative Ievērojiet lietošanas instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.
Image alternative Hilti Litija jonu akumulators
Image alternative Hilti Lādētājs

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs lietošanas instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Papildu simboli

Šajā dokumentācijā vai uz izstrādājuma papildus var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Gājienu skaits tukšgaitā
Image alternative Līdzstrāva
Image alternative Litija jonu akumulators
Image alternative Izstrādājums atbalsta tehnoloģiju NFC, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
Image alternative Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru kā triecieninstrumentu.
Image alternative Sargājiet akumulatoru no kritieniem. Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir bijis pakļauts triecienam vai tam ir radušies cita veida bojājumi.

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Aprakstītais izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to lieto nepareizi vai uztic pietiekami neapmācītam personālam.
Tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Vienmēr norādiet šo informāciju, vēršoties ar jautājumiem par izstrādājumu mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Figūrzāģis ar svārsta kustību
  SJD 6-22
  Paaudze
  02
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Image alternative
Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem:
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
 • Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas īssavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēka cēloni.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
 • Nelietojiet bojātus vai modificētus akumulatorus. Bojāti vai modificēti akumulatori var radīt neparedzamas situācijas un izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai traumas.
 • Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C (265 °F) var izraisīt eksploziju.
 • Ievērojiet norādījumus par akumulatora lādēšanu un nekad nelādējiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmo iekārtu ārpus lietošanas instrukcijā norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza lādēšana vai pieļaujamā temperatūras diapazona pārsniegšana var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.
 • Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. Jebkādus akumulatoru apkopes darbus drīkst veikt tikai ražotājs vai atbilstīgi pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta.

Papildu drošības norādījumi par zāģēšanu ar asmens turpgaitas un atpakaļgaitas kustībām

 • Ja darba laikā pastāv iespēja, ka elektroiekārtā nostiprinātais instruments var nonākt saskarē ar apslēptiem elektriskajiem vadiem, vienmēr satveriet iekārtu aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Nofiksējiet un nodrošiniet apstrādājamo priekšmetu ar skrūvspīļu palīdzību vai citā veidā uz stabilas pamatnes. Ja jūs turat apstrādājamo priekšmetu ar roku vai piespiestu ķermenim, tas ir nestabils un var izraisīt kontroles zudumu.

Papildnorādījumi par drošību

 • Lietojiet izstrādājumu un tā papildaprīkojumu tikai tad, ja tas ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet ietekmēt izstrādājuma vai tā papildaprīkojuma funkcijas vai to pārveidot.
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai darba zonā neatrodas nosegti elektrības vadi, gāzes vai ūdensapgādes caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai izraisīt eksploziju, ja darba laikā tiek bojāti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules.
 • Vienmēr raugieties, lai nebūtu nosprostotas ventilācijas atveres. Ventilācijas atveru nosprostošanās var izraisīt apdegumus!
 • Izstrādājuma lietošanas laikā valkājiet acu aizsarglīdzekļus, dzirdes aizsarglīdzekļus un aizsargcimdus.
 • Valkājiet aizsargbrilles vai masku. Materiāla šķembas var savainot ķermeni un acis.
 • Putekļi, kas rodas slīpēšanas, griešanas un urbšanas laikā, var saturēt bīstamas ķimikālijas. Daži piemēri: svins vai krāsas uz svina bāzes; ķieģeļi, betons un citi mūra materiāli, dabīgais akmens un citi silikātus saturoši produkti; noteiktu veidu koksne, piemēram, skābardis, ozols un ķīmiska apstrādāta koksne; azbests vai azbestu saturoši materiāli. Nosakiet ekspozīcijas līmeni, kam pakļauts iekārtas lietotājs un tuvumā esošās personas, vadoties pēc apstrādājamo materiālu bīstamības kategorijas. Veiciet nepieciešamos pasākumus, lai ekspozīcija nesasniegtu kaitīgu līmeni, piemēram, lietojiet putekļu nosūkšanas sistēmu vai piemērotus elpceļu aizsardzības līdzekļus. Vispārīgie ekspozīcijas ierobežošanas pasākumi ir šādi:
 • darbs labi vēdināmās vietās,
 • izvairīšanās no ilgstošas saskares ar putekļiem,
 • putekļu novirzīšana projām no sejas un ķermeņa,
 • aizsargapģērba valkāšana un savārtītā apģērba mazgāšana ar ūdeni un ziepēm.
 • Traumu risks, ko rada krītoši instrumenti un/vai piederumi. Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai akumulators un uzmontētais papildaprīkojums ir kārtīgi nofiksēti.
 • Ieslēdziet izstrādājumu tikai tad, kad tas ir novietots darba pozīcijā.
 • Vienmēr satveriet izstrādājumu aiz šim nolūkam paredzētajiem rokturiem. Raugieties, lai rokturi vienmēr būtu sausi un tīri.
 • Biežāk pārtrauciet darbu un izpildiet pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti. Ilgstoša darba gadījumā spēcīga vibrācija var radīt traucējumus pirkstu, roku vai plaukstas locītavu asinsvadu un nervu sistēmas funkcijās.
 • Neskatieties tieši apgaismojumā (LED) un nevērsiet to pret citu cilvēku seju. Pastāv apžilbināšanas risks!
 • Pirms novietot izstrādājumu, nogaidiet, līdz pilnībā apstājas tā kustība.
 • Darba instrumenta nomaiņas laikā valkājiet aizsargcimdus. Saskare ar darba instrumentu var izraisīt grieztas traumas un apdegumus!
Īpaši drošības norādījumi par figūrzāģu lietošanu
 • Zāģēšanas laikā vienmēr virziet iekārtu prom no sava ķermeņa.
 • Nekādā gadījumā neturiet rokas priekšā zāģa asmenim vai pie tā.
 • Neveiciet zāģējumus nezināmās virsmās un nodrošiniet, lai zāģējuma trajektorijā ne augšpusē, ne apakšpusē neatrastos nekādi šķēršļi.
 • Zāģēšanas laikā nesatveriet apstrādājamo priekšmetu no apakšas.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet turpmāk izklāstītos drošības norādījumus, lai litija jonu akumulatoru lietošana neradītu apdraudējumu. Norādījumu neievērošana var izraisīt ādas kairinājumu, smagas korozīvas traumas, ķīmiskos apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Lietojiet akumulatorus tikai tad, ja tie ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī.
 • Rīkojieties ar akumulatoriem uzmanīgi, lai pasargātu tos no bojājumiem un nepieļautu veselībai ļoti kaitīgu šķidrumu izplūdi!
 • Nekādā gadījumā nedrīkst veikt akumulatoru pārveidi vai citas neatļautas manipulācijas!
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C (176 °F) vai sadedzināt.
 • Nelietojiet un nemēģiniet uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecieniem vai ir bojāti citā veidā. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoriem nav konstatējamas bojājumu pazīmes.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet atjaunotus vai remontētus akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu elektroiekārtu kā instrumentu sišanai.
 • Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatorus tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai, dzirkstelēm vai atklātai liesmai. Tas var izraisīt eksploziju.
 • Nepieskarieties bateriju poliem ar pirkstiem vai instrumentiem un nepieļaujiet, ka tie nonāk saskarē ar rotaslietām vai citiem priekšmetiem, kam piemīt elektriskā vadītspēja. Tas var izraisīt akumulatoru bojājumus, kā arī materiālu kaitējumu un traumas.
 • Sargājiet akumulatorus no lietus un mitruma un šķidrumiem. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus, ugunsgrēku un eksploziju.
 • Lietojiet kopā ar akumulatoru tikai tā tipam paredzētos lādētājus un elektroiekārtas. Ievērojiet attiecīgo lietošanas instrukciju norādījumus.
 • Nelietojiet un neuzglabājiet akumulatoru sprādzienbīstamā vidē..
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet akumulatoru labi pārredzamā, ugunsdrošā vietā, pietiekamā atstatumā no degošiem materiāliem. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Ja pēc stundas akumulators joprojām ir tik karsts, ka to ir grūti satvert, tas nozīmē, ka tas ir bojāts. Vērsieties servisā Hilti vai izlasiet dokumentu "Norādījumi par Hilti litija jonu akumulatoru drošību un lietošanu".
  Ievērojiet īpašos norādījumus, kas attiecas uz litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un lietošanu.
  Izlasiet Norādījumus par Hilti litija jonu akumulatoru drošību un lietošanu, kas ir pieejami, noskenējot QR kodu šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Bloķēšanas taustiņš
 2. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 3. Rokturis
 4. Akumulators
 5. Ventilācijas atveres
 6. Atvere papildaprīkojuma montāžai
 7. Gājienu skaita regulators
 8. Svira zāģa asmens atbrīvošanai
 9. Instrumenta stiprinājums
 10. Pārsegs
 11. Pretsaskares aizsargs
 12. Zāģa asmens
 13. Skaidu noplēšanas aizsargs
 14. Svira svārsta gājienu iestatīšanai
 15. Pamatplāksne
 16. Zāģējuma leņķa iestatīšanas skala
 17. Fiksācijas āķis
 18. Nosūcēja adapters
 19. Akumulatora atbloķēšanas taustiņš
 20. Akumulatora statusa indikācija

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir ar manuāli vadāms, ar akumulatoru darbināms svārstzāģis. Tas ir paredzēts plastmasas, koka un metāla materiālu, kā arī ģipša un šķiedras plākšņu zāģēšanai.

Izstrādājums ir aprīkots ar noņemamu pieslēguma īscauruli, kas paredzēta papildu putekļsūcēja / nosūkšanas iekārtas pievienošanai, izmantojot standarta nosūkšanas šļūtenes. Nosūcēja šļūtenes savienošanai ar izstrādājumu var būt nepieciešams atbilstīgs adapters.
Image alternative
 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai sērijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus Nuron. Lai nodrošinātu optimālu darbības efektivitāti, Hilti iesaka lietot kopā ar šo izstrādājumu tabulā norādītos akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai šajā tabulā norādīto sēriju Hilti lādētājus.

 • Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu tikai zāģa asmeņus ar T veida kātu (kātu ar vienu izcilni).

Varbūtējā nepareizā lietošana

 • Šo izstrādājumu nedrīkst lietot koku zaru un stumbru zāģēšanai.
 • Šo izstrādājumu nedrīkst lietot veselībai kaitīgu materiālu apstrādei.
 • Ar šo izstrādājumu nedrīkst strādāt slapjā un mitrā vidē.
 • Nepieļaujiet putekļu nosūcēja moduļa barošanas kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas var izraisīt īssavienojumu. Ja starp kontaktiem rodas īssavienojums, tas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

Litija jonu akumulatora indikācija

Hilti litija jonu akumulatoru Nuron indikācija var informēt par akumulatora uzlādes līmeni, kļūmēm un stāvokli.

Uzlādes līmeņa indikācija un kļūmes paziņojumi

Lai redzētu kādu no turpmāk aprakstītajām indikācijas veidiem, īsi nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņu.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Ja akumulators ir ievietots un tiek nospiests atbloķēšanas taustiņš, nodrošiniet, lai akumulators atkal tiktu kārtīgi nofiksēts izstrādājumā.
Uzlādes līmeņa un varbūtējo traucējumu indikācija ir redzama arī pastāvīgi, kamēr izstrādājums ir ieslēgts.
Statuss
Nozīme
Četras (4) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 100 % līdz 71 %
Trīs (3) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 70 % līdz 51 %
Divas (2) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 50 % līdz 26 %
(1) LED konstanti deg zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: no 25 % līdz 10 %
Viena (1) LED lēni mirgo zaļā krāsā
Uzlādes līmenis: < 10 %
(1) LED ātri mirgo zaļā krāsā
Litija jonu akumulators ir pilnībā izlādējies. Uzlādējiet akumulatoru.
Ja LED pēc akumulatora uzlādes joprojām ātri mirgo, vērsieties Hilti servisā.
(1) LED ātri mirgo dzeltenā krāsā
Litija jonu akumulators vai tam pievienotais izstrādājums ir pārslogots, pārāk karsts vai pārāk auksts vai ir radusies cita kļūme.
Nodrošiniet, lai izstrādājums vai akumulators būtu ieteicamajā darba temperatūrā, un lietojiet izstrādājumu tā, lai tas netiktu pārslogots.
Ja indikācija nepazūd, vērsieties Hilti servisā.
Viena (1) LED konstanti deg dzeltenā krāsā
Litija jonu akumulators un ar to savienotais izstrādājums nav savā starpā saderīgi. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.
(1) LED ātri mirgo sarkanā krāsā
Litija jonu akumulators ir bloķēts un nav lietojams. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.

Akumulatora stāvokļa indikācijas

Lai apskatītu akumulatora stāvokļa indikāciju, turiet atbloķēšanas taustiņu nospiestu ilgāk nekā trīs sekundes. Sistēma konstatē, ka potenciālu baterijas kļūmi, ko var izraisīt neatbilstīga apiešanās, piemēram, kritiens, saduršana, ārēja karstuma iedarbība utt.
Statuss
Nozīme
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg zaļā krāsā.
Akumulatoru var turpināt lietot.
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg dzeltenā krāsā.
Akumulatora stāvokļa informācijas nolasīšanu neizdevās pabeigt. Atkārtojiet procesu vai vērsieties Hilti servisā.
Visas LED deg kā skrejošā gaisma, pēc tam viena (1) LED konstanti deg sarkanā krāsā.
Ja pievienoto izstrādājumu var turpināt lietot, atlikusī akumulatora kapacitāte ir mazāka nekā 50 %.
Ja pievienoto izstrādājumu vairs nevar lietot, akumulators ir savu laiku nokalpojis un jānomaina pret citu. Lūdzu, vērsieties Hilti servisā.

Skaidu nopūšanas ierīce

Skaidu nopūšanas ierīce pievada zāģa asmenim gaisa plūsmu, lai atbrīvotu zāģējuma vietu no skaidām.

Gājienu skaits

Gājienu skaitu iespējams iestatīt ar regulatora palīdzību. Pozīcija 1 atbilst 800 gājieniem minūtē, un pozīcija 6 atbilst 3000 gājieniem minūtē.
Atkarībā no spēka, ar kādu tiek nospiests ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, kustības ātrums sākumā ir 75 gājieni minūtē, bet pēc tam tas palielinās līdz noteiktajam gājienu skaitam, kas iestatīts ar regulatora palīdzību.

4 pakāpju svārstības

4 iestatāmas svārstību pakāpes ļauj pielāgot zāģēšanas jaudu un zāģējuma formu apstrādājamajam materiālam. Ar svārsta gājienu iestatīšanas sviru var iestatīt 4 pakāpes.
Jo tīrākai un smalkākai jābūt zāģējuma malai, jo mazākai jābūt iestatītajai svārstību pakāpei. Optimālais iestatījums tiek noskaidrots, veicot praktiskus izmēģinājumus.
Statuss
Nozīme
Pakāpe 0
Nav svārstību kustības
Pakāpe 1
Neliela svārstību kustība
Pakāpe 2
Vidēja svārstību kustība
Pakāpe 3
Liela svārstību kustība

Bloķēšanas taustiņš

Image alternative
Bloķēšanas taustiņu ir iespējams iestatīt trīs pozīcijās.
 1. Vidējā pozīcija ir normālais stāvoklis: bloķēšanas taustiņš ir redzams labajā un kreisajā pusē. Iespējams iestatīt, piemēram, gājienu skaitu.
  Iespējams nospiest un atlaist ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
 2. Bloķēšanas taustiņš ir redzams tikai kreisajā pusē: transportēšanas pozīcija (izstrādājumu nevar iedarbināt).
  Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ir bloķēts, to nevar nospiest.
 3. Bloķēšanas taustiņš ir redzams tikai labajā pusē: kad izstrādājums ir ieslēgts (līdz galam nospiests ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis), bloķēšanas taustiņu var pārvietot pa kreisi, lai nofiksētu stāvokli „ieslēgts”. Lai fiksāciju atceltu, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

Skaidu noplēšanas aizsargs

Izstrādājumu var aprīkot ar skaidu noplēšanas aizsargu.
Skaidu noplēšanas aizsargs novērš virsmas plēšanu, zāģējot kokmateriālus.

Izstrādājuma automātiskā izslēgšanās

Ja ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ir nospiests ilgāk nekā 15 minūtes (piemēram, transportēšanas vai uzglabāšanas laikā), izstrādājums automātiski izslēdzas. Tādējādi tiek novērsta akumulatora izlādēšanās.

SJD DRS-6A putekļu nosūkšanas modulis (papildaprīkojums)

Putekļu nosūkšanas modulis SJD DRS‑6A tiek lietots kā Hilti svārstzāģa SJD 6--22 papildaprīkojums.
Tas savāc lielu daļu no putekļiem, kas rodas darba laikā, un ir ātri un vienkārši piestiprināms pie svārstzāģa. Putekļu nosūkšanas modulī ir integrēts nosūkšanas ventilators. Tā piedziņu nodrošina atsevišķs motors. Kad ir ieslēgts svārstzāģis, moduļa barošanas spriegumu nodrošina svārstzāģa akumulators. Putekļu nosūcēja modulis nav paredzēts darbam ar azbestu saturošiem materiāliem, kā arī metāla, stikla un oglekļa šķiedras putekļiem. Putekļu nosūcēja moduli nedrīkst lietot mitru vai sprādzienbīstamu putekļu un skaidu nosūkšanai.

Piegādes komplektācija

Figūrzāģis ar zāģa asmeni, pārsegs, nosūcēja adapters, skaidu noplēšanas aizsargs, lietošanas instrukcija, iekšējā sešstūra atslēga.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group

Tehniskie parametri

Manuāls svārstzāģis


SJD 6-22
Nominālais spriegums
21,6 V
Svars atbilstīgi EPTA Procedure 01 bez akumulatora
2,2 kg
Gājiena augstums
1,1 in
Gājienu skaits tukšgaitā (n0)
75 apgr./min … 3 000 apgr./min
Maksimālā jauda, zāģējot koku
5,9 in
Maksimālā jauda, zāģējot alumīniju
1,0 in
Maksimālā jauda, zāģējot neleģētu tēraudu
0,4 in
Zāģējuma leņķis (kreisais / labais)
0° … 45°
Nosūcēja adaptera ārējais diametrs
1,08 in
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 70 ℃
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 62841

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas rādītāji

SJD 6-22
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
97,5 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
5 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
86,5 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
5 dB(A)
Kopējie vibrācijas rādītāji

SJD 6-22
Svārstību emisija, zāģējot skaidu plāksnes (ah,B)
B 22‑55
4,8 m/s²
B 22‑255
3,8 m/s²
Svārstību emisija skārda zāģēšanas laikā (ah,M)
B 22‑55
4,7 m/s²
B 22‑255
4,3 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²

Akumulators

Akumulatora darba spriegums
21,6 V
Akumulatora svars
Skat. šīs lietošanas instrukcijas beigās
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
1 ℉ … 140 ℉
Uzglabāšanas temperatūra
−4 ℉ … 104 ℉
Akumulatora temperatūra uzlādes sākumā
14 ℉ … 113 ℉

Sagatavošanās darbam

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nejaušas iedarbošanās gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka attiecīgais izstrādājums ir izslēgts.
 • Pirms iekārtas iestatīšanas vai piederumu maiņas izņemiet no iekārtas akumulatoru.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Akumulatora uzlādēšana

 1. Pirms uzlādes sākšanas izlasiet lādētāja lietošanas instrukciju.
 2. Raugieties, lai akumulatora un lādētāja kontaktu virsmas ir tīras un sausas.
 3. Veiciet akumulatora uzlādi atbilstīgā lādētājā.

Akumulatora ievietošana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
 1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
 2. Iebīdiet akumulatoru izstrādājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Akumulatora izņemšana

 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņu.
 2. Izvelciet akumulatoru no iekārtas.

Zāģa asmens ievietošana

Image alternative
 1. Iespiediet zāģa asmeni (ar zobiem griešanas virzienā) instrumenta stiprinājuma mehānismā, līdz tas nofiksējas.
 2. Pavelkot zāģa asmeni, pārbaudiet, vai tas ir droši nofiksēts.

Pārsega uzlikšana

Image alternative

Nosūcēja adaptera montāža

Image alternative
 1. No aizmugures horizontāli iebīdiet nosūcēja adapteru pamatplāksnē, līdz nofiksējas abi sānos novietotie fiksācijas āķi.
 2. Pievienojiet putekļu nosūkšanas šļūteni pie nosūcēja adaptera.

Skaidu noplēšanas aizsarga montāža

Image alternative

Nodrošinājums pret kritienu

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks instrumenta un/vai papildaprīkojuma nokrišanas gadījumā!
 • Lietojiet tikai jūsu izstrādājumam ieteikto Hilti instrumentu drošības virvi.
 • Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai nav bojāts instrumentu drošības virves stiprinājuma punkts.
 • Nenostipriniet instrumentu drošības virves pie jostas āķa. Nelietojiet jostas āķi izstrādājuma pacelšanai.
Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos noteikumus par darbu augstumā.
Šī izstrādājuma aizsardzībai pret kritieniem lietojiet tikai Hilti instrumentu drošības virvi #2261971.
  Image alternative
 • Nostipriniet instrumentu drošības virvi ar cilpu pie izstrādājuma, kā parādīts attēlā. Pārbaudiet, vai fiksācija ir droša.
 • Nostipriniet karabīnes āķi pie nesošās konstrukcijas. Pārbaudiet, vai karabīnes āķis ir droši nofiksēts.
  Ievērojiet Hilti instrumentu drošības virves lietošanas instrukciju.

Lietošana

Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Lietojiet putekļu nosūkšanu

Putekļu nosūkšana samazina putekļu ietekmi, palielina darba drošību, radot labāku zāģējuma vietas pārskatāmību, un novērš darba vietas piesārņojumu ar putekļiem un skaidām.
 1. Uzlieciet pārsegu.
 2. Vienmēr lietojiet putekļu nosūkšanu, ja jūs ilgstoši apstrādājat koku vai citus materiālus, kuru apstrāde var izraisīt palielinātu putekļu koncentrāciju.

Zāģēšanas leņķa iestatīšana

Image alternative
 1. Atbrīvojiet skrūvi pie pamatplāksnes.
 2. Iestatiet nepieciešamo zāģējuma leņķi (no 0° līdz 45° abos virzienos).
  • Kad zāģēšanas leņķis ir 0°, pamatplāksne atrodas tādā pozīcijā, kas nepieļauj tās pagriešanos. Lai varētu iestatīt zāģēšanas leņķi, vispirms jāpavelk pamatplāksne uz aizmuguri.
  • Ja pamatplāksne tiek iestatīta atpakaļ uz zāģēšanas leņķi 0°, pēc tam atkal pabīdiet pamatplāksni uz priekšu, lai nofiksētu to pozīcijā, kurā tā nevar pagriezties.
 3. Pievelciet skrūvi.
  • Pamatplāksne ir nofiksēta.

Ieslēgšana

Drošības funkcija nepieļauj izstrādājuma iedarbošanos gadījumā, ja vispirms tiek ieslēgts izstrādājums un tikai pēc tam ievietots akumulators.
 1. Pārliecinieties, ka bloķēšanas taustiņš atrodas vidējā pozīcijā.
 2. Nospiediet ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi.
 3. Lai nofiksētu slēdzi pozīcijā „ieslēgts”, pēc tam pārvietojiet bloķēšanas taustiņu pa labi.
  • Pēc tam izstrādājums darbosies nepārtrauktas darbības režīmā.
 4. Lai atceltu bloķēšanu, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
  • Bloķēšanas taustiņš pārvietojas atpakaļ vidējā pozīcijā.

Iegremdētie zāģējumi

 1. Pārvietojiet svārsta gājiena iestatīšanas sviru pozīcijā 0.
 2. Novietojiet iekārtu ar pamatplāksnes priekšējo malu uz apstrādājamā priekšmeta.
 3. Stingri turiet iekārtu un nospiediet izslēgšanas / ieslēgšanas slēdzi.
 4. Stingri piespiediet iekārtu pie apstrādājamā priekšmeta un iegremdējiet zāģi, samazinot pielikšanas leņķi.
 5. Kad asmens ir izdurts cauri zāģējamajam priekšmetam, novietojiet iekārtu normālā darba pozīcijā.
  • Pamatplāksne piekļaujas visā virsmas laukumā.
 6. Turpiniet zāģēšanu gar zāģējuma līniju.

Izslēgšana

 1. Atlaidiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
 2. Kad ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ir nobloķēts pozīcijā „ieslēgts‟, īsi nospiediet un pēc tam atlaidiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi, lai atceltu bloķēšanu.
  Lai nofiksētu slēdzi pozīcijā „izslēgts”, pārvietojiet bloķēšanas taustiņu pa kreisi.

Demontāža

Nosūcēja adaptera demontāža

Image alternative
 1. Iespiediet abus fiksācijas āķus uz iekšpusi.
 1. Pavelkot uz aizmuguri, noņemiet nosūcēja adapteru no pamatplāksnes.
 2. Pavelkot putekļu nosūcēja šļūteni, noņemiet to no nosūcēja adaptera

Pārsega noņemšana

Image alternative
 • Viegli sasveriet pārsegu uz sāniem un noņemiet to, pavelkot virzienā uz priekšu.

Zāģa asmens atbrīvošana

Image alternative
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Zāģa asmens nekontrolēta atbrīvošanās var izraisīt traumas.
 • Zāģa asmens atbrīvošanas laikā turiet iekārtu tā, lai no iekārtas izsviestais zāģa asmens neapdraudētu cilvēkus vai dzīvniekus.
 • Līdz galam atvāziet zāģa asmens atbrīvošanas sviru uz sāniem.
  • Zāģa asmens tiek atbrīvots un izkrīt.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Izstrādājuma kopšana
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Ja izstrādājumam ir ventilācijas atveres, uzmanīgi iztīriet tās ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Notīriet korpusa virsmas tikai ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
 • Izstrādājuma kontaktu tīrīšanai lietojiet tīru un sausu drāniņu.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru ar nosprostotām ventilācijas atverēm. Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Nepakļaujiet akumulatoru nevajadzīgai putekļu vai netīrumu ietekmei. Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatoru spēcīgam mitrumam (piemēram, nemērciet to ūdenī un neatstājiet lietū).
  Ja akumulators ir samircis, rīkojieties ar to tāpat, kā jūs rīkotos ar bojātu akumulatoru. Ievietojiet to izolētā nedegoša materiāla tvertnē un vērsieties Hilti servisā.
 • Raugieties, lai akumulators nebūtu savārtīts ar nepiederīgu eļļu un smērvielām. Raugieties, lai uz akumulatora nevajadzīgi neuzkrātos putekļi un netīrumi. Notīriet akumulatoru ar sausu, mīkstu birstīti vai tīru un sausu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
  Nepieskarieties akumulatora kontaktiem un neattīriet kontaktus no rūpnīcā uzklātās smērvielas.
 • Notīriet korpusa virsmas tikai ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Nelietojiet izstrādājumu, ja tam ir radušies bojājumi un/vai funkciju traucējumi. Nekavējoties nododiet izstrādājumu Hilti servisā remonta veikšanai.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem piemontējiet vietā visas aizsargierīces un pārbaudiet, vai tās darbojas nevainojami.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas, patēriņa materiālus un piederumus, kuru lietošanu kopā ar šo izstrādājumu akceptē Hilti , var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

Nosūcēja adaptera tīrīšana

 1. Demontējiet nosūcēja adapteru.
 2. Iztīriet nosūcēja adapteru.
 3. Pārbaudiet, vai nav bojāti fiksācijas āķi.
 4. Piemontējiet nosūcēja adapteru.

Zāģa asmeņu tīrīšana

 1. Regulāri attīriet izmantotos zāģa asmeņus no sveķiem.
 2. Uz 24 stundām ievietojiet zāģa asmeņus petrolejā vai veikalā nopērkamā sveķu šķīdinātājā.

Iekārtu un akumulatoru transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatoru / akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā netransportējiet akumulatorus nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzē. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no triecieniem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepieļautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un īssavienojuma rašanos. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru transportēšanu.
 • Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātus akumulatorus, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas transportēšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.
Uzglabāšana
  BRĪDINĀJUMS!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Glabājiet izstrādājumu un akumulatorus vēsā un sausā vietā. Ievērojiet temperatūras robežvērtības, kas norādītas tehnisko parametru sadaļā.
 • Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc uzlādes procesa vienmēr noņemiet akumulatoru no lādētāja.
 • Nekad neglabājiet akumulatorus saulē, uz siltuma avotiem vai aiz stikla.
 • Glabājiet izstrādājumu un akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni un nepiederošas personas.
 • Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas uzglabāšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.

Traucējumu novēršana

Jebkādu traucējumu gadījumā pievērsiet uzmanību akumulatora uzlādes līmeņa un traucējumu indikācijai. Skat. nodaļu Litija jonu akumulatora indikācija .
Ja izstrādājuma darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Izkrīt zāģa asmens.
Zāģa asmens nav kārtīgi nofiksēts.
 • Atkārtojiet nofiksēšanas procesu.
 • Raugieties, lai instrumenta stiprinājuma mehānisms būtu pilnībā atvērts un zāģa asmens tiktu iespiests, pārvarot pretestību.
Netīra fiksācijas sistēma.
 • Iztīriet instrumenta stiprinājumu.
Nevar ievietot zāģa asmeni.
Netīra fiksācijas sistēma.
 • Iztīriet instrumenta stiprinājumu.
Nav iespējams iestatīt svārsta gājienu.
Svārsta gājiena sviras rievā ir netīrumi.
 • Atbrīvojiet svārsta gājiena sviras rievu no netīrumiem.
Nedarbojas svārsta kustība.
Svārsta mehānisms ir netīrs.
 • Pārbaudiet, vai svārsta dakšas zonā neatrodas netīrumi, un, ja nepieciešams, veiciet tīrīšanu.
Svārsta gājiena svira atrodas pozīcijā "0".
 • Iestatiet nepieciešamo lielumu.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.
Ļoti zema apkārtējā temperatūra.
 • Ļaujiet akumulatoram pamazām sasilt līdz istabas temperatūrai.
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu klikšķi.
Netīrs akumulatora fiksācijas izcilnis.
 • Notīriet fiksācijas izcilni un nofiksējiet akumulatoru vēlreiz.
Iekārta vai akumulators spēcīgi sakarst.
Elektrisks defekts.
 • Nekavējoties izslēdziet izstrādājumu, izņemiet no tā akumulatoru, vērojiet to, ļaujiet tam atdzist un vērsieties Hilti servisā.
Akumulatora LED indikācijas nav.
Akumulators ir bojāts
 • Vērsieties Hilti servisā.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks neatbilstīgas utilizācijas gadījumā! Veselības apdraudējums, izplūstot kaitīgām gāzēm un šķidrumiem.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative Hilti izstrādājumu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

Papildinformācija

Ķīnas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)
Image alternative
Šī tabula attiecas uz Ķīnas tirgu.

Hilti litija jonu akumulatori

Norādījumi par drošību un lietošanuŠajā dokumentācijā ar jēdzienu "akumulators" tiek apzīmēti daudzreiz uzlādējami Hilti litija jonu akumulatori, kas sastāv no vairākiem litija jonu elementiem. Tie ir paredzēti Hilti elektroiekārtām, un tos drīkst lietot tikai kopā ar tām. Lietojiet tikai oriģinālos Hilti akumulatorus!
Apraksts Hilti akumulatori ir aprīkoti ar elementu kontroles un elementu aizsardzības sistēmām.
Akumulatorus veidojošie elementi satur enerģiju akumulējošus litija jonu materiālus, kas nodrošina lielu specifisko enerģijas blīvumu. Litija jonu elementiem piemīt ļoti neliels atmiņas efekts, taču tie ļoti jutīgi reaģē uz spēka iedarbību, pārmērīgu izlādi vai augstu temperatūru.
Izstrādājumus, ko atļauts lietot kopā ar Hilti akumulatoriem, jūs atradīsiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group
Drošība
 • Ievērojiet turpmāk izklāstītos drošības norādījumus, lai litija jonu akumulatoru lietošana neradītu apdraudējumu. Norādījumu neievērošana var izraisīt ādas kairinājumu, smagas korozīvas traumas, ķīmiskos apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Rīkojieties ar akumulatoriem uzmanīgi, lai pasargātu tos no bojājumiem un nepieļautu veselībai ļoti kaitīgu šķidrumu izplūdi!
 • Nekādā gadījumā nedrīkst veikt akumulatoru pārveidi vai citas neatļautas manipulācijas!
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nelietojiet un nemēģiniet uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecieniem vai ir bojāti citā veidā. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoriem nav konstatējamas bojājumu pazīmes.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet atjaunotus vai remontētus akumulatorus.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu elektroiekārtu kā instrumentu sišanai.
 • Nekādā gadījumā nepakļaujiet akumulatorus tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai, dzirkstelēm vai atklātai liesmai. Tas var izraisīt eksploziju.
 • Nepieskarieties bateriju poliem ar pirkstiem vai instrumentiem un nepieļaujiet, ka tie nonāk saskarē ar rotaslietām vai citiem priekšmetiem, kam piemīt elektriskā vadītspēja. Tas var izraisīt akumulatoru bojājumus, kā arī materiālu kaitējumu un traumas.
 • Sargājiet akumulatorus no lietus un mitruma un šķidrumiem. Mitruma iekļūšana var izraisīt īssavienojumu, elektrisko triecienu, apdegumus, ugunsgrēku un eksploziju.
 • Lietojiet kopā ar akumulatoru tikai tā tipam paredzētos lādētājus un elektroiekārtas. Ievērojiet attiecīgo lietošanas instrukciju norādījumus.
 • Nelietojiet un neuzglabājiet akumulatoru sprādzienbīstamā vidē..
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet akumulatoru labi pārredzamā, ugunsdrošā vietā, pietiekamā atstatumā no degošiem materiāliem. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Ja pēc stundas akumulators joprojām ir tik karsts, ka to ir grūti satvert, tas nozīmē, ka tas ir bojāts. Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem, kas iekļauti nodaļā Pasākumi akumulatora aizdegšanās gadījumā .
Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā
 • Ja akumulators ir bojāts, vienmēr sazinieties ar Hilti servisu.
 • Nelietojiet akumulatoru, ja no tā izplūst šķidrums.
 • Šķidruma izplūdes gadījumā nepieļaujiet tā iekļūšanu acīs un/vai saskari ar ādu. Rīkojoties ar elektrolītu, vienmēr valkājiet aizsargcimdus un acu aizsarglīdzekļus.
 • No baterijām izplūdušā elektrolīta savākšanai lietojiet šim nolūkam paredzētu, sertificētu ķīmisko tīrīšanas līdzekli. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru elektrolīta savākšanu.
 • Ievietojiet bojāto akumulatoru nedegoša materiāla tvertnē un nosedziet to ar sausām smiltīm, krīta pulveri (CaCO3) vai silikātu (vermikulītu). Pēc tam hermētiski noslēdziet tvertnes vāku un novietojiet tvertni glabāšanā vietā, kas neatrodas degošu gāzu, šķidrumu vai priekšmetu tuvumā.
 • Nododiet tvertni utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties kompetentajā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā. Ievērojiet vietējos noteikumus par bojātu akumulatoru transportēšanu!
Rīcība akumulatoru nedarbošanās gadījumā
 • Pievērsiet uzmanību ar akumulatora lietošanu saistītām novirzēm, piemēram, neatbilstīgai uzlādei vai neparasti ilgam uzlādes laikam, jūtamam jaudas samazinājumam, īpatnībām LED indikācijā vai šķidruma izplūdei. Tās liecina par akumulatora iekšēju problēmu.
 • Ja jums šķiet, ka akumulatoram ir radusies iekšēja problēma, sazinieties ar Hilti servisu.
 • Ja akumulators nedarbojas, to vairs nav iespējams uzlādēt vai no tā izplūst šķidrums, tas ir jāutilizē. Skat. nodaļu Apkope un utilizācija .
Pasākumi akumulatora aizdegšanās gadījumā
  BRĪDINĀJUMS!
  Apdraudējums, ko rada akumulatora aizdegšanās! Akumulatora degšanas laikā izdalās kaitīgi un sprādzienbīstami šķidrumi un tvaiki, kas var izraisīt korozīvas traumas, apdegumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
 • Degoša akumulatora dzēšanas laikā valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu.
 • Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, lai veicinātu bīstamo un eksplozīvo tvaiku aizplūšanu.
 • Ja intensīvi izplatās dūmi, nekavējoties atstājiet telpu.
 • Elpceļu kairinājuma gadījumā meklējiet medicīnisko palīdzību.
 • Pirms sākt dzēšanas mēģinājumu, izsauciet ugunsdzēsējus.
 • Ja akumulators ir aizdedzies, veiciet dzēšanu tikai ar ūdeni, no iespējami liela attāluma. Pulverveida ugunsdzēšamie līdzekļi un segas litija jonu akumulatoru degšanas gadījumā ir neefektīvi. Apkārtējā ugunsgrēka dzēšanai var izmantot parastos ugunsdzēsības līdzekļus.
 • Nemēģiniet pārvietot lielu daudzumu degošu akumulatoru. Aizvāciet no tuvākās apkārtnes neskartos materiālus, lai tādējādi izolētu degšanas skartos akumulatorus.
Gadījumā, ja akumulators neatdziest, dūmo vai deg:
 • ar lāpstas palīdzību paceliet to un iemetiet spainī ar ūdeni. Pateicoties ūdens dzesējošajai iedarbībai, no aizdegšanās tiek pasargāti akumulatora elementi, kas vēl nav sasnieguši kritisko temperatūru.
 • Vismaz uz 24 stundām ievietojiet akumulatoru spainī, līdz tas ir pilnībā atdzisis.
 • Skat. nodaļu Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
Informācija par transportēšanu un uzglabāšanu
 • Apkārtējā temperatūra robežās no -17 °C līdz +60 °C / no 1 °F līdz 140 °F.
 • Uzglabāšanas temperatūra robežās no -20 °C līdz +40 °C / -4 °F līdz 104 °F.
 • Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc uzlādes procesa vienmēr noņemiet akumulatoru no lādētāja.
 • Ja iespējams, glabājiet akumulatorus vēsā un sausā vietā. Uzglabāšana vēsumā paildzina akumulatora kalpošanas laiku. Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst glabāt augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātus akumulatorus, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
 • Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no triecieniem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepieļautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un īssavienojuma rašanos. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru transportēšanu.
Apkope un utilizācija
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs, un nepieļaujiet tā savārtīšanu ar eļļu un smērvielām. Nepieļaujiet pārmērīgu putekļu un netīrumu uzkrāšanos uz akumulatora virsmām. Notīriet akumulatoru ar sausu, mīkstu otu vai tīru un sausu drāniņu.
 • Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru, ja ir nosprostotas tā ventilācijas atveres. Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu, mīkstu birstīti.
 • Raugieties, lai akumulatora iekšienē neiekļūtu svešķermeņi.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu akumulatorā. Ja akumulatorā ir iekļuvis mitrums, tas jāuzskata par bojātu un jāizolē, ievietojot nedegoša materiāla tvertnē.
 • Skat. nodaļu Rīcība akumulatoru bojājumu gadījumā .
 • Ja utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību. Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma. Ievērojiet vietējos noteikumus par bojātu akumulatoru transportēšanu!
 • Neizmetiet akumulatorus sadzīves atkritumos.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni. Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.