Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [2 MB]

GX-IE
GX-IE XL

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Vispārīgs prasības simbols
Image alternative Lietojiet aizsargbrilles
Image alternative Lietojiet ausu aizsargus
Image alternative Lietojiet aizsargķiveri
Image alternative Nododiet otrreizējai pārstrādei

Apzīmējumu un uzrakstu izcēlumi

Apzīmējumi un uzraksti ir izcelti šādi:
‚ ‛
Ar tekstu papildināto montāžas iekārtas vadības elementu apzīmējumi.
« »
Uzraksti uz montāžas iekārtas

Izstrādājuma informācija

Hilti izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to lietošanu, apkopi un remontu drīkst veikt tikai atbilstīgi pilnvarots un instruēts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
 • Ierakstiet identifikācijas datu plāksnītē norādīto apzīmējumu un sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā.
 • Vienmēr norādiet šo informāciju, vēršoties ar jautājumiem par izstrādājumu mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
Izstrādājuma dati
Montāžas iekārta, darbināma ar gāzi
GX-IE
GX-IE XL
Paaudze:
01
Sērijas numurs:

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Drošība

Šie drošības norādījumi attiecas uz iekārtām ar magazīnu vai bez tās.
Drošs darbs ar montāžas iekārtu
 • Ja montāžas iekārtu piespiež kādai ķermeņa daļai, var notikt elementa iedzīšanas aktivēšana, kas var izraisīt smagas traumas. Nekādā gadījumā nespiediet montāžas iekārtu pret roku vai citām ķermeņa daļām.
 • Nofiksējot uz elementu vadotnes specifiskai lietošanai paredzētus stiprinājumus (piemēram, ripas, savilcējus, skavas utt.), var rasties smagas traumas, ko izraisa nejauša iekārtas aktivēšana. Specifiskai lietošanai paredzētu stiprinājumu nofiksēšanas laikā nekādā gadījumā nespiediet elementu vadotni ar roku vai citu ķermeņa daļu.
 • Nevērsiet montāžas iekārtu pret sevi vai citiem cilvēkiem.
 • Darbiniet montāžas iekārtu ar saliektām rokām (nevis izstieptām).
 • Pavelkot naglu bīdītāju atpakaļ, vienmēr raugieties, lai tas droši nofiksējas.
 • Atlaižot fiksācijas drošinātāju, neļaujiet naglu bīdītājam strauji pārvietoties uz priekšu, bet virziet to uz priekšu ar roku. Pastāv risks iespiest pirkstus.
 • Nemēģiniet nostiprināt elementus pārāk cietā materiālā , piemēram, metinātā tēraudā vai čugunā. Šādos materiālos stiprinājuma elementi var netikt pareizi nostiprināti un salūzt.
 • Nemēģiniet nostiprināt elementus pārāk mīkstā materiālā , piemēram, kokā un ģipškartonā. Šādos materiālos stiprinājuma elementi var netikt pareizi nostiprināti un iziet cauri materiālam.
 • Nemēģiniet nostiprināt elementus pārāk trauslā materiālā , piemēram, stiklā vai flīzēs. Šādos materiālos stiprinājuma elementi var netikt pareizi nostiprināti un izraisīt materiāla šķembu atdalīšanos.
 • Pirms elementu nostiprināšanas pārliecinieties, ka darba virsmas pretējā pusē nevar tikt savainoti cilvēki vai sabojāti priekšmeti.
 • Nospiediet mēlīti tikai tad, kad montāžas iekārta ir piespiesta pie virsmas tā, ka elementu vadotne ir līdz galam iebīdīta montāžas iekārtā.
 • Ja nepieciešams veikt montāžas iekārtas apkopes darbus, kamēr tā ir karsta, obligāti valkājiet aizsargcimdus.
 • Ja ilgāku laiku saglabājas liels iedzīšanas ātrums, iekārtas virsmas ārpus roktura daļas var sakarst. Lai nepieļautu apdedzināšanos, valkājiet aizsargcimdus.
 • Ja montāžas iekārta ir pārkarsusi, izņemiet no tās gāzes baloniņu un ļaujiet tai atdzist. Nepārsniedziet maksimālo iedzīšanas frekvenci.
 • Nostiprināšanas laikā var atšķelties materiāla šķembas vai no magazīnas tikt izsviesta stiprinājuma elementu lente. Materiāla šķembas var savainot ķermeni un acis. Lietojiet aizsargbrilles, dzirdes aizsardzības aprīkojumu un aizsargķiveri. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši montāžas iekārtas tipam un veicamā darba raksturam samazina traumu risku. Aizsargbrilles un ķivere jāvalkā arī citām personām, kas atrodas darba vietas tuvumā.
 • Valkājiet piemērotu dzirdes aizsardzības aprīkojumu (skat. informāciju par troksni sadaļā Tehniskie parametri). Stiprinājuma elementu iedzīšanai tiek izmantota gāzes un gaisa maisījuma aizdedzināšana. Troksnis, kas rodas šī procesa laikā, var izraisīt dzirdes bojājumus. Piemērots dzirdes aizsardzības aprīkojums jāvalkā arī citām personām, kas atrodas darba vietas tuvumā.
 • Iedzenot stiprinājuma elementus, montāžas iekārta vienmēr jāsatver cieši un jātur taisnā leņķī attiecībā pret virsmu. Tas palīdz novērst stiprinājuma elementa novirzīšanos no virsmas.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet iedzīt vēl vienu stiprinājumu elementu tajā pašā vietā. Tas var izraisīt stiprinājuma elementa salūšanu vai iestrēgšanu.
 • Vienmēr izņemiet gāzes baloniņu un akumulatoru ) un iztukšojiet magazīnu ) pirms magazīnas nomaiņas vai tīrīšanas, apkopes un remonta darbiem, kā arī iekārtas novietošanas glabāšanā, transportēšanas un atstāšanas bez uzraudzības.
 • Lai nodrošinātu nevainojamu un pareizu montāžas iekārtas darbību, pārbaudiet, vai iekārtai un tās aprīkojumam nav konstatējami bojājumi. Pārbaudiet, vai iekārtas kustīgās daļas darbojas nevainojami, neiestrēgst vai nav bojātas. Lai nodrošinātu nevainojamu montāžas iekārtas darbību, visām tās daļām jābūt pareizi iestiprinātām un jāatbilst visiem nosacījumiem. Ja lietošanas instrukcijā nav norādīts citādi, bojātu drošības ierīču un detaļu remonts vai nomaiņa jāuztic tikai Hilti servisa darbiniekiem.
 • Uzdodiet veikt montāžas iekārtas remontu tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt montāžas iekārtas funkcionālo drošību.
 • Aizliegts veikt nesankcionētas manipulācijas vai pārveidot montāžas iekārtu.
 • Neizmantojiet montāžas iekārtu vietās, kur pastāv ugunsgrēka vai eksplozijas risks.
 • Ņemiet vērā apkārtējās vides ietekmi. Nepakļaujiet montāžas iekārtu nokrišņu ietekmei, nelietojiet to mitrā vai slapjā vidē.
 • Lietojiet montāžas iekārtu tikai labi vēdināmās vietās.
 • Izvēlieties pareizu elementu vadotnes un stiprinājuma elementu kombināciju. Nepareiza kombinācija var izraisīt montāžas iekārtas bojājumus vai pasliktināt stiprinājuma kvalitāti.
 • Vienmēr ievērojiet norādījumus par lietošanu.
Elektriskās strāvas radīts apdraudējums
 • Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās virsmas neatrodas nosegti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules.
 • Ja darba laikā pastāv iespēja, ka var tikt skarti apslēpti elektriskie vadi, vienmēr satveriet iekārtu tikai aiz izolētā roktura. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums var tikt novadīts arī uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
Ar akumulatoru darbināmu iekārtu pareiza apkope un lietošana
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta. Akumulatora ievietošana ieslēgtā iekārtā var kļūt par cēloni nelaimes gadījumam.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns. Pastāv eksplozijas risks.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt. Pretējā gadījumā iespējams ugunsgrēks, eksplozija vai ķīmiskie apdegumi.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu. Mitruma iekļūšana iekārtā var izraisīt īssavienojumu, kas savukārt var kļūt par cēloni apdegumiem vai ugunsgrēkam.
 • Vienmēr lietojiet tikai tādus akumulatorus, kas paredzēti attiecīgajai iekārtai. Ja akumulatori tiek aizstāti ar citiem vai izmantoti mērķiem, kam tie nav paredzēti, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.
 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Pirms iekārtas uzglabāšanas vai transportēšanas izņemiet no tās akumulatoru.
 • Nepieļaujiet akumulatora īssavienojumu. Pirms ievietot akumulatoru, pārbaudiet, vai uz akumulatora vai iekārtas kontaktiem nav svešķermeņu. Akumulatora kontaktu īssavienojuma gadījumā iespējama aizdegšanās, eksplozija vai ķīmiskie apdegumi.
 • Bojātus akumulatorus (piemēram, akumulatorus ar plaisām, salūzušām daļām, saliektiem, iespiestiem un/vai izvilktiem kontaktiem) nedrīkst ne lādēt, ne izmantot.
 • Ja akumulators ir tik karsts, ka to nevar satvert, tas, iespējams, bojāts. Ļaujiet akumulatoram atdzist ugunsdrošā vietā. Raugieties, lai tuvumā neatrastos degoši materiāli. Vērsieties Hilti servisā.
Norādījumi par gāzes lietošanu
 • Ievērojiet norādījumus, kas atrodami uz gāzes baloniņa un tam pievienotajā informācijas lapā.
 • Izplūstošā gāze ir kaitīga plaušām, ādai un acīm. Apmēram 10 sekundes pēc gāzes baloniņa izņemšanas netuviniet seju un acis gāzes baloniņa nodalījumam.
 • Nedarbiniet gāzes baloniņa vārstu ar mehānisku ierīču palīdzību.
 • Gāzes ieelpošanas gadījumā cietušais jāizved ārā un jānovieto ērtā stāvoklī. Nepieciešamības gadījumā jāvēršas pie ārsta.
 • Ja cietušais ir bez samaņas, meklējiet medicīnisku palīdzību. Novietojiet cietušo labi vēdināmā telpā, stabilā stāvoklī uz sāniem. Ja cietušais neelpo, veiciet mākslīgo elpināšanu un nepieciešamības gadījumā lietojiet papildu skābekļa padevi.
 • Ja gāze iekļūst acīs, vairākas minūtes skalojiet vaļējas acis zem tekoša ūdens strūklas.
 • Ja gāze nokļūst uz ādas, rūpīgi nomazgājiet saskares vietu ar ziepēm un siltu ūdeni. Pēc tam uzklājiet ādas kopšanas krēmu.
Vispārīgi norādījumi par personīgo drošību
 • Izvairieties no nestabilām un neērtām pozām. Ieņemiet stabilu stāju un vienmēr saglabājiet līdzsvara stāvokli. Tas atvieglos montāžas iekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Neļaujiet darbības laikā tuvumā atrasties nepiederošām personām, jo īpaši bērniem.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Elementu vadotne
 2. Aizbīdnis elementu vadotnes atbrīvošanai
 3. Jostas āķis
 4. Mēlīte
 5. Ventilācijas atveres
 6. Gāzes baloniņa nodalījums
 7. Akumulatora atbloķēšanas taustiņš
 8. Akumulatora uzlādes līmeņa indikācija
 9. Gāzes baloniņa indikācijas taustiņš
 10. Gāzes baloniņa indikācija
 11. Akumulators

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir ar gāzi darbināma montāžas iekārta. Tā ir paredzēta atbilstīgu stiprinājuma elementu iedzīšanai betonā un citās tiešai montāžai piemērotās virsmās.

Montāžas iekārta, gāzes baloniņš, akumulators un stiprinājuma elementi veido vienotu tehnisko sistēmu. Tas nozīmē, ka nevainojama elementu nostiprināšana ar šo montāžas iekārtu ir nodrošināta tikai tad, ja izmanto speciāli šai montāžas iekārtai izgatavotos stiprinājuma elementus, gāzes baloniņu un akumulatorus, ko piedāvā Hilti . Tikai tad, ja ir izpildīts šis nosacījums, ir spēkā Hilti ieteikumi par stiprināšanu un iekārtas lietošanu.
Montāžas iekārtu drīkst vadīt tikai manuāli.
 • Lietojiet šī izstrādājuma barošanai tikai sērijas B 12 Hilti litija jonu akumulatorus.
 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai Hilti sērijas C 4/12-50 lādētājus.

Piegādes komplektācija

Ar gāzi darbināma montāžas iekārta ar tapu vadotni, 2 akumulatori, lādētājs, koferis, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.group .

Stiprinājuma elementu vadotne

Image alternative
Elementu vadotne notur izolācijas materiāla stiprinājuma dobtapas un iedzīšanas laikā virza tās, lai paredzētajā vietā iedzītu virsmā.

Aizbīdnis elementu vadotnes atbrīvošanai

Pozīcijā EJECT aizbīdnis atbrīvo elementu vadotni, lai to varētu izņemt.
Statuss
Nozīme
EJECT
Elementu vadotnes atbrīvošana

Jostas āķis

Jostas āķi var izvilkt trīs pakāpeniskās pozīcijās.
Statuss
Nozīme
Pakāpe 1
Pozīcija pakarināšanai pie jostas
Pakāpe 2
Pozīcija pakarināšanai pie kāpnēm, sastatnēm, rampām utt.
Pakāpe 3
Jostas āķis ir noņemts.

Gāzes baloniņš

Ievērojiet gāzes baloniņam ievienotos drošības norādījumus!
Pirms lietošanas gāzes baloniņš ir jāievieto gāzes baloniņa nodalījumā.
Gāzes baloniņa stāvokli var nolasīt LED displejā, nospiežot taustiņu GAS .
Pirms darba pārtraukumiem, montāžas iekārtas apkopes un remonta darbiem, kā arī transportēšanas un novietošanas glabāšanā gāzes baloniņš jāizņem.

Gāzes baloniņa stāvokļa indikācija

Pēc taustiņa GAS nospiešanas LED displejā ir redzams gāzes baloniņa stāvoklis.
Statuss
Nozīme
Visas četras LED deg zaļā krāsā.
Uzpildes līmenis no 100 % līdz 75 %.
Trīs LED deg zaļā krāsā.
Uzpildes līmenis no 75 % līdz 50 %.
Divas LED deg zaļā krāsā.
Uzpildes līmenis no 50 % līdz 25 %.
Viena LED deg zaļā krāsā.
Uzpildes līmenis no 25 % līdz 10 %.
Viena LED mirgo zaļā krāsā.
 • Uzpildes līmenis mazāks nekā 10 %. Ieteicams nomainīt gāzes baloniņu.
 • Gāzes baloniņš ir tukšs vai nedarbojas. Ieteicams nomainīt gāzes baloniņu.
Arī tad, kad uzpildes līmeņa indikācija ir "tukšs", tehnisku iemeslu dēļ baloniņā vēl ir nedaudz gāzes.
Viena LED mirgo sarkanā krāsā.
Iekārtā nav gāzes baloniņa vai ir ievietots nepareizs gāzes baloniņš.

Akumulatora uzlādes līmeņa indikācija

Kad tiek nospiests akumulatora atbloķēšanas taustiņš, displejā ir redzams akumulatora un montāžas iekārtas stāvoklis
Statuss
Nozīme
Visas četras LED deg zaļā krāsā.
Uzlādes līmenis no 75 % līdz 100 %.
Trīs LED deg zaļā krāsā.
Uzlādes līmenis no 50 % līdz 75 %.
Divas LED deg zaļā krāsā.
Uzlādes līmenis no 25 % līdz 50 %.
Viena LED deg zaļā krāsā.
Uzlādes līmenis no 10 % līdz 25 %.
Viena LED mirgo zaļā krāsā.
 • Uzlādes līmenis mazāks nekā 10 %.
 • Montāžas iekārta ir pārslogota vai pārkarsusi, tādēļ nav gatava darbam.

Tehniskie parametri

Montāžas iekārta

Svars (tukšā stāvoklī) GX-IE
3,3 kg
Svars (tukšā stāvoklī) GX-IE XL
3,4 kg
Iekārtas garums GX-IE
500 mm
Iekārtas garums GX-IE XL
550 mm
Lietošanas temperatūra, apkārtējā temperatūra
−10 ℃ … 45 ℃
Stiprinājuma elementu maksimālais garums GX-IE
150 mm
Stiprinājuma elementu maksimālais garums GX-IE-XL
200 mm
Stiprinājuma elementu diametrs
 • 60 mm
 • 90 mm
Piespiešanas gājiens
20 mm
Maksimālā iedzīšanas frekvence (Stiprinājuma elementi/h)
800
Maksimālā magnētiskā lauka intensitāte
−7,6 dBµA/m
Frekvence
13 553 MHz … 13 567 MHz

Informācija par troksni un svārstībām

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot montāžas iekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam. Norādītie parametri attiecas uz elementu padeves ierīces galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elementu padeves ierīce tiek izmantota citos nolūkos, ar citu aprīkojumu vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā. Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā. Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, montāžas iekārtas un aprīkojuma apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas rādītāji noteikti saskaņā ar EN 15895
Trokšņa spiediena līmenis darba vietā (LpA, 1s)
100 dB(A)
Maksimālais skaņas spiediens darba vietā (LpC, peak)
133 dB (C)
Skaņas jaudas līmenis (LWA, 1s)
104 dB(A)
Skaņas līmeņa kļūda
2 dB(A) / 2dB(C)
Atsitiens
Enerģijai ekvivalentais paātrinājums, (ahw, RMS(3))
Rezultāti 1 mm skārdam uz betona C40: 4,5 m/s2
Iespējamā kļūda
0,3 m/s²

Montāžas iekārtas uzlāde

Aprīkojuma stāvoklis stiprinājuma elementu iedzīšanai

Stiprinājuma elementi tiek pievadīti, manuāli uzbīdot uz elementu vadotnes.

Gāzes baloniņa ievietošana

 1. Ja ievietojat jaunu gāzes baloniņu, noņemiet no tā transporta drošinātāju.
 2. Atveriet gāzes baloniņa vāciņu.
 3. Iebīdiet gāzes baloniņu ar uzliktu dozēšanas vārstu gāzes baloniņa nodalījuma sarkanajā adapterā.
 4. Aizveriet gāzes baloniņa vāciņu.

Akumulatora ievietošana

 1. Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un montāžas iekārtas kontaktiem nav svešķermeņu un tie nav bojāti.
 2. Ievietojiet akumulatoru un ļaujiet tam sadzirdami nofiksēties.
  • Kad akumulators ir ievietots, uz īsu brīdi iedegas uzlādes līmeņa indikācijas LED.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Apdraudējums, ko rada akumulatora nokrišana. Ja akumulators nav pareizi nofiksēts, tas darba laikā var nokrist.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
 1. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts montāžas iekārtā.

Stiprinājuma elementu iedzīšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nejaušas aktivēšanas gadījumā! Nekontrolēta elementu iedzīšana var izraisīt smagas traumas
 • Nekādā gadījumā nespiediet montāžas iekārtu pret roku vai citām ķermeņa daļām.
 • Nekādā gadījumā neatvelciet magazīnu, elementu vadotni vai stiprinājuma elementu atpakaļ ar roku.
 1. Caurduriet izolācijas materiālu ar stiprinājuma elementu, kas atrodas uz elementu vadotnes.
 2. Līdz galam piespiediet montāžas iekārtu pie virsmas.
 3. Raugieties, lai elementu vadotne būtu novietota taisnā leņķī pret pamatvirsmu un atrastos uz izolācijas materiāla.
 4. Lai veiktu iedzīšanu, nospiediet mēlīti.
  Iedzīšanas process nav iespējams, ja montāžas iekārta un stiprinājuma elements nav kārtīgi piespiesti pie virsmas.
 5. Pēc elementa iedzīšanas pilnībā paceliet montāžas iekārtu no virsmas.
 6. Darba beigās vai pirms iekārtas atstāšanas bez uzraudzības izņemiet no tās gāzes baloniņu () un akumulatoru ().

Montāžas iekārtas izlāde

Akumulatora izņemšana

 • Nospiediet atbloķēšanas taustiņu un izvelciet akumulatoru no montāžas iekārtas.

Gāzes baloniņa izņemšana

 1. Atveriet gāzes baloniņa nodalījumu.
 2. Izņemiet gāzes baloniņu.
 3. Aizveriet gāzes baloniņa nodalījumu.

Apkalpošanas opcijas

Noņemiet no jaunā gāzes baloniņa transporta drošinātāju.

Image alternative
 1. Noņemiet transporta drošinātāju ar tajā esošo dozēšanas vārstu no gāzes baloniņa.
 2. Izņemiet dozēšanas vārstu no transporta drošinātāja.
 3. Uzlieciet dozēšanas vārstu ar priekšējo no abām rievām uz gāzes baloniņa apmales.
 4. Spēcīgi piespiediet dozēšanas vārstu ar aizmugurējo rievu pie gāzes baloniņa apmales, līdz rieva dzirdami nofiksējas uz gāzes baloniņa apmales un dozēšanas vārsts vienmērīgi piekļaujas.

Gāzes baloniņa stāvokļa pārbaude

 1. Kad ir ievietots akumulators, bet montāžas iekārta nav piespiesta, nospiediet taustiņu GAS .
 2. Nolasiet gāzes baloniņa stāvokli.

Elementu vadotnes noņemšana

 1. Izņemiet akumulatoru.
 2. Izņemiet gāzes baloniņu.
 3. Elementu vadotnes atbrīvošanai pārvietojiet aizbīdni pozīcijā EJECT .
 4. Izņemiet elementu vadotni.

Elementu vadotnes ievietošana

 1. Izņemiet gāzes baloniņu.
 2. Izņemiet akumulatoru.
 3. Nospiediet elementu vadotnes atbrīvošanas aizbīdni ar bultiņu norādītajā virzienā līdz pozīcijai EJECT un turiet to šajā pozīcijā.
  Elementu vadotni ir iespējams ievietot tikai tad, ja aizbīdnis atrodas pozīcijā EJECT .
 4. Iebīdiet elementu vadotni, līdz tā dzirdami nofiksējas montāžas iekārtas izvirzījuma rievā.
 5. Pārbaudiet elementu vadotnes fiksāciju.

Traucējumu novēršana

Svešķermeņu izņemšana no elementu vadotnes zonas.

 1. Izņemiet akumulatoru.
 2. Izņemiet gāzes baloniņu.
 3. Noņemiet elementu vadotni.
 4. Izņemiet visus svešķermeņus no elementu vadotnes zonas.
 5. Ievietojiet elementu vadotni.

Apkope un uzturēšana

Rūpīga attieksme pret montāžas iekārtu

 • Regulāri veiciet montāžas iekārtas tīrīšanu ar drāniņu.
 • Roktura daļas vienmēr turiet tīras no eļļas un smērvielām.
 • Tīrīšanai nelietojiet smidzinātājus, tvaika tīrīšanas iekārtas vai ūdens strūklu.
 • Nedrīkst izmantot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus.
 • Nelietojiet aerosolus vai tamlīdzīgas smērvielas un kopšanas līdzekļus.
 • Nekad nedarbiniet montāžas iekārtu, ja ir nosprostotas tās ventilācijas atveres,

Montāžas iekārtas tīrīšana

Montāžas iekārtai ir nepieciešama regulāra apkope un uzturēšana. Mēs iesakām veikt tīrīšanas un servisa darbus ne retāk kā ik pēc 25.000 stiprinājumiem.
 • Veiciet vai uzdodiet veikt montāžas iekārtas tīrīšanu, ja bieži rodas traucējumi tās darbībā, piemēram, aizdedzes traucējumi.
 • Lietojiet tīrīšanai kā papildaprīkojumu iegādājamo tīrīšanas komplektu un ievērojiet tīrīšanas komplektam pievienoto lietošanas instrukciju, kas papildināta ar ilustrācijām.

Uzturēšana

 • Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.group .
 • Regulāri pārliecinieties, vai neviena montāžas iekārtas ārējā daļa nav bojāta un visi vadības elementi funkcionē nevainojami.
 • Nelietojiet montāžas iekārtu, ja ir bojātas tās daļas vai traucētas vadības elementu funkcijas.
 • Ja montāžas iekārta ir bojāta, nododiet to remontā Hilti servisā.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ar gāzes baloniņa saturu nepietiek stiprinājuma elementu iepakojuma satura iedzīšanai.
Palielināts gāzes patēriņš sakarā ar pārāk biežu iekārtas piespiešanu bez elementa iedzīšanas.
 • Izvairieties no iekārtas piespiešanas bez iedzīšanas.
Elementu vadotne pēc elementa iedzīšanas nav pilnībā izbīdīta.
Elementu vadotnē ir iestrēguši svešķermeņi vai materiāla atlūzas.
Stiprinājuma elementu vadotne ir nolietojusies.
 • Nomainiet elementu vadotni.
Montāžas iekārta neiedzen elementus.
Izlādējies akumulators
 • Apmainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Gāzes baloniņš ir tukšs.
LED 1 deg sarkanā krāsā
Nepareizs virzuļa stāvoklis, ko izraisa pāragra pacelšana pēc iedzīšanas
 • Atstājiet montāžas iekārtu ilgāk piespiestu pie virsmas.
Nepareizs virzuļa stāvoklis netīrumu dēļ
 • Veiciet montāžas iekārtas tīrīšanu.
Tapu vadotnes zonā iekļuvis svešķermenis.
Elektronikas kļūme.
 • Izņemiet un pēc tam ielieciet atpakaļ vietā gāzes baloniņu. Ja problēma saglabājas, ievietojiet jaunu gāzes baloniņu.
 • Izņemiet akumulatoru un ievietojiet to vēlreiz.
Image alternative
Stiprinājuma elements netiek pietiekami dziļi iedzīts pamatvirsmā.
Nepiemērota sistēma. Virsma ir pārāk cieta.
 • Izvēlieties Hilti DX sistēmu.
Nepietiekama piedziņas enerģija.
 • Pārbaudiet iekārtu. Vērsieties Hilti servisā.
Image alternative
Pamatvirsma ir pārāk negluda.
Pamatvirsma ir pārāk negluda.
 • Izvēlieties Hilti DX sistēmu.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative