Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [4 MB]

SCW 22-A

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
Image alternative Līdzstrāva
Image alternative Apgriezieni minūtē
Image alternative Diametrs
Image alternative Zāģa ripa
Image alternative Bezvadu datu pārnese
Image alternative Litija jonu akumulators
Image alternative Lietojamā Hilti litija jonu akumulatoru sērija. Ņemiet vērā informāciju, kas iekļauta nodaļā Nosacījumiem atbilstīga lietošana .

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Ripzāģis
  SCW 22‑A
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
 • Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas īssavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēka cēloni.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
 • Nelietojiet bojātus vai modificētus akumulatorus. Bojāti vai modificēti akumulatori var radīt neparedzamas situācijas un izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai traumas.
 • Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C (265 °F) var izraisīt eksploziju.
 • Ievērojiet norādījumus par akumulatora lādēšanu un nekad nelādējiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmo iekārtu ārpus lietošanas instrukcijā norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza lādēšana vai pieļaujamā temperatūras diapazona pārsniegšana var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.
 • Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. Jebkādus akumulatoru apkopes darbus drīkst veikt tikai ražotājs vai atbilstīgi pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta.

Drošības norādījumi darbam ar visu veidu zāģiem

Zāģēšanas process
 • Image alternative BĪSTAMI! Raugieties, lai jūsu rokas neatrastos zāģēšanas zonā vai zāģa ripas tiešā tuvumā. Ar otru roku turiet iekārtu aiz papildu roktura vai motora korpusa. Ja abas rokas ir satvērušas zāģi, tās ar zāģa asmeni nav iespējams savainot.
 • Nesatveriet zāģējamo materiālu no apakšas. Aizsargs nepasargā no saskares ar zāģa asmeni apstrādājamā materiāla apakšpusē.
 • Pieskaņojiet zāģējuma dziļumu apstrādājamā materiāla biezumam. Zem zāģējamā materiāla jābūt redzamam mazāk nekā vienam zobam pilnā augstumā.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet pieturēt zāģējamo materiālu ar roku vai kāju. Nofiksējiet zāģējamo materiālu stabilā stiprinājumā. Ir svarīgi kārtīgi nostiprināt zāģējamo materiālu, lai līdz minimumam samazinātu risku, kas saistīts ar pieskaršanos zāģa ripai, ripas iestrēgšanu vai kontroles zudumu.
 • Veicot darbus, kuru laikā pastāv risks, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus, vienmēr satveriet iekārtu tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar sprieguma padevei pieslēgtiem vadiem, elektroiekārtas neizolētās metāla daļas nonāk zem sprieguma un var izraisīt elektrošoku.
 • Garenvirziena zāģēšanai vienmēr lietojiet atduri vai taisnu malas vadotni. Tādējādi tiks palielināta zāģējuma precizitāte un samazināts instrumenta iestrēgšanas risks.
 • Vienmēr lietojiet tikai atbilstīga izmēra zāģa ripas ar piemērotu stiprinājuma atveri (piemēram, zvaigznes formas vai apaļu). Zāģa ripas, kas nav paredzētas montāžai uz šī zāģa, rotē nevienmērīgi un var izraisīt kontroles zudumu.
 • Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot bojātas vai nepiemērotas zāģa ripas paplāksnes vai skrūves. Paplāksnes un skrūves ir konstruētas speciāli šim zāģim, lai nodrošinātu optimālu darba efektivitāti un drošību.
Atsitiena cēloņi un ar to saistītie drošības norādījumi
 • Atsitiens ir negaidīta reakcija sakarā ar zāģa ripas aizķeršanos, iestrēgšanu vai nepareizu noregulējumu, kā rezultātā tiek zaudēta kontrole pār zāģi, tas izlec no zāģējamā materiāla un tiek pasists lietotāja virzienā;
 • ja zāģa ripa ieķeras vai iestrēgst zāģējuma rievā, tā nobloķējas un motora spēks pasit zāģi atpakaļ lietotāja virzienā;
 • ja zāģa ripa zāģējuma rievā sagriežas vai ir nepareizi noregulēta, ripas aizmugurējās daļas zobi var ieķerties zāģējamā materiāla virsmā, kā rezultātā zāģa ripa izlec no zāģējuma rievas un zāģis tiek pasists lietotāja virzienā.
Atsitiens ir nepareizas zāģa lietošanas sekas. No tā ir iespējams izvairīties, ievērojot turpmāk aprakstītos drošības pasākumus.
 • Stingri turiet zāģi ar abām rokām un novietojiet rokas tā, lai varētu droši reaģēt uz atsitiena radītajiem spēkiem. Vienmēr nostājieties nedaudz uz sāniem no zāģa – tā, lai zāģa asmens neatrastos uz vienas līnijas ar jūsu ķermeni. Atsitiena gadījumā ripzāģis strauji pārvietosies atpakaļ, taču ar atbilstīgu piesardzības pasākumu palīdzību iekārtas lietotājs var kontrolēt atsitiena spēku.
 • Ja zāģa ripa iestrēgst vai darbu nepieciešams pārtraukt citu iemeslu dēļ, izslēdziet zāģi, atstājiet to zāģējamajā materiālā un nogaidiet, līdz zāģa ripas kustība apstājas. Nekādā gadījumā nemēģiniet izvilkt zāģi no materiāla vai pavilkt atpakaļ, kamēr zāģa ripa atrodas kustībā, jo tas var izraisīt atsitienu. Atrodiet un novērsiet zāģa ripas iestrēgšanas cēloni.
 • Ja vēlaties no jauna ieslēgt zāģi, kura asmens atrodas materiālā, nocentrējiet zāģa asmeni zāģējuma rievā un pārbaudiet, vai zāģa zobi nav ieķērušies materiālā. Ja zāģa ripa ir iestrēgusi, tā zāģa ieslēgšanas brīdī var izlekt no materiāla vai izraisīt atsitienu.
 • Lai novērstu risku, ka zāģa ripas iestrēgšana izraisīs atsitienu, liela izmēra plāksnes pirms apstrādāšanas kārtīgi jāatbalsta. Liela izmēra detaļas var izliekties pašas no sava svara. Plāksnes jāatbalsta abās pusēs – gan zāģējuma tuvumā, gan pie ārmalas.
 • Nedrīkst izmantot neasas vai bojātas zāģa ripas. Zāģa ripas ar neasiem vai nepareizi izlocītiem zobiem veido pārāk šauru zāģējuma rievu, kā rezultātā palielinās berze, kā arī zāģa ripas iestrēgšanas vai atsitiena risks.
 • Pirms sākt zāģēšanu, pievelciet zāģējuma dziļuma un leņķa iestatīšanas atdures. Ja zāģēšanas laikā tiek mainīti iestatījumi, zāģa ripa var iestrēgt un radīt atsitienu.
 • Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot zāģējumus sienās un citās nepārredzamās vietās. Iegremdētās zāģa ripas pēkšņa sadursme ar sienā esošiem objektiem var izraisīt atsitienu.
Apakšējā drošības pārsega funkcijas
 • Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai pārsegs aizveras nevainojami. Nelietojiet zāģi, ja apakšējais pārsegs nekustas brīvi un nekavējoties neaizveras. Nekādā gadījumā nemēģiniet nofiksēt vai atsiet pārsegu atvērtā pozīcijā. Ja zāģis nejauši nokrīt zemē, pārsegs var deformēties. Ar atvilkšanas sviras palīdzību atveriet pārsegu un nodrošiniet, lai tas kustētos brīvi un ne pie kāda zāģējuma leņķa un dziļuma nesaskartos ar zāģa asmeni vai citām iekārtas daļām.
 • Pārbaudiet apakšējā pārsega atsperes funkcijas. Ja apakšējais pārsegs un atspere nefunkcionē nevainojami, pirms zāģa lietošanas lieciet tos izlabot. Bojātas detaļas, lipīgu materiālu nogulsnējumi vai skaidu sakrāšanās var aizkavēt apakšējā pārsega kustību.
 • Atveriet apakšējo pārsegu ar roku tikai tad, ja tiek veikti īpaši zāģēšanas darbi, piemēram, "iegremdētie un leņķa zāģējumi". Atveriet apakšējo pārsegu ar atvilkšanas sviru un atlaidiet to, līdzko zāģa asmens iegremdējas materiālā. Visu pārējo zāģēšanas darbu laikā apakšējam pārsegam jādarbojas automātiski.
 • Nenovietojiet zāģi uz darba galda vai uz grīdas, ja apakšējais pārsegs nenosedz zāģa asmeni. Nenosegta zāģa ripa, atrazdamās inerces kustībā, var sazāģēt visu, kas gadīsies tās ceļā. Tādēļ atcerieties, ka nepieciešams zināms laiks, lai apstātos zāģa inerces rotācija.

Papildnorādījumi par drošību

Personīgā drošība
 • Aizliegts veikt nesankcionētas manipulācijas vai pārveidot iekārtu.
 • Vienmēr turiet iekārtu ar abām rokām aiz tam paredzētajiem rokturiem. Gādājiet, lai rokturi būtu sausi, tīri, nenotraipīti ar eļļu un smērvielām.
 • Lietojiet dzirdes aizsargaprīkojumu. Trokšņa iedarbība var radīt dzirdes zudumu.
 • Ja iekārta tiek darbināta bez putekļu nosūcēja un darba laikā veidojas liels daudzums putekļu, jāvalkā viegls elpceļu aizsardzības aprīkojums.
 • Lietojiet iekārtu tikai kopā ar paredzētajām aizsardzības ierīcēm.
 • Strādājiet ar pārtraukumiem un veiciet atslābināšanās un pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti.
 • Iekārta nav paredzēta, lai to patstāvīgi lietotu personas ar nepietiekamām fiziskajām vai garīgajām spējām.
 • Raugieties, lai iekārta nebūtu pieejama bērniem.
 • Ieslēdziet izstrādājumu rikai tad, kad tas atrodas darba veikšanas vietā.
 • Pirms iekārtas novietošanas glabāšanā vai transportēšanas izņemiet no tās akumulatoru.
 • Nelietojiet šo izstrādājumu darbiem virs galvas augstuma.
 • Nemēģiniet nobremzēt iekārtas kustību, no sāniem piespiežot zāģa ripu.
 • Griezuma trajektorija jāatbrīvo no jebkādiem šķēršļiem. Nemēģiniet pārzāģēt skrūves, naglas u.c.
 • Kad iekārta darbojas, nepieskarieties fiksācijas atlokam un fiksācijas skrūvei.
 • Kamēr zāģa ripa rotē, nekādā gadījumā nedrīkst spiest vārpstas bloķēšanas taustiņu.
 • Nevērsiet iekārtu pret cilvēkiem.
 • Pieskaņojiet padeves spēku zāģa ripai un zāģējamajam materiālam, pretējā gadījumā zāģa ripa var nobloķēties un izraisīt atsitienu.
 • Raugieties, lai netiktu pārkarsētas zāģa zobu smailes.
 • Zāģējot plastmasas materiālus, nedrīkst pieļaut plastmasas kušanu.
 • Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, betons / mūris / kvarcu saturoši akmeņi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem – sevišķi kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti. Ja iespējams, lietojiet putekļu nosūcēju. Lai nodrošinātu optimālu attīrīšanu no putekļiem, lietojiet piemērotu mobilo putekļu nosūkšanas iekārtu. Ja nepieciešams, valkājiet elpceļu aizsargmasku, kas paredzēta attiecīgajam putekļu veidam. Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos normatīvus, kas regulē attiecīgo materiālu apstrādi.
 • Pirms darba sākšanas noskaidrojiet darba laikā radušos putekļu bīstamības kategoriju. Lietojiet celtniecības putekļsūcēju ar oficiālas sertifikācijas ietvaros piešķirtu drošības klasifikāciju, kas atbilst vietējiem putekļu ietekmes ierobežošanas normatīviem.
 • Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošās darba aizsardzības prasības.
Elektrodrošība
 • Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās virsmas neatrodas apslēpti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var būt zem sprieguma, ja, piemēram, darba laikā nejauši tiek bojāts elektriskais vads. Tā rezultātā rodas nopietns elektrošoka risks.
Akumulatoru pareiza lietošana un apkope
 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras un uguns. Pastāv eksplozijas risks.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C (176 °F) vai sadedzināt. Pretējā gadījumā iespējams ugunsgrēks, eksplozija vai ķīmiskie apdegumi.
 • Bojātus akumulatorus (piemēram, akumulatorus ar plaisām, salūzušām daļām, saliektiem, iespiestiem un/vai izvilktiem kontaktiem) nedrīkst ne lādēt, ne izmantot.
 • Nelietojiet akumulatorus kā enerģijas avotu citām ierīcēm, kam tie nav paredzēti.
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet iekārtu atdzišanai vietā, kas atrodas pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem un kur akumulatoru var pastāvīgi novērot. Kad akumulators ir atdzisis, vērsieties Hilti servisā.

Papildnorādījumi par drošību darbam ar ripzāģiem

 • Virziet manuālo ripzāģi, spiežot to pie zāģējamā materiāla, tikai tad, kad ripzāģis ir ieslēgts.
 • Zāģējuma trajektorijā virs un zem zāģējuma vietas nedrīkst atrasties nekādi šķēršļi. Nemēģiniet pārzāģēt skrūves, naglas vai tamlīdzīgus objektus.
 • Nekādā gadījumā nestrādājiet ar ripzāģi virs galvas augstuma.
 • Nekad nemēģiniet nobremzēt zāģa ripas kustību, piespiežot to no sāniem.
 • Raugieties, lai netiktu pārkarsētas zāģa zobu smailes.
 • Vienmēr lietojiet tādu zāģa ripu, kas atbilst zāģējamajam materiālam.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nemēģiniet izmantot vai uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecienam, krituši no vairāk nekā viena metra augstuma vai ir citā veidā bojāti. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet iekārtu pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem, vietā, kur nevar notikt aizdegšanās un kur to iespējams pastāvīgi novērot, un ļaujiet tai atdzist. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Papildu rokturis
 2. Ieslēgšanās bloķēšana
 3. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 4. Rokturis
 5. Drošības pārsegs
 6. Atbloķēšanas taustiņi ar papildu funkciju - uzlādes statusa indikācijas aktivēšanu
 7. Savienojuma īscaurule (skaidu kanāls)
 8. Svārstīgā aizsarga vadības svira
 9. Piedziņas vārpsta
 10. Pamatplāksne
 11. Svārstīgais aizsargs
 12. Paralēlā atdure
 13. Rotācijas virziena bultiņa
 14. Zāģēšanas leņķa noregulējuma fiksācijas svira
 15. Zāģēšanas leņķa skala
 16. Uzlādes statusa un traucējumu indikācija
 17. Akumulators
 18. Zāģēšanas dziļuma noregulējuma fiksācijas skrūves
 19. Iekšējā sešstūra atslēga
 20. Griezuma dziļuma skala
 21. Vārpstas bloķēšanas taustiņš
 22. Paralēlās atdures fiksācijas skrūve
 23. Zāģējuma atzīme 45°
 24. Zāģējuma atzīme 0°
 25. Stiprinājuma atloks
 26. Fiksācijas atloks
 27. Fiksācijas skrūve

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir ar akumulatoru darbināms ripzāģis. Tas ir paredzēts koka, kokam līdzīgu materiālu, plastmasas, ģipškartona, ģipša šķiedras plākšņu un kombinēto materiālu zāģēšanai.

Manuālais ripzāģis ir aprīkots ar noņemamu īscauruli, kas paredzēta papildu putekļsūcēja / nosūkšanas iekārtas pievienošanai, izmantojot standarta nosūkšanas šļūtenes. Putekļsūcēja savienošanai ar zāģi var būt nepieciešams atbilstīgs adapteris.
 • Nedrīkst izmantot zāģa ripas, kas neatbilst norādītajiem parametriem (piemēram, diametram, apgriezienu skaitam, biezumam), griezējripas un slīpripas, kā arī zāģa ripas, kas izgatavotas no augsta leģējuma ātrgriešanas tērauda (HSS). Izstrādājumu nedrīkst izmantot metāla zāģēšanai.
 • Neizmantojiet izstrādājumu zaru un koku stumbru zāģēšanai.
 • Lietojiet šī izstrādājuma barošanai tikai sērijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai sērijas C4/36 Hilti lādētājus.

Litija jonu akumulatora indikācija

Par litija jonu akumulatora uzlādes statusu un iekārtas darbības traucējumiem informē litija jonu akumulatora indikācija. Litija jonu akumulatora uzlādes statusu iespējams apskatīties, īsi nospiežot vienu no akumulatora atbloķēšanas taustiņiem.
Statuss
Nozīme
4 LED deg.
Uzlādes statuss: no 75 % līdz  100 %
3 LED deg.
Uzlādes statuss: 50 % līdz 75 %
2 LED deg.
Uzlādes statuss: 25 % līdz  50 %
1 LED deg.
Uzlādes statuss: no 10 % līdz  25 %
1 LED mirgo, iekārta ir gatava darbam.
Uzlādes statuss: < 10 %
1 LED mirgo, iekārta nav gatava darbam.
Akumulators ir pārkarsis vai pilnībā izlādējies.
4 LED mirgo, iekārta nav gatava darbam.
Iekārta ir pārslogota vai pārkarsusi
Ja ir nospiests vadības slēdzis, kā arī 5 sekunžu laikā pēc vadības slēdža atlaišanas nolasīt uzlādes statusa indikāciju nav iespējams.
Ja mirgo akumulatora indikācijas LED, lūdzu, sekojiet nodaļas "Traucējumu diagnostika" norādījumiem.

Paralēlā atdure

Ar vienu sviru aprīkotā paralēlā atdure nodrošina iespēju veikt precīzus zāģējumus paralēli materiāla malai vai sazāģēt vienāda izmēra līstītes.
Paralēlo atduri ir iespējams piemontēt abās pamatnes plāksnes pusēs.

Piegādes komplektācija

Ripzāģis, zāģa ripa, iekšējā sešstūra atslēga, paralēlā atdure, nosūcēja īscaurule, lietošanas instrukcija.
Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group | ASV: www.hilti.com .

Piederumi

fiksācijas atloks, atbalsta atloks, fiksācijas skrūve.

Tehniskie parametri

Ripzāģis


SCW 22-A
Nominālais spriegums
21,6 V
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01
4,1 kg
Paredzētais zāģa ripas diametrs
160 mm … 165 mm
Pamatripas biezums
0,5 mm … 1,5 mm
Zāģējuma platums
1,5 mm … 2 mm
Zāģa ripas stiprinājuma atvere
20 mm
Nominālais rotācijas ātrums tukšgaitā
4 000 apgr./min
Maksimālais griezuma dziļums
57 mm
Slīpā zāģējuma leņķis
0° … 50°
Darba temperatūra
−10 ℃ … 50 ℃
Uzglabāšanas temperatūra (bez akumulatora)
−30 ℃ … 70 ℃

Akumulators

Akumulatora darba spriegums
21,6 V
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumulatora temperatūra uzlādes sākumā
−10 ℃ … 45 ℃

Informācija par troksni un svārstībām saskaņā ar EN 62841

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam. Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā. Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt palielināt iedarbību kopējā darba laikā. Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un maināmo instrumentu apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas rādītāji noteikti saskaņā ar EN 62841

SCW 22-A
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
103 dB(A)
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
92 dB(A)
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
3 dB(A)
Kopējie svārstību rādītāji (trīs virzienu vektoru summa), noteikti saskaņā ar EN 62841

SCW 22-A
Svārstību emisija, zāģējot kokmateriālus (Ah, W)
0,76 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²

Lietošana

Sagatavošanās darbam

Akumulatora uzlādēšana

 1. Pirms uzlādes sākšanas izlasiet lādētāja lietošanas instrukciju.
 2. Raugieties, lai akumulatora un lādētāja kontaktu virsmas ir tīras un sausas.
 3. Veiciet akumulatora uzlādi atbilstīgā lādētājā.

Akumulatora ievietošana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
 1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
 2. Ievietojiet akumulatoru iekārtas stiprinājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Akumulatora izņemšana

 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņus.
 2. Izvelciet akumulatoru no iekārtas turētāja.

Zāģa ripas demontāža

BRĪDINĀJUMS!
Apdedzināšanās risks Apdraudējums, ko rada karsti instrumenti, fiksācijas atloks vai fiksācijas skrūve un zāģa ripas asās malas.
 • Mainot instrumentus, lietojiet aizsargcimdus.
Image alternative
 1. Izvelciet akumulatoru no iekārtas virzienā uz aizmuguri.
 2. Nofiksējiet iekšējā sešstūra atslēgu uz zāģa ripas fiksācijas skrūves.
 3. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
 4. Ar iekšējā sešstūra atslēgu pagrieziet zāģa ripas fiksācijas skrūvi, līdz pilnībā nofiksējas vārpstas bloķēšanas taustiņš.
 5. Ar iekšējā sešstūra atslēgu griežot rotācijas virzienā atbilstīgi bultiņai, atlaidiet stiprinājuma skrūvi.
 6. Izņemiet fiksācijas skrūvi un noņemiet ārējo fiksācijas atloku.
 7. Atveriet svārstību aizsargu un noņemiet zāģa ripu.
  Ja nepieciešams, atbalsta atloku var noņemt, lai veiktu tīrīšanu.

Zāģa ripas montāža

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Bojājumu risks! Nepiemērotas vai nepareizi piemontētas zāģa ripas var izraisīt zāģa bojājumus.
 • Lietojiet tikai tādas zāģa ripas, kas ir piemērotas šim zāģim. Pievērsiet uzmanību uz zāģa ripas attēlotajai rotācijas virziena bultiņai.
 • Lietojiet tikai tādas zāģa ripas, kuru pieļaujamais apgriezienu skaits ir vismaz tikpat liels kā uz izstrādājuma norādītais maksimālais apgriezienu skaits.
Nodrošiniet, lai nofiksēšanai paredzētā zāģa ripa atbilstu tehniskajām prasībām un būtu nevainojami uzasināta. Asi zāģa ripas zobi ir priekšnoteikums nevainojamai zāģējuma kvalitātei.
Image alternative
 1. Izvelciet akumulatoru no iekārtas virzienā uz aizmuguri.
 2. Notīriet stiprinājuma un fiksācijas atlokus.
 3. Uzlieciet atbalsta atloku uz darba vārpstas, raugoties, lai tas būtu novietots pareizā virzienā.
 4. Atveriet svārstīgo aizsargu.
 5. Uzlieciet jaunu zāģa ripu.
 6. Pareizā virzienā uzlieciet ārējo fiksācijas atloku.
 7. Nofiksējiet iekšējā sešstūra atslēgu uz zāģa ripas fiksācijas skrūves.
 8. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu.
 9. Nostipriniet fiksācijas atloku, ar iekšējā sešstūra atslēgu pagriežot fiksācijas skrūvi pretēji rotācijas virziena bultiņai.
  • Vārpstas bloķēšanas taustiņš nofiksējas.
 10. Pirms iekārtas lietošanas pārbaudiet, vai zāģa ripa ir nofiksēta kārtīgi un novietota pareizi.

Zāģējuma dziļuma noregulēšana

Image alternative
 1. Izvelciet akumulatoru no iekārtas virzienā uz aizmuguri.
 2. Atbrīvojiet zāģējuma dziļuma iestatījuma fiksācijas sviru.
 3. Ar pagrieziena kustību paceliet iekārtu un noregulējiet zāģējuma dziļumu ar fiksācijas sviras palīdzību.
  Noregulētajam zāģējuma dziļumam vienmēr jābūt par 5 līdz 10 mm lielākam par zāģējamā materiāla biezumu.

Zāģēšanas leņķa iestatīšana

Image alternative
 1. Izvelciet akumulatoru no iekārtas virzienā uz aizmuguri.
 2. Atbrīvojiet zāģējuma leņķa noregulējuma fiksācijas sviru.
 3. Pagrieziet iekārtu nepieciešamajā pozīcijā.
 4. Pievelciet zāģējuma leņķa noregulējuma fiksācijas sviru.

Kontūras zāģēšana

Nodrošiniet zāģējamo materiālu pret izkustēšanos.
Novietojiet zāģējamo materiālu tā, lai zāģa ripa zem tā varētu brīvi kustēties.
Pārliecinieties, ka ir izslēgts iekārtas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis.
Novietojiet iekārtu ar pamatnes plāksni uz zāģējamā materiāla tā, lai zāģa zobi vēl nesaskartos ar materiālu.
Image alternative
 1. Ievietojiet iekārtā akumulatoru.
 2. Kad ir nospiests ieslēgšanas bloķētājs, ieslēdziet iekārtu ar ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
 3. Atbilstošā ātrumā virziet iekārtu gar kontūras atzīmi caur zāģējamo materiālu.

Paralēlās atdures montāža / noregulēšana

Image alternative
 1. Izvelciet akumulatoru no iekārtas virzienā uz aizmuguri.
 2. Ieskrūvējiet fiksācijas skrūvi pamatnes plāksnē tikai tik dziļi, lai paliktu pietiekami daudz vietas paralēlās atdures iebīdīšanai.
 3. Iebīdiet paralēlās atdures vadotni zem fiksācijas skrūves.
 4. Noregulējiet nepieciešamo zāģējuma platumu.
 5. Pievelciet fiksācijas skrūvi.

Vadotnes sliedes adaptera montāža

Zāģi iespējams aprīkot ar vadotnes sliedes adapteru, ko var iegādāties kā papildu aprīkojumu.
Image alternative
 1. Izņemiet akumulatoru.
 2. Ja ir piemontēta paralēlā atdure. noņemiet to.
 3. Ievietojiet pamatnes plāksni vadotnes sliedes adaptera malējos atbalsta stieņos.
 4. Līdz galam iebīdiet pamatnes plāksni vadotnes sliedes adapterā.
 5. Nofiksējiet vadotnes sliedes adapteru, līdz atdurei iespiežot abus bīdāmos fiksatorus.

Darbs

Ieslēgšana

 • Kad ir nospiests ieslēgšanas bloķētājs, ieslēdziet iekārtu ar ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

Izslēgšana

 • Apturiet iekārtu, atlaižot ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

Garenvirziena zāģējumi leņķī 0°

 1. Uzlieciet zāģi ar vadotnes sliedes adaptera rievu uz vadotnes sliedes stieņa.
 2. Ieslēdziet izstrādājumu.
 3. Atbilstošā darba ātrumā virziet izstrādājumu gar sliedi caur zāģējamo materiālu.

Garenvirziena zāģējumi leņķī līdz 50°

 1. Iestatiet dziļuma leņķi.
 2. Ieslēdziet izstrādājumu.
 3. Virziet zāģi ar vadotnes sliedes adaptera ārējo malu gar vadotnes sliedes stieni. Pretējā gadījumā notiks sadursme starp zāģa ripu un vadotnes sliedi.

Leņķa zāģējumi plaknē

 1. Novietojiet vadotnes sliedi uz zāģējamā materiāla ar nulles punktu pie materiāla malas un pagrieziet sliedi, lai nepieciešamais leņķis uz leņķa skalas būtu novietots pret nulles punktu. Parādītais zāģējuma leņķis ir leņķis, par kādu zāģējums atšķiras no taisna leņķa.
 2. Nofiksējiet vadotnes sliedi ar divām skrūvspīlēm.
 3. Ieslēdziet izstrādājumu.
 4. Atbilstošā darba ātrumā virziet izstrādājumu gar sliedi caur zāģējamo materiālu.

Zāģēšana bez skaidu nosūcēja

 1. Pievērsiet uzmanību tam, lai nebūtu traucēta skaidu izsviešana.
 2. Ja nepieciešams, savienojuma īscauruli var noņemt, atskrūvējot skrūvi ar iekšējā sešstūra galviņu, izmantojot izstrādājuma komplektā iekļauto iekšējā sešstūra atslēgu.

Kā rīkoties skaidu kanāla aizsērēšanas gadījumā

 1. Izvelciet akumulatoru no iekārtas virzienā uz aizmuguri.
 2. Iztīriet skaidu kanālu.
  Ja nepieciešams, demontējiet zāģa ripu.
 3. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē izstrādājuma nevainojamu darbību.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Iekārtas apkope
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs un nebūtu savārtīts ar eļļu un smērvielām.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Aizsargierīces tīrīšana

 1. Lai varētu veikt aizsargierīces tīrīšanu, noņemiet zāģa ripu.
 2. Uzmanīgi iztīriet aizsargierīci ar sausu birstīti.
 3. Ar piemērota instrumenta palīdzību iztīriet nogulsnējumus un skaidas no aizsargierīces iekšpuses.
 4. Piemontējiet zāģa ripu.

Pārbaude pēc apkopes un uzturēšanas darbiem

Pēc apkopes un uzturēšanas darbiem ir pārbaudiet, vai ir pievienotas visas aizsargierīces un vai to darbība ir nevainojama.
 • Lai pārbaudītu drošības pārsega funkcijas, līdz galam atveriet to, nospiežot vadības sviru.
  • Pēc vadības sviras atlaišanas svārstīgajam drošības pārsegam ātri un pilnībā jāaizveras.

Ar akumulatoru darbināmo iekārtu transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatorus.
 • akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgākas transportēšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.
Uzglabāšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Iekārta un akumulatori jāglabā pēc iespējas vēsā un sausā vietā.
 • Nekādā gadījumā neglabājiet akumulatorus augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Glabājiet iekārtu un akumulatorus vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgas uzglabāšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.

Traucējumu novēršana

 • Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko Jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

Ripzāģis nav funkcionējošs

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
LED indikācijas nav.
Akumulators nav kārtīgi ievietots.
Akumulators ir izlādējies.
Akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts.
 • Nogaidiet, līdz akumulators sasniedz apkārtējai videi atbilstošu temperatūru.
1 LED mirgo.
Akumulators ir izlādējies.
Akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts.
 • Nogaidiet, līdz akumulators sasniedz apkārtējai videi atbilstošu temperatūru.
4 LED mirgo.
Īslaicīga ripzāģa pārslodze.
 • Atlaidiet vadības slēdzi un pēc tam nospiediet to vēlreiz.
Termiskā aizsardzība.
 • Ļaujiet ripzāģim atdzist un iztīriet ventilācijas atveres.

Ripzāģis ir funkcionējošs

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi nav iespējams nospiest, respektīvi, tas ir nobloķēts.
Nav filtra (drošības funkcija).
 • Nospiediet ieslēgšanas bloķēšanas slēdzi.
Pēkšņi ievērojami samazinās rotācijas ātrums.
Akumulators ir izlādējies.
Pārāk liels padeves spēks.
 • Samaziniet padeves spēku un vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.
Akumulatora stāvoklis nav optimāls.
 • Nomainiet akumulatoru.
Pēc zāģa ripas nobloķēšanās iekārta pati neiedarbojas.
Neiedarbojas aizsardzība pret pārslodzi.
 • Vēlreiz nospiediet ieslēgšanas bloķēšanas un ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu.
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu, divkāršu klikšķi.
Netīri akumulatora fiksācijas izciļņi.
 • Notīriet fiksācijas mēlītes un nofiksējiet akumulatoru no jauna.
Ripzāģis vai akumulators spēcīgi sakarst.
Elektrisks defekts.
 • Nekavējoties izslēdziet ripzāģi. Izņemiet akumulatoru un vērojiet to. Ļaujiet akumulatoram atdzist. Vērsieties Hilti servisā.
Izstrādājums ir pārslogots (pārsniegtas ekspluatācijas robežas).
 • Izvēlieties veicamajam darbam atbilstīgu iekārtu.
Nosūkšanas jauda pazūd vai samazinās.
Nosprostots skaidu kanāls.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Akumulatoru utilizācijaJa akumulatoru utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r4824.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative