Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [5 MB]

TE 60-A36

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Urbšana ar triecieniem (triecienurbšana)
Image alternative Kalšana
Image alternative Kalta pozicionēšana
Image alternative Aizsardzības klase II (divkārša izolācija)
Image alternative Apgriezienu skaits minūtē
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
Image alternative Diametrs
Image alternative Līdzstrāva
Image alternative Litija jonu akumulators
Image alternative Lietojamā Hilti litija jonu akumulatoru sērija. Ņemiet vērā informāciju, kas iekļauta nodaļā Nosacījumiem atbilstīga lietošana .
Image alternative Izstrādājums atbalsta bezvadu datu pārnesi, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
Image alternative Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru kā triecieninstrumentu.
Image alternative Sargājiet akumulatoru no kritieniem. Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir bijis pakļauts triecienam vai tam ir radušies cita veida bojājumi.

Ieslēgšana / izslēgšana

Simboli
Image alternative Izstrādājums ir ieslēgts
Image alternative Izstrādājums ir izslēgts

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Kombinētais perforators
  TE 60‑A36
  Paaudze
  04
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Image alternative
Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
 • Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas īssavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēka cēloni.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
 • Nelietojiet bojātus vai modificētus akumulatorus. Bojāti vai modificēti akumulatori var radīt neparedzamas situācijas un izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai traumas.
 • Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C (265 °F) var izraisīt eksploziju.
 • Ievērojiet norādījumus par akumulatora lādēšanu un nekad nelādējiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmo iekārtu ārpus lietošanas instrukcijā norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza lādēšana vai pieļaujamā temperatūras diapazona pārsniegšana var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt iekārtas funkcionālo drošību.
 • Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. Jebkādus akumulatoru apkopes darbus drīkst veikt tikai ražotājs vai atbilstīgi pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta.

Drošības noteikumi darbam ar perforatoriem

 • Lietojiet dzirdes aizsargaprīkojumu. Trokšņa iedarbība var radīt dzirdes zudumu.
 • Lietojiet kopā ar iekārtu piegādātos papildu rokturus. Kontroles zudums var kļūt par cēloni traumām.
 • Ja darba laikā pastāv iespēja, ka instruments var nonākt saskarē ar apslēptiem elektriskajiem vadiem, vienmēr satveriet iekārtu aiz izolētajām rokturu virsmām . Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.

Papildnorādījumi par perforatora drošību

Personīgā drošība
 • Lietojiet izstrādājumu tikai tad, ja tas ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet ietekmēt iekārtas funkcijas vai to pārveidot.
 • Lietojiet kopā ar iekārtu piegādātos papildu rokturus. Kontroles zudums var kļūt par cēloni traumām.
 • Pirms laušanas vai urbšanas darbiem, kas šķērso celtnes daļas, atbilstoši jānodrošina attiecīgās celtnes daļas pretējā puse. Atlūzuši materiāla fragmenti var izkrist caur atveri un/vai nokrist un savainot cilvēkus.
 • Vienmēr turiet iekārtu ar abām rokām aiz tam paredzētajiem rokturiem. Raugieties, lai rokturi vienmēr būtu sausi un tīri.
 • Ja darba laikā pastāv iespēja, ka instruments var nonākt saskarē ar apslēptiem elektriskajiem vadiem, vienmēr satveriet iekārtu aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Traumu risks!
 • Iekārtas lietošanas laikā valkājiet piemērotas aizsargbrilles, aizsargķiveri, ausu aizsargus, kā arī vieglu elpceļu aizsardzības aprīkojumu.
 • Arī instrumenta maiņas laikā valkājiet aizsargcimdus. Saskare ar maināmo instrumentu var izraisīt grieztas traumas un apdegumus.
 • Valkājiet aizsargbrilles vai masku. Materiāla šķembas var savainot ķermeni un acis.
 • Pirms darba sākšanas noskaidrojiet darba laikā radušos putekļu bīstamības kategoriju. Lietojiet celtniecības putekļsūcēju ar oficiālas sertifikācijas ietvaros piešķirtu drošības klasifikāciju, kas atbilst vietējiem putekļu ietekmes ierobežošanas normatīviem. Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, betons / mūris / kvarcu saturoši akmeņi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai.
 • Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju un, ja nepieciešams, valkājiet elpceļu aizsargmasku, kas aizsargā pret attiecīgā veida putekļiem. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem – sevišķi kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti.
 • Darba pārtraukumos veiciet pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti. Ilgstoša darba gadījumā vibrācija var radīt traucējumus pirkstu, roku vai plaukstas locītavu asinsvadu un nervu sistēmas funkcijās.
Elektrodrošība
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai darba zonā neatrodas nosegti elektrības vadi, gāzes vai ūdensapgādes caurules. Nejauši sabojājot zem sprieguma esošus vadus, iekārtas ārējās metāla daļas var izraisīt elektrošoku.
Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope
 • Nekavējoties izslēdziet elektroiekārtu, ja nobloķējas instruments. Iekārta var tikt novirzīta uz sāniem.
 • Nekad nenolieciet elektroiekārtu, kamēr nav pilnībā apstājusies tajā nostiprinātā instrumenta kustība.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Instrumenta patrona
 2. Dziļuma atdures (papildaprīkojums) regulēšana
 3. Dziļuma atdure (papildaprīkojums)
 4. Funkciju pārslēdzējs
 5. Fiksācijas poga nepārtrauktas darbības režīmam (tikai kalšanai)
 6. Vadības slēdzis
 7. Uzlādes līmeņa un traucējumu indikācija (litija jonu akumulatoram)
 8. Atbloķēšanas taustiņi ar papildu funkciju – uzlādes līmeņa indikācijas aktivēšanu
 9. Akumulators
 10. Sānu rokturis
 11. Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
 12. Nepilnas jaudas taustiņš
 13. Nepilnas jaudas indikācija
 14. Servisa indikācija
 15. Ieslēgšanas / izslēgšanas indikācija

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir elektriski darbināms kombinētais perforators ar pneimatisku triecienmehānismu. Tas ir paredzēts urbšanai betonā, mūrī, kokā un metālā. Bez tam šo izstrādājumu var lietot arī viegliem līdz vidēji smagiem kalšanas darbiem mūrī un betona virsmu apstrādei.

 • Lietojiet šī izstrādājuma barošanai tikai sērijas B 36 Hilti litija jonu akumulatorus.
 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai Hilti sērijas C4/36 lādētājus.

Varbūtēja nepareiza lietošana

 • Šis izstrādājums nav paredzēts veselībai bīstamu materiālu apstrādāšanai.
 • Šis izstrādājums nav paredzēts darbam slapjā vidē.

Iegriežamie enkuri

Izstrādājums ir paredzēts iegriežamo enkuru montāžai. Lietojiet tikai atbilstīgus montāžas instrumentus!
Sīkāku informāciju jūs varat saņemt vietējā Hilti servisa centrā.

ATC

Izstrādājums ir aprīkots ar elektronisku paātrinātas izslēgšanās funkciju ATC (Active Torque Control).
Ja darba instruments nobloķējas vai iestrēgst, izstrādājums pēkšņi un nekontrolēti pagriežas pretējā virzienā. ATC identificē šo pēkšņo pagrieziena kustību un nekavējoties izslēdz izstrādājumu.
Lai izstrādājums darbotos nevainojami, nedrīkst būt traucēta tā rotācija.
Pēc izstrādājuma paātrinātas izslēgšanās izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet to.

Active Vibration Reduction

Izstrādājums ir aprīkots ar sistēmu Active Vibration Reduction (AVR), kas ievērojami samazina vibrāciju.

Ātrās fiksācijas patrona (papildaprīkojums)

Ātrās fiksācijas patrona nodrošina iespēju ātri apmainīt darba instrumentus bez papildinstrumentu palīdzības. Tā ir paredzēta instrumentiem ar cilindrisku vai sešstūra kātu, kas tiek lietoti režīmā "Ar triecieniem Image alternative".

Servisa indikācija

Izstrādājumam ir servisa indikācija ar gaismas signālu.

MMI

Statuss
Nozīme
Servisa indikācija deg.
Pienācis laiks servisa darbiem.
Servisa indikācija mirgo.
Nododiet izstrādājumu Hilti servisā, lai veiktu remontu.
Ieslēgšanas / izslēgšanas indikācija deg.
Izstrādājums ir ieslēgts
Ieslēgšanas / izslēgšanas indikācija mirgo.
Izstrādājums ir izslēgts īslaicīgas kļūmes dēļ.
Ieslēgšanas / izslēgšanas indikācija nedeg.
Izstrādājums ir izslēgts.
Indikācija Nepilna jauda deg.
Izstrādājums darbojas ar nepilnu jaudu.
Indikācija Nepilna jauda nedeg.
Izstrādājums darbojas ar pilnu jaudu.

Litija jonu akumulatora indikācija

Par litija jonu akumulatora uzlādes līmeni un iekārtas darbības traucējumiem informē litija jonu akumulatora indikācija. Litija jonu akumulatora uzlādes līmeni iespējams apskatīties, īsi nospiežot vienu no akumulatora atbloķēšanas taustiņiem.
Statuss
Nozīme
Deg 4 LED.
Uzlādes līmenis: no 75 % līdz  100 %
Deg 3 LED.
Uzlādes līmenis: no 50 % līdz 75 %
Deg 2 LED.
Uzlādes līmenis: no 25 % līdz  50 %
1 LED deg.
Uzlādes līmenis: no 10 % līdz  25 %
1 LED mirgo.
Uzlādes līmenis: < 10 %
1 LED mirgo, izstrādājums nav gatavs darbam.
Akumulators ir pārkarsis vai pilnībā izlādējies.
4 LED mirgo, izstrādājums nav gatavs darbam.
Iekārta ir pārslogota vai pārkarsusi.
Ja ir nospiests vadības slēdzis, kā arī 5 sekunžu laikā pēc vadības slēdža atlaišanas nolasīt uzlādes līmeņa indikāciju nav iespējams.
Ja mirgo akumulatora indikācijas LED, lūdzu, sekojiet nodaļas "Traucējumu diagnostika" norādījumiem.

Piegādes komplektācija

Kombinētais perforators, sānu rokturis, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group | ASV: www.hilti.com .

Tehniskie parametri


TE 60-A36
Nominālais spriegums
36 V
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01
8,1 kg
Atsevišķa trieciena enerģija atbilstīgi EPTA procedūrai 05
8,1 J
Ø cietsakausējuma urbis
12 mm … 40 mm
Ø atveru urbis
40 mm … 80 mm
Ø vainagurbis
45 mm … 100 mm
Ø dimanta vainagurbis PCM
42 mm … 102 mm
Ø metāla urbis
10 mm … 20 mm
Ø koka urbis
10 mm … 32 mm
Instrumenta patrona
TE‑Y

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 62841

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas rādītāji saskaņā ar EN 60745

TE 60-A36
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
98 dB
Skaņas spiediena līmeņa pielaide (KpA)
3 dB
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
109 dB
Skaņas jaudas līmeņa pielaide (KWA)
3 dB
Kopējie svārstību rādītāji saskaņā ar EN 60745

TE 60-A36
Triecienurbšana betonā (ah, HD)
8,3 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²
Kalšana betonā (ah, CHeq)
6,7 m/s²
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²

Lietošana

Sagatavošanās darbam

Pirms iestatījumu veikšanas vai aprīkojuma daļu nomaiņas izslēdziet izstrādājumu vai izņemiet no tā akumulatoru.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Akumulatora izņemšana

Image alternative
 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņus.
 2. Izvelciet akumulatoru virzienā uz aizmuguri.

Sānu roktura montāža

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Risks zaudēt kontroli pār kombinēto perforatoru.
 • Pārliecinieties, vai sānu rokturis ir piemontēts pareizi un kārtīgi nostiprināts. Raugieties, lai fiksācijas saite vienmēr atrastos tai paredzētajā iekārtas rievā.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Dziļuma atdure traucē lietotājam, ja tā ir piemontēta, taču netiek izmantota.
 • Noņemiet no iekārtas dziļuma atduri.
Image alternative
 1. Pagrieziet rokturi, lai atbrīvotu sānu roktura turētāju (fiksācijas lenti).
 2. No priekšpuses uzbīdiet turētāju (fiksācijas lenti) pāri instrumenta patronai līdz tam paredzētajai rievai.
 3. Novietojiet sānu rokturi nepieciešamajā pozīcijā.
 4. Pagrieziet rokturi, lai nospriegotu sānu roktura turētāju (fiksācijas lenti).

Dziļuma atdures (papildaprīkojums) montāža

Image alternative
 1. Pagrieziet rokturi, lai atbrīvotu sānu roktura turētāju (fiksācijas lenti).
 2. No priekšpuses iebīdiet dziļuma atduri šim nolūkam paredzētajās 2 vadotnes atverēs.
 3. Pagrieziet fiksatoru, lai nospriegotu sānu roktura turētāju (fiksācijas lenti).

Jaudas iestatīšana

Pēc akumulatora ievietošanas izstrādājums vienmēr ir iestatīts uz pilnu jaudu.
 1. Nospiediet taustiņu "Nepilna jauda". Iekārta tiek pārslēgta uz nepilnu jaudu.
  • Deg indikācija "Nepilna jauda".
 2. Vēlreiz nospiediet taustiņu "Nepilna jauda". Iekārta tiek pārslēgta uz pildu jaudu.
  • Indikācija "Nepilna jauda" nodziest.

Instrumenta ievietošana / izņemšana

BĪSTAMI!
Aizdegšanās risks! Bīstamība, ko rada karsta instrumenta saskaršanās ar viegli uzliesmojošiem materiāliem
 • Nenovietojiet karstus instrumentus uz viegli uzliesmojošiem materiāliem.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Lietošanas laikā instruments sakarst.
 • Instrumenta nomaiņas laikā valkājiet aizsargcimdus.
 • Nenovietojiet karstus instrumentus uz viegli uzliesmojošiem materiāliem.
Nepiemērotas smērvielas lietošana var izraisīt izstrādājuma bojājumus. Lietojiet tikai oriģinālās Hilti  smērvielas.
Image alternative
 1. Viegli ieziediet maināma instrumenta galu ar smērvielu.
  • Lietojiet tikai oriģinālās Hilti smērvielas. Neatbilstīgas smērvielas var izraisīt izstrādājuma bojājumus.
 2. Līdz galam ievietojiet maināmo instrumentu patronā un ļaujiet tam nofiksēties.
 3. Pēc instrumenta ievietošanas pavelciet to, lai pārbaudītu, vai tas ir droši nofiksēts.
  • Izstrādājums ir gatavs lietošanai.
 4. Līdz galam atvelciet maināmā darba instrumenta fiksācijas patronu un izņemiet instrumentu.

Akumulatora ievietošana

BRĪDINĀJUMS!
Elektrorisks! Īssavienojuma radīts apdraudējums.
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un kombinētā perforatora kontaktiem nav nekādu svešķermeņu.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Akumulatora nokrišanas radīts apdraudējums.
 • Akumulatora nokrišana var apdraudēt iekārtas lietotāju un apkārtējos. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts kombinētajā perforatorā.
Image alternative
 1. Ievietojiet akumulatoru iekārtas stiprinājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 2. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Darbs

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Risks zaudēt kontroli pār kombinēto perforatoru.
 • Pārliecinieties, vai sānu rokturis ir piemontēts pareizi un kārtīgi nostiprināts. Raugieties, lai fiksācijas saite vienmēr atrastos tai paredzētajā iekārtas rievā.
Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

Urbšana ar triecieniem (triecienurbšana)

 1. Iestatiet funkciju pārslēdzēju uz šādu simbolu: Image alternative.
 2. Iestatiet nepieciešamo jaudu.
 3. Novietojiet urbji uz virsmas.
 4. Nospiediet vadības slēdzi.
  • Iekārta iedarbojas.

Urbšana bez triecienu funkcijas

Urbšanu bez triecieniem var veikt, izmantojot maināmos instrumentus ar speciālu galu. Šādi instrumenti tiek piedāvāti Hilti instrumentu programmas ietvaros. Pastāv arī iespēja nostiprināt ātrās fiksācijas patronā, piemēram, koka urbjus vai tērauda urbjus ar cilindrisku kātu, un veikt urbšanu bez triecieniem.
 • Iestatiet funkciju pārslēdzēju uz šādu simbolu: Image alternative.

Kalta pozicionēšana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Risks zaudēt kontroli pār kalšanas virzienu.
 • Nestrādājiet režīmā "Kalta pozicionēšana". Iestatiet funkciju pārslēdzēju pozīcijā "Kalšana" tā, lai tas nofiksējas.
Kaltu iespējams novietot 24 dažādās pozīcijās (ar 15° soli). Pateicoties tam, ar plakano kaltu un profila kaltu vienmēr var strādāt optimālā darba pozīcijā.
Image alternative
 1. Iestatiet funkciju pārslēdzēju pozīcijā "Kalta pozicionēšana" Image alternative.
 2. Pagrieziet kaltu vajadzīgajā pozīcijā.
 3. Iestatiet funkciju pārslēdzēju uz šādu simbolu: Image alternative, līdz tas nofiksējas.
  • Izstrādājums ir gatavs lietošanai.

Kalšana

 • Iestatiet funkciju pārslēdzēju pozīcijā "Kalšana" Image alternative.

Nepārtrauktas darbības režīma ieslēgšana / izslēgšana

Kalšanas režīmā vadības slēdzi ir iespējams nofiksēt ieslēgtā stāvoklī.
Image alternative
 1. Pabīdiet nepārtraukta darbības režīma taustiņu uz priekšu.
 2. Līdz galam nospiediet vadības slēdzi.
  • Pēc tam izstrādājums darbosies nepārtrauktas darbības režīmā.
 3. Pabīdiet nepārtraukta darbības režīma taustiņu atpakaļ.
  • Izstrādājums izslēdzas.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Iekārtas apkope
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs un nebūtu savārtīts ar eļļu un smērvielām.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Ar akumulatoru darbināmo iekārtu transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatorus.
 • akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgākas transportēšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.
Uzglabāšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Iekārta un akumulatori jāglabā pēc iespējas vēsā un sausā vietā.
 • Nekādā gadījumā neglabājiet akumulatorus augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Glabājiet iekārtu un akumulatorus vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgas uzglabāšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Image alternative
Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r8377057.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

Traucējumu diagnostika

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Nav triecienu funkcijas.
Izstrādājums ir pārāk auksts.
 • Novietojiet izstrādājumu uz virsmas un padarbiniet to tukšgaitā. Ja nepieciešams atkārtojiet šo procesu, līdz triecienmehānisms iedarbojas.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.
Akumulatora stāvoklis nav optimāls.
 • Nomainiet akumulatoru.
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu, divkāršu klikšķi.
Netīri akumulatora fiksācijas izciļņi.
 • Notīriet fiksācijas izciļņus un nofiksējiet akumulatoru no jauna.
Iekārtas vārpsta negriežas.
Pārsniegta izstrādājuma elektronikas pieļaujamā darba temperatūra.
  Ieslēgšanas / izslēgšanas indikācija mirgo.
 • Ļaujiet izstrādājumam atdzist.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Izstrādājums automātiski izslēdzas.
Iedarbojusies aizsardzība pret pārslodzi.
  Ieslēgšanas / izslēgšanas indikācija mirgo.
 • Atlaidiet vadības slēdzi. Ļaujiet izstrādājumam atdzist. Vēlreiz nospiediet vadības slēdzi. Samaziniet iekārtas slodzi.
Ja urbis iestrēgst, izstrādājums izslēdzas.
Lai nepieļautu turpmāku iestrēgšanu, ir iedarbojies elektroniskā aizsargierīce.
 • Atbrīvojiet urbi.
Kombinētais perforators vai akumulators spēcīgi sakarst.
Elektriskas problēmas.
 • Ieslēdziet izstrādājumu. Izņemiet akumulatoru un vērojiet to. Ļaujiet tam atdzist. Vērsieties Hilti servisā.
Izstrādājums ir pārslogots (pārsniegtas ekspluatācijas robežas).
 • Izvēlieties veicamajam darbam atbilstīgu izstrādājumu.
Akumulatora LED nedeg.
Akumulators nav pilnībā iebīdīts.
 • Nofiksējiet akumulatoru ar sadzirdamu, divkāršu klikšķi.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts.
 • Nodrošiniet ieteicamo akumulatora darba temperatūru.
1 akumulatora LED mirgo.
Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
Akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts.
 • Nodrošiniet ieteicamo akumulatora darba temperatūru.
4 akumulatora LED mirgo.
Izstrādājums ir īslaicīgi pārslogots.
 • Atlaidiet vadības slēdzi un pēc tam nospiediet to vēlreiz.
Termiskā aizsardzība.
 • Ļaujiet izstrādājumam atdzist un iztīriet ventilācijas atveres.
Iekārta nedarbojas ar pilnu jaudu.
Kontroles slēdzis nav nospiests līdz galam.
 • Līdz galam nospiediet vadības slēdzi.
Nospiests taustiņš "Nepilna jauda".
 • Jānospiež taustiņš "Nepilna jauda".
Urbis negriežas.
Funkciju pārslēdzējs nav nofiksējies vai atrodas pozīcijā "Kalšana" Image alternative vai pozīcijā "Kalta pozicionēšana" Image alternative.
 • Kad iekārta ir izslēgta, iestatiet funkciju pārslēdzēju pozīcijā "Triecienurbšana" Image alternative.
Instrumentu nevar atbrīvot no fiksācijas.
Patronas fiksācija nav pilnībā atvilkta atpakaļ.
 • Līdz galam atvelciet instrumenta fiksācijas patronu un izņemiet instrumentu.
Nav pareizi piemontēts sānu rokturis.
 • Atbrīvojiet sānu rokturi un piemontējiet to pareizi – tā, lai fiksācijas lente un sānu rokturis būtu nofiksēti padziļinājumā.
Iekārtu nevar iedarbināt.
Pēc sprieguma padeves pārtraukuma ir aktivēta elektroniskā ieslēgšanās bloķēšana.
 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
Servisa indikācija deg.
Pārsniegts apkopes intervāls.
 • Nododiet izstrādājumu Hilti servisā, lai veiktu remontu.
Servisa indikācija mirgo.
Izstrādājums ir bojāts.
 • Nododiet izstrādājumu Hilti servisā, lai veiktu remontu.
Ieslēgšanas / izslēgšanas indikācija mirgo.
Izstrādājums ir īslaicīgi pārslogots.
 • Atlaidiet vadības slēdzi un pēc tam nospiediet to vēlreiz.
Termiskā aizsardzība.
 • Ļaujiet izstrādājumam atdzist un iztīriet ventilācijas atveres.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.