Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [3 MB]

SC 55W

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Bezvadu datu pārnese
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
Image alternative Aizsardzības klase II (divkārša izolācija)
Image alternative Zāģa ripa

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Ripzāģis
  SC 55W
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehnisko dokumentāciju glabā:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.
Serviss
 • Uzdodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

Drošības norādījumi darbam ar visu veidu zāģiem

Zāģēšanas process
 • Image alternative BĪSTAMI! Raugieties, lai jūsu rokas neatrastos zāģēšanas zonā vai zāģa ripas tiešā tuvumā. Ar otru roku turiet iekārtu aiz papildu roktura vai motora korpusa. Ja abas rokas ir satvērušas zāģi, tās ar zāģa asmeni nav iespējams savainot.
 • Nesatveriet zāģējamo materiālu no apakšas. Aizsargs nepasargā no saskares ar zāģa asmeni apstrādājamā materiāla apakšpusē.
 • Pieskaņojiet zāģējuma dziļumu apstrādājamā materiāla biezumam. Zem zāģējamā materiāla jābūt redzamam mazāk nekā vienam zobam pilnā augstumā.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet pieturēt zāģējamo materiālu ar roku vai kāju. Nofiksējiet zāģējamo materiālu stabilā stiprinājumā. Ir svarīgi kārtīgi nostiprināt zāģējamo materiālu, lai līdz minimumam samazinātu risku, kas saistīts ar pieskaršanos zāģa ripai, ripas iestrēgšanu vai kontroles zudumu.
 • Veicot darbus, kuru laikā pastāv risks, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus vai iekārtas barošanas kabeli, vienmēr satveriet iekārtu tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar sprieguma padevei pieslēgtiem vadiem, elektroiekārtas neizolētās metāla daļas nonāk zem sprieguma un var izraisīt elektrošoku.
 • Garenvirziena zāģēšanai vienmēr lietojiet atduri vai taisnu malas vadotni. Tādējādi tiks palielināta zāģējuma precizitāte un samazināts instrumenta iestrēgšanas risks.
 • Vienmēr lietojiet tikai atbilstīga izmēra zāģa ripas ar piemērotu stiprinājuma atveri (piemēram, zvaigznes formas vai apaļu). Zāģa ripas, kas nav paredzētas montāžai uz šī zāģa, rotē nevienmērīgi un var izraisīt kontroles zudumu.
 • Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot bojātas vai nepiemērotas zāģa ripas paplāksnes vai skrūves. Paplāksnes un skrūves ir konstruētas speciāli šim zāģim, lai nodrošinātu optimālu darba efektivitāti un drošību.
Atsitiena cēloņi un ar to saistītie drošības norādījumi
 • Atsitiens ir negaidīta reakcija sakarā ar zāģa ripas aizķeršanos, iestrēgšanu vai nepareizu noregulējumu, kā rezultātā tiek zaudēta kontrole pār zāģi, tas izlec no zāģējamā materiāla un tiek pasists lietotāja virzienā;
 • ja zāģa ripa ieķeras vai iestrēgst zāģējuma rievā, tā nobloķējas un motora spēks pasit zāģi atpakaļ lietotāja virzienā;
 • ja zāģa ripa zāģējuma rievā sagriežas vai ir nepareizi noregulēta, ripas aizmugurējās daļas zobi var ieķerties zāģējamā materiāla virsmā, kā rezultātā zāģa ripa izlec no zāģējuma rievas un zāģis tiek pasists lietotāja virzienā.
Atsitiens ir nepareizas zāģa lietošanas sekas. No tā ir iespējams izvairīties, ievērojot turpmāk aprakstītos drošības pasākumus.
 • Stingri turiet zāģi ar abām rokām un novietojiet rokas tā, lai varētu droši reaģēt uz atsitiena radītajiem spēkiem. Vienmēr nostājieties nedaudz uz sāniem no zāģa – tā, lai zāģa asmens neatrastos uz vienas līnijas ar jūsu ķermeni. Atsitiena gadījumā ripzāģis strauji pārvietosies atpakaļ, taču ar atbilstīgu piesardzības pasākumu palīdzību iekārtas lietotājs var kontrolēt atsitiena spēku.
 • Ja zāģa ripa iestrēgst vai darbu nepieciešams pārtraukt citu iemeslu dēļ, izslēdziet zāģi, atstājiet to zāģējamajā materiālā un nogaidiet, līdz zāģa ripas kustība apstājas. Nekādā gadījumā nemēģiniet izvilkt zāģi no materiāla vai pavilkt atpakaļ, kamēr zāģa ripa atrodas kustībā, jo tas var izraisīt atsitienu. Atrodiet un novērsiet zāģa ripas iestrēgšanas cēloni.
 • Ja vēlaties no jauna ieslēgt zāģi, kura asmens atrodas materiālā, nocentrējiet zāģa asmeni zāģējuma rievā un pārbaudiet, vai zāģa zobi nav ieķērušies materiālā. Ja zāģa ripa ir iestrēgusi, tā zāģa ieslēgšanas brīdī var izlekt no materiāla vai izraisīt atsitienu.
 • Lai novērstu risku, ka zāģa ripas iestrēgšana izraisīs atsitienu, liela izmēra plāksnes pirms apstrādāšanas kārtīgi jāatbalsta. Liela izmēra detaļas var izliekties pašas no sava svara. Plāksnes jāatbalsta abās pusēs – gan zāģējuma tuvumā, gan pie ārmalas.
 • Nedrīkst izmantot neasas vai bojātas zāģa ripas. Zāģa ripas ar neasiem vai nepareizi izlocītiem zobiem veido pārāk šauru zāģējuma rievu, kā rezultātā palielinās berze, kā arī zāģa ripas iestrēgšanas vai atsitiena risks.
 • Pirms sākt zāģēšanu, pievelciet zāģējuma dziļuma un leņķa iestatīšanas atdures. Ja zāģēšanas laikā tiek mainīti iestatījumi, zāģa ripa var iestrēgt un radīt atsitienu.
 • Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot zāģējumus sienās un citās nepārredzamās vietās. Iegremdētās zāģa ripas pēkšņa sadursme ar sienā esošiem objektiem var izraisīt atsitienu.
Apakšējā drošības pārsega funkcijas
 • Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai pārsegs aizveras nevainojami. Nelietojiet zāģi, ja apakšējais pārsegs nekustas brīvi un nekavējoties neaizveras. Nekādā gadījumā nemēģiniet nofiksēt vai atsiet pārsegu atvērtā pozīcijā. Ja zāģis nejauši nokrīt zemē, pārsegs var deformēties. Ar atvilkšanas sviras palīdzību atveriet pārsegu un nodrošiniet, lai tas kustētos brīvi un ne pie kāda zāģējuma leņķa un dziļuma nesaskartos ar zāģa asmeni vai citām iekārtas daļām.
 • Pārbaudiet apakšējā pārsega atsperes funkcijas. Ja apakšējais pārsegs un atspere nefunkcionē nevainojami, pirms zāģa lietošanas lieciet tos izlabot. Bojātas detaļas, lipīgu materiālu nogulsnējumi vai skaidu sakrāšanās var aizkavēt apakšējā pārsega kustību.
 • Atveriet apakšējo pārsegu ar roku tikai tad, ja tiek veikti īpaši zāģēšanas darbi, piemēram, "iegremdētie un leņķa zāģējumi". Atveriet apakšējo pārsegu ar atvilkšanas sviru un atlaidiet to, līdzko zāģa asmens iegremdējas materiālā. Visu pārējo zāģēšanas darbu laikā apakšējam pārsegam jādarbojas automātiski.
 • Nenovietojiet zāģi uz darba galda vai uz grīdas, ja apakšējais pārsegs nenosedz zāģa asmeni. Nenosegta zāģa ripa, atrazdamās inerces kustībā, var sazāģēt visu, kas gadīsies tās ceļā. Tādēļ atcerieties, ka nepieciešams zināms laiks, lai apstātos zāģa inerces rotācija.

Papildnorādījumi par drošību darbam ar ripzāģiem

 • Virziet manuālo ripzāģi, spiežot to pie zāģējamā materiāla, tikai tad, kad ripzāģis ir ieslēgts.
 • Zāģējuma trajektorijā virs un zem zāģējuma vietas nedrīkst atrasties nekādi šķēršļi. Nemēģiniet pārzāģēt skrūves, naglas vai tamlīdzīgus objektus.
 • Nekādā gadījumā nestrādājiet ar ripzāģi virs galvas augstuma.
 • Nekad nemēģiniet nobremzēt zāģa ripas kustību, piespiežot to no sāniem.
 • Raugieties, lai netiktu pārkarsētas zāģa zobu smailes.
 • Zāģējot plastmasas materiālus, nedrīkst pieļaut plastmasas kušanu.
 • Vienmēr lietojiet tādu zāģa ripu, kas atbilst zāģējamajam materiālam.
 • Lietojiet tikai un vienīgi Hilti ieteiktās zāģa ripas, kas atbilst standartam EN 847-1.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Paralēlā atdure ar vienu malu
 2. Zāģēšanas leņķa iestatīšana
 3. Vārpstas bloķēšanas taustiņš
 4. Papildu rokturis
 5. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
 6. Ieslēgšanās bloķēšana
 7. Rokturis
 8. Barošanas kabelis
 9. Zāģēšanas dziļuma noregulējuma fiksācijas skrūves
 10. Iekšējā sešstūra atslēga
 11. Pamatplāksne, mazā
 12. LED apgaismojums
 13. Paralēlās atdures fiksācijas svira, priekšējā
 14. Zāģēšanas leņķa noregulējuma fiksācijas svira
 15. Zāģējuma dziļuma skala
 16. Pieslēguma īscaurule (skaidu nosūcējam)
 17. Drošības pārsegs
 18. Svārstīgā aizsarga vadības svira
 19. Paralēlās atdures fiksācijas svira, aizmugurējā (tikai lielajai pamatplāksnei)
 20. Svārstīgais aizsargs
 21. Piedziņas vārpsta
 22. Rotācijas virziena bultiņa
 23. Paralēlā atdure ar divām malām
 24. Zāģējuma atzīme 0°
 25. Zāģējuma atzīme 45°
 26. Zāģēšanas leņķa skala
 27. Lielā pamatplāksne
 28. Fiksācijas skrūve
 29. Fiksācijas atloks
 30. Stiprinājuma atloks
 31. Pamatplāksnes rievas atzīme 0°
 32. Pamatplāksnes rievas atzīme 1°-50°

Vadotnes sliedes adaptera pārskats

Image alternative
 1. Atbalsta stieņi, aizmugurējie
 2. Priekšējais atbalsta stienis
 3. Rievas atzīme 0°
 4. Rievas atzīme 1-50°

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir ripzāģis. Tas ir paredzēts koka, kokam līdzīgu materiālu, plastmasas, ģipškartona, ģipša šķiedras plākšņu un kombinēto materiālu zāģēšanai ar zāģējuma dziļumu līdz 55 mm, kā arī slīpiem zāģējumiem leņķī līdz 50°.

Varbūtēja nepareiza lietošana

Nedrīkst izmantot zāģa ripas, kas neatbilst sadaļā Tehniskie parametri norādītajiem parametriem, abrazīvās griezējripas un slīpripas, kā arī zāģa ripas, kas izgatavotas no augsta leģējuma ātrgriešanas tērauda (HSS). Iekārtu nedrīkst izmantot metāla zāģēšanai.

Piegādes komplektācija

Ripzāģis, zāģa ripa, iekšējā sešstūra atslēga, paralēlā atdure, lietošanas instrukcija.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē www.hilti.group .

Tehniskie parametri

Tehniskie parametri

Nominālā sprieguma, nominālās strāvas, frekvences un nominālās ieejas jaudas parametri ir norādīti attiecīgajai valstij paredzētajā identifikācijas datu plāksnītē.
Ja šīs iekārtas darbināšanai izmanto ģeneratoru vai transformatoru, tā izejas jaudai jābūt vismaz divreiz lielākai par nominālo ieejas jaudu, kas norādīta uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Transformatora vai ģeneratora darba spriegumam vienmēr jābūt iekārtas nominālā sprieguma diapazonā ar pielaidi +5 % vai -15 %.
Svars, mazā pamatplāksne
4,5 kg
Svars, lielā pamatplāksne
4,7 kg
Zāģa ripas diametrs
160 mm … 165 mm
Zāģa ripu pamatnes biezums
1,1 mm … 1,5 mm
Zāģa ripas stiprinājuma atvere
20 mm
Zāģējuma dziļums 0° leņķī
0 mm … 55 mm
Zāģējuma dziļums 45° leņķī
0 mm … 41 mm
Zāģējuma dziļums 50° leņķī
0 mm … 37 mm
Rotācijas ātrums tukšgaitā
5 500 apgr./min

Informācija par troksni un vibrāciju saskaņā ar EN 62841

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam.
Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā.
Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā.
Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Informācija par troksni
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
101 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (LpA)
90 dB(A)
Iespējamā kļūda
3 dB(A)
Informācija par vibrāciju

230 V
110 V
Triaksiālā vibrācijas vērtība, zāģējot koku (ah)
1,77 m/s²
(5,81 ft/s²)
2,12 m/s²
(6,96 ft/s²)
Iespējamā kļūda (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Lietošana

Zāģa ripas demontāža

BRĪDINĀJUMS!
Apdedzināšanās risks Apdraudējums, ko rada karsti instrumenti, fiksācijas atloks vai fiksācijas skrūve un zāģa ripas asās malas.
 • Mainot instrumentus, lietojiet aizsargcimdus.
Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Nofiksējiet iekšējā sešstūra atslēgu uz zāģa ripas stiprinājuma skrūves.
 3. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
 4. Ar iekšējā sešstūra atslēgu pagrieziet zāģa ripas fiksācijas skrūvi, līdz pilnībā nofiksējas vārpstas bloķēšanas taustiņš.
 5. Ar iekšējā sešstūra atslēgu griežot rotācijas virzienā atbilstīgi bultiņai, atlaidiet stiprinājuma skrūvi.
 6. Izņemiet fiksācijas skrūvi un noņemiet ārējo fiksācijas atloku.
 7. Atveriet svārstīgo aizsargu un noņemiet zāģa ripu.
  Ja nepieciešams, stiprinājuma atloku var noņemt, lai veiktu tīrīšanu.

Zāģa ripas montāža

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Bojājumu risks Nepiemērotas vai nepareizi piemontētas zāģa ripas var izraisīt zāģa bojājumus.
 • Lietojiet tikai tādas zāģa ripas, kas ir piemērotas šim zāģim. Pievērsiet uzmanību uz zāģa ripas attēlotajai rotācijas virziena bultiņai.
 • Lietojiet tikai tādas zāģa ripas, kuru pieļaujamais apgriezienu skaits ir vismaz tikpat liels kā uz izstrādājuma norādītais maksimālais apgriezienu skaits.
Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Notīriet stiprinājuma un fiksācijas atlokus.
 3. Pareizā virzienā uzlieciet ārējo stiprinājuma atloku.
 4. Atveriet svārstīgo aizsargu.
 5. Uzlieciet jaunu zāģa ripu.
 6. Pareizā virzienā uzlieciet ārējo fiksācijas atloku.
 7. Ielieciet vietā fiksācijas skrūvi.
 8. Nofiksējiet iekšējā sešstūra atslēgu uz zāģa ripas fiksācijas skrūves.
 9. Nostipriniet fiksācijas atloku ar fiksācijas skrūvi, pagriežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā. Vienlaikus ar vienu roku turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas taustiņu.
 10. Pirms iekārtas lietošanas pārbaudiet, vai zāģa ripa ir nofiksēta kārtīgi un novietota pareizi.

Zāģējuma dziļuma noregulēšana

Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Atbrīvojiet zāģējuma dziļuma iestatījuma fiksācijas sviru.
 3. Ar pagrieziena kustību paceliet ripzāģi un iestatiet zāģējuma dziļumu.
  • Zāģējuma dziļums ir redzams uz zāģējuma dziļuma skalas.
  Lai iegūtu precīzu zāģējuma malu, zāģējuma dziļumam ir jābūt par 2 mm lielākam nekā materiāla biezums.
 4. Nofiksējiet zāģējuma dziļuma iestatīšanas sviru.

Zāģēšanas leņķa iestatīšana

Image alternative
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Atbrīvojiet zāģējuma leņķa noregulējuma fiksācijas sviru.
 3. Pagrieziet pamatplāksni nepieciešamajā zāģēšanas leņķī.
  • Zāģējuma leņķis ir redzams uz zāģējuma leņķa skalas.
 4. Pievelciet zāģējuma leņķa noregulējuma fiksācijas sviru.

Iezāģējuma rādītājs

Pie ripzāģa priekšējās pamatplāksnes atrodas gan taisniem, gan slīpiem zāģējumiem paredzēts iezāģējuma rādītājs (0° un 45°). Ar tā palīdzību ir iespējams veikt precīzus zāģējumus izvēlētajā leņķī. Iezāģējuma mala atbilst zāģa ripas iekšpusei. Iezāģējuma rādītājs atrodas pie priekšējā zāģa ripas izgriezuma.

Zāģēšana pēc iezāģējuma veikšana

Nodrošiniet zāģējamo materiālu pret izkustēšanos.
Novietojiet zāģējamo materiālu tā, lai zāģa ripa zem tā varētu brīvi kustēties.
Pārliecinieties, ka ir izslēgts iekārtas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis.
Novietojiet ripzāģi ar pamatplāksni uz zāģējamā materiāla tā, lai zāģa zobi vēl nesaskartos ar materiālu.
Image alternative
 1. Ieslēdziet ripzāģi.
 2. Atbilstošā darba ātrumā virziet ripzāģi zāģējamo materiālu gar iezāģējuma vietu.

Zāģēšana ar paralēlo atduri

Image alternative
Ar vienu sviru aprīkotā paralēlā atdure nodrošina iespēju veikt precīzus zāģējumus paralēli materiāla malai vai sazāģēt vienāda izmēra līstītes. Paralēlo atduri ir iespējams piemontēt abās pamatplāksnes pusēs.
Divplecu paralēlā atdure ir paredzēta tikai lietošanai kopā ar lielo pamatplāksni.
Veicot paralēlās atdures montāžu, raugieties, lai tā būtu pavērsta pareizā virzienā.

Zāģēšana, izmantojot vadotnes sliedi

Vadotnes sliedes izmantošana zāģēšanas laikā samazina atsitiena iespēju.

Ripzāģa ievietošana vadotnes sliedes adapterā / izņemšana

Ja iekārta ir aprīkota ar mazo pamatplāksni, lietojiet vadotnes sliedes adapteru, kas atbilst attiecīgajai vadotnes sliedei.
Image alternative
 1. Ja ir piemontēta paralēlā atdure, noņemiet to.
 2. Iebīdiet pamatplāksni vadotnes sliedes adaptera aizmugurējos atbalsta stieņos.
 3. Priekšpusē pilnībā iebīdiet pamatplāksni vadotnes sliedes adapterā. Pamatplāksnei pilnībā jānofiksējas pie priekšējā atbalsta stieņa.
 4. Lai atbrīvotu ripzāģi, nedaudz pavelciet priekšējo atbalsta stieni uz priekšu un izņemiet ripzāģi no vadotnes sliedes adaptera.

Garenvirziena zāģējumi leņķī 0°

Image alternative
 • Uzlieciet ripzāģi ar rievas atzīmi "0°" uz vadotnes sliedes stieņa.

Garenvirziena zāģējumi leņķī līdz 50°

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Bojājumu risks Zāģa ievietošana nepareizā rievā var izraisīt zāģa ripas un vadotnes sliedes sadursmi.
 • Ievietojiet zāģi pareizajā rievā.
Image alternative
 • Uzlieciet zāģi ar rievas atzīmi "1-50°" uz vadotnes sliedes stieņa.

Zāģēšana, izmantojot vadotnes sliedi

Image alternative
 1. No apakšas stingri nostipriniet vadotnes sliedi ar divām skrūvspīlēm.
 2. Novietojiet ripzāģi vadotnes sliedes atbalsta zonā. Lai veiktu aksiālus zāģējumus leņķī 20°-50°, atveriet aizsargu manuāli.
  Ripzāģim jābūt novietotam uz vadotnes sliedes aiz apstrādājamā materiāla.
  Pievērsiet uzmanību tam, lai zāģa ripa nesaskartos ar materiālu.
 3. Ieslēdziet ripzāģi.
 4. Vienmērīgi virziet ripzāģi pa apstrādājamo materiālu.
  • Ja zāģējuma leņķis ir mazāks nekā 20°, svārstīgais aizsargs atveras, nonākot saskarē ar atvienošanas apmali sānos.
  • Pēc vadotnes sliedes gala šķērsošanas tas atkal aizveras.

Zāģēšana ar un bez skaidu nosūcēja

Ripzāģis ir aprīkots ar pieslēguma īscauruli, kas paredzēta, lai pievienotu standarta sūkšanas šļūtenes ar diametru 27 mm. Putekļsūcēja šļūtenes savienošanai ar ripzāģi var būt nepieciešams atbilstīgs adapters.
Ja iespējams, vienmēr lietojiet piemērotu mobilo putekļu nosūcēju, kas paredzēts izmantošanai koka vai koka un minerālu materiālu apstrādē.
Ja jūs strādājat bez skaidu nosūcēja, pagriežot skaidu kanālu, izvēlieties tādu skaidu izmešanas virzienu, lai skaidas nelidotu uz jūsu pusi.
Vienmēr valkājiet elpceļu aizsargmasku ar kategorijas P2 filtru un nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, lai līdz minimumam samazinātu putekļu radīto piesārņojumu.

Apkope un uzturēšana

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Apkopes un remonta darbu veikšana, neatvienojot iekārtu no elektrotīkla, var izraisīt smagas traumas un apdegumus.
 • Pirms jebkādiem apkopes un remonta darbiem vienmēr atvienojiet barošanas kabeli!
Kopšana
 • Uzmanīgi jānotīra pielipušie netīrumi.
 • Uzmanīgi jāiztīra ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks! Neprofesionāli veikts elektrisko daļu remonts var kļūt par cēloni smagām traumām un apdegumiem.
 • Elektrisko daļu labošanu var veikt tikai elektrības nozares speciālisti .
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Pārbaude pēc apkopes un uzturēšanas darbiem

Pēc apkopes un uzturēšanas darbiem ir pārbaudiet, vai ir pievienotas visas aizsargierīces un vai to darbība ir nevainojama.
 • Lai pārbaudītu drošības pārsega funkcijas, līdz galam atveriet to, nospiežot vadības sviru.
  • Pēc vadības sviras atlaišanas svārstīgajam drošības pārsegam ātri un pilnībā jāaizveras.

Skaidu kanāla tīrīšana

Noteiktos gadījumos var būt nepieciešams tīrīšanas laikā demontēt zāģa ripu.
 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
 2. Demontējiet zāģa ripu.
 3. Iztīriet skaidu kanālu.
 4. Iemontējiet zāģa ripu.
 5. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē iekārtas nevainojamu darbību.

Aizsargierīces tīrīšana

 1. Demontējiet zāģa ripu.
 2. Uzmanīgi iztīriet aizsargierīci ar sausu birstīti.
 3. Ar piemērota instrumenta palīdzību iztīriet nogulsnējumus un skaidas no aizsargierīces iekšpuses.
 4. Iemontējiet zāģa ripu.

Traucējumu diagnostika

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Iekārta nedarbojas ar pilnu jaudu
Pagarinātājkabelis ir pārāk garš un / vai ar nepietiekamu šķērsgriezumu.
 • Lietojiet pagarinātājkabeli ar pieļaujamo garumu un/vai pietiekami lielu šķērsgriezumu.
Elektroapgādē nepietiekams spriegums.
 • Pievienojiet iekārtu citam sprieguma padeves avotam.
Iekārta nedarbojas.
Pārtraukta sprieguma padeve.
 • Pievienojiet citu elektroiekārtu un pārbaudiet, vai tā darbojas.
Bojāts tīkla kabelis vai kontaktdakša.
 • Uzdodiet elektrotehnikas speciālistam pārbaudīt barošanas kabeli un kontaktdakšu un, ja nepieciešams, lieciet to nomanīt Hilti servisā.
Bojāts ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis.
 • Nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.
Nodilušas oglītes.
 • Nododiet iekārtu Hilti servisā remonta veikšanai.
Nosūkšanas jauda pazūd vai samazinās.
Nosprostots skaidu kanāls.
Neaizveras svārstīgais aizsargs.
Nosprostota aizsargierīce.
Iekārta vibrē vairāk nekā parasti.
Nepareizi iemontēta zāģa ripa.
 • Demontējiet zāģa ripu un veiciet tās montāžu pareizi.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādu saiti: qr.hilti.com/r2937786.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative