KORPORATĪVĀ VADĪBA

Hilti corporate governance

DIREKTORU PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA UN PILNVARU TERMIŅŠ

Hilti Korporācijas direktoru padomes locekļi tiek ievēlēti ikgadējā kopsapulcē uz trīs gadu termiņu. Parasti direktori atrodas savos amatos līdz pat četriem termiņiem, taču ne ilgāk kā līdz tā pārskata gada beigām, kurā viņi sasniedz 70 gadu vecumu.

DIREKTORU PADOMES ATBILDĪBAS JOMA UN PIENĀKUMI

Papildus saviem likumdošanā noteiktajiem pienākumiem, direktoru padome pieņem lēmumus attiecībā uz grupas stratēģisko attīstību, ilgtermiņa un ikgadējo stratēģisko plānošanu, nepārtrauktības plānošanu pašā direktoru padomē un izpildpadomē.

AUDITA KOMISIJA

Audita komisija sadarbojas ar direktoru padomi tās pienākumu izpildē attiecībā uz Hilti Korporāciju un tās meitasuzņēmumos īstenotās grāmatvedības un finanšu atbildības prakses uzraudzību, nodrošinot atbilstību likumdošanas prasībām un normatīvajiem dokumentiem, īstenojot iekšējās un ārējās audita procedūras, kā arī uzraugot risku pārvaldību. Direktoru padome ir kopumā atbildīga par audita komisijai deleģētajiem uzdevumiem.

IEKŠĒJAIS AUDITS

Iekšējā audita nodaļa, korporatīvais audits, sniedz sadarbību direktoru padomei grupas uzņēmumu iekšējās kontroles stāvokļa uzraudzīšanā. Lai sasniegtu šo mērķi, korporatīvais audits veic auditus attiecībā uz darbību pamata cikliem, kā arī attiecībā uz noteiktu korporatīvo risku vadības procesiem. Korporatīvā audita uzdevums – nodrošināt visas grupas kontroles vides caurskatāmību, kā arī nodrošināt visas grupas resursu drošību.

RISKU PĀRVALDĪBA

Grupa atbalsta korporācijas kopējos risku pārvaldības procesus, kas ietver visu risku īpašnieku īpašumā esošo risku uzskaiti. Šo risku īpašnieku atbildībā ietilpst visu zināmo grupas stratēģisko, finanšu un nejaušo risku pārvaldība. Risku īpašnieki ir atbildīgi par riska mazināšanas pasākumu atbilstības īstenošanu, pārskatīšanu un kontroli. Attiecībā uz finanšu riskiem un nejaušajiem riskiem – korporatīvo risku menedžeris ir atbildīgs par riska paziņošanas procesu un par to, lai tiktu nodrošināta ticamība attiecīgā paziņojuma saturam un piedāvājamajiem pasākumiem attiecībā uz konstatētajiem riskiem. Korporatīvais audits izvērtē noteiktus riskus sava sniegtā vērtējuma veidā grupas uzņēmumos (skatīt augstāk) un korporatīvajās apakšvienībās, kuras vada attiecīgā riska īpašnieki. Attiecībā uz stratēģiskajiem riskiem – korporatīvās attīstības nodaļa rīko ikgadējās stratēģijas pārskatīšanas sapulces kopā ar izpildvaldi. Risku pārvaldības atskaites regulāri novērtē, pēc direktoru padomes rīkojuma, audita komisija.

KOMPENSĀCIJAS DIREKTORU PADOMES LOCEKĻIEM UN KORPORATĪVĀS VADĪBAS LOCEKĻIEM

Direktoru padomes locekļiem tiek izmaksāta fiksēta apmēra ikgadēja kompensācija, kā arī vienreizēja izdevumu kompensācija. Direktoru padomes priekšsēdētājs saņem papildu mainīgo kompensācijas komponenti. Direktors nesaņem papildu kompensāciju par audita komisijas darbu. Bijušie direktoru padomes locekļi nesaņem atlīdzību. Korporatīvās vadības (vadības komanda un izpildpadome) locekļi saņem ikgadēju bāzes algu un mainīgo kompensāciju atbilstoši darba rādītājiem. Izpildpadomes locekļi saņem izdienas prēmiju papildu viņiem likumdošanā noteiktajām izmaksām no pensiju fonda.

Bijušie vadības komandas locekļi saņem tikai likumdošanā noteiktās izmaksas no pensiju fonda. Visu veidu kompensācijas ir norādītas grupas finanšu pārskatos.

AKCIJU TURĒTĀJU DALĪBAS TIESĪBAS

Precīzs pamatkapitāla un ienākumu no līdzdalības citās organizācijās apmērs ir norādīts grupas konsolidētajā finanšu pārskatā. Akcionāru sapulces lēmumi parasti tiek pieņemti ar pieejamo balsu skaita absolūto vairākumu. Vairākums jeb vismaz divas trešās no visām pieejamajām balsīm ir nepieciešamas, lai varētu mainīt statūtus, lai varētu pieņemt lēmumus attiecībā uz pamatkapitāla izmaiņām un dalības apmēru citās organizācijās, kā arī attiecībā uz akciju parakstīšanas tiesībām, uzņēmējdarbības jomas paplašināšanu vai sašaurināšanu, kā arī attiecībā uz uzņēmuma apvienošanos, izmaiņām tajā vai tā likvidēšanu.

AUDITORI

Grupas konsolidētos finanšu pārskatus un Hilti Korporācijas finanšu pārskatus izskata PricewaterhouseCoopers Ltd., Svētās Helēnas Sala.

UZZINĀT VAIRĀK PAR HILTI

PAR MUMS

Uzzināt vairāk

MŪSU VĒSTURE

Uzzināt vairāk

Dalīties