Valoda

DX 6

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Simboli lietošanas instrukcijā

Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:
Image alternative Ievērojiet lietošanas instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs lietošanas instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli

Papildus tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Ja uz izstrādājuma tas ir norādīts, šī sertifikācijas iestāde ir sertificējusi izstrādājumu laišanai apritē ASV un Kanādas tirgū saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.

Pieprasījuma zīmes

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi pieprasījuma simboli:
Image alternative Uzmanību! Ievērojiet norādījumus.
Image alternative Lietojiet galvas aizsarglīdzekļus
Image alternative Lietojiet aizsargbrilles
Image alternative Lietojiet ausu aizsargus

Indikācija displejā

Displejā var būt redzama šāda indikācija:
Image alternative Šis simbols informē par baterijas uzlādes līmeni. Kad baterija ir tukša, parādās apkopes simbols.
Image alternative Apkopes simbols informē, ka ir nepieciešams veikt apkopi. Tas parādās pēc 5 gadiem, 30000 elementu iedzīšanas vai tad, ja ir izlādējusies baterija. Mūsu ieteikums: vērsieties savā Hilti servisā.
Image alternative Iedzīto elementu skaitītājs informē, kad jāveic nākošā iekārtas apkope. Viens segments atbilst 500 iedzītiem elementiem. Kopumā ir 5 segmenti, kas atbilst 2500 elementiem.
Image alternative Šis simbols parāda, vai ir ieslēgts Bluetooth. Ja simbols displejā nav redzams, Bluetooth ir izslēgts.

Atbilstības deklarācija

Image alternative
Ražotājs, uzņemoties pilnu atbildību, apliecina, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst spēkā esošo tiesību aktu un standartu prasībām.
Tehnisko dokumentāciju glabā:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Montāžas iekārta
  DX 6
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Drošība

Drošības norādījumi par tiešās montāžas iekārtām ar pulvera piedziņu

 • Neveiciet ar montāžas iekārtu nekādas neatļautas manipulācijas un nemēģiniet to pārveidot.
 • Vienmēr lietojiet tikai savstarpēji atbilstīgas montāžas iekārtas, aprīkojuma daļas (atbalsta plāksnes, elementu vadotnes, magazīnas, virzuļus un piederumus) un patēriņa materiālus (stiprinājuma elementus un kasetnes).
 • Pārbaudiet, vai montāžas iekārta un tās piederumi nav bojāti.
 • Iekārtas kustīgajām daļām jādarbojas nevainojami, tās nedrīkst iestrēgt. Ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā iekļautos norādījumus par tīrīšanu un eļļošanu..
 • Lai nodrošinātu nevainojamu montāžas iekārtas darbību, visām daļām jābūt pareizi samontētām. Ja lietošanas instrukcijā nav norādīts citādi, bojātu detaļu remonts vai nomaiņa jāveic tikai Hilti servisa darbiniekiem.
 • Lietojiet tikai Hilti kasetnes DX vai citas piemērotas kasetnes, kas atbilst minimālajām drošības prasībām.
 • Izmantojiet montāžas iekārtu tikai tādos veidos un tādiem mērķiem, kādi ir definēti nosacījumiem atbilstīgas lietošanas aprakstā.
 • Nemēģiniet iedzīt stiprinājuma elementus nepiemērotos materiālos, piemēram, materiālos, kas ir pārāk plāni, pārāk cieti vai pārāk trausli. Šādos materiālos stiprinājuma elementi var salūzt, atdalīt materiāla šķembas vai izdurties materiālam cauri. Nepiemēroti materiāli ir, piemēram:
 • tērauda metināšanas šuves, čuguns, stikls, marmors, plastmasa, bronza, misiņš, varš, izolācijas materiāli, dobie ķieģeļi, keramikas ķieģeļi, plāns skārds (< 4 mm) un gāzbetons.
 • Ņemiet vērā Hilti 'Stiprināšanas tehnikas rokasgrāmatu' vai attiecīgās vietējās Hilti 'Stiprināšanas tehnikas vadlīnijas'. Papildus vienmēr ievērojiet iedzenamo stiprinājuma elementu lietošanas instrukciju.
Prasības, kas jāņem vērā pirms lietošanas
 • Jūs drīkstat lietot šo montāžas iekārtu vai veikt tās apkopi tikai tad, ja esat pilnvaroti to darīt un izgājuši instruktāžu par iespējamajiem riskiem.
 • Rīkojoties ar iekārtu, lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus.
 • Valkājiet piemērotas aizsargbrilles un aizsargķiveri.
 • Valkājiet aizsargcimdus. Darbības laikā montāžas iekārta var sakarst.
 • Lietojiet dzirdes aizsargaprīkojumu. Piedziņas uzlādes aizdedze var izraisīt dzirdes bojājumus.
 • Valkājiet apavus ar neslīdošām pazolēm.
Drošība darba vietā
 • Turiet darba vietā kārtībā. Nodrošiniet, lai darba vietā neatrastos priekšmeti, kas var izraisīt traumas. Nekārtība darba vietā var kļūt par cēloni nelaimes gadījumam.
 • Raugieties, lai darba vietā būtu labs apgaismojums un, strādājot slēgtās telpās, pievērsiet uzmanību arī tam, lai būtu nodrošināta pietiekama ventilācija.
Personīgā drošība
 • Nekādā gadījumā nespiediet montāžas iekārtu pret roku vai citām ķermeņa daļām! Nekādā gadījumā nevērsiet montāžas iekārtu pret citām personām!
 • Nespiediet montāžas iekārtu kopā ar roku, turot aiz magazīnas vai elementu vadotnes, virzuļa vai virzuļa vadotnes, vai uzsprausta stiprinājuma elementa. Saspiežot montāžas iekārtu ar roku, var tikt aktivēta tās darba gatavība arī tad, ja nav iemontēta stiprinājuma elementu vadotne. Tādējādi rodas apdraudējums jums un citām personām.
 • Visām tuvumā esošajām personām jāvalkā dzirdes aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un aizsargķivere.
 • Strādājiet ar tiešās montāžas iekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nestrādājiet ar montāžas iekārtu, ja jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Pārtrauciet darbu, ja ciešat sāpes vai nejūtaties labi. Strādājot ar montāžas iekārtu, pat viens neuzmanības mirklis var kļūt par cēloni nopietnām traumām.
 • Izvairieties no neērtām ķermeņa pozām. Ieturiet stabilu pozīciju un vienmēr saglabājiet līdzsvara stāvokli.
 • Montāžas iekārtas darbināšanas laikā turiet to ar saliektām rokām, nevis izstieptām.
 • Neļaujiet darbības laikā tuvumā atrasties nepiederošām personām, īpaši bērniem.
Pareiza tiešās montāžas iekārtu lietošana un apkope
 • Lietojiet montāžas iekārtu tikai paredzētajam mērķim un tikai tad, ja tā ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī, un nelietojiet to tādiem mērķiem, kuriem tā nav paredzēta.
 • Nelietojiet montāžas iekārtu vietās, kur pastāv ugunsbīstamība un eksplozijas risks.
 • Pirms stiprinājuma elementu iedzīšanas pārliecinieties, kas neviena persona neatrodas zem vai aiz konstrukcijas daļas, kurā paredzēta elementa iedzīšana. Apdraudējums, ko rada cauri konstrukcijas daļām iedzīti stiprinājuma elementi!
 • Pievērsiet uzmanību tam, lai montāžas iekārtas atvere nekad nebūtu pavērsta pret jums vai kādu citu personu.
 • Turiet montāžas iekārtu satveršanas aiz šim nolūkam paredzētajām rokturu virsmām.
 • Raugieties, lai satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām.
 • Spiediet mēlīti tikai tad, kad montāžas iekārta taisnā leņķī ir pilnībā piespiesta darba virsmai.
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet izvēlēto enerģijas iestatījumu.
 • Izmēģinājuma nolūkā iedzeniet stiprinājuma elementus virsmā.
 • Vienmēr lietojiet montāžas iekārtu uz gludām, līdzenām un brīvām virsmām, kas balstās uz konstrukcijas ar pietiekamu nestspēju.
 • Elementu iedzīšanas laikā vienmēr turiet montāžas iekārtu taisnā leņķī attiecībā pret virsmu. Tādējādi tiek samazināts traumu risks gadījumā, ja stiprinājuma elements novirzās no virsmas.
 • Nemēģiniet nostiprināt elementus jau esošās atverēs, izņemot gadījumus, kad to iesaka Hilti (piemēram, DX-Kwik).
 • Nemēģiniet iedzīt stiprinājuma elementus atkārtoti – traumu risks! Lietojiet jaunu stiprinājuma elementu.
 • Ja elements nav iedzīts pietiekami dziļi, to nedrīkst dzīt vēlreiz! Stiprinājuma elements var salūzt.
 • Ievērojiet nepieciešamo minimālo atstatumu līdz malām un starp stiprinājuma elementiem (skat. nodaļu "Minimālais atstatums").
 • Nekādā gadījumā neatstājiet pielādētu montāžas iekārtu bez uzraudzības.
 • Pirms tīrīšanas, servisa un apkopes darbiem, elementu vadotnes maiņas, darba pārtraukumiem, kā arī novietošanas glabāšanā vienmēr izlādējiet montāžas iekārtu (kasetni un stiprinājuma elementus).
 • Lietojiet montāžas iekārtas transportēšanai un uzglabāšanai šim nolūkam paredzēto Hilti koferi.
 • Montāžas iekārtas, kas netiek lietotas, izlādējiet un novietojiet sausā un drošā vietā, kur tām nevar piekļūt bērni.
 • Pārbaudiet virsmu pirms elementu nostiprināšanas virs elektriskajiem vadiem, ūdens vai gāzes caurulēm.
 • Lai iegūtu sīkāku informāciju, pieprasiet savā Hilti Store Hilti 'Stiprināšanas tehnikas rokasgrāmatu' vai attiecīgās vietējās Hilti 'Stiprināšanas tehnikas tehniskās vadlīnijas'.
Termiskās drošības pasākumi
 • Nepārsniedziet ieteicamo maksimālo iedzīšanas frekvenci, kas norādīta nodaļā Tehniskie parametri .
 • Ja montāžas iekārta ir pārkarsusi vai kasetnes lente deformējas vai kūst, izņemiet kasetnes lenti un ļaujiet montāžas iekārtai atdzist.
 • Nedemontējiet montāžas iekārtu, kad tā ir karsta. Ļaujiet montāžas iekārtai atdzist.
Sprādzienbīstamība, strādājot ar kasetnēm
 • Lietojiet tikai tādas kasetnes, kas ir paredzētas konkrētajai montāžas iekārtai vai akceptētas lietošanai kopā ar to.
 • Darba beigās, kā arī pirms darba pārtraukumiem un montāžas iekārtas transportēšanas izņemiet kasetnes lenti.
 • Nemēģiniet ar spēku izvilkt stiprinājuma elementus un/vai kasetni no magazīnas lentes vai montāžas iekārtas.
 • Glabājiet nelietotās kasetnes atbilstīgi montāžas iekārtām ar pulvera piedziņu paredzēto kasetņu uzglabāšanas noteikumiem (piemēram, sausā un noslēdzamā vietā, temperatūrā no 5 °C līdz 25 °C).
 • Neatstājiet nelietotās vai daļēji izlietotās kasetnes lentes nekārtīgi izmētātas nepiemērotās vietās. Savāciet izlietotās kasetņu lentes un uzglabājiet kasetņu lentes piemērotā vietā.
 • Ņemiet vērā kasetņu drošības datu lapā iekļautos norādījumus par kasetņu drošību, lietošanu un uzglabāšanu.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats (montāžas iekārta)

Image alternative
 1. Iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzens
 2. Vadčaula
 3. Virzuļa atvilkšanas vadotne
 4. Virzuļi
 5. Virzuļa gredzeni
 6. Iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzena atbloķēšanas taustiņš
 7. Korpuss
 8. Kasetnes kanāls (izmešana)
 9. Vadības taustiņš uz displeja
 10. Kasetnes kanāls (iebīdīšana)
 11. Mēlīte
 12. Ventilācijas atveres
 13. Montāžas savienojuma vieta piederumiem
 14. Rokturu virsmas

Izstrādājuma pārskats (elementu vadotne)

Image alternative
 1. Atbloķēšanas taustiņš (elementu vadotne)
 2. Buferis
 3. Magazīnas vāciņš
 4. Atbloķēšanas taustiņš (magazīnas vāciņš)
 5. Naglas detektors ar uzlādes indikāciju (sarkana)
 6. Maināma stiprinājuma elementu vadotnes caurule

Montāžas iekārtas vadības elementi

Montāžas iekārtai ir šādi vadības elementi:
Image alternative Iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzena atbloķēšanas taustiņš
Šis taustiņš ir paredzēts iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzena atbloķēšanai vai virzuļa atvilkšanas vadotnes demontāžai.
Image alternative
Image alternative
Stiprinājuma elementu vadotnes atbloķēšanas taustiņš (A)
Ar šo taustiņu tiek atbloķēta stiprinājuma elementu vadotne (atsevišķā iedzīšanas iekārta un magazīna), lai nomainītu elementu vadotni vai veiktu montāžas iekārtas tīrīšanu.
Magazīnas vāciņa atbloķēšanas taustiņš (B)
Ar šo taustiņu tiek atbloķēts magazīnas vāciņš, lai iebīdītu stiprinājuma elementus.

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir montāžas iekārta, kas paredzēta rūdītu naglu, tapu un stiprinājuma elementu iedzīšanai betonā, tēraudā un kaļķa smilšakmenī.

Izstrādājumu drīkst lietot tikai kopā ar montāžas iekārtai atbilstīgu aprīkojumu. Jābūt nodrošinātai elementu vadotnes, virzuļa un stiprinājuma elementu savstarpējai atbilstībai.
Izstrādājumam drīkst lietot tikai Hilti rezerves daļas un papildaprīkojumu, kā arī Hilti kasetnes un stiprinājuma elementus vai citas atbilstošas kasetnes un stiprinājuma elementus.

Bluetooth®

Vārdiskā preču zīme Bluetooth ®, kā arī grafiskās preču zīmes (logotipi) ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. Jebkādu šo vārdisko / grafisko preču zīmju izmantošanu akciju sabiedrība Hilti veic tikai saskaņā ar licenci.
Bluetooth ir bezvadu datu pārneses savienojums, kas nodrošina komunikāciju starp diviem ar Bluetooth aprīkotiem izstrādājumiem, kas atrodas nelielā attālumā viens no otra.
Šis izstrādājums ir aprīkots ar Bluetooth Low Energy moduli. Šis modulis nodrošina iespēju izveidot komunikāciju un veikt datu pārnesi, izmantojot mobilo tālruni un Hilti vārtejas. Modulis tiek lietots, lai pārbaudītu izstrādājuma statusu, kā arī pārsūtītu iestatījumus un datus, un ar tā palīdzību var nosūtīt tādus raksturīgos datus kā uztverošās galaierīces atrašanās vieta, darbības ilgums un lietošanas reižu skaits kopumā un noteiktā laika intervālā, pievienojot nosūtīšanas laika zīmogu.
Informācija par pieejamajām funkcijām ir atrodama attiecīgajā Hilti lietotnē (aplikācijā).

Datu pārnese ar Bluetooth

Datu nosūtīšanas intervāls var mainīties atkarībā no izstrādājumam pieejamajiem enerģijas avotiem. Darbības rādiuss var ievērojami atšķirties un ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem, tostarp izmantojamās uztveršanas ierīces. Slēgtās telpās un vietās, kur jāšķērso norobežojoši metāla elementi (piemēram, sienas, plaukti, koferi u.c.), Bluetooth darbības rādiuss var būtiski samazināties. Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem izstrādājuma atpazīšanai var būt nepieciešami vairāki pārraidīšanas intervāli.
Ja izstrādājums netiek atpazīts, pārbaudiet:
vai attālums līdz mobilajai galaierīcei nav pārāk liels?
→ Samaziniet atstatumu starp mobilo galaierīci un izstrādājumu.

Lietotnes instalācija un iestatīšana

Lai varētu izmantot savienošanas funkcijas, vispirms jāinstalē atbilstīgā Hilti lietotne.
(1.) Lejupielādējiet lietotni no attiecīgā lietotņu veikala (Apple App Store, Google Play Store).
Priekšnoteikums ir izveidots lietotāja konts attiecīgajā lietotņu veikalā.
(2.) Pirmajā lietotnes palaides reizē, lūdzu, ieejiet, izmantojot savu kontu, vai reģistrējieties.
(3.) Jūsu mobilās galaierīces displejā būs redzamas visas turpmākās darbības, kas nepieciešamas savienojuma izveidei starp izstrādājumu un jūsu mobilo galaierīci.
Ievērojiet arī visus norādījumus, kas iekļauti lietotnes lietošanas instrukcijā. Tādējādi jūs iegūsiet labāku pārskatu par savienojuma izveides procesu un funkcijām.

Informācija par aplikāciju

Lai iegūtu vairāk informācijas par aplikāciju, to lejupielādētu un sāktu lietot, noskenējiet uz kofera redzamo QR kodu.

Prasības attiecībā uz kasetnēm

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, ko rada negaidīta eksplozija! Ja kasetnes neatbilst minimālajām drošības prasībām, var veidoties nesadeguša pulvera nogulsnējumi. Tie var pēkšņi eksplodēt un nopietni savainot iekārtas lietotāju un citas tuvumā esošās personas.
 • Lietojiet tikai un vienīgi tādas kasetnes, kas atbilst jūsu atrašanās vietā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām drošības prasībām!
 • Ievērojiet apkopes intervālus un regulāri uzdodiet Hilti-Service veikt montāžas iekārtas tīrīšanu!
Lietojiet tikai šajā tabulā norādītās Hilti kasetnes DX vai citas piemērotas kasetnes, kas atbilst minimālajām drošības prasībām:
 • ES un EFTA valstīs kasetnēm jāatbilst CE sertifikācijas prasībām un jābūt marķētām ar CE marķējuma zīmi.
 • Apvienotajā Karalistē kasetnēm jāatbilst UKCA sertifikācijas prasībām un jābūt marķētām ar UKCA marķējuma zīmi.
 • ASV ir spēkā prasība, ka kasetnēm jāatbilst ANSI A10.3-2020 noteikumiem.
 • Valstīs, kas pievienojušās C.I.P., taču neatrodas Eiropā, attiecīgās montāžas iekārtas DX lietošanai ir nepieciešama C.I.P. atļauja.
 • Pārējās valstīs kasetnēm jābūt izturējušām standartā EN 16264 paredzēto bezatlikumu pārbaudi un jābūt izsniegtai atbilstīgai ražotāja deklarācijai.
Kasetnes
Pasūtījumā norādāmais nosaukums
Krāsa
Stiprums
Kasetne DX 6
titāna pelēka
liels
Kasetne DX 6
melna
īpaši spēcīgs

Minimālais atstatums un atstatums līdz malai

Veicot elementu stiprināšanu, ievērojiet minimālo atstatumu. Tās var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Ievērojiet norādījumus par lietošanu, kas iekļauti izmantojamo stiprinājuma elementu lietošanas instrukcijā, Hilti Stiprināšanas tehnikas rokasgrāmatā vai attiecīgajās vietējās Hilti 'Stiprināšanas tehnikas tehniskajās vadlīnijās'.
Stiprināšana pie betona un tērauda
Apraksts
Betons
Tērauds
minimālais atstatums no pamatvirsmas malas līdz stiprinājuma elementam
≥ 70 mm
≥ 15 mm
minimālais atstatums starp stiprinājuma elementu asīm
≥ 80 mm
≥ 20 mm
minimālais pamatvirsmas biezums
≥ 100 mm
Ievērojiet norādījumus, kas iekļauti stiprinājuma elementu lietošanas instrukcijā!

Informācija par lietojuma jomām

Lai iegūtu vairāk informācijas par lietojuma jomām, iepazīstieties ar Hilti izstrādājumu lapu.

Tehniskie parametri


DX 6-F8
DX 6-F10
DX 6-MX
Svars
3,37 kg
3,38 kg
3,63 kg
Garums (montāžas iekārta)
475 mm
475 mm
485 mm
Garums (stiprinājuma elements)
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
Ieteicamā maksimālā iedzīšanas frekvence
700 iedzenamo elementu skaits / h
700 iedzenamo elementu skaits / h
700 iedzenamo elementu skaits / h
Nepieciešamais piespiešanas spēks
174 N … 200 N
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Piespiešanas gājiens
19 mm
19 mm
19 mm
Apkārtējā temperatūra (uzglabāšana un lietošana)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

DX 6 IE-L
DX 6 IE-XL
Svars
3,43 kg
3,48 kg
Garums (montāžas iekārta)
547 mm
607 mm
Garums (stiprinājuma elements)
20 mm … 140 mm
20 mm … 200 mm
Ieteicamā maksimālā iedzīšanas frekvence
700 iedzenamo elementu skaits / h
700 iedzenamo elementu skaits / h
Nepieciešamais piespiešanas spēks
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Piespiešanas gājiens
19 mm
19 mm
Apkārtējā temperatūra (uzglabāšana un lietošana)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

Bluetooth

Frekvence
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maksimālā starojuma raidīšanas jauda
−27,2 dBm

Informācija par troksni un vibrāciju

Norādītie skaņas parametri ir noteikti pie šādiem pamatnosacījumiem:
Pamatinformācija par troksni
Kasetne
Ar izmēriem 6,8/11, melna
Enerģijas iestatījums
6
Lietošana
24 mm koka nostiprināšana pie betona (C40) ar X-P47 P8
Informācija par troksni saskaņā ar EN 15895
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
106 ±2 dB
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
103 ±2 dB
Maksimālais skaņas spiediena līmenis (LpCpeak)
134 ±2 dB
Informācija par vibrāciju saskaņā ar EN 2006/42/EG
Svārstību emisija
< 2,5 m/s²

Sagatavošanās darbam

Montāžas iekārtas montāža

Image alternative
 1. Pārliecinieties, ka montāžas iekārtā neatrodas kasetnes lente.
 2. Novietojiet bultiņas atzīmes pretī vienu otrai un iespraudiet virzuļa atvilkšanas vadotni korpusā.
 3. Nocentrējiet elementu vadotni vai magazīnu un iebīdiet to virzuļa atvilkšanas vadotnē.
 4. Ievietojiet virzuli.
 5. Uzlieciet buferi uz elementu vadotnes vai magazīnas.
 6. Iebīdiet elementu vadotni vai magazīnu virzuļa atvilkšanas vadotnē, to nocentrējot un nesašķiebjot.
 7. Pagrieziet elementu vadotni vai magazīnu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tā nofiksējas.
  • Elementu vadotne vai magazīna ir nobloķēta.

Nodrošinājums pret kritienu

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks instrumenta un/vai papildaprīkojuma nokrišanas gadījumā!
 • Lietojiet tikai jūsu izstrādājumam ieteikto Hilti instrumentu drošības virvi.
 • Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai nav bojāts instrumentu drošības virves stiprinājuma punkts.
Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos noteikumus par darbu augstumā.
Šī izstrādājuma aizsardzībai pret kritieniem lietojiet tikai Hilti instrumentu drošības virvi #2261971.
  Image alternative
 • Nostipriniet instrumentu drošības virvi ar cilpu pie izstrādājuma, kā parādīts attēlā. Pārbaudiet, vai fiksācija ir droša.
 • Nostipriniet karabīnes āķi pie nesošās konstrukcijas. Pārbaudiet, vai karabīnes āķis ir droši nofiksēts.
  Ievērojiet Hilti instrumentu drošības virves lietošanas instrukciju.

Sastatņu āķis (papildaprīkojums)

Image alternative
Īslaicīgai pakarināšanai pie margām vai instrumentu jostas var izmantot Hilti sastatņu āķi (papildaprīkojums). Veiciet montāžu saskaņā ar pievienotās montāžas instrukcijas norādījumiem.
Montāžas instrukcijas kopija ir iekļauta šīs lietošanas instrukcijas beigās.
Montāžas iekārta papildus jānostiprina ar Hilti instrumentu drošības virvi.

Lietošana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nejaušas aktivēšanas gadījumā! Uzlādēta montāžas iekārta jebkurā brīdī var tikt aktivēta. Nejauša elementu iedzīšanas aktivēšana var apdraudēt jūs un citas personas.
 • Pirms darba pārtraukumiem vienmēr izlādējiet montāžas iekārtu (kasetnes un stiprinājuma elementus).
 • Pirms jebkādiem apkopes, tīrīšanas un aprīkojuma maiņas darbiem nodrošiniet, lai montāžas iekārtā neatrastos kasetnes un stiprinājuma elementi.
BRĪDINĀJUMS!
Apdraudējums, ko rada karstas virsmas! Darbības laikā montāžas iekārta var spēcīgi sakarst.
 • Lietojiet aizsargcimdus.
Ja kasetnes lentes pretestība ir neparasti liela, pārbaudiet, vai kasetnes lente ir saderīga ar šo montāžas iekārtu.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā lietošanas instrukcijā un uz izstrādājuma.
Norādījumi par lietošanu drošību
Piemēra attēls
Apraksts
Image alternative Nespiediet montāžas iekārtu pret ķermeņa daļām!
Piespiežot montāžas iekārtu pie kādas ķermeņa daļas (piemēram, rokas), montāžas iekārta var tikt aktivēta. Tas rada risku, ka elements tiks iedzīts ķermenī.
Image alternative Neatvelciet magazīnu vai citas elementu vadotnes atpakaļ ar roku!
Elementu vadotnes atvilkšana ar roku var izraisīt montāžas iekārtas aktivēšanu. Tas rada risku, ka elements tiks iedzīts ķermenī.

Kasetnes sloksnes ielāde

Image alternative
 • No apakšas iebīdiet kasetnes lenti ar šauro galu pa priekšu montāžas iekārtas rokturī, līdz kasetnes lente pilnībā atrodas montāžas iekārtā.
  Ja vēlaties lietot aizsāktu kasetnes lenti:
  ar roku pavelciet pilnībā iebīdīto kasetnes lenti uz augšu ārā no montāžas iekārtas, līdz kasetnes atbalstā atrodas neizlietota kasetnes pozīcija

Atsevišķās iedzīšanas iekārtas uzlāde

Image alternative
 • No priekšpuses iebīdiet stiprinājuma elementu vadotnē, līdz stiprinājuma elementa paplāksne nofiksējas elementu vadotnē.

Magazīnas ielāde montāžas iekārtā

Stiprinājuma elementu iedzīšanu var veikt, līdz magazīna ir pilnīgi tukša. Kad magazīnā vairs neatrodas stiprinājuma elementi, montāžas iekārtu vairs nav iespējams pilnībā piespiest pie virsmas.
 • Kad magazīnā ir palikuši ne vairāk kā trīs stiprinājuma elementi → Iespējams papildus ielādēt lenti ar desmit stiprinājuma elementiem.
 • Kad magazīnā ir palikuši ne vairāk kā divi stiprinājuma elementi → Naglu detektorā parādās uzlādes indikācija (sarkana).
Image alternative
 1. Atveriet magazīnu, nospiežot atbloķēšanas taustiņu (magazīnas vāciņa atbloķēšanai).
 2. Ievietojiet magazīnā lenti ar desmit elementiem.

Iedzīšanas enerģijas iestatīšana

Izvēlieties enerģijas iestatījumu atbilstīgi darba uzdevumam. Ja piemērotākais iestatījums nav zināms no pieredzes, vienmēr sāciet ar minimālo iedzīšanas enerģiju.
Image alternative
 1. Nospiediet un turiet iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzena atbloķēšanas taustiņu.
 2. Pagrieziet iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu pozīcijā, kas atbilst nepieciešamajai enerģijas pakāpei.
  Enerģijas pakāpes:
  • 1 = mazākā enerģija
  • 8 = lielākā enerģija
 3. Pārbaudiet, vai ir stiprināšana ir veikta pareizi, ievērojot stiprinājuma elementu lietošanas instrukciju.

Stiprinājuma elementu iedzīšana

Image alternative
 1. Pozicionējiet montāžas iekārtu.
 2. Turiet montāžas iekārtu pie darba virsmas un piespiediet to taisnā leņķī.
 3. Lai iedzītu stiprinājuma elementu, nospiediet mēlīti.

Atsevišķās iedzīšanas iekārtas izlāde

 1. Virzienā uz augšu izvelciet kasetnes lenti no montāžas iekārtas.
 2. Izvelciet stiprinājuma elementu no montāžas iekārtas.

Magazīnas iekārtas izlāde

 1. Virzienā uz augšu izvelciet kasetnes lenti no montāžas iekārtas.
 2. Pavelciet magazīnas vāciņu uz leju un izņemiet naglu lenti.

Tīrīšanas indikācijas atiestatīšana

Tīrīšanas indikācija sastāv no 5 segmentiem. Katrs segments atbilst 500 elementu iedzīšanai.
Tīrīšanas indikācija ir paredzēta, lai nodrošinātu informāciju par tīrīšanas intervāliem, lietojot šādas kasetnes:
 • kasetni DX 6 titāna pelēkā krāsā
 • kasetni DX 6 melnā krāsā
 • Turiet nospiestu vadības taustiņu displejā 10-12 sekundes.
  • Tīrīšanas indikācija ir atiestatīta.

Rīcība darbības traucējumu gadījumā

BRĪDINĀJUMS!
Eksplozijas risks! Nepareiza rīcība ar kasetnēm var izraisīt to aizdedzi.
 • Nemēģiniet ar spēku izvilkt kasetnes no montāžas iekārtas vai kasetnes lentes.
BRĪDINĀJUMS!
Apdraudējums, ko rada karstas virsmas! Darbības laikā montāžas iekārta var spēcīgi sakarst.
 • Lietojiet aizsargcimdus.

Montāžas iekārta iestrēgst un neatbīdās

BĪSTAMI!
Traumu risks, ko rada nenodrošināta montāžas iekārta! Ja montāžas iekārta iestrēgst saspiestā stāvoklī, montāžas iekārta var būt uzlādēta un nenodrošināta. Stiprinājuma elementa iedzīšanas nejauša aktivēšana var izraisīt smagas traumas.
 • Vienmēr raugieties, lai montāžas iekārta nebūtu pavērsta pret jums vai citām personām.
 1. piespiediet un turiet montāžas iekārtu piespiestu vismaz 10 sekundes un aktivējiet montāžas iekārtu vēlreiz.
 2. Noņemiet montāžas iekārtu no darba virsmas.
  • Image alternative Raugieties, lai tā nebūtu pavērsta pret jums vai citām personām.
 3. Pamēģiniet ar roku pavilkt elementu vadotni sākotnējā stāvoklī.
  • Image alternative Noņemiet roku no mēlītes un nenovietojiet pirkstus pie atveres!
 4. Nekavējoties izvelciet kasetnes lenti no montāžas iekārtas.
  • Image alternative Ja nav iespējams izņemt kasetnes lenti:
   • Ļaujiet montāžas iekārtai drošā vietā atdzist, uzraugot to.
   • Vienmēr raugieties, lai montāžas iekārta nebūtu pavērsta pret jums vai citām personām.
   • Vērsieties Hilti servisā.
 5. Veiciet iekārtas apkopi.

Kad montāžas iekārta ir karstāka par darba temperatūru, nenotiek kasetnes aizdedze

Vienmēr raugieties, lai montāžas iekārta nebūtu pavērsta pret jums vai citām personām!
 1. piespiediet un turiet montāžas iekārtu piespiestu vismaz 10 sekundes un aktivējiet montāžas iekārtu vēlreiz.
 2. Ja kasetnes aizdedze joprojām nenostrādā, nogaidiet 10 sekundes un noņemiet iekārtu no darba virsmas.
 3. Nekavējoties izvelciet kasetnes lenti no montāžas iekārtas.
  • Ja nav iespējams izņemt kasetnes lenti:
   • Ļaujiet montāžas iekārtai drošā vietā atdzist, uzraugot to.
   • Vērsieties Hilti servisā.
 4. Veiciet iekārtas apkopi.
 5. Novietojiet kasetni drošā glabāšanā.
 6. Utilizējiet neaizdedzinātās kasetnes.
  • Ievērojiet vietējos atkritumu utilizācijas noteikumus.
 7. Ļaujiet montāžas iekārtai atdzist un ievietojiet jaunu kasetnes lenti, lai turpinātu darbu.

Kad montāžas iekārta ir darba temperatūrā, nenotiek kasetnes aizdedze

 1. Nekavējoties pārtrauciet darbu.
 2. Izlādējiet montāžas iekārtu (kasetnes un stiprinājuma elementus) un demontējiet montāžas iekārtu.
 3. Pārbaudiet, vai ir izvēlēta pareiza no elementu vadotnes, virzuļa, stiprinājuma elementu un kasetnes kombinācija.
 4. Pārbaudiet bufera, virzuļa un elementu vadotnes nodilumu un, ja nepieciešams, nomainiet attiecīgos komponentus.
 5. Veiciet montāžas iekārtas tīrīšanu un eļļošanu.
  • Ja pēc iepriekš aprakstīto pasākumu veikšanas problēma joprojām saglabājas, montāžas iekārtas lietošana jāpārtrauc.
  • Nododiet montāžas iekārtu Hilti servisā pārbaudes un, ja nepieciešams, remonta veikšanai.
  Sakarā ar iekārtas konstrukcijas īpatnībām funkcionāli svarīgas tās daļas regulāras lietošanas rezultātā ar laiku kļūst netīras un nodilst.
  Regulāri veiciet iekārtas apkopi. Montāžas iekārtas intensīvas lietošanas gadījumā pārbaudiet virzuli un buferi vienu reizi dienā, taču ne retāk kā ik pēc 2500 līdz 3000 elementu iedzīšanas. Šis intervāls atbilst montāžas iekārtas regulārās tīrīšanas ciklam. Apkopes un tīrīšanas ciklu noteikšanas pamatā ir tipiska iekārtas lietošanas intensitāte.
  Iedzīto elementu skaitītājs parāda, cik iedzīšanas ir veiktas pēc tīrīšanas indikācijas pēdējās atiestatīšanas. Viens segments atbilst 500 elementu iedzīšanai.
  Pēc 30000 elementu iedzīšanas jāuzdod Hilti servisa darbiniekiem veikt iekārtas apkopi.

Apkope un uzturēšana

Montāžas iekārtas apkope

Lietojiet tīrīšanai tikai un vienīgi Hilti piegādes komplektā iekļautos tīrīšanas piederumus vai līdzvērtīgu materiālu. Nekādā gadījumā nelietojiet tīrīšanai smidzināšanas iekārtas, saspiesto gaisu, augstspiediena tīrītājus, šķīdinātājus vai ūdeni.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Montāžas iekārtas bojājumus risks! Montāžas iekārtā iekļuvuši svešķermeņi var iestrēgt, kā rezultātā aktivēšana izraisīs montāžas iekārtas bojājumus.
 • Nepieļaujiet svešķermeņu iekļūšanu montāžas iekārtas iekšienē.
 • Regulāri notīriet montāžas iekārtas ārējās virsmas ar nedaudz samitrinātu drāniņu.

Uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Bīstamās vielas DX iekārtās esošie netīrumi satur vielas, kas var apdraudēt jūsu veselību.
 • Tīrīšanas laikā izvairieties no putekļu vai netīrumu ieelpošanas.
 • Nepieļaujiet, ka putekļi un netīrumi nonāk saskarē ar pārtikas produktiem.
 • Pēc montāžas iekārtas tīrīšanas kārtīgi nomazgājiet rokas.
 • Veiciet montāžas iekārtas tīrīšanu un lietojiet Hilti aerosolu saskaņā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem.. Tādējādi tiks novērsti iekārtas funkciju traucējumi.
 1. Regulāri pārbaudiet visas montāžas iekārtas ārējās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas.
 2. Regulāri pārbaudiet, vai visi vadības elementi darbojas nevainojami.
 3. Vienmēr darbiniet montāžas iekārtu tikai ar atbilstīgām kasetnēm un ieteikto enerģijas iestatījumu.
  • Neatbilstīgas kasetnes vai pārāk liels enerģijas iestatījums var izraisīt montāžas iekārtas priekšlaicīgu atteici.

Iekārtas apkopes veikšana

Veiciet iekārtas apkopi, ja rodas šādas situācijas:
 1. Rodas enerģijas svārstības (par to liecina nevienāds elementu iedzīšanas dziļums).
 2. Notiek kasetnes kļūdaina aizdedze (kasetne netiek aizdedzināta).
 3. ievērojami samazinās iekārtas lietošanas komforts;
  • palielinās nepieciešamais piespiešanas spēks;
  • palielinās mēlītes pretestība;
  • Apgrūtināta iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzena pagriešana.
  • kasetnes lenti iespējams izņemt tikai ar grūtībām;
 4. Iedzīto elementu skaitītājs parāda, ka iekārtai nepieciešama apkope.

Montāžas iekārtas demontāža

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nejaušas aktivēšanas gadījumā! Uzlādēta montāžas iekārta jebkurā brīdī var tikt aktivēta. Nejauša elementu iedzīšanas aktivēšana var apdraudēt jūs un citas personas.
 • Pirms darba pārtraukumiem vienmēr izlādējiet montāžas iekārtu (kasetnes un stiprinājuma elementus).
 • Pirms jebkādiem apkopes, tīrīšanas un aprīkojuma maiņas darbiem nodrošiniet, lai montāžas iekārtā neatrastos kasetnes un stiprinājuma elementi.
Image alternative
 1. Nospiediet un turiet stiprinājuma elementu vadotnes atbloķēšanas taustiņu.
 2. Līdz galam pagrieziet stiprinājuma elementu vadotni pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
 3. Izvelciet tapu vadotni ar virzuli.
 4. Izvelciet virzuli no stiprinājuma elementu vadotnes.
 5. Atvienojiet buferi, nolokot to no elementu vadotnes.
 6. Nospiediet un turiet iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzena atbloķēšanas taustiņu.
 7. Pagrieziet iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam līdz demontāžas pozīcijai.
 8. Izvelciet virzuļa atvilkšanas vadotni no korpusa.

Virzuļa un bufera pārbaude

Image alternative
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Ja ir bojāts buferis, virzulis vai pamatnes plāksne, palielinās iekārtas darbības kļūmju risks.
 • Pārbaudiet bufera un virzuļa nodilumu un, ja tie ir bojāti, nomainiet tos.
 • Neveiciet ar virzuli nekādas manipulācijas.
 • Nemēģiniet remontēt bojātu virzuli saviem spēkiem, piemēram, noslīpējot tā smaili.
 1. Šādos gadījumos virzulis ir jānomaina:
  • virzulis ir salūzis;
  • Virzulis ir ļoti nolietojies (piemēram, radušies vairāk nekā 90° lieli izlūzumi izvirzītajā gredzenveida daļā pie virzuļa smailes)
  • virzuļa gredzeni ir saplaisājuši vai trūkst;
  • virzulis ir saliecies (lai pārbaudītu, paripiniet to pa gludu virsmu).
 2. Šādos gadījumos buferis ir jānomaina:
  • bufera metāla gredzens ir salūzis vai neturas;
  • buferis vairs neturas uz elementu vadotnes;
  • zem metāla gredzena konstatējams izteikts punktveida gumijas nodilums.

Montāžas iekārtas tīrīšana un eļļošana

Lietojiet tikai un vienīgi Hilti aerosolu. Citu smērvielu lietošana var izraisīt darbības traucējumus vai montāžas iekārtas bojājumus.
Image alternative
 1. Izlādējiet montāžas iekārtu (kasetnes un stiprinājuma elementus) un demontējiet montāžas iekārtu.
 2. Notīriet virzuļa gredzenus ar piegādes komplektā iekļauto plakano birsti, līdz ir virzuļa gredzeni kustas brīvi.
 3. Notīriet elementu vadotnes fiksācijas daļas ar plakano birsti.
 4. Ieeļļojiet elementu vadotnes fiksācijas daļas un viegli noslaukiet tās ar drāniņu.
 5. Notīriet virzuļa atvilkšanas vadotnes iekšpusi ar piegādes komplektā iekļauto lielo, apaļo birsti.
 6. Ieeļļojiet virzuļa atvilkšanas vadotnes iekšpusi.
 7. Notīriet virzuļa atvilkšanas vadones aizmugurējo galu un tapas ar plakano birsti.
 8. Ieeļļojiet tapas un pēc tam viegli noslaukiet tās ar drāniņu.
 9. Iztīriet konisko kasetnes atbalstu ar piegādes komplektā iekļauto konisko birstīti.
 10. Iztīriet kasetnes kanālu ar piegādes komplektā iekļauto bīdni.

Montāžas iekārtas galīgā pārbaude

 1. Pēc apkopes un uzturēšanas darbiem ir pārbaudiet, vai ir pievienoti visi aizsardzības mehānismi un vai to darbība ir nevainojama.
 2. Atiestatiet tīrīšanas indikāciju.

Ar montāžas iekārtu saistītas problēmas

Image alternative Pirms sākt traucējumu novēršanu, pārliecinieties, ka montāžas iekārtā atrodas kasetnes. Ja kasetnes nav iespējams izņemt, vērsieties Hilti servisā
Ja izstrādājuma darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Image alternative
Virzulis iestrēgst pamatvirsmā.
Elements ir pārāk īss.
 • Lietojiet garāku elementu.
Elementam nav rozetveida galviņas.
 • Koka virsmām jāizvēlas elementi ar rozetveida galviņām.
Pārāk liela iedzīšanas enerģija
 • Samaziniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
Palielinās nepieciešamais piespiešanas spēks.
Uzkrājušies sadegšanas atkritumi.
 • Veiciet iekārtas apkopi.
 • Iztīriet kasetnes atbalstu.
 • Ievietojiet jaunu kasetnes lenti.
Palielinās mēlītes pretestība.
Uzkrājušies sadegšanas atkritumi.
 • Vērsieties Hilti servisā.
Iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzena pagriešana ir apgrūtināta
Uzkrājušies sadegšanas atkritumi.
 • Veiciet iekārtas apkopi.
 • Iztīriet kasetnes atbalstu.
 • Ievietojiet jaunu kasetnes lenti.
Image alternative
Elements netiek iedzīts pietiekami dziļi.
Nepareizs virzuļa stāvoklis iekārtā ar magazīnu (aktivēšanas brīdī virzulis nav izejas pozīcijā)
Nepietiekama iedzīšanas enerģija
 • Palieliniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
 • Lietojiet īpaši spēcīgu kasetni.
Pārāk liela iedzīšanas enerģija izraisa virzuļa triecienu.
 • Samaziniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
Image alternative
Virzulis iestrēgst virzuļa atvilkšanas vadotnē
Virzulis ir bojāts.
 • Jānomaina virzulis.
Virzuļa atvilkšanas vadotnē atrodas bufera noberzumi.
 • Pārbaudiet un, ja nepieciešams, nomainiet virzuli un buferi.
 • Ja problēma saglabājas, vērsieties Hilti servisā.
Uzkrājušies sadegšanas atkritumi.
 • Veiciet iekārtas apkopi.
 • Iztīriet kasetnes atbalstu.
 • Ievietojiet jaunu kasetnes lenti.
Image alternative
Virzuļa atvilkšanas vadotne ir iestrēgusi. Montāžas iekārta neatbīdās.
Uzkrājušies sadegšanas atkritumi.
 • Veiciet iekārtas apkopi.
 • Iztīriet kasetnes atbalstu.
 • Ievietojiet jaunu kasetnes lenti.
Netīrumi vai betona atlūzu izraisīta iestrēgšana.
 • Ja kļūme saglabājas, vērsieties Hilti servisā.
Image alternative
Iedzīšanas kustība bez elementa: Montāžas iekārta ir aktivēta, taču elements nav iedzīts.
Nepareizs virzuļa stāvoklis iekārtā ar magazīnu (aktivēšanas brīdī virzulis nav izejas pozīcijā)
Pārāk liela iedzīšanas enerģija izraisa virzuļa triecienu.
 • Samaziniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
Image alternative
Montāžas iekārtu nav iespējams aktivēt.
Montāžas iekārta nav pilnībā piespiesta pie virsmas.
 • Piespiediet montāžas iekārtu pilnībā.
Nav uzlādēta magazīna.
 • Uzlādējiet magazīnu.
Magazīnā atrodas plastmasas atliekas.
 • Atveriet magazīnu un izņemiet naglu lenti un plastmasas atliekas.
Nepareizs virzuļa stāvoklis iekārtā ar magazīnu (aktivēšanas brīdī virzulis nav izejas pozīcijā)
Naglas magazīnā nav novietotas pareizi.
 • Uzlādējiet montāžas iekārtu no jauna.
Stiprinājuma elementu vadotne nav kārtīgi nofiksējies.
Pārāk liela iedzīšanas enerģija izraisa virzuļa triecienu.
 • Samaziniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
Image alternative
Virzulis ieķeras elementu vadotnē.
Bojāts virzulis un/vai buferis.
 • Noskrūvējiet magazīnu, pārbaudiet un, ja nepieciešams, nomainiet virzuli un buferi.
Magazīnā atrodas plastmasas atliekas.
 • Atveriet magazīnu un izņemiet naglu lenti un plastmasas atliekas.
Pārāk liela iedzīšanas enerģija
 • Samaziniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
Iedzīšanas kustība bez stiprinājuma elementa ir izraisījusi virzuļa saliekšanos
 • Nepieļaujiet tukšgaitas iedzīšanu.
 • Pārbaudiet, vai virzulis ir taisns un, ja nepieciešams, nomainiet to.
Image alternative
Iestrēgst magazīnas elementu vadotne.
Magazīna ir bojāta.
 • Nomainiet magazīnu.

Ar stiprinājuma elementiem saistītas problēmas

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Image alternative
Atšķirīgs iedzīšanas dziļums.
Nepareizs virzuļa stāvoklis.
 • Izņemiet kasetnes lenti un veiciet iekārtas apkopi.
 • Pārbaudiet un, ja nepieciešams, nomainiet virzuli un buferi.
Montāžas iekārta ir ļoti netīra.
 • Veiciet montāžas iekārtas tīrīšanu.
 • Ja nepieciešams, uzdodiet veikt montāžas iekārtas pārbaudi Hilti servisa darbiniekiem.
Pārāk liela iedzīšanas enerģija izraisa virzuļa triecienu.
 • Samaziniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
Image alternative
Elements saliecas.
Cieta virsma (tērauds, betons).
 • Palieliniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
 • Lietojiet īsākas naglas.
 • Lietojiet naglas ar augstāku lietošanas robežu.
 • Betonam: lietojiet DX-Kwik (ar iepriekšēju ieurbšanu) → skat. "Stiprināšanas tehnikas rokasgrāmatu".
Betons satur cietas un/vai liela izmēra piedevas.
 • Jālieto "DX-Kwik" (ar iepriekšēju ieurbšanu).
Armatūra atrodas tuvu betona virsmai.
 • Veiciet stiprināšanu citā vietā.
Image alternative
Elements neatrodas vienā līmenī.
Nepareizs elements.
 • Izvēlieties stiprinājuma elementa garumu atbilstīgi stiprināmās detaļas biezumam.
Nepareizs enerģijas iestatījums.
 • Mainiet montāžas iekārtas enerģijas iestatījumu.
Betons satur cietas un/vai liela izmēra piedevas.
 • Jālieto "DX-Kwik" (ar iepriekšēju ieurbšanu).
Armatūra atrodas tuvu betona virsmai.
 • Veiciet stiprināšanu citā vietā.
Cieta virsma (tērauds, betons).
 • Palieliniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
 • Lietojiet īsākas naglas.
 • Lietojiet naglas ar augstāku lietošanas robežu.
 • Betonam: lietojiet DX-Kwik (ar iepriekšēju ieurbšanu) → skat. "Stiprināšanas tehnikas rokasgrāmatu".
Image alternative
Betona atšķelšanās
Betons satur cietas un/vai liela izmēra piedevas.
 • Jālieto "DX-Kwik" (ar iepriekšēju ieurbšanu).
Image alternative
Bojāta elementa galviņa.
Pārāk liela iedzīšanas enerģija
 • Samaziniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
Nepareiza virzuļa izvēle.
 • Nodrošiniet pareizu virzuļa / stiprinājuma elementu kombināciju.
Virzulis ir bojāts.
 • Jānomaina virzulis.
Image alternative
Nagla netiek pietiekami dziļi iedzīta virsmā
Nepietiekama iedzīšanas enerģija
 • Palieliniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
 • Lietojiet īpaši spēcīgu kasetni.
Pārsniegtas lietošanas robežas (pārāk cieta virsma).
 • Lietojiet naglas ar augstāku lietošanas robežu.
Nepiemērota sistēma.
 • Lietojiet spēcīgāku sistēmu, piemēram, DX 76 (PTR).
Image alternative
Elements neturas virsmā.
Plāna tērauda pamatvirsma (4‑5 mm)
 • Mainiet enerģijas iestatījumu.
 • Lietojiet plānām tērauda virsmām paredzētas naglas.
Image alternative
Elements ir salūzis.
(cirpes lūzums)
Nepietiekama iedzīšanas enerģija
 • Palieliniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
 • Lietojiet īpaši spēcīgu kasetni.
Pārsniegtas lietošanas robežas (pārāk cieta virsma).
 • Lietojiet spēcīgāku sistēmu, piemēram, DX 76 (PTR), kopā ar atbilstīgiem stiprinājuma elementiem.
Image alternative
Elements ir salūzis.
(ar deformāciju)
Nepietiekama iedzīšanas enerģija
 • Palieliniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
 • Lietojiet īpaši spēcīgu kasetni.
Pārsniegtas lietošanas robežas (pārāk cieta virsma).
 • Lietojiet spēcīgāku sistēmu, piemēram, DX 76 (PTR), kopā ar atbilstīgiem stiprinājuma elementiem.
Pārāk liela iedzīšanas enerģija
 • Samaziniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iedzīšanas enerģijas iestatīšanas gredzenu.
Image alternative
Naglas galviņa caurdur nostiprināto materiālu.
Pārāk liela iedzīšanas enerģija
 • Samaziniet iedzīšanas enerģiju, pagriežot iestatīšanas gredzenu.
 • Lietojiet mazāk stipru kasetni (titāna pelēkā krāsā).

Ar kasetnēm saistītas problēmas

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Image alternative
Kasetnes lente netiek pārvietota.
Kasetnes lente ir bojāta.
 • Jānomaina kasetnes aptvere.
Montāžas iekārta ir ļoti netīra.
 • Veiciet montāžas iekārtas tīrīšanu.
 • Ja nepieciešams, uzdodiet veikt montāžas iekārtas pārbaudi Hilti servisa darbiniekiem.
Montāžas iekārta ir bojāta.
 • Vērsieties Hilti servisā.
Tiek lietota nepareiza kasetnes lente
 • Lietojiet tikai un vienīgi šai montāžas iekārtai paredzētās kasetnes lentes.
Image alternative
Kasetnes lentes izņemšana ir apgrūtināta.
Montāžas iekārta ir pārkarsusi.
 • Ļaujiet montāžas iekārtai atdzist, nepārtraukti to uzraugot.
 • Pēc tam uzmanīgi izņemiet kasetnes lenti no montāžas iekārtas.
Uzkrājušies sadegšanas atkritumi.
 • Veiciet iekārtas apkopi.
 • Iztīriet kasetnes atbalstu.
 • Ievietojiet jaunu kasetnes lenti.
Image alternative
Nenotiek kasetnes aizdedze.
Nekvalitatīva kasetne.
 • Kasetnes lente jāpavelk par vienu pozīciju uz priekšu.
Montāžas iekārta ir netīra.
 • Veiciet iekārtas apkopi.
Image alternative
Kasetnes lente kūst.
Montāžas iekārta iedzīšanas laikā tiek piespiesta pārāk ilgi.
 • Izņemiet kasetnes lenti un ievietojiet jaunu kasetnes lenti.
 • Piespiediet montāžas iekārtu īsāku laiku, līdz tā tiek aktivēta.
Pārāk liela iedzīšanas frekvence (montāžas iekārta pārkarst).
 • Nekavējoties jāpārtrauc darbs.
 • Izņemiet kasetnes lenti un ļaujiet montāžas iekārtai atdzist.
 • Nepārsniedziet ieteicamo maksimālo iedzīšanas frekvenci (skat. nodaļu "Tehniskie parametri").
Image alternative
Kasetnes atdalās no lentes.
Pārāk liela iedzīšanas frekvence (montāžas iekārta pārkarst).
 • Nekavējoties jāpārtrauc darbs.
 • Izņemiet kasetnes lenti un ļaujiet montāžas iekārtai atdzist.
 • Nepārsniedziet ieteicamo maksimālo iedzīšanas frekvenci (skat. nodaļu "Tehniskie parametri").

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.

C.I.P. pārbaudes sertifikāts

C.I.P. dalībvalstīs ārpus ES un EBTA teritorijas ir spēkā šādi nosacījumi: Hilti DX 6 ir sertificēta parauga konstrukcija un pārbaudīta sistēma. Sakarā ar to iekārta ir marķēta ar kvadrātiskas formas PTB sertifikācijas zīmi, sertifikācijas numurs S 1035. Tādējādi Hilti garantē iekārtas atbilstību sertificētajam konstrukcijas paraugam.

Papildinformācija

Ķīnas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)
Image alternative
Šī tabula attiecas uz Ķīnas tirgu.
Taivānas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)
Image alternative
Šī tabula attiecas uz Taivānas tirgu.
Krievijas RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)
Image alternative
Šī tabula attiecas uz Krievijas tirgu.