Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [4 MB]

BX 3-ME

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Vispārīgs prasības simbols
Image alternative Lietojiet aizsargbrilles
Image alternative Lietojiet ausu aizsargus
Image alternative Lietojiet aizsargķiveri
Image alternative Līdzstrāva

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Tips:
  BX 3-ME
  Paaudze:
  02
  Sērijas numurs:

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
Personiskā drošība
 • Strādājot ar elektroiekārtu, esiet uzmanīgi, pievērsiet uzmanību tam, ko jūs darāt un rīkojieties saprātīgi. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības darbā ar elektroiekārtu var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms akumulatora pievienošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Izņemiet no iekārtas akumulatoru, pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas glabāšanā. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju . Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope
 • Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
 • Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īssavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas īssavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēka cēloni.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai pat apdegumus. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties griezieties pie ārsta.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

Norādījumi par drošību darbā ar montāžas iekārtām

 • Vienmēr pieņemiet, ka elektroiekārtā atrodas naglas. Neapdomīga rīcība ar montāžas iekārtu var izraisīt negaidītu stiprinājuma elementu izšaušanu un savainošanos.
 • Nekādā gadījumā nevērsiet iekārtu pret sevi vai citiem cilvēkiem. Negaidīta aktivēšana izraisa naglas izšaušanu, kas var radīt traumas.
 • Aktivējiet elektroiekārtu tikai tad, kad tā ir kārtīgi piespiesta darba virsmai. Ja elektroiekārta neatrodas saskarē ar virsmu, nagla var atsisties un atlēkt no stiprinājuma vietas.
 • Ja elektroiekārtā iestrēgst nagla, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla vai akumulatora. Ja montāžas iekārta ir pievienota barošanas avotam, iestrēgušās naglas izņemšanas laikā tā var nejauši tikt aktivēta.
 • Izņemot iestrēgušu naglu, ievērojiet piesardzību. Sistēma var būt nospriegota un ar spēku izstumt naglu, kamēr jūs mēģināt novērst iestrēgšanu.
 • Pirms veikt elektrisko vadu nostiprināšanu, pārliecinieties, ka vadi nav zem sprieguma. Satveriet iekārtu tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Lietojiet tikai tādas naglas, kas ir paredzētas elektrisko vadu izolācijai. Pārbaudiet, vai nagla nav sabojājusi elektriskā vada izolāciju. Ja nagla ir sabojājusi elektriskā vada izolāciju, pastāv elektriskās strāvas trieciena un aizdegšanās risks.

Drošība

Vispārīgi norādījumi par drošību Image alternative BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Prasības lietotājam
 • Jūs drīkstat lietot šo iekārtu vai veikt tās apkopi tikai tad, ja esat pilnvaroti to darīt un atbilstīgi instruēti.
Individuālais aizsargaprīkojums
 • Iekārtas lietošanas laikā gan jums, gan tuvumā esošajām personām jāvalkā piemērotas aizsargbrilles un aizsargķivere.
 • Lietojiet dzirdes aizsargaprīkojumu.
 • Pārāk liels troksnis var bojāt dzirdi.
Personīgā drošība
 • Ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus par iekārtas ekspluatāciju, kopšanu un uzturēšanu.
 • Strādājiet ar tiešās montāžas iekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nestrādājiet ar iekārtu, ja jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Pārtrauciet darbu, ja ciešat sāpes vai nejūtaties labi. Strādājot ar elektroiekārtu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.
 • Izvairieties no neērtām ķermeņa pozām. Ieturiet stabilu pozīciju un vienmēr saglabājiet līdzsvara stāvokli.
 • Valkājiet apavus ar neslīdošām pazolēm.
 • Nekādā gadījumā neatvelciet stiprinājuma elementu vadotni vai stiprinājuma elementus ar roku.
 • Ja elementu vadotni vai stiprinājuma elementu pavelk atpakaļ ar roku, iekārta noteiktos apstākļos var būt gatava stiprinājuma elementa iedzīšanai. Ja iekārta tiks iedarbināta, iespējams iedzīt elementus ķermeņa daļās.
 • Darbiniet iekārtu ar saliektām rokām (nevis izstieptām).
 • Neļaujiet darbības laikā tuvumā atrasties nepiederošām personām, īpaši bērniem.
Pareiza tiešās montāžas iekārtu lietošana un apkope Image alternative BRĪDINĀJUMS! Apdraudējums, ko rada cauri konstrukcijas daļām iedzīti stiprinājuma elementi! Pirms stiprinājuma elementu iedzīšanas pārliecinieties, kas neviens cilvēks neatrodas zem vai aiz konstrukcijas daļas, kurā paredzēta elementa iedzīšana.
 • Pirms sākt darbu, izmēģinājuma nolūkā veiciet 2 stiprinājuma elementu iedzīšanu paredzētajā virsmā.
 • Lietojiet tādu iekārtu, kas atbilst veicamajam darbam. Nelietojiet iekārtu mērķiem, kam tā nav paredzēta, un lietojiet iekārtu tikai paredzētajam mērķim un tikai tad, kad tā ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī.
 • Pielādētu iekārtu nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
 • Transportēšanas un uzglabāšanas laikā iekārtai jābūt ievietotai nodrošinātā koferī.
 • Pirms tīrīšanas, servisa un apkopes darbiem, elementu vadotnes nomaiņas, darba pārtraukumiem, kā arī uzglabāšanas vienmēr izlādējiet iekārtu (iztukšojiet stiprinājuma elementus).
 • Iekārtas, kas netiek lietotas, izlādējiet un nolieciet sausā un noslēdzamā vietā, kur tām nevar piekļūt bērni.
 • Pārbaudiet, vai iekārta un tās piederumi nav bojāti. Pārbaudiet, vai iekārtas kustīgās daļas darbojas nevainojami, neiestrēgst un nav bojātas.
 • Visām detaļām ir jābūt pareizi iestiprinātām un jāatbilst visiem tehniskajiem noteikumiem, lai būtu garantēta nevainojama iekārtas darbība. Ja lietošanas instrukcijā nav norādīts citādi, bojātu detaļu remonts vai nomaiņa jāveic tikai Hilti servisa darbiniekiem.
 • Pārbaudiet virsmu pirms elementu nostiprināšanas virs elektriskajiem vadiem.
 • Nestipriniet stiprinājuma elementus nepiemērotā pamata materiālā.
 • Nepiemēroti materiāli ir metināts tērauds un tērauda lējumi, čuguns, stikls, marmors, plastmasa, bronza, misiņš, varš, izolācijas materiāli, dobie ķieģeļi, keramikas ķieģeļi, plāns skārds (< 4 mm) un gāzbetons. Šādos materiālos stiprinājuma elementi var salūzt, atdalīt materiāla šķembas vai iziet materiālam cauri.
 • Spiediet mēlīti tikai tad, kad iekārta taisnā leņķī ir pilnībā piespiesta darba virsmai.
 • Stiprinājuma elementu iedzīšanas laikā vienmēr turiet iekārtu taisnā leņķī piespiestu pie virsmas, lai nepieļautu stiprinājuma elementa atsišanos un novirzīšanos.
 • Gādājiet, lai rokturi būtu sausi, tīri, nenotraipīti ar eļļu un smērvielām.
 • Nekādā gadījumā nepieļaujiet iekārtas nokrišanu.
 • Nelietojiet magazīnu kā rokturi.
 • Nelietojiet iekārtu vietās, kur pastāv ugunsbīstamība un eksplozijas risks, izņemot gadījumus, kad tā ir īpaši sertificēta lietošanai šādā vidē.
 • Nemēģiniet nostiprināt elementus jau esošās atverēs, izņemot ja to iesaka Hilti (piemēram, DX-Kwik).
Darba vieta
 • Turiet darba vietā kārtībā. Nodrošiniet, lai darba vietā neatrastos priekšmeti, kas var izraisīt traumas.
 • Nekārtība darba vietā var kļūt par cēloni nelaimes gadījumiem.
 • Nodrošiniet darba vietā labu apgaismojumu un ventilāciju.
Mehāniskās drošības pasākumi
 • Neveiciet nekādas neatļautas manipulācijas un nemēģiniet pārveidot iekārtu, jo īpaši virzuli.
 • Lietojiet tikai tādus stiprinājuma elementus, kas ir paredzēti konkrētajai iekārtai un apstiprināti lietošanai.
Termiskās drošības pasākumi
 • Nepārsniedziet ieteicamo maksimālo iedzīšanas frekvenci.
 • Ja iekārta pārkarst, tai jāļauj atdzist.
 • Neveiciet iekārtas demontāžu, kamēr tā ir karsta. Vispirms ļaujiet iekārtai atdzist.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nemēģiniet izmantot vai uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecienam, krituši no vairāk nekā viena metra augstuma vai ir citā veidā bojāti. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet iekārtu pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem, vietā, kur nevar notikt aizdegšanās un kur to iespējams pastāvīgi novērot, un ļaujiet tai atdzist. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Iekārtas izvirzījums
 2. Naglu vadotnes X-FG B3-ME
 3. Naglu vadotnes X-FG B3-IF
 4. Stiprinājuma elementu vadotnes bloķēšana
 5. Atsevišķu elementu iedzīšanas slēdzis
 6. Ventilācijas atveres
 7. Jostas āķis
 8. Sastatņu āķis
 9. Drošības slēdzis
 10. Rokturis
 11. Atbloķēšanas taustiņi
 12. Uzlādes statusa indikācija
 13. Litija jonu akumulators
 14. Naglu bīdītājs, nobloķētā pozīcijā
 15. Naglu bīdītāja atbloķēšana
 16. Atbalsta kāja
 17. Magazīna
 18. Statusa indikācija
 19. Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš
 20. Naglu bīdītājs, atbloķētā pozīcijā

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Šis izstrādājums ir manuāli vadāma montāžas iekārta ar akumulatora barošanu, kas paredzēta lietošanai telpās. Tā ir paredzēta īpaši izgatavotu stiprinājuma elementu iedzīšanai betonā, tēraudā, mūrī, kaļķa smilšakmenī un citās tiešai montāžai piemērotās virsmās. Izstrādājumu var izmantot arī elektrisko vadu piestiprināšanai, izmantojot skavas, ar nosacījumu, ka šim nolūkam tiek lietoti piemēroti stiprinājuma elementi. Izmantojiet tikai lietošanai atļautos stiprinājuma elementus kopā ar tiem paredzētu stiprinājuma elementu vadotni (skat. nodaļu "Tehniskie parametri").

Montāžas iekārta, akumulators un stiprinājuma elementi veido nedalāmu tehnisku vienību. Tas nozīmē, ka elementu nevainojama nostiprināšana ar šo montāžas iekārtu ir nodrošināta tikai tad, ja izmanto speciāli tai izgatavotos Hilti stiprinājuma elementus, kā arī Hilti ieteiktos lādētājus un akumulatorus. Tikai tad, ja ir izpildīts šis nosacījums, ir spēkā Hilti ieteikumi par stiprināšanu un iekārtas lietošanu.
 • Montāžas iekārtu drīkst vadīt tikai manuāli.
 • Nedrīkst pieļaut nepareizu lietošanu. Par nepareizu lietošanu uzskata atsevišķa elementa iedzīšanas aktivēšanu, neievietojot stiprinājuma elementu vadotnē, elementu iedzīšanu ļoti mīkstās virsmās (piemēram, kokā) vai pārāk cietās virsmās (piemēram, augstas stiprības tēraudā vai ļoti cietā dabīgajā akmenī), kā arī mēģinājumus iedzīt atsevišķus elementus magazīnas režīmā.
 • Lietojiet šī izstrādājuma barošanai tikai sērijas B 22 Hilti litija jonu akumulatorus.

 • Lietojiet šo akumulatoru uzlādēšanai tikai Hilti sērijas C 4/36 lādētājus.

Drošības ierīces

Strādājot magazīnas režīmā, naglu detektora uzdevums ir novērst iedzīšanas kļūmes, kas var izraisīt montāžas iekārtas bojājumus.
Piespiešanas drošinātāja uzdevums ir nepieļaut iekārtas aktivēšanu, kad tā nav piespiesta pie virsmas. Montāžas iekārtu magazīnas režīmā var piespiest un aktivēt tikai tad, ja tajā ir ievietota nagla.
Strādājot atsevišķu elementu iedzīšanas režīmā, pirms montāžas iekārtas piespiešanas jānospiež atsevišķu elementu iedzīšanas slēdzis.

Aprīkojuma īpašības

Montāžas iekārta ir aprīkota ar neslīdošu un vibrāciju slāpējošu ergonomiskas formas rokturi, kā arī atbalsta kāju. Elektroniska aizsardzība pret pārslodzi pasargā iekārtu no pārslodzes un temperatūras kontrole – no pārkaršanas.

Bluetooth

Izstrādājumam ir Bluetooth pieslēgvieta. Līdzko montāžas iekārtā ir ievietots akumulators un tā ir ieslēgta ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, tiek nodrošināta bezvadu komunikācijas iespēja ar Bluetooth starpniecību.
Kad montāžas iekārta pārslēdzas gaidīšanas režīmā vai tiek izslēgta ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, datu pārnese var turpināties vēl trīs stundas.
Lai pārtrauktu Bluetooth savienojumu, kad tas ir aktīvs, vismaz 5 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, līdz LED divas reizes nomirgo zilā krāsā.
Tiklīdz no iekārtas tiek izņemts akumulators, datu pārnese tiek pārtraukta.
Bluetooth nav pieejams visu reģionu tirgos.

Statusa indikācija

Statusa indikācija sniedz informāciju par montāžas iekārtas stāvokli.
Statuss
Nozīme
Izslēgta
Montāžas iekārta ir izslēgta
LED deg zaļā krāsā.
Montāžas iekārta ir ieslēgta un gatava darbam
LED ik pēc 3 sekundēm iemirgojas zaļā krāsā.
Montāžas iekārta ir gaidīšanas režīmā, iekārtas izvirzījuma piespiešana pie virsmas izraisa tās ieslēgšanos
LED mirgo zaļā krāsā.
Montāžas iekārta ir pārkarsusi vai nepietiek akumulatora jaudas; skat traucējumu novēršanas tabulu
LED mirgo sarkanā krāsā.
Kļūme iekārtas darbībā; skat traucējumu novēršanas tabulu
LED deg sarkanā krāsā.
Kļūme iekārtas darbībā; skat traucējumu novēršanas tabulu

Akumulatora uzlādes līmeņa indikācija

Pēc akumulatora atbloķēšanas taustiņa nospiešanas displejā ir redzams akumulatora uzlādes līmenis.
Stiprinājuma elementu iedzīšanas laikā un uzreiz pēc tās nekļūdīgi nolasīt uzlādes līmeni nav iespējams.
Statuss
Nozīme
Visas četras LED deg zaļā krāsā.
Uzlādes līmenis no 75 % līdz 100 %.
Trīs LED deg zaļā krāsā.
Uzlādes līmenis no 50 % līdz 75 %.
Divas LED deg zaļā krāsā.
Uzlādes līmenis no 25 % līdz 50 %.
Viena LED deg zaļā krāsā.
Uzlādes līmenis no 10 % līdz 25 %.
Viena LED mirgo zaļā krāsā.
Uzlādes līmenis mazāks nekā 10 %. Iekārta ir gatava darbam.

Akumulatori

Zemā temperatūrā akumulatoru jauda samazinās.
Ja akumulatora jauda ir samazināta, ir nepieciešams ilgāks laiks, lai sagatavotu iekārtu nākošā elementa iedzīšanai, nekā tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Samazinoties akumulatora jaudai, montāžas iekārta izslēdzas, pirms ir radušies akumulatora bojājumi.

Piegādes komplektācija

Montāžas iekārta BX 3-ME, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.com .

Tehniskie parametri

Montāžas iekārta

Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01/2003
B 22/2.6 Li‑Ion (02)
3,8 kg
B 22/3.0 Li‑Ion (01)
3,9 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,1 kg
Naglu garums magazīnā
14 mm … 24 mm
Naglu garums atsevišķai iedzīšanai
30 mm … 36 mm
Naglas diametrs
3,0 mm
Magazīnas ietilpība
20 naglas
Piespiešanas gājiens
12 mm
Piespiešanas spēks
50 N … 70 N
Lietošanas temperatūra (apkārtējā temperatūra)
−15 ℃ … 50 ℃
Ieteicamā maksimālā iedzīšanas frekvence
650 h
Nominālais spriegums
21,6 V
Frekvence
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maksimālā starojuma raidīšanas jauda
−11,9 dBm

Akumulators

Akumulatora darba spriegums
21,6 V
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumulatora temperatūra uzlādes sākumā
−10 ℃ … 45 ℃

Informācija par troksni un svārstībām

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī iedarbības pagaidu novērtējumam. Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā. Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt palielināt iedarbību kopējā darba laikā. Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un maināmo instrumentu apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.

Sagatavošanās darbi

Akumulatora uzlādēšana

 1. Izņemiet akumulatoru.
 2. Uzlādējiet akumulatoru saskaņā ar informāciju, kas iekļauta lādētāja lietošanas instrukcijā.

Akumulatora ievietošana

Lai nodrošinātu maksimālu akumulatora kalpošanas ilgumu, apmainiet iekārtā ievietoto akumulatoru pret uzlādētu, tiklīdz manāmi samazinās akumulatora jauda.
Image alternative
 1. Pārliecinieties, ka uz akumulatora vai iekārtas kontaktiem neatrodas svešķermeņi.
 2. Ievietojiet akumulatoru un ļaujiet tam sadzirdami nofiksēties.
  • Kad akumulators ir ievietots, uz īsu brīdi iedegas uzlādes līmeņa indikācijas LED.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Apdraudējums, ko rada akumulatora nokrišana. Ja akumulators nav pareizi nofiksēts, tas darba laikā var nokrist.
 • Vienmēr raugieties, lai akumulators būtu nofiksēts kārtīgi.
 1. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts montāžas iekārtā.

Akumulatora izņemšana

Image alternative
 1. Izslēdziet montāžas iekārtu.
 2. Nospiediet un turiet nospiestus abus atbloķēšanas taustiņus.
 3. Izvelciet akumulatoru no iekārtas virzienā uz aizmuguri.

Tapu vadotnes noņemšana

 1. Izslēdziet montāžas iekārtu.
 2. Izņemiet akumulatoru.
 3. Pavelciet naglu bīdītāju uz leju, līdz tas nofiksējas.
 4. Iztukšojiet magazīnu.
 5. Līdz galam pabīdiet tapu vadotnes bloķētāju bultiņas virzienā.
  • Tapu vadotne atbrīvojas.
 6. Izņemiet tapu vadotni.

Tapu vadotnes ievietošana

 1. Izslēdziet montāžas iekārtu.
 2. Izņemiet akumulatoru.
 3. Pavelciet naglu bīdītāju uz leju, līdz tas nofiksējas.
 4. Iztukšojiet magazīnu.
 5. Līdz galam pabīdiet tapu vadotnes bloķētāju bultiņas virzienā un turiet šādā pozīcijā.
 6. Iebīdiet tapu vadotni iekārtas izvirzījumā, līdz tā dzirdami nofiksējas.
 7. Atlaidiet tapu vadotnes bloķētāju.
  • Tapu vadotnes bloķētājs pārlec vidējā pozīcijā.
 8. Pavelkot tapu vadotni, pārbaudiet, vai tā ir kārtīgi nofiksēta.

Drošs darbs ar jostas un sastatņu āķi

  Image alternative
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai sastatņu āķis ir kārtīgi nostiprināts pie iekārtas.
 • Lietojiet sastatņu āķi tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Ja iekārta ilgāku laiku netiek lietota, tai jābūt novietotai drošā veidā.

Montāžas iekārtas uzpilde ar naglām

Uzpilde magazīnas režīmam

Image alternative
BRĪDINĀJUMS!
Iespiešanas risks! Naglu bīdītāja atsitiens var izraisīt pirkstu iespiešanu un montāžas iekārtas bojājumus.
 • Pavelkot naglu bīdītāju uz leju, raugieties, lai tas droši nofiksējas. Neļaujiet naglu bīdītājam atsisties atpakaļ.
 1. Pavelciet naglu bīdītāju uz leju, līdz tas nofiksējas.
 2. Ļaujiet naglu sloksnēm ieslīdēt magazīnā (ievietojiet ne vairāk kā 2 sloksnes ar pa 10 naglām).
 3. Turiet naglu bīdītāju un nospiediet naglu bīdītāja atbloķētāju.
 4. Pavirziet atpakaļ naglu bīdītāju.

Uzpilde atsevišķas iedzīšanas režīmam

Image alternative
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Iespiešanas risks! Naglu bīdītāja atsišanās atpakaļ var izraisīt traumas un montāžas iekārtas bojājumus.
 • Pavelkot naglu bīdītāju uz leju, raugieties, lai tas droši nofiksējas. Neļaujiet naglu bīdītājam atsisties atpakaļ.
 1. Pavelciet naglu bīdītāju uz leju, līdz tas nofiksējas.
 2. Ļaujiet naglu sloksnei izslīdēt no magazīnas un pārliecinieties, ka magazīna ir tukša.
  Montāžas iekārta var tikt sabojāta, ja pirms atsevišķu elementu iedzīšanas no tās nebūs izņemtas visas naglas.
 3. Turiet naglu bīdītāju un nospiediet naglu bīdītāja atbloķētāju.
 4. Pavirziet atpakaļ naglu bīdītāju.
 5. Ievietojiet naglu šim nolūkam paredzētajā stiprinājuma elementu vadotnes padziļinājumā. Pastāv arī iespēja pēc tam papildus uzspraust uz stiprinājuma elementu vadotnes lietošanai atļautu stiprinājuma elementu.
  Ja elementu vadotnē atrodas vairāk nekā viena nagla, iedzīšana var izraisīt montāžas iekārtas bojājumus. Gatavojoties atsevišķu elementu iedzīšanai, ievietojiet stiprinājuma elementu vadotnē ne vairāk kā vienu naglu.
 6. Nospiediet atsevišķu elementu iedzīšanas slēdzi.
  • Atsevišķu elementu iedzīšanas slēdzis dzirdami nofiksējas.
  Ja naglu bīdītāju pavelk dažus centimetrus uz leju, atsevišķu elementu iedzīšanas slēdzis tiek atbrīvots.

Lietošana

Atbalsta kājas lietošana

Atbalsta kāja uz līdzenas virsmas atvieglo montāžas iekārtas novietošanu taisnā leņķī, jo šādā gadījumā jāpievērš uzmanība tikai taisnleņķa novietojumam sānos. Strādājot uz nelīdzenas virsmas, var būt nepieciešams atbalsta kāju pielocīt, lai novietotu stiprinājuma elementu vadotni taisnā leņķī attiecībā pret virsmu.

Atbalsta kājas pielocīšana

Image alternative
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Iespiešanas risks! Atbalsta kājas nolocīšanas laikā pastāv risks iespiest pirkstus starp atbalsta kāju un iekārtas korpusu.
 • Atbalsta kājas nolocīšanas laikā turiet montāžas iekārtu satvertu aiz roktura.
 1. Piespiediet atbalsta kāju, lai atbrīvotu to no fiksētās pozīcijas.
 2. Atlokiet atbalsta kāju par apmēram 180° atpakaļ.
 3. No apakšas piespiediet atbalsta kāju, lai atbrīvotu to no pielocītās pozīcijas.

Atbalsta kājas atlocīšana

Image alternative
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Iespiešanas risks! Atbalsta kājas nolocīšanas laikā pastāv risks iespiest pirkstus starp atbalsta kāju un iekārtas korpusu.
 • Atbalsta kājas nolocīšanas laikā turiet montāžas iekārtu satvertu aiz roktura.
 1. Piespiediet atbalsta kāju, lai atbrīvotu to no fiksētās pozīcijas.
 2. Atlokiet atbalsta kāju par apmēram 180° uz priekšpusi.
 3. No apakšas piespiediet atbalsta kāju, lai atbrīvotu to no atlocītās pozīcijas.

Montāžas iekārtas ieslēgšana / izslēgšana

Montāžas iekārtas ieslēgšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Ja montāžas iekārtu piespiež kādai ķermeņa daļai, var notikt nejauša elementa iedzīšanas aktivēšana, kas var izraisīt smagas traumas.
 • Nekādā gadījumā nespiediet montāžas iekārtu pret roku vai citām ķermeņa daļām.
 • Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu.
  • Atsperes elements tiek dzirdami nospriegots, un statusa indikācija iedegas zaļā krāsā.
  Samazinoties akumulatora jaudai, atsperes elementa nospriegošanās notiek lēnāk nekā ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
  Zemā temperatūrā akumulatora jauda samazinās.
  Samazinoties akumulatora jaudai, montāžas iekārta izslēdzas, pirms ir radušies akumulatora elementu bojājumi.

Montāžas iekārtas izslēgšana

 • Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu.
  • Atsperes elements dzirdami atbrīvojas, un statusa indikācija nodziest.

Iedzīšanas process

Image alternative
BRĪDINĀJUMS!
Aizsviestas daļas var izraisīt traumas! Stiprinājuma elementu iedzīšanas laikā no virsmas atšķēulšās materiāla šķembas vai izsviestas naglu sloksnes daļas var izraisīt ķermeņa un acu traumas.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un vienmēr valkājiet aizsargbrilles un aizsargcimdus. Aizsargbrilles un ķivere jāvalkā arī citām personām, kas atrodas darba vietas tuvumā.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Ja montāžas iekārtu piespiež kādai ķermeņa daļai, var notikt nejauša elementa iedzīšanas aktivēšana, kas var izraisīt smagas traumas.
 • Nekādā gadījumā nespiediet montāžas iekārtu pret roku vai citām ķermeņa daļām.
 1. Ieslēdziet montāžas iekārtu.
 2. Novietojiet montāžas iekārtu taisnā leņķī pret virsmu un līdz galam piespiediet stiprinājuma elementu vadotni.
 3. Nospiežot aktivēšanas slēdzi, iedarbiniet iedzīšanas procesu.
 4. Pēc elementa iedzīšanas pilnībā paceliet montāžas iekārtu no virsmas.
  Ja elementu vadotne ilgāk nekā 6 sekundes ir piespiesta pie virsmas, taču iedzīšana nenotiek, montāžas iekārta automātiski izslēdzas. Lai montāžas iekārtu atkal ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu.
  Ja montāžas iekārta netiek lietota, tā pēc 6 minūtēm automātiski izslēdzas.

Bluetooth izslēgšana

 • Vismaz 5 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, līdz LED divas reizes nomirgo zilā krāsā.
  • Datu pārnese vairs nav iespējama.
  • Bluetooth nav pieejams visu reģionu tirgos.
  Uzturoties īpaši sensitīvā vidē (piemēram, slimnīcā), kur Bluetooth izmantošana nav atļauta, jūs varat Bluetooth izslēgt.

Naglu izņemšana no montāžas iekārtas

Naglu izņemšana magazīnas režīmā

 1. Pavelciet naglu bīdītāju uz leju, līdz tas nofiksējas.
 2. Virzienā uz leju izstumiet naglu no magazīnas.
 3. Turiet naglu bīdītāju un nospiediet naglu bīdītāja atbloķētāju.
 4. Pārvietojiet naglu bīdītāju atpakaļ sākotnējā pozīcijā.

Naglu izņemšana atsevišķas iedzīšanas režīmā

 • Lai izņemtu tapu vadotnē ievietotu naglu, jārīkojas tāpat kā iestrēgušas naglas izņemšanas gadījumā (skat. ).

Iestrēgušas naglas

Atsevišķas naglas var iestrēgt tapu vadotnē. Ar caursitņu komplekta X-NP palīdzību iespējams izņemt iestrēgušas naglas no tapu vadotnes. Piederumus meklējiet Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.com .
BRĪDINĀJUMS!
Traumu un montāžas iekārtas bojājumu risks. Neatbilstīgu priekšmetu lietošana Hilti ieteikto, oriģinālo piederumu vietā var izraisīt traumas un montāžas iekārtas bojājumus.
 • Iestrēgušu naglu atbrīvošanai lietojiet tikai ieteikto caursitņu komplektu.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Aizsviestas daļas var izraisīt traumas! Ja stiprinājuma elementu iedzīšanas tapu vadotnes zonā atrodas svešķermeņi vai stiprinājuma elementi iestrēgst tapu vadotnē, var tikt aizsviestas daļas, kas var izraisīt traumas.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet novērst iekārtas darbības traucējumus, aktivējot nākamo iedzīšanas procesu!

Iestrēgušas naglas atbrīvošana

 1. Noņemiet tapu vadotni.
 2. Ievietojiet stiprinājuma elementu vadotni caursitņu komplekta savienojuma uzmavā.
 3. Ar caursitņa un āmura palīdzību izsitiet naglu no stiprinājuma elementu vadotnes.
 4. Ievietojiet tapu vadotni.

Apkope un uzturēšana

Ar akumulatoru darbināmo iekārtu apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā !
 • Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!
Iekārtas apkope
 • Uzmanīgi notīriet pielipušos netīrumus.
 • Uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Litija jonu akumulatoru apkope
 • Raugieties, lai akumulators ir tīrs un nebūtu savārtīts ar eļļu un smērvielām.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
 • Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu.
Uzturēšana
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā ar akumulatoru darbināmo iekārtu nedrīkst lietot. Tā nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem piemontējiet visas aizsargierīces atpakaļ vietā un pārbaudiet, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group | ASV: www.hilti.com .

Iekārtas izvirzījuma iekšpuses tīrīšana

 1. Noņemiet tapu vadotni.
 2. Iztīriet iekārtas izvirzījumu no iekšpuses.
 3. Ievietojiet tapu vadotni.

Ar akumulatoru darbināmo iekārtu transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !
 • Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Izņemiet akumulatorus.
 • akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst transportēt nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzēs.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgākas transportēšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.
Uzglabāšana
  IEVĒROT PIESARDZĪBU!
  Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !
 • Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
 • Iekārta un akumulatori jāglabā pēc iespējas vēsā un sausā vietā.
 • Nekādā gadījumā neglabājiet akumulatorus augstā temperatūrā, tiešos saules staros vai aiz stikla.
 • Glabājiet iekārtu un akumulatorus vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pirms atsākt iekārtas un akumulatoru lietošanu pēc ilgas uzglabāšanas, pārbaudiet, vai tie nav bojāti.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Atsperes elements netiek nospriegots; statusa indikācijas nav.
Akumulators ir izlādējies.
 • Apmainiet akumulatoru.
Akumulators nav pareizi ievietots.
Atsperes elements netiek nospriegots, statusa indikācija mirgo zaļā krāsā un mirgo uzlādes statusa indikācijas 1 LED.
Akumulators ir izlādējies.
 • Apmainiet akumulatoru.
Pārāk zema akumulatora temperatūra.
 • Ļaujiet akumulatoram pamazām sasilt līdz istabas temperatūrai.
Atsperes elements netiek nospriegots, statusa indikācija mirgo zaļā krāsā, kā arī mirgo uzlādes līmeņa indikācijas 4 LED.
Pārāk augsta montāžas iekārtas temperatūra.
 • Ļaujiet montāžas iekārtai atdzist.
Atsperes elements netiek nospriegots, statusa indikācija mirgo sarkanā krāsā.
Tapu vadotne nav pareizi ievietota.
Atsperes elements netiek nospriegots, statusa indikācija deg sarkanā krāsā.
Iekārtas kļūme.
Tapu vadotni nevar piespiest, statusa indikācija deg zaļā krāsā.
Magazīna ir tukša.
Iestrēdzis naglu bīdītājs.
 • Izņemiet naglu sloksni no magazīnas un iztīriet magazīnu.
Nagla ir iestrēgusi tapu vadotnē.
Tapu vadotne iestrēgusi piespiestā stāvoklī.
Starp tapu vadotni un iekārtas izvirzījumu iekļuvuši netīrumi.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Akumulatoru utilizācijaJa akumulatoru utilizācija netiek veikta pareizā veidā, var izplūst kaitīgas gāzes un šķidrumi, kas apdraud veselību.
 • Bojātus akumulatorus nav atļauts nosūtīt!
 • Lai nepieļautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
 • Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
 • Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā Hilti Store vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r8843642.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative